SALT AND SILVER: Early photography 1840–1860 │ Tate Britain, London → 7 June 2015

“Ɖs z ɖ frst xibišn in Britn dvotd t swltd-pêpr prints, wn v ɖ ŕliist fwmz v ftogṛfi. A ynīcli Britiš invnšn, unveild bî Wiłm Henri Fox Twlbt in 1839, swltprints spred acrs ɖ glôb, crietñ a ny vižl lanĝj v ɖ modn mmnt.

Ɖs reṿlušnri tecnīc trnsfwmd subjcts fṛm stiļîfs, pwtrits, landscêps n sìnz v dêli lîf intu imijz wɖ ɖer ôn sṗsific isʈetc: a soft, luẋurı̣s ifct ptklr t ɖs fôṭgrafic prôses.

Ɖ fy swltprints ɖt svîv r sldm sīn dy t ɖer fṛjiḷti, n so ɖs xibišn, a c̣laḅrešn wɖ ɖ Wilsn Sentr fr Ftogṛfi, z a snğlr oṗtyṇti t si ɖ rẹrist n bst ŕli fôṭgrafs v ɖs tîp in ɖ wrld.

Ōġnîzd in c̣laḅrešn wɖ ɖ Wilsn Sentr fr Ftogṛfi.

Kretd bî Caṛl Jac̣bi, Kretr v Britiš Āt 1850–1915, Sîmn Bêcr, Kretr, Ftogṛfi Inṭnašnl Āt, Caṛlîn Cwbo-Pāsnz, Asistnt Kretr 1850-1915 n Hana Laynz, Asistnt Kretr 1850–1915.”

‘The Great Elm at Lacock’, 1843–45, by William Henry Fox Talbot
‘The Great Elm at Lacock’, 1843–45, by William Henry Fox Talbot

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Mātin Gêfd, Đ SPECTÊTR, 28 Febrri 2015
Fransis Hojsn, Đ FNANŠL TÎMZ, 27 Febrri 2015
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 26 Febrri 2015
E.W., Đ ICOṆMIST, 25 Febrri 2015
Łbomīra Cirilova, Đ UPCUMÑ, 24 Febrri 2015
Caṛl Jac̣bi, Đ APOLO MAĠZĪN, 18 Febrri 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s