ABIGAIL O’BRIEN: WITH BREAD │ Limerick City Gallery of Art → 26 March 2015

“MClosci’z Tṛdišnl n Āṭzan Bêcri z ɖ mêjr sponsr v ɖ mêjr sôlo xibišn bî ātist Abigel O’Brayn ōġnîzd bî Hîlênz Gaḷri in 2013. Wɖ Bred z an xibišn v fôṭgrafs, sculpčr n vidio.

Folowñ ɖ recwdbrêcñ sīzn at Hîlênz Gaḷri, Drohda, in ɖ ōtm v 2013, ɖ xibišn turd t Ɖ Doc, St. Jwj’z Strīt, Caric on Šann, Câ. Lītṛm, fṛm Febrri t Êpṛl 2014 n z cuṛntli on xibit at Limric Siti Gaḷri v Āt fṛm 23rd Jaňri t 13ʈ Māč 2015 [xtndd t 26ʈ Māč bî public dmand.].

Ẇl bred n ɖ craft v mcñ it r nirli az old az siṿlîzešn itslf, pain au levain wz ɖ frst levnd bred, prbbli dscuvrd in Ījipt six ʈâznd yirz ago. Ātist Abigel O’Brayn’z intrest in bred, its eḷmntl proprtiz, ɖ majcl prôses ɖt têcs plês in its mcñ, its sentraḷti in hymn dêli lîf acrs rês n culčr n rlijn, its famiłl, sošl n culčṛl impwtns, n its rič simḅlizm, spanz sm twenti yirz.

Wɖ Bred hz ʈri ci eḷmnts. Ɖ frst z a siriz v lj fremd foṭgrafs têcn in for bêcriz in Îrḷnd: MClosci’z Bêcri, Drohda; Baṛn’z Bêcri, Wōṭfd; ɖ Bretzel Bêcri, n Il Valentino Bêcri, bʈ in Dublin. T ɖ vywr, ɖ imijz cnt b obvı̣sli lnct wɖ eni ptklr bêcri. Č z nemd aftr a fīmêl ātist, bcz, O’Brayn sz, ɖ imij sjsts smʈñ t m abt ɖer wrc.

Ɖ secnd eḷmnt z ɖ bredsculpčrz – eʈnic bredz ɖt hv bn pt ʈru a prôses v fîrñ n silvrñ, ɖer nurišñ n lîf-gvñ proprtiz nâ sspndd frvr. Ɖer tîtlz rfŕ t muṇtri cuṛnsi – Peso, Yro n Pând – n, az objcts v byti, O’Brayn ḅlivz, ɖe stl hv ‘cuṛnsi’ n me īvn hv ‘valy’ in ɖer metl substns.

Ɖ ʈrd n fînl eḷmnt z a vidiopṛjẋn, tîtld Grande Dame, a ʈri-minit pìs capčrñ in slo mošn a levain or sârdo stātr at ɖ mmnt v rîzñ. Fr O’Brayn, ɖs repriznts fcnḍti n frtiḷti.

Az wel az ongowñ fundñ fṛm Drohda Buṛcaunsl n ɖ Ātscaunsl, ɖ projct wz awōdd an Ātscaunsl Turñgrant in ŕli 2013. Ɖ xibišn olso atractd significnt sponsršp fṛm Mcloski’z Tṛdišnl n Āṭzan Bêcri ʈru bêcr n manijñdrctr Patric MCloski, hu sz, Mcloski’z Bêcri, Drohda’z lôcl bêcrz fr ovr 70 yirz, r dlîtd t sponsr Abigel O’Brayn’z xibišn Wɖ Bred, az bred z a subjct ɖt w r vri pašṇt abt.

Hîlênz Gaḷri Kretr n Drctr Īfa Ruan sd, In a hîli cmpetitv mācit, w r grêtfl fr Mcloski’z Bêcri’z ḅlif in ɖ projct. Ɖer sponsršp hz inebld ɖ lj fwmat xibišn consept, našnl tur, caṭlog, n acumṗniyñ public prôgram, ẇč wl si hundṛdz v čildṛn ingej wɖ ɖ xibišn ʈru âr aňl Prîmri Scūl Prôgram n ʈrt ɖ tur.

Hîlênz Gaḷri turd ɖ xibišn t pātnr venyz Ɖ Doc in Caric-on-Šann, ôpnñ on Frîde 7ʈ Febrri 2014, n Limric Siti Gaḷri v Āt in 2015.

A fl culrcaṭlog acumṗniz ɖ xibišn, wɖ esez bî raitr n sîcoaṇlitc practišnr, Dr Medb Ruan, n powt, noṿlist n prôzraitr, Ʈio Dwgn, printd bî Niclsn n Bas.

Bạgraficl Nôt:

Abigel O’Brayn wz born in Dublin in 1957. Š studid fîn āt az a mtyr stydnt, grajuetñ in 1998 fṛm ɖ Našnl Colij v Āt n Dzîn (NCAD), Dublin. Sns ɖen hr wrc hz ŕnd nymṛs awōdz n ac̣ledz, n š hz xibitd cnsistntli bʈ in n âtsd Îrḷnd ovr ɖ last tu decêdz.”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT

26/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.