AHMET ÖĞÜT: HAPPY TOGETHER: COLLABORATORS COLLABORATING │ Chisenhale Gallery, London → 31 May 2015

“Čiznhel Gaḷri priznts a mêjr ny cmišn bî ɖ Amstdam n Brlin bêst Crdiš ātist Āmet Ŕt. Fr Hapi Tgɖr: C̣laḅretrz C̣laḅretñ Ŕt stêjz a public dscušn at Čiznhel Gaḷri, brññ tgɖer ppl v verı̣s pṛfešnz n našnaltiz wɖ hūm h hz prīvı̣sli c̣laḅretd. Ɖ gaḷri z trnsfwmd intu a TV stydio fr ɖ jrêšn v ɖ xibišn wɖ a spešli cnstructd set yzd t stêj ɖ dscušn n, aftrwdz, t priznt a film dokmentñ ɖ ivnt. Ɖ projct ôpnz wɖ a pfwmns v Rīvrb, a conṣt bî ɖ ātist in c̣laḅrešn wɖ ɖ band Fīno Blendax, t welcm ɖ c̣laḅretrz t Čiznhel.

Hapi Tgɖr: C̣laḅretrz C̣laḅretñ z a ny wrc, cmprîzñ a lîv ivnt n a filminsṭlešn, bt it olso funẋnz az a fwm v retṛspctv, c̣lctvli fwmd ʈru ɖ memriz n xpirı̣nsz v Ŕt’s c̣laḅretrz. Ten c̣laḅretrz, includñ an ōẋniyr, a fîrfîtr, a herdresr, a stuntman, a liprīdr n a spwtscastr, hv bn invîtd t Čiznhel Gaḷri t šer ɖer xpirı̣nsz v c̣laḅretñ wɖ Ŕt. Ɖ c̣laḅretrz têc ɖ stêj ẇlst Ŕt pzišnz hmslf amñst ɖ ōdı̣ns. Rvizitñ past c̣laḅrešnz in ɖs ny wrc, h xplorz ɖ êjnsi v ɖoz hu ptisipet in a wrc’s pṛduẋn n ɖ nêčr v c̣laḅrešn itslf.

C̣lctvli, Ŕt’s c̣laḅretrz repriznt a ṣlẋn v hiz wrc spanñ olmst a deced. A Brlin-bêst bābr, Alixandr Pîcrt, repriznts ɖ ŕliist projct: Anɖr Prfct De, frst prizntd at Pist, Istanbŭl in 2006, wɖ subsqnt prezntešnz at ɖ 5ʈ Brlin Bienāle (2008) n Sfīa Cntmprri (2013). Pîcrt cut her bî ɖ lît v a môtrsîcl hedlît in a pfwmns ɖt md refṛns t ɖ crı̣tivti n impṛvîzešn implýd in ɖ evrde lîvz v ppl livñ n wrcñ in unstebl ṗlitcl n ic̣nomic invîrnmnts. Sm v Ŕt’s most rīsnt wrc z reprizntd bî Amstdam-bêst mixoḷjist Tes Postyms n Lundn-bêst myzišn Bora Ajnjturc v Fīno Blendax.

Wɖ ɖs hîli xperimntl xibišnfwmat, Ŕt rvizits sm v ɖ wrc fr ẇč h z bst nôn. Fr Faṛnhît 451: Rīprintd (2013), Ŕt rvrst ɖ rôl v ɖ fîrfîtrz in Re Bradbri’z iponims novl fṛm 1953: instd v brnñ bánd bcs, ɖe wr printd n dstribytd fṛm a rīprṗst fîrtruc bî membrz v ɖ Fîrdipātmnt fṛm Espo, nir Helsnci, wn v hūm – Yācó Łesivoró – têcs pāt in ɖ ivent at Čiznhel. Ɖ Sîḷnt Ynivrsti z a nolijxčenj platfwm inišietd bî Ŕt in 2012 n oṗretd bî asîḷmsīcrz n refyjīz hu r līġli privntd fṛm cariyñ ât ɖer pṛfešnz in ɖ cuntriz ẇr ɖe r cuṛntli bêst. It z reprizntd at Čiznhel bî Mŭlūgeta Ficadu, an Eritriyn-Kbn fizioʈeṛpist bêst in Lundn.

Ŕt ofn implýz hymr t adres complx išuz, wīvñ lūs naṛtvz ɖt cnct c̣lctv memriz, lôcl histriz n culčṛl îdnttiz. Hiz wrc z rūtd in ɖ riaḷti v evrde lîf n h yzz ɖ simtmz v sošl n ṗlitcl îdioḷjiz, sistmz n histriz t pṛdys ambišs projcts ɖt inact sutl šifts in pspctv. In Hapi Tgɖr: C̣laḅretrz C̣laḅretñ, Ŕt fwgrândz ɖ stêṭs n valy v lebr wɖn ɖ pṛduẋn v āt, pṛvocñ a critcl conšsṇs ɖt cwlz intu qesčn ɖ eʈicl n rlešnl implicešnz v ɖ rôl v ɖ ātist n ɖer wrc wɖn ɖ wrld.

Āmet Ŕt (born 1981, Diyābacir, Trci) z a Crdiš ātist livñ n wrcñ in Amstdam n Brlin. Rīsnt sôlo xibišnz includ Fwd!, Van Abbemuseum, Îndhovn (2015); Aṗreṭsz v Sbvršn, Horst-Janssen-Museum, Oldnbrg; Stratjiz fr Radicl Dmocṛsi, Ɖ Blacwŭd Gaḷri at Ynivrsti v Ṭronto (bʈ 2014); n Faṛnhît 451: Rprintd, Čecpýnt Helsnci (2013). H hz ptisipetd in nymṛs grūpxibišnz, includñ 8ʈ Šenzn Sculpčr Bienāle (2014); Pfwma 13, Ny Ywc (2013); 7ʈ Livpul Bîeňl (2012); n ɖ 12ʈ Istanbŭl Bîeňl (2011). Ŕt wz ātist in rezidns at ɖ Rijksakademie, Amstdam, 2007–2008, n at Delfīna Fândešn, Lundn, in c̣laḅrešn wɖ Têt, 2012. H hz twt in Duč Āt Instityt, Neɖrḷndz, 2012 n ɖ Fíniš Acaḍmi v Fîn Āts, Fínḷnd, 2011 n 2013. Hiz sôlo xibišn, Fwd, ôpnz at ɖ Van Abbemuseum, Îndhovn, in Māč 2015.

Ɖ public dscušn at Čiznhel Gaḷri z čerd bî Andria Filips, Rīdr in Fîn Āt n Drctr v FD prôgramz in ɖ Ātdipātmnt at Goldsmiʈs. Ɖ film v ɖ ivnt z pṛdyst bî ɖ YC edycešnl čaṛti WRLDrait, ẇč incurijz yuñ ppl t yz film n ny mīdı̣tecnoḷjiz.

Ɖs z ɖ frst sôlo xibišn in a YC public instityšn bî Āmet Ŕt n z cmišnd az pāt v Hâ t wrc tgɖr, a šerd prôgram v cntmprri-āt cmišnñ n rsrč dvîzd bî Čiznhel Gaḷri, Ɖ Šôrum n Stydio Volter…”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT


26/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.