ALASDAIR GRAY: FROM THE PERSONAL TO THE UNIVERSAL │ Kelvingrove Art Gallery, Glasgow → 22 February 2015

“Celvingrov Ātgaḷri n Myziym z dlîtd t b stêjñ ɖs mêjr retṛspctv in seḷbrešn v Alistr Gre’z 80ʈ brʈde in Dsembr. Ɖ xibišn wl fīčr arnd 100 wrcs, includñ svṛl lounz fṛm prîvt n uɖr c̣lẋnz, n cuvrz Gre’z wrc fṛm hiz stydntdez at Glazgo Scūl v Āt rît p t ɖ preznt de.


Alistr Gre wz born in Dsmbr 1934, so wl seḷebret hiz 80ʈ brʈde jrñ ɖ run v hiz retṛspctv xibišn Fṛm ɖ Prsnl t ɖ Ynivrsl at Celvñgrov Ātgaḷri n Myziym.

Alistr Gre z a pṛlific polīmaʈ, inṭnašnli acnolijd az a mêjr Scotiš raitr. Hiz ritn ŕvra z ynīc acrs ol žãṛz – fiẋn, powtri, plez, critcl esez n rvyz: it z rnând, bt hiz vižl wrc hz bn ls wîdli acnolijd dy t it nvr biyñ ʈuṛli ācîvd n xibitd.

Born in Ridri, h atndd a lôcl scūl untl ɖ âtbrêc v WW2, ẇn h wz ivaketd t Prʈšr, ɖen muvd ontu Stônhâs in Laṇcšr. In 1944, h muvd bac t Glazgo, ẇr h atndd Ẇîthil Secndri, n on Saṭde mwnñz h cem t āṭprīšiešn clasz at Celvñgrov Ātgaḷri. In 1954, h bgan t atnd ɖ prestijs Glazgo Scūl v Āt, ẇr h bgan raitñ sẋnz v ẇt wd lêtr bcm Laṇc, ẇč wz publišt in 1981. Most v hiz lîf at Ātscūl n čîldhd cn b sīn in ɖ Ʈw sẋn v Laṇc, az it z ljli ōṭbạgraficl.

H bgan wrcñ wɖ myṛlcmišnz in ɖ mid-1950z, n in 1960 bgan hiz loñ asošiešn wɖ ɖ Campen fr Nyclir Dsāmmnt, ẇč h stl vigṛsli ṣpwts, biyñ arstd in 2001 at a demnstrešn at Fazlen.

Glazgo Myziymz hz prīvı̣sli xibitd hiz wrcs in ɖ Ppl’z Paḷs in 1978, in an xibišn intîtld Ɖ Cntinys Glazgo Šo. H wz ɖ ofišl ātistricwdr fr arnd 10 munʈs, cmplitñ arnd 30 wrcs fr ɖ myziym jrñ ɖs tîm. Ɖe iḷstretd ɖ cmyṇti​, sošl lîf n lôcl caṛctrz. Aftr ɖs tîm, hiz wrcs Coṃdi v ɖ Ẇît Dog (1979) n Laṇc (1981) wr publišt n it​ wz arnd ɖs tîm h bgan wrcñ wɖ Celmn, Loched n Leṇd on litrri projcts n ʈiytr. H hz wun ɖ Gādı̣n Prîz fr Fiẋn n ɖ Costa Novḷwōdz fr hiz ritn wrc.

Ɖs xibišn wl brñ tgɖr fr ɖ frst tîm prīvı̣sli unsin wrcs bî Gre n wl seḷbret ɖ ynīc bredʈ v hiz vižl practis, ẇč spanz six decedz n multipl mīdı̣mz: fṛm hiz čîldhd yirz, tîm spent at Glazgo Scūl v Āt t pwtrits v famli n frendz, landsceps, cmišnz n myṛlz. Fṛm Ɖ Prsnl t ɖ Ynivrsl z a seḷbrešn v a ynīc n vižnri crietv.

Ɖ Alistr Gre Sīzn seḷbrets Gre at êti yirz old. Ɖs xibišn z pāt v a sīzn fôc̣sñ on hiz vižl wrc, wɖ xibišnz n ivnts acrs venyz includñ Ɖ Glazgo Scūl v Āt, GOMA, Kelvñgrov Myziym n Glazgo Printstydio.”

GAḶRI WEBSAIT


BBC – YR PÊNTÑZ


ẆT ĐE SE

Anjla McMaṇs, Đ GLAZGO ĪVNÑ TÎMZ, 10 Octobr 2014
Fil Milr, Đ HEṚLD SCOTḶND, 5 Octobr 2014
Aḍlīn Amar, Đ SCINI, 28 Êpṛl 2014
Brayn Frġsn, Đ SCOTSMN, 13 Octobr 2013


06/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.