ALIBIS: SIGMAR POLKE 1963–2010 │ Tate Modern, London → 8 February 2015

Sigmar Polca wz wn v ɖ most inseṣ̌bli xperimntl ātists v ɖ twentịʈ senčri.

Ɖs retṛspctv z ɖ frst t brñ tgɖr ɖ unyžli brwd renj v mīdia h wrct wɖ jrñ hiz fîv-deced c̣rir – nt onli pêntñ, drōñ, ftogṛfi, film n sculpčr, bt olso nôtbcs, slîdpṛjẋnz n fôtocopiz. H wrct in of-ɖ-wōl mtirı̣lz renjñ fṛm mītiordust t gold, bublráp, snêljūs, ptetoz, st n īvn yrenı̣m, ol ɖ ẇl rzistñ īzi caṭġrîzešn.

Polca’s rlentḷsli invntv wrcs renj in sîz fṛm ɖ intiṃsi v a nôtbc t monymntl pêntñz. H tc a wîldli dfṛnt aproč t āt-mcñ, fṛm hiz rsponsz t cnsymrssayti in ɖ 1960z t hiz intrest in travl, drugz n comynl livñ in ɖ 1970z n hiz incrisñli xperimntl practis aftr 1980.

Bnʈ Polca’z irevṛnt wit, pṛmiskys intelijns, n čansóṗrešnz le a dīp sceptisizm v ol oʈoṛti. It wd b impsbl t undrstand ɖs atityd, n ɖ crı̣tivti ɖt gru ât v it, wɖt cnsidrñ Polca’z bîogṛfi n its setñ. In 1945, nir ɖ end v Wrldwor II, hiz famli fled Sîlīža (in preznt-de Pôḷnd) fr ẇt wd sn b Sôvı̣t-okpîd Īst Jrṃni, n ɖen iscept agn, ɖs tîm t West Jrṃni, in 1953.

Polca gru p at a tîm ẇn mni Jrmnz dflctd blem fr ɖ atroṣtiz v ɖ Natsi pirı̣d wɖ ɖ alibî, I dd’nt si enʈñ. In verı̣s wrcs in ɖ xibišn, Polca opozz mni Jrmnz v hiz jeṇrešn’z tendnsi t ignor ɖ Natsi past, az f picñ of ɖ scab t riôpn ɖ wūnd.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Mîca Polac, Đ NY YWC OBZRVR, 16 Êpṛl 1974
Ted Lūs, VÔG, 16 Êpṛl 2014
Jeri Swlts, Đ VULČR, 16 Êpṛl 2014
Hoḷnd Cotr, Đ NY YWC TÎMZ, 17 Êpṛl 1974
Lans Esplŭnd, Đ WŌLSTRĪT JRNL, 23 Êpṛl 2014
Pītr Ščeldāl, Đ NY YWCR, 28 Êpṛl 1974
Holi Wiłmz, Đ INDIPNDNT, 21 Septmbr 2014
Êdrịn Srl, Đ GĀDỊN, 6 Octobr 2014
Aḷster Sūc, Đ TEḶGRAF, 7 Octobr 2014
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 9 Octobr 2014
Edi Francl, TÎM ÂT, 9 Octobr 2014
Eliāni Glêzr, Đ TÎMZ HÎREDYCÊŠN SUPḶMNT, 9 Octobr 2014
Lwṛn Penicot, Đ UPCUMÑ, 13 Octobr 2014


07/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.