AN ABIDING STANDARD: The Prints of Stanley Anderson RA │ Royal Academy of Arts, London → 24 May 2015

Tortoni’s, Le Havre, 1925. Drypoint. 28.7 x 29 cm. Private Collection / © Stanley Anderson Estate

“A ci figr in ɖ rvîvl v lîningrevñ in ɖ 1920z, Stanli Anḍsn RA (1884–1966) z bst nôn fr hiz siriz v prints mmwrı̣lîzñ Ñgḷnd’z vanišñ rrl crafts.

Ɖs xbišn, ẇč côinsîdz wɖ ɖ publicešn v a caṭlog reẓne, cnsidrz Anḍsn’z ingrevñz alñsd ŕlı̣r, lesr-nôn wrcs in a print-mcñ c̣rir spanñ nirli hāf a senčri: drîpýnts v continntl mācitsìnz, ečñz v dân n âts in 1920z Lundn, n oltrṇtv sitīvyz v cnstruẋn n deṃlišn saits.

Sceptcl v prôgres, Anḍsn comentd on n cântrd ɖ spiričl emptiṇs, imošnl dtačmnt n ilītizm h rgādd t b ɖ hwlmācs v mdrṇti.

An Abîdñ Standd côinsîdz wɖ ɖ publicešn v Stanli Anḍsn. Prints: A Caṭlog Reẓne bî ɖ xbišnkretrz Robt Mêric n Hari Hýzr, publišt bî ɖ Royl Acaḍmi v Āts, aveḷbl fṛm ɖ RA šop n onlîn.”

GAḶRI WEBSAIT


STANLI ANDRSN CAṬLOG


ẆT ĐE SE

Mirịm Cāmali, Đ UPCUMÑ, 3 Māč 2015
Aḷster Smāt, Đ TEḶGRAF, 27 Febrri 2015

26/05/2015

1 thought on “AN ABIDING STANDARD: The Prints of Stanley Anderson RA │ Royal Academy of Arts, London → 24 May 2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.