ART & LIFE: Ben Nicholson, Winifred Nicholson, Christopher Wood, Alfred Wallis, William Staite Murray, 1920 – 1931 │ Dulwich Picture Gallery, London → 21 September 2014

“Ben n Winifrid Niclsn wr at ɖ fwfrunt v ɖ Modn Britiš muvmnt n pṛdyst sm v ɖ most memṛbl wrcs v ɖ pirı̣d. Dscuvr ten yirz v ātistc xpḷrešn bî ɖ cupl in ɖs xibišn kretd bî ɖer grandsun, Jôvn Niclsn. It pṛvîdz a rer oṗtyṇti t si ɖer vyz v ɖ sem landsceps, sìsceps, stiļîfs n pwtrits alñsd pìsz bî cntmprriz Crisṭfr Wŭd, Alfrid Wolis n ɖ potr Wiłm Steit Muri.

Spanñ ovr a deced v xîtñ ātistc xčenj, ɖs z ɖ frst xibišn t cnsidr ɖ grūp v ātists in ɖ sem contxt, ovr a pirı̣d ɖt šêpt ɖ c̣rirz v Ben n Winifrid Niclsn irevc̣bli.”

GAḶRI WEBSAIT


BBC – YR PÊNTÑZ

Ben Niclsn
Winifrid Niclsn
Alfrid Wolis
Crisṭfr Wŭd


ẆT Đ PÊPRZ SE

Ričd Dwmnt, Đ TEḶGRAF, 2 Jūn 2014
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 6 Jūn 2014
Tabiš Cān, Đ LUNḌNIST, 13 Jūn 2014

23/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.