ARTIST ROOMS: DOUGLAS GORDON │ Caithness Horizons, Thurso → 11 October 2014

A DVÎDD SELF I N A DVÎDD SELF 2│1996│Vidio, 2 monitrz, culr│15 minits / 14 minits
A DVÎDD SELF I N A DVÎDD SELF II│1996│Vidio, 2 monitrz, culr│15 minits / 14 minits

“An xibišn v wrc bî ɖ inṭnašnli aclemd, Trnr-Prîz-winñ ātist Dugḷs Gwdn têcs plês at Cêʈnes Hrîznz in Ʈrso. Ɖ wrcs on šo – ẇč includ ʈri vidioinsṭlešnz n wn txtpìs – hv bn prizntd bî Dugḷs Gwdn t ɖ ĀTISTRŪMZ c̣lẋn, n r biyñ šôn fr ɖ frst tîm sns ɖer aqizišn.

Ɖs xibišn olso fwmz pāt v JEṆREŠN, a našnl prôgram têcñ plês in ɖ sumr v 2014, ẇč seḷbrets ɖ welʈ v cntmprri āt ɖt hz dveḷpt in Scotḷnd ovr ɖ last 25 yirz. Ovr 60 venyz acrs ɖ cuntri r ptisipetñ in ɖs ynīc prôgram.

Amñ ɖ wrcs on šo in Cêʈnes z Gwdn’z eḷgnt, îconic 1996 vidioinsṭlešn A Dvîdd Slf I n II, in ẇč tu āmz, apaṛntli ḅloññ t tu ppl, wn hẹri n ɖ uɖr smuɖ, r sīn reslñ wɖ wn anɖr. In fact ɖ āmz ḅloñ t ɖ sem prsn – ɖ ātist – hu ivôcs bî ɖ simplist mīnz a pârfl intrnl strugl, in ẇč ɖ hẹri ām apirz t reprizent īvl n ɖ smuɖ ām gd.

Ɖ Cêʈnes xibišn olso fīčrz anɖr v Dugḷs Gwdn’z most memṛbl ŕli vidiopìsz, Film Nwa (1995), az wel az a mr rīsnt txtpìs I am ɖ kretr v mî ôn miẓri (2010). Ol for wrcs on šo wr dnetd bî Gwdn t ĀTISTRŪMZ in 2012, n r biyñ šôn az pāt v ɖ c̣lẋn fr ɖ frst tîm.

[…]”

I AM Đ KRÊTR V MÎ ÔN MIẒRI│2010
I AM Đ KRÊTR V MÎ ÔN MIẒRI│2010

http://www.tate.org.uk/whats-on/caithness-horizons/display/artist-rooms-douglas-gordon-caithness-horizons

http://caithnesshorizons.wordpress.com/whats-on/


Mýra Jefri, Đ SCOTSMN, 5 Jlî 2014


 

07/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.