BBC ITEMS ABOUT ART

2015

January • February • March • April • May • JuneJuly • August • September

___

(top)

SEPTEMBER

27 Septmbr │ Banxi ʈīmpāc Dizṃland t b md intu rfyjīšeltrz

27 Septmbr │ Banxi’z Dizṃland glūm a jýfl memri fṛm ɖ sìsîd

27 Septmbr │ Banxi’z Dizṃland ôpnz in Westn-sūpr-Mer fr fînl de

26 Septmbr │ Jon Cunstbl’z Đ Loc set fr ōẋn

26 Septmbr │ Đ tur ɖt gvz axes t ol erịz v a Brūtlist îcon

25 Septmbr │ Ātclctr Franc Cown on hâ t bai āt

25 Septmbr │ Jrmn āthistwrịn ‘t run Britiš Myziym’

25 Septmbr │ Banxi’z Dizṃland ‘gev Westn-sūpr-Mer a £20m būst’

25 Septmbr │‘Yes, I’m obsesv’: Đ 50,000-aur pêntñz v Ben Jonsn

23 Septmbr │ It’s nt āt wɖt y

17 Septmbr │ Peru retabloātist lifts ɖ lid on tṛdišnl stwrīboxz

16 Septmbr │ Wil Gomprts: Insd biłner Eli Brôd’z ny myziym

16 Septmbr │ Crisčn Pācinsn: ‘Šot in Jôbrg’: Homls yʈ trênd az ftogṛfrz

8 Septmbr │Bāṇbi Bāfd hz bilt a târ fṛm 3,000 pwṣlin šops

8 Septmbr │ Sr Anīš C̣pur: Vrsî sculpčr: anti-Ṣmitc gṛfīti cd rmen

8 Septmbr │ Cév Gīgn: Sr Pītr Blêc alâz rīmixz v hiz āt on ny Dazl ap

8 Septmbr │ Mariu Macilau: Đ strītčîld hu bcem a top ftogṛfr

7 Septmbr │ Aniš Cpur’z Drti Cwnr sculpčr vandlîzd agn

4 Septmbr │ Britn hz a ‘hidn’ ātc̣lẋn wrʈ £3.5bn

2 Septmbr │ Gṛfītiātist Stic’s lîf pêntñ on ɖ strīts

___

(top)

AUGUST

24 Ōġst │ Crisčn Pācinsn: Đ ātist hu ‘pênts’ wɖ rsîcld plastc

22 Ōġst │ Banxi Dizmļand: Ppl ‘xîtd t si ẇt’s insd’

21 Ōġst │ Duč ṗlis mc arst ovr fêc Van Goh pêntñ

21 Ōġst │ Dizmļand: Ticit n k miẓri at Banxi šo

21 Ōġst │ Clamr fr Banxi šo ticits in Westnsūṗmer

20 Ōġst │ Banxi Dizmļand šo rvild at Westn’z Tropicāna

19 Ōġst │ Xpwtbar plêst on ‘frst’ wōtrculr v Nîagra Fwlz

17 Ōġst │ Lora Jônz: Z Banxi setñ p a ny xbišn in Westnsūṗmer?

14 Ōġst │ Hy Scôfīld: Frenč rît-wñ tlz ātists: Ŕn yr cīp

13 Ōġst │ Trnñ tairz intu āt

13 Ōġst │ Buṛl C̣lẋn pêmnt ovr Natsi-lùtd taṗstri

12 Ōġst │ Aniš C̣pur akzz Čîna v copiyñ ‘bīn’ sculpčr

11 Ōġst │ Našnl Gaḷri staf g on indefṇt strîc

5 Ōġst │ Brnat Clîn n Cwañ Yñ Čn at Duvc̣t Gaḷri

5 Ōġst │ Pwlīn McLen: Xbišn qiriz provnns v Māsel Dšã yrînl

3 Ōġst │ Lofti ambišnz: Ywc ôpnz p its ‘sīcṛt gaḷri’

1 Ōġst │ Ywc Ātgaḷri riopnz aftr £8m rfrbišmnt

___

(top)

JULY

31 Jlî │ Cevin Pīči: Āt, royltiz n uɖr trežrz v unclemd istet

31 Jlî │ Ai Weiwei grantd 6-munʈ YC vīza bî Homsecṛtri

31 Jlî │ Ai Weiwei: Homsecṛtri rvyz vīẓrfyzl

30 Jlî │ Māc Īstn: YC rfyzz Ai Weiwei six-munʈ vīza

29 Jlî │ Šūtñstarz: Lost fôtgrafs v Ōdri Hepbrn, Gari Cūpr n Vivịn Li bî ‘Spīdi Jwj’

26 Jlî │ Nêcid ātist stuc in a tri

25 Jlî │ Strītātists in Bristl fr lîv pêntñfestivl

23 Jlî │ Frst drōñz v Rowld Dāl’z ‘Dani’ n ‘BFJ’ g on seil

23 Jlî │ Bristl gṛfītīpoḷsi ‘t dtŕ tagñ’

23 Jlî │ Brenda Emaṇs: Rcrietñ Sr Jêmz Ʈwnhil’z mastrpìs –  bî nmbrz

22 Jlî │ Glazgo Scūl v Āt: Fîr-hit stydnts šo ny wrc

22 Jlî │ Čîna ātist Ai Weiwei gts hiz paspwt bac

21 Jlî │ Flatšer: Vanli Brc rcriets hom in gaḷri

20 Jlî │ Rcrietñ a WW1 picčr involvñ ʈâzndz

20 Jlî │ Blac̦ulčr in ɖ YC dokmentd in fôtgrafs

20 Jlî │ Têt’s empîršo wz a čaḷnj, sz kretr

19 Jlî │ Hír ɖ pêntñ, si ɖ sând

17 Jlî │ Wiłm Cc: Mcāno fr groun-ups: Sr Anṭni Cāro in Ywcšr

17 Jlî │ Dan Crtis: Hâ 250 culrd lîts mc ẇît lît

16 Jlî │ Ẇitẉʈ gaḷri xtnšn p fr Strlñ āchitecčrprîz

16 Jlî │ YC’z ‘bst ny bildñ’ šwtlist anânst

16 Jlî │ Ṣ̌rūna Sêgar: Anṭni Gwmli sz Enjl v ɖ Nwʈ z ‘hidn’ bî triz

15 Jlî │ Wil Gomprts: Đ ātists hu dstrýd ɖer ôn wrc

15 Jlî │ ‘Đ byti v ɖ evrde’: A tīm v ftogṛfrz n film-mcrz hz spent 45 yirz capčrñ lîvz n landsceps in nwʈīst Ñgḷnd. Az ɖs film šoz, ɖ wrc v ɖ Ambr c̣lctv rvilz a lost ira.

14 Jlî │ Dêvid Bêli’z Stardust: ‘Evrwn’z got a stwri – y jst hv t fînd it’

14 Jlî │ ‘Unsin’ Picaso drōñ on šo in Livpul galri

10 Jlî │ Wiłm Cc: Tîmls n eḷmntl: Rictr/Pert at MIF

8 Jlî │ Caʈlīn Hwcinz: Hâ pêntñ ‘sevd’ a man wɖ ṗraḷsis

7 Jlî │ Šwn Sculi filz a čapl wɖ hiz āt

2 Jlî │ Tim Mastrz: Myziym v ɖ Yir: Ẇitẉʈ in Mančestr winz prîz

___

(top)

JUNE

26 Jūn │ Arstwōṛnt išūd fr strītātist Šepd Fẹri

25 Jūn │ Edgar Degā dansrsculpčr fečz £15.8m

24 Jūn │ Dan Crtis: Myziym v ɖ Yir šwtlist: Đ MAC, Belfast

24 Jūn │ Ātdīlr Dêvid Cātr admits selñ fêc fems Cwnẉl pêntñz

23 Jūn │ Pwlīn McLīn: Ātist’s modn-de ātpilgrimij

22 Jūn │ Wil Gomprts: Bābra Hepẉʈ xbišn lwnčz at Têt Britn

22 Jūn │V&A t xibit hî-strīt šops az wrcs v āt

22 Jūn │Tim Mastrz: Têt šo siz Bābra Hepẉʈ az inṭnašnl ātist

22 Jūn │Sezan ýlpêntñ gts xpwtbar

20 Jūn │ Tim Mastrz: Ẇ si an xbišn v unfiništ āt?

19 Jūn │ Jon Galivr: Myziym v ɖ Yir: Đ Ẇitẉʈ

19 Jūn │ Aniš Cpur ‘vjîna’ sculpčr vandlîzd

18 Jūn │ RIBA rvilz its fevrit YC bildñz v 2015

16 Jūn │ Wil Gomprts: Slîdz n scî-hî rîdz at Hêẉd gaḷri

16 Jūn │ Ai Weiwei šo at Royl Acaḍmi t hâz heviist sculpčr

16 Jūn │ Agʈa Cristi az a yuñ wmn in ny xbišn

16 Jūn │ BP Pwtriṭwōd wun bî Izreli ātist Matan Ben-Cnān

13 Jūn │ LS Lâri’z Lîvr Bildñz pêntñ gz on šo

13 Jūn │ Wil Gomprts: R Cāstn Holr’z insṭlešnz āt?

11 Jūn │Hari Hil at ɖ Royl Acaḍmi’z Sumrxbišn

11 Jūn │ Îconic Degā baledansr sculpčr t b sold

8 Jūn │ Andi Wōhol wrc in ‘Doḷrārt’ Lundn ōẋn

8 Jūn │ Žiňan Yu: Čîna’z jaynt ýlpêntñ copīšop

6 Jūn │ D-De pwtrits cmišnd bî Prins Čālz g on dsple

5 Jūn │ Sculptr Aniš Cpur dfndz Vrsî’z ‘vjîna’ ātwrc

5 Jūn │ Magṇm: An imij ɖt čenjd evrʈñ

5 Jūn │ Bostn Lîbrri fîndz ‘misñ’ āt in lîbrri

4 Jūn │ Unsīn Bādo: A freš lc at an îcon v Frenč siṇma

4 Jūn │ Alvaro A. Ric̦iadeļi: Z ɖs āt? Selñ uɖr ppl’z onlîn pics

4 Jūn │ Gstaf Climt pwtrit tipt t feč £18m at ōẋn

4 Jūn │ Myziym campenz t cīp Trnr pêntñ

3 Jūn │ Rŭbica Ša: Strītātist eL Sīd mixz Aṛbc wɖ gṛfīti

3 Jūn │ Māc Simpsn: Đ Bìtlz in Belfast: Ny fôtoz rlist fṛm 1964 Cñ’z Hwl conṣt

2 Jūn │ Jaṗnīz ḅlūnāt hits ny hîts

___

(top)

MAY

29 Me │ Injri mīnz Jac Vetriano z ‘unebl t pênt’

28 Me │ Iyn Yuñz: Trnr Prîz a ‘hunīpot’ fr Hul

27 Me │ Trnñ Fn Go’z Đ Nît Cafe intu vrčl riaḷti

24 Me │ Grīs detcrîsis: A strītātist’s gṛfītīgîd

22 Me │ Frst pêntñ t b sold fṛm Cwnīłs Grlit trov

22 Me │ Iyn Drūs: Wošñtn ātists hôp t trn tunlz intu a gaḷri

22 Me │ Frīda Cālo’z studio n gādn sprñz p in Ny Ywc

20 Me │ Leonādo da Vinči drōñz t tur YC n Îrḷnd

19 Me │ Rôdmācñz: Ātwrc fr Mad Max Fyri Rôd rlist

19 Me │ Cevin Pīči: Banc v Ñgḷnd wnts an ātist fr £20 nôt

19 Me │ Spensr Celi: C̣lîḍrāt – Đ lîtšo inspîrd bî Cern

19 Me │ Jên O’Brayn: Šrīn Nšat: Ireňn criets āt in xîl

16 Me │ Wil Gomprts: Ẇ d’nt mr ātists dzîn hâzz?

15 Me │ Wil Gomprts: Têc a wōc arnd ɖ hâs ɖt Grêsn Peri dzînd

15 Me │ Mîcl Štînngr: Îdnticl twin ātists hu pênt tgɖr wɖt twcñ

15 Me │ Mondrian pêntñ selz fr recwd $50.6m

14 Me │ Lūšn Frýd nydseil sets ny recwd fr ātist

14 Me │ Pwl Crli: Pītr Cenād: A vri uṇfišl worātist

13 Me │ Žu Tian winz Catlin Ātprîz fr ‘unsetlñ’ wrcs

12 Me │ Picaso’z ‘comntri abt ɖ wrld n ɖ hymn cndišn’

12 Me │ Wil Gomprts: Đ complx wrld v ātseilz

12 Me │ Trnr Prîz 2015: Šwtlist includz Toxṭʈ hâzñistet

12 Me │ Sr Anṭni Gwmli sculpčrz plêst at fîv YC bytīspots

12 Me │ Picaso’z Wimin v Aljirz smašz ōẋnrecwd

12 Me │ Wil Gomprts: Venis Bienāle: Našnl îdntti ʈru āt at festivl

12 Me │ Sândāt – mr ɖn jst nýz?

10 Me │ Franci MCamli: Ātfwjr frīd n mcñ miłnz

9 Me │ Manuel Todelo: Venis Bienāle onrz Africa’z ‘botltop ātist’ El Anatsui

9 Me │ Đ x-conātist nâ mcñ miłnz

7 Me │ Wil Gomprts: Trayñ t šîn at Venis

6 Me │ Wil Gomprts: Sẹra Lūc̣s at ɖ Venis Bienāle

6 Me │ Sẹra Lūc̣s unveilz bwdi Britiš šo at Venis Bienāle

6 Me │ Dani Mitsmn: Gtñ wet fīt fr Tūvalu

1 Me │ Ny Ywc’s Ẇitni Myziym riopnz in ny spês

___

(top)

APRIL

30 Êpṛl │ Cd ɖ Yuñ Britiš Ātists hapn agn?

29 Êpṛl │ Worñtn dad z pôstcādpêntñ winr

29 Êpṛl │ Mančestr bildz p its culčrsìn wɖ £25m Hom

29 Êpṛl │ BP Pwtriṭwōd rvilz 2015 šwtlist

29 Êpṛl │ Šāli Ebdo’z Lz qits Mhaṃd cātūnz

28 Êpṛl │ Pêntñ amezñ picčrz on ɖ bac v pôstcād

28 Êpṛl │ Dulij Picčrgaḷri’z ‘fêc’ pêntñ rvild

27 Êpṛl │ Sẹra MCwc̣del: Hâ Wōhol’z wrc inflụnst âr wōdrobz

27 Êpṛl │ Rīdiscuvrd Fransis Bêcn pwtrits p fr ōẋn

24 Êpṛl │ Wendi Huṛl: Plasṭsīnāt bî Henri Hudsn on šo at Suɖbi’z

24 Êpṛl │ Vast replica rīcriets prīhistoric cev

24 Êpṛl │ Jaspr Jon’z asistnt jêld fr ʈeft

24 Êpṛl │ Cris Drcon t līv Têt Modn

23 Êpṛl │ In picčrz: Sôni Wrldftogṛfi Awōdz 2015

22 Êpṛl │ Poṭri mc of z ɖ ny Bêc Of

22 Êpṛl │ Ātists fît fr Puerto Rico’z soul

21 Êpṛl │ Đ Celpiz māc frst anivrsri

21 Êpṛl │ Ātist Adm Dant: Drōñ ɖ ilẋncampen

21 Êpṛl │ Đ ātist brññ Êda Luvlês bac t lîf

20 Êpṛl │ Ẇt dz clasic āt lc lîc wɖt ɖ glūtn?

20 Êpṛl │ Stīvn Adren n Yôlãd Nél: Izlamic Stêt: Fîtñ funḍmntlizm wɖ comicstrips

18 Êpṛl │ Caṛlîn Lôbrij: Z ɖ Fantmfremr a vandl or an ātist?

17 Êpṛl │ Jên O’Brayn: Riintrpṛtñ Dante’z Dvîn Coṃdi Africa-stîl

17 Êpṛl │ Afwdbl-āt fīvr grips Eža

16 Êpṛl │ Heɖr Čen: Snġpor ftogṛfr capčrz lîf on ɖ MRT

16 Êpṛl │ Tim Mastrz: Conrad Šwcros hôps ny sculpčr is ʈeft-pruf

13 Êpṛl │ Fṛm Canalețo t Ceni-lețo

11 Êpṛl │ Wil Gomprts: Ẇt dz it têc t b a myziymdrectr?

11 Êpṛl │ Fôm̦êz ātwrc ôpnz in Māget cevz

10 Êpṛl │ Blud-Swept Landz šwtlistd fr Sâʈ Banc Awōd

10 Êpṛl │ Frans criets repliccev fr spectaklr prihistoric āt

10 Êpṛl │ Mone’z Wōtrliliz on šo ahd v Ny Ywc ōẋn

9 Êpṛl │ Stīvn Smiʈ: Sculptr Sr Anīš Cpur on āt, lîf n imigrešn

2 Êpṛl │ Livpul’z ‘Dazlšip’ ôpnz t public t māc WW1 sentīnri

1 Êpṛl │ Yolanda Nel: Gāza famli ‘trict’ intu selñ Banxi pêntñ fr $175

___

(top)

MARCH

31 Māč │ Vinsnt Dâd: Britiš Myziym dfînz Grīc nêcid îdiyl

31 Māč │ Jêsn Cafri: America’z most jenṛs conātist

29 Māč │ X-Steps sñgr Iyn ‘H’ Wotcinz lwnčz c̣rir az ātist

27 Māč │ ‘Rebl’ myziymz fês fundñblaclist

26 Māč │ Cev Gīgn: Antonio Bandeṛs: Ps, Pîṛt n Picaso

25 Māč │ Dspytd pêntñ cnfrmd az Mone

25 Māč │ Jrṃni in dīl t rtrn Grlit’s lūtd Mtīs

25 Māč │ Ilẋn 2015: Ātist Adm Dant drōñ ɖ campen

22 Māč │ Lundnderi templ wz a bonfîr t pīs

20 Māč │ Picaso ilectrišn ōdrd t rtrn ātwrcs

19 Māč │ Jêmz Hiḅd: Hâ ‘Sâʈ Pāc’ wz born: An ōṛl histri v ‘Đ Spirit v Crisms’

18 Māč │ Gabriele Finaldi apýntd hed v Našnl Gaḷri

17 Māč │ Wil Gomprts: Šd myziymz ban selfīstics?

15 Māč │ Asṭrix cātūn rezz £100,000 fr Šāli Ebdo victimz

11 Māč │ Ema Trêsi: Đ ampyti hu imprṣnets ṣlbṛtiz wɖ hr stump

13 Mač │ India’z yuñ ātc̣lctrz

11 Māč │ Alixandr MQīn: Fṛm ‘pnc šīp’ t top dog

11 Māč │ Đ Našnl Gaḷri in Lundn banz selfīstics

10 Māč │ Ātwrc v Ñgḷnd ftbwl dfits selz fr £425,000

10 Māč │ Črčil pêntñz axptd in lù v inheritnstax

9 Māč │ Sam Sîmn, côcrietr v Đ Simpsnz, dîz at 59

8 Māč │ Vaticn: Mîc̣lanjlo letr dru ransmdimand

6 Māč │ Wil Gomprts: Hâ dd Pwl Dŭrã Ruel invnt imprešnizm?

5 Māč │ Smiʈsoňn myziym grūp banz selfīstic

3 Māč │ Sâdi Arebia šôcêsz cntmprri āt

___

(top)

FEBRUARY

27 Febrri │ Đ Bg Pêntñ Čaḷnj: Mīt āt’s tufist critics

21 Febrri │ Wil Gomprts: Đ āt ɖ YC fgts t luv

20 Febrri │ Tom Bīl: Wn man’z obsešn wɖ rdscuvrñ a lost tîpfês

19 Febrri │ Wil Gomprts: YC vizitrnmbrz drop at top Lundn ātgaḷriz

18 Febrri │ Dêvid Hocni’z îPad ātwrc gz on dsple

10 Febrri │ Picaso’z handīman akzd v stìlñ £50m āthwd

5 Febrri │ Māc Savij: Šwn ɖ Šīp: Blītñ ɖ comṗtišn

3 Febrri │ Našnl Gaḷri staf bgin fîv-de wōc-ât

2 Febrri │ Bronzsculpčrz ‘me b bî Mîc̣lanjlo’

___

(top)

JANUARY

29 Jaňri │ Fems pêntñz trnd intu Mîncrāft wrldz (top)

29 Jaňri │ Pêntd Hwl sīlñ v Old Royl Nêvl Colij t b rstord

20 Jaňri │ Rūbnz Royl Acaḍmi xibišn: ‘Nwn pênts fleš lîc hm’

17 Jaňri │ Dz āt imitet lîf, or lîf imitet āt?

16 Jaňri │ Jac Vetriano wrcs cd feč £1.2m

13 Jaňri │ Dulij Picčrgaḷri xperiments wɖ ‘fêc’ pêntñ

13 Janri │ Eža’z ātmācit cmz v êj

31 Dsmbr 2014 │ Wil Gomprts: Āt in 2015: A lc ahd

28/09/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.