BRITISH SELF-PORTRAITS: HIGHLIGHTS FROM THE RUTH BORCHARD COLLECTION │ Pallant House Gallery, Chichester, Sussex → 31 May 2015

“Ɖ raitr Rūʈ Bwčād (1910–2000) amast wn v ɖ most significnt c̣lẋnz v slfpwtrits bî Britiš ātists. Setñ hrslf a sīlñ v 21 giniz fr a picčr irispctv v ɖ ātist’s fem or repytešn, š aqîrd 100 picčrz includñ ýlpêntñz, wōtrculrz n pensl n ñc drōñz, ẇč pṛvîd a fasinetñ ôvrvy v Britiš āt jrñ ɖ twentiiʈ senčri.

Ɖ cor v ɖ xibišn fôc̣sz on ɖ pwtrits Bwčād c̣lctd jrñ ɖ lêt 1950z t ɖ mid-1960z, jrñ ẇč tîm š bgan t sīc ât imrjñ ātists at ātscūl xibišnz, ẇl olso apročñ mr istablišt ātists. Ɖ xibišn trêsz ɖ dveḷpmnt v modn Britiš āt ʈru Nio-Rmantisizm, ɖ Ystnrôd Scūl, ɖ Lundn Grūp n ɖ Popāt muvmnt, renjñ fṛm pwtrits md bî ātists practisñ in ɖ 1930z n 1940z, includñ Mîcl Ertn, Sesl Colinz n Iʈl Chūn, t ɖoz hu fând prominns in ɖ pôstwor iyra sč az Pītr Côcr, Jīn Cc, Rojr Hiltn, Pītr Filips, Dêvid Tindl n Ywn Ūglo.

Mni v ɖ picčrz ofr a dīteld lîcṇs v ɖ ātist, ẇlst uɖrz r onli sjstv v fizicl fīčrz n atribyts. In sm cêsz ɖ imij hz ḍrîvd intîrli fṛm an ātist’s imajinešn, or it hz bn pêntd fṛm ɖer rflẋn in a mirr, ocežnli drwn bac t capčr ɖ srândñz v ɖer stydio.

Bwčād wz born in a fišñvilij nir Hambrg n lêtr studid at ɖ Ynivrṣti v Hambrg. In 1938 š n hr huzbnd cem t Ñgḷnd az refyjīz fṛm Natsizm, iscepñ antīsemitizm. Ɖ xibišn rcwlz ɖ orijinl prezntešn v ɖ c̣lẋn in ɖ Bwčādz’ hom in Rîget, Suri, n z dspled in Paḷnt Hâs Gaḷri’z Grêd Wn Listd Qīn-Án tânhâs, ɖ frst tîm ɖt ɖ pwtrits hv bn sīn publicli in a dmstc setñ.”

GAḶRI WEBSAIT


Ɖ RŪƮ BWČĀD C̣LẊN


BBC – YR PÊNTÑZ

JĪN CC • IƮL CHŪN • PĪTR CÔCR • SESL COLINZ • PĪTR FILIPS • WIŁM GĪR • ROJR DI GRE • ANṬNI GRĪN • ROBIN GUƮRI • ROJR HILTN • LEZLI MAR • DOṚƮI MĪD • ALBERTO MROCO • ÁN REDPAƮ • YWN ŪGLO


Andru Lambrʈ, Đ SPECTETR, 24 Ōġst 2013

06/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.