BRUEGEL TO FREUD: PRINTS FROM THE COURTAULD GALLERY → 21 September 2014

“Ɖs spešl dsple ofrz an intṛduẋn t ɖ ljst bt lst nôn pāt v ɖ Gaḷri’z âtstandñ c̣lẋn – its holdñ v prints.

Ɖ Cwtold Gaḷri hâzz wn v ɖ most significnt c̣lẋnz v wrcs on pêpr in Britn, wɖ aproxiṃtli 7,000 drōñz n wōtrculrz n 20,000 prints renjñ fṛm ɖ Rnesns t ɖ 21st senčri.

Ɖs dsple v sm ʈrti ptklrli rmācbl n intrīgñ xamplz spanz mr ɖn 500 yirz n incumṗsz a vrayti v print-mcñ tecnīcs.

Ɖ ṣlẋn includz wrcs bî Mantegna, Brýgl, Caṇleto, Picaso, Mtīs n Frýd.”

GAḶRI WEBSAITẆT Đ PÊPRZ SE

Aḷster Smāt, Đ TEḶGRAF, 26 Jūn 2014
Jêmz Fitsjeṛld, Đ LUNḌNIST, 1 Jlî 2014
Emili Spîsr, STYDIO INṬNAŠNL, 8 Jlî 2014

Logo7

19/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.