Category Archives: Clasics in Ñspel

Clasics in Ñspel: REFUGEE BLUES, by W.H. Auden

REFYJĪBLŪZ

W H Ōdn

••••••••••••••••••••

Se ɖs siti hz ten miłn soulz,
Sm r livñ in manśnz, sm r livñ in houlz:
Yt ɖr’z no ples fr s, mî dir,

yt ɖr’z no ples fr s.

Wns w hd a cuntri n w ʈt it fer,
Lc in ɖ atḷs n y’l fînd it ɖr:
W canot g ɖr nǎ, mî dir,

w canot g ɖr nǎ.

In ɖ vilijćrćyard ɖr groz an old ȳ,
Evri sprñ it blosmz any;
Old pasports c’nt d ɖt, mî dir,

old pasports c’nt d ɖt.

Ɖ consl bañd ɖ tebl n sd:
‘F y’v got no pasport, y’r ofiṣ́li ded’;
Bt w r stl alîv, mî dir,

bt w r stl alîv.

Wnt t a cmiti; ɖe ofrd m a ćer;
Asct m p’lîtli t rtrn nxt yir:
Bt ẃr śl w g tde, mî dir,

bt ẃr śl w g tde?

Cem t a public mītñ; ɖ spīcr got p n sd:
‘F w let ɖm in, ɖe wl stìl ǎr dêli bred’;
H wz tōcñ v y n m, mî dir,

h wz tōcñ v y n m.

Ʈt I hŕd ɖ ʈundr rumḅlñ in ɖ scî;
It wz Hitlr ovr Yṛp, seyñ: ‘Ɖe mst dî’;
W wr in hiz mînd, mî dir,

w wr in hiz mînd.

Sw a pūdl in a jacit fasnd wɖ a pin,
Sw a dor opnd n a cat let in:
Bt ɖe wr’nt Jrmn Juz, mî dir,

bt ɖe wr’nt Jrmn Juz.

Wnt dǎn ɖ harbr n std upn ɖ cì,
Sw ɖ fiś swimñ az f ɖe wr fri:
Onli ten fīt awe, mî dir,

onli ten fīt awe.

Wōct ʈru a wŭd, sw ɖ brdz in ɖ triz;
Ɖe hd no poḷtiśnz n sañ at ɖer īz:
Ɖe wr’nt ɖ hymn res, mî dir,

ɖe wr’nt ɖ hymn res.

Drīmd I sw a bildñ wɖ a ʈǎznd florz,
A ʈǎznd windoz n a ʈǎznd dorz;
Nt wn v ɖm wz ǎrz, mî dir,

nt wn v ɖm wz ǎrz.

Std on a gret plen in ɖ fōlñ sno;
Ten ʈǎznd soljrz marćt t n fro:
Lcñ fr y n m, mî dir,

lcñ fr y n m.

••••••••••••••••••••

REFYJĪZ, Brayn Bilstn

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: CHURCH GOING, by Philip Larkin

Guardian, 4 November 2018 / 'Letters Home 1936-1977 by Philip Larkin, edited by James Booth – review' / Photo: Jane Brown

Filip Larcin

ĆRĆ GWÑ

• • • • • • • • •

Wns I am śr ɖr’z nʈñ gwñ on
I step insd, letñ ɖ dor ʈud śut.
Anɖr ćrć: matñ, sīts, n ston,
N litl bcs; sprōlñz v flǎrz, cut
Fr Súnde, brǎniś nǎ; sm bras n stuf
P at ɖ holi end; ɖ smōl nīt orgn;
N a tns, musti, unignoṛbl sîḷns,
Brùd God nz hǎ loñ. Hatlis, I tec of
Mî sîclclips in ōcẉd revṛns,

 

Muv fwd, run mî hand arnd ɖ font.
Fṛm ẃr I stand, ɖ rūf lcs olmst ny –
Clīnd or rstord? Smwn wd nǒ: I d’nt.
Mǎntñ ɖ lectn, I p’rūz a fy
Hecṭrñ larj-scel vrsz, n pṛnǎns
“Hir endiʈ ” mć mor lǎdli ɖn I’d mnt.
Ɖ ecoz snigr brīfli. Bac at ɖ dor
I sîn ɖ bc, dnet an Îriś sixpns,
Rflect ɖ ples wz nt wrʈ stopñ fr.

 

Yt stop I dd: in fact I ofn d,
N olwz end mć at a los lîc ɖs,
Wunḍrñ ẃt t lc fr; wunḍrñ, tù,
Ẃn ćrćz fōl cmplitli ǎt v ys
Ẃt w śl trn ɖm intu, f w śl cīp
A fy cʈīdṛlz cronicli on śo,
Ɖer parćmnt, plet, n pix in loct cesz,
N let ɖ rest rent-fri t ren n śīp.
Śl w avôd ɖm az unluci plesz?

 

Or, aftr darc, wl dybịs wimin cm
T mc ɖer ćildṛn tuć a ptiklr ston;
Pic simplz fr a cansr; or on sm
Advîzd nît si wōcñ a ded wn?
Pǎr v sm sort or uɖr wl g on
In gemz, in ridlz, sīmñli at randm;
Bt sūṗstiśn, lîc b’lif, mst dî,
N ẃt rmenz ẃn disḅlif hz gn?
Gras, wīdi pevmnt, bramblz, butris, scî,

 

A śep les recgnîzbl ć wīc,
A prṗs mor obskr. I wundr hu
Wl b ɖ last, ɖ vri last, t sīc
Ɖs ples fr ẃt it wz; wn v ɖ cru
Ɖt tap n jot n nǒ ẃt rȕdlofts wr?
Sm ruinbibr, randi fr antīc,
Or Crisṃs-adict, cǎntñ on a ẃif
V gǎn-n-bandz n orgnpîps n mr?
Or wl h b mî repriznttiv,

 

Bord, uninformd, nwñ ɖ gostli silt
Dsprst, yt tndñ t ɖs cros v grǎnd
Ʈru subrbscrub bcz it hld unspilt
So loñ n eqbli ẃt sins z faund
Onli in seṗreśn – marij, n brʈ,
N deʈ, n ʈts v ɖz – fr hūm wz bilt
Ɖs speśl śel? Fr, ɖo I’v no îdīa
Ẃt ɖs acūtrd frǎsti barn z wrʈ,
It plizz m t stand in sîḷns hir;

 

A sirịs hǎs on sirịs rʈ it z,
In huz blént er ol ǎr cmpulśnz mīt,
R rec̣gnîzd, n rǒbd az desṭniz.
N ɖt mć nvr cn b obṣlīt,
Sins smwn wl fr evr b s’prîzñ
A hungr in himslf t b mor sirịs,
N graṿtetñ wɖ it t ɖs grǎnd,
Ẃć, h wns hŕd, wz propr t gro wîz in,
F onli ɖt so mni ded lî rnd.

• • • • • • • • •

Thundersley Church (interior) │ D.H. Burles (active 1904–39) │ Beecroft Art Gallery
Ʈunḍsli Ćrć (intirịr) │ D.H. Brlz (activ 1904–39) │ Bīcroft Artgaḷri

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: FIRST LOVE, by John Clare

FRST LUV

Jon Cler

I ne’r was struc bfr ɖt aur
Wɖ luv so sudn n so swīt,
Hr fes it blūmd lîc a swīt flǎr
N stoul mî hart awe cmplit.
Mî fes trnd pel az dedli pel,
Mî legz rfyzd t wōc awe,
N ẃn ś lct, ẃt cd I eil?
Mî lîf n ol sīmd trnd t cle.

N ɖen mî blud ruśt t mî fes
N tc mî îsît qt awe,
Ɖ triz n bśz rnd ɖ ples
Sīmd midnît at nūnde.
I cd nt si a sngl ʈñ,
Wrdz fṛm mî îz dd start—
Ɖe spouc az cōrdz d fṛm ɖ strñ,
N blud brnt rnd mî hart.

R flǎrz ɖ wintr’z ćôs?
Z luv’z bed olwz sno?
Ś sīmd t hír mî sîḷnt vôs,
Nt luv’z apilz t nǒ.
I nvr sw so swīt a fes
Az ɖt I std bfr.
Mî hart hz left its dwelñples
N cn rtrn no mor.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: ON A LANE IN SPRING, by John Clare

ON A LEN IN SPRÑ

Jon Cler

A litl len, ɖ brŭc runz clos bsd
N spanglz in ɖ súnśîn

ẃl ɖ fiś glîd swiftli bî

N hejz līfñ wɖ ɖ grīn sprñtîd
Fṛm ǎt ɖer grīṇri ɖ old brdz flî
N ćrp n ẃisl in ɖ mornñsún
Ɖ pîlwort glitrz nīʈ ɖ pel blu scî
Ɖ litl robin hz its nst bgun
N gras-grīn linits rnd ɖ bśz flî
Hǎ mîld ɖ Sprñ cmz in; ɖ deizibudz
Lift p ɖer goldn blosmz t ɖ scî
Hǎ luvli r ɖ pnglz n ɖ wŭdz
Hir a bītl runz; n ɖr a flî
Rests on ɖ aṛmlīf in botl-grīn
N ol ɖ Sprñ in ɖs swīt len z sìn.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: LOOK, STRANGER, by W.H. Auden

LC, STRENJR

WH Ōdn

••••••••••••••••••••

Lc, strenjr, on ɖs îḷnd nǎ
Ɖ līpñ lît fr yr dlît dscuvrz.
Stand stebl hir
N sîḷnt b,
Ɖt ʈru ɖ ćanlz v ɖ ir
Me wondr lîc a rivr
Ɖ sweyñ sǎnd v ɖ sì.

Hir at a smōl fīld’z endñ pōz
Ẃr ɖ ćōc wōl fōlz t ɖ fom n its tōl lejz
Opoz ɖ pluc
N noc v ɖ tîd,
N ɖ śngl scramblz aftr ɖ sucñ srf,
N a gul lojz
A momnt on its śir sîd.

Far of lîc flotñ sīdz ɖ śips
Dvrj on rjnt voḷntri eṛndz,
N ɖs fl vy
Indd me entr
N muv in meṃri az nǎ ɖz clǎdz d,
Ɖt pas ɖ harbr mirr
N ol ɖ sumr ʈru ɖ wōtr sōntr.

••••••••••••••••••••

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: THE HILL WE CLIMB, by Amanda Gorman

BBC, 20 January 2021: "Amanda Gorman: Inauguration poet calls for 'unity and togetherness'."

Amanda Gormn

Ɖ HIL W CLÎM

Ẃn de cmz w asc ǎrslvz,
ẃr cn w fînd lît in ɖs nvr-endñ śêd?
Ɖ los w cari,
a sì w mst wêd
W’v brevd ɖ beli v ɖ bīst
W’v lrnd ɖt qayt z’nt olwz pīs
N ɖ normz n nośnz
v ẃt jst z
z’nt olwz just-is
N yt ɖ dōn z ǎrz
bfr w ń it
Smhǎ w d it
Smhǎ w’v weɖrd n witnist
a neśn ɖt z’nt brocn
bt simpli unfiniśt
W ɖ s’xesrz v a cuntri n a tîm
ẃr a scini Blac grl
dsndd fṛm slevz n rezd bî a sngl muɖr
cn drīm v bcmñ prezidnt
onli t fînd hrslf rsîtñ fr wn
N yes w r far fṛm poliśt
far fṛm pristīn
bt ɖt dz’nt mīn w r
strîvñ t form a yńn ɖt z prfict
W r strîvñ t forj a yńn wɖ prṗs
T cmpoz a cuntri cmitd t ol culćrz,

culrz, caṛctrz n

cndiśnz v man

N so w lift ǎr gezz

nt t ẃt standz btwn s

bt ẃt standz bfr s
W cloz ɖ dvîd bcz w nǒ, t pt ǎr fyćr frst,
w mst frst pt ǎr difṛnsz asd
W le dǎn ǎr armz
so w cn rīć ǎt ǎr armz
t wn anɖr
W sīc harm t nn n harṃni fr ol
Let ɖ glob, f nʈñ els, se ɖs z tru:
Ɖt īvn az w grīvd, w grù
Ɖt īvn az w hrt, w hopt
Ɖt īvn az w tîrd, w traid
Ɖt w’l fr evr b taid tgɖr, victorịs
Nt bcz w wl nvr agn nǒ dfit
bt bcz w wl nvr agn sǒ dviźn
Scripćr tlz s t inviźn
ɖt evrwn śl sit undr ɖer ǒn vîn n figtrī
N nwn śl mc ɖm afreid
F w’r t liv p t ǎr ǒn tîm
ɖen vicṭri w’nt lî in ɖ bled
bt in ol v ɖ brijz w’v md
Ɖt z ɖ promis t gled
ɖ hil w clîm
f onli w der it
Bcz biyñ Americn

z mor ɖn a prîd w inherit,

it’s ɖ past w step intu
n hǎ w rper it
W’v sìn a fors ɖt wd śatr ǎr neśn
rɖr ɖn śer it
Wd dstrô ǎr cuntri

f it mnt dleyñ dmocṛsi

N ɖs ef̣t vri nirli s’xidd
Bt ẃl dmocṛsi cn b piriodicli dleid
it cn nvr b prṃnntli dfitd
In ɖs truʈ
in ɖs feʈ w trust
Fr ẃl w hv ǎr îz on ɖ fyćr
hisṭri hz its îz on s
Ɖs z ɖ ira v just rdmśn
W fird in its inspśn
W dd nt fīl priperd t b ɖ érz
v sć a teṛfayñ aur
bt wɖn it w faund ɖ pǎr
t oʈr a ny ćaptr
T ofr hop n laftr t ǎrslvz
So ẃl wns w asct,
hǎ cd w poṣbli privel ovr ctastṛfi?
Nǎ w asrt
Hǎ cd ctastṛfi poṣbli privel ovr s?
W wl nt marć bac t ẃt wz
bt muv t ẃt śl b
A cuntri ɖt z bruzd bt hol,
bnevlnt bt bold,
firs n fri
W wl nt b trnd arnd
or inṭruptd bî intiṃdeśn
bcz w nǒ ǎr inax́n n inrśa
wl b ɖ inheritns v ɖ nxt jeṇreśn
Ǎr blundrz bcm ɖer brdnz
Bt wn ʈñ z srtn:
F w mrj mrsi wɖ mît,
n mît wɖ rît,
ɖen luv bcmz ǎr leġsi
n ćenj ǎr ćildṛn’z brʈrît
So let s līv bhnd a cuntri
betr ɖn ɖ wn w wr left wɖ
Evri breʈ fṛm mî bronz-pǎndd ćst,
w wl rêz ɖs wūndd wrld

intu a wundṛs wn

W wl rîz fṛm ɖ gold-limd hilz v ɖ wst,
w wl rîz fṛm ɖ windswept norʈīst
ẃr ǎr fōrfaɖrz frst riylîzd reṿluśn
W wl rîz fṛm ɖ lec-rimd sitiz

v ɖ midwsṭn stets,

w wl rîz fṛm ɖ súnbect sǎʈ
W wl rībild, recnsîl, n rcuvr
n evri noun nc v ǎr neśn n
evri cornr cōld ǎr cuntri,
ǎr ppl dvrs n bytifl wl imrj,
batrd n bytifl
Ẃn de cmz w step ǎt v ɖ śêd,
aflem n un’fred
Đ ny dōn blūmz az w fri it
Fr ɖr z olwz lît,
f onli w’r brev inuf t si it
F onli w’r brev inuf t b it

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: “Lines Written on a Seat on the Grand Canal, Dublin,” by Patrick Kavanagh

Statue of Patrick Kavanagh by the Grand Canal in Dublin.

Patric Caṿna

Lînz Ritn on a Sīt on ɖ Grand Cnal, Dublin
‘Irectd t ɖ Meṃri v Msz Drṃt OBrayn’

•••••

Ǒ cmeṃret m ẃr ɖr z wōtr,
Cnalwōtr, prefṛbli, so stili
Grīni at ɖ hart v sumr. Bruɖr
Cmeṃret m ɖus bytifli
Ẃr bî a loc nîaġṛsli rorz
Ɖ fōlz fr ɖoz hu sit in ɖ tṛmnḍs sîḷns
V mid-Jlî. Nwn wl spīc in prǒz
Hu fîndz hiz we t ɖz Parnasịn îḷndz.
A swon gz bî hed lo wɖ mni apoḷjiz,
Fntastic lît lcs ʈru ɖ îz v brijz –
N lc! a barj cmz brññ fṛm Aʈî
N uɖr far-fluñ tǎnz miʈoḷjiz.
Ǒ cmeṃret m wɖ no hiro-c’rejs
Tūm – jst a cnalbanc sīt fr ɖ pasrbî.

•••••

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: EPIC, by Patrick Kavanagh

Statue of Patrick Kavanagh by the Grand Canal in Dublin.

Patric Caṿna

I hv livd in importnt plesz, tîmz
Ẃn gret ivnts wr dsîdd; hu ǒnd
Ɖt haf a rȕd v roc, a no-man’z land
Srǎndd bî ǎr pićforc-armd clemz.
I hŕd ɖ Dufiz śǎtñ ‘Dám yr soul!’
N old MCeb stript t ɖ weist, sìn
Step ɖ plot dfayñ blu cast-stīl –
‘Hir z ɖ marć alñ ɖz ayn stonz’
Ɖt wz ɖ yir v ɖ Ḿnic boɖr. Ẃć
Wz mor importnt? I inclînd
T lūz mî fe ʈ in Baliruś n Gortin
Tl Homr’z gost cem ẃisṗrñ

t mî mînd.

H sd: I md ɖ Iliad fṛm sć
A locl rǎ.

Godz mc ɖer ǒn importns.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: KERR’S ASS, by Patrick Kavanagh

Statue of Patrick Kavanagh by the Grand Canal in Dublin.

Patric Caṿna

CR’Z AS

W boroud ɖ loun v Cr’z big as
T g t Dundōc wɖ butr,
Bròt him hom ɖ īvnñ bfr ɖ marcit
N xîl ɖt nît in Mucr.

W hìld p ɖ cart bfr ɖ dor,
W tc ɖ harnis insd —
Ɖ strw-stuft stradl, ɖ brocn brićñ
Wɖ bits v bl-wîr taid;

Ɖ wncrz ɖt hd no ćocband,
Ɖ colr n ɖ reinz…
In Īlñ Brōdwe, Lundn Tǎn
I nem ɖer sevṛl nemz

Untl a wrld cmz t lîf —
Mornñ, ɖ sîḷnt bog,
N ɖ God v imaɉneśn wecñ
In a Mucr fog.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: NIGHT MAIL, by W.H. Auden

NÎTMEIL

WH Ōdn

•••••••••••••••••••

Ɖs z ɖ nîtmeil crosñ ɖ Bordr,
Brññ ɖ ćéc n ɖ postl ordr,
Letrz fr ɖ rić,
letrz fr ɖ pur,
Ɖ śop at ɖ cornr, ɖ grl nxt dor.

Pŭlñ p Bìtoc, a stedi clîm:
Ɖ gredịnt’s agnst hr, bt ś’z on tîm.

Past cotngras n murḷnd bǒldr
Śuṿlñ ẃît stīm ovr hr śoldr,

Snortñ nôẓli az ś pasz
Sîḷnt mîlz v wind-bnt grasz.

Brdz trn ɖer hedz az ś aproćz,
Stér fṛm bśz at hr blanc-fest coćz.

Śīpdogz canot trn hr cors;
Ɖe slumbr on wɖ pwz acrs.

In ɖ farm ś pasz nwn wecs,
Bt a jug in a bedrūm jntli śecs.

Dōn freśnz, hr clîm z dn.
Dǎn twdz Glazgo ś dsndz,
Twdz ɖ stīmtugz yelpñ dǎn a gled v crenz
Twdz ɖ fīldz v aṗreṭs, ɖ frṇsz
Set on ɖ darc plen lîc jîgantic ćésmen.
Ol Scotḷnd wêts fr hr:
In darc glenz, bsd pel-grīn lohs
Men loñ fr nyz.

Letrz v ʈancs, letrz fṛm bancs,
Letrz v jô fṛm grl n bô,
Rsitd bílz n invteśnz
T inspct ny stoc or t vizit rleśnz,
N apḷceśnz fr sićueśnz,
N timid luvrz’ decḷreśnz,
N gosip, gosip fṛm ol ɖ neśnz,
Nyz srcmstanśl, nyz fnanśl,
Letrz wɖ hoḷdesnaps t inlarj in,
Letrz wɖ fesz scrōld on ɖ marjin,
Letrz fṛm unclz, cuznz, n ānts,
Letrz t Scotḷnd fṛm ɖ Sǎʈ v Frans,
Letrz v cndoḷns t Hîḷndz n Lǒḷndz
Ritn on pepr v evri hy,
Ɖ pnc, ɖ vayḷt, ɖ ẃît n ɖ blu,
Ɖ ćati, ɖ cati, ɖ borñ, ɖ adorñ,
Ɖ cold n ofiśl n ɖ hart’s ǎtporñ,
Clevr, stypid, śort n loñ,
Ɖ tîpt n ɖ printd n ɖ spelt ol roñ.

Ʈǎzndz r stl aslip,
Drīmñ v teṛfayñ monstrz
Or v frendli ti bsd ɖ band

in Cranstn’z or Crōf̣d’z:

Aslip in wrcñ Glazgo,

aslip in wel-set Ednbra,

Aslip in granit Aḅdīn,
Ɖe cntiny ɖer drīmz,
Bt śl wec sn n hop fr letrz,
N nn wl hír ɖ postmn’z noc
Wɖt a qc̣nñ v ɖ hart,
Fr hu cn ber t fīl himslf fgotn?

•••••••••••••••••••

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: ASPENS, by Edward Thomas

ASPNZ

Edẉd Toṃs

••••••••••••••••••••

Ol de n nît, sev wintr, evri weɖr,
Abv ɖ ín, ɖ smiʈi, n ɖ śop,
Ɖ aspnz at ɖ crosrodz tōc tgɖr
V ren, untl ɖer last līvz fōl fṛm ɖ top.

Ǎt v ɖ blacsmiʈ’s cavn cmz ɖ rññ
V hamr, śu, n anvil; ǎt v ɖ ín
Ɖ clinc, ɖ hum, ɖ ror, ɖ randm sññ—
Ɖ sǎndz ɖt fr ɖz fifti yirz hv bn.

Ɖ ẃispr v ɖ aspnz z nt drǎnd,
N ovr lîtlis pein n ftlis rod,
Emti az scî, wɖ evri uɖr sǎnd
Nt sīsñ, cōlz ɖer gosts fṛm ɖer abod,

A sîḷnt smiʈi, a sîḷnt ín, nr felz
In ɖ bér mūnlît or ɖ ʈic-frd glūm,
In tmpist or ɖ nît v nîtngelz,
T trn ɖ crosrodz t a gostli rūm.

N it wd b ɖ sem wr no hǎs nir.
Ovr ol sorts v weɖr, men, n tîmz,
Aspnz mst śec ɖer līvz n men me hír
Bt nīd nt lisn, mor ɖn t mî rîmz.

Ẃtvr wind bloz, ẃl ɖe n I hv līvz
W canot uɖr ɖn an aspn b
Ɖt sīslisli, unrīzṇbli grīvz,
Or so men ʈnc hu lîc a difṛnt tri.

••••••••••••••••••••

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: THE BALLAD OF THE HARP-WEAVER, by Edna St. Vincent Millay

Ɖ BAḶD OV Ɖ HARPWĪVR

Edna St Vinsnt Mile

│││

“Sun,” sd mî muɖr,
Ẃn I wz ni-hî,
“Y’v nīd v cloɖz t cuvr y,
N nt a rag hv I.

“Ɖr’z nʈñ in ɖ hǎs
T mc a bô brićz,
Nr śirz t cut a cloʈ wɖ
Nr ʈred t tec stićz.

“Ɖr’z nʈñ in ɖ hǎs
Bt a lof-end v rî,
N a harp wɖ a wmn’z hed
Nbdi wl bai,”
N ś bgan t crî.

Ɖt wz in ɖ rli fōl.
Ẃn cem ɖ lêt fōl,
“Sun,” ś sd, “ɖ sît v y
Mcs yr muɖr’z blud crōl,—

“Litl scini śoldrbledz
Sticñ ʈru yr cloɖz!
N ẃr y’l gt a jacit fṛm
God abv nz.

“It’s luci fr m, lad,
Yr dadi’z in ɖ grǎnd,
N c’nt si ɖ we I let
Hiz sun g arnd!”
N ś md a qir sǎnd.

Ɖt wz in ɖ lêt fōl.
Ẃn ɖ wintr cem,
I’d nt a per v brićz
Nr a śrt t mî nem.

I cd’nt g t scūl,
Or ǎt v dorz t ple.
N ol ɖ uɖr litl bôz
Pást ǎr we.

“Sun,” sd mî muɖr,
“Cm, clîm intu mî lap,
N I’l ćef yr litl bonz
Ẃl y tec a nap.”

N, ǒ, bt w wr sili
Fr haf an aur or mor,
M wɖ mî loñ legz
Dragñ on ɖ flor,

A-roc-roc-rocñ
T a muɖrgūs rîm!
Ǒ, bt w wr hapi
Fr haf an aur’z tîm!

Bt ɖr wz I, a gret bô,
N ẃt wd focs se
T hír mî muɖr sññ m
T slīp ol de,
In sć a daft we?

Men se ɖ wintr
Wz bad ɖt yir;
Fyl wz scers,
N fūd wz dir.

A wind wɖ a wlf’s hed
Hǎld abt ǎr dor,
N w brnd p ɖ ćerz
N sat upn ɖ flor.

Ol ɖt wz left s
Wz a ćer w cd’nt brec,
N ɖ harp wɖ a wmn’z hed
Nbdi wd tec,
Fr soñ or piti’z sec.

Ɖ nît bfr Crisṃs
I craid wɖ ɖ cold,
I craid mslf t slīp
Lîc a tū-yir-old.

N in ɖ dīp nît
I felt mî muɖr rîz,
N stér dǎn upn m
Wɖ luv in hr îz.

I sw mî muɖr sitñ
On ɖ wn gd ćer,
A lît fōlñ on hr
Fṛm I cd’nt tel ẃr,

Lcñ nîntīn,
N nt a de oldr,
N ɖ harp wɖ a wmn’z hed
Līnd agnst hr śoldr.

Hr ʈin fngrz, muvñ
In ɖ ʈin, tōl strñz,
Wr wīv-wīv-wīvñ
Wundrfl ʈñz.

Mni brît ʈredz,
Fṛm ẃr I cd’nt si,
Wr runñ ʈru ɖ harpstrñz
Rapidli,

N gold ʈredz ẃiṣlñ
Ʈru mî muɖr’z hand.
I sw ɖ web gro,
N ɖ patn xpand.

Ś wov a ćîld’s jacit,
N ẃn it wz dn
Ś leid it on ɖ flor
N wov anɖr wn.

Ś wov a red clǒc
So rīgl t si,
“Ś’z md it fr a cñ’z sun,”
I sd, “n nt fr m.”
Bt I ń it wz fr m.

Ś wov a per v brićz
Qcr ɖn ɖt!
Ś wov a per v būts
N a litl coct hat.

Ś wov a per v mitnz,
Ś wov a litl blǎz,
Ś wov ol nît
In ɖ stil, cold hǎs.

Ś sañ az ś wrct,
N ɖ harpstrñz spouc;
Hr vôs nvr fōltrd,
N ɖ ʈred nvr brouc.
N ẃn I awouc,—

Ɖr sat mî muɖr
Wɖ ɖ harp agnst hr śoldr
Lcñ nîntīn
N nt a de oldr,

A smîl abt hr lips,
N a lît abt hr hed,
N hr handz in ɖ harpstrñz
Frozn ded.

N pîld p bsd hr
N toṗlñ t ɖ scîz,
Wr ɖ cloɖz v a cñ’z sun,
Jst mî sîz.

│││


CLASICS IN ÑSPEL