Category Archives: Clasics in Ñspel

Clasics in Ñspel: THE FARMER’S BRIDE, by Charlotte Mew

Ɖ FARMR’Z BRÎD

Śarlót My

Ʈri sumrz sins I ćouz a meid,
Tù yuñ mbi – bt mor’z t d
At harvisțîm ɖn bîd n wu.
Ẃn s wz wed ś trnd afreid
V luv n m n ol ʈñz hymn;
Lîc ɖ śut v a wintr’z de
Hr smîl wnt ǎt,

n twad’nt a wmn –

Mor lîc a litl frîtnd fei.
Wn nît, in ɖ Fōl, ś rund awe.

“Ǎt muñ ɖ śīp, hr b,” ɖe sd,
Śd proprli hv bn abed;
Bt śr inuf ś wod’nt ɖr
Layñ awec wɖ hr wîd brǎn stér.
So ovr sevn-ecr fīld

n p alñ acrs ɖ dǎn

W ćest hr, flayñ lîc a hér
Bfr ǎr lantnz. T Ćrćtǎn
Ol in a śivr n a scer
W còt hr, fećt hr hom at last
N trnd ɖ ci upn hr, fast.

Ś dz ɖ wrc abt ɖ hǎs
Az wel az most, bt lîc a mǎs:
Hapi inuf t ćat n ple
Wɖ brdz n rabits n sć az ɖe,
So loñ az menfoc cīp awe.
“Nt nir, nt nir!” hr îz bsić
Ẃn wn v s cmz wɖn rīć.
Ɖ wimin se ɖt bīsts in stōl
Lc rnd lîc ćildṛn at hr cōl.
I’v hardli hŕd hr spīc at ol.

Śî az a levṛt, swift az h,
Stret n slît az a yuñ larćtri,
Swīt az ɖ frst wîld vayḷts, ś,
T hr wîld slf. Bt ẃt t m?

Ɖ śort dez śortn n ɖ ocs r brǎn,
Ɖ blu smoc rîzz t ɖ lo gre scî,
Wn līf in ɖ stil er fōlz slǒli dǎn,
A magpî’z spotd feɖrz lî
On ɖ blac rʈ spred ẃît wɖ raim,
Ɖ bériz redn p t Crisṃs tîm.
Ẃt’s Crisṃs tîm wɖt ɖr b
Sm uɖr in ɖ hǎs ɖn w!

Ś slīps p in ɖ atic ɖr
Alon, pur meid. Tiz bt a ster
Btwixt s. Ǒ! mî God! ɖ dǎn,
Ɖ soft yuñ dǎn v hr, ɖ brǎn,
Ɖ brǎn v hr – hr îz, hr her, hr her!

Rvy ov “This Rare Spirit: A life of Charlotte Mew”

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: ROOMS, by Charlotte Mew

RŪMZ

Śarlót My

I rmembr rūmz ɖt hv hd ɖer part
In ɖ stedi slowñ dǎn v ɖ hart.
Ɖ rūm in Paris, ɖ rūm at Jnīva,
Ɖ litl damp rūm wɖ ɖ sìwīd smel,
N ɖt sīslis maḍnñ sǎnd v ɖ tîd—
Rūmz ẃr fr gd or fr il—ʈñz daid.
Bt ɖr z ɖ rūm ẃr w (tū) lî ded,
Ɖo evri mornñ w sīm t wec

n mt jst az wel sīm t slīp agn

Az w śl smẃr in ɖ uɖr qaytr, dustịr bed
Ǎt ɖr in ɖ sún—in ɖ ren.

Rvy ov “This Rare Spirit: A life of Charlotte Mew”

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: THE TREES ARE DOWN, by Charlotte Mew

Ɖ TRIZ AR DǍN

Śarlót My

—n h craid wɖ a lǎd vôs:
Hrt nt ɖ rʈ, nɖr ɖ sì, nr ɖ triz—

(Reṿleśn)

• • • • • • •

Ɖe r cutñ dǎn ɖ gret plein-triz

at ɖ end v ɖ gardnz.

Fr dez ɖr hz bn ɖ greit v ɖ sw,

ɖ swiś v ɖ branćz az ɖe fōl,

Ɖ craś v ɖ truncs, ɖ rusl v trodn līvz,
Wɖ ɖ ‘Ẃūps’ n ɖ ‘Wǒz,’ ɖ lǎd comn tōc,

ɖ lǎd comn lafs v ɖ men, abv it ol.

I rmembr wn īvnñ v a loñ past Sprñ
Trnñ in at a get, gtñ ǎt v a cart, n fîndñ

a larj ded rat in ɖ mud v ɖ drîv.

I rmembr ʈncñ: alîv or ded,

a rat wz a god-fōrsecn ʈñ,

Bt at līst, in Me, ɖt īvn a rat śd b alîv.

Ɖ wīc’s wrc hir z az gd az dn.

Ɖr z jst wn bau

On ɖ ropt boul, in ɖ fîn gre ren,
Grīn n hî
N lonli agnst ɖ scî.
(Dǎn nǎ!—)
N bt fr ɖt,
F an old ded rat
Dd wns, fr a momnt, unmec ɖ Sprñ,

I mt nvr hv ʈt v him agn.

It z nt fr a momnt ɖ Sprñ z unmed tde;
Ɖz wr gret triz,

it wz in ɖm fṛm rūt t stem:

Ẃn ɖ men wɖ ɖ ‘Ẃūps’ n ɖ ‘Wǒz’

hv cartd ɖ hol v ɖ ẃisṗrñ luvlinis

awe

Haf ɖ Sprñ, fr m, wl hv gn wɖ ɖm.

It z gwñ nǎ, n mî hart hz bn struc

wɖ ɖ harts v ɖ pleinz;

Haf mî lîf it hz bìt wɖ ɖz, in ɖ sún,

in ɖ renz,

In ɖ Marć wind, ɖ Me brīz,
In ɖ gret gelz ɖt cem ovr t ɖm

acrs ɖ rūfs fṛm ɖ gret sìz.

Ɖr wz onli a qayt ren ẃn ɖe wr dayñ;
Ɖe mst hv hŕd ɖ sparoz flayñ,
N ɖ smōl crīpñ crīćrz

in ɖ rʈ ẃr ɖe wr layñ—

Bt I, ol de, I hŕd an enjl crayñ:
‘Hrt nt ɖ triz.’

• • • • • • •

Rvy ov “This Rare Spirit: A life of Charlotte Mew”

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: NOT FOR THAT CITY, by Charlotte Mew

NT FR ƉT SITI

Śarlót My

••••••••••••••••••••

Nt fr ɖt siti v ɖ levl sún,
Its goldn strīts n gliṭrñ gets ablez—
Ɖ śêdlis, slīplis siti v ẃît dez,
Ẃît nîts, or nîts n dez ɖt r az wn—
W wiri, ẃn ol z sd , ol ʈt, ol dn.
W stren ǎr îz bynd ɖs dusc t si
Ẃt, fṛm ɖ ʈreśhold v itrṇti
W śl step intu. No, I ʈnc w śun
Ɖ splendr v ɖt eṿlastñ gler,
Ɖ clamr v ɖt nvr-endñ soñ.
N f fr enʈñ w gretli loñ,
It z fr sm rmot n qayt ster
Ẃć windz t sîḷns n a spes fr slīp
Tù sǎnd fr wecñ n fr drīmz tù dīp.

••••••••••••••••••••

Rvy ov “This Rare Spirit: A life of Charlotte Mew”

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: ALL THROUGH THE NIGHT, as sung by Paul Robeson

OL ƮRU Đ NÎT

az suñ bî Pōl Rǒbsn, best lūsli on ɖ Wlś orijinl “Ar hyd y nos

••••••••••••••••••••

Slīp mî luv n pīs atnd ɖi
Ol ʈru ɖ nît
Gardịn enjlz God wl lend ɖi
Ol ʈru ɖ nît

Soft ɖ drǎzi aurz r crīpñ
Hil n vel in slumbr slīpñ
Luv alon hiz woć z cīpñ
Ol ʈru ɖ nît

Luv, t ɖi mî ʈts r trnñ
Ol ʈru ɖ nît
N fr ɖi mî hart z yrnñ
Ol ʈru ɖ nît

Đo sad fet ǎr lîvz me sévr
Partñ wl nt last fr evr
Đr’z a hop ɖt līvz m nvr
Ol ʈru ɖ nît

••••••••••••••••••••

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: REFUGEE BLUES, by W.H. Auden

REFYJĪBLŪZ

W H Ōdn

••••••••••••••••••••

Se ɖs siti hz ten miłn soulz,
Sm r livñ in manśnz, sm r livñ in houlz:
Yt ɖr’z no ples fr s, mî dir,

yt ɖr’z no ples fr s.

Wns w hd a cuntri n w ʈt it fer,
Lc in ɖ atḷs n y’l fînd it ɖr:
W canot g ɖr nǎ, mî dir,

w canot g ɖr nǎ.

In ɖ vilijćrćyard ɖr groz an old ȳ,
Evri sprñ it blosmz any;
Old pasports c’nt d ɖt, mî dir,

old pasports c’nt d ɖt.

Ɖ consl bañd ɖ tebl n sd:
‘F y’v got no pasport, y’r ofiṣ́li ded’;
Bt w r stl alîv, mî dir,

bt w r stl alîv.

Wnt t a cmiti; ɖe ofrd m a ćer;
Asct m p’lîtli t rtrn nxt yir:
Bt ẃr śl w g tde, mî dir,

bt ẃr śl w g tde?

Cem t a public mītñ; ɖ spīcr got p n sd:
‘F w let ɖm in, ɖe wl stìl ǎr dêli bred’;
H wz tōcñ v y n m, mî dir,

h wz tōcñ v y n m.

Ʈt I hŕd ɖ ʈundr rumḅlñ in ɖ scî;
It wz Hitlr ovr Yṛp, seyñ: ‘Ɖe mst dî’;
W wr in hiz mînd, mî dir,

w wr in hiz mînd.

Sw a pūdl in a jacit fasnd wɖ a pin,
Sw a dor opnd n a cat let in:
Bt ɖe wr’nt Jrmn Juz, mî dir,

bt ɖe wr’nt Jrmn Juz.

Wnt dǎn ɖ harbr n std upn ɖ cì,
Sw ɖ fiś swimñ az f ɖe wr fri:
Onli ten fīt awe, mî dir,

onli ten fīt awe.

Wōct ʈru a wŭd, sw ɖ brdz in ɖ triz;
Ɖe hd no poḷtiśnz n sañ at ɖer īz:
Ɖe wr’nt ɖ hymn res, mî dir,

ɖe wr’nt ɖ hymn res.

Drīmd I sw a bildñ wɖ a ʈǎznd florz,
A ʈǎznd windoz n a ʈǎznd dorz;
Nt wn v ɖm wz ǎrz, mî dir,

nt wn v ɖm wz ǎrz.

Std on a gret plen in ɖ fōlñ sno;
Ten ʈǎznd soljrz marćt t n fro:
Lcñ fr y n m, mî dir,

lcñ fr y n m.

••••••••••••••••••••

REFYJĪZ, Brayn Bilstn

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: CHURCH GOING, by Philip Larkin

Guardian, 4 November 2018 / 'Letters Home 1936-1977 by Philip Larkin, edited by James Booth – review' / Photo: Jane Brown

Filip Larcin

ĆRĆ GWÑ

• • • • • • • • •

Wns I am śr ɖr’z nʈñ gwñ on
I step insd, letñ ɖ dor ʈud śut.
Anɖr ćrć: matñ, sīts, n ston,
N litl bcs; sprōlñz v flǎrz, cut
Fr Súnde, brǎniś nǎ; sm bras n stuf
P at ɖ holi end; ɖ smōl nīt orgn;
N a tns, musti, unignoṛbl sîḷns,
Brùd God nz hǎ loñ. Hatlis, I tec of
Mî sîclclips in ōcẉd revṛns,

 

Muv fwd, run mî hand arnd ɖ font.
Fṛm ẃr I stand, ɖ rūf lcs olmst ny –
Clīnd or rstord? Smwn wd nǒ: I d’nt.
Mǎntñ ɖ lectn, I p’rūz a fy
Hecṭrñ larj-scel vrsz, n pṛnǎns
“Hir endiʈ ” mć mor lǎdli ɖn I’d mnt.
Ɖ ecoz snigr brīfli. Bac at ɖ dor
I sîn ɖ bc, dnet an Îriś sixpns,
Rflect ɖ ples wz nt wrʈ stopñ fr.

 

Yt stop I dd: in fact I ofn d,
N olwz end mć at a los lîc ɖs,
Wunḍrñ ẃt t lc fr; wunḍrñ, tù,
Ẃn ćrćz fōl cmplitli ǎt v ys
Ẃt w śl trn ɖm intu, f w śl cīp
A fy cʈīdṛlz cronicli on śo,
Ɖer parćmnt, plet, n pix in loct cesz,
N let ɖ rest rent-fri t ren n śīp.
Śl w avôd ɖm az unluci plesz?

 

Or, aftr darc, wl dybịs wimin cm
T mc ɖer ćildṛn tuć a ptiklr ston;
Pic simplz fr a cansr; or on sm
Advîzd nît si wōcñ a ded wn?
Pǎr v sm sort or uɖr wl g on
In gemz, in ridlz, sīmñli at randm;
Bt sūṗstiśn, lîc b’lif, mst dî,
N ẃt rmenz ẃn disḅlif hz gn?
Gras, wīdi pevmnt, bramblz, butris, scî,

 

A śep les recgnîzbl ć wīc,
A prṗs mor obskr. I wundr hu
Wl b ɖ last, ɖ vri last, t sīc
Ɖs ples fr ẃt it wz; wn v ɖ cru
Ɖt tap n jot n nǒ ẃt rȕdlofts wr?
Sm ruinbibr, randi fr antīc,
Or Crisṃs-adict, cǎntñ on a ẃif
V gǎn-n-bandz n orgnpîps n mr?
Or wl h b mî repriznttiv,

 

Bord, uninformd, nwñ ɖ gostli silt
Dsprst, yt tndñ t ɖs cros v grǎnd
Ʈru subrbscrub bcz it hld unspilt
So loñ n eqbli ẃt sins z faund
Onli in seṗreśn – marij, n brʈ,
N deʈ, n ʈts v ɖz – fr hūm wz bilt
Ɖs speśl śel? Fr, ɖo I’v no îdīa
Ẃt ɖs acūtrd frǎsti barn z wrʈ,
It plizz m t stand in sîḷns hir;

 

A sirịs hǎs on sirịs rʈ it z,
In huz blént er ol ǎr cmpulśnz mīt,
R rec̣gnîzd, n rǒbd az desṭniz.
N ɖt mć nvr cn b obṣlīt,
Sins smwn wl fr evr b s’prîzñ
A hungr in himslf t b mor sirịs,
N graṿtetñ wɖ it t ɖs grǎnd,
Ẃć, h wns hŕd, wz propr t gro wîz in,
F onli ɖt so mni ded lî rnd.

• • • • • • • • •

Thundersley Church (interior) │ D.H. Burles (active 1904–39) │ Beecroft Art Gallery
Ʈunḍsli Ćrć (intirịr) │ D.H. Brlz (activ 1904–39) │ Bīcroft Artgaḷri

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: FIRST LOVE, by John Clare

FRST LUV

Jon Cler

I ne’r was struc bfr ɖt aur
Wɖ luv so sudn n so swīt,
Hr fes it blūmd lîc a swīt flǎr
N stoul mî hart awe cmplit.
Mî fes trnd pel az dedli pel,
Mî legz rfyzd t wōc awe,
N ẃn ś lct, ẃt cd I eil?
Mî lîf n ol sīmd trnd t cle.

N ɖen mî blud ruśt t mî fes
N tc mî îsît qt awe,
Ɖ triz n bśz rnd ɖ ples
Sīmd midnît at nūnde.
I cd nt si a sngl ʈñ,
Wrdz fṛm mî îz dd start—
Ɖe spouc az cōrdz d fṛm ɖ strñ,
N blud brnt rnd mî hart.

R flǎrz ɖ wintr’z ćôs?
Z luv’z bed olwz sno?
Ś sīmd t hír mî sîḷnt vôs,
Nt luv’z apilz t nǒ.
I nvr sw so swīt a fes
Az ɖt I std bfr.
Mî hart hz left its dwelñples
N cn rtrn no mor.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: ON A LANE IN SPRING, by John Clare

ON A LEN IN SPRÑ

Jon Cler

A litl len, ɖ brŭc runz clos bsd
N spanglz in ɖ súnśîn

ẃl ɖ fiś glîd swiftli bî

N hejz līfñ wɖ ɖ grīn sprñtîd
Fṛm ǎt ɖer grīṇri ɖ old brdz flî
N ćrp n ẃisl in ɖ mornñsún
Ɖ pîlwort glitrz nīʈ ɖ pel blu scî
Ɖ litl robin hz its nst bgun
N gras-grīn linits rnd ɖ bśz flî
Hǎ mîld ɖ Sprñ cmz in; ɖ deizibudz
Lift p ɖer goldn blosmz t ɖ scî
Hǎ luvli r ɖ pnglz n ɖ wŭdz
Hir a bītl runz; n ɖr a flî
Rests on ɖ aṛmlīf in botl-grīn
N ol ɖ Sprñ in ɖs swīt len z sìn.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: LOOK, STRANGER, by W.H. Auden

LC, STRENJR

WH Ōdn

••••••••••••••••••••

Lc, strenjr, on ɖs îḷnd nǎ
Ɖ līpñ lît fr yr dlît dscuvrz.
Stand stebl hir
N sîḷnt b,
Ɖt ʈru ɖ ćanlz v ɖ ir
Me wondr lîc a rivr
Ɖ sweyñ sǎnd v ɖ sì.

Hir at a smōl fīld’z endñ pōz
Ẃr ɖ ćōc wōl fōlz t ɖ fom n its tōl lejz
Opoz ɖ pluc
N noc v ɖ tîd,
N ɖ śngl scramblz aftr ɖ sucñ srf,
N a gul lojz
A momnt on its śir sîd.

Far of lîc flotñ sīdz ɖ śips
Dvrj on rjnt voḷntri eṛndz,
N ɖs fl vy
Indd me entr
N muv in meṃri az nǎ ɖz clǎdz d,
Ɖt pas ɖ harbr mirr
N ol ɖ sumr ʈru ɖ wōtr sōntr.

••••••••••••••••••••

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: THE HILL WE CLIMB, by Amanda Gorman

BBC, 20 January 2021: "Amanda Gorman: Inauguration poet calls for 'unity and togetherness'."

Amanda Gormn

Ɖ HIL W CLÎM

Ẃn de cmz w asc ǎrslvz,
ẃr cn w fînd lît in ɖs nvr-endñ śêd?
Ɖ los w cari,
a sì w mst wêd
W’v brevd ɖ beli v ɖ bīst
W’v lrnd ɖt qayt z’nt olwz pīs
N ɖ normz n nośnz
v ẃt jst z
z’nt olwz just-is
N yt ɖ dōn z ǎrz
bfr w ń it
Smhǎ w d it
Smhǎ w’v weɖrd n witnist
a neśn ɖt z’nt brocn
bt simpli unfiniśt
W ɖ s’xesrz v a cuntri n a tîm
ẃr a scini Blac grl
dsndd fṛm slevz n rezd bî a sngl muɖr
cn drīm v bcmñ prezidnt
onli t fînd hrslf rsîtñ fr wn
N yes w r far fṛm poliśt
far fṛm pristīn
bt ɖt dz’nt mīn w r
strîvñ t form a yńn ɖt z prfict
W r strîvñ t forj a yńn wɖ prṗs
T cmpoz a cuntri cmitd t ol culćrz,

culrz, caṛctrz n

cndiśnz v man

N so w lift ǎr gezz

nt t ẃt standz btwn s

bt ẃt standz bfr s
W cloz ɖ dvîd bcz w nǒ, t pt ǎr fyćr frst,
w mst frst pt ǎr difṛnsz asd
W le dǎn ǎr armz
so w cn rīć ǎt ǎr armz
t wn anɖr
W sīc harm t nn n harṃni fr ol
Let ɖ glob, f nʈñ els, se ɖs z tru:
Ɖt īvn az w grīvd, w grù
Ɖt īvn az w hrt, w hopt
Ɖt īvn az w tîrd, w traid
Ɖt w’l fr evr b taid tgɖr, victorịs
Nt bcz w wl nvr agn nǒ dfit
bt bcz w wl nvr agn sǒ dviźn
Scripćr tlz s t inviźn
ɖt evrwn śl sit undr ɖer ǒn vîn n figtrī
N nwn śl mc ɖm afreid
F w’r t liv p t ǎr ǒn tîm
ɖen vicṭri w’nt lî in ɖ bled
bt in ol v ɖ brijz w’v md
Ɖt z ɖ promis t gled
ɖ hil w clîm
f onli w der it
Bcz biyñ Americn

z mor ɖn a prîd w inherit,

it’s ɖ past w step intu
n hǎ w rper it
W’v sìn a fors ɖt wd śatr ǎr neśn
rɖr ɖn śer it
Wd dstrô ǎr cuntri

f it mnt dleyñ dmocṛsi

N ɖs ef̣t vri nirli s’xidd
Bt ẃl dmocṛsi cn b piriodicli dleid
it cn nvr b prṃnntli dfitd
In ɖs truʈ
in ɖs feʈ w trust
Fr ẃl w hv ǎr îz on ɖ fyćr
hisṭri hz its îz on s
Ɖs z ɖ ira v just rdmśn
W fird in its inspśn
W dd nt fīl priperd t b ɖ érz
v sć a teṛfayñ aur
bt wɖn it w faund ɖ pǎr
t oʈr a ny ćaptr
T ofr hop n laftr t ǎrslvz
So ẃl wns w asct,
hǎ cd w poṣbli privel ovr ctastṛfi?
Nǎ w asrt
Hǎ cd ctastṛfi poṣbli privel ovr s?
W wl nt marć bac t ẃt wz
bt muv t ẃt śl b
A cuntri ɖt z bruzd bt hol,
bnevlnt bt bold,
firs n fri
W wl nt b trnd arnd
or inṭruptd bî intiṃdeśn
bcz w nǒ ǎr inax́n n inrśa
wl b ɖ inheritns v ɖ nxt jeṇreśn
Ǎr blundrz bcm ɖer brdnz
Bt wn ʈñ z srtn:
F w mrj mrsi wɖ mît,
n mît wɖ rît,
ɖen luv bcmz ǎr leġsi
n ćenj ǎr ćildṛn’z brʈrît
So let s līv bhnd a cuntri
betr ɖn ɖ wn w wr left wɖ
Evri breʈ fṛm mî bronz-pǎndd ćst,
w wl rêz ɖs wūndd wrld

intu a wundṛs wn

W wl rîz fṛm ɖ gold-limd hilz v ɖ wst,
w wl rîz fṛm ɖ windswept norʈīst
ẃr ǎr fōrfaɖrz frst riylîzd reṿluśn
W wl rîz fṛm ɖ lec-rimd sitiz

v ɖ midwsṭn stets,

w wl rîz fṛm ɖ súnbect sǎʈ
W wl rībild, recnsîl, n rcuvr
n evri noun nc v ǎr neśn n
evri cornr cōld ǎr cuntri,
ǎr ppl dvrs n bytifl wl imrj,
batrd n bytifl
Ẃn de cmz w step ǎt v ɖ śêd,
aflem n un’fred
Đ ny dōn blūmz az w fri it
Fr ɖr z olwz lît,
f onli w’r brev inuf t si it
F onli w’r brev inuf t b it

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: “Lines Written on a Seat on the Grand Canal, Dublin,” by Patrick Kavanagh

Statue of Patrick Kavanagh by the Grand Canal in Dublin.

Patric Caṿna

Lînz Ritn on a Sīt on ɖ Grand Cnal, Dublin
‘Irectd t ɖ Meṃri v Msz Drṃt OBrayn’

•••••

Ǒ cmeṃret m ẃr ɖr z wōtr,
Cnalwōtr, prefṛbli, so stili
Grīni at ɖ hart v sumr. Bruɖr
Cmeṃret m ɖus bytifli
Ẃr bî a loc nîaġṛsli rorz
Ɖ fōlz fr ɖoz hu sit in ɖ tṛmnḍs sîḷns
V mid-Jlî. Nwn wl spīc in prǒz
Hu fîndz hiz we t ɖz Parnasịn îḷndz.
A swon gz bî hed lo wɖ mni apoḷjiz,
Fntastic lît lcs ʈru ɖ îz v brijz –
N lc! a barj cmz brññ fṛm Aʈî
N uɖr far-fluñ tǎnz miʈoḷjiz.
Ǒ cmeṃret m wɖ no hiro-c’rejs
Tūm – jst a cnalbanc sīt fr ɖ pasrbî.

•••••

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL