Category Archives: Clasics in Ñspel

Clasics in Ñspel: BREAK, BREAK, BREAK, by Alfred Tennyson

BREC BREC BREC

Alfrid Tenisn

•    •   •    •

Brec, brec, brec,
On ɖî cold gre stonz, ǒ Sì!
N I wd ɖt mî tuñ cd utr

ɖ ʈts ɖt arîz in m.

Ǒ, wel fr ɖ fiśrmn’z bô,
Ɖt h śǎts wɖ hiz sistr at ple!
Ǒ, wel fr ɖ sêlr lad,
Ɖt h sñz in hiz bot on ɖ be!

N ɖ stetli śips g on
T ɖer hêvn undr ɖ hil
Bt ǒ fr ɖ tuć v a vaniśt hand
N ɖ sǎnd v a vôs ɖt z stil!

Brec, brec, brec
At ɖ ft v ɖî cragz, ǒ Sì!
Bt ɖ tndr gres v a de ɖt z ded

wl nvr cm bac t m.

  •   •    • 

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: Why didst thou promise such a beauteous day – William Shakespeare’s Sonnet 34

Sonit 34: Ẃ ddst ɖǎ promis sć a bytịs de

WIŁM ŚECSPIR

Ẃ ddst ɖǎ promis sć a bytịs de,
N mc m travl fʈ wɖt mî clǒc,
T let bes clǎdz ’rtec m in mî we,
Hîdñ ɖî breṿri in ɖer rotn smoc?
’Tiz nt inuf ɖt ʈru ɖ clǎd ɖǎ brec,
T drî ɖ ren on mî storm-bìtn fes,
Fr no man wel v sć a salv cn spīc,
Ɖt hīlz ɖ wūnd, n krz nt ɖ dsgres:
Nr cn ɖî śem gv fizic t mî grīf;
Ɖo ɖǎ rpnt, yt I hv stl ɖ los:
Ɖ ofndr’z soro lendz bt wìc rlif
T him ɖt berz ɖ stroñ ofns’z cros.
Ā! bt ɖoz tirz r prl ẃć ɖî luv śedz,
N ɖe r rić n ransm ol il dīdz.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Full many a glorious morning have I seen – William Shakespeare’s Sonnet 33

Sonit 33: Fl mni a glorịs mornñ hv I sìn

WIŁM ŚECSPIR

Fl mni a glorịs mornñ hv I sìn
Flatr ɖ mǎntntops wɖ sovrin î,
Cisñ wɖ goldn fes ɖ medoz grīn,
Gíldñ pel strīmz wɖ hevnli alc̣mi;
Anon pmit ɖ besist clǎdz t rîd
Wɖ ugli rac on hiz s’lesćl fes,
N fṛm ɖ forlorn wrld hiz vizij hîd,
Stìlñ unsìn t wst wɖ ɖs dsgres:
Īvn so mî sún wn rli morn dd śîn,
Wɖ ol trîumfnt splendr on mî brǎ;
Bt ǎt, alac, h wz bt wn aur mîn,
Ɖ rījn clǎd hʈ masc’d him fṛm m nǎ.
Yt him fr ɖs mî luv no ẃit dsdeniʈ;
Súnz v ɖ wrld me sten

ẃn hevn’z sún steniʈ.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Thy bosom is endeared with all hearts – William Shakespeare’s Sonnet 31

Sonit 31: Ɖî bŭzm z indirid wɖ ol hārts

WIŁM ŚECSPIR

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ɖî bŭzm z indirid wɖ ol hārts,
Ẃć I bî lacñ hv s’pozid ded;
N ɖr rênz Luv, n ol Luv’z luvñ parts,
N ol ɖoz frendz ẃć I ʈt beriid.
Hǎ mni a holi n obsīqịs tir
Hʈ dir rlijs luv stoln fṛm mîn î,
Az inṭrest v ɖ ded, ẃć nǎ apir
Bt ʈñz rmuvd ɖt hidn in ɖi lî!
Ɖǎ art ɖ grev ẃr berid luv dʈ liv,
Huñ wɖ ɖ trofiz v mî luvrz gn,
Hu ol ɖer parts v m t ɖi dd gv,
Ɖt dy v mni nǎ z ɖîn alon:
Ɖer iṃjz I luvd, I vy in ɖi,
N ɖǎ (ol ɖe) hast ol ɖ ol v m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: When to the sessions of sweet silent thought – William Shakespeare’s Sonnet 30

Sonit 30: Ẃn t ɖ seśnz v swīt sîḷnt ʈt

WIŁM ŚECSPIR

Ẃn t ɖ seśnz v swīt sîḷnt ʈt
I sumn p rmembṛns v ʈñz past,
I sai ɖ lac v mni a ʈñ I sòt,
N wɖ old woz

ny weil mî dir tîm’z west:

Ɖen cn I drǎn an î, unyst t flo,
Fr preśs frendz hid in deʈ’s detlis nît,
N wīp afreś luv’z loñ sins cansld wo,
N mon ɖ xpns v mni a vaniśt sît:
Ɖen cn I grīv at grīvnsz fōrgon,
N heṿli fṛm wo t wo tel ’r
Ɖ sad acǎnt v fōrbimonid mon,
Ẃć I ny pe az f nt peid bfr.
Bt f ɖ ẃl I ʈnc on ɖi, dir frend,
Ol losz r rstord n soroz end.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: THE WIND IN THE WILLOWS, by Kenneth Grahame

(The Wind in the Willows – Contents – by Kenneth Grahame, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.)

Contents

I: Ɖ RIVRBANC

II: Ɖ OPN ROD

III: Ɖ WÎLD WŬD

IV: MR. BAJR

V: DULCE DOMUM

VI: MR. TOD

VII: Ɖ PÎPR AT Ɖ GETS OV DŌN

VIII: TOD’Z ADVNĆRZ

IX: WÊFÉRRZ OL

X: Ɖ FRƉR ADVNĆRZ OV TOD

XI: “LÎC SUMR-TMPISTS CEM HIZ TIRZ”

XII: Ɖ RTRN OV YḶSĪZ

COVER The Wind in the Willows

 

Clasics in Ñspel: ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND, by Lewis Carroll

Clasics in Ñspel: THROUGH THE LOOKING GLASS, by Lewis Carroll

(Through the Looking-Glass – Contents – by Lewis Carroll, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.)

58

wɖ iḷstreśnz bî Jon Teńl

Orijinli publiśt bî Mcmiḷn n Cumṗni in 1872

C O N T E N T S

ĆAPTRZ

I: Lcñglas hǎs
II: Đ gardn ov lîv flǎrz
III: Lcñglas insects
IV: Twīdldúm and Twīdldī
V: Wŭl and wōtr
VI: Humti Dumti
VII: Đ Layn and ɖ Yṇcorn
VIII: “It’s mî ǒn invnśn”
IX: Qīn Alis
X: Śecñ
XI: Wecñ
XII: Ẃć drīmd it?

Clasics in Ñspel: MONEY, by Benjamin Zephaniah

MUNI

Bnɉmin Zef̣naia

•  •  •  •  •  •  •

Muni mc a rić man fīl lîc a big man
It mc a pur man fīl lîc a hūlign
A wn peṛnt faṃli fīlz lîc a rufịn
N ɖoz hu hv it w’nt gv y enʈñ
Muni mcs yr frend bcm yr eṇmi
Y start si ʈñz vri sūṗfiṣ́li
Yr lîf z livd vri arṭfiṣ́li
Unlîc ɖoz hu liv in poṿti
Muni infcts yr īgo
Bt muni brñz y dǎn
Muni cōzz probḷmz enẃr muni z faund
Fūd z ẃt w nīd
Fūd z nesṣri
Let m gro mî fūd
N mc dem īt dem muni
Muni mcs a sñr sñ a lod v crap
Muni cips horsz runñ rǎnd ɖ trac
Muni mcs maṛjz
N muni mcs dvors
N muni mcs a stydnt ʈnc abt ɖ cors
Muni mcs cmrślz
N cmrślz mc muni
N f y d’nt hv muni
Ɖen y woć mor TV
Muni cn sev s
Bt yt w fīl dūmd
Plenti muni brnz in a ńclir muśrum
Muni ca’n mc y hapi
Muni ca’n hlp y ẃn y dî
An ɖoz hu hv it cntińli liv a lî
Ćildṛn r dayñ
Spîz r spayñ
Refyjīz r fliyñ
Poḷtiśnz r layñ
N dīlz r dn
N webz r spun
Nwn cīps ɖ ʈrd wrld on ɖ run
N ɖ bruɖr fīlz betr ɖn ɖ bruɖrz nxt dor
Cōz ɖ bruɖrz got muni
bt hiz bruɖrz got mor
Ɖ bruɖr ʈncs a bruɖr’z nt a bruɖr
cz h’z pur
Ẃn a bruɖr cilz ɖ uɖr ɖt z ic̣nomic wor
Ic̣nomic wor
Ic̣nomic wor
It me nt b ɖ īst n ɖ wst enmor
Bt ɖ norʈ n ɖ sǎʈ
Ʈrd wrld fōl ǎt
Śŭgr an ôl
Ɖt z ẃt it’s abt
Ic̣nomic wor
Ic̣nomic wor
Śots fîrd fṛm ɖ stocmarcit flor
So w wrc fr a livin
W trî an w trî
Wɖ so litl tîm fr ćilin
Lîc w’r livin a lî
Muni mcs a drīm bcm riaḷti
Muni mcs riyl lîf lîc a fanṭsi
Muni hz a habit v gwñ t ɖ hed
I hv sm fr ɖ reni de undnʈ m bed
Muniprobḷmz mc it hard t rlax
Muni mcs it dificlt t gt dǎn t ɖ facts
Muni mcs y wrśp vaṇti n lîz
Muni z a drug wɖ līgl hîz
Muni md m g ǎt an rob
Ɖen it md m g lcñ fr a job
Muni md ɖ nrs
N ɖ doctr iṃgret
Muni baiz frendz y luv t het
Muni md sleṿri sīm alrît
Muni bròt ɖ Bîbl
An ɖ Bîbl śon ɖ lît
Vicṭri t ɖ penilis
At grasrūt sorsz
W cm t maś dǎn marcitforsz
W cm t maś dǎn marcitforsz

•  •  •  •  •  •  •

bt on ɖ uɖr hand:

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: OUT IN THE FIELDS WITH GOD, by Elizabeth Barrett Browning

Iliẓbʈ Baṛt Brǎnñ

ǍT IN Ɖ FĪLDZ WƉ GOD

• • • • • • •

Ɖ litl cerz ɖt fretd m
I lost ɖm yesṭde
amñ ɖ fīldz abv ɖ sì
amñ ɖ windz at ple

amñ ɖ lowñ v ɖ hrdz
ɖ ruṣlñ v ɖ triz
amñ ɖ sññ v ɖ brdz
ɖ humñ v ɖ bìz.

Ɖ fūliś firz v ẃt me hapn
I cást ɖm ol awe
amñ ɖ clovr-séntd gras
amñ ɖ ny-moun he

amñ ɖ huscñ v ɖ corn
ẃr drǎzi popiz nod
ẃr il ʈts dî n gd r born
ǎt in ɖ fīldz wɖ God

• • • • • • •

Dedham Vale, evening / John Constable
Dedm Vel, Īvnñ – Jon Cunsṭbl

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: CROSSING THE BAR, by Alfred Tennyson

CROSÑ Đ BAR

Alfrid Tenisn

•  •  •   •  •  •

Súnset n īvnñstar
N wn clir cōl fr m!
N me ɖr b no monñ v ɖ bar
Ẃn I pt ǎt t sì

Bt sć a tîd az muvñ sīmz aslip,
Tù fl fr sǎnd n fom,
Ẃn ɖt ẃć drù fṛm ǎt ɖ bǎndlis dīp
Trnz agn hom

Twîlît n īvnñbel
N aftr ɖt ɖ darc!
N me ɖr b no sadnis v férwel
Ẃn I imbarc

Fr ɖo fṛm ǎt ǎr bōrn v Tîm n Ples
Ɖ flud me ber m far
I hop t si mî Pîḷt fes t fes
Ẃn I hv crost ɖ bar

•  •  •   •  •  •

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo