Category Archives: Clasics in Ñspel

In Ñspel: SPRING OFFENSIVE, by Wilfred Owen

SPRÑ OFNSIV

Wilfrid Own

Hōltd agnst ɖ śêd v a last hil,

Ɖe féd, n, layñ īzi, wr at īz

N, fîndñ cumftbl ćests n niz

Cerlisli slept.

Bt mni ɖr std stl

T fes ɖ starc, blanc scî bynd ɖ rij,

Nwñ ɖer fīt hd cm t ɖ end v ɖ wrld.

Marṿlñ ɖe std, n woćt ɖ loñ gras swrld

Bî ɖ Me brīz, mrmṛs wɖ wosp n mij,

Fr ɖo ɖ sumr ūzd intu ɖer veinz

Lîc ɖ injctd drug fr ɖer bonz’ penz,

Śarp on ɖer soulz huñ ɖ iminnt lîn v gras,

Firf̣li flaśt ɖ scî’z mstirịs glas.

Aur aftr aur ɖe pondr ɖ worm fīld—

N ɖ far vali bhnd, ẃr ɖ butrcups

Hd blest wɖ gold ɖer slo būts cmñ p,

Ẃr īvn ɖ litl bramblz wd nt yīld,

Bt clućt n cluñ t ɖm lîc sorowñ handz;

Ɖe briɖ lîc triz unstŕd.

Tl lîc a cold gust ʈrild ɖ litl wrd

At ẃć ć bodi n its soul bgrd

N tîtn ɖm fr batl. No alarmz

V byglz, no hî flagz, no clamṛs hest—

Onli a lift n fler v îz ɖt fest

Ɖ sún, lîc a frend wɖ hūm ɖer luv z dn.

O larjr śon ɖt smîl agnst ɖ sún,—

Mîtịr ɖn hiz huz bǎnti ɖz hv sprnd.

So, sn ɖe topt ɖ hil, n rêst tgɖr

Ovr an opn streć v hrb n heɖr

Xpozd. N instntli ɖ hol scî brnd

Wɖ fyri agnst ɖm; n soft sudn cups

Opnd in ʈǎzndz fr ɖer blud; n ɖ grīn slǒps

Cazmd n stīpnd śir t infiṇt spes.

V ɖm hu runñ on ɖt last hî ples

Lept t swift unsìn bŭlits, or wnt p

On ɖ hot blast n fyri v hel’z upsrj,

Or plunjd n fél awe past ɖs wrld’z vrj,

Sm se God còt ɖm īvn bfr ɖe fél.

Bt ẃt se sć az fṛm xistns’ brinc

Vnćrd bt drev tù swift t snc.

Ɖ fy hu ruśt in ɖ bodi t entr hel,

N ɖr ǎt-fīndñ ol its fīndz n flemz

Wɖ suṗhymn inhymaṇtiz,

Loñ-feṃs gloriz, immorịl śemz—

N crōlñ slǒli bac, hv bî dgriz

Rgend cūl pīsfl er in wundr—

Ẃ spīc ɖe nt v comredz ɖt wnt undr?

Louis Alexander Weirter │ BATTLE OF COURCELETTE │ 1918

ANAḶSIS

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: FUTILITY, by Wilfred Owen

FYTIḶTI

Wilfrid Own

Muv him intu ɖ sún—

Jntli its tuć awouc him wns,

At hom, ẃisṗrñ v fīldz unsóun.

Olwz it wouc him, īvn in Frans,

Untl ɖs mornñ n ɖs sno.

F enʈñ mt rǎz him nǎ

Ɖ cînd old sún wl nǒ.

Ʈnc hǎ it wecs ɖ sīdz—

Wouc wns ɖ clez v a cold star.

R limz, so dir-aćivd, r sîdz

Fl-nrvd, stl worm, tù hard t str?

Wz it fr ɖs ɖ cle grù tōl?—

O ẃt md faćs súnbīmz tôl

T brec rʈ’z slīp at ol?

Gilḅt Rojrz │ Frst Wrld Wor: Strećrberrz ov ɖ Royl Armi Medicl Cōr Liftñ a Wūndd Man ǎt ov a Trenć │ 1919

ANAḶSIS

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: DISABLED, by Wilfred Owen

DSEBLD

Wilfrid Own

H sat in a ẃīld ćer, wêtñ fr darc,

N śivrd in hiz gastli sūt v gre,

Leglis, soun śort at elbo. Ʈru ɖ parc

Vôsz v bôz rañ saḍnñ lîc a hím,

Vôsz v ple n pleźr aftr de,

Tl gaɖrñ slīp hd muɖrd ɖm fṛm him.

Abt ɖs tîm Tǎn yst t swñ so ge

Ẃn glǒlamps budd in ɖ lît-blu triz,

N grlz glanst luvlịr az ɖ er grù dim,—

In ɖ old tîmz, bfr h ʈrù awe hiz niz.

Nǎ h wl nvr fīl agn hǎ slim

Grlz’ weists r, or hǎ worm ɖer sutl handz,

Ol v ɖm tuć him lîc sm qir dziz.

Ɖr wz an artist sili fr hiz fes,

Fr it wz yungr ɖn hiz yʈ, last yir.

Nǎ, h z old; hiz bac wl nvr bres;

H’z lost hiz culr vri far fṛm hir,

Pord it dǎn śelhoulz tl ɖ veinz ran drî,

N haf hiz lîftîm lapst in ɖ hot rês

N līp v prpl sprtd fṛm hiz ʈî.

Wn tîm h lîct a bludsmir dǎn hiz leg,

Aftr ɖ maćz carid śoldr-hî.

It wz aftr ftbōl, ẃn h’d drunc a peg,

H ʈt h’d betr jôn. H wundrz ẃ.

Smwn hd sd h’d lc a god in cilts.

Ɖt’s ẃ; n mbi, tù, t plīz hiz Meg,

Ai, ɖt wz it, t plīz ɖ gidi jilts,

H asct t jôn. H dd’nt hv t beg;

Smîlñ ɖe rout hiz lî: ejd nîntīn yirz.

Jrmnz h scersli ʈt v, ol ɖer gilt,

N Ostria’z, dd nt muv him. N no firz

V Fir cem yt. H ʈt v juwld hilts

Fr dagrz in pled socs; v smart s’lūts;

N cer v armz; n līv; n pe arirz;

Esprit de corps; n hints fr yuñ rcrūts.

N sn, h wz draftd ǎt wɖ drumz n ćirz.

Sm ćird him hom, bt nt az crǎdz ćir Gol.

Onli a soḷm man hu bròt him frūts

Ʈanct him; n ɖen inqîrd abt hiz soul.

Nǎ, h wl spend a fy sic yirz in insttyts,

N d ẃt ʈñz ɖ rūlz cnsidr wîz,

N tec ẃtvr piti ɖe me dǒl.

Tnît h notist hǎ ɖ wimin’z îz

Pást fṛm him t ɖ stroñ men ɖt wr hol.

Hǎ cold n lêt it z! Ẃ d’nt ɖe cm

N pt him intu bed? Ẃ d’nt ɖe cm?

George Grosz │ GREY DAY │ 1921

ANAḶSIS

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: WE WEAR THE MASK, by Paul Laurence Dunbar

WI WER Ɖ MASC

Pōl Loṛns Dunbar

W wer ɖ masc ɖt grinz n lîz,

It hîdz ǎr ćīcs n śêdz ǎr îz,—

Ɖs dét w pe t hymn gîl;

Wɖ torn n blīdñ hārts w smîl,

N mǎɖ wɖ mirịd sutltiz.

Ẃ śd ɖ wrld b oṿwîz,

In cǎntñ ol ǎr tirz n saiz?

Nê, let ɖm onli si s, ẃl

W wer ɖ masc.

W smîl, bt, O gret Crîst, ǎr crîz

T ɖi fṛm torćrd soulz arîz.

W sñ, bt ǒ ɖ cle z vîl

Bnʈ ǎr fīt, n loñ ɖ mîl;

Bt let ɖ wrld drīm uɖ̇wz,

W wer ɖ masc!

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: SYMPATHY, by Paul Laurence Dunbar

SIMṖƮI

Pōl Loṛns Dunbar

I nǒ ẃt ɖ cejd brd fīlz, alas!

Ẃn ɖ sún z brît on ɖ upḷnd slǒps;

Ẃn ɖ wind strz soft ʈru ɖ sprññ gras,

N ɖ rivr floz lîc a strīm v glas;

Ẃn ɖ frst brd sñz n ɖ frst bud ǒps,

N ɖ fent p’fym fṛm its ć̣alis stìlz—

I nǒ ẃt ɖ cejd brd fīlz!

 

I nǒ ẃ ɖ cejd brd bìts hiz wñ

Tl its blud z red on ɖ cruwl barz;

Fr h mst flî bac t hiz prć n clñ

Ẃn h fein wd b on ɖ bau a-swñ;

N a pen stl ʈrobz in ɖ old, old scarz

N ɖe puls agn wɖ a cīnr stñ—

I nǒ ẃ h bìts hiz wñ!

 

I nǒ ẃ ɖ cejd brd sñz, ā m,

Ẃn hiz wñ z bruzd n hiz bŭzm sor,—

Ẃn h bìts hiz barz n h wd b fri;

It z nt a caṛl v jô or gli,

Bt a prer ɖt h sndz fṛm hiz hart’s dīp cor,

Bt a pli, ɖt upwd t Hevn h flñz—

I nǒ ẃ ɖ cejd brd sñz!

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: THE LADY’S MAID, by Katherine Mansfield

Ɖ LEDI’Z MEID

Caʈ̇rīn Mansfīld

Ilevn o’cloc. A noc at ɖ dor… I hop I hv’nt dstrbd y, madm. Y wr’nt aslip—wr y? Bt I’v jst gvn mî ledi hr ti, n ɖr wz sć a nîs cup ovr, I ʈt, phps…

… Nt at ol, madm. I olwz mc a cup v ti last ʈñ. Ś drincs it in bed aftr hr prerz t worm hr p. I pt ɖ cetl on ẃn ś nīlz dǎn n I se t it, “Nǎ y nīd’nt b in tù mć v a huri t se yr prerz.” Bt it’s olwz bôlñ bfr mî ledi z haf ʈru. Y si, madm, w nǒ sć a lot v ppl, n ɖ’v ol got t b preid fr—evrwn. Mî ledi cīps a list v ɖ nemz in a litl red bc. Ǒ dir! ẃnvr smwn ny hz bn t si s n mî ledi sz aftwdz, “Eḷn, gv m mî litl red bc,” I fīl qt wîld, I d. “Ɖr’z anɖr,” I ʈnc, “cīpñ hr ǎt v hr bed in ol weɖrz.” N ś w’nt hv a cŭśn, y nǒ, madm; ś nīlz on ɖ hard carpit. It fijits m smʈñ dredfl t si hr, nwñ hr az I d. I’v traid t ćīt hr; I’v spred ǎt ɖ îdrdǎn. Bt ɖ frst tîm I dd it—ǒ, ś gev m sć a lc—holi it wz, madm. “Dd ǎr Lord hv an îdrdǎn, Eḷn?” ś sd. Bt—I wz yungr at ɖ tîm—I flt inclînd t se, “No, bt ǎr Lord wz’nt yr ej, n h dd’nt nǒ ẃt it wz t hv yr lumbego.” Wicid—wz’nt it? Bt ś’z tù gd, y nǒ, madm. Ẃn I tuct hr p jst nǎ n sìn—sw hr layñ bac, hr handz ǎtsd n hr hed on ɖ pilo—so priti—I cd’nt hlp ʈncñ, “Nǎ y lc jst lîc yr dir muɖr ẃn I leid hr ǎt!”

… Yes, madm, it wz ol left t m. Ǒ, ś dd lc swīt. I dd hr her, softlîc, rnd hr fōrhed, ol in denti crlz, n jst t wn sîd v hr nec I pt a bunć v most bytifl prpl panziz. Ɖoz panziz md a picćr v hr, madm! I śl nvr fget ɖm. I ʈt tnît, ẃn I lct at mî ledi, “Nǎ, f onli ɖ panziz wz ɖr nwn cd tel ɖ difṛns.”

… Onli ɖ last yir, madm. Onli aftr ś’d got a litl—wel—fībl az y mt se. V cors, ś wz nvr denjṛs; ś wz ɖ swītist old ledi. Bt hǎ it tc hr wz—ś ʈt ś’d lost smʈñ. Ś cd’nt cīp stil, ś cd’nt setl. Ol de loñ ś’d b p n dǎn, p n dǎn; y’d mīt hr evrẃr,—on ɖ sterz, in ɖ porć, mcñ fr ɖ cićn. N ś’d lc p at y, n ś’d se—jst lîc a ćîld, “I’v lost it, I’v lost it.” “Cm alñ,” I’d se, “cm alñ, n I’l le ǎt yr peśns fr y.” Bt ś’d cać m bî ɖ hand—I wz a feṿrit v hrz—n ẃispr, “Fînd it fr m, Eḷn. Fînd it fr m.” Sad, wz’nt it?

… No, ś nvr rcuvrd, madm. Ś hd a stroc at ɖ end. Last wrdz ś evr sd wz—vri slo, “Lc in—ɖ—Lc—in—” N ɖen ś wz gn.

… No, madm, I c’nt se I notist it. Phps sm grlz. Bt y si, it’s lîc ɖs, I’v got nbdi bt mî ledi. Mî muɖr daid v cnsumśn ẃn I wz for, n I livd wɖ mî granfaɖr, hu cept a herdresr’z śop. I yst t spend ol mî tîm in ɖ śop undr a tebl dresñ mî dol’z her—copiyñ ɖ asistnts, I s’poz. Ɖe wr evr so cînd t m. Yst t mc m litl wigz, ol culrz, ɖ lêtist faśnz n ol. N ɖr I’d sit ol de, qayt az qayt—ɖ custmrz nvr ń. Onli nǎ n agn I’d tec mî pīp fṛm undr ɖ teblcloʈ.

… Bt wn de I manijd t gt a per v sizrz n—wd y b’liv it, madm? I cut of ol mî her; snipt it of ol in bits, lîc ɖ litl munci I wz. Granfaɖr wz fyrịs! H còt hold v ɖ toñz—I śl nvr fget it—grabd m bî ɖ hand n śut mî fngrz in ɖm. “Ɖt’l tīć y!” h sd. It wz a firfl brn. I’v got ɖ marc v it tde.

… Wel, y si, madm, h’d tecn sć prîd in mî her. H yst t sit m p on ɖ cǎntr, bfr ɖ custmrz cem, n d it smʈñ bytifl—big, soft crlz n wevd ovr ɖ top. I rmembr ɖ asistnts standñ rnd, n m evr so soḷm wɖ ɖ peni granfaɖr gev m t hold ẃl it wz biyñ dn… Bt h olwz tc ɖ peni bac aftwdz. Pur granfaɖr! Wîld, h wz, at ɖ frît I’d md v mslf. Bt h frîtnd m ɖt tîm. D y nǒ ẃt I dd, madm? I ran awe. Yes, I dd, rnd ɖ cornrz, in n ǎt, I d’nt nǒ hǎ far I dd’nt run. Ǒ, dir, I mst hv lct a sît, wɖ mî hand rold p in mî pini n mî her sticñ ǎt. Ppl mst hv laft ẃn ɖe sw m…

… No, madm, granfaɖr nvr got ovr it. H cd’nt ber ɖ sît v m aftr. Cd’nt īt hiz dinr, īvn, f I wz ɖr. So mî ānt tc m. Ś wz a cripl, an upholstris. Tîni! Ś hd t stand on ɖ sofaz ẃn ś wontd t cut ǎt ɖ bacs. N it wz hlpñ hr I met mî ledi…

… Nt so vri, madm. I wz ʈrtīn, trnd. N I d’nt rmembr evr fīlñ—wel—a ćîld, az y mt se. Y si ɖr wz mî yṇform, n wn ʈñ n anɖr. Mî ledi pt m intu coḷrz n cufs fṛm ɖ frst. Ǒ yes—wns I dd! Ɖt wz—funi! It wz lîc ɖs. Mî ledi hd hr tū litl nīsz steyñ wɖ hr—w wr at Śeldn at ɖ tîm—n ɖr wz a fer on ɖ comn.

“Nǎ, Eḷn,” ś sd, “I wont y t tec ɖ tū yuñ lediz fr a rîd on ɖ donciz.” Of w wnt; soḷm litl luvz ɖe wr; ć hd a hand. Bt ẃn w cem t ɖ donciz ɖe wr tù śî t g on. So w std n woćt instd. Bytifl ɖoz donciz wr! Ɖe wr ɖ frst I’d sìn ǎt v a cart—fr pleźr az y mt se. Ɖe wr a luvli silvr-gre, wɖ litl red sadlz n blu braidlz n belz jñ-a-jnġlñ on ɖer irz. N qt big grlz—oldr ɖn m, īvn—wr rîdñ ɖm, evr so ge. Nt at ol comn, I d’nt mīn, madm, jst injoyñ ɖmslvz. N I d’nt nǒ ẃt it wz, bt ɖ we ɖ litl fīt wnt, n ɖ îz—so jntl—n ɖ soft irz—md m wont t g on a donci mor ɖn enʈñ in ɖ wrld!

… V cors, I cd’nt. I hd mî yuñ lediz. N ẃt wd I hv lct lîc prćt p ɖr in mî yṇform? Bt ol ɖ rest v ɖ de it wz donciz—donciz on ɖ bren wɖ m. I flt I śd hv brst f I dd’nt tel smwn; n hu wz ɖr t tel? Bt ẃn I wnt t bed—I wz slīpñ in Msz. Jemz’z bedrūm, ǎr cc ɖt wz, at ɖ tîm—az sn az ɖ lîts wz ǎt, ɖr ɖe wr, mî donciz, jnġlñ alñ, wɖ ɖer nīt litl fīt n sad îz… Wel, madm, wd y b’liv it, I wêtd fr a loñ tîm n pritndd t b aslip, n ɖen sudnli I sat p n cōld ǎt az lǎd az I cd, “I d wont t g on a donci. I d wont a doncirîd!” Y si, I hd t se it, n I ʈt ɖe wd’nt laf at m f ɖe ń I wz onli drīmñ. Artfl—wz’nt it? Jst ẃt a sili ćîld wd ʈnc…

… No, madm, nvr nǎ. V cors, I dd ʈnc v it at wn tîm. Bt it wz’nt t b. H hd a litl flǎrśop jst dǎn ɖ rod n acrs fṛm ẃr w wz livñ. Funi—wz’nt it? N m sć a wn fr flǎrz. W wr hvñ a lot v cumṗni at ɖ tîm, n I wz in n ǎt v ɖ śop mor ofn ɖn nt, az ɖ seyñ z. N Hari n I (hiz nem wz Hari) got t qoṛlñ abt hǎ ʈñz òt t b arenjd—n ɖt bgan it. Flǎrz! y wd’nt b’liv it, madm, ɖ flǎrz h yst t brñ m. H’d stop at nʈñ. It wz liliz-v-ɖ-vali mor ɖn wns, n I’m nt xaɉretñ! Wel, v cors, w wr gwñ t b marid n liv ovr ɖ śop, n it wz ol gwñ t b jst so, n I wz t hv ɖ windo t arenj… Ǒ, hǎ I’v dn ɖt windo v a Saṭde! Nt riyli, v cors, madm, jst drīmñ, az y mt se. I’v dn it fr Crisṃs—moto in hóli, n ol—n I’v hd mî Īstr liliz wɖ a gorjs star ol daf̣dilz in ɖ midl. I’v huñ—wel, ɖt’s inuf v ɖt. Ɖ de cem h wz t cōl fr m t ćūz ɖ frnićr. Śl I evr fget it? It wz a Tyzde. Mî ledi wz’nt qt hrslf ɖt afṭnun. Nt ɖt ś’d sd enʈñ, v cors; ś nvr dz or wl. Bt I ń bî ɖ we ɖt ś cept rápñ hrslf p n ascñ m f it wz cold—n hr litl nǒz lct… pinćt. I dd’nt lîc līvñ hr; I ń I’d b wuriyñ ol ɖ tîm. At last I asct hr f ś’d rɖr I pt it of. “Ǒ no, Eḷn,” ś sd, “y ms’nt mînd abt m. Y ms’nt dis’pônt yr yuñ man.” N so ćirfl, y nǒ, madm, nvr ʈncñ abt hrslf. It md m fīl wrs ɖn evr. I bgan t wundr… ɖen ś dropt hr hanc̣ćif n bgan t stūp dǎn t pic it p hrslf—a ʈñ ś nvr dd. “Ẃtvr r y dwñ!” I craid, runñ t stop hr. “Wel,” ś sd, smîlñ, y nǒ, madm, “I śl hv t bgin t practis.” Ǒ, it wz ol I cd d nt t brst ǎt crayñ. I wnt ovr t ɖ dresñtebl n md b’liv t rub p ɖ silvr, n I cd’nt cīp mslf in, n I asct hr f ś’d rɖr I… dd’nt gt marid. “No, Eḷn,” ś sd—ɖt wz hr vôs, madm, lîc I’m gvñ y—“No, Eḷn, nt fr ɖ wîd wrld!” Bt ẃl ś sd it, madm—I wz lcñ in hr glas; v cors, ś dd’nt nǒ I cd si hr—ś pt hr litl hand on hr hart jst lîc hr dir muɖr yst t, n liftd hr îz… Ǒ, madm!

Ẃn Hari cem I hd hiz letrz ol redi, n ɖ rñ n a duci litl broć h’d gvn m—a silvr brd it wz, wɖ a ćen in its bīc, n on ɖ end v ɖ ćen a hart wɖ a dagr. Qt ɖ ʈñ! I opnd ɖ dor t him. I nvr gev him tîm fr a wrd. “Ɖr y r,” I sd. “Tec ɖm ol bac,” I sd, “it’s ol ovr. I’m nt gwñ t mari y,” I sd, “I c’nt līv mî ledi.” Ẃît! h trnd az ẃît az a wmn. I hd t slam ɖ dor, n ɖr I std, ol v a trembl, tl I ń h hd gn. Ẃn I opnd ɖ dor—b’liv m or nt, madm—ɖt man wz gn! I ran ǎt intu ɖ rod jst az I wz, in mî epṛn n mî hǎsśuz, n ɖr I steid in ɖ midl v ɖ rod… stẹrñ. Ppl mst hv laft f ɖe sw m…

… Gdnis greśs!—Ẃt’s ɖt? It’s ɖ cloc strîcñ! N hir I’v bn cīpñ y awec. Ǒ, madm, y òt t hv stopt m… Cn I tuc in yr fīt? I olwz tuc in mî ledi’z fīt, evri nît, jst ɖ sem. N ś sz, “Gd nît, Eḷn. Slīp sǎnd n wec rli!” I d’nt nǒ ẃt I śd d f ś dd’nt se ɖt, nǎ.

… Ǒ dir, I smtmz ʈnc… ẃtvr śd I d f enʈñ wr t… Bt, ɖr, ʈncñ’z no gd t enwn—z it, madm? Ʈncñ w’nt hlp. Nt ɖt I d it ofn. N f evr I d I pl mslf p śarp, “Nǎ, ɖen, Eḷn. At it agn—y sili grl! F y c’nt fînd enʈñ betr t d ɖn t start ʈncñ!… ”

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: AN IDEAL FAMILY, by Katherine Mansfield

AN ÎDIYL FAṂLI

Caʈ̇rīn Mansfīld

Ɖt īvnñ fr ɖ frst tîm in hiz lîf, az h prest ʈru ɖ swñdor n dsndd ɖ ʈri brōd steps t ɖ pevmnt, old Mr. Nīv flt h wz tù old fr ɖ sprñ. Sprñ—worm, īgr, restlis—wz ɖr, wêtñ fr him in ɖ goldn lît, redi in frunt v evrbdi t run p, t blo in hiz ẃît bird, t drag swītli on hiz arm. N h cd’nt mīt hr, no; h cd’nt sqer p wns mor n strîd of, jōnti az a yuñ man. H wz tîrd n, olɖo ɖ lêt sún wz stl śînñ, krịsli cold, wɖ a numd fīlñ ol ovr. Qt sudnli h hd’nt ɖ eṇji, h hd’nt ɖ hart t stand ɖs geyti n brît muvmnt eni longr; it cnfyzd him. H wontd t stand stl, t wev it awe wɖ hiz stic, t se, “B of wɖ y!” Sudnli it wz a teṛbl ef̣t t grīt az yźl—tipñ hiz wîd-awec wɖ hiz stic—ol ɖ ppl hūm h ń, ɖ frendz, aqentnsz, śopcīprz, postṃn, drîvrz. Bt ɖ ge glans ɖt wnt wɖ ɖ jsćr, ɖ cîndli twncl ɖt sīmd t se, “I’m a mać n mor fr eni v y”—ɖt old Mr. Nīv cd nt manij at ol. H stumt alñ, liftñ hiz niz hî az f h wr wōcñ ʈru er ɖt hd smhǎ groun hevi n solid lîc wōtr. N ɖ homẉd-lcñ crǎd hurid bî, ɖ tramz clanct, ɖ lît carts clatrd, ɖ big swññ cabz bǒld alñ wɖ ɖt reclis, dfaynt indifṛns ɖt wn nz onli in drīmz…

It hd bn a de lîc uɖr dez at ɖ ofis. Nʈñ speśl hd hapnd. Haṛld hd’nt cm bac fṛm lunć untl clos on for. Ẃr hd h bn? Ẃt hd h bn p t? H wz’nt gwñ t let hiz faɖr nǒ. Old Mr. Nīv hd hapnd t b in ɖ vsṭbyl, seyñ gdbî t a cōlr, ẃn Haṛld sōntrd in, prf̣cli trnd ǎt az yźl, cūl, swāv, smîlñ ɖt pkłr litl haf-smîl ɖt wimin faund so faṣnetñ.

Ā, Haṛld wz tù hansm, tù hansm bî far; ɖt hd bn ɖ trubl ol alñ. No man hd a rît t sć îz, sć laśz, n sć lips; it wz uncani. Az fr hiz muɖr, hiz sistrz, n ɖ srvnts, it wz nt tù mć t se ɖe md a yuñ god v him; ɖe wrśipt Haṛld, ɖe fgev him evrʈñ; n h hd nīdd sm fgivñ evr sins ɖ tîm ẃn h wz ʈrtīn n h hd stoḷn hiz muɖr’z prs, tecn ɖ muni, n hidn ɖ prs in ɖ cc’s bedrūm. Old Mr. Nīv struc śarpli wɖ hiz stic upn ɖ pevmnt éj. Bt it wz’nt onli hiz faṃli hu spôld Haṛld, h rflectd, it wz evrbdi; h hd onli t lc n t smîl, n dǎn ɖe wnt bfr him. So phps it wz’nt t b wundrd at ɖt h xpctd ɖ ofis t cari on ɖ tṛdiśn. Hm, hm! Bt it cd’nt b dn. No biznis—nt īvn a s’xesfl, istabliśt, big peyñ cnsrn—cd b pleid wɖ. A man hd îɖr t pt hiz hol hart n soul intu it, or it wnt ol t pìsz bfr hiz îz…

N ɖen Śarlót n ɖ grlz wr olwz at him t mc ɖ hol ʈñ ovr t Haṛld, t rtîr, n t spend hiz tîm injoyñ himslf. Injoyñ himslf! Old Mr. Nīv stopt ded undr a grūp v enćnt cabijpāmz ǎtsd ɖ Guvnmnt bildñz! Injoyñ himslf! Ɖ wind v īvnñ śc ɖ darc līvz t a ʈin e’ri cacl. Sitñ at hom, twiḍlñ hiz ʈumz, conśs ol ɖ ẃl ɖt hiz lîf’s wrc wz slipñ awe, dzolvñ, dis’pirñ ʈru Haṛld’z fîn fngrz, ẃl Haṛld smîld…

“Ẃ wl y b so unrīzṇbl, faɖr? Ɖr’z abṣlutli no nīd fr y t g t ɖ ofis. It onli mcs it vri ōcẉd fr s ẃn ppl psist in seyñ hǎ tîrd y’r lcñ. Hir’z ɖs hyj hǎs n gardn. Śrli y cd b hapi in—in—aprīśietñ it fr a ćenj. Or y cd tec p sm hobi.”

N Lola ɖ bebi hd ćîmd in lofṭli, “Ol men òt t hv hobiz. It mcs lîf imposbl f ɖe hv’nt.”

Wel, wel! H cd’nt hlp a grim smîl az penf̣li h bgan t clîm ɖ hil ɖt léd intu Harcort Aṿny. Ẃr wd Lola n hr sistrz n Śarlót b f h’d gn in fr hobiz, h’d lîc t nǒ? Hobiz cd’nt pe fr ɖ tǎnhǎs n ɖ sìsîd bunġlo, n ɖer horsz, n ɖer golf, n ɖ sixti-gini graṃfon in ɖ ḿzicrūm fr ɖm t dans t. Nt ɖt h grujd ɖm ɖz ʈñz. No, ɖe wr smart, gd-lcñ grlz, n Śarlót wz a rmarcbl wmn; it wz naćṛl fr ɖm t b in ɖ swim. Az a matr v fact, no uɖr hǎs in ɖ tǎn wz az popylr az ɖerz; no uɖr faṃli enttend so mć. N hǎ mni tîmz old Mr. Nīv, pśñ ɖ sgarbox acrs ɖ smocñrūm tebl, hd lisnd t prezz v hiz wîf, hiz grlz, v himslf īvn.

“Y’r an îdiyl faṃli, sr, an îdiyl faṃli. It’s lîc smʈñ wn rīdz abt or siz on ɖ stej.”

“Ɖt’s ol rît, mî bô,” old Mr. Nīv wd rplî. “Trî wn v ɖoz; I ʈnc y’l lîc ɖm. N f y cer t smoc in ɖ gardn, y’l fînd ɖ grlz on ɖ lōn, I der se.”

Ɖt wz ẃ ɖ grlz hd nvr marid, so ppl sd. Ɖe cd hv marid enbdi. Bt ɖe hd tù gd a tîm at hom. Ɖe wr tù hapi tgɖr, ɖ grlz n Śarlót. Hm, hm! Wel, wel. Phps so…

Bî ɖs tîm h hd wōct ɖ leñʈ v faśṇbl Harcort Aṿny; h hd rīćt ɖ cornrhǎs, ɖer hǎs. Ɖ carijgets wr pśt bac; ɖr wr freś marcs v ẃīlz on ɖ drîv. N ɖen h fest ɖ big ẃît-pentd hǎs, wɖ its wîd-opn windoz, its tyl crtnz flotñ ǎtwdz, its blu jarz v haysinʈs on ɖ brōd silz. On îɖr sîd v ɖ carijporć ɖer hîdrenjaz—feṃs in ɖ tǎn—wr cmñ intu flǎr; ɖ pnciś, bluiś masz v flǎr le lîc lît amñ ɖ spredñ līvz. N smhǎ, it sīmd t old Mr. Nīv ɖt ɖ hǎs n ɖ flǎrz, n īvn ɖ freś marcs on ɖ drîv, wr seyñ, “Ɖr z yuñ lîf hir. Ɖr r grlz—”

Ɖ hōl, az olwz, wz dusci wɖ ráps, paṛsolz, gluvz, pîld on ɖ oc ćests. Fṛm ɖ ḿzicrūm sǎndd ɖ piano, qc, lǎd n impeśnt. Ʈru ɖ drw̃rūm dor ɖt wz ajar vôsz flotd.

“N wr ɖr îsz?” cem fṛm Śarlót. Ɖen ɖ crīc, crīc v hr rocr.

“Îsz!” craid Eʈl. “Mî dir muɖr, y nvr sw sć îsz. Onli tū cndz. N wn a comn litl strwḅri śop-îs, in a sópñ wet fril.”

“Ɖ fūd oltgɖr wz tù apōlñ,” cem fṛm Marịn.

“Stl, it’s rɖr rli fr îsz,” sd Śarlót īẓli.

“Bt ẃ, f wn hz ɖm at ol… “ bgan Eʈl.

“Ǒ, qt so, darlñ,” crūnd Śarlót.

Sudnli ɖ ḿzicrūm dor opnd n Lola daśt ǎt. Ś startd, ś nirli scrīmd, at ɖ sît v old Mr. Nīv.

“Greśs, faɖr! Ẃt a frît y gev m! Hv y jst cm hom? Ẃ z’nt Ćarlz hir t hlp y of wɖ yr cot?”

Hr ćīcs wr crimzn fṛm pleyñ, hr îz glitrd, ɖ her fél ovr hr fōrhed. N ś briɖd az ɖo ś hd cm runñ ʈru ɖ darc n wz frîtnd. Old Mr. Nīv stérd at hiz yungist dōtr; h flt h hd nvr sìn hr bfr. So ɖt wz Lola, wz it? Bt ś sīmd t hv fgotn hr faɖr; it wz nt fr him ɖt ś wz wêtñ ɖr. Nǎ ś pt ɖ tip v hr crumpld hanc̣ćif btwn hr tīʈ n tugd at it angṛli. Ɖ teḷfon rañ. Ā-ā! Lola gev a crî lîc a sob n daśt past him. Ɖ dor v ɖ teḷfonrūm slamd, n at ɖ sem momnt Śarlót cōld, “Z ɖt y, faɖr?”

“Y’r tîrd agn,” sd Śarlót rproćf̣li, n ś stopt ɖ rocr n ofrd hr worm plumlîc ćīc. Brît-herd Eʈl pect hiz bird, Marịn’z lips bruśt hiz ir.

“Dd y wōc bac, faɖr?” asct Śarlót.

“Yes, I wōct hom,” sd old Mr. Nīv, n h sanc intu wn v ɖ imns drw̃rūm ćerz.

“Bt ẃ dd’nt y tec a cab?” sd Eʈl. “Ɖr r hundṛd v cabz abt at ɖt tîm.”

“Mî dir Eʈl,” craid Marịn, “f faɖr prifŕz t tîr himslf ǎt, I riyli d’nt si ẃt biznis v ǎrz it z t inṭfir.”

“Ćildṛn, ćildṛn?” cǒxt Śarlót.

Bt Marịn wd’nt b stopt. “No, muɖr, y spôl faɖr, n it’s nt rît. Y òt t b strictr wɖ him. H’z vri nōti.” Ś laft hr hard, brît laf n patd hr her in a mirr. Strenj! Ẃn ś wz a litl grl ś hd sć a soft, heztetñ vôs; ś hd īvn stutrd, n nǎ, ẃtvr ś sd—īvn f it wz onli “Jam, plīz, faɖr”—it rañ ǎt az ɖo ś wr on ɖ stej.

“Dd Haṛld līv ɖ ofis bfr y, dir?” asct Śarlót, bginñ t roc agn.

“I’m nt śr,” sd Old Mr. Nīv. “I’m nt śr. I dd’nt si him aftr for o’cloc.”

“H sd—” bgan Śarlót.

Bt at ɖt momnt Eʈl, hu wz twićñ ovr ɖ līvz v sm pepr or uɖr, ran t hr muɖr n sanc dǎn bsd hr ćer.

“Ɖr, y si,” ś craid. “Ɖt’s ẃt I mīn, mumi. Yelo, wɖ tućz v silvr. D’nt y agri?”

“Gv it t m, luv,” sd Śarlót. Ś fumbld fr hr torṭsśel specṭclz n pt ɖm on, gev ɖ pej a litl dab wɖ hr plump smōl fngrz, n prst p hr lips. “Vri swīt!” ś crūnd vegli; ś lct at Eʈl ovr hr specṭclz. “Bt I śd’nt hv ɖ tren.”

“Nt ɖ tren!” weild Eʈl trajicli. “Bt ɖ tren’z ɖ hol pônt.”

“Hir, muɖr, let m dsîd.” Marịn snaćt ɖ pepr plêf̣li fṛm Śarlót. “I agri wɖ muɖr,” ś craid trîumfntli. “Ɖ tren oṿweits it.”

Old Mr. Nīv, fgotn, sanc intu ɖ brōd lap v hiz ćer, n, dozñ, hŕd ɖm az ɖo h drīmd. Ɖr wz no dǎt abt it, h wz tîrd ǎt; h hd lost hiz hold. Īvn Śarlót n ɖ grlz wr tù mć fr him tnît. Ɖe wr tù… tù… Bt ol hiz drǎzñ bren cd ʈnc v wz—tù rić fr him. N smẃr at ɖ bac v evrʈñ h wz woćñ a litl wiɖrd enćnt man clîmñ p endlis flîts v sterz. Hu wz h?

“I ś’nt dres tnît,” h mutrd.

“Ẃt d y se, faɖr?”

“Ê, ẃt, ẃt?” Old Mr. Nīv wouc wɖ a start n stérd acrs at ɖm. “I ś’nt dres tnît,” h rpitd.

“Bt, faɖr, w’v got L’sīl cmñ, n Õri Davnport, n Msz. Tedi Wōcr.”

“It wl lc so vri ǎt v ɖ picćr.”

“D’nt y fīl wel, dir?”

“Y nīd’nt mc eni ef̣t. Ẃt z Ćarlz fr?”

“Bt f y’r riyli nt p t it,” Śarlót wevrd.

“Vri wel! Vri wel!” Old Mr. Nīv got p n wnt t jôn ɖt litl old clîmñ felo jst az far az hiz dresñrūm…

Ɖr yuñ Ćarlz wz wêtñ fr him. Cerf̣li, az ɖo evrʈñ dpndd on it, h wz tucñ a tǎl rnd ɖ hot-wōtr can. Yuñ Ćarlz hd bn a feṿrit v hiz evr sins az a litl red-fest bô h hd cm intu ɖ hǎs t lc aftr ɖ fîrz. Old Mr. Nīv lowrd himslf intu ɖ cen lǎnj bî ɖ windo, strećt ǎt hiz legz, n md hiz litl īvnñjoc, “Dres him p, Ćarlz!” N Ćarlz, briɖñ intnsli n frǎnñ, bnt fwd t tec ɖ pin ǎt v hiz tî.

Hm, hm! Wel, wel! It wz pleznt bî ɖ opn windo, vri pleznt—a fîn mîld īvnñ. Ɖe wr cutñ ɖ gras on ɖ teniscort b’lo; h hŕd ɖ soft ćr v ɖ mowr. Sn ɖ grlz wd bgin ɖer tenispartiz agn. N at ɖ ʈt h sīmd t hír Marịn’z vôs rñ ǎt, “Gd fr y, partnr… Ǒ, pleid, partnr… Ǒ, vri nîs indd.” Ɖen Śarlót cōlñ fṛm ɖ vranda, “Ẃr z Haṛld?” N Eʈl, “H’z srtnli nt hir, muɖr.” N Śarlót’s veg, “H sd—”

Old Mr. Nīv said, got p, n ptñ wn hand undr hiz bird, h tc ɖ com fṛm yuñ Ćarlz, n cerf̣li comd ɖ ẃît bird ovr. Ćarlz gev him a foldd hanc̣ćif, hiz woć n sìlz, n specṭclces.

“Ɖt wl d, mî lad.” Ɖ dor śut, h sanc bac, h wz alon…

N nǎ ɖt litl enćnt felo wz clîmñ dǎn endlis flîts ɖt léd t a gliṭrñ, ge dînñrūm. Ẃt legz h hd! Ɖe wr lîc a spîdr’z—ʈin, wiɖrd.

“Y’r an îdiyl faṃli, sr, an îdiyl faṃli.”

Bt f ɖt wr tru, ẃ dd’nt Śarlót or ɖ grlz stop him? Ẃ wz h ol alon, clîmñ p n dǎn? Ẃr wz Haṛld? Ā, it wz no gd xpctñ enʈñ fṛm Haṛld. Dǎn, dǎn wnt ɖ litl old spîdr, n ɖen, t hiz horr, old Mr. Nīv sw him slip past ɖ dînñrūm n mc fr ɖ porć, ɖ darc drîv, ɖ carijgets, ɖ ofis. Stop him, stop him, smbdi!

Old Mr. Nīv startd p. It wz darc in hiz dresñrūm; ɖ windo śon pel. Hǎ loñ hd h bn aslip? H lisnd, n ʈru ɖ big, e’ri, darcnd hǎs ɖr flotd far-awe vôsz, far-awe sǎndz. Phps, h ʈt vegli, h hd bn aslip fr a loñ tîm. H’d bn fgotn. Ẃt hd ol ɖs t d wɖ him—ɖs hǎs n Śarlót, ɖ grlz n Haṛld—ẃt dd h nǒ abt ɖm? Ɖe wr strenjrz t him. Lîf hd pást him bî. Śarlót wz nt hiz wîf. Hiz wîf!

… A darc porć, haf hidn bî a paśnvîn, ɖt drūpt soṛfl, mōrnfl, az ɖo it unḍstd. Smōl, worm armz wr rnd hiz nec. A fes, litl n pel, liftd t hiz, n a vôs briɖd, “Gdbî, mî treźr.”

Mî treźr! “Gdbî, mî treźr!” Ẃć v ɖm hd spocn? Ẃ hd ɖe sd gdbî? Ɖr hd bn sm teṛbl mstec. Ś wz hiz wîf, ɖt litl pel grl, n ol ɖ rest v hiz lîf hd bn a drīm.

Ɖen ɖ dor opnd, n yuñ Ćarlz, standñ in ɖ lît, pt hiz handz bî hiz sîd n śǎtd lîc a yuñ soljr, “Dinr z on ɖ tebl, sr!”

“I’m cmñ, I’m cmñ,” sd old Mr. Nīv.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: EXPOSURE, by Wilfred Owen

XPOŹR

Wilfrid Own

 

Ǎr brenz ec, in ɖ mrsilis îst īst windz ɖt nîf s …

Wirid w cīp awec bcz ɖ nît z sîḷnt …

Lo drūpñ flerz cnfyz ǎr meṃri v ɖ sełnt …

Wurid bî sîḷns, sntriz ẃispr, krịs, nrṿs,

Bt nʈñ hapnz.

Woćñ, w hír ɖ mad gusts tugñ on ɖ wîr,

Lîc twićñ aġniz v men amñ its bramblz.

Norʈẉd, insesntli, ɖ flic̣rñ guṇri rumblz,

Far of, lîc a dul rūmr v sm uɖr wor.

Ẃt r w dwñ hir?

Ɖ pôńnt miẓri v dōn bginz t gro …

W onli nǒ wor lasts, ren sǒcs, n clǎdz sag stormi.

Dōn masñ in ɖ īst hr meḷnc̣li armi

Atacs wns mor in rancs on śiṿrñ rancs v gre,

Bt nʈñ hapnz.

Sudn s’xesiv flîts v bŭlits strīc ɖ sîḷns.

Les dedli ɖn ɖ er ɖt śudrz blac wɖ sno,

Wɖ sîdloñ flowñ flecs ɖt floc, pōz, n rny,

W woć ɖm wonḍrñ p n dǎn ɖ wind’z nonśḷns,

Bt nʈñ hapnz.

Pel flecs wɖ fnġrñ stelʈ cm fīlñ fr ǎr fesz—

W crinj in houlz, bac on fgotn drīmz, n stér, sno-dezd,

Dīp intu grasịr dićz. So w drǎz, sún-dozd,

Litrd wɖ blosmz tric̣lñ ẃr ɖ blacbrd fusz.

—Z it ɖt w r dayñ?

Slǒli ǎr gosts drag hom: glimsñ ɖ sunc fîrz, glozd

Wɖ crustd darc-red juwlz; cricits jngl ɖr;

Fr aurz ɖ iṇsnt mîs rjôs: ɖ hǎs z ɖerz;

Śutrz n dorz, ol clozd: on s ɖ dorz r clozd,—

W trn bac t ǎr dayñ.

Sins w b’liv nt uɖwz cn cînd fîrz brn;

Nr evr súnz smîl tru on ćîld, or fīld, or frūt.

Fr God’z invinsbl sprñ ǎr luv z md afred;

Ɖrfr, nt loɖ, w lî ǎt hir; ɖrfr wr born,

Fr luv v God sīmz dayñ.

Tnît, ɖs frost wl fasn on ɖs mud n s,

Śriṿlñ mni handz, n puc̣rñ fōrhedz crisp.

Ɖ beriyñparti, pics n śuvlz in śecñ grasp,

Pōz ovr haf-noun fesz. Ol ɖer îz r îs,

Bt nʈñ hapnz.

SPRÑ IN Đ TRENĆZ, RIJ WŬD │ Pōl Naś, 1917

ANAḶSIS

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: BALLAD OF THE THREE SPECTRES, by Ivor Gurney

BAḶD OV Đ ƮRI SPECTRZ

Îvr Grni

Az I wnt p bî Ovilrz

In mud n wōtr cold t ɖ ni,

Ɖr wnt ʈri jirñ, flirñ spectrz,

Ɖt wōct abrest n tōct v m.

Ɖ frst sd, ‘Hir’z a rît brev soljr

Ɖt wōcs ɖ darc unfirñli;

Sn h’l cm bac on a fîn strećr,

N lāfñ fr a nîs Blîti.’

Ɖ secnd, ‘Rīd hiz fes, old comred,

No cnd v luci ćans I si;

Wn de h’l frīz in mud t ɖ maro,

Ɖen lc hiz last on Pic̣di.’

Ɖo bitr ɖ wrd v ɖz frst twen

Crsz ɖ ʈrd spat venṃsli;

‘H’l ste untućt tl ɖ wor’z last dōnñ

Ɖn liv wn aur v aġni.’

Layrz ɖ frst tū wr. Bhold m

At slǒpñ armz bî wn – tū – ʈri;

Wêtñ ɖ tîm I śl dscuvr

Ẃɖr ɖ ʈrd speic veṛti.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: ANTHEM FOR DOOMED YOUTH, by Wilfred Owen

ANƮM FR DŪMD YƮ

Wilfrid Own

Ẃt pasñbelz fr ɖz hu dî az catl?

— Onli ɖ monstṛs angr v ɖ gunz.

Onli ɖ stuṭrñ rîflz’ rapid ratl

Cn patr ǎt ɖer hesti oriznz.

No moc̣riz nǎ fr ɖm; no prerz nr belz;

Nr eni vôs v mōrnñ sev ɖ qîrz,—

Ɖ śril, dmntd qîrz v weilñ ślz;

N byglz cōlñ fr ɖm fṛm sad śîrz.

Ẃt candlz me b hld t spīd ɖm ol?

Nt in ɖ handz v bôz, bt in ɖer îz

Śl śîn ɖ holi glimrz v gdbîz.

Ɖ palr v grlz’ brǎz śl b ɖer pōl;

Ɖer flǎrz ɖ tndrnis v peśnt mîndz,

N ć slo dusc a drw̃dǎn v blîndz.

GAST │ Jon Sñr Sarjnt, 1919

ANAḶSIS

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: STRANGE MEETING, by Wilfred Owen

STRENJ MĪTÑ

Wilfrid Own

It sīmd ɖt ǎt v batl I iscept

Dǎn sm pṛfǎnd dul tunl, loñ sins scūpt

Ʈru granits ẃć tîtanic worz hd grônd.

Yt olso ɖr incumbrd slīprz grond,

Tù fast in ʈt or deʈ t b bstŕd.

Ɖen, az I probd ɖm, wn sprañ p, n stérd

Wɖ pitịs recgniśn in fixt îz,

Liftñ dstresfl handz, az f t bles.

N bî hiz smîl, I ń ɖt suḷn hōl,—

Bî hiz ded smîl I ń w std in Hel.

Wɖ a ʈǎznd firz ɖt viźn’z fes wz grend;

Yt no blud rīćt ɖr fṛm ɖ upr grǎnd,

N no gunz ʈumt, or dǎn ɖ flȕz md mon.

“Strenj frend,” I sed, “hir z no cōz t mōrn.”

“Nn,” sed ɖt uɖr, “sev ɖ undun yirz,

Ɖ hoplisnis. Ẃtvr hop z yrz,

Wz mî lîf olso; I wnt huntñ wîld

Aftr ɖ wîldist byti in ɖ wrld,

Ẃć lîz nt cām in îz, or brêdd her,

Bt mocs ɖ stedi runñ v ɖ aur,

N f it grīvz, grīvz rićlịr ɖn hir.

Fr bî mî gli mt mni men hv laft,

N v mî wīpñ smʈñ hd bn left,

Ẃć mst dî nǎ. I mīn ɖ truʈ untld,

Ɖ piti v wor, ɖ piti wor dstild.

Nǎ men wl g cntnt wɖ ẃt w spôld.

Or, discntnt, bôl bludi, n b spild.

Ɖe wl b swift wɖ swiftnis v ɖ tîgris.

Nn wl brec rancs, ɖo neśnz trec fṛm progres.

Curij wz mîn, n I hd misṭri;

Wizdm wz mîn, n I hd masṭri:

T mis ɖ marć v ɖs rtritñ wrld

Intu ven siṭdélz ɖt r nt wōld.

Ɖen, ẃn mć blud hd clogd ɖer ćarịtẃīlz,

I wd g p n woś ɖm fṛm swīt welz,

Īvn wɖ truɖz ɖt lî tù dīp fr tent.

I wd hv pord mî spirit wɖt stint

Bt nt ʈru wūndz; nt on ɖ ses v wor.

Fōrhedz v men hv bléd ẃr no wūndz wr.

“I am ɖ eṇmi y cild, mî frend.

I ń y in ɖs darc: fr so y frǎnd

Yesṭde ʈru m az y jabd n cild.

I parid; bt mî handz wr loɖ n cold.

Let s slīp nǎ…”

Đ BATL OV YPRES: Đ Wŭstrz at Gheluvelt │ Ćarlz Sarjnt Jagr

ANAḶSIS

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: DULCE ET DECORUM EST, by Wilfred Owen

DULCE ET DECORUM EST

Wilfrid Own

Bnt dubl, lîc old begrz undr sacs,
Noc-nìd, cofñ lîc hagz, w crst ʈru sluj,
Tl on ɖ hōntñ flerz w trnd ǎr bacs
N twdz ǎr distnt rest bgan t truj.
Men marćt aslip. Mni hd lost ɖer būts
Bt limt on, blud-śod. Ol wnt lem; ol blînd;
Drunc wɖ ftīg; def īvn t ɖ hūts
V dis’pôntd śelz ɖt dropt bhnd.
Gas! Gas! Qc, bôz! – An xṭsi v fumḅlñ,
Fitñ ɖ clumzi helmits jst in tîm;
Bt smwn stl wz yelñ ǎt n stumḅlñ,
N flǎnḍrñ lîc a man in fîr or lîm…
Dim, ʈru ɖ misti peinz n ʈic grīn lît,
Az undr a grīn sì, I sw him drǎnñ.

In ol mî drīmz, bfr mî hlplis sît,
H plunjz at m, guṭrñ, ćocñ, drǎnñ.

F in sm smuɖ̇rñ drīmz y tù cd pes
Bhnd ɖ wagn ɖt w fluñ him in,
N woć ɖ ẃît îz rîɖñ in hiz fes,
Hiz haññ fes, lîc a devl’z sic v sin;
F y cd hír, at evri jolt, ɖ blud
Cm garġlñ fṛm ɖ froʈ-c’ruptd luñz,
Obsin az cansr, bitr az ɖ cud
V vîl, inkṛbl sorz on iṇsnt tuñz,
Mî frend, y wd nt tel wɖ sć hî zst
T ćildṛn ardnt fr som despṛt glori,
Ɖ old Lî: Dulce et decorum est
Pro patria mori
.

PAĐZ OV GLORI │ Crisṭfr Nevinsn, 2017

ANAḶSIS

CLASICS IN ÑSPEL