Category Archives: Edna St Vincent Millay

Clasics in Ñspel: DIRGE WITHOUT MUSIC by Edna St. Vincent Millay

DRJ WƉT ḾZIC

Edna St Vinsnt Mile

♥ ♣ ♦ ♠

I am nt rzînd t ɖ śutñ awe

v luvñ hearts in ɖ hard grǎnd.

So it z, n so it wl b, fr so it hz bn,

tîm ǎt v mînd:

Intu ɖ darcnis ɖe g, ɖ wîz n ɖ luvli. Crǎnd
Wɖ liliz n wɖ loṛl ɖe g; bt I am nt rzînd.

Luvrz n ʈncrz, intu ɖ rʈ wɖ y.
B wn wɖ ɖ dul, ɖ indiscrimiṇt dust.
A fragmnt v ẃt y flt, v ẃt y ń,
A forḿla, a frêz rmenz – bt ɖ bst z lost.

Ɖ ansrz qc n cīn, ɖ onist lc, ɖ laftr, ɖ luv –
Ɖe r gn. Ɖe r gn t fīd ɖ rozz. Elignt n crld
Z ɖ blosm. Fregṛnt z ɖ blosm. I nǒ.

Bt I d nt apruv.

Mor preśs wz ɖ lît in yr îz

ɖn ol ɖ rozz in ɖ wrld.

Dǎn, dǎn, dǎn intu ɖ darcnis v ɖ grev
Jntli ɖe g, ɖ bytifl, ɖ tndr, ɖ cînd;
Qaytli ɖe g, ɖ intelijnt, ɖ witi, ɖ brev.
I nǒ. Bt I d nt apruv. N I am nt rzînd.

♥ ♣ ♦ ♠

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: THE BALLAD OF THE HARP-WEAVER, by Edna St. Vincent Millay

Ɖ BAḶD OV Ɖ HARPWĪVR

Edna St Vinsnt Mile

│││

“Sun,” sd mî muɖr,
Ẃn I wz ni-hî,
“Y’v nīd v cloɖz t cuvr y,
N nt a rag hv I.

“Ɖr’z nʈñ in ɖ hǎs
T mc a bô brićz,
Nr śirz t cut a cloʈ wɖ
Nr ʈred t tec stićz.

“Ɖr’z nʈñ in ɖ hǎs
Bt a lof-end v rî,
N a harp wɖ a wmn’z hed
Nbdi wl bai,”
N ś bgan t crî.

Ɖt wz in ɖ rli fōl.
Ẃn cem ɖ lêt fōl,
“Sun,” ś sd, “ɖ sît v y
Mcs yr muɖr’z blud crōl,—

“Litl scini śoldrbledz
Sticñ ʈru yr cloɖz!
N ẃr y’l gt a jacit fṛm
God abv nz.

“It’s luci fr m, lad,
Yr dadi’z in ɖ grǎnd,
N c’nt si ɖ we I let
Hiz sun g arnd!”
N ś md a qir sǎnd.

Ɖt wz in ɖ lêt fōl.
Ẃn ɖ wintr cem,
I’d nt a per v brićz
Nr a śrt t mî nem.

I cd’nt g t scūl,
Or ǎt v dorz t ple.
N ol ɖ uɖr litl bôz
Pást ǎr we.

“Sun,” sd mî muɖr,
“Cm, clîm intu mî lap,
N I’l ćef yr litl bonz
Ẃl y tec a nap.”

N, ǒ, bt w wr sili
Fr haf an aur or mor,
M wɖ mî loñ legz
Dragñ on ɖ flor,

A-roc-roc-rocñ
T a muɖrgūs rîm!
Ǒ, bt w wr hapi
Fr haf an aur’z tîm!

Bt ɖr wz I, a gret bô,
N ẃt wd focs se
T hír mî muɖr sññ m
T slīp ol de,
In sć a daft we?

Men se ɖ wintr
Wz bad ɖt yir;
Fyl wz scers,
N fūd wz dir.

A wind wɖ a wlf’s hed
Hǎld abt ǎr dor,
N w brnd p ɖ ćerz
N sat upn ɖ flor.

Ol ɖt wz left s
Wz a ćer w cd’nt brec,
N ɖ harp wɖ a wmn’z hed
Nbdi wd tec,
Fr soñ or piti’z sec.

Ɖ nît bfr Crisṃs
I craid wɖ ɖ cold,
I craid mslf t slīp
Lîc a tū-yir-old.

N in ɖ dīp nît
I felt mî muɖr rîz,
N stér dǎn upn m
Wɖ luv in hr îz.

I sw mî muɖr sitñ
On ɖ wn gd ćer,
A lît fōlñ on hr
Fṛm I cd’nt tel ẃr,

Lcñ nîntīn,
N nt a de oldr,
N ɖ harp wɖ a wmn’z hed
Līnd agnst hr śoldr.

Hr ʈin fngrz, muvñ
In ɖ ʈin, tōl strñz,
Wr wīv-wīv-wīvñ
Wundrfl ʈñz.

Mni brît ʈredz,
Fṛm ẃr I cd’nt si,
Wr runñ ʈru ɖ harpstrñz
Rapidli,

N gold ʈredz ẃiṣlñ
Ʈru mî muɖr’z hand.
I sw ɖ web gro,
N ɖ patn xpand.

Ś wov a ćîld’s jacit,
N ẃn it wz dn
Ś leid it on ɖ flor
N wov anɖr wn.

Ś wov a red clǒc
So rīgl t si,
“Ś’z md it fr a cñ’z sun,”
I sd, “n nt fr m.”
Bt I ń it wz fr m.

Ś wov a per v brićz
Qcr ɖn ɖt!
Ś wov a per v būts
N a litl coct hat.

Ś wov a per v mitnz,
Ś wov a litl blǎz,
Ś wov ol nît
In ɖ stil, cold hǎs.

Ś sañ az ś wrct,
N ɖ harpstrñz spouc;
Hr vôs nvr fōltrd,
N ɖ ʈred nvr brouc.
N ẃn I awouc,—

Ɖr sat mî muɖr
Wɖ ɖ harp agnst hr śoldr
Lcñ nîntīn
N nt a de oldr,

A smîl abt hr lips,
N a lît abt hr hed,
N hr handz in ɖ harpstrñz
Frozn ded.

N pîld p bsd hr
N toṗlñ t ɖ scîz,
Wr ɖ cloɖz v a cñ’z sun,
Jst mî sîz.

│││


CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: “What lips my lips have kissed, and where, and why”, by Edna St. Vincent Millay

“Ẃt lips mî lips hv cist, n ẃr, n ẃ”

Edna St Vinsnt Mile

〉〈

Ẃt lips mî lips hv cist, n ẃr, n ẃ,
I hv fgotn, n ẃt armz hv lein
Undr mî hed tl mornñ; bt ɖ ren
Z fl v gosts tnît, ɖt tap n sai
Upn ɖ glas n lisn fr rplî,
N in mî hart ɖr strz a qayt pen
Fr unrimembrd ladz ɖt nt agn
Wl trn t m at midnît wɖ a crî.

Ɖus in ɖ wintr standz ɖ lonli tri,
Nr nz ẃt brdz hv vaniśt wn bî wn,
Yt nz its bauz mor sîḷnt ɖn bfr:
I canot se ẃt luvz hv cm n gn,
I onli nǒ ɖt sumr sañ in m
A litl ẃl, ɖt in m sñz no mor.

〉〈

CLASICS IN ÑSPEL