Category Archives: Frances E W Harper

Clasics in Ñspel: LET THE LIGHT ENTER, by Frances Ellen Watkins Harper

LET Đ LÎT ENTR

Franss Eḷn Wotcinz Harpr

Ɖ dayñ wrdz v Grta

“Lît! mor lît! ɖ śadoz dīpn,

        N mî lîf z ebñ lo,

Ʈro ɖ windoz wîdli opn:

        Lît! mor lît! bfr I g.

“Softli let ɖ bāmi súnśîn

        Ple arnd mî dayñ bed,

’r ɖ dimli lîtd vali

        I wɖ lonli fīt mst tréd.

“Lît! mor lît! fr Deʈ z wīvñ

        Śadoz rnd mî wenñ sît,

N I fein wd gêz upn him

        Ʈru a strīm v rʈli lît.”

Nt fr gretr gifts v jīńs;

        Nt fr ʈts mor grandli brît,

Ol ɖ dayñ powt ẃisprz

        Z a prer fr lît, mor lît.

Hīdz h nt ɖ gaɖrd loṛlz,

        Fedn sloli fṛm hiz sît;

Ol ɖ powt’s asṗreśnz

        Sentr in ɖt prer fr lît.

Greśs Sevyr, ẃn lîf’s dêdrīmz

        Melt n vaniś fṛm ɖ sît,

Me ǎr dim n loññ viźn

        Đen b blest wɖ lît, mor lît.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: LEARNING TO READ, by Frances Ellen Watkins Harper

LRNÑ TU RĪD

Franss Eḷn Wotcinz Harpr

Vri sn ɖ Yanci tīćrz

   Cem dǎn n set p scūl;

Bt, ǒ! hǎ ɖ Rebz dd het it,—

   It wz agin ɖer rūl.

Ǎr mastrz olwz traid to hîd

   Bc-lrnñ from ǎr îz;

Nolij dd’nt agri wɖ sleṿri—

   ’Twŭd mc s ol tù wîz.

Bt sm v s wd trî t stìl

   A litl fṛm ɖ bc.

N pt ɖ wrdz tgɖr,

   N lrn bî hc or crŭc.

I rmembr Uncl Cāwél,

   Hu tc potlícr fat

N grīst ɖ pejz v hiz bc,

   N hid it in hiz hat.

N hd hiz mastr evr sìn

   Ɖ līvz upn hiz hed,

H’d hv ʈt ɖm grīsi peprz,

   Bt nʈñ t b réd.

N ɖr wz Mr. Trnr’z Ben,

   Hu hrd ɖ ćildṛn spel,

N pict ɖ wrdz rît p bî hart,

   N lrnt t rīd ’m wel.

Wel, ɖ Norɖn focs cept sndñ

   Ɖ Yanci tīćrz dǎn;

N ɖe std rît p n hlpt s,

   Ɖo Rebz dd snir n frǎn.

N I loñd t rīd mî Bîbl,

   Fr preśs wrdz it sd;

Bt ẃn I bgun t lrn it,

   Focs jst śc ɖer hedz,

N sd ɖr z no ys trayñ,

   Ǒ! Cloī, y’r tù lêt;

Bt az I wz rîzñ sixti,

   I hd no tîm t wêt.

So I got a per v glasz,

   N stret t wrc I wnt,

N nvr stopt tl I cd rīd

   Ɖ hímz n Tsṭmnt.

Ɖen I got a litl cabin

   A ples t call mî ǒn—

N I flt az indipndnt

   Az ɖ qīn upn hr ʈron.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: SONGS FOR THE PEOPLE, by Frances Ellen Watkins Harper

SOÑZ FR Đ PPL

Franss Eḷn Wotcinz Harpr

Let m mc ɖ soñz fr ɖ ppl,

Soñz fr ɖ old n yuñ;

Soñz t str lîc a batlcrî

Ẃrvr ɖe r suñ.

Nt fr ɖ claśñ v sebrz,

Fr carnij nr fr strîf;

Bt soñz t ʈril ɖ harts v men

Wɖ mor abundnt lîf.

Let m mc ɖ soñz fr ɖ wiri,

Amd lîf’s fīvr n fret,

Tl harts śl rlax ɖer tnśn,

N cerwòrn brǎz fget.

Let m sñ fr litl ćildṛn,

Bfr ɖer ftsteps stre,

Swīt anʈmz v luv n dyti,

T flot ’r lîf’s hîwe.

I wd sñ fr ɖ pur n ejid,

Ẃn śadoz dim ɖr sît;

V ɖ brît n restfl manśnz,

Ẃr ɖr śl b no nît.

Ǎr wrld, so wòrn n wiri,

Nīdz ḿzic, pyr n stroñ,

T huś ɖ jangl n discordz

V soro, pen, n roñ.

Ḿzic t suɖ ol its soro,

Tl wor n crîm śl sīs;

N ɖ harts v men groun tndr

Grdl ɖ wrld wɖ pīs.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL