Category Archives: George Herbert

Clasics in Ñspel: THE COLLAR by George Herbert

Ɖ   C O L R

Jorj Herbert

• • • • • • •

I struc ɖ bōrd, n craid, “No mor;

I wl abrōd!

Ẃt? śl I evr sai n pîn?
Mî lînz n lîf r fri, fri az ɖ rod,
Lūs az ɖ wind, az larj az stor.

Śl I b stl in sūt?

Hv I no harvist bt a ʈorn
T let m blud, n nt rstor
Ẃt I hv lost wɖ cordịl frūt?

Śr ɖr wz wîn

Bfr mî saiz dd drî it; ɖr wz corn

Bfr mî tirz dd drǎn it.

Z ɖ yir onli lost t m?

Hv I no bez t crǎn it,

No flǎrz, no garḷndz ge? Ol blastd?

Ol westd?

Nt so, mî hart; bt ɖr z frūt,

N ɖǎ hast handz.

Rcuvr ol ɖî sai-bloun ej
On dubl pleźrz: līv ɖî cold dspyt
V ẃt z fit n nt. Fsec ɖî cej,

Ɖî rop v sandz,

Ẃć peti ʈōts hv md, n md t ɖi
Gd cebl, t infors n drw,

N b ɖî lw,

Ẃl ɖǎ didst wnc n wdst nt si.

Awe! tec hīd;
I wl abrōd.

Cōl in ɖî deʈ’s hed ɖr; tî p ɖî firz;

H ɖt fōrberz
T sūt n srv hiz nīd
Dzrvz hiz lod.”

Bt az I revd n grù mor firs n wîld

At evri wrd,

M ʈt I hŕd wn cōlñ, Ćîld!

N I rplaid Mî Lord.”

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL