Category Archives: Gerard Manley Hopkins

Clasics in Ñspel: THE WINDHOVER, by Gerard Manley Hopkins

Ɖ WINDHOVR

T Crîst ǎr Lord

I còt ɖs mornñ mornñ’z mińn, cñ-
dm v dêlît’s dǒfĩ, dapl-dōn-drwn Fōlcn, in hiz rîdñ
V ɖ rolñ levl undnʈ him stedi er, n strîdñ
Hî ɖr, hǎ h ruñ upn ɖ rein v a wimṗlñ wñ
In hiz xṭsi! ɖen of, of fʈ on swñ,
Az a scet’s hìl swīps smuɖ on a bo-bnd: ɖ hrl n glîdñ
Rbuſt ɖ big wind. Mî hart in hîdñ
Strd fr a brd, – ɖ aćiv v, ɖ masṭri v ɖ ʈñ!

Brūt byti n valr n act, ǒ, er, prîd, plūm, hir
Bucl! N ɖ fîr ɖt brecs fṛm ɖi ɖen, a biłn
Tîmz tld luvlịr, mor denjṛs, O mî śvałe!

No wundr v it: śir plod mcs plǎ dǎn siłn
Śîn, n blu-blīc embrz, ā mî dir,
Fōl, gōl ɖmslvz, n gaś gold-vmiłn.

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: GOD’S GRANDEUR, by Gerard Manley Hopkins

GOD’Z GRANJR

Ɖ wrld z ćarjd wɖ ɖ granjr v God.
It wl flem ǎt, lîc śînñ fṛm śc fôl;
It gaɖrz t a gretnis, lîc ɖ ūz v ôl
Cruśt. Ẃ d men ɖen nǎ nt réc hiz ród?
Jeṇreśnz hv trod, hv trod, hv trod;
N ol z sird wɖ tred; blird, smird wɖ tôl;
N werz man’z smuj n śerz man’z smel: ɖ sôl
Z bér nǎ, nr cn ft fīl, biyñ śod.

N fr ol ɖs, nećr z nvr spent;
Ɖr livz ɖ dirist freśnis dīp dǎn ʈñz;
N ɖo ɖ last lîts of ɖ blac Wst wnt
Ǒ, mornñ, at ɖ brǎn brinc īstẉd, sprñz —
Bcz ɖ Holi Gost ovr ɖ bnt
Wrld brūdz wɖ worm brest n wɖ ā! brît wñz.

CLASICS IN ÑSPEL