Category Archives: Ivor Gurney

Clasics in Ñspel: FIRST TIME IN, by Ivor Gurney

FRST TÎM IN

Îvr Grni

Aftr ɖ dred têlz n red yarnz v ɖ Lîn

Enʈñ mt hv cm t s; bt ɖ dvîn

Afṭglo bròt s p t a Wlś coḷni

Hîdñ in sandbag dićz, ẃisṗrñ cnsoḷtri

Soft foṛn ʈñz. Đen w wr tecn in

T lo huts candl-lit, śêdd clos bî slitn

Ôlśīts, n ɖr bt bôz gv s cînd welcm,

So ɖt we lct ǎt az fṛm ɖ éj v hom,

Sañ s Wlś ʈñz, n ćenjd ol formr nośnz

T hymn hopfl ʈñz. N ɖ nxt de’Z gunz

Nor eni Lînpañz evr qt cd blot ǎt

Đt strenjli bytifl entri t wor’z rǎt;

Candlz ɖe gev s, preśs n śerd ovŗaśnz—

Yḷsīz faund litl mor in hiz wonḍrñz

wɖt dǎt.

‘Devid v ɖ Ẃît Roc’, ɖ ‘Slumbrsoñ’

so soft, n ɖt

Bytifl tyn t ẃć rogiś wrdz bî Wlś pitbôz

R suñ—bt nvr mor bytifl ɖn hir

undr ɖ gunz’ nôz.

Pōl Naś │ Đ MENIN ROD │ 1919

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: BALLAD OF THE THREE SPECTRES, by Ivor Gurney

BAḶD OV Đ ƮRI SPECTRZ

Îvr Grni

Az I wnt p bî Ovilrz

In mud n wōtr cold t ɖ ni,

Ɖr wnt ʈri jirñ, flirñ spectrz,

Ɖt wōct abrest n tōct v m.

Ɖ frst sd, ‘Hir’z a rît brev soljr

Ɖt wōcs ɖ darc unfirñli;

Sn h’l cm bac on a fîn strećr,

N lāfñ fr a nîs Blîti.’

Ɖ secnd, ‘Rīd hiz fes, old comred,

No cnd v luci ćans I si;

Wn de h’l frīz in mud t ɖ maro,

Ɖen lc hiz last on Pic̣di.’

Ɖo bitr ɖ wrd v ɖz frst twen

Crsz ɖ ʈrd spat venṃsli;

‘H’l ste untućt tl ɖ wor’z last dōnñ

Ɖn liv wn aur v aġni.’

Layrz ɖ frst tū wr. Bhold m

At slǒpñ armz bî wn – tū – ʈri;

Wêtñ ɖ tîm I śl dscuvr

Ẃɖr ɖ ʈrd speic veṛti.

CLASICS IN ÑSPEL