Category Archives: John Keats

Clasics in Ñspel: ODE ON A GRECIAN URN, by John Keats

ǑD ON A GRÌŚN ŔN

Jon Cīts

Ɖǎ stl unraviśt brîd v qaytnis,
Ɖǎ fostrćîld v sîḷns n slo tîm,
Silvn historịn, hu cnst ɖus xpres
A flǎri têl mor swītli ɖn ǎr rîm:
Ẃt līf-frinjd lejnd hōnts abt ɖî śep
V deytiz or mortlz, or v bʈ,
In Tmpi or ɖ dêlz v Arc̣di?
Ẃt men or godz r ɖz? Ẃt meidnz loʈ?
Ẃt mad psyt? Ẃt strugl t iscep?
Ẃt pîps n timbṛlz? Ẃt wîld xṭsi?

Hŕd meḷdiz r swīt, bt ɖoz unhŕd
R swītr; ɖrfr, yi soft pîps, ple on;
Nt t ɖ snśụl ir, bt, mor indird,
Pîp t ɖ spirit ditiz v no ton:
Fer yʈ, bnʈ ɖ triz, ɖǎ cnst nt līv
Ɖî soñ, nr evr cn ɖoz triz b bér;
Bold Luvr, nvr, nvr cnst ɖǎ cis,
Ɖo winñ nir ɖ gol yt, d nt grīv;
Ś canot fed, ɖo ɖǎ hst nt ɖî blis,
Fr evr wlt ɖǎ luv, n ś b fer!

Ā, hapi, hapi bauz! ɖt canot śed
Yr līvz, nr evr bid ɖ Sprñ ady;
N, hapi meḷdist, unwiriid,
Fr evr pîpñ soñz fr evr ny;
Mor hapi luv! mor hapi, hapi luv!
Fr evr worm n stl t b injoid,
Fr evr pantñ, n fr evr yuñ;
Ol briɖñ hymn paśn far abv,
Ɖt līvz a hart hî-soṛfl n cloid,
A brnñ fōrhed, n a parćñ tuñ.

Hu r ɖz cmñ t ɖ sacṛfîs?
T ẃt grīn ōltr, O mstirịs prīst,
Līdst ɖǎ ɖt hefr lowñ at ɖ scîz,
N ol hr silcn flancs wɖ garḷndz drest?
Ẃt litl tǎn bî rivr or sìśor,
Or mǎntin-bilt wɖ pīsfl siṭdél,
Z emtid v its foc, ɖs pays morn?
N, litl tǎn, ɖî strīts fr eṿmor
Wl sîḷnt b; n nt a soul t tel
Ẃ ɖǎ art dezḷt, cn e’r rtrn.

O Atic śep! Fer attyd! wɖ brìd
V marbl men n meidnz ovŗòt,
Wɖ forist branćz n ɖ trodn wīd;
Ɖǎ, sîḷnt form, dst tīz s ǎt v ʈt
Az dʈ itrṇti: Cold Pastṛl!
Ẃn old ej śl ɖs jeṇreśn west,
Ɖǎ ślt rmen, in mdst v uɖr wo
Ɖn ǎrz, a frend t man, t hūm ɖǎ sêist,
“Byti z truʈ, truʈ byti,—ɖt z ol
Yi nǒ on rʈ, n ol yi nīd t nǒ.”

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ODE ON MELANCHOLY, by John Keats

ǑD ON MEḶNC̣LI

No, no, g nt t Līʈi, nɖr twist

Wlf’s-ben, tît-rūtd, fr its pôzṇs wîn;

Nr sufr ɖî pel fōrhed t b cist

Bî nîtśêd, rūbi grep v Proṣpîn;

Mc nt yr roẓri v ȳbériz,

Nr let ɖ bītl, nr ɖ deʈmoʈ b

Yr mōrnfl Sîci, nr ɖ dǎni ǎl

A partnr in yr soro’z misṭriz;

Fr śêd t śêd wl cm tù drǎẓli,

N drǎn ɖ wecfl anḡś v ɖ soul.

Bt ẃn ɖ meḷnc̣li fit śl fōl

Sudn fṛm hevn lîc a wīpñ clǎd,

Ɖt fostrz ɖ drūp-hedd flǎrz ol,

N hîdz ɖ grīn hil in an Epril śrǎd;

Ɖen glut ɖî soro on a mornñrǒz,

Or on ɖ renbo v ɖ sōlt sandwev,

Or on ɖ wlʈ v globid piyniz;

Or f ɖî mistris sm rić angr śoz,

Imprizn hr soft hand, n let hr rev,

N fīd dīp, dīp upn hr pirlis îz.

Ś dwelz wɖ Byti—Byti ɖt mst dî;

N Jô, huz hand z evr at hiz lips

Bidñ ady; n ecñ Pleźr nî,

Trnñ t pôzn ẃl ɖ bìmǎʈ sips:

Ai, in ɖ vri templ v Dlît

Veild Meḷnc̣li hz hr sovṛn śrîn,

Ɖo sìn v nn sev him huz strenẏs tuñ

Cn brst Jô’z grep agnst hiz palit fîn;

Hiz soul ślt test ɖ sadnis v hr mît,

N b amñ hr clǎdi trofiz huñ.

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ODE ON A GRECIAN URN, by John Keats

ǑD ON A GRÌŚN ŔN

Jon Cīts

Ɖǎ stl unraviśt brîd v qaytnis,Ɖǎ fostrćîld v sîḷns n slo tîm,

Silvn historịn, hu cnst ɖus xpres

A flǎri têl mor swītli ɖn ǎr rîm:

Ẃt līf-frinjd lejnd hōnts abt ɖî śep

V deytiz or mortlz, or v bʈ,

In Tempi or ɖ dêlz v Arc̣di?

Ẃt men or godz r ɖz? Ẃt meidnz loʈ?

Ẃt mad psyt? Ẃt strugl t iscep?

Ẃt pîps n timbṛlz? Ẃt wîld xṭsi?

Hŕd meḷdiz r swīt, bt ɖoz unhŕd

R swītr; ɖrfr, yi soft pîps, ple on;

Nt t ɖ snśụl ir, bt, mor indird,

Pîp t ɖ spirit ditiz v no ton:

Fer yʈ, bnʈ ɖ triz, ɖǎ cnst nt līv

Ɖî soñ, nr evr cn ɖoz triz b bér;

Bold Luvr, nvr, nvr cnst ɖǎ cis,

Ɖo winñ nir ɖ gol yt, d nt grīv;

Ś canot fed, ɖo ɖǎ hst nt ɖî blis,

Fr evr wlt ɖǎ luv, n ś b fer!

Ā, hapi, hapi bauz! ɖt canot śed

Yr līvz, nr evr bid ɖ Sprñ ady;

N, hapi meḷdist, unwiriid,

Fr evr pîpñ soñz fr evr ny;

Mor hapi luv! mor hapi, hapi luv!

Fr evr worm n stl t b injoid,

Fr evr pantñ, n fr evr yuñ;

Ol briɖñ hymn paśn far abv,

Ɖt līvz a hart hî-soṛfl n cloid,

A brnñ fōrhed, n a parćñ tuñ.

Hu r ɖz cmñ t ɖ sacṛfîs?

T ẃt grīn ōltr, O mstirịs prīst,

Līd’st ɖǎ ɖt hefr lowñ at ɖ scîz,

N ol hr silcn flancs wɖ garḷndz drest?

Ẃt litl tǎn bî rivr or sìśor,

Or mǎntin-bilt wɖ pīsfl siṭdél,

Z emtid v its foc, ɖs pays morn?

N, litl tǎn, ɖî strīts fr eṿmor

Wl sîḷnt b; n nt a soul t tel

Ẃ ɖǎ art dezḷt, cn e’r rtrn.

O Atic śep! Fer attyd! wɖ brìd

V marbl men n meidnz ovŗòt,

Wɖ foristbranćz n ɖ trodn wīd;

Ɖǎ, sîḷnt form, dst tīz s ǎt v ʈt

Az dʈ itrṇti: Cold Pastṛl!

Ẃn old ej śl ɖs jeṇreśn west,

Ɖǎ ślt rmen, in mdst v uɖr wo

Ɖn ǎrz, a frend t man, t hūm ɖǎ se’st,

“Byti z truʈ, truʈ byti,—ɖt z ol

Yi nǒ on rʈ, n ol yi nīd t nǒ.”

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ODE TO A NIGHTINGALE, by John Keats

ǑD TU A NÎTNGEL

Mî hart ecs, n a drǎzi numnis penz

Mî sns, az ɖo v hemlóc I hd drunc,

Or emtid sm dul opịt t ɖ drenz

Wn minit past, n Līʈiẉdz hd sunc:

’tiz nt ʈru envi v ɖî hapi lot,

Bt biyñ tù hapi in ɖîn hapinis,—

Ɖt ɖǎ, lît-wñid Drîad v ɖ triz

In sm mlodịs plot

V bīćn grīn, n śadoz numbrlis,

Sñist v sumr in fl-ʈrotd īz.

O, fr a dráft v vintij! ɖt hʈ bn

Cūld a loñ ej in ɖ dīp-delvd rʈ,

Testñ v Flora n ɖ cuntri grīn,

Dans, n Provõsal soñ, n súnbrnt mrʈ!

O fr a bīcr fl v ɖ worm Sǎʈ,

Fl v ɖ tru, ɖ bluśfl Hiṗcrīn,

Wɖ bīdd bublz wncñ at ɖ brim,

N prpl-stenid mǎʈ;

Ɖt I mt drinc, n līv ɖ wrld unsìn,

N wɖ ɖi fed awe intu ɖ forist dim:

Fed far awe, dzolv, n qt fget

Ẃt ɖǎ amñ ɖ līvz hst nvr noun,

Ɖ wirinis, ɖ fīvr, n ɖ fret

Hir, ẃr men sit n hír ć uɖr gron;

Ẃr pōlzi śecs a fy, sad, last gre herz,

Ẃr yʈ groz pel, n spectr-ʈin, n dîz;

Ẃr bt t ʈnc z t b fl v soro

N ledn-aid dsperz,

Ẃr Byti canot cīp hr lustṛs îz,

Or ny Luv pîn at ɖm bynd tmoro.

Awe! awe! fr I wl flî t ɖi,

Nt ćarịtd bî Bac̣s n hiz pardz,

Bt on ɖ vylis wñz v Powzi,

Ɖo ɖ dul bren pplexz n rtardz:

Olrdi wɖ ɖi! tndr z ɖ nît,

N hapli ɖ Qīn Mūn z on hr ʈron,

Clustrd arnd bî ol hr stari Feiz;

Bt hir ɖr z no lît,

Sev ẃt fṛm hevn z wɖ ɖ brizz bloun

Ʈru vrdyṛs glūmz n wîndñ mosi wez.

I canot si ẃt flǎrz r at mî fīt,

Nr ẃt soft insens hañz upn ɖ bauz,

Bt, in imbāmid darcnis, ges ć swīt

Ẃr-wɖ ɖ sīzṇbl munʈ indǎz

Ɖ gras, ɖ ʈicit, n ɖ frūțrī wîld;

Ẃît hwʈorn, n ɖ pastṛl egḷntîn;

Fast-fedñ vaylits cuvrd p in līvz;

N mid-Me’z eldist ćîld,

Ɖ cmñ muscrôz, fl v dȳi wîn,

Ɖ mrmṛs hōnt v flîz on sumr-īvz.

Darclñ I lisn; n, fr mni a tîm

I hv bn haf in luv wɖ īzfl Deʈ,

Cōld him soft nemz in mni a ḿzid rîm,

T tec intu ɖ er mî qayt breʈ;

Nǎ mor ɖn evr sīmz it rić t dî,

T sīs upn ɖ midnît wɖ no pen,

Ẃl ɖǎ art porñ fʈ ɖî soul abrōd

In sć an xṭsi!

Stl wdst ɖǎ sñ, n I hv irz in ven—

T ɖî hî reqịm bcm a sod.

Ɖǎ wst nt born fr deʈ, imortl Brd!

No hungri jeṇreśnz tréd ɖi dǎn;

Ɖ vôs I hír ɖs pasñ nît wz hŕd

In enćnt dez bî emprr n clǎn:

Phps ɖ slf-sem soñ ɖt faund a paʈ

Ʈru ɖ sad hart v Ruʈ, ẃn, sic fr hom,

Ś std in tirz amd ɖ ełn corn;

Ɖ sem ɖt ofțîmz hʈ

Ćarmd majic cesmnts, oṗnñ on ɖ fom

V periḷs sìz, in feyri landz f’lorn.

F’lorn! ɖ vri wrd z lîc a bel

T tol m bac fṛm ɖi t mî sol slf!

Ady! ɖ fansi canot ćīt so wel

Az ś z femd t d, dsivñ elf.

Ady! ady! ɖî plentiv anʈm fedz

Past ɖ nir medoz, ovr ɖ stil strīm,

P ɖ hilsîd; n nǎ ’tiz berid dīp

In ɖ nxt valigledz:

Wz it a viźn, or a wecñ drīm?

Fled z ɖt ḿzic:—D I wec or slīp?

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: TO AUTUMN, by John Keats

TU ŌTM

Sīzn v mists n melo frūtflnis,

Clos bŭzm-frend v ɖ mtyrñ sún;

Cnspîrñ wɖ him hǎ t lod n bles

Wɖ frūt ɖ vînz ɖt rnd ɖ ʈać-īvz run;

T bnd wɖ aplz ɖ móst cotijtriz,

N fil ol frūt wɖ rîpnis t ɖ cor;

T swel ɖ gurd, n plump ɖ hezl-ślz

Wɖ a swīt crṇl; t set budñ mor,

N stl mor, lêtr flǎrz fr ɖ bìz,

Untl ɖe ʈnc worm dez wl nvr sīs,

Fr sumr hz ’rbrimd ɖer clami sélz.

Hu hʈ nt sìn ɖi oft amd ɖî stor?

Smtmz huevr sīcs abrōd me fînd

Ɖi sitñ cerlis on a graṇri-flor,

Ɖî her soft-liftd bî ɖ winowñ wind;

Or on a haf-rīpt furo sǎnd aslip,

Drǎzd wɖ ɖ fym v popiz, ẃl ɖî hc

Sperz ɖ nxt sweɖ n ol its twînid flǎrz:

N smtmz lîc a glīnr ɖǎ dst cīp

Stedi ɖî lêdn hed acrs a brŭc;

Or bî a cîdrpres, wɖ peśnt lc,

Ɖǎ woćist ɖ last ūzñz aurz bî aurz.

Ẃr r ɖ soñz v sprñ? Ai, ẃr r ɖe?

Ʈnc nt v ɖm, ɖǎ hst ɖî ḿzic tù,—

Ẃl bàrd clǎdz blūm ɖ soft-dayñ de,

N tuć ɖ stublplenz wɖ rozi hy;

Ɖen in a weilfl qîr ɖ smōl nats mōrn

Amñ ɖ rivr-saloz, bòrn aloft

Or sncñ az ɖ lît wind livz or dîz;

N fl-groun lamz lǎd blīt fṛm hili bōrn;

Hejcricits sñ; n nǎ wɖ trebl soft

Ɖ red-brest ẃislz fṛm a gardncroft;

N gaɖ̇rñ swoloz twitr in ɖ scîz.

CLASICS IN ÑSPEL