Category Archives: Oodgeroo Noonuccal

Clasics in Ñspel: NO MORE BOOMERANG, by Oodgeroo Noonuccal (Kath Walker)

NO MOR BŪṂRAÑ

Ūɉru Nūnúcl (Caʈ Wōcr)

No mor būṃrañ,
No mor spir.
Nǎ ol siṿlîzd –
Culr bar n bir.

No mor c’roḅri,
Ge dans n din.
Nǎ w got muviz
N pe t g in.

No mor śẹrñ
Ẃt ɖ huntr brñz.
Nǎ w wrc fr muni
N pe it bac fr ʈñz.

Nǎ w trac bosz
T cać a fy bob.
Nǎ w g wōc’bt
On bus t ɖ job.

Wn tîm necid
Hu nvr ń śem.
Nǎ w pt cloɖz on
T hîd ẃotṣnem.

No mor guńa,
nǎ bunġlo,
Peid bî hîrprćis
In twenti yir or so.

Le dǎn ɖ ston ax,
Tec p ɖ stīl
N wrc lîc a nigr
Fr a ẃît man’z mīl.

No mor fîrstic
Đt md ẃîts scof.
Nǎ ol ilectric
N no betr of.

Buńip h finiś,
Nǎ got instd
Ẃît-fela Buńip –
Cōl him Red.

Abstract picćr nǎ –
Ẃt ɖe cumin’ at?
Crîps! in ǎr cevz
W dd betr ɖn ɖt.

Blac huntd woḷbi,
Ẃît hunt dolr.
Ẃîtfela wićdoctr
Wer dogcolr.

No mor mesijstic –
Lūbraz n ladz
Got teḷviźn nǎ,
Mostli ads.

Le dǎn ɖ wŭṃra,
Le dǎn ɖ wodi.
Nǎ w got atmbom,
End evribdi.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo