Category Archives: Oscar Wilde

Clasics in Ñspel: THE BALLAD OF READING GAOL by Oscar Wilde

PARTS

IIIIIIIVVVI

 

 

2

2

I

 

H dd nt wer hiz scarlit cot
Fr blud n wîn r red,
N blud n wîn wr on hiz handz
Ẃn ɖe faund him wɖ ɖ ded,
Ɖ pur ded wmn hūm h luvd,
N mrdrd in hr bed.

 

H wōct amñst ɖ Trîl Men
In a sūt v śabi gre;
A cricitcap wz on hiz hed,
N hiz step sīmd lît n ge;
Bt I nvr sw a man hu lct
So wistḟli at ɖ de.

 

I nvr sw a man hu lct
Wɖ sć a wistfl î
Upn ɖt litl tnt v blu
Ẃć priznrz cōl ɖ scî,
N at evri driftñ clǎd ɖt wnt
Wɖ sêlz v silvr bî.

 

I wōct, wɖ uɖr soulz in pen,
Wɖn anɖr rñ,
N wz wunḍrñ f ɖ man hd dn
A gret or litl ʈñ,
Ẃn a vôs bhnd m ẃisprd lo,
“Ɖt felo’z got t swñ.”

 

Dir Crîst! ɖ vri priznwōlz
Sudnli sīmd t rīl,
N ɖ scî abv mî hed bcem
Lîc a casc v scorćñ stīl;
N, ɖo I wz a soul in pen,
Mî pen I cd nt fīl.

 

I onli ń ẃt huntd ʈt
Qcnd hiz step, n ẃ
H lct upn ɖ gẹriś de
Wɖ sć a wistfl î;
Ɖ man hd cild ɖ ʈñ h luvd,
N so h hd t dî.

 

Yt ć man cilz ɖ ʈñ h luvz,
Bî ć let ɖs b hŕd,
Sm d it wɖ a bitr lc,
Sm wɖ a flaṭrñ wrd,
Ɖ cawd dz it wɖ a cis,
Ɖ brev man wɖ a sord!

 

Sm cil ɖer luv ẃn ɖe r yuñ,
N sm ẃn ɖe r old;
Sm strangl wɖ ɖ handz v Lust,
Sm wɖ ɖ handz v Gold:
Ɖ cîndist yz a nîf, bcz
Ɖ ded so sn gro cold.

 

Sm luv tù litl, sm tù loñ,
Sm sel, n uɖrz bai;
Sm d ɖ dīd wɖ mni tirz,
N sm wɖt a sai:
Fr ć man cilz ɖ ʈñ h luvz,
Yt ć man dz nt dî.

 

H dz nt dî a deʈ v śem
On a de v darc dsgres,
Nr hv a nūs abt hiz nec,
Nr a cloʈ upn hiz fes,
Nr drop fīt fōrmost ʈru ɖ flor
Intu an emti spes.

 

H dz nt sit wɖ sîḷnt men
Hu woć him nît n de;
Hu woć him ẃn h trîz t wīp,
N ẃn h trîz t pre;
Hu woć him lest himslf śd rob
Ɖ prizn v its prei.

 

H dz nt wec at dōn t si
Dred figrz ʈroñ hiz rūm,
Ɖ śiṿrñ Ćaplin rǒbd in ẃît,
Ɖ Śerif strn wɖ glūm,
N ɖ Guvnr ol in śîni blac,
Wɖ ɖ yelo fes v Dūm.

 

H dz nt rîz in pitịs hest
T pt on convictcloɖz,
Ẃl sm cōrs-mǎɖd Doctr glots,

n nots

Ć ny n nrv-twićt pǒz,
Fnġrñ a woć huz litl tics
R lîc hoṛbl hamrbloz.

 

H dz nt nǒ ɖt sic̣nñ ʈrst
Ɖt sandz wn’z ʈrot, bfr
Ɖ hañmn wɖ hiz gardnr’z gluvz
Slips ʈru ɖ padd dor,
N bîndz wn wɖ ʈri leɖrn ʈoñz,
Ɖt ɖ ʈrot me ʈrst no mor.

 

H dz nt bnd hiz hed t hír
Ɖ Berịl Ofis réd,
Nr ẃl ɖ terr v hiz soul
Tlz him h z nt ded,
Cros hiz ǒn cofin, az h muvz
Intu ɖ hidịs śed.

 

H dz nt stér upn ɖ er
Ʈru a litl rūf v glas:
H dz nt pre wɖ lips v cle
Fr hiz aġni t pas;
Nr fīl upn hiz śuḍrñ ćīc
Ɖ cis v Cayfas.

2

2

II

 

Six wīcs ɖ gardzmn wōct ɖ yard,
In ɖ sūt v śabi gre:
Hiz cricitcap wz on hiz hed,
N hiz step sīmd lît n ge,
Bt I nvr sw a man hu lct
So wistf̣li at ɖ de.

 

I nvr sw a man hu lct
Wɖ sć a wistfl î
Upn ɖt litl tnt v blu
Ẃć priznrz cōl ɖ scî,
N at evri wonḍrñ clǎd ɖt treld
Its ravld flīsz bî.

 

H dd nt riñ hiz handz, az d
Ɖoz witlis men hu der
T trî t rir ɖ ćenjlñ Hop
In ɖ cev v blac Dsper:
H onli lct upn ɖ sún,
N dranc ɖ mornñ er.

 

H dd nt riñ hiz handz nr wīp,
Nr dd h pìc or pîn,
Bt h dranc ɖ er az ɖo it hld
Sm hlʈfl aṇdîn;
Wɖ opn mǎʈ h dranc ɖ sún
Az ɖo it hd bn wîn!

 

N I n ol ɖ soulz in pen,
Hu tramt ɖ uɖr rñ,
Fgot f w ǎrslvz hd dn
A gret or litl ʈñ,
N woćt wɖ gêz v dul amez
Ɖ man hu hd t swñ.

 

Fr strenj it wz t si him pas
Wɖ a step so lît n ge,
N strenj it wz t si him lc
So wistḟli at ɖ de,
N strenj it wz t ʈnc ɖt h
Hd sć a dét t pe.

 

Fr oc n elm hv pleznt līvz
Ɖt in ɖ sprñtîm śūt:
Bt grim t si z ɖ galoztrī,
Wɖ its ōldr-bitn rūt,
N, grīn or drî, a man mst dî
Bfr it berz its frūt!

 

Ɖ loftiist ples z ɖt sīt v gres
Fr ẃć ol wrldlñz trî:
Bt hu wd stand in hmpn band
Upn a scafld hî,
N ʈru a mrdrr’z colr tec
Hiz last lc at ɖ scî?

 

It z swīt t dans t vaylinz
Ẃn Luv n Lîf r fer:
T dans t flūts, t dans t lūts
Z delic̣t n rer:
Bt it z nt swīt wɖ nimbl fīt
T dans upn ɖ er!

 

So wɖ krịs îz n sic s’mîz
W woćt him de bî de,
N wundrd f ć wn v s
Wd end ɖ slf-sem we,
Fr nn cn tel t ẃt red Hel
Hiz sîtlis soul me stre.

 

At last ɖ ded man wōct no mor
Amñst ɖ Trîl Men,
N I ń ɖt h wz standñ p
In ɖ blac doc’s dredfl pén,
N ɖt nvr wd I si hiz fes
In God’z swīt wrld agn.

 

Lîc tū dūmd śips ɖt pas in storm
W hd crost ć uɖr’z we:
Bt w md no sîn, w sd no wrd,
W hd no wrd t se;
Fr w dd nt mīt in ɖ holi nît,
Bt in ɖ śemfl de.

 

A priznwōl wz rnd s bʈ,
Tū ǎtcast men w wr:
Ɖ wrld hd ʈrust s fṛm its hart,
N God fṛm ǎt Hiz cer:
N ɖ ayn jin ɖt wêts fr Sin
Hd còt s in its sner.

2

2

III

 

In Détrz’ Yard ɖ stonz r hard,
N ɖ dripñ wōl z hî,
So it wz ɖr h tc ɖ er
Bnʈ ɖ ledn scî,
N bî ć sîd a Wordr wōct,
Fr fir ɖ man mt dî.

 

Or els h sat wɖ ɖoz hu woćt
Hiz anḡś nît n de;
Hu woćt him ẃn h rouz t wīp,
N ẃn h crǎćt t pre;
Hu woćt him lest himslf śd rob
Ɖer scafld v its prei.

 

Ɖ Guvnr wz stroñ upn
Ɖ Reğleśnz Act:
Ɖ Doctr sd ɖt Deʈ wz bt
A sạntific fact:
N twîs a de ɖ Ćaplin cōld,
N left a litl tract.

 

N twîs a de h smoct hiz pîp,
N dranc hiz qort v bir:
Hiz soul wz reẓlut, n hld
No hîdñples fr fir;
H ofn sd ɖt h wz glad
Ɖ hañmn’z handz wr nir.

 

Bt ẃ h sd so strenj a ʈñ
No Wordr derd t asc:
Fr h t hūm a woćr’z dūm
Z gvn az hiz tasc,
Mst set a loc upn hiz lips,
N mc hiz fes a masc.

 

Or els h mt b muvd, n trî
T cumḟt or consol:
N ẃt śd Hymn Piti d
Pnt p in Mrdrr’z Houl?
Ẃt wrd v gres in sć a ples
Cd hlp a bruɖr’z soul?

 

Wɖ slǎć n swñ arnd ɖ rñ
W trod ɖ Fūlz’ P’red!
W dd nt cer: w ń w wr
Ɖ Devl’z Ǒn Briged:
N śevn hed n fīt v led
Mc a meri masc̣red.

 

W tòr ɖ tari rop t średz
Wɖ blunt n blīdñ nêlz;
W rubd ɖ dorz, n scrubd ɖ florz,
N clīnd ɖ śînñ relz:
N, ranc bî ranc, w sopt ɖ planc,
N clatrd wɖ ɖ peilz.

 

W soud ɖ sacs, w brouc ɖ stonz,
W trnd ɖ dusti dril:
W bañd ɖ tinz, n bȍld ɖ hímz,
N swetd on ɖ mil:
Bt in ɖ hart v evri man
Terr wz layñ stil.

 

So stil it le ɖt evri de
Crōld lîc a wīd-clogd wev:
N w fgot ɖ bitr lot
Ɖt wêts fr fūl n nev,
Tl wns, az w tramt in fṛm wrc,
W pást an opn grev.

 

Wɖ yōnñ mǎʈ ɖ yelo houl
Gept fr a livñ ʈñ;
Ɖ vri mud craid ǎt fr blud
T ɖ ʈrsti asfalt rñ:
N w ń ɖt e’r wn dōn grù fer
Sm priznr hd t swñ.

 

Rît in w wnt, wɖ soul intnt
On Deʈ n Dred n Dūm:
Ɖ hañmn, wɖ hiz litl bag,
Wnt śuḟlñ ʈru ɖ glūm:
N ć man trembld az h crept
Intu hiz numbrd tūm.

 

Ɖt nît ɖ emti coṛdorz
Wr fl v formz v Fir,
N p n dǎn ɖ ayn tǎn
Stoul fīt w cd nt hír,
N ʈru ɖ barz ɖt hîd ɖ starz
Ẃît fesz sīmd t pir.

 

H le az wn hu lîz n drīmz
In a pleznt medoland,
Ɖ woćrz woćt him az h slept,
N cd nt unḍstand
Hǎ wn cd slīp so swīt a slīp
Wɖ a hañmn clos at hand.

 

Bt ɖr z no slīp ẃn men mst wīp
Hu nvr yt hv wept:
So w – ɖ fūl, ɖ frōd, ɖ nev –
Ɖt endlis vijil cept,
N ʈru ć bren on handz v pen
Anɖr’z terr crept.

 

Alas! it z a firfl ʈñ
T fīl anɖr’z gilt!
Fr, rît wɖn, ɖ sord v Sin
Pirst t its pôznd hilt,
N az moltn led wr ɖ tirz w śed
Fr ɖ blud w hd nt spilt.

 

Ɖ Wordrz wɖ ɖer śuz v flt
Crept bî ć padloct dor,
N pīpt n sw, wɖ îz v ō,
Gre figrz on ɖ flor,
N wundrd ẃ men nelt t pre
Hu nvr preid bfr.

 

Ol ʈru ɖ nît w nelt n preid,
Mad mōrnrz v a cōrs!
Ɖ trubld plūmz v midnît wr
Ɖ plūmz upn a hrs:
N bitr wîn upn a spunj
Wz ɖ sêvr v Rmors.

 

Ɖ gre coc cru, ɖ red coc cru,
Bt nvr cem ɖ de:
N crŭcid śeps v Terr crǎćt,
In ɖ cornrz ẃr w le:
N ć īvl sprît ɖt wōcs bî nît
Bfr s sīmd t ple.

 

Ɖe glîdd past, ɖe glîdd fast,
Lîc travlrz ʈru a mist:
Ɖe moct ɖ mūn in a riġdun
V delic̣t trn n twist,
N wɖ forml pes n loɖsm gres
Ɖ fantmz cept ɖer trist.

 

Wɖ mop n mo, w sw ɖm g,
Slim śadoz hand in hand:
Abt, abt, in gostli rǎt
Ɖe trod a saṛband:
N dámd gṛtescs md aṛbescs,
Lîc ɖ wind upn ɖ sand!

 

Wɖ ɖ piruéts v marịnéts,
Ɖe tript on pôntd tréd:
Bt wɖ flūts v Fir ɖe fild ɖ ir,
Az ɖer grizli másc ɖe léd,
N lǎd ɖe sañ, n loñ ɖe sañ,
Fr ɖe sañ t wec ɖ ded.

 

“Oho!” ɖe craid, “ɖ wrld z wîd,
Bt fetrd limz g lem!
N wns, or twîs, t ʈro ɖ dîs
Z a jntlmnli gem,
Bt h dz nt win hu plez wɖ Sin
In ɖ Sīcrit Hǎs v Śem.”

 

No ʈñz v er ɖz antics wr,
Ɖt frolict wɖ sć gli:
T men huz lîvz wr hld in jaivz,
N huz fīt mt nt g fri,
Ā! wūndz v Crîst! ɖe wr livñ ʈñz,
Most teṛbl t si.

 

Arnd, arnd, ɖe wōltst n waund;
Sm ẃīld in smrcñ perz;
Wɖ ɖ minsñ step v a demirep
Sm sîdld p ɖ sterz:
N wɖ sutl snir, n fōnñ lir,
Ć hlpt s at ǎr prerz.

 

Ɖ mornñ wind bgan t mon,
Bt stl ɖ nît wnt on:
Ʈru its jaynt lūm ɖ web v glūm
Crept tl ć ʈred wz spun:
N, az w preid, w grù afreid
V ɖ Justis v ɖ Sún.

 

Ɖ monñ wind wnt wonḍrñ rnd
Ɖ wīpñ priznwōl:
Tl lîc a ẃīl v trnñ stīl
W flt ɖ minits crōl:
O monñ wind! ẃt hd w dn
T hv sć a seniśl?

 

At last I sw ɖ śadoud barz,
Lîc a latis ròt in led,
Muv rît acrs ɖ ẃîtwośt wōl
Ɖt fest mî ʈri-planc bed,
N I ń ɖt smẃr in ɖ wrld
God’z dredfl dōn wz red.

 

At six o’cloc w clīnd ǎr sélz,
At sevn ol wz stil,
Bt ɖ sau n swñ v a mîti wñ
Ɖ prizn sīmd t fil,
Fr ɖ Lord v Deʈ wɖ îsi breʈ
Hd entrd in t cil.

 

H dd nt pas in prpl pomp,
Nr rîd a mūn-ẃît stīd.
Ʈri yardz v cord n a slîdñ bord
R ol ɖ galoz’ nīd:
So wɖ rop v śem ɖ Heṛld cem
T d ɖ sīcrit dīd.

 

W wr az men hu ʈru a fen
V filʈi darcnis grop:
W dd nt der t briɖ a prer,
Or t gv ǎr anḡś scop:
Smʈñ wz ded in ć v s,
N ẃt wz ded wz Hop.

 

Fr Man’z grim Justis gz its we
N wl nt swrv asd:
It slez ɖ wìc, it slez ɖ stroñ,
It hz a dedli strîd:
Wɖ ayn hìl it slez ɖ stroñ,
Ɖ monstṛs paṛsîd!

 

W wêtd fr ɖ stroc v et:
Ć tuñ wz ʈic wɖ ʈrst:
Fr ɖ stroc v et z ɖ stroc v Fet
Ɖt mcs a man acrst,
N Fet wl yz a runñ nūs
Fr ɖ bst man n ɖ wrst.

 

W hd no uɖr ʈñ t d,
Sev t wêt fr ɖ sîn t cm:
So, lîc ʈñz v ston in a vali lon,
Qayt w sat n dum:
Bt ć man’z hart bìt ʈic n qc,
Lîc a madmn on a drum!

 

Wɖ sudn śoc ɖ prizncloc
Smout on ɖ śiṿrñ er,
N fṛm ol ɖ jel rouz p a weil
V imṗtnt dsper,
Lîc ɖ sǎnd ɖ frîtnd marśz hír
Fṛm sm lepr in hiz ler.

 

N az wn siz most firfl ʈñz
In ɖ cristl v a drīm,
W sw ɖ grīsi hmpn rop
Hct t ɖ blacnd bīm,
N hŕd ɖ prer ɖ hañmn’z sner
Strangld intu a scrīm.

 

N ol ɖ wo ɖt muvd him so
Ɖt h gev ɖt bitr crî,
N ɖ wîld rgrets, n ɖ bludi swets,
Nn ń so wel az I:
Fr h hu livz mor lîvz ɖn wn
Mor deʈs ɖn wn mst dî.

2

2

IV

 

Ɖr z no ćapl on ɖ de
On ẃć ɖe hañ a man:
Ɖ Ćaplin’z hart z far tù sic,
Or hiz fes z far tù won,
Or ɖr z ɖt ritn in hiz îz
Ẃć nn śd lc upn.

 

So ɖe cept s clos tl nî on nūn,
N ɖen ɖe rañ ɖ bel,
N ɖ Wordrz wɖ ɖer jnġlñ ciz
Opnd ć liṣnñ sél,
N dǎn ɖ ayn ster w tramt,
Ć fṛm hiz sepṛt Hel.

 

Ǎt intu God’z swīt er w wnt,
Bt nt in wontd we,
Fr ɖs man’z fes wz ẃît wɖ fir,
N ɖt man’z fes wz gre,
N I nvr sw sad men hu lct
So wistḟli at ɖ de.

 

I nvr sw sad men hu lct
Wɖ sć a wistfl î
Upn ɖt litl tnt v blu
W priznrz cōld ɖ scî,
N at evri cerlis clǎd ɖt pást
In hapi frīdm bî.

 

Bt ɖr wr ɖoz amñst s ol
Hu wōct wɖ dǎncast hed,
N ń ɖt, hd ć got hiz dy,
Ɖe śd hv daid instd:
H hd bt cild a ʈñ ɖt livd,
Ẃlst ɖe hd cild ɖ ded.

 

Fr h hu sinz a secnd tîm
Wecs a ded soul t pen,
N drwz it fṛm its spotd śrǎd,
N mcs it blīd agn,
N mcs it blīd gret gǎts v blud,
N mcs it blīd in ven!

 

Lîc ep or clǎn, in monstṛs garb
Wɖ crŭcid aroz stard,
Sîḷntli w wnt rnd n rnd
Ɖ sliṗri asfalt yard;
Sîḷntli w wnt rnd n rnd,
N no man spouc a wrd.

 

Sîḷntli w wnt rnd n rnd,
N ʈru ć holo mînd
Ɖ Meṃri v dredfl ʈñz
Ruśt lîc a dredfl wind,
N Horr stōct bfr ć man,
N Terr crept bhnd.

 

Ɖ Wordrz strutd p n dǎn,
N cept ɖer hrd v brūts,
Ɖer yṇformz wr spic n span,
N ɖe wòr ɖer Súnde sūts,
Bt w ń ɖ wrc ɖe hd bn at,
Bî ɖ qiclîm on ɖer būts.

 

Fr ẃr a grev hd opnd wîd,
Ɖr wz no grev at ol:
Onli a streć v mud n sand
Bî ɖ hidịs priznwōl,
N a litl hīp v brnñ lîm,
Ɖt ɖ man śd hv hiz pōl.

 

Fr h hz a pōl, ɖs rećid man,
Sć az fy men cn clem:
Dīp dǎn b’lo a priznyard,
Necid fr gretr śem,
H lîz, wɖ fetrz on ć ft,
Rápt in a śīt v flem!

 

N ol ɖ ẃl ɖ brnñ lîm
Īts fleś n bon awe,
It īts ɖ britl bon bî nît,
N ɖ soft fleś bî de,
It īts ɖ fleś n bon bî trnz,
Bt it īts ɖ hart olwe.

 

Fr ʈri loñ yirz ɖe wl nt sǒ
Or rūt or sīdlñ ɖr:
Fr ʈri loñ yirz ɖ unblest spot
Wl sterîl b n bér,
N lc upn ɖ wunḍrñ scî
Wɖ unriproćfl stér.

 

Ɖe ʈnc a mrdrr’z hart wd tent
Ć simpl sīd ɖe sǒ.
It z nt tru! God’z cîndli ŕʈ
Z cîndlịr ɖn men nǒ,
N ɖ red rǒz wd bt glo mor red,
Ɖ ẃît rǒz ẃîtr blo.

 

Ǎt v hiz mǎʈ a red, red rǒz!
Ǎt v hiz hart a ẃît!
Fr hu cn se bî ẃt strenj we,
Crîst brñz Hiz wil t lît,
Sins ɖ baṛn staf ɖ pilgrim bor
Blūmd in ɖ gret Pǒp’s sît?

 

Bt nɖr milc-ẃît rǒz nr red
Me blūm in prizn er;
Ɖ śard, ɖ pebl, n ɖ flint,
R ẃt ɖe gv s ɖr:
Fr flǎrz hv bn noun t hīl
A comn man’z dsper.

 

So nvr wl wîn-red rǒz or ẃît,
Petl bî petl, fōl
On ɖt streć v mud n sand ɖt lîz
Bî ɖ hidịs priznwōl,
T tel ɖ men hu tramp ɖ yard
Ɖt God’z Sun daid fr ol.

 

Yt ɖo ɖ hidịs priznwōl
Stl hmz him rnd n rnd,
N a spirit me nt wōc bî nît
Ɖt z wɖ fetrz baund,
N a spirit me bt wīp ɖt lîz
In sć unholi grǎnd,

 

H z at pīs—ɖs rećid man—
At pīs, or wl b sn:
Ɖr z no ʈñ t mc him mad,
Nr dz Terr wōc at nūn,
Fr ɖ lamplis Ŕʈ in ẃć h lîz
Hz nɖr Sún nr Mūn.

 

Ɖe hañd him az a bīst z hañd:
Ɖe dd nt īvn tol
A reqịm ɖt mt hv bròt
Rest t hiz startld soul,
Bt huridli ɖe tc him ǎt,
N hid him in a houl.

 

Ɖe stript him v hiz canvs cloɖz,
N gev him t ɖ flîz:
Ɖe moct ɖ swoḷn prpl ʈrot,
N ɖ starc n stẹrñ îz:
N wɖ laftr lǎd ɖe hīpt ɖ śrǎd
In ẃć ɖer convict lîz.

 

Ɖ Ćaplin wd nt nīl t pre
Bî hiz dsonrd grev:
Nr marc it wɖ ɖt blesid Cros
Ɖt Crîst fr sinrz gev,
Bcz ɖ man wz wn v ɖoz
Hūm Crîst cem dǎn t sev.

 

Yt ol z wel; h hz bt pást
T Lîf’s apôntd bōrn:
N ełn tirz wl fil fr him
Piti’z loñ-brocn ŕn,
Fr hiz mōrnrz wl b ǎtcast men,
N ǎtcasts olwz mōrn.

2

2

V

 

I nǒ nt ẃɖr Lwz b rît,
Or ẃɖr Lwz b roñ;
Ol ɖt w nǒ hu lî in jel
Z ɖt ɖ wōl z stroñ;
N ɖt ć de z lîc a yir,
A yir huz dez r loñ.

 

Bt ɖs I nǒ, ɖt evri Lw
Ɖt men hv md fr Man,
Sins frst Man tc hiz bruɖr’z lîf,
N ɖ sad wrld bgan,
Bt strwz ɖ ẃīt n sevz ɖ ćaf
Wɖ a most īvl fan.

 

Ɖs tù I nǒ—n wîz it wr
F ć cd nǒ ɖ sem—
Ɖt evri prizn ɖt men bild
Z bilt wɖ brics v śem,
N baund wɖ barz lest Crîst śd si
Hǎ men ɖer bruɖrz mem.

 

Wɖ barz ɖe blŕ ɖ greśs mūn,
N blînd ɖ gdli sún:
N ɖe d wel t hîd ɖer Hel,
Fr in it ʈñz r dn
Ɖt Sun v God nr sun v Man
Evr śd lc upn!

 

Ɖ vîlist dīdz lîc pôznwīdz
Blūm wel in prizn er:
It z onli ẃt z gd in Man
Ɖt wests n wiɖrz ɖr:
Pel Anḡś cīps ɖ hevi get,
N ɖ Wordr z Dsper.

 

Fr ɖe starv ɖ litl frîtnd ćîld
Tl it wīps bʈ nît n de:
N ɖe scrj ɖ wìc, n flog ɖ fūl,
N jîb ɖ old n gre,
N sm gro mad, n ol gro bad,
N nn a wrd me se.

 

Ć naro sél in ẃć w dwel
Z a fǎl n darc l’trīn,
N ɖ fetid breʈ v livñ Deʈ
Ćocs p ć greitd scrīn,
N ol, bt Lust, z trnd t dust
In Hymaṇti’z mśīn.

 

Ɖ braciś wōtr ɖt w drinc
Crīps wɖ a loɖsm slîm,
N ɖ bitr bred ɖe wei in scelz
Z fl v ćōc n lîm,
N Slīp wl nt lî dǎn, bt wōcs
Wîld-aid, n crîz t Tîm.

 

Bt ɖo līn Hungr n grīn Ʈrst
Lîc asp wɖ adr fît,
W hv litl cer v prizn fér,
Fr ẃt ćilz n cilz ǎtrît
Z ɖt evri ston wn lifts bî de
Bcmz wn’z hart bî nît.

 

Wɖ midnît olwz in wn’z hart,
N twîlît in wn’z sél,
W trn ɖ cranc, or ter ɖ rop,
Ć in hiz sepṛt Hel,
N ɖ sîḷns z mor ōfl far
Ɖn ɖ sǎnd v a brezn bel.

 

N nvr a hymn vôs cmz nir
T spīc a jntl wrd:
N ɖ î ɖt woćz ʈru ɖ dor
Z pitilis n hard:
N bî ol fgot, w rot n rot,
Wɖ soul n bodi mard.

 

N ɖus w rust Lîf’s ayn ćen
Dgredd n alon:
N sm men crs, n sm men wīp,
N sm men mc no mon:
Bt God’z itrnl Lwz r cînd
N brec ɖ hart v ston.

 

N evri hymn hart ɖt brecs,
In priznsél or yard,
Z az ɖt brocn box ɖt gev
Its treźr t ɖ Lord,
N fild ɖ unclīn lepr’z hǎs
Wɖ ɖ sént v costliist nard.

 

Ā! hapi ɖe huz hārts cn brec
N pīs v pardn win!
Hǎ els me man mc stret hiz plan
N clenz hiz soul fṛm Sin?
Hǎ els bt ʈru a brocn hart
Me Lord Crîst entr in?

 

N h v ɖ swoḷn prpl ʈrot,
N ɖ starc n stẹrñ îz,
Wêts fr ɖ holi handz ɖt tc
Ɖ Ʈīf t Paṛdîs;
N a brocn n a cntrît hart
Ɖ Lord wl nt dspîz.

 

Ɖ man in red hu rīdz ɖ Lw
Gev him ʈri wīcs v lîf,
Ʈri litl wīcs in ẃć t hīl
Hiz soul v hiz soul’z strîf,
N clenz fṛm evri blot v blud
Ɖ hand ɖt hld ɖ nîf.

 

N wɖ tirz v blud h clenzd ɖ hand,
Ɖ hand ɖt hld ɖ stīl:
Fr onli blud cn wîp ǎt blud,
N onli tirz cn hīl:
N ɖ crimzn sten ɖt wz v Cên
Bcem Crîst’s sno-ẃît sìl.

2

2

VI

 

In Redñ jel bî Redñ tǎn
Ɖr z a pit v śem,
N in it lîz a rećid man
Ītn bî tīʈ v flem,
In a brnñ wîndñśīt h lîz,
N hiz grev hz got no nem.

 

N ɖr, tl Crîst cōl fʈ ɖ ded,
In sîḷns let him lî:
No nīd t west ɖ fūliś tir,
Or hīv ɖ windi sai:
Ɖ man hd cild ɖ ʈñ h luvd,
N so h hd t dî.

 

N ol men cil ɖ ʈñ ɖe luv,
Bî ol let ɖs b hŕd,
Sm d it wɖ a bitr lc,
Sm wɖ a flaṭrñ wrd,
Ɖ cawd dz it wɖ a cis,
Ɖ brev man wɖ a sord.

 

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo