Category Archives: Spike Milligan

Clasics in Ñspel: THE BONGALOO and BAZONKA! by Spike Milligan

Spîc Milign

Ɖ BONĠLU

“Ẃt z a Bonġlu, Dadi?”
“A Bonġlu, Sun,” sd I,
“Z a tōl bag v ćīz
Plus a Ćîṇmn’z niz
N ɖ leg v a nanigǒt’s î.”

“Hǎ strenj z a Bonġlu, Dadi?”
“Az strenj az strenj,” I rplaid.
“Ẃn ɖ sún’z in ɖ Wst
It apirz in a vst
Sêlñ ǎt wɖ ɖ nūnde tîd.”

“Ẃt śep z a Bonġlu, Dadi?”
“Ɖ śep, mî Sun, I’l xplen:
It’s tōl rnd ɖ nǒz
Ẃć cntińli groz
In ɖ jenṛl d’rex́n v Spen.”

‘R y śr ɖr’z a Bonġlu, Dadi?’
“Am I śr, mî Sun?” sd I.
“Ẃ, I’v sìn it, nt qt
On a darc súni nît

D y ʈnc ɖt I’d tel y a lî?

BZONCA!

Se Bzonca evri de
Ɖt’s ẃt mî granmā yst t se
It cīps at be ɖ Eźn Flu
N bʈ mî elboz r fri fṛm glu.
So se Bzonca evri de
(Ɖt’s ẃt mî granmā yst t se)

D’nt se it f yr socs r drî!
Or ẃn ɖ sún z in yr î!
Nvr se it in ɖ darc
(Bcz ɖ wrd y si imits a sparc)
Onli se it in ɖ de
(Ɖt’s ẃt mî granmā yst t se)

Yuñ Tîni Tim tc hr advîs
H sd it wns, h sd it twîs
h sd it tl ɖ de h daid
N īvn aftr ɖt h traid
T se Bzonca! evri de
Jst lîc mî granmā yst t se.

Nǎ focs arnd dcler it’s tru
Ɖt evri nît at haf past tū
F y’l stand upn yr hed
N śǎt Bzonca! fṛm yr bed
Y’l hír ɖ wrd az clir az de
Jst lîc mî granmā yst t se!

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo