Category Archives: Violet Jacob

Clasics in Ñspel: THE WILD GEESE, by Violet Jacob

Violet Jacob, by William Lamb
Vayḷt Jecb, bî Wiłm Lam

Ɖ WÎLD GĪS

Vayḷt Jecb

×

‘Ǒ tel m fit wz on y’ rod,

yi rorin norln’ Wind,

Az yi cam blāin fre ɖ land

ɖt’s nivr fre mî mînd?

Mî fīt ɖe trevl Ñgḷnd,

bt I’m diin fr ɖ norʈ.’

‘Mî man, I sw ɖ silrtîdz

rin p ɖ Frʈ o’ Forʈ.’

‘Ai, Wind, I cén ɖm wīl ińħ,

n fîn ɖe fō n rîz,

N fen I’d fīl ɖ crīpin mist

on yondr śor ɖt lîz,

Bt tel m, az yi pást ɖm bî,

fit sw yi on ɖ we?’

‘Mî man, I roct ɖ rovin gulz

ɖt sêl abin ɖ Te.’

‘Bt sw yi neʈñ, liin Wind,

afor yi cam t Fîf?

Fr dr’z mucl lîin yont ɖ Te

ɖt’s meir t m nr lîf.’

‘Mî man, I swept ɖ Anġs brez

ɖt yi hevna trod fr yirz.’

‘Ǒ Wind, fgi a hemlis lūn

ɖt cana si fr tirz!’

‘N far abin ɖ Anġs straʈs

I sw ɖ wîld gīs fli,

A lañ, lañ scīn o’ bītin wñz,

wi’ ɖer hidz twd ɖ sì,

N ai ɖer crîin vôsz treld

ahint ’m on ɖ er – ’

‘O Wind, he mersi, hod y’ ẃiśt,

fr I darna lisn meir!’

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo