Category Archives: William Blake

Clasics in Ñspel: A POISON TREE, by William Blake

A PÔZNTRĪ

Wiłm Blêc

I wz angri wɖ mî frend;
I tld mî roʈ, mî roʈ dd end.
I wz angri wɖ mî fo:
I tld it nt, mî roʈ dd gro.

N I wōtrd it in firz,
Nît n mornñ wɖ mî tirz:
N I súnid it wɖ smîlz,
N wɖ soft dsitfl wîlz.

N it grù bʈ de n nît.
Tl it bòr an apl brît.
N mî fo bheld it śîn,
N h ń ɖt it wz mîn.

N intu mî gardn stoul,
Ẃn ɖ nît hd veild ɖ pol;
In ɖ mornñ glad I si;
Mî fo ǎtstrećt bnʈ ɖ tri.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: JERUSALEM, by William Blake

JRŪSḶM

Wiłm Blêc

N dd ɖoz fīt in enćnt tîm
Wōc upn Ñgḷnd’z mǎntnz grīn:
N wz ɖ holi Lam v God,
On Ñgḷnd’z pleznt pasćrz sìn!

N dd ɖ Cǎntinns Dvîn,
Śîn fʈ upn ǎr clǎdd hilz?
N wz Jrūsḷm bildd hir,
Amñ ɖz darc S’tanic Milz?

Brñ m mî Bo v brnñ gold:
Brñ m mî aroz v dzîr:
Brñ m mî Spir: O clǎdz unfold!
Brñ m mî Ćarịt v fîr!

I wl nt sīs fṛm Mntl Fît,
Nr śl mî sord slīp in mî hand:
Tl w hv bilt Jrūsḷm,
In Ñgḷnd’z grīn n pleznt Land.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: SONGS OF INNOCENCE AND EXPERIENCE, by William Blake

Songs of Innocence and Experience by William Blake, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.

CONTENTS

SOÑZ OV IṆSNS

INTṚDUX́N Ɖ ŚEṖDƉ ECOWÑ GRĪNĐ LAMĐ LITL BLAC BÔ Đ BLOSMĐ ĆIMNISWĪPRĐ LITL BÔ LOSTĐ LITL BÔ FAUNDLAFÑSOÑA CREDLSOÑĐ DVÎN IMIJHOLI ƮRZDENÎTSPRÑNRS’Z SOÑINḞNTJÔA DRĪMON ANƉR’Z SORO

SOÑZ OV XPIRỊNS

INTṚDUX́NRƮ’S ANSRƉ CLOD AND Ɖ PEBLHOLI ƮRZDEƉ LITL GRL LOSTƉ LITL GRL FAUNDƉ ĆIMNISWĪPRNRS’Z SOÑƉ SIC RǑZƉ FLÎƉ ENJLƉ TÎGRMÎ PRITI RǑZTRĪĀ, SÚNFLǍRƉ LILIƉ GARDN OV LUVƉ LITL VAĠBONDLUNDNƉ HYMN ABSTRACTINḞNTSOROA PÔZNTRIA LITL BÔ LOSTA LITL GRL LOSTA DVÎN IMIJA CREDLSOÑƉ SCŪLBÔTU TIRZĀƉ VÔS OV Ɖ ENĆNT BARD

 SOÑZ OV IṆSNS


INTṚDUX́N

 

Pîpñ dǎn ɖ valiz wîld,

Pîpñ soñz v pleznt gli,

On a clǎd I sw a ćîld,

N h lafñ sd t m:

 

‘Pîp a soñ abt a Lam!’

So I pîpt wɖ meri ćir.

‘Pîpr, pîp ɖt soñ agn.’

So I pîpt: h wept t hír.

 

‘Drop ɖî pîp, ɖî hapi pîp;

Sñ ɖî soñz v hapi ćir!’

So I suñ ɖ sem agn,

Ẃl h wept wɖ jô t hír.

 

‘Pîpr, sit ɖi dǎn n rait

In a bc, ɖt ol me rīd.’

So h vaniśt fṛm mî sît;

N I pluct a holo rìd,

 

N I md a rṛl pén,

N I stend ɖ wōtr clir,

N I rout mî hapi soñz

Evri ćîld me jô t hír.

 


Ɖ ŚEṖD

 

Hǎ swīt z ɖ śeṗd’z swīt lot!

Fṛm ɖ morn t ɖ īvnñ h strez;

H śl folo hiz śīp ol ɖ de,

N hiz tuñ śl b filéd wɖ prêz.

 

Fr h hírz ɖ lamz’ iṇsnt cōl,

N h hírz ɖ ỳz’ tndr rplî;

H z woćfl ẃl ɖe r in pīs,

Fr ɖe nǒ ẃn ɖer śeṗd z nî.

 


Ɖ ECOWÑ GRĪN

 

Ɖ sún dz arîz,

N mc hapi ɖ scîz;

Ɖ meri belz rñ

T welcm ɖ Sprñ;

Ɖ scîlarc n ʈruś,

Ɖ brdz v ɖ bś,

Sñ lǎdr arnd

T ɖ belz’ ćirfl sǎnd;

Ẃl ǎr sports śl b sìn

On ɖ ecowñ grīn.

 

Old Jon, wɖ ẃît her,

Dz laf awe cer,

Sitñ undr ɖ oc,

Amñ ɖ old foc.

Ɖe laf at ǎr ple,

N sn ɖe ol se,

‘Sć, sć wr ɖ jôz

Ẃn w ol—grlz n bôz—

In ǎr yʈtîm wr sìn

On ɖ ecowñ grīn.’

 

Tl ɖ litl wnz, wiri,

No mor cn b meri:

Ɖ sún dz dsnd,

N ǎr sports hv an end.

Rnd ɖ laps v ɖer muɖrz

Mni sistrz n bruɖrz,

Lîc brdz in ɖer nst,

R redi fr rest,

N sport no mor sìn

On ɖ darc̣nñ grīn.

 


Đ LAM

 

Litl lam, hu md ɖi?

Dz ɖǎ nǒ hu md ɖi,

Gev ɖi lîf, n bid ɖi fīd

Bî ɖ strīm n ’r ɖ mīd;

Gev ɖi cloɖñ v dlît,

Softist cloɖñ, wŭli, brît;

Gev ɖi sć a tndr vôs,

Mcñ ol ɖ velz rjôs?

Litl lam, hu md ɖi?

Dz ɖǎ nǒ hu md ɖi?

 

Litl lam, I’l tel ɖi;

Litl lam, I’l tel ɖi:

H z cōléd bî ɖî nem,

Fr H cōlz Himslf a Lam.

H z mīc, n H z mîld,

H bcem a litl ćîld.

I a ćîld, n ɖǎ a lam,

W r callèd bî Hiz nem.

Litl lam, God bles ɖi!

Litl lam, God bles ɖi!

 


Đ LITL BLAC BÔ

 

Mî muɖr bòr m in ɖ suɖn wîld,

N I am blac, bt O mî soul z ẃît!

Ẃît az an enjl z ɖ Ñgliś ćîld,

Bt I am blac, az f b’rivd v lît.

 

Mî muɖr tòt m undnʈ a tri,

N, sitñ dǎn bfr ɖ hīt v de,

Ś tc m on hr lap n ciséd m,

N, pôntñ t ɖ Īst, bgan t se:

 

‘Lc on ɖ rîzñ sún: ɖr God dz liv,

N gvz Hiz lît, n gvz Hiz hīt awe,

N flǎrz n triz n bīsts n men rsiv

Cumf̣t in mornñ, jô in ɖ nūnde.

 

‘N w r pt on rʈ a litl spes,

Ɖt w me lrn t ber ɖ bīmz v luv;

N ɖz blac bodiz n ɖs súnbrnt fes

R bt a clǎd, n lîc a śêdi grov.

 

‘Fr, ẃn ǎr soulz hv lrnt ɖ hīt t ber,

Ɖ clǎd wl vaniś, w śl hír Hiz vôs,

Seyñ, “Cm ǎt fṛm ɖ grov, mî luv n cer,

N rnd mî goldn tnt lîc lamz rjôs.”’

 

Ɖus dd mî muɖr se, n ciséd m,

N ɖus I se t litl Ñgliś bô.

Ẃn I fṛm blac, n h fṛm ẃît clǎd fri,

N rnd ɖ tnt v God lîc lamz w jô,

 

I’l śêd him fṛm ɖ hīt tl h cn ber

T līn in jô upn ǎr Faɖr’z ni;

N ɖen I’l stand n stroc hiz silvr her,

N b lîc him, n h wl ɖen luv m.

 


Đ BLOSM

 

Meri, meri sparo!

Undr līvz so grīn

A hapi blosm

Siz y, swift az aro,

Sīc yr credl naro,

Nir mî bŭzm.

Priti, priti robin!

Undr līvz so grīn

A hapi blosm

Hírz y sobñ, sobñ,

Priti, priti robin,

Nir mî bŭzm.

 


Đ ĆIMNISWĪPR

 

Ẃn mî muɖr daid I wz vri yuñ,

N mî faɖr sold m ẃl yt mî tuñ

Cd scersli crî ‘Wīp! wīp! wīp! wīp!’

So yr ćimniz I swīp, n in st I slīp.

 

Ɖr’z litl Tom Decr, hu craid ẃn hiz hed,

Ɖt crld lîc a lam’z bac, wz śevd; so I sd,

‘Huś, Tom! nvr mînd it, fr, ẃn yr hed’z bér,

Y nǒ ɖt ɖ st canot spôl yr ẃît her.’

 

N so h wz qayt, n ɖt vri nît,

Az Tom wz a-slīpñ, h hd sć a sît!—

Ɖt ʈǎzndz v swīprz, Dic, Jo, Ned, n Jac,

Wr ol v ɖm loct p in cofinz v blac.

 

N bî cem an enjl, hu hd a brît ci,

N h opnd ɖ cofinz, n set ɖm ol fri;

Ɖen dǎn a grīn plen, līpñ, lafñ, ɖe run

N woś in a rivr, n śîn in ɖ sún.

 

Đen necid n ẃît, ol ɖer bagz left bhnd,

Ɖe rîz upn clǎdz, n sport in ɖ wind:

N ɖ enjl tld Tom, f h’d b a gd bô,

H’d hv God fr hiz faɖr, n nvr wont jô.

 

N so Tom awouc, n w rouz in ɖ darc,

N got wɖ ǎr bagz n ǎr bruśz t wrc.

Ɖo ɖ mornñ wz cold, Tom wz hapi n worm:

So, f ol d ɖer dyti, ɖe nīd nt fir harm.

 


Đ LITL BÔ LOST

 

‘Faɖr, faɖr, ẃr r y gwñ?

O d nt wōc so fast!

Spīc, faɖr, spīc t yr litl bô,

Or els I śl b lost.’

 

Ɖ nît wz darc, no faɖr wz ɖr,

Ɖ ćîld wz wet wɖ dȳ;

Ɖ mîr wz dīp, n ɖ ćîld dd wīp,

N awe ɖ vepr flù.

 


Đ LITL BÔ FAUND

 

Ɖ litl bô lost in ɖ lonli fen,

Léd bî ɖ wonḍrñ lît,

Bgan t crî, bt God, evr nî,

Apird lîc hiz faɖr, in ẃît.

 

H cist ɖ ćîld, n bî ɖ hand léd,

N t hiz muɖr bròt,

Hu in soro pel, ʈru ɖ lonli dêl,

Hr litl bô wīpñ sòt.

 


LAFÑSOÑ

 

Ẃn ɖ grīn wŭdz laf wɖ ɖ vôs v jô,

N ɖ dimplñ strīm runz lafñ bî;

Ẃn ɖ er dz laf wɖ ǎr meri wit,

N ɖ grīn hil lafs wɖ ɖ nôz v it;

 

Ẃn ɖ medoz laf wɖ lîvli grīn,

N ɖ grashópr lafs in ɖ meri sīn;

Ẃn Mẹri n Sūzn n Eṃli

Wɖ ɖer swīt rǎnd mǎɖz sñ ‘Ha ha hi!’

 

Ẃn ɖ pentd brdz laf in ɖ śêd,

Ẃr ǎr tebl wɖ ćeriz n nuts z spred:

Cm liv, n b meri, n jôn wɖ m,

T sñ ɖ swīt cōṛs v ‘Ha ha hi!’

 


A CREDLSOÑ

 

Swīt drīmz, form a śêd

’r mî luvli inf̣nt’s hed!

Swīt drīmz v pleznt strīmz

Bî hapi, sîḷnt, mūni bīmz!

 

Swīt Slīp, wɖ soft dǎn

Wīv ɖî brǎz an inf̣nt crǎn!

Swīt Slīp, enjl mîld,

Hovr ’r mî hapi ćîld!

 

Swīt smîlz, in ɖ nît

Hovr ovr mî dlît!

Swīt smîlz, muɖr’z smîlz,

Ol ɖ livloñ nît bgîlz.

 

Swīt monz, duvlîc saiz,

Ćes nt slumbr fṛm ɖî îz!

Swīt monz, swītr smîlz,

Ol ɖ duvlîc monz bgîlz.

 

Slīp, slīp, hapi ćîld!

Ol crieśn slept n smîld.

Slīp, slīp, hapi slīp,

Ẃl ’r ɖi ɖî muɖr wīp.

 

Swīt beb, in ɖî fes

Holi imij I cn tres;

Swīt beb, wns lîc ɖi

Ɖî Mcr le, n wept fr m:

 

Wept fr m, fr ɖi, fr ol,

Ẃn H wz an inf̣nt smōl.

Ɖǎ Hiz imij evr si,

Hevnli fes ɖt smîlz on ɖi!

 

Smîlz on ɖi, on m, on ol,

Hu bcem an inf̣nt smōl;

Inf̣nt smîlz r Hiz ǒn smîlz;

Hevn n rʈ t pīs bgîlz.

 


Đ DVÎN IMIJ

 

T Mrsi, Piti, Pīs, n Luv,

Ol pre in ɖer dstres,

N t ɖz vrćuz v dlît

Rtrn ɖer ʈancflnis.

 

Fr Mrsi, Piti, Pīs, n Luv,

Z God ǎr Faɖr dir;

N Mrsi, Piti, Pīs, n Luv,

Z man, Hiz ćîld n cer.

 

Fr Mrsi hz a hymn hart;

Piti, a hymn fes;

N Luv, ɖ hymn form dvîn:

N Pīs ɖ hymn dres.

 

Ɖen evri man, v evri claim,

Ɖt prez in hiz dstres,

Prez t ɖ hymn form dvîn:

Luv, Mrsi, Piti, Pīs.

 

N ol mst luv ɖ hymn form,

In hīɖn, Trc, or Ju.

Ẃr Mrsi, Luv, n Piti dwel,

Ɖr God z dwelñ tù.

 


HOLI ƮRZDE

 

’Tẉz on a holi Ʈrzde, ɖer iṇsnt fesz clīn,

Ɖ ćildṛn wōcñ tū n tū, in red, n blu, n grīn:

Gre-hedd bīdlz wōct bfr, wɖ wondz az ẃît az sno,

Tl intu ɖ hî dom v Pōl’z ɖe lîc Tmz wōtrz flo.

 

O ẃt a multtyd ɖe sīmd, ɖz flǎrz v Lundn tǎn!

Sītd in cumṗniz ɖe sit, wɖ redịns ol ɖer ǒn.

Ɖ hum v multtydz wz ɖr, bt multtydz v lamz,

Ʈǎzndz v litl bôz n grlz rezñ ɖer iṇsnt handz.

 

Nǎ lîc a mîti wind ɖe rêz t hevn ɖ vôs v soñ,

Or lîc harmońs ʈunḍrñz ɖ sīts v hevn amñ:

Bnʈ ɖm sit ɖ ejd men, wîz gardịnz v ɖ pur.

Ɖen ćeriś piti, lest y drîv an enjl fṛm yr dor.

 


NÎT

 

Ɖ sún dsndñ in ɖ Wst,

Ɖ īvnñstar dz śîn;

Ɖ brdz r sîḷnt in ɖer nst,

N I mst sīc fr mîn.

Ɖ mūn, lîc a flǎr

In hevn’z hî bǎr,

Wɖ sîḷnt dlît,

Sits n smîlz on ɖ nît.

 

Férwel, grīn fīldz n hapi grovz,

Ẃr flocs hv tc dlît,

Ẃr lamz hv nibld, sîḷnt muvz

Ɖ fīt v enjlz brît;

Unsìn, ɖe por blesñ,

N jô wɖt sīsñ,

On ć bud n blosm,

N ć slīpñ bŭzm.

 

Ɖe lc in evri ʈtlis nst

Ẃr brdz r cuvrd worm;

Ɖe vizit cevz v evri bīst,

T cīp ɖm ol fṛm harm:

F ɖe si eni wīpñ

Ɖt śd hv bn slīpñ,

Ɖe por slīp on ɖer hed,

N sit dǎn bî ɖer bed.

 

Ẃn wlvz n tîgrz hǎl fr prei,

Ɖe pitiyñ stand n wīp;

Sīcñ t drîv ɖer ʈrst awe,

N cīp ɖm fṛm ɖ śīp.

Bt, f ɖe ruś dredfl,

Ɖ enjlz, most hīdfl,

Rsiv ć mîld spirit,

Ny wrldz t inherit.

 

N ɖr ɖ layn’z rudi îz

Śl flo wɖ tirz v gold:

N pitiyñ ɖ tndr crîz,

N wōcñ rnd ɖ fold:

Seyñ: ‘Roʈ bî Hiz mīcnis,

N, bî Hiz hlʈ, sicnis,

Z drivn awe

Fṛm ǎr imortl de.

 

‘N nǎ bsd ɖi, blītñ lam,

I cn lî dǎn n slīp,

Or ʈnc on Him hu bòr ɖî nem,

Grêz aftr ɖi, n wīp.

Fr, wośt in lîf’s rivr,

Mî brît mein fr evr

Śl śîn lîc ɖ gold,

Az I gard ’r ɖ fold.’

 


SPRÑ

 

Sǎnd ɖ flūt!

Nǎ it’s ḿt!

Brdz dlît,

De n nît,

Nîtngel,

In ɖ dêl,

Larc in scî,—

Meṛli,

Meṛli, meṛli t welcm in ɖ yir.

 

Litl bô,

Fl v jô;

Litl grl,

Swīt n smōl;

Coc dz cro,

So d y;

Meri vôs,

Inf̣nt nôz;

Meṛli, meṛli t welcm in ɖ yir.

 

Litl lam,

Hir I am;

Cm n lic

Mî ẃît nec;

Let m pl

Yr soft wŭl;

Let m cis

Yr soft fes;

Meṛli, meṛli w welcm in ɖ yir.

 


NRS’Z SOÑ

 

Ẃn vôsz v ćildṛn r hŕd on ɖ grīn,

N lafñ z hŕd on ɖ hil,

Mî hart z at rest wɖn mî brest,

N evrʈñ els z stl.

‘Ɖen cm hom, mî ćildṛn, ɖ sún z gn dǎn,

N ɖ dȳz v nît arîz;

Cm, cm, līv of ple, n let s awe,

Tl ɖ mornñ apirz in ɖ scîz.’

 

‘No, no, let s ple, fr it z yt de,

N w canot g t slīp;

Bsdz, in ɖ scî ɖ litl brdz flî,

N ɖ hilz r ol cuvrd wɖ śīp.’

‘Wel, wel, g n ple tl ɖ lît fedz awe,

N ɖen g hom t bed.’

Ɖ litl wnz lept, n śǎtd, n laft,

N ol ɖ hilz ecoéd.

 


INNTJÔ

 

‘I hv no nem;

I am bt tū dez old.’

Ẃt śl I cōl ɖi?

‘I hapi am,

Jô z mî nem.’

Swīt jô bfōl ɖi!

 

Priti jô!

Swīt jô, bt tū dez old.

Swīt jô I cōl ɖi:

Ɖǎ dst smîl,

I sñ ɖ ẃl;

Swīt jô bfōl ɖi!

 


A DRĪM

 

Wns a drīm dd wīv a śêd

’r mî enjl-gardd bed,

Ɖt an emit lost its we

Ẃr on gras mʈt I le.

 

Trubld, wildrd, n f’lorn,

Darc, bnîtd, travl-wòrn,

Ovr mni a tangld spre,

Ol hart-brouc, I hŕd hr se:

 

‘O mî ćildṛn! d ɖe crî,

D ɖe hír ɖer faɖr sai?

Nǎ ɖe lc abrōd t si,

Nǎ rtrn n wīp fr m.’

 

Pitiyñ, I dropt a tir:

Bt I sw a glǒwrm nir,

Hu rplaid, ‘Ẃt weilñ wît

Cōlz ɖ woćmn v ɖ nît?’

 

‘I am set t lît ɖ grǎnd,

Ẃl ɖ bītl gz hiz rnd:

Folo nǎ ɖ bītl’z hum;

Litl wondrr, hái ɖi hom!’

 


ON ANƉR’Z SORO

 

Cn I si anɖr’z wo,

N nt b in soro tù?

Cn I si anɖr’z grīf,

N nt sīc fr cînd rlif?

 

Cn I si a fōlñ tir,

N nt fīl mî soro’z śer?

Cn a faɖr si hiz ćîld

Wīp, nr b wɖ soro fild?

 

Cn a muɖr sit n hír

An inf̣nt gron, an inf̣nt fir?

No, no! nvr cn it b!

Nvr, nvr cn it b!

 

N cn H hu smîlz on ol

Hír ɖ rén wɖ soroz smōl,

Hír ɖ smōl brd’z grīf n cer,

Hír ɖ woz ɖt infnts ber—

 

N nt sit bsd ɖ nst,

Porñ piti in ɖer brest,

N nt sit ɖ credl nir,

Wīpñ tir on inf̣nt’s tir?

 

N nt sit bʈ nît n de,

Wîpñ ol ǎr tirz awe?

O no! nvr cn it b!

Nvr, nvr cn it b!

 

H dʈ gv Hiz jô t ol:

H bcmz an inf̣nt smōl,

H bcmz a man v wo,

H dʈ fīl ɖ soro tù.

 

Ʈnc nt ɖǎ cnst sai a sai,

N ɖî Mcr z nt bî:

Ʈnc nt ɖǎ cnst wīp a tir,

N ɖî Mcr z nt nir.

 

O H gvz t s Hiz jô,

Ɖt ǎr grīf H me dstrô:

Tl ǎr grīf z fled n gn

H dʈ sit bî s n mon.

 


SOÑZ OV XPIRỊNS

 


INTṚDUX́N

 

Hír ɖ vôs v ɖ Bard,

Hu preznt, past, n fyćr, siz;

Huz irz hv hŕd

Ɖ Holi Wrd

Ɖt wōct amñ ɖ enćnt triz;

 

Cōlñ ɖ lapséd soul,

N wīpñ in ɖ īvnñ dȳ;

Ɖt mt cntrol

Ɖ stari pol,

N fōḷn, fōḷn lît rny!

 

‘O Rʈ, O Rʈ, rtrn!

Arîz fṛm ǎt ɖ dȳi gras!

Nît z wòrn,

N ɖ morn

Rîzz fṛm ɖ slumbṛs mas.

 

‘Trn awe no mor;

Ẃ wlt ɖǎ trn awe?

Ɖ stari flor,

Ɖ wōṭri śor,

Z gvn ɖi tl ɖ brec v de.’

 


RƮ’S ANSR

 

Rʈ rezd p hr hed

Fṛm ɖ darcnis dred n drir,

Hr lît fled,

Stoni, dred,

N hr locs cuvrd wɖ gre dsper.

 

‘Priznd on wōṭri śor,

Stari jeḷsi dz cīp mî den

Cold n hōr;

Wīpñ ’r,

I hír ɖ faɖr v ɖ enćnt men.

 

‘Slfiś faɖr v men!

Cruwl, jeḷs, slfiś fir!

Cn dlît,

Ćend in nît,

Ɖ vrjinz v yʈ n mornñ ber.

 

‘Dz sprñ hîd its jô,

Ẃn budz n blosmz gro?

Dz ɖ sǒwr

Sǒ bî nît,

Or ɖ plǎmn in darcnis plǎ?

 

‘Brec ɖs hevi ćen,

Ɖt dz frīz mî bonz arnd!

Slfiś, ven,

Itrnl ben,

Ɖt fri luv wɖ bondij baund.’

 


Ɖ CLOD AND Ɖ PEBL

 

‘Luv sīciʈ nt itslf t plīz,

Nr fr itslf haʈ eni cer,

Bt fr anɖr gvz its īz,

N bildz a hevn in hel’z dsper.’

 

So suñ a litl clod v cle,

Trodn wɖ ɖ catl’z fīt,

Bt a pebl v ɖ brŭc

Worbld ǎt ɖz mītrz mīt:

 

‘Luv sīciʈ onli Slf t plīz,

T bînd anɖr t its dlît,

Jôz in anɖr’z los v īz,

N bildz a hel in hevn’z dspît.’

 


HOLI ƮRZDE

 

Z ɖs a holi ʈñ t si

In a rić n frūtfl land,—

Bebz rdyst t miẓri,

Féd wɖ cold n yźṛs hand?

 

Z ɖt tremḅlñ crî a soñ?

Cn it b a soñ v jô?

N so mni ćildṛn pur?

It z a land v poṿti!

 

N ɖer sún dz nvr śîn,

N ɖer fīldz r blīc n bér,

N ɖer wez r fild wɖ ʈornz,

It z itrnl wintr ɖr.

 

Fr ẃre’r ɖ sún dz śîn,

N ẃre’r ɖ ren dz fōl,

Beb cn nvr hungr ɖr,

Nr poṿti ɖ mînd apōl.

 


Ɖ LITL GRL LOST

 

In fyćuṛti

I prof̣sî

Ɖt ɖ rʈ fṛm slīp

(Grev ɖ sntns dīp)

 

Śl arîz, n sīc

Fr hr Mcr mīc;

N ɖ deẓt wîld

Bcm a gardn mîld.

 

In ɖ suɖn claim,

Ẃr ɖ sumr’z prîm

Nvr fedz awe,

Luvli Lîca le.

 

Sevn sumrz old

Luvli Lîca tld.

Ś hd wondrd loñ,

Hírñ wîld brdz’ soñ.

 

‘Swīt slīp, cm t m,

Undnʈ ɖs tri;

D faɖr, muɖr, wīp?

Ẃr cn Lîca slīp?

 

‘Lost in deẓt wîld

Z yr litl ćîld.

Hǎ cn Lîca slīp

F hr muɖr wīp?

 

‘F hr hart dz ec,

Ɖen let Lîca wec;

F mî muɖr slīp,

Lîca śl nt wīp.

 

‘Frǎnñ, frǎnñ nît,

’r ɖs deẓt brît

Let ɖî mūn arîz,

Ẃl I clos mî îz.’

 

Slīpñ Lîca le,

Ẃl ɖ bīsts v prei,

Cm fṛm cavnz dīp,

Vyd ɖ meid aslip.

 

Ɖ cñli layn std,

N ɖ vrjin vyd:

Ɖen h gámbld rnd

’r ɖ haloud grǎnd.

 

Lepdz, tîgrz, ple

Rnd hr az ś le;

Ẃl ɖ layn old

Baud hiz mein v gold,

 

N hr bŭzm lic,

N upn hr nec,

Fṛm hiz îz v flem,

Rūbi tirz ɖr cem;

 

Ẃl ɖ laynes

Lūst hr slendr dres,

N necid ɖe cnveid

T cevz ɖ slīpñ meid.

 


Ɖ LITL GRL FAUND

 

Ol ɖ nît in wo

Lîca’z peṛnts g

Ovr valiz dīp,

Ẃl ɖ deẓts wīp.

 

Tîrd n wo-bgon,

Hōrs wɖ mcñ mon,

Arm in arm, sevn dez

Ɖe trest ɖ deẓtwez.

 

Sevn nîts ɖe slīp

Amñ śadoz dīp,

N drīm ɖe si ɖer ćîld

Starvd in deẓt wîld.

 

Pel ʈru paʈlis wez

Ɖ fansid imij strez,

Famiśt, wīpñ, wìc,

Wɖ holo pitịs śrīc.

 

Rîzñ fṛm unrest,

Ɖ tremḅlñ wmn prest

Wɖ fīt v wiri wo;

Ś cd no frɖr g.

 

In hiz armz h bòr

Hr, armd wɖ soro sor;

Tl bfr ɖer we

A cǎćñ layn le.

 

Trnñ bac wz ven:

Sn hiz hevi mein

Bòr ɖm t ɖ grǎnd,

Ɖen h stōct arnd,

 

Smelñ t hiz prei;

Bt ɖer firz ale

Ẃn h lics ɖer handz,

N sîḷnt bî ɖm standz.

 

Ɖe lc upn hiz îz,

Fild wɖ dīp s’prîz;

N wunḍrñ bhold

A spirit armd in gold.

 

On hiz hed a crǎn,

On hiz śoldrz dǎn

Floud hiz goldn her.

Gn wz ol ɖer cer.

 

‘Folo m,’ h sd;

‘Wīp nt fr ɖ meid;

In mî palis dīp,

Lîca lîz aslip.’

 

Ɖen ɖe foloéd

Ẃr ɖ viźn léd,

N sw ɖer slīpñ ćîld

Amñ tîgrz wîld.

 

T ɖs de ɖe dwel

In a lonli del,

Nr fir ɖ wlviś hǎl

Nr ɖ layn’z grǎl.

 


Ɖ ĆIMNISWĪPR

 

A litl blac ʈñ amñ ɖ sno,

Crayñ! ‘wīp! wīp!’ in nots v wo!

‘Ẃr r ɖî faɖr n muɖr?  Se!’—

‘Ɖe r bʈ gn p t ɖ ćrć t pre.

 

‘Bcz I wz hapi upn ɖ hīʈ,

N smîld amñ ɖ wintr’z sno,

Ɖe cloɖd m in ɖ cloɖz v deʈ,

N tòt m t sñ ɖ nots v wo.

 

‘N bcz I am hapi n dans n sñ,

Ɖe ʈnc ɖe hv dn m no inɉri,

N r gn t prêz God n Hiz prīst n cñ,

Hu md p a hevn v ǎr miẓri.’

 


NRS’Z SOÑ

 

Ẃn ɖ vôsz v ćildṛn r hŕd on ɖ grīn,

N ẃisṗrñz r in ɖ dêl,

Ɖ dez v mî yʈ rîz freś in mî mînd,

Mî fes trnz grīn n pel.

 

Ɖen cm hom, mî ćildṛn, ɖ sún z gn dǎn,

N ɖ dȳz v nît arîz;

Yr sprñ n yr de r westd in ple,

N yr wintr n nît in dsgîz.

 


Ɖ SIC RǑZ

 

O rǒz, ɖǎ art sic!

Ɖ inviẓbl wrm,

Ɖt flîz in ɖ nît,

In ɖ hǎlñ storm,

 

Hz faund ǎt ɖî bed

V crimzn jô,

N hiz darc sīcrit luv

Dz ɖî lîf dstrô.

 


Ɖ FLÎ

 

Litl Flî,

Ɖî sumr’z ple

Mî ʈtlis hand

Hz bruśt awe.

 

Am nt I

A flî lîc ɖi?

Or art nt ɖǎ

A man lîc m?

 

Fr I dans,

N drinc, n sñ,

Tl sm blînd hand

Śl bruś mî wñ.

 

F ʈt z lîf

N streñʈ n breʈ,

N ɖ wont

V ʈt z deʈ;

 

Ɖen am I

A hapi flî.

F I liv,

Or f I dî.

 


Ɖ ENJL

 

I dremt a drīm!  Ẃt cn it mīn?

N ɖt I wz a meidn Qīn

Gardd bî an Enjl mîld:

Witlis wo wz ner bgîld!

 

N I wept bʈ nît n de,

N h wîpt mî tirz awe;

N I wept bʈ de n nît,

N hid fṛm him mî hart’s dlît.

 

So h tc hiz wñz, n fled;

Ɖen ɖ morn bluśt rozi red.

I draid mî tirz, n armd mî firz

Wɖ ten ʈǎznd śīldz n spirz.

 

Sn mî Enjl cem agn;

I wz armd, h cem in ven;

Fr ɖ tîm v yʈ wz fled,

N gre herz wr on mî hed.

 


Ɖ TÎGR

 

Tîgr, tîgr, brnñ brît

In ɖ forists v ɖ nît,

Ẃt imortl hand or î

Cd frem ɖî firfl siṃtri?

 

In ẃt distnt dīps or scîz

Brnt ɖ fîr v ɖîn îz?

On ẃt wñz der h aspîr?

Ẃt ɖ hand der sīz ɖ fîr?

 

N ẃt śoldr n ẃt art

Cd twist ɖ sinyz v ɖî hart?

N, ẃn ɖî hart bgan t bìt,

Ẃt dred hand n ẃt dred fīt?

 

Ẃt ɖ hamr? ẃt ɖ ćen?

In ẃt frnis wz ɖî bren?

Ẃt ɖ anvil? ẃt dred grasp

Der its dedli terrz clasp?

 

Ẃn ɖ starz ʈrù dǎn ɖer spirz,

N wōtrd hevn wɖ ɖer tirz,

Dd H smîl Hiz wrc t si?

Dd H hu md ɖ lam mc ɖi?

 

Tîgr, tîgr, brnñ brît

In ɖ forists v ɖ nît,

Ẃt imortl hand or î

Der frem ɖî firfl siṃtri?

 


MÎ PRITI RǑZTRĪ

 

A flǎr wz ofrd t m,

Sć a flǎr az Me nvr bòr;

Bt I sd, ‘I’v a priti rǒztrī,’

N I pást ɖ swīt flǎr ’r.

 

Ɖen I wnt t mî priti rǒztrī,

T tnd hr bî de n bî nît;

Bt mî rǒz trnd awe wɖ jeḷsi,

N hr ʈornz wr mî onli dlît.

 


Ā, SÚNFLǍR

 

Ā, súnflǎr, wiri v tîm,

Hu cǎntist ɖ steps v ɖ sún;

Sīcñ aftr ɖt swīt goldn claim

Ẃr ɖ travlr’z jrni z dn;

 

Ẃr ɖ Yʈ pînd awe wɖ dzîr,

N ɖ pel vrjin śrǎdd in sno,

Arîz fṛm ɖer grevz, n aspîr

Ẃr mî Súnflǎr wśz t g!

 


Ɖ LILI

 

Ɖ modist Rǒz pts fʈ a ʈorn,

Ɖ humbl śīp a ʈreṭnñ horn:

Ẃl ɖ Lili ẃît śl in luv dlît,

Nr a ʈorn nr a ʈret sten hr byti brît.

 


Ɖ GARDN OV LUV

 

I wnt t ɖ Gardn v Luv,

N sw ẃt I nvr hd sìn;

A Ćapl wz bilt in ɖ mdst,

Ẃr I yst t ple on ɖ grīn.

 

N ɖ gets v ɖs Ćapl wr śut,

N ‘Ɖǎ ślt nt’ rit ovr ɖ dor;

So I trnd t ɖ Gardn v Luv

Ɖt so mni swīt flǎrz bòr.

 

N I sw it wz fild wɖ grevz,

N tūmstonz ẃr flǎrz śd b;

N prīsts in blac gǎnz wr wōcñ ɖer rǎndz,

N bîndñ wɖ brayrz mî jôz n dzîrz.

 


Ɖ LITL VAĠBOND

 

Dir muɖr, dir muɖr, ɖ Ćrć z cold;

Bt ɖ Elhǎs z hlʈi, n pleznt, n worm.

Bsdz, I cn tel ẃr I am yzd wel;

Sć ysij in hevn wl nvr d wel.

 

Bt, f at ɖ Ćrć ɖe wd gv s sm el,

N a pleznt fîr ǎr soulz t rgel,

W’d sñ n w’d pre ol ɖ livloñ de,

Nr evr wns wś fṛm ɖ Ćrć t stre.

 

Ɖen ɖ Parsn mt prīć, n drinc, n sñ,

N w’d b az hapi az brdz in ɖ sprñ;

N modist Dem Lrć, hu z olwz at ćrć,

Wd nt hv bandi ćildṛn, nr fastñ, nr brć.

 

N God, lîc a faɖr, rjôsñ t si

Hiz ćildṛn az pleznt n hapi az H,

Wd hv no mor qoṛl wɖ ɖ Devl or ɖ baṛl,

Bt cis him, n gv him bʈ drinc n apaṛl.

 


LUNDN

 

I wondr ʈru ć ćartrd strīt,

Nir ẃr ɖ ćartrd Tmz dz flo,

A marc in evri fes I mīt,

Marcs v wìcnis, marcs v wo.

 

In evri crî v evri man,

In evri inf̣nt’s crî v fir,

In evri vôs, in evri ban,

Ɖ mînd-forjd maṇclz I hír:

 

Hǎ ɖ ćimniswīpr’z crî

Evri blac̣nñ ćrć apōlz,

N ɖ haplis soljr’z sai

Runz in blud dǎn paliswōlz.

 

Bt most, ʈru midnîtstrīts I hír

Hǎ ɖ yʈfl harḷt’s crs

Blasts ɖ ny-born inf̣nt’s tir,

N blîts wɖ plegz ɖ marij hrs.

 


Ɖ HYMN ABSTRACT

 

Piti wd b no mor

F w dd nt mc smbdi pur,

N Mrsi no mor cd b

F ol wr az hapi az w.

 

N ḿćl fir brñz Pīs,

Tl ɖ slfiś luvz incris;

Ɖen Cruwlti nits a sner,

N spredz hiz bêts wɖ cer.

 

H sits dǎn wɖ holi firz,

N wōtrz ɖ grǎnd wɖ tirz;

Ɖen Hymiḷti tecs its rūt

Undnʈ hiz ft.

 

Sn spredz ɖ dizṃl śêd

V Misṭri ovr hiz hed,

N ɖ caṭpilr n flî

Fīd on ɖ Misṭri.

 

N it berz ɖ frūt v Dsit,

Rudi n swīt t īt,

N ɖ revn hiz nst hz md

In its ʈicist śêd.

 

Ɖ godz v ɖ rʈ n sì

Sòt ʈru nećr t fînd ɖs tri,

Bt ɖer srć wz ol in ven:

Ɖr groz wn in ɖ hymn Bren.

 


INNTSORO

 

Mî muɖr grond, mî faɖr wept:

Intu ɖ denjṛs wrld I lept,

Hlplis, necid, pîpñ lǎd,

Lîc a fīnd hid in a clǎd.

 

Struġlñ in mî faɖr’z handz,

Strîvñ agnst mî swoḍlñ bandz,

Baund n wiri, I ʈt bst

T sulc upn mî muɖr’z brest.

 


A PÔZNTRI

 

I wz angri wɖ mî frend:

I tld mî roʈ, mî roʈ dd end.

I wz angri wɖ mî fo:

I tld it nt, mî roʈ dd gro.

 

N I wōtrd it in firz

Nît n mornñ wɖ mî tirz,

N I súnéd it wɖ smîlz

N wɖ soft dsitfl wîlz.

 

N it grù bʈ de n nît,

Tl it bòr an apl brît,

N mî fo bheld it śîn,

N h ń ɖt it wz mîn,—

 

N intu mî gardn stoul

Ẃn ɖ nît hd veild ɖ pol;

In ɖ mornñ, glad, I si

Mî fo ǎtstrećt bnʈ ɖ tri.

 


A LITL BÔ LOST

 

‘Nòt luvz anɖr az itslf,

Nr veṇrets anɖr so,

Nr z it poṣbl t ʈt

A gretr ɖn itslf t nǒ.

 

‘N, faɖr, hǎ cn I luv y

Or eni v mî bruɖrz mor?

I luv y lîc ɖ litl brd

Ɖt pics p crumz arnd ɖ dor.’

 

Ɖ Prīst sat bî n hŕd ɖ ćîld;

In tremḅlñ zīl h sizd hiz her,

H léd him bî hiz litl cót,

N ol admîrd hiz prīstli cer.

 

N standñ on ɖ ōltr hî,

‘Lo, ẃt a fīnd z hir!’ sd h:

‘Wn hu sets rīzn p fr juj

V ǎr most holi misṭri.’

 

Ɖ wīpñ ćîld cd nt b hŕd,

Ɖ wīpñ peṛnts wept in ven:

Ɖe stript him t hiz litl śrt,

N baund him in an ayn ćen,

 

N brnd him in a holi ples

Ẃr mni hd bn brnd bfr;

Ɖ wīpñ peṛnts wept in ven.

R sć ʈñz dn on Albịn’z śor?

 


A LITL GRL LOST

 

Ćildṛn v ɖ fyćr ej,

Rīdñ ɖs indignnt pej,

Nǒ ɖt in a formr tîm

Luv, swīt luv, wz ʈt a crîm.

 

In ɖ ej v gold,

Fri fṛm wintr’z cold,

Yʈ n meidn brît,

T ɖ holi lît,

Necid in ɖ súni bīmz dlît.

 

Wns a yʈfl per,

Fild wɖ softist cer,

Met in gardn brît

Ẃr ɖ holi lît

Hd jst rmuvd ɖ crtnz v ɖ nît.

 

Ɖr, in rîzñ de,

On ɖ gras ɖe ple;

Peṛnts wr afar,

Strenjrz cem nt nir,

N ɖ meidn sn fgot hr fir.

 

Tîrd wɖ cisz swīt,

Ɖe agri t mīt

Ẃn ɖ sîḷnt slīp

Wevz ’r hevn’z dīp,

N ɖ wiri tîrd wondrrz wīp.

 

T hr faɖr ẃît

Cem ɖ meidn brît;

Bt hiz luvñ lc,

Lîc ɖ holi bc,

Ol hr tndr limz wɖ terr śc.

 

Ona, pel n wìc,

T ɖî faɖr spīc!

O ɖ tremḅlñ fir!

O ɖ dizṃl cer

Ɖt śecs ɖ blosmz v mî hōri her!’

 


A DVÎN IMIJ

 

Cruwlti hz a hymn hart,

N Jeḷsi a hymn fes;

Terr ɖ hymn form dvîn,

N Sīcṛsi ɖ hymn dres.

 

Ɖ hymn dres z forjéd ayn,

Ɖ hymn form a fîri forj,

Ɖ hymn fes a frnis sìld,

Ɖ hymn hart its hungri gorj.

 


A CREDLSOÑ

 

Slīp, slīp, byti brît,

Drīmñ in ɖ jôz v nît;

Slīp, slīp; in ɖî slīp

Litl soroz sit n wīp.

 

Swīt beb, in ɖî fes

Soft dzîrz I cn tres,

Sīcrit jôz n sīcrit smîlz,

Litl priti inf̣nt wîlz.

 

Az ɖî softist limz I fīl,

Smîlz az v ɖ mornñ stìl

’r ɖî ćīc, n ’r ɖî brest

Ẃr ɖî litl hart dʈ rest.

 

O ɖ cunñ wîlz ɖt crīp

In ɖî litl hart aslip!

Ẃn ɖî litl hart dʈ wec,

Ɖen ɖ dredfl lît śl brec.

 


Ɖ SCŪLBÔ

 

I luv t rîz in a sumr morn,

Ẃn ɖ brdz sñ on evri tri;

Ɖ distnt huntsmn windz hiz horn,

N ɖ scîlarc sñz wɖ m:

O ẃt swīt cumṗni!

 

Bt t g t scūl in a sumrmorn,—

O it drîvz ol jô awe!

Undr a cruwl î ǎtwòrn,

Ɖ litl wnz spend ɖ de

In sayñ n dsme.

 

Ā ɖen at tîmz I drūpñ sit,

N spend mni an añśs aur;

Nr in mî bc cn I tec dlît,

Nr sit in lrnñ’z bǎr,

Wòrn ʈru wɖ ɖ driri śǎr.

 

Hǎ cn ɖ brd ɖt z born fr jô

Sit in a cej n sñ?

Hǎ cn a ćîld, ẃn firz anô,

Bt drūp hiz tndr wñ,

N fget hiz yʈfl sprñ!

 

O faɖr n muɖr f budz r nipt,

N blosmz bloun awe;

N f ɖ tndr plants r stript

V ɖer jô in ɖ sprññ de,

Bî soro n cer’z dsme,—

 

Hǎ śl ɖ sumr arîz in jô,

Or ɖ sumrfrūts apir?

Or hǎ śl w gaɖr ẃt grīfs dstrô,

Or bles ɖ melowñ yir,

Ẃn ɖ blasts v wintr apir?

 


TU TIRZĀ

 

Ẃt-e’r z born v mortl brʈ

Mst b cnsyméd wɖ ɖ rʈ,

T rîz fṛm jeṇreśn fri:

Ɖen ẃt hv I t d wɖ ɖi?

 

Ɖ sxz spruñ fṛm śem n prîd,

Bloud in ɖ morn, in īvnñ daid;

Bt mrsi ćenjd deʈ intu slīp;

Ɖ sxz rouz t wrc n wīp.

 

Ɖǎ, muɖr v mî mortl part,

Wɖ cruwlti didst mold mî hart,

N wɖ fōls slf-dsivñ tirz

Didst blînd mî nostṛlz, îz, n irz,

 

Didst cloz mî tuñ in snslis cle,

N m t mortl lîf btre.

Ɖ deʈ v Jīzs set m fri:

Ɖen ẃt hv I t d wɖ ɖi?

 


Ɖ VÔS OV Ɖ ENĆNT BARD

 

Yʈ v dlît! cm hiɖr

N si ɖ oṗnñ morn,

Imij v Truʈ ny-born.

Dǎt z fled, n clǎdz v rīzn,

Darc dspyts n artfl tizñ.

Foli z an endlis mêz;

Tangld rūts pplex hr wez;

Hǎ mni hv fōḷn ɖr!

Ɖe stumbl ol nît ovr bonz v ɖ ded;

N fīl—ɖe nǒ nt ẃt bt cer;

N wś t līd uɖrz, ẃn ɖe śd b léd.