Category Archives: William Cowper

Clasics in Ñspel: THE DIVERTING HISTORY OF JOHN GILPIN, by William Cowper

Portrait of William Cowper, engraved by Francesco Bartolozzi 1799 Sir Thomas Lawrence 1769-1830 Purchased 1991 http://www.tate.org.uk/art/work/T06463

Ɖ DVRTÑ HISṬRI OV JON GILPIN

Wiłm Cūpr

Jon Gilpin wz a sitizn
V credit n rnǎn,

A tren-band captin īc wz h
V feṃs Lundn tǎn.

Jon Gilpin’z spǎs sd t hr dir,
“Ɖo wedd w hv bn
Ɖz twîs ten tīdịs yirz, yt w
No hoḷde hv sìn.

“Tmoro z ǎr wedñde,
N w wl ɖen rper
Untu ‘Ɖ Bel’ at Edmntn,
Ol in a śêz n per.

“Mî sistr n mî sistr’z ćîld,
Mslf n ćildṛn ʈri,
Wl fil ɖ śêz; so y mst rîd
On horsbac aftr w.”

H sn rplaid, “I d admîr
V wmncînd bt wn,
N y r ś, mî dirist dir,
Ɖrfr it śl b dn.

“I am a linndrepr bold,
Az ol ɖ wrld dʈ nǒ,
N mî gd frend ɖ Cálndr
Wl lend hiz hors t g.”

Qoʈ Mistris Gilpin,

“Ɖt’s wel sd;

N, fr ɖt wîn z dir,
W wl b frniśt wɖ ǎr ǒn,
Ẃć z bʈ brît n clir.”

Jon Gilpin cist hiz luvñ wîf;
O’joid wz h t fînd
Ɖt ɖo on pleźr ś wz bnt,
Ś hd a frūgl mînd.

Ɖ mornñ cem, ɖ śêz wz bròt,
Bt yt wz nt alaud
T drîv p t ɖ dor, lest ol
Śd se ɖt ś wz prǎd.

So ʈri dorz of ɖ śêz wz steid,
Ẃr ɖe dd ol gt in;
Six preśs soulz, n ol agog
T daś ʈru ʈic n ʈin.

Smac wnt ɖ ẃip,

rnd wnt ɖ ẃīlz,

Wr nvr foc so glad;
Ɖ stonz dd ratl undnʈ
Az f Ćīpsîd wr mad.

Jon Gilpin at hiz hors’z sîd
Sizd fast ɖ flowñ mein,
N p h got, in hest t rîd,
Bt sn cem dǎn agn;

Fr sadltrī scers rīćt hd h,
Hiz jrni t bgin,
Ẃn, trnñ rnd hiz hed, h sw
Ʈri custmrz cm in.

So dǎn h cem; fr los v tîm,
Olɖo it grīvd him sor,
Yt los v pns, fl wel h ń,
Wd trubl him mć mor.

Tẉz loñ bfr ɖ custmrz
Wr sūtd t ɖer mînd.
Ẃn Béti, scrīmñ,

cem dǎnsterz,

“Ɖ wîn z left bhnd!”

“Gd lac!” qoʈ h; “yt brñ it m,
Mî leɖn blt lîcwz,
In ẃć I ber mî trusti sord,
Ẃn I d x’sîz.”

Nǎ Mistris Gilpin (cerfl soul!)
Hd tū ston botlz faund,
T hold ɖ lícr ɖt ś luvd,
N cīp it sef n sǎnd.

Ć botl hd a crlñ ir,
Ʈru ẃć ɖ blt h drù,
N huñ a botl on ć sîd,
T mc hiz baḷns tru.

Ɖen ovr ol, ɖt h mt b
Iqipt fṛm top t to,
Hiz loñ red clǒc,

wel bruśt n nīt,

H manḟli dd ʈro.

Nǎ si him mǎntd wns agn
Upn hiz nimbl stīd,
Fl slǒli pesñ ’r ɖ stonz
Wɖ cōśn n gd hīd!

Bt, fîndñ sn a smūɖr rod
Bnʈ hiz wel-śod fīt,
Ɖ snortñ bīst bgan t trot,
Ẃć gōld him in hiz sīt.

So, “Fer n softli,” Jon h craid,
Bt Jon h craid in ven;
Ɖt trot bcem a gaḷp sn,
In spît v crb n rein.

So stūpñ dǎn, az nīdz h mst
Hu canot sit uprît,
H graspt ɖ mein wɖ bʈ hiz handz,
N īc wɖ ol hiz mît.

Hiz hors, hu nvr in ɖt sort
Hd handld bn bfr,
Ẃt ʈñ upn hiz bac hd got
Dd wundr mor n mor.

Awe wnt Gilpin, nec or nōt;
Awe wnt hat n wig;
H litl dremt, ẃn h set ǎt,
V runñ sć a rig.

Ɖ wind dd blo, ɖ clǒc dd flî,
Lîc strīmr loñ n ge,
Tl, lūp n butn felñ bʈ,
At last it flù awe.

Ɖen mt ol ppl wel dsrn
Ɖ botlz h hd sluñ;
A botl swññ at ć sîd,
Az hʈ bn sd or suñ.

Ɖ dogz dd barc,

ɖ ćildṛn scrīmd,

P flù ɖ windoz ol;
N evri soul craid ǎt, “Wel dn!”
Az lǎd az h cd bȍl.

Awe wnt Gilpin – hu bt h?
Hiz fem sn spred arnd –
H cariz weit! h rîdz a rês!
Tiz fr a ʈǎznd pǎnd!

N stl, az fast az h drù nir,
Tẉz wundrfl t vy
Hǎ in a trîs ɖ trnpîc men
Ɖer gets wîd opn ʈrù.

N nǎ, az h wnt bawñ dǎn
Hiz rìcñ hed fl lo,
Ɖ botlz twen bhnd hiz bac
Wr śatrd at a blo.

Dǎn ran ɖ wîn intu ɖ rod,
Most pitịs t b sìn,
Ẃć md hiz hors’z flancs t smoc
Az ɖe hd bêstd bn.

Bt stl h sīmd t cari weit,
Wɖ leɖn grdl brêst;
Fr ol mt si ɖ botlnecs
Stl danġlñ at hiz weist.

Ɖus ol ʈru meri Izliñtn
Ɖz gámblz h dd ple,
N tl h cem untu ɖ Woś
V Edmntn so ge.

N ɖr h ʈrù ɖ woś abt
On bʈ sîdz v ɖ we,
Jst lîc untu a trundlñ mop,
Or a wîld gūs at ple.

At Edmntn, hiz luvñ wîf
Fṛm ɖ balc̣ni spaid
Hr tndr huzbnd, wunḍrñ mć
T si hǎ h dd rîd.

“Stop, stop, Jon Gilpin! –

hir’z ɖ hǎs!”

Ɖe ol at wns dd crî;
“Ɖ dinr wêts, n w r tîrd.”
Sd Gilpin, “So am I!”

Bt yt hiz hors wz nt a ẃit
Inclînd t tari ɖr;
Fr ẃ? – hiz ǒnr hd a hǎs
Fl ten mîlz of, at Wér.

So lîc an aro swift h flù,
Śot bî an arćr stroñ;
So dd h flî – ẃć brñz m t
Ɖ midl v mî soñ.

Awe wnt Gilpin, ǎt v breʈ,
N sor agnst hiz wl,
Tl at hiz frend ɖ Cálndr’z
Hiz hors at last std stl.

Ɖ Cálndr, amezd t si
Hiz nebr in sć trim,
Leid dǎn hiz pîp, flù t ɖ get,
N ɖus acostd him:

“Ẃt nyz? ẃt nyz? yr tîdñz tel:
Tel m y mst n śl –
Se ẃ bér-hedd y r cm,
Or ẃ y cm at ol.”

Nǎ Gilpin hd a pleznt wit,
N luvd a tîmli joc;
N ɖus untu ɖ Cálndr
In meri gîz h spouc:

“I cem bcz yr hors wd cm;
N f I wel fōrbod,
Mî hat n wig wl sn b hir;
Ɖe r upn ɖ rod.”

Ɖ Cálndr, rît glad t fînd
Hiz frend in meri pin,
Rtrnd him nt a sngl wrd,
Bt t ɖ hǎs wnt in;

Ẃns stret h cem wɖ hat n wig,
A wig ɖt floud bhnd,
A hat nt mć ɖ wrs fr wer,
Ć comli in its cnd.

H hld ɖm p, n, in hiz trn,
Ɖus śoud hiz redi wit,
“Mî hed z twîs az big az yrz;
Ɖe ɖrfr nīdz mst fit.

“Bt let m screp ɖ drt awe
Ɖt hañz upn yr fes;
N stop n īt, fr wel y me
B in a hungri ces.”

Sz Jon, “It z mî wedñde,
N ol ɖ wrld wd stér,
F wîf śd dîn at Edmntn,
N I śd dîn at Wér.”

So trnñ t hiz hors, h sd,
“I am in hest t dîn;
Tẉz fr yr pleźr y cem hir,
Y śl g bac fr mîn.”

Ā, luclis spīć, n būtlis bost!
Fr ẃć h peid fl dir;
Fr ẃl h speic, a breyñ as
Dd sñ most lǎd n clir;

Ẃr-at hiz hors dd snort az h
Hd hŕd a layn ror,
N gaḷpt of wɖ ol hiz mt,
Az h hd dn bfr.

Awe wnt Gilpin, n awe
Wnt Gilpin’z hat n wig;
H lost ɖm snr ɖn at frst,
Fr ẃ? – ɖe wr tù big.

Nǎ Mistris Gilpin, ẃn ś sw
Hr huzbnd postñ dǎn
Intu ɖ cuntri far awe,
Ś pld ǎt haf-a-crǎn.

N ɖus untu ɖ yʈ ś sd,
Ɖt drouv ɖm t “Ɖ Bel,”
“Ɖs śl b yrz ẃn y brñ bac
Mî huzbnd sef n wel.”

Ɖ yʈ dd rîd, n sn dd mīt
Jon cmñ bac amen,
Hūm in a trîs h traid t stop
Bî caćñ at hiz rein;

Bt nt pformñ ẃt h mnt,
N gladli wd hv dn,
Ɖ frighted stīd h frighted mor,
N md him fastr run.

Awe wnt Gilpin, n awe
Wnt postbô at hiz hìlz,
Ɖ postbô’z hors rît glad t mis
Ɖ lumḅrñ v ɖ ẃīlz.

Six jntlṃn upn ɖ rod
Ɖus siyñ Gilpin flî,
Wɖ postbô scamṗrñ

in ɖ rir,

Ɖe rezd ɖ hy n crî:

“Stop ʈīf! stop ʈīf! –

a hîwemn!”

Nt wn v ɖm wz ḿt;
N ol n ć ɖt pást ɖt we
Dd jôn in ɖ psyt.

N nǎ ɖ trnpîc gets agn
Flù opn in śort spes,
Ɖ tolmn ʈncñ, az bfr,
Ɖt Gilpin roud a rês.

N so h dd, n wún it tù,
Fr h got frst t tǎn;
Nr stopt tl ẃr h hd got p
H dd agn gt dǎn.

Nǎ let s sñ, “Loñ liv ɖ cñ,
N Gilpin, loñ liv h;
N ẃn h nxt dʈ rîd abrōd,
Me I b ɖr t si!”

CLASICS IN ÑSPEL