Category Archives: William Shakespeare

Clasics in Ñspel: Who is it that says most, which can say more – William Shakespeare’s Sonnet 84

Sonit 84: Hu z it ɖt sz most, ẃć cn se mor

WIŁM ŚECSPIR

Hu z it ɖt sz most, ẃć cn se mor,
Ɖn ɖs rić prêz, ɖt y alon, r y,
In huz cnfîn iḿrid z ɖ stor
Ẃć śd xampl ẃr yr īql grù?
Līn peńri wɖn ɖt pén dʈ dwel
Ɖt t hiz subjict lendz nt sm smōl glori;
Bt h ɖt raits v y, f h cn tel
Ɖt y r y, so digṇfîz hiz stori.
Let him bt copi ẃt in y z rit,
Nt mcñ wrs ẃt nećr md so clir,
N sć a cǎnṭpart śl fem hiz wit,
Mcñ hiz stîl admîrid evri ẃr.
Y t yr bytịs blesñz ad a crs,
Biyñ fond on prêz,

ẃć mcs yr prezz wrs.

• • • • • • •

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: I never saw that you did painting need – William Shakespeare’s Sonnet 83

Sonit 83: I nvr sw ɖt y dd pentñ nīd

WIŁM ŚECSPIR

I nvr sw ɖt y dd pentñ nīd,
N ɖrfr t yr fer no pentñ set;
I faund, or ʈt I faund, y dd xid
Ɖ baṛn tndr v a powt’s dét:
N ɖrfr hv I slept in yr rport,
Ɖt y yrslf, biyñ xṭnt, wel mt śo
Hǎ far a modn qil dʈ cm tù śort,
Spīcñ v wrʈ, ẃt wrʈ in y dʈ gro.
Ɖs sîḷns fr mî sin y dd impyt,
Ẃć śl b most mî glori biyñ dum;
Fr I imper nt byti biyñ ḿt,
Ẃn uɖrz wd gv lîf, n brñ a tūm.
Ɖr livz mor lîf in wn v yr fer îz
Ɖn bʈ yr powts cn in prêz dvîz.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: I grant thou wert not married to my Muse – William Shakespeare’s Sonnet 82

Sonit 82: I grant ɖǎ wrt nt marid t mî Ḿz

WIŁM ŚECSPIR

I grant ɖǎ wrt nt marid t mî Ḿz,
N ɖrfr mêist wɖt atent ’rlŭc
Ɖ dedcetd wrdz ẃć raitrz yz
V ɖer fer subjict, blesñ evri bc.
Ɖǎ art az fer in nolij az in hy,
Fîndñ ɖî wrʈ a limit past mî prêz;
N ɖrfr art inforst t sīc any
Sm freśr stamp v ɖ tîm-beṭrñ dez.
N d so, luv; yt ẃn ɖe hv dvîzd,
Ẃt strenid tućz reṭric cn lend,
Ɖǎ trūli fer, wrt trūli simṗʈîzd
In tru plen wrdz, bî ɖî tru-telñ frend;
N ɖer gros pentñ mt b betr yzd
Ẃr ćīcs nīd blud; in ɖi it z abyzd.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: O! how I faint when I of you do write – William Shakespeare’s Sonnet 80

Sonit 80: Ǒ! hǎ I fent ẃn I v y d rait

WIŁM ŚECSPIR

Ǒ! hǎ I fent ẃn I v y d rait,
Nwñ a betr spirit dʈ yz yr nem,
N in ɖ prêz ɖr-ov spendz ol hiz mît,
T mc m tuñ-taid spīcñ v yr fem.
Bt sins yr wrʈ, wîd az ɖ ośn z,
Ɖ humbl az ɖ prǎdist sêl dʈ ber,
Mî sōsi barc, infirịr far t hiz,
On yr brōd mên dʈ wilf̣li apir.
Yr śalǒist hlp wl hold m p aflot,
Ẃlst h upn yr sǎndlis dīp dʈ rîd;
Or, biyñ ráct, I am a wrʈlis bot,
H v tōl bildñ, n v gdli prîd:
Ɖen f h ʈrîv n I b cast awe,
Ɖ wrst wz ɖs, mî luv wz mî dce.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Whilst I alone did call upon thy aid – William Shakespeare’s Sonnet 79

Sonit 79: Ẃlst I alon dd cōl upn ɖî ed

WIŁM ŚECSPIR

Ẃlst I alon dd cōl upn ɖî ed,
Mî vrs alon hd ol ɖî jntl gres;
Bt nǎ mî greśs numbrz r dceid,
N mî sic Ḿz dʈ gv an uɖr ples.
I grant, swīt luv, ɖî luvli arğmnt
Dzrvz ɖ tṛvel v a wrɖịr pén;
Yt ẃt v ɖi ɖî powt dʈ invnt
H robz ɖi v, n pez it ɖi agn.
H lendz ɖi vrću, n h stoul ɖt wrd
Fṛm ɖî bhevyr; byti dʈ h gv,
N faund it in ɖî ćīc: h cn aford
No prêz t ɖi, bt ẃt in ɖi dʈ liv.
Ɖen ʈanc him nt fr ɖt ẃć h dʈ se,
Sins ẃt h oz ɖi, ɖǎ ɖîslf dst pe.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: So oft have I invoked thee for my Muse – William Shakespeare’s Sonnet 78

Sonit 78: So oft hv I invoct ɖi fr mî Ḿz

WIŁM ŚECSPIR

So oft hv I invoct ɖi fr mî Ḿz,
N faund sć fer asistns in mî vrs
Az evri ełn pén hʈ got mî ys
N undr ɖi ɖer powzi dsprs.
Ɖîn îz, ɖt tòt ɖ dum on hî t sñ
N hevi ignṛns aloft t flî,
Hv add feɖrz t ɖ lrnid’z wñ
N gvn gres a dubl maɉsti.
Yt b most prǎd v ɖt ẃć I cmpîl,
Huz inflụns z ɖîn, n born v ɖi:
In uɖrz’ wrcs ɖǎ dst bt mnd ɖ stîl,
N arts wɖ ɖî swīt gresz gresid b;
Bt ɖǎ art ol mî art, n dst advans
Az hî az lrnñ, mî rūd ignṛns.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Thy glass will show thee how thy beauties wear – William Shakespeare’s Sonnet 77

Sonit 77: Ɖî glas wl śo ɖi hǎ ɖî bytiz wer

WIŁM ŚECSPIR

Ɖî glas wl śo ɖi hǎ ɖî bytiz wer,
Ɖî dîl hǎ ɖî preśs minits west;
Ɖ vecnt līvz ɖî mînd’z imprint wl ber,
N v ɖs bc, ɖs lrnñ mêist ɖǎ test.
Ɖ rinclz ẃć ɖî glas wl trūli śo
V mǎɖid grevz wl gv ɖi meṃri;
Ɖǎ bî ɖî dîl’z śêdi stelʈ mêist nǒ
Tîm’z ʈīviś progres t itrṇti.
Lc ẃt ɖî meṃri canot cnten,
Cmit t ɖz west blancs, n ɖǎ ślt fînd
Ɖoz ćildṛn nrst, dlivrd fṛm ɖî bren,
T tec a ny aqentns v ɖî mînd.
Ɖz of̣sz, so oft az ɖǎ wlt lc,
Śl profit ɖi n mć inrić ɖî bc.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Why is my verse so barren of new pride – William Shakespeare’s Sonnet 76

Sonit 76: Ẃ z mî vrs so baṛn v ny prîd

WIŁM ŚECSPIR

• • • • • • • • • • •

Ẃ z mî vrs so baṛn v ny prîd,
So far fṛm verieśn or qc ćenj?
Ẃ wɖ ɖ tîm d I nt glans asd
T ny-faund meʈ̇dz,

n t compǎndz strenj?

Ẃ rait I stl ol wn, evr ɖ sem,
N cīp invnśn in a notd wīd,
Ɖt evri wrd dʈ olmst tel mî nem,
Śowñ ɖer brʈ, n ẃr ɖe dd pṛsid?
Ǒ! nǒ swīt luv I olwz rait v y,
N y n luv r stl mî arğmnt;
So ol mî bst z dresñ old wrdz ny,
Spendñ agn ẃt z olrdi spent:
Fr az ɖ sún z dêli ny n old,
So z mî luv stl telñ ẃt z tld.

• • • • • • • • • • •

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: So are you to my thoughts as food to life – William Shakespeare’s Sonnet 75

Sonit 75: So r y t mî ʈts az fūd t lîf

WIŁM ŚECSPIR

So r y t mî ʈts az fūd t lîf,
Or az swīt-sīznd śǎrz r t ɖ grǎnd;
N fr ɖ pīs v y I hold sć strîf
Az ’twixt a mîzr n hiz wlʈ z faund.
Nǎ prǎd az an injoyr, n anon
Dǎtñ ɖ filćñ ej wl stìl hiz treźr;
Nǎ cǎntñ bst t b wɖ y alon,
Ɖen betrd ɖt ɖ wrld me si mî pleźr:
Smtm ol fl wɖ fīstñ on yr sît,
N bî n bî clīn starvid fr a lc;
Pzesñ or psywñ no dlît
Sev ẃt z hd, or mst fṛm y b tc.
Ɖus d I pîn n srfit de bî de,
Or gluṭnñ on ol, or ol awe.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: But be contented when that fell arrest – William Shakespeare’s Sonnet 74

Sonit 74: Bt b cntntd ẃn ɖt fe̋l arest

WIŁM ŚECSPIR

Bt b cntntd ẃn ɖt fe̋l arest
Wɖt ol beil śl cari m awe,
Mî lîf hʈ in ɖs lîn sm inṭrest,
Ẃć fr mmorịl stl wɖ ɖi śl ste.
Ẃn ɖǎ rvyist ɖs, ɖǎ dst rvy
Ɖ vri part wz conṣcret t ɖi:
Ɖ rʈ cn hv bt rʈ, ẃć z hiz dy;
Mî spirit z ɖîn, ɖ betr part v m:
So ɖen ɖǎ hst bt lost ɖ dregz v lîf,
Ɖ prei v wrmz, mî bodi biyñ ded;
Ɖ cawd conqest v a reć’z nîf,
Tù bes v ɖi t b rmemḅrid.
Ɖ wrʈ v ɖt z ɖt ẃć it cntenz,
N ɖt z ɖs, n ɖs wɖ ɖi rmenz.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: O! lest the world should task you to recite – William Shakespeare’s Sonnet 72

Sonit 72: Ǒ! lest ɖ wrld śd tasc y t rsît

WIŁM ŚECSPIR

Ǒ! lest ɖ wrld śd tasc y t rsît
Ẃt merit livd in m, ɖt y śd luv
Aftr mî deʈ – dir luv, fget m qt,
Fr y in m cn nʈñ wrɖi pruv.
Unls y wd dvîz sm vrćs lî,
T d mor fr m ɖn mîn ǒn dzrt,
N hañ mor prêz upn dsīsid I
Ɖn niġd truʈ wd wilñli impart:
Ǒ! lest yr tru luv me sīm fōls in ɖs
Ɖt y fr luv spīc wel v m untru,
Mî nem b berid ẃr mî bodi z,
N liv no mor t śem nr m nr y.
Fr I am śemd bî ɖt ẃć I brñ fʈ,
N so śd y, t luv ʈñz nʈñ wrʈ.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Ah! wherefore with infection should he live – William Shakespeare’s Sonnet 67

Sonit 67: Ā! ẃr-fr wɖ infx́n śd h liv

WIŁM ŚECSPIR

Ā! ẃr-fr wɖ infx́n śd h liv,
N wɖ hiz prezns gres impayti,
Ɖt sin bî him advantij śd aćiv,
N lês itslf wɖ hiz ssayti?
Ẃ śd fōls pentñ iṃtet hiz ćīc,
N stìl ded sīmñ v hiz livñ hy?
Ẃ śd pur byti indirecli sīc
Rozz v śado, sins hiz rôz z tru?
Ẃ śd h liv, nǎ Nećr bancrupt z,
Begrd v blud t bluś ʈru lîvli veinz?
Fr ś hʈ no xćecr nǎ bt hiz,
N prǎd v mni, livz upn hiz genz.
Ǒ! him ś storz, t śo ẃt wlʈ ś hd
In dez loñ sins, bfr ɖz last so bad.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL