Category Archives: William Shakespeare

ŚECSPIR’Z SONITS

Clasics in Ñspel: The little Love-god lying once asleep – William Shakespeare’s Sonnet 154

Sonit 154: Ɖ litl Luvgod layñ wns aslip

WIŁM ŚECSPIR

Ɖ litl Luvgod layñ wns aslip,
Leid bî hiz sîd hiz hart-inflemñ brand,
Ẃlst mni nimfs ɖt vaud ćeist lîf t cīp
Cem tripñ bî; bt in hr meidn hand
Ɖ fẹrist voṭri tc p ɖt fîr
Ẃć mni lījnz v tru hārts hd wormd;
N so ɖ Jenṛl v hot dzîr
Wz, slīpñ, bî a vrjin hand dsarmd.
Ɖs brand ś qnćid in a cūl wel bî,
Ẃć fṛm Luv’z fîr tc hīt ppćl,
Growñ a baʈ n hlʈfl reṃdi,
Fr men dzizd; bt I, mî mistris’ ʈrōl,
Cem ɖr fr kr n ɖs bî ɖt I pruv,
Luv’z fîr hīts wōtr, wōtr cūlz nt luv.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: As fast as thou shalt wane, so fast thou grow’st – William Shakespeare’s Sonnet 11

Sonit 11: Az fast az ɖǎ ślt wen, so fast ɖǎ grost

WIŁM ŚECSPIR

ºº

Az fast az ɖǎ ślt wen,

so fast ɖǎ grost

In wn v ɖîn,

fṛm ɖt ẃć ɖǎ dpartist;

N ɖt freś blud ẃć yuñli ɖǎ bstost,
Ɖǎ mest cōl ɖîn

ẃn ɖǎ fṛm yʈ cnvrtist.

Hirin livz wizdm, byti, n incris;
Wɖt ɖs foli, ej, n cold dce:
F ol wr mîndd so, ɖ tîmz śd sīs
N ʈrīscor yir wd mc ɖ wrld awe.
Let ɖoz hūm nećr hʈ nt md fr stor,
Harś, fīćrlis, n rūd, baṛnli periś:
Lc hūm ś bst indaud,

ś gev ɖ mor;

Ẃć bǎnćs gift ɖǎ śdst

in bǎnti ćeriś:

Ś carvd ɖi fr hr sìl, n mnt ɖr-bî,
Ɖǎ śdst print mor,

nt let ɖt copi dî.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Who will believe my verse in time to come – William Shakespeare’s Sonnet 17

Sonit 17: Hu wl b’liv mî vrs in tîm t cm

WIŁM ŚECSPIR

º

Hu wl b’liv mî vrs in tîm t cm,
F it wr fild wɖ yr most hî dzrts?
Ɖo yt hevn nz it z bt az a tūm
Ẃć hîdz yr lîf, n śoz nt haf yr parts.
F I cd rait ɖ byti v yr îz,
N in freś numbrz

numbr ol yr gresz,

Ɖ ej t cm wd se ‘Ɖs powt lîz;
Sć hevnli tućz ner tućt rʈli fesz.’
So śd mî peprz, yeloud wɖ ɖer ej,
B scornd,

lîc old men v les truʈ ɖn tuñ,

N yr tru rîts b trmd a powt’s rej
N strećid mītr v an antīc soñ:
Bt wr sm ćîld v yrz alîv ɖt tîm,
Y śd liv twîs, in it, n in mî rîm.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: But wherefore do not you a mightier way – William Shakespeare’s Sonnet 16

Sonit 16: Bt ẃr-fr d nt y a mîtịr we

WIŁM ŚECSPIR

?

Bt ẃr-fr d nt y a mîtịr we
Mc wor upn ɖs bludi tîṛnt, Tîm?
N forṭfî yrslf in yr dce
Wɖ mīnz mor blesid

ɖn mî baṛn rîm?

Nǎ stand y on ɖ top v hapi aurz,
N mni meidn gardnz, yt unset,
Wɖ vrćs wś wd ber y livñ flǎrz,
Mć lîcr ɖn yr pentd cǎnṭfit:
So śd ɖ lînz v lîf ɖt lîf rper,
Ẃć ɖs, Tîm’z pnsl,

or mî pypl pén,

Nɖr in inwd wrʈ nr ǎtwd fer,
Cn mc y liv yrslf in îz v men.
T gv awe yrslf, cīps yrslf stl,
N y mst liv,

drwn bî yr ǒn swīt scil.

Ø Ο

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Not from the stars do I my judgement pluck – William Shakespeare’s Sonnet 14

Sonit 14: Nt fṛm ɖ starz d I mî jujmnt pluc

WIŁM ŚECSPIR

• • • • • • • • • • • •

Nt fṛm ɖ starz d I mî jujmnt pluc;
N yt mīʈncs I hv Astroṇmi,
Bt nt t tel v gd or īvl luc,
V plegz, v drʈs, or sīznz’ qoḷti;
Nr cn I fortyn t brīf minits tel,
Pôntñ t ć hiz ʈundr, ren n wind,
Or se wɖ prinsz f it śl g wel
Bî oft pridict ɖt I in hevn fînd:
Bt fṛm ɖîn îz mî nolij I d’rîv,
N, constnt starz, in ɖm I rīd sć art
Az truʈ n byti śl tgɖr ʈrîv,
F fṛm ɖîslf, t stor ɖǎ wdst cnvrt;
Or els v ɖi ɖs I pṛgnosṭcet:
Ɖî end z truʈ’s n byti’z dūm n det.

•   •

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: O! that you were your self; but, love, you are – William Shakespeare’s Sonnet 13

Sonit 13: Ǒ! ɖt y wr yrslf; bt, luv, y r

WIŁM ŚECSPIR

Ø

Ǒ! ɖt y wr yrslf; bt, luv, y r
No longr yrz, ɖn y yrslf hir liv:
Agnst ɖs cmñ end y śd priper,
N yr swīt smbḷns t sm uɖr gv:
So śd ɖt byti ẃć y hold in līs
Fînd no dtrṃneśn; ɖen y wr
Yrslf agn, aftr yrslf’s dsis,
Ẃn yr swīt iśu yr swīt form śd ber.
Hu lets so fer a hǎs fōl t dce,
Ẃć huzbndri in onr mt uphold,
Agnst ɖ stormi gusts v wintr’z de
N baṛn rej v deʈ’z itrnl cold?
Ǒ! nn bt unʈrifts. Dir mî luv, y nǒ,
Y hd a faɖr: let yr sun se so.

Ø Ο

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: For shame deny that thou bear’st love to any – William Shakespeare’s Sonnet 10

Sonit 10: Fr śem dnî ɖt ɖǎ berst luv t eni

WIŁM ŚECSPIR

Fr śem dnî ɖt ɖǎ berst luv t eni,
Hu fr ɖîslf art so unprovidnt.
Grant, f ɖǎ wilt,

ɖǎ art b’luvd v mni,

Bt ɖt ɖǎ nn luvst z most evidnt:
Fr ɖǎ art so pzest wɖ mrdṛs het,
Ɖt ’gnst ɖîslf ɖǎ sticst nt t cnspîr,
Sīcñ ɖt bytịs rūf t ruinet
Ẃć t rper śd b ɖî ćīf dzîr.
Ǒ! ćenj ɖî ʈt,

ɖt I me ćenj mî mînd:

Śl het b fẹrr lojd ɖn jntl luv?
B, az ɖî prezns z, greśs n cînd,
Or t ɖîslf at līst cînd-hartd pruv:
Mc ɖi anɖr slf fr luv v m,
Ɖt byti stl me liv in ɖîn or ɖi.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Is it for fear to wet a widow’s eye – William Shakespeare’s Sonnet 9

Sonit 9: Z it fr fir t wet a wido’z î?

WIŁM ŚECSPIR

°

Z it fr fir t wet a wido’z î,
Ɖt ɖǎ cnsymst ɖîslf in sngl lîf?
Ā! f ɖǎ iśūlis ślt hap t dî,
Ɖ wrld wl weil ɖi lîc a meclis wîf;
Ɖ wrld wl b ɖî wido n stl wīp
Ɖt ɖǎ no form v ɖi hst left bhnd,
Ẃn evri prîṿt wido wel me cīp
Bî ćildṛn’z îz,

hr huzbnd’z śep in mînd:

Lc ẃt an unʈrift in ɖ wrld dʈ spend
Śifts bt hiz ples,

fr stl ɖ wrld injôz it;

Bt byti’z west hʈ in ɖ wrld an end,
N cept unyzd ɖ yzr so dstrôz it.
No luv twd uɖrz in ɖt bŭzm sits
Ɖt on himslf sć mrdṛs śem cmits.

°

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Music to hear, why hear’st thou music sadly – William Shakespeare’s Sonnet 8

Sonit 8: Ḿzic t hír, ẃ hírst ɖǎ ḿzic sadli?

WIŁM ŚECSPIR

°°°°°°

Ḿzic t hír, ẃ hírst ɖǎ ḿzic sadli?
Swīts wɖ swīts wor nt,

jô dlîts in jô:

Ẃ luvst ɖǎ ɖt

ẃć ɖǎ rsivst nt gladli,

Or els rsivst wɖ pleźr ɖîn anô?
F ɖ tru concord v wel-tynid sǎndz,
Bî yńnz marid, d ofnd ɖîn ir,
Ɖe d bt swītli ćîd ɖi, hu cnfǎndz
In snglnis ɖ parts ɖt ɖǎ śdst ber.
Marc hǎ wn strñ,

swīt huzbnd t anɖr,

Strîcs ć in ć bî ḿćl orḍdrñ;
Rzmḅdlñ sîr n ćîld n hapi muɖr,
Hu, ol in wn, wn plizñ not d sñ:
Huz spīćlis soñ biyñ mni, sīmñ wn,
Sñz ɖs t ɖi: ‘Ɖǎ sngl wilt pruv nn.’

°

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Lo! in the orient when the gracious light – William Shakespeare’s Sonnet 7

Sonit 7: Lǒ! in ɖ orịnt ẃn ɖ greśs lît

WIŁM ŚECSPIR

Lǒ! in ɖ orịnt ẃn ɖ greśs lît
Lifts p hiz brnñ hed, ć unḍî
Dʈ homij t hiz ny-apirñ sît,
Srvñ wɖ lcs hiz secrid maɉsti;
N hvñ clîmd ɖ stīp-up hevnli hil,
Rzmḅdlñ stroñ yʈ in hiz midl ej,
Yt mortl lcs ador hiz byti stl,
Atndñ on hiz goldn pilgṛmij:
Bt ẃn fṛm hîmost pić,

wɖ wiri car,

Lîc fībl ej, h rīliʈ fṛm ɖ de,
Ɖ îz, ’fr dyć̣s, nǎ cnvrtd r
Fṛm hiz lǒ tract, n lc anɖr we:
So ɖǎ, ɖîslf ǎtgwñ in ɖî nūn
Unlŭct on dîist unls ɖǎ gt a sun.

°

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Then let not winter’s ragged hand deface – William Shakespeare’s Sonnet 6

Sonit 6: Ɖen let nt wintr’z ragid hand dfes

WIŁM ŚECSPIR

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Ɖen let nt wintr’z ragid hand dfes,
In ɖi ɖî sumr, e’r ɖǎ b dstild:
Mc swīt sm vayl; treźr ɖǎ sm ples
Wɖ byti’z treźr e’r it b slf-cild.
Ɖt ys z nt fbidn yẓ́ri,
Ẃć hapiz ɖoz ɖt pe ɖ wilñ loun;
Ɖt’s fr ɖîslf t brīd anɖr ɖi,
Or ten tîmz hapịr, b it ten fr wn;
Ten tîmz ɖîslf wr hapịr ɖn ɖǎ art,
F ten v ɖîn ten tîmz rīfigrd ɖi:
Ɖen ẃt cd deʈ d f ɖǎ śdst dpart,
Līvñ ɖi livñ in psteṛti?
B nt slf-wild, fr ɖǎ art mć tù fer
T b deʈ’z conqest n mc wrmz ɖîn ér.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL