Category Archives: William Shakespeare

Clasics in Ñspel: When I have seen by Time’s fell hand defaced – William Shakespeare’s Sonnet 64

Sonit 64: Ẃn I hv sìn bî Tîm’z fe̋l hand dfest

WIŁM ŚECSPIR

Ẃn I hv sìn bî Tîm’z fe̋l hand dfest
Ɖ rić prǎd cost v ǎtwòrn berid ej;
Ẃn smtm lofti tǎrz I si dǎn-reizd,
N bras itrnl slev t mortl rej;
Ẃn I hv sìn ɖ hungri ośn gen
Advantij on ɖ cñdm v ɖ śor,
N ɖ frm sôl win v ɖ wōṭri mên,
Incrisñ stor wɖ los, n los wɖ stor;
Ẃn I hv sìn sć inṭćenj v stet,
Or stet itslf cnfǎndd t dce;
Ruin hʈ tòt m ɖus t rūṃnet
Ɖt Tîm wl cm n tec mî luv awe.
Ɖs ʈōt z az a deʈ ẃć canot ćūz
Bt wīp t hv ɖt ẃć it firz t lūz.

Clasics in Ñspel: Against my love shall be as I am now – William Shakespeare’s Sonnet 63

Sonit 63: Agnst mî luv śl b az I am nǎ

WIŁM ŚECSPIR

Agnst mî luv śl b az I am nǎ,
Wɖ Tîm’z injurịs hand

cruśt n o’worn;

Ẃn aurz hv drend hiz blud

n fild hiz brǎ

Wɖ lînz n rinclz;

ẃn hiz yʈfl morn

Hʈ travld on t ej’z stīpi nît;
N ol ɖoz bytiz ẃr-ov nǎ h’z cñ
R vaṇśñ, or vaniśt ǎt v sît,
Stìlñ awe ɖ treźr v hiz sprñ;
Fr sć a tîm d I nǎ forṭfî
Agnst cnfǎndñ ej’z cruwl nîf,
Ɖt h śl nvr cut fṛm meṃri
Mî swīt luv’z byti,

ɖo mî luvr’z lîf:

Hiz byti śl in ɖz blac lînz b sìn,
N ɖe śl liv, n h in ɖm stl grīn.

Clasics in Ñspel: Sin of self-love possesseth all mine eye – William Shakespeare’s Sonnet 62

Sonit 62: Sin v slf-luv pzesiʈ ol mîn î

WIŁM ŚECSPIR

Sin v slf-luv pzesiʈ ol mîn î
N ol mî soul, n ol mî evri part;
N fr ɖs sin ɖr z no reṃdi,
It z so grǎndd inwd in mî hart.
Mīʈncs no fes so greśs z az mîn,
No śep so tru, no truʈ v sć acǎnt;
N fr mslf mîn ǒn wrʈ d dfîn,
Az I ol uɖr in ol wrʈs s’mǎnt.
Bt ẃn mî glas śoz m mslf indd
Bītd n ćopt wɖ tand antiqti,
Mîn ǒn slfluv qt contrri I rīd;
Slf so slfluvñ wr iniqti.
’tiz ɖi, mslf, ɖt fr mslf I prêz,
Pentñ mî ej wɖ byti v ɖî dez.

Clasics in Ñspel: Is it thy will, thy image should keep open – William Shakespeare’s Sonnet 61

Sonit 61: Z it ɖî wil, ɖî imij śd cīp opn

WIŁM ŚECSPIR

•   •

Z it ɖî wil, ɖî imij śd cīp opn
Mî hevi îlidz t ɖ wiri nît?
Dst ɖǎ dzîr mî slumbrz śd b brocn,
Ẃl śadoz lîc t ɖi d moc mî sît?
Z it ɖî spirit ɖt ɖǎ sndst fṛm ɖi
So far fṛm hom intu mî dīdz t prî,
T fînd ǎt śemz n îdl aurz in m,
Ɖ scop n tenr v ɖî jeḷsi?
Ǒ, no! ɖî luv, ɖo mć, z nt so gret:
It z mî luv ɖt cīps mîn î awec:
Mîn ǒn tru luv ɖt dʈ mî rest dfit,
T ple ɖ woćmn evr fr ɖî sec:
Fr ɖi woć I, ẃlst ɖǎ dst wec elsẃr,
Fṛm m far of, wɖ uɖrz ol tù nir.

•   •

Clasics in Ñspel: Like as the waves make towards the pebbled shore – William Shakespeare’s Sonnet 60

Sonit 60: Lîc az ɖ wevz mc twdz ɖ pebld śor

WIŁM ŚECSPIR

Lîc az ɖ wevz mc twdz ɖ pebld śor,
So d ǎr minits hesn t ɖer end;
Ć ćenjñ ples wɖ ɖt ẃć gz bfr,
In sīqnt tôl ol fwdz d cntnd.
Ntivti, wns in ɖ mên v lît,
Crōlz t mtyṛti, ẃr-wɖ biyñ crǎnd,
Crŭcid iclipsz genst hiz glori fît,
N Tîm ɖt gev dʈ nǎ hiz gift cnfǎnd.
Tîm dʈ trnsfix ɖ fluriś set on yʈ
N dlvz ɖ paṛlélz in byti’z brǎ,
Fīdz on ɖ reṛtiz v nećr’z truʈ,
N nʈñ standz bt fr hiz sîɖ t mo:
N yt t tîmz in hop, mî vrs śl stand
Prezñ ɖî wrʈ, dspt hiz cruwl hand.

Clasics in Ñspel: If there be nothing new, but that which is – William Shakespeare’s Sonnet 59

Sonit 59: F ɖr b nʈñ ny, bt ɖt ẃć z

WIŁM ŚECSPIR

F ɖr b nʈñ ny, bt ɖt ẃć z
Hʈ bn bfr, hǎ r ǎr brenz bgîld,
Ẃć leḅrñ fr invnśn ber amis
Ɖ secnd brɖn v a formr ćîld.
Ǒ ɖt rcord cd wɖ a bcwd lc,
Īvn v fîv hundṛd corsz v ɖ sún,
Śo m yr imij in sm antīc bc,
Sins mînd at frst in caṛctr wz dn,
Ɖt I mt si ẃt ɖ old wrld cd se
T ɖs cmpozid wundr v yr frem;
Ẃɖr w r mndd, or ẃr betr ɖe,
Or ẃɖr reṿluśn b ɖ sem.
Ǒ śr I am ɖ wits v formr dez
T subjicts wrs hv gvn admîrñ prêz.

Clasics in Ñspel: That god forbid, that made me first your slave – William Shakespeare’s Sonnet 58

Sonit 58: Ɖt god fbid, ɖt md m frst yr slev

WIŁM ŚECSPIR

Ɖt god fbid, ɖt md m frst yr slev,
I śd in ʈōt cntrol yr tîmz v pleźr,
Or at yr hand ɖ acǎnt v aurz t crev,
Biyñ yr vasl, bǎnd t ste yr leźr!
Ǒ! let m sufr, biyñ at yr béc,
Ɖ impriznd absns v yr liḅti;
N peśns, tem t sufṛns, bîd ć ćec,
Wɖt akzñ y v inɉri.
B ẃr y list, yr ćartr z so stroñ
Ɖt y yrslf me priṿlij yr tîm
T ẃt y wl; t y it dʈ b’loñ
Yrslf t pardn v slf-dwñ crîm.
I am t wêt, ɖo wêtñ so b hel,
Nt blem yr pleźr b it il or wel.

Clasics in Ñspel: Being your slave what should I do but tend – William Shakespeare’s Sonnet 57

Sonit 57: Biyñ yr slev ẃt śd I d bt tnd

WIŁM ŚECSPIR

Biyñ yr slev ẃt śd I d bt tnd
Upn ɖ aurz, n tîmz v yr dzîr?
I hv no preśs tîm at ol t spend;
Nr srṿsz t d, tl y rqîr.
Nr der I ćîd ɖ wrld wɖt end aur,
Ẃlst I, mî sovrin, woć ɖ cloc fr y,
Nr ʈnc ɖ bitrnis v absns sǎr,
Ẃn y hv bid yr srvnt wns ady;
Nr der I qsćn wɖ mî jeḷs ʈōt
Ẃr y me b, or yr aferz s’poz,
Bt, lîc a sad slev, ste n ʈnc v nòt
Sev, ẃr y r, hǎ hapi y mc ɖoz.
So tru a fūl z luv, ɖt in yr wil,
Ɖo y d enʈñ, h ʈncs no il.

 

Clasics in Ñspel: Sweet love, renew thy force; be it not said – William Shakespeare’s Sonnet 56

Sonit 56: Swīt luv, rny ɖî fors; b it nt sd

WIŁM ŚECSPIR

 

Swīt luv, rny ɖî fors; b it nt sd
Ɖî éj śd bluntr b ɖn aṗtît,
Ẃć bt tde bî fīdñ z aleid,
Tmoro śarpnd in hiz formr mît:
So, luv, b ɖǎ, olɖo tde ɖǎ fil
Ɖî hungri îz, īvn tl ɖe wnc wɖ flnis,

Tmoro si agn, n d nt cil
Ɖ spirit v luv, wɖ a ppćl dulnis.
Let ɖs sad inṭrim lîc ɖ ośn b
Ẃć parts ɖ śor, ẃr tū cntractd ny

Cm dêli t ɖ bancs, ɖt ẃn ɖe si
Rtrn v luv, mor blest me b ɖ vy;
Az cōl it wintr, ẃć biyñ fl v cer,
Mcs sumr’z welcm,

ʈrîs mor wśt, mor rer.

 

Clasics in Ñspel: Not marble, nor the gilded monuments – William Shakespeare’s Sonnet 55

Sonit 55: Nt marbl, nr ɖ gíldd mońmnts

WIŁM ŚECSPIR

Nt marbl, nr ɖ gíldd mońmnts
V prinsz, śl ǎtliv ɖs pǎrfl rîm;
Bt y śl śîn mor brît in ɖz cntnts
Ɖn unswept ston,

bsmird wɖ slutiś tîm.

Ẃn westfl wor śl staćuz oṿtrn,
N brôlz rūt ǎt ɖ wrc v mesnri,
Nr Marz hiz sord,

nr wor’z qc fîr śl brn

Ɖ livñ record v yr meṃri.
’Gnst deʈ, n ol oblivịs enṃti
Śl y pes fʈ; yr prêz śl stl fînd rūm
Īvn in ɖ îz v ol psteṛti
Ɖt wer ɖs wrld ǎt t ɖ endñ dūm.
So, tl ɖ jujmnt ɖt yrslf arîz,
Y liv in ɖs, n dwel in luvrz’ îz.

Clasics in Ñspel: O! how much more doth beauty beauteous seem – William Shakespeare’s Sonnet 54

Sonit 54: Ǒ! hǎ mć mor dʈ byti bytịs sīm

WIŁM ŚECSPIR

Ǒ! hǎ mć mor dʈ byti bytịs sīm
Bî ɖt swīt orṇmnt ẃć truʈ dʈ gv.
Ɖ rôz lcs fer, bt fẹrr w it dīm
Fr ɖt swīt ǒdr, ẃć dʈ in it liv.
Ɖ cancrblūmz hv fl az dīp a dai
Az ɖ prfymid tñćr v ɖ rozz,
Hañ on sć ʈornz, n ple az wontnli
Ẃn sumr’z breʈ ɖer mascid budz

dsclozz:

Bt, fr ɖer vrću onli z ɖer śo,
Ɖe liv unwùd, n unrispctd fed;
Dî t ɖmslvz. Swīt rozz d nt so;
V ɖer swīt deʈs r swītist ǒdrz md:
N so v y, bytịs n luvli yʈ,
Ẃn ɖt śl fed, mî vrs dstilz yr truʈ.

Clasics in Ñspel: What is your substance, whereof are you made – William Shakespeare’s Sonnet 53

Sonit 53: Ẃt z yr substns, ẃr-ov r y md

WIŁM ŚECSPIR

Ẃt z yr substns, ẃr-ov r y md,
Ɖt miłnz v strenj śadoz on y tnd?
Sins evrwn hʈ, evrwn, wn śêd,
N y bt wn, cn evri śado lend.
Dscrîb Adonis, n ɖ cǎnṭfit
Z purli iṃtetd aftr y;
On Heḷn’z ćīc ol art v byti set,
N y in Grìśn tîrz r pentd ny:
Spīc v ɖ sprñ, n fôzn v ɖ yir,
Ɖ wn dʈ śado v yr byti śo,
Ɖ uɖr az yr bǎnti dʈ apir;
N y in evri blesid śep w nǒ.
In ol xtrnl gres y hv sm part,
Bt y lîc nn, nn y, fr constnt hart.