Category Archives: From the Guardian

In Ñspel: The Guardian view on Tory millionaires: a party of the rich, for the rich

Nadhim Zahawi, who had to pay about £5m in penalties and outstanding taxes to HMRC, said his mistakes were ‘careless not deliberate’. Photograph: Leon Neal/Getty Images

Ɖ Gardịn vy on Tori miłnerz: a parti v ɖ rić, fr ɖ rić

(Transcription of a Guardian editorial of 23 Jan. 2023)

Ɖ in’biḷti t rmuv hiz ǒn partićer aftr a multimiłn-pǎnd tax mstec unḍlînz Riśi Sūnac’s wìcnis

Munde 23 Jańri 2023

Ritn in an rlịr tîm abt msgivñz ovr ɖ akḿleśn v pǎr n muni, ɖ wrdz v F Scot Fitsjeṛld r aṗsît tde. “Ɖe wr cerlis ppl,” l’mnts ɖ nretr v hiz clasic novl Ɖ Gret Gatsbi. “Ɖe smaśt p ʈñz … n ɖen rtritd bac intu ɖer muni or ɖer vast cerlisnis.” Ɖ Tori-parti ćermn, Nadhim Zahawi, peid, it apirz, abt £5m in penltiz n ǎtstandñ taxz t Hiz Maɉsti’z Reṿny n Custmz. Mr Zahawi sz hiz mstecs wr “cerlis”. Bt hǎ cd ɖ Cnsrṿtivz evr hv alaud smbdi, az ɖe dd wɖ Mr Zahawi, t bcm ćanslr ẃn h wz in dspyt wɖ ɖ tax oʈoṛti, fr ẃć ɖ ćanslr z rsponsbl? It z a conflict v inṭrest ɖt nwn cd mis – unls, phps, ɖe tù wr biyñ cerlis.

W ol cn b rmis. Bt nt t ɖ xtnt ɖt w fget, apaṛntli, t rport an esṭmetd £27m t HMRC. Riśi Sūnac apôntd Mr Zahawi t b Tori-parti ćer n gev him a sīt at hiz cabiṇțebl. Ɖ prîm̦inistr clemz nt t hv bn aprîzd v ɖ facts bfr dfndñ Mr Zahawi at ɖ dspaćbox last wīc, or ẃn h gev him hiz cuṛnt job. A strongr prîm̦inistr wd hv dn ɖ rît ʈñ n sact Mr Zahawi. Mr Sūnac hz rfŕd ɖ matr t hiz eʈics’dvîzr. Bt ɖ okpnt v Nu. 10 dz nt nīd a rport t tel him hu śd b in hiz cabiṇt. Mr Sūnac z a wìc prîm̦inistr: h hz t g in t bat fr colīgz fr fir v ɖm rfyzñ t d ɖ sem fr him. H riscs ɖ guvnmnt luzñ trust in him.

Mr Zahawi wz onli ćanslr fr tū munʈs. Bt it spīcs volymz abt hiz caṛctr ɖt h tc ɖ job. It wd hv bn slopi fr Sîmn Ces, ɖ cabiṇtsecṛtri, nt t hv noun abt Mr Zahawi’z taxprobḷm bfr hiz pṛmośn. Ɖt mt xplen ẃ a stori srfist ɖs wīcend ɖt clemd Mr Zahawi wz dnaid a naithd aftr ɖ Cabiṇt Ofis cntactd HMRC “az part v ɖ norml dy dilijns”. Mr Ces wd olso hv bn neglijnt nt t hv rezd ɖ pṛspctiv ćanslr’z taxconflict wɖ Boris Jonsn, ɖ ɖen prîm̦inistr. It me b tù mć t asc fr Mr Jonsn, a sirịl layr, t fînd enʈñ impropr in ɖ arenjmnt. Bt h śd hv vītoud Mr Zahawi fr ɖ rǒl.

Repyteśnz rerli svîv contact wɖ Mr Jonsn. H ʈncs it’s fîn fr ɖ cuṛnt BBC ćermn, Rić̣d Śarp, t hv hlpt arenj a gaṛnti on a loun v p t £800,000 fr himslf wīcs bfr rec̣mndñ him fr ɖ rǒl. Nɖr man rportd ɖs arenjmnt, ẃć ɖe śd hv. Mr Śarp wz privi t p’liticli daṃjñ inḟmeśn. Ɖ public pspśn v ɖ BBC’z imparśiaḷti n indipndns hz bn harmd bî its ćer’z lac v jujmnt. Ānti’z bōrd wl lc at ɖ matr, n ɖ public-apôntmnts cmiśnr wl invstget Mr Śarp’s apôntmnt aftr biyñ rjd t inṭvin bî Lebr’z Lūsi Pǎl. Hvr, d’nt hold yr breʈ. A wlʈi insîdr, Mr Śarp hz md hiz srṿsz tù ysfl t b dspnst wɖ īẓli.

Ɖz gwñz-on ofr a paṛbl abt ɖ c’ruptñ rǒl v iniqoḷti in ssayti, a sntṛl ʈīm v Fitzgerald’z bc. Ẃt hz md Britn unguvṇbl z nt strîcs n infleśn bt fax̣́nl infîtñ wɖn ɖ Cnsrṿtivz – ẃć lcs lîc a parti v ɖ rić, fr ɖ rić. Mr Sūnac’s guvnmnt sīmz tù rivn bî dspyts n tù wìc t implimnt big rformz. Ɖ imṗtns v Mr Sūnac hz rplest ɖ ceos v Mr Jonsn. Wɖ ɖ Toriz in ćarj, Britn hz bcm a cuntri wɖ a guvnmnt ɖt canot d enʈñ v importns.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on China’s Covid U-turn: from all-out war to all but nothing

People hold white sheets of paper in protest over Covid restrictions, after a vigil for the victims of a fire in Urumqi, China, on 27 November. Photograph: Thomas Peter/Reuters
Ppl hold ẃît śīts v pepr in protest ovr Covid rstrix́nz, aftr a vijil fr ɖ victimz v a fîr in Ŭṛmćī, Ćîna, on 27 Nvmbr. Foṭgraf: Toṃs Pītr/Rôtrz

Ɖ Gardịn vy on Ćîna’z Covid U-trn: fṛm ol-ǎt wor t ol bt nʈñ

(Transcription of a Guardian editorial of 13 Dec. 2022)

Ɖ cuntri hz abrupli abandnd ɖ vast bulc v its harś meźrz t cnten c’roṇvîṛs folowñ protests. Ɖt cariz cnsidṛbl risc

Tyzde 13 Dsmbr 2022

Dspt ɖ r’jidti v ɖ Ćînīz Coḿnist parti’z poḷtics n grip on pǎr, it cn smtmz ćenj cors at a starṭlñ pes. Ɖ most obvịs wz its ic̣nomic trn fṛm Mǎ t marcit. Mor rīsntli, it flipt fṛm its wn-ćîld poḷsi v liṃtñ brʈs t activli trayñ t būst ɖm.

Bt ɖ trn’rnd on its ziro-Covid poḷsi z trūli astoṇśñ in its spīd. In mid-Octobr, Bêźñ wz stl bostñ v an “ol-ǎt wor” on Covid-19, dspt its evidnt unssteṇbiḷti n pyṇtiv ic̣nomic ifcts. Tū wīcs ago, ɖ foṛn miṇstri’z spocsprsn twītd sceɖñli v 1m Covid deʈs az part v “Ɖ prîs v ‘frīdm’ in ɖ YS … Ẃt w wont z t pṛtct ǎr ppl’z lîvz.”

Nǎ ɖ guvnmnt hz cast of cntrolz in a matr v dez. Qoṛntīnrūlz n travl rstrix́nz hv bn sgnificntli rlaxt; ɖ guvnmnt hz scrapt its prîṃri Covid-tracñ ap. Xprts worn ɖt hospitlz cd b rapidli oṿẃlmd; wn anaḷsis sjsts ɖt p t 2.1 miłn lîvz cd b at risc. Tstñ buɖz r biyñ dsmantld, bt Bêźñ oʈoṛtiz sd fīvrclinics in ɖ siti rsivd 16 tîmz mor peśnts on Súnde ɖn ɖ wīc bfr.

An end t ziro Covid wz loñ oṿdy. Uɖr cuntriz hv s’xesḟli x’td similrli tît rstrix́nz ʈru vax̣neśn n ɖ grajl rīlaxeśn v meźrz. Bt ɖ lac v preṗreśn, ɖ tîmñ v ɖs voltfās – at ɖ hît v wintr – n ɖ scrapñ v most (ɖo nt ol) mitgeśnmeźrz ol xasbet ɖ riscs. Oldr ppl in ptiklr r unḍvax̣netd, n Ćîna stl dpndz on les ifctiv dmestic vaxīnz ɖt wr dzînd t cǎntr ɖ orijinl stren.

Ɖ xtrordnri anti-ziro-Covid protests ɖt brouc ǎt last munʈ hv clirli pleid a part in ɖs dsiźn. Bt ic̣nomic factrz me wel hv bn mor dsîsiv. Foxcón’z fǎndr ptiśnd ɖ oʈoṛtiz t īz p arnd a munʈ ago, wornñ ɖt Ćîna’z pziśn in globl s’plîćenz wz undr ʈret. Octobr’z particongres, s’mentñ Śī Jinpñ’z pziśn az Ćîna’z most pǎrfl līdr sins Mǎ, z sefli ǎt v ɖ we.

Rīlaxeśn olso pozz p’liticl riscs, dspt ɖ unḍstanḍbl unpopylaṛti v ziro Covid in sitiz. Ɖ cuntrisîd wz reḷtivli un’fctd bî rstrix́nz; it z olso mć wrs srvd bî hlʈcer, n ɖrfr wrs iqipt t handl a srj in cesz. W r lîcli t hír far les abt sicnis n deʈs ɖr, n sm wundr f mni Covid deʈs wl b ascrîbd t uɖr cōzz. Bt ẃl ɖ partistet z xprt in olṭrñ ɖ naṛtiv, it z hard t d so oṿnît. Hvñ hamrd hom ɖ mesij ɖt mć v ɖ wrld hd bn caḷsli abandnd bî its līdrz t a dedli ilnis, ofiślz nǎ sudnli portre Covid az litl wrs ɖn a bad cold. Stetmīdia hz swićt fṛm hîlîtñ ɖ tol v loñ Covid t anǎnsñ ɖt ɖ ćansz v gtñ it r “vri lo”, n īvn qotñ a doctr qsć̣nñ its vri xistns.

Hd Ćîna pord a frax́n v ɖ eḟt n rzorsz dvotd t tstñ n locdǎnz intu vax̣neśn n planñ ɖ end v ziro Covid, it wd nǎ b in a mć betr ples. Ɖs rvrsl z nesṣri, bt śd nt b vyd az prūf v an ifctiv slf-c’rex́n mec̣nizm – ptiklrli ẃn pṛtstrz r peyñ ɖ prîs fr ɖer dfayns. Rɖr, it z evidns v ɖ fełr v a sistm ɖt rerli lisnz t its sitiznz n z incrisñli subjict t ɖ dsiźnz v wn man.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on Sunak’s asylum plan: tough talk can’t mask past failures

‘Mr Sunak said that “fairness” must be the overarching principle, and is fond of pointing out how tolerant and welcoming he thinks the UK is.’ Photograph: Reuters
‘Mr Sūnac sd ɖt “fernis” mst b ɖ oṿarćñ prínsipl, n z fond v pôntñ ǎt hǎ tolṛnt n welcmñ h ʈncs ɖ YC z.’ Foṭgraf: Rôtrz

Ɖ Gardịn vy on Sūnac’s asîḷmplan: tuf tōc c’nt masc past fełrz

(Transcription of a Guardian editorial of 13 Dec. 2022)

Tac̣lñ ɖ baclog v clemz z ɖ rît îdīa. Bt ɖ guvnmnt sīmz unlîcli t aćiv it

Tyzde 13 Dsmbr 2022

Ɖ  YC’z baclog v asîḷmclemz, ẃć cuṛntli standz at abt 140,000, hz bn bildñ p sins 2013. Ɖ guvnmnt, n sṗsificli ɖ Hom Ofis, berz rsponsbiḷti fr ɖs. Trî az h mt t priznt himslf az a ny brūm, swīpñ awe old cobwebz n clīnñ p a scrapi sistm, Riśi Sūnac mst tec hiz śer v rsponsbiḷti fr ɖ cuṛnt dsfuñśn – n ɖ akt suḟrñ it līdz t.

In ɖ Hǎs v Comnz on Tyzde, ɖ prîm̦inistr sòt t priznt hiz fîv-pônt plan az a blast v bold, freś ʈncñ. Hiz ambiśn t drasticli rdys ɖ baclog nxt yir, n promis v ny rzorsz includñ xtra, speṣ́list ceswrcrz, sǎnd lîc cnstructiv steps. Bt it z dǎtfl ẃɖr ɖz emz wl b met, n ɖ rest v ɖ anǎnsmnt gev mor rīzn fr alarm ɖn rlif at ɖ d’rex́n v travl.

Last munʈ an acoṃdeśnsntr at Manstn erport in Cnt wz clozd dǎn aftr un’xptbl cndiśnz includñ dziz ǎtbrecs wr xpozd. Bt ministrz sīm az dtrmind az evr t avôd ɖ xpns v hotelz, n Mr Sūnac clemd in parḷmnt ɖt vecnt hoḷdecamps n armibaṛcs wl sn pṛvîd bedz fr 10,000 ppl. Sáitñ hiz clos wrcñ rleśnśp wɖ ɖ homsecṛtri, Suela Braṿmn – hu śd hv rzînd in Octobr fr brīćñ ɖ miṇstirịl cod – Mr Sūnac olso signld hiz s’port fr ɖ poḷsi v dportñ asîḷmsīcrz t Rwanda. N h promist ny lejsleśn ɖt wl – f pást – mc it imposbl fr ppl arîvñ in ɖ YC on smōl bots t sbmit asîḷmclemz at ol.

Mr Sūnac sd ɖt “fernis” mst b ɖ oṿarćñ prínsipl, n z fond v pôntñ ǎt hǎ tolṛnt n welcmñ h ʈncs ɖ YC z. Bt h dclînd t xplen ẃt z mnt bî ɖ stetmnt ɖt ɖ xistñ inṭnaśnl fremwrc fr refyjīz z “obṣlīt”. N h ofrd no clir aśuṛnsz ɖt sef n līgl rùts, includñ sṗsific pṛviźn fr ćildṛn n faṃli ri-yńn, wd b pt in ples.

A rīzṇbl ces cn b md fr fast-tracñ rtrnz t Albeńa, az sm YY cuntriz r olrdi dwñ, n fr an inhanst rǒl fr ɖ Naśnl Crîm Ejnsi in cmbatñ traḟcñ. Bt it z roñ t priznt sć meźrz in miliṭristic reṭric abt “būts on ɖ grǎnd” ptrolñ Frenć bīćz. Ẃtvr ɖ rīznz fr ɖ śift in deṃgrafics v smōl-bot pasinjrz, ɖ riaḷti v lîf fr most asîḷmsīcrz v ol naṣ́naḷtiz z a levl v hardśp dificlt fr ppl livñ setld lîvz t imajin. Dsgresḟli, ɖ ceotic cloźr v Manstn léd t a numbr v its formr rezidnts biyñ dumt in sntṛl Lundn, wɖ nẃr t g. In Octobr it imrjd ɖt 222 ćildṛn hv dis’pird fṛm hotelz in ẃć ɖ Hom Ofis pt ɖm.

Ɖ guvnmnt’s cruwl n westfl Rwanda scīm mcs it an inṭnaśnl ǎtlîr. Ɖr z evri rīzn t dǎt ɖ plej t tacl wêtñlists wɖ ny stāf, gvn ɖt rcrūtmnțargits acrs ɖ public sectr r rūtīnli biyñ míst. Folowñ Liz Trus’z dsgresfl sjsćn in ɖ sumr ɖt ɖ Frenć prezidnt cd b cnsidrd a “fo”, Mr Sūnac’s cmitmnt t wrc wɖ YY partnrz z a welcm ćenj. Fr ɖ sec v ɖ ʈǎzndz v ppl stuc in limbo, wêtñ fr ɖer clemz t b prosest, it mst b hopt ɖt hiz rnyd foc̣s on ɖs iśu wl brñ sm beṇfiśl ifcts, hvr liṃtd.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on Olaf Scholz’s Germany: reading the signs of new times

‘Mr Scholz is tasked with finding an updated business model for Europe’s most powerful economy.’ Photograph: Clemens Bilan/EPA
‘Mr Scholz z tasct wɖ fîndñ an updetd biznismodl fr Yṛp’s most pǎrfl icoṇmi.’ Foṭgraf: Clemens Bilan/YPE

Ɖ Gardịn vy on Olaf Scholz’z Jrṃni: rīdñ ɖ sînz v ny tîmz

(Transcription of a Guardian editorial of 11 Dec. 2022)

Ɖ ćanslr’z frst yir in ofis hz bn dfînd bî ɖ consiqnsz v Ruśa’z wor in Ycren

Súnde 11 Dsmbr 2022

Last Dsmbr, on bcmñ Jrṃni’z frst SPD ćanslr fr 16 yirz, Olaf Scholz asct eidz ẃɖr ɖr wz a plan B fr eṇji śd Ruśa trn of ɖ gas. Ɖ ansr, Mr Scholz rout in an ese publiśt ɖs munʈ, wz “no”.

So bgan a yir jrñ ẃć ɖ asumśnz unḍlayñ decedz v Jrmn pṛspeṛti wr tstd t dstrux́n. Vḷdīmir Pūtin’z brūtl inveźn v Ycren, n hiz weṗnîześn v eṇji s’plîz, oblîjd Jrṃni t simlteńsli end its dpndnsi on Ruśn gas n rīʈnc a slf-conśsli lo profîl az a militri pǎr. Gvn ɖ scel n moṛl rjnsi v ɖ ćalinj – n Jrṃni’z jioṗliticl importns – Mr Scholz’z smtmz unwīldi ʈri-parti cọliśnguvnmnt hz nt got ɖ inṭnaśnl credit it dzrvz fr stepñ p t ɖ plet.

Undr Mr Scholz, Jrṃni hz bcm ɖ ʈrd larjist donr v ed, includñ wepnz, t Ycren. At ɖ sem tîm, it hz hld a nesṣri lîn on cīpñ Nato ǎt v ɖ wor. At hom, ɖ guvnmnt hz ifctivli dlt wɖ ẃt Mr Scholz cōlz a zeitenwende (trnñ pônt) bî spendñ xpśnl sumz t dīl wɖ xtrordnri srcmstansz. Az ɖ cuntri hz axest oltrṇtiv sorsz v gas at brecnec spīd, n traid t spīd p ɖ trnziśn t rnywbl eṇji, €200bn hz bn boroud t subṣdîz hî eṇjibilz. Abt €100bn mor z t b invstd in būstñ ɖ cepbiḷtiz v a mor hî-profîl Jrmn armi.

Ɖs inorṃs amǎnt v borowñ hz bn clast az an imrjnsifund – alawñ it t b plest of ɖ bcs. Ɖt, in trn, hz pmitd Mr Scholz t psy sm v ɖ sntr-left ajnda ɖt hlpt gt him ilectd: ɖ minimm wej hz bn rezd, alñ wɖ welférpemnts n ɖ stetpnśn; a popylr subṣdîzd public-trnsport pas wl b riintṛdyst in 2023. Ɖ cọliśnguvnmnt z olso mcñ it īzịr fr imigṛnts t aplî fr naćṛlîześn n sitiznśp. Sm v Mr Scholz’z critics on ɖ left wd lîc ɖ guvnmnt t g frɖr n fastr on iśuz sć az c’lectiv barġnñ n fer wejz. Bt a yir on, n gvn ɖ srcmstansz, ɖs lcs lîc a dīsnt pṛgresiv record.

Nvɖles, aftr a trōmatic yir dscrîbd bî wn SPD membr v parḷmnt az “abṣlutli insen”, ɖ fyćr lcs jst az ćaḷnjñ fr Mr Scholz n hiz cọliśnpartnrz. In ɖ poulz, az ɖ cost-v-livñ crîsis bîts, ɖ SPD z runñ wel bhnd ɖ CDY opziśn. In ɖ īst, rzntmnt at ɖ cost v s’portñ Ycren’z rzistns t Mr Pūtin z rîzñ. P’līsrêdz acrs ɖ cuntri last wīc, ẃć ʈwortd a far-rît plot t oṿʈro ɖ stet, cnfrmd ɖ ʈret pozd bî frinj xtrimists radic̣lîzd in an ej v prṃcrîsis.

On ɖ eṇjifrunt, impresiv reṭric on ɖ nīd t axeḷret ɖ grīn trnziśn z nt biyñ maćt bî facts on ɖ grǎnd. N on vxt Yṛpiyn iśuz sć az ôlprîs caps n eṇjisubṣdiz, uɖr YY līdrz hv akzd Mr Scholz v lacñ soḷdaṛti n tecñ a “Jrṃni frst” aproć. Ɖ Franco-Jrmn rleśnśp, in ptiklr, z in nīd v rper.

Most funḍmnṭli, Mr Scholz z tasct wɖ fîndñ an updetd biznismodl fr Yṛp’s most pǎrfl icoṇmi. Hvñ groun rić ʈru xport-léd groʈ in an ira v hî gloḅlîześn n ic̣nomic inṭdipndnsi, Jrṃni mst nǎ naṿget a multipolr wrld in ẃć bʈ ɖ YS n Ćîna r irectñ barịrz. Mr Pūtin’z ax́nz hv cnsînd ɖ doctrin v Wandel durch Hándl (ćenj ʈru tred) t hisṭri. Hvñ s’xesḟli avrtd poṣbl dzastr jrñ hiz frst yir in ofis, Mr Scholz’z premịrśp wl b dfînd bî hiz abiḷti t fînd a we t prizrv Jrmn ic̣nomic streñʈs in trnsformd tîmz.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on declining authors’ pay: an unequal burden

Writing is ‘a vocation, admittedly with big potential rewards, but also with a big risk of penury and exploitation’. Photograph: Sean Gladwell/Getty Images
Raitñ z ‘a voceśn, admitidli wɖ big ptnśl rwordz, bt olso wɖ a big risc v peńri n xplôteśn’. Foṭgraf: Śōn Gladwél/Geti Iṃjz

Ɖ Gardịn vy on dclînñ oʈrz’ pe: an unīql brdn

(Transcription of a Guardian editorial of 11 Dec. 2022)

A stīp slump in aṿrij rnñz nt onli afcts indivijlz, bt impovṛśz litṛćr bî dictetñ ẃć storiz gt tld

Súnde 11 Dsmbr 2022

Nyz ɖt ɖ aṿrij rnñz v slf-imploid raitrz hv slumt t £7,000 in ɖ YC mt sīm par fr ɖ cors in ɖ contxt v a pandemic foloud bî a cost-v-livñ crîsis. Hvr, ɖ 38% drop in mīdịn rnñz sins 2018 cntinyz a 16-yir dǎnẉd trend, wɖ ɖ numbr v oʈrz hu rn ol ɖer incm fṛm raitñ mor ɖn hāvñ sins 2006, fṛm 40% t 19%. Ɖs fnominn z nt ynīc t ɖ YC, wɖ similr trendz rportd in Ostreła, Caṇda, ɖ YY n ɖ YS, acordñ t ɖ oʈrz v a ny rport.

Ɖ srve, cmiśnd bî ɖ Oʈrz’ Lîsnsñ n C’lectñ Ssayti (OLCS), z nt gwñ t set alarmbelz rññ lîc ɖ lo pe v nrsz or ambyḷnsdrîvrz. Ɖz r ppl in a netwrc v inḍstriz, acrs pubḷśñ n ɖ mīdia, ɖt hv olwz rwordd ɖ s’xesfl fy at ɖ xpns v ɖ aspîrñ mni. Ɖ fl sgnificns v ɖ drop bcmz clir ẃn y buro dǎn intu ẃr ɖ oʈrz liv n hǎ ɖe manij t svîv on sć lo rnñz. Nirli haf r best in Lundn n ɖ sǎʈ v Ñgḷnd, n mni rlî on fînanśl s’port fṛm partnrz or faṃli (ẃr ɖe d so, ɖer hǎshold rnñz aṿrij £50,000). Wn in fîv prîmṛli s’port ɖmslvz ʈru acdemic wrc.

Ẃr dz ɖs līv a yuñ raitr tôlñ awe in a bedsit smẃr in ɖ Tìz Vali? Amñ ɖ raitrz sveid, onli 3% liv in ɖ norʈ-īst v Ñgḷnd, fōlñ t 1% v ɖoz huz raitñ okpîz mor ɖn haf v ɖer wrcñ tîm. Ɖ Bcr-winñ noṿlist Pat Barcr wz wn sć oʈr bac in 1982 ẃn hr frst novl, Yńn Strīt, wz fîṇli publiśt, aftr biyñ rjctd mni tîmz fr oḟrñ tù blīc a portrit v wrcñclas wimin hu, lîc hr, hêld fṛm ɖ industrịl norʈ-īst.

Īvn nǎ ɖt Mz Barcr hz muvd hr fix́nl gêz on t ɖ clasicl wrld, hr novlz ʈrum wɖ ɖ “tufnis, irevṛns, hymr n bitrnis” ɖt ś hírz in wimin’z vôsz arnd hr. Fix́n wd b vri mć purr wɖt sć plêfl apḷceśnz v livd insîts fṛm undŗeprizntd cḿṇtiz. So it z wuriyñ t hír ɖt raitrz fṛm mnoṛti eʈnic bacgrǎndz r ptiklrli luzñ ǎt, wɖ ɖ fōl in publiśrz’ advansz – ɖ muni ɖt hīts ɖ raitr’z garit – a ci cnsrn.

Tū yirz ago, raitrz arnd ɖ wrld atmtd t rvil ɖ dis’dvantij sufrd bî blac oʈrz bî śẹrñ ɖer rnñz on Twitr. Ɖ formr ćildṛn’z lorịt Maḷri Blacmn wz amñ ɖoz hu wr śoct bî ɖ dspaṛtiz ɖt imrjd. Rports on #pubḷśñpeidmi bòr ǎt wn reṿleśn v ɖ OLCS srve: 47% v rnñz g t 10% v raitrz, so fr ɖ vast mjoṛti, a c’rir in raitñ rlîz on “intrinzic motveśn”. In uɖr wrdz, it z a voceśn, admitidli wɖ big ptnśl rwordz, bt olso wɖ a big risc v peńri n xplôteśn. “F w gv p, nʈñ ćenjz. Ǎr storiz r wrʈ telñ n nīd telñ,” rout Mz Blacmn, in a twīt ɖt nītli sumd p ɖ cnundṛm: t ivolv, litṛćr most nīdz ɖoz hu r rwordd līst.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on cuts in theatre funding: a threat to playwriting

The Oldham Coliseum, ‘another theatre cut off without a penny’. Photograph: PR image
Ɖ Oldm Coḷsiym, ‘anɖr ʈiytr cut of wɖt a peni’. Foṭgraf: PR imij

Ɖ Gardịn vy on cuts in ʈiytrfundñ: a ʈret t plêraitñ

(Transcription of a Guardian editorial of 9 Dec. 2022)

In an inḍstri drend v stet s’port, hu wl der t tec a risc on ny plez? Ɖ los wl b flt nt onli in Lundn, bt acrs ɖ cuntri

Frîde 9 Dsmbr 2022

Ɖ  storm ovr artsfundñ in Ñgḷnd muvd fṛm oṗra t ʈiytr ɖs wīc, ẃn ɖ artistic d’rectr v wn v Lundn’z līdñ ny raitñhǎzz rzînd in rspons t ɖ wɖdrwl v its Artscaunsl Ñgḷnd grant. Its ǎtgwñ d’rectr, Roxana Silbrt, sd ɖt ɖ los v its stetsubṣdi v £766,455 a yir mnt it cd no longr cntiny t fuñśn az a hub fr ny raitñ. Sevnti-fîv plêraits trnd ǎt fr a crîsismītñ folowñ ɖ anǎnsmnt, mni v hūm credit Hamstid ʈiytr wɖ gvñ ɖm c’rir-mcñ brecs, n ol v ɖm wurid abt ɖ ifct on ɖ frajîl plêraitñ icoḷji v ɖ cuntri f a sīdbed lîc Hamstid cn onli aford t stej gaṛntìd crǎdplizrz.

Ɖ 60-yir-old norʈ Lundn veny z amñ 141 orġnîześnz cut adrift undr Arts Caunsl Ñgḷnd’z radicl ʈri-yir plan t rīśep ɖ crietiv icoṇmi v Ñgḷnd. Cōld t acǎnt bî ɖ dijitl, culćr, mīdia n sport cmiti on Frîde, ɖ ćīf xektiv v ɖ grantgvñ guvnmnt ejnsi cd onli bat awe a s’xeśn v locl-inṭrest criṭsizmz fṛm MPz wɖ ɖ stetmnt ɖt, v cors, evrʈñ wd b mć betr ol rnd f onli ɖr wz mor muni, bt sadli ɖr wz’nt – ptiklrli in Lundn, ẃr it hd bn ordrd t sîfn £24m of t mor nīdi eriaz ovr ɖ nxt ʈri yirz.

A sjsćn ɖt ɖs dmand wz md bî a prīvịs culćrsecṛtri, n ɖ ny wn me hv a freś aproć “on sm matrz”, z no conṣleśn fîv wīcs aftr ɖ ax hz fōḷn, at ɖ end v a nel-bîtñ, 10-de dle impozd bî ɖ Dpartmnt fr Dijitl, Culćr, Mīdia n Sport itslf. Ɖr wz a ʈiatricaḷti t ɖ ritẏlîzd parḷmntri standof ɖt ɖoz armzleñʈ Śecspirịn ejnts Rosencrantz n Guildenstern wd hv aprīśietd, wɖ ɖ comic subplot ɖt ɖ Tori ćer v ɖ ol-parti cmiti hd bn sspndd fṛm ɖ parḷmntri parti pndñ a p’līs invstgeśn, aurz bfr it wz dy t cnvin, so an unḍstudi hd t step in.

Ɖs bacstej ceos mt b funi f it wr nt so sirịs fr ɖ fyćr v an inḍstri ẃć – it wz pôntd ǎt, in ɖ contxt v anɖr ʈiytr cut of wɖt a peni, ɖ Oldm Coḷsiym – jeṇrets £8 fr locl icoṇmiz fr evri £1 v public muni spent. Ẃt xacli z it ɖt z biyñ levld p, in ɖ tīʈ v an eṇji n cost v livñ crîsis, aftr 12 yirz in ẃć ɖ artswrld hz olrdi lost mor ɖn a ʈrd its fundñ in riyl trmz – gen or pen?

Ɖ lîf v a plêrait z enwe ntorịsli pricerịs, wɖ mni dfctñ t ɖ betr-fundd hǎzz v mênḷnd Yṛp t cīp ɖer c’rirz aflot. Yt fṛm Śecspir t Stopard, Aphra Behn t Lūsi Prebl, plêraitñ hz bn a juwl in ɖ YC’z culćṛl crǎn, studid n xportd arnd ɖ wrld. Its practiśnrz hv inrićt ɖ rletd inḍstriz v film, teḷviźn, redio n gemñ. Ɖt Lundn stl rsivz a ʈrd v Artscaunsl Ñgḷnd’z naśnl-portfolio fundñ z cold cumḟt. Venyz ɖt hv bn cut of – Hamstid, ɖ Get, ɖ Donmar – r part v a jônd-up, multiḍmnśnl wrld ɖt dz nt abîd bî poscodz. Ɖ buc stops nt wɖ ɖ artscaunsl, bt wɖ ɖ guvnmnt.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Observer view on a humanitarian calamity in the making

A camp for internally displaced people, near Baidoa in Somalia, one of five countries currently experiencing ‘catastrophic hunger’. Photograph: Gary Calton/The Observer
A camp fr intrṇli dsplest ppl, nir Baidoa in S’māła, wn v fîv cuntriz cuṛntli xpirịnsñ ‘caṭstrofic hungr’. Foṭgraf: Gari Caltn/Ɖ Obzrvr

Ɖ Obzrvr vy on a hymaṇterịn c’laṃti in ɖ mcñ

(Transcription of an Observer editorial of 4 Dec. 2022)

Wɖt a 25% rîz in ed, tnz v miłnz v ppl wl b pt at risc v starveśn n dziz. W mst step p t ɖ ćalinj

Súnde 4 Dsmbr 2022

A  grim wornñ fṛm ɖ Ynîtd Neśnz last wīc ɖt a record 339 miłn ppl wl nīd sm form v imrjnsi rlif in 2023 z a rmîndr t Britn n Yṛpiyn cuntriz ɖt Ycren z nt ɖ onli crîsiszon in a wrld bset bî xtrim clîṃtćenj, unpresdntd fūdśorṭjz n ńmṛs uɖr conflicts.

Ɖs z nt t miṇmîz ɖ akt dstres cōzd bî Ruśa’z ilīgl inveźn. Ɖ YN sz nirli haf-a-miłn Ycreńnz nīdd d’rect wintr’sistns in rīsnt wīcs. Miłnz mor r dsplest or lac ilectriṣti, hītñ n wōtr folowñ Ruśn misîl’tacs.

Ɖr z no līgtebl v suḟrñ, no Wrldcup v miẓri. Ɖ YN’z pridix́nz spīc t a śerd trōma trnsndñ naśnl bǎnḍriz. Ɖ figr v 339 miłn z 65 miłn p on 2022, afctñ 68 cuntriz. It z rufli ɖ popyleśn v ɖ YS – or 4% v ɖ popyleśn v ɖ planit.

Ɖs z nt nxt yir’z probḷm; a hymn c’laṃti z olrdi unfoldñ. It z esṭmetd ɖt 222 miłn ppl in 53 cuntriz wl fes svir fūdśorṭjz bî ɖ end v 2022, wɖ 45 miłn v ɖm at risc v starveśn n asośietd dzizz. Ppl r dayñ avôḍbl deʈs nǎ, evri de, larjli unrimarct.

Fîv cuntriz – Afgaṇstan, Īʈiopia, Hêti, S’māła n Sǎʈ Sdan – r olrdi xpirịnsñ “caṭstrofic hungr”. T mīt ɖs n similr ćaḷnjz, ɖ YN n partnrz r sīcñ $51.5bn (£41.5bn) in 2023 donrfundñ, p 25% yir on yir. Ɖe wl b luci t gt haf v ɖt. Onli 47% v YN-rqstd 2022 rlif̓undz mtirịlîzd.

A globl dǎntrn z nt ɖ bst tîm t sīc adiśnl caś. Ɖ ifcts v ɖ pandemic cntiny t cōz sirịs ic̣nomic disḷceśn, az in Ćîna. Intrenćt poṿti in līst dveḷpt cuntriz z a loñstandñ probḷm. So, tù, z ɖ sort v slfiśnis ɖt léd ɖ Toriz t slaś Britn’z oṿsìz-ed bujit in 2020.

Bt sć factrz d nt xkz inax́n. Nr r ɖe ɖ funḍmntl cōz v tde’z axeḷretñ hymaṇterịn crîsis. Man-md clîṃtćenj n avôḍbl conflicts r prîmṛli t blem. Ɖs yir’z xtrim fludñ in Pacistan, fr xampl, wz hardli ɖ product v norml weɖrsîclz. Ɖ YN ćīf, António Guterres, sd h hd “nvr sìn clîṃtcarnij on sć a scel”.

Ɖ drǎts, xtrim hīt, crīpñ dzrtiḟceśn n cropfełrz in ɖ Horn v Africa n purr cuntriz in Africa n Eźa r lîcwz prinsipli atribytbl t globl wormñ – trigrd, iniṣ́li, bî ɖ cuntriz v ɖ wlʈi norʈ. So, mor ɖn evr, it z ɖer rsponsbiḷti t fŭli fund ɖ YN’z 2023 apil, ispeṣ́li in ɖ lît v ɖ Cop27 “los n damij” agrīmnt.

Wor n conflict r uɖr big drîvrz v ɖs globl imrjnsi. Yemn pṛvîdz a trajic xampl. Wn v ɖ wrld’z wrst hymaṇterịn crîsīz, its loñ-runñ sivl wor apird clos t endñ rlịr ɖs yir. Bt a trūs c’lapst in Octobr n inṭmitnt fîtñ hz rzymd.

Yemn’z plît hz bn xasbetd bî clîṃtfactrz. Bt it z wrsnd bî xtrnl actrz, prinsipli Iran n Sǎdi Arebia. Ɖ sem holdz tru in norɖn Siria, ẃr anɖr Trciś inveźn z ʈretnd. Ńmṛs foṛn inṭvnśnz in Siria sins 2011 hv cntribytd t fūd inṣkṛti afctñ 60% v ɖ popyleśn.

Ɖ dveḷpmntministr, Andru Mićl, viẓtñ wor- n drǎt-hit S’māła last wīc, sd ɖ wrld’z nglect v ɖ Horn v Africa wz “un’xptbl”. H anǎnst £14m in ny hymaṇterịn n s’kṛti ed. Bt ɖs a drop in a deṣcetd ośn. Dspt ɖer ǒn probḷmz, Britn n its wlʈi frendz cn n mst aford t d mor.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Observer view on the indefensible decision to open a deep coalmine in a climate crisis

The former colliery site in Westhaven is to be reopened with the first deep coalmine approved in the UK for 30 years. Photograph: Christopher Furlong/Getty Images
Ɖ formr cołrisait in Wsthêvn z t b riopnd wɖ ɖ frst dīp colmain apruvd in ɖ YC fr 30 yirz. Foṭgraf: Crisṭfr Frloñ/Geti Iṃjz

Ɖ Obzrvr vy on ɖ indifnsbl dsiźn t opn a dīp colmain in a clîṃtcrîsis

(Transcription of an Observer editorial of 11 Dec. 2022)

Ɖ guvnmnt sz ɖ nīdz v YC stīl-mcñ oṿrîd ɖ invîrnmntl impact. Ɖ inḍstri ʈncs difṛntli

Súnde 11 Dsmbr 2022

Ɖ  dsiźn t apruv a ny £165m colmain in Cumbria rvilz an unpleznt truʈ abt ɖ guvnmnt. It demnstrets, wɖ brūtl claṛti, ɖt Nu 10 hz no creḍbl grīn ajnda n dz nt unḍstand or cer abt ɖ clịmatic peṛl ǎr wrld z fesñ.

Ministrz r clirli foc̣st onli on śort-trm, tacticl gen – in ɖs ces, t gv a brīf būst t locl implômnt – at ɖ xpns v formñ a straṭji fr rīćñ net-ziro carbn imiśnz bî 2050 n mntenñ wrldlīdrśp in ɖ batl t limit ɖ impact v grīnhǎs-gas imiśnz on ǎr clîṃt.

Lord Dībn, ćer v ɖ Clîṃtćenj Cmiti, ɖ guvnmnt’s indipndnt advîzr, hz dscrîbd ɖ dsiźn t apruv ɖ cołri – t b bilt bî Wst Cumbria Mainñ – az “abṣlutli indifnsbl”. Ɖ formr Cnsrṿtiv ministr z qt c’rect in ɖs anaḷsis, ẃć, in lîn wɖ uɖr xprts, flatli contṛdicts ɖ leṿlñ-up secṛtri Mîcl Gov’z arğmnts fr apruvñ ɖ main at Wŭdhǎs nir Ẃîthêvn.

Ɖ guvnmnt clemz ɖt ɖ Wŭdhǎs cołri, ɖ frst dīp colmain t b apruvd fr 30 yirz, wl pṛdys cǒcñcol ɖt z despṛtli nīdd fr stīl-mcñ in Britn n z ɖrfr vîtl fr YC inḍstri az a hol. Ɖs z untru. Fr wn ʈñ, Britiś stīl-mcrz wl b līġli rqîrd – az part v ǎr clîṃt obḷgeśnz – t muv t lo-carbn pṛdux́n in ɖ nxt 13 yirz. Ẃn ɖt hapnz it wl no longr b ebl t yz cǒcñcol. Ǎtpt fṛm Wŭdhǎs cołri ɖrfr hz no loñ-trm fyćr in Britn.

In eni ces, ɖ col ɖt wl b dug p at ɖ main wl hv a hî sulfrcontent. Mni YC stīl-mcrz hv indcetd ɖt ɖs mcs it un’xptbl fṛm ɖ start; tū cumṗniz hv olrdi rjctd eni prospect v evr brnñ Wŭdhǎs col. Ɖus its śort-trm ys in ɖ YC olso lcs liṃtd, wɖ onli wn v ɖ cuṛnt for blastfrṇsz xpctd t xplôt its col. Az a rzult, inḍstrifigrz n eṇji xprts pridict ɖt arnd 90% v Wŭdhǎs’z col wl b xportd – t a wrld ɖt olrdi hz a glut v fosilfylz. Stīl-mcñ in Yṛp z olso ćenjñ n wl rlî on hîdṛjn, nt col, in ɖ nir fyćr – līvñ Britn t sīc marcits fr its Cumbrịn col in plesz ẃr invîrnmntl cnstrents r liṃtd. In ɖ proses, w wl hv bcm a s’playr v drti fyl t ɖ planit.

Apruvl v ɖ cołri sirịsli tarṇśz ɖ YC’z repyteśn az a globl līdr on clîṃt ax́n n opnz s p t wel-jusṭfaid ćarjz v hipocṛsi. Telñ uɖr cuntriz t dić col ẃl crietñ ny mainz wl sirịsli unḍmain Britiś ngośietrz’ ćansz v inflụnsñ clîṃtsumits. India n uɖr dveḷpñ neśnz wl srtnli nt b hapi t b tld t avôd yzñ fosilfylz bî a cuntri ɖt z xplôtñ ny sorsz v ɖ most p’lūtñ v ol hîdrocarbnz.

It z a grim, unseṭlñ, śemfl sićueśn ɖt wz sumd p bî Pṛfesr Pōl Īcinz, v ɖ Insttyt fr Ssteṇbl Rzorsz at Yṇvrṣticolij Lundn, last wīc: “Ax́nz spīc lǎdr ɖn wrdz, n apruvl v ɖs colmain, instd v sīcñ invstmnt in rnywbl eṇji on ɖ sem sait, cnfrmz ɖt ɖ guvnmnt’s proṭsteśnz in fevr v a grīn icoṇmi r a śam.”

Sayntists esṭmet ɖt ɖ cołri wl līd t ɖ rlis v 250m tunz v carbndîoxîd ovr ɖ nxt 30 yirz. Wst Cumbria Mainñ sz it wl criet arnd 500 jobz. In an oṿhītñ wrld, ẃć wl bcm incrisñli intolṛnt v fosilfylz, ɖz jobz r gwñ t b śort livd.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Observer view on why public sector workers deserve a fair pay deal and have no choice but to strike

Health workers take part in a march in central London to demand a pay rise. Photograph: Belinda Jlao/Sopa Images/Rex/Shutterstock
Hlʈwrcrz tec part in a marć in sntṛl Lundn t dmand a pêrîz. Foṭgraf: B’linda Jlao/Sopa Iṃjz/Rex/Śuṭstoc

Ɖ Obzrvr vy on ẃ public-sectr wrcrz dzrv a fer pêdīl n hv no ćôs bt t strîc

(Transcription of an Observer editorial of 11 Dec. 2022)

Ɖ guvnmnt hz feld t rêz riyl-trm wejz fr yirz n z nǎ rfyzñ t ngośiet

Súnde 11 Dsmbr 2022

Wrcrz in ɖ YC r xpirịnsñ ɖ longist pêsqīz in mor ɖn 200 yirz. Ɖe r rnñ on aṿrij £900 les a yir in riyl trmz ɖn ɖe wr bfr ɖ 2008 fînanśl crîsis, n ɖ Reẓluśn Fǎndeśn hz fōrcast aṿrij wejz r nt set t rtrn t 2008 levlz untl 2027.

Bt public-sectr wrcrz hv sufrd ɖ wrst. TYC anaḷsis śoz ɖt nrsz, on aṿrij, r tde peid £5,000 a yir les in riyl trmz ɖn in 2010. Fr paṛmedics n midwîvz, ɖt figr z £6,000 a yir. P’līs ofisrz n priznsrvis ofisrz hv sìn ɖer riyl pe drop bî 13% n 10.4% rspctivli sins 2009. Ɖ pe v secnḍri-scūl stāf n prîṃri-scūl stāf hz fōḷn bî 9.7% n 11.8%. N az infleśn hz spîct n eṇjiprîsz hv spîṛld, it z public-sectr wrcrz hu r fesñ ɖ dīpist riyl-pe cuts, wɖ aṿrij nominl pe ofrz b’lo ɖ prîṿt sectr aṿrij. Ɖs z ɖ contxt in ẃć mni v ɖm – fṛm nrsz t tīćrz t Bordrfors gardz – wl b gwñ on strîc in ɖ cmñ wīcs. Mni v ɖz wrcrz r ppl hu cntinyd gwñ ǎt t wrc jrñ ɖ pandemic, ptñ ɖer hlʈ n ɖt v ɖer faṃliz at risc t mnten ɖ pṛviźn v isnśl srṿsz. Yt s’xesiv Cnsrṿtiv ćanslrz hv ifctivli aćivd cuts t public srṿsz ovr ɖ last deced bî forsñ public-sectr wrcrz t ber riyl-trm pêcuts. Ɖ NHS z biyñ cros-subṣdîzd bî docñ nrsz’ pe. Tīćrz r biyñ peid les t cīp spendñ on scūlz az lo az poṣbl.

Fr mni lowr-peid public-sectr wrcrz, ɖs z rīćñ a crunćpônt. Frst z ɖer prsnl fînansz: deta fṛm ɖ Trusl Trust śoz ɖt nrsz r amñ ɖoz biyñ forst t rlî on fūdbancs t fīd ɖer faṃliz. A qortr v NHS hospitltrusts se ɖe hv set p sć bancs t hlp ɖer stāf gt ʈru ɖ wintr.

Secnd r ɖ akt stāfśorṭjz biyñ xpirịnst in mni public-sectr pṛfeśnz. Wn in 10 hospitlposts z vecnt, ẃć daṃjz peśntsefti n qoḷti v srṿsz, n incrisz ɖ preśr on uɖr membrz v stāf. Tīćrvec̣nsiz r at ɖer hîist ret sins naśnl deta wz frst c’lectd in 2010. Ɖs z bʈ az a rzult v xpirịnst hlʈ n edyceśn stāf līvñ ɖer pṛfeśnz dy t brnǎt n lo pe, n iśuz wɖ rcrūtmnt az a rzult v lo startñsaḷriz. Az ɖ Insttyt fr Fiscl Studiz hz argyd, lo n fōlñ public-sectr pe reḷtiv t ɖ prîṿt sectr z a hyj rcrūtmnt-n-rtnśn ćalinj. It z mtirịli afctñ ɖ qoḷti v hospitlz n scūlz.

Ʈrd, in sm sectrz, sć az rel, sub-infleśn pêrîzz r olso biyñ md cndiśnl on “moḍnîześn”, ẃć yẓ́li implîz cmpulsri rdundnsiz in a wrld ẃr ɖr r hardli eni rzorsz fr ppl t drw on t rtren; ɖs ofn mīnz axptñ biyñ ǎt v wrc or in mć lowr-peid wrc fr ɖ loñ trm.

Ɖs z ẃ mni grūps v public-sectr wrcrz r baḷtñ fr n planñ strîc ax́n ɖt wl cost ɖm pe in ɖ śort trm. Ɖ pe ofrz on ɖ tebl repriznt frɖr riyl-pe cuts n r nt ssteṇbl. Ɖe wl “bec in” incrist hardśp amñ wrcrz lîc nrsz, tīćrz n paṛmedics, n frɖr dclînz in ɖ qoḷti v public srṿsz.

Ɖ guvnmnt hz rspondd bî argywñ ɖt mni v ɖ pêdīlz hv bn rec̣mndd bî indipndnt pe-rvy bodiz n ɖt it canot ɖrfr inṭfir wɖ ɖm. Ɖs z disinjenẏs: it z ɖ guvnmnt itslf ɖt sets ɖer rīmit, n ministrz hv dvrjd fṛm ɖer rec̣mndeśnz bfr. Riśi Sūnac n cabiṇtministrz r roñli clemñ it wd cost an xtra £1,000 p’ hǎshold t cīp public-sectr pe flat in riyl trmz, tecñ intu acǎnt infleśn v 11%.

Rɖr ɖn mīt yńnz n strîc a dīl, ɖ guvnmnt z ʈreṭnñ t intṛdys frɖr lejsleśn t crb ɖ pǎr v public-sectr wrcrz t strîc. Ɖ 2016 Tredyńn Act hz olrdi intṛdyst strinjnt cndiśnz on strîcs ɖt irodd ɖ pǎr v wrcrz t gt a fer pêsetlmnt. Ny pṛpozlz includ lejsletñ fr minimm-srvis levlz in “criticl” sectrz, banñ strîcs bî difṛnt yńnz in ɖ sem wrcples wɖn a set pirịd, rqîrñ freś baḷts fr ć bǎt v strîc ax́n n rqîrñ sūṗmjoṛtiz v yńnmembrz t vot t s’port strîc ax́n.

Līgl advîs fṛm Mîcl Ford CC, fr ɖ TYC, sz mni v ɖz pṛpozlz wd pt ɖ YC at risc v brīćñ its obḷgeśnz undr inṭnaśnl lw. It z enwe incnsiṿbl ɖt ny lejsḷtiv crbz cd b pást bî parḷmnt n impḷmntd in ɖ nxt fy wīcs īvn f ɖe dd nt pt ɖ guvnmnt at risc v sgnificnt līgl ćalinj.

Ɖ guvnmnt mst gt rnd ɖ tebl n ngośiet wɖ ɖ yńnz t avôd ɖ sgnificnt dsrupśn ɖt wl b cōzd bî strîcs in ɖ nxt fy wīcs. Lo-peid public-sectr wrcrz dzrv nt t b left mtirịli wrs of aftr a deced v riyl-trm pêcuts. Trayñ t śift ɖ blem t “yńnbosz” n fob of ɖ public wɖ veg proṃsz t clamp dǎn frɖr on ɖ pǎr v nrsz n tīćrz t strîc wl nt cut it ẃn votrz cn si wɖ ɖer ǒn îz ɖ impact pur stafñlevlz r hvñ in eriaz sć az hlʈ n edyceśn. It z ɖ guvnmnt, nt hard-prest wrcrz, hu wl b hld acǎntbl.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on proportional representation: Labour should back it

‘Voters will probably need to vote tactically to ensure that Keir Starmer’s Labour party stands a chance of winning power.’ Photograph: House of Commons/PA
‘Votrz wl probbli nīd t vot tacticli t enśur ɖt Cir Starmr’z Lebr parti standz a ćans v winñ pǎr.’ Foṭgraf: Hǎs v Comnz/PA

Ɖ Gardịn vy on pṛporśnl repriznteśn: Lebr śd bac it

(Transcription of a Guardian editorial of 9 Dec. 2022)

Hǎs v Lordz rform z a nesṣri, bt nt a sfiśnt consttyśnl ćenj t mnd Britn’z brocn poḷtics

Frîde 9 Dsmbr 2022

Munde marcs ɖ ʈrd aṇvrsri v ɖ jenṛl ilex́n ɖt dlivrd ɖ larjist Cnsrṿtiv parḷmntri mjoṛti sins Marġrit Ʈaćr’z. Lebr, mnẃl, dropt t its wrst rzult sins ɖ 1930z. Guvnmnts r ʈroun ǎt ẃn votrz wont a freś start. Ẃt wz unyźl in 2019 wz ɖt votrz gev ɖ Toriz ɖ tasc v rvrsñ Tori poḷsiz. Ɖt phps xplenz ẃ Riśi Sūnac hedz a guvnmnt ɖt rzmblz an opziśn in ofis, pitñ itslf agnst ax́nz v its prīdisesrz.

Ɖs paṛdox hîlîts hǎ clos ɖ tū-parti p’liticl sistm z t brecñpônt. Ppl hu votd Cnsrṿtiv at ɖ last ilex́n nǒ ɖe hv bn hd. Instd v gtñ a guvnmnt ɖt wl fix ɖ icoṇmi n ɖ NHS, ɖz votrz hv faund ɖmslvz wɖ ministrz hu r recñ ɖm. Ɖs hz léd t a wîdspred fīlñ v siṇsizm. Poulñ fr ɖ Cumṗs ʈnctanc śoz ɖt īvn f Lebr rplesz ɖ Cnsrṿtivz at ɖ nxt ilex́n, ɖ mjoṛti v votrz ʈnc ɖ p’liticl sistm z inceṗbl v mītñ ɖ big ćaḷnjz v ǎr tîm – sć az clîṃt, wlʈ iniqoḷti n hǎzñ.

Ɖs dsper hz its rūts in ɖ ilectṛl sistm. T si ẃ, cnsidr ɖ vxt iśu v iṃgreśn. Opińnpoulz śo ɖt haf v ɖ adult popyleśn nǎ se ɖt imigṛnts inrić ssayti. Bt bcz most v ɖ pro-iṃgreśn vots r pîld p in 25% v parḷmntri cnstitẏnsiz, n ɖ antīiṃgreśn vot z spred īvnli ovr ɖ uɖr 75%, poḷtics acts az a drag ancr on progres.

Ẃt nīdz t ćenj z ɖ dstortñ frst-past-ɖ-post votñsistm. In Britn, sīts wún at a jenṛl ilex́n r nt śerd ǎt pṛporśṇli btwn ɖ partiz. Bt nɖr v ɖ mn p’liticl partiz bacs a fẹrr mec̣nizm ɖt maćz sīts t vots. Bʈ beṇfit bî disinfranćîzñ ppl hu bac smōl partiz. Dfndrz v ɖ cuṛnt sistm se ɖt it gvz votrz tū brōd partiz t ćūz btwn, n dlivrz dyṛbl, stroñ guvnmnts rɖr ɖn śeci multiparti wnz. Yt Mr Sūnac z Britn’z fifʈ Cnsrṿtiv prîm̦inistr in six yirz.

Ɖ Libṛl Deṃcrats, n ɖer Libṛl fōrberz, hv cnsistntli fevrd ɖ adopśn v pṛporśnl repriznteśn; ɖ Cnsrṿtivz hv cnsistntli opozd eni rform; n ɖ Lebr parti hz bn cnsistntli dvîdd on ɖ iśu. Lebr z nǎ proṃsñ Hǎs v Lordz rform. Ɖs z a nesṣri bt nt a sfiśnt consttyśnl ćenj t mnd Britn’z brocn poḷtics. Sr Éd Dêvi, ɖ Libṛl Deṃcrat līdr, wz rît t se in a spīć last munʈ ɖt ɖ cuṛnt ilectṛl sistm “fylz ɖ disiluźnmnt ɖt fīdz xtrimizm. Pṛporśnl repriznteśn cn hlp tacl it … [Lebr’z] Lordz rform wɖt Comnz rform z lîc ćenjñ ɖ tairz ẃn ɖ car’z on fîr.”

Lebr siz ilectṛl rform az at bst a dstrax́n. Yt ɖ cuṛnt sistm z stact agnst it. Sr Cir Starmr stl nīdz t rten evri sīt hiz parti holdz tde, n gt a bigr swñ ɖn îɖr 1945 or 1997, t gen an unpresdntd 120 sīts fr a wn-sīt mjoṛti at ɖ nxt ilex́n. Sr Cir’z pouļīd z śrincñ. Votrz wl probbli nīd t vot tacticli t enśur ɖt Lebr standz a ćans v winñ pǎr n ɖt pṛgresiv partiz, sć az ɖ Lib Démz n ɖ Grīnz, d’nt gt sqizd ǎt.

Britn hz nvr bn asośietd wɖ jst wn we v votñ. Pṛporśnl repriznteśn hz pṛdyst mor sośl-deṃcratic poḷtics in Wêlz n Scotḷnd. It cd olso b a paʈwe fr xtrimist poḷtics – az hz hapnd in Yṛp. Bt a difṛnt YC ilectṛl sistm wd injndr cooṗreśn btwn partiz n a mor pluṛlistic p’liticl culćr, az wel az endñ ɖ daṃjñ Wsminstr obseśn ovr marjinl votrz. Fr ɖ cuntri’z sec, it’s tîm t ćenj a votñsistm bilt fr ɖ beṇfit v ɖ tū mn partiz.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Observer view on radical change being needed to overcome elitism in education

Pupils at Winchester College, Rishi Sunak’s former school. Photograph: Mark Draisey/Alamy
Pyplz at Winćestr Colij, Riśi Sūnac’s formr scūl. Foṭgraf: Marc Drêzi/Aḷmi

Ɖ Obzrvr vy on radicl ćenj biyñ nīdd t oṿcm ilītizm in edyceśn

(Transcription of an Observer editorial of 4 Dec. 2022)

In actñ az a cnveyr blt t ɖ most sòt-aftr jobz, mni scūlz śut ǎt mor ebl yuñ ppl

Súnde 4 Dsmbr 2022

Meṛtocṛsi z wn v ssayti’z most pǎrfl miʈs. It z cumḟtñ t b’liv w liv in a fer wrld ẃr ppl r rwordd fr a mixćr v taḷnt n eḟt. Bt Britn rmenz an ilītist cuntri in ẃć a soṣ́li straṭfaid ejceśnsistm funlz ɖoz born t priṿlij intu ɖ hîist-steṭs jobz, ẃl holdñ bac ćildṛn born t peṛnts hu hv nvr beṇfitd fṛm sć oṗtyṇtiz.

So Cir Starmr’z plej t rmuv ɖ ćaritbl steṭs v prîṿt scūlz, n rqîrñ ɖm t ćarj VAT on fiz, z a welcm muv. Jst 7% v ćildṛn atnd prîṿt scūlz. Yt prîṿtli edycetd yuñ ppl mc p olmst wn in ʈri unḍgrajụts at ɖ cuntri’z most s’lectiv yṇvrṣtiz. In ɖ jobzmarcit, ɖ figrz r īvn wrs: tū-ʈrdz v ɖ sīńr jūdiṣ́ri wr prîṿtli edycetd az wr six ǎt v 10 sivl-srvis prṃnnt secṛtriz, mor ɖn haf v dipḷmats n mor ɖn for in 10 sīńr mīdia editrz. Ɖs z nt a product simpli v ɖer rw abiḷti, bt olso v ɖ vast rzorsz ɖt g intu ɖer edyceśn, ɖ sośl cnx́nz n fevrz it opnz p n ɖ uɖr formz v culćṛl capitl it indǎz.

Prîṿt scūlz criet sośl harmz. In actñ az a cnveyr blt t ɖ most sòt-aftr jobz ɖe śut ǎt uɖr, mor ebl, yuñ ppl hu lac ɖoz advantjz. Ɖe crīm yuñ ppl fṛm dispṛporśṇtli aflụnt bacgrǎndz ǎt v ɖ stetsistm, ẃć hz a neġtiv impact on atenmnt fr evrwn els. It z roñ in prínsipl ɖt ɖz scūlz śd acru ɖ taxbeṇfits v ćaṛtiz.

So it z rît ɖt Lebr hz rīstetd its 2017 maṇfesto cmitmnt t end ɖer ćaritbl steṭs, a pṛpozl olso flotd bî Mîcl Gov ẃn h wz Cnsrṿtiv edyceśnsecṛtri. Bt az far az meźrz t crac ɖ ilītizm v Britn’z ejceśnsistm g, it z ferli incṛmntl. It wd rêz £1.7bn, an amǎnt dworft bî ɖ oṿol edyceśnbujit, n d litl t unpic ɖ advantjz v a prîṿt scūl edyceśn.

T combat iniqoḷti in ɖ ejceśnsistm, ɖr r bigr fiś t frî. Ʈri- n for-yir-oldz fṛm sm v ɖ most dis’dvantijd homz – 80% v ɖoz in ɖ botm ʈrd v ɖ incm distṛbyśn – r intîtld onli t 15 aurz v fri edyceśn a wīc f ɖer peṛnts d nt mīt eliɉbiḷti rqîrmnts fr mor fri aurz, ẃr-az ɖoz ɖt d gt axes t 30 fri aurz a wīc. Ɖs z an astoṇśñ sośl injustis gvn ɖ impact hî-qoḷti rli-yirz edyceśn cn hv fr ćildṛn fṛm les aflụnt bacgrǎndz, ampḷfaid bî ɖ fact ɖt fundñcuts fr rli-yirz pṛviźn hv hd ɖ śarpist impact on ɖ purist eriaz.

In ɖ stetscūl sistm, ɖr rmenz tù mć s’lex́n – bʈ xplisit, in ɖ form v gramrscūlz, n bî ɖ bacdor. Ẃr ɖe stl xist, gramrscūlz r dispṛporśṇtli doṃnetd bî ćildṛn fṛm mor advantijd bacgrǎndz, wɖ peṛnts ofn peyñ fr prîṿt tyiśn t s’port ɖm ʈru ɖ 11-plus. Ćildṛn fṛm lo-incm bacgrǎndz d wrs on aṿrij in eriaz ẃr ɖr z s’lex́n at 11. Gramrscūlz śd ɖrfr b aboliśt. Bynd ɖt, ɖr z tù mć s’lex́n bî poscod; ɖ bst-pformñ comprihnsivz r līst lîcli t axpt ćildṛn fṛm dis’dvantijd bacgrǎndz. Ɖ Sutn Trust edyceśnl ćaṛti esṭmetd in 2017 ɖt livñ nir a gd comprihnsiv add abt 20% t hǎsprîsz. T opn p mor eqitbl axes t ɖ cuntri’z bst scūlz, ćildṛn eliɉbl fr ɖ pyplprīmịm – a gd indcetr v depṛveśn – śd b gvn prîoṛti in scūl’dmiśnz in ɖ sem we ćildṛn in cer r. Far mor eḟt mst b ćanld intu cać-up tyiśn in ɖ wec v ɖ pandemic; xprts fir ɖt unīvn lrnñlos jrñ Covid-19, wɖ ćildṛn fṛm purr bacgrǎndz suḟrñ ɖ most, wl mīn ɖr z a bigr atenmnt gap btwn rićr n les aflụnt ćildṛn in ɖs jeṇreśn. N ɖr nīdz t b far les foc̣s on strucćṛl rform – ɖr z no evidns ɖt ɖ guvnmnt’s acaḍmi rformz hv dn enʈñ t impruv standdz acrs ɖ bōrd – n mor on hǎ t gt ɖ bst-qoḷti tīćrz t scūlz srvñ ɖ most dis’dvantijd eriaz, t avôd tīćrśorṭjz afctñ ɖz eriaz ɖ most.

Ɖ yṇvrṣti sistm in ɖ YC z acdemicli straṭfaid t absrd levlz, wɖ a difṛns v wn or tū A levl gredz pśñ a yuñ prsn twdz a difṛnt insttyśn oltgɖr. Ɖs in trn criets a vri soṣ́li straṭfaid sistm, in ẃć ɖ insttyśn a yuñ prsn atndz z trītd az a śorthand fr ɖer implômnt ptnśl. Az a cndiśn v fundñ, yṇvrṣtiz śd b set mć mor strinjnt targits t rcrūt mor stydnts fṛm dis’dvantijd bacgrǎndz – ɖoz eliɉbl fr ɖ pypl prīmịm mc p jst 2% v admiśnz t ɖ most s’lectiv yṇvrṣtiz, dspt biyñ 13% v ol yuñ ppl. Oxḟd n Cembrij śd b opnd p t a mć mor dîvrs grūp v stydnts – phps bî gaṛntiyñ a ples t ɖ top-pformñ stydnts at evri scūl, or bî xpeṛmntñ wɖ admiśnzloṭriz fr ol ɖoz hu mīt a minimm-gred rqîrmnt fr ɖer subjict. Ɖ taxpeyrsubṣdi ɖt z ćanld t ɖ dispṛporśṇtli midl-clas grūp v yuñ ppl hu g t yṇvrṣti ʈru subṣdîzd lounz, arnd £30,000, śd b xpandd t cuvr ol yuñ ppl rgardlis v ɖ post-18 edyceśnl rùt ɖe ćūz.

Starmr’z plej t impoz VAT on prîṿt scūl fiz z a start. Bt it cd onli evr ple a liṃtd rǒl in aćivñ an ejceśnsistm ɖt opnz p oṗtyṇtiz t ol ćildṛn, rgardlis v ɖ srcmstansz v ɖer brʈ.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

In Ñspel: The Guardian view on Harry and Meghan: the ring of truth

‘Much of the Sussexes’ anger and indignation is focused on the British media, which they view with implacable hostility and contempt.’ Photograph: Netflix
‘Mć v ɖ Suṣxz’ angr n inḍgneśn z foc̣st on ɖ Britiś mīdia, ẃć ɖe vy wɖ implacbl hostiḷti n cntmt.’ Foṭgraf: Netflix

Ɖ Gardịn vy on Hari n Megn: ɖ rñ v truʈ

(Transcription of a Guardian editorial of 8 Dec. 2022)

Miłnz v Brítnz hv wrs grīvnsz ɖn ɖ Suṣxz d rît nǎ. Bt ɖer cṛtīc v ɖ royl faṃli z dámñ

Ʈrzde 8 Dsmbr 2022

Fest wɖ ɖ Dyc n Dućis v Susix’z six-part Netflix dokmntrisiriz, mni wl dsmis ɖm az a dstrax́n at a dificlt tîm fr ɖ neśn. In wn pspctiv, ɖt z a cmplitli fer rspons. F y wei ɖ angr n hrt flt bî tū xpśṇli wlʈi n intîtld ppl livñ in Caḷforńa agnst ɖ struglz n depṛveśn fesñ miłnz v unḍpeid Brítnz graṗlñ wɖ a dōntñ cost-v-livñ crîsis n unebl t aford a Netflix contract, ɖr cn onli b wn cncluźn. It z ɖ unḍpriṿlijd mni hu hv ɖ dīpr grīvnsz agnst cntmprri Britn, nt ɖ sūṗpriṿlijd fy lîc Hari n Megn.

Ɖ dsjuñśn btwn ɖ wrld v ɖ roylz n xroylz on ɖ wn hand n ɖ wrld v ordnri ppl on ɖ uɖr fīlz ptiklrli glẹrñ n cruwl ɖs wīc. Ɖ dokmnṭriz r biyñ lōnćt in a batnd-dǎn, batrd cuntri in ẃć 3 miłn faṃliz canot aford t hīt ɖer homz az ɖ wintrweɖr trnz Arctic acrs a continnt blîtd bî wor. It z a cuntri in ẃć mor ɖn 7 miłn ppl r wêtñ fr trītmnt fṛm ɖ Naśnl Hlʈsrvis. It z wn fesñ pṛloñd industrịl dsrupśn ovr lo wejz. N it z wn in ẃć a dvîdd n brocn guvnmnt hz gvn ɖ g’hd fr a ny colmain fōrcast t pump ǎt mor carbn imiśnz ɖn Cardif, Ednbra n Belfast cmbînd. In ɖs riyl Britn, ɖ bred n src̣sz v ɖ royl faṃli sīm infntîl.

N yt it z nt az simpl az ɖt. Az in ɖ past, ɖ royl faṃli z stl a lcñglas in ẃć Britn cn si itslf. Ɖ picćr it siz z ofn dstortd. Bt it z olmst nvr ireḷvnt. Ɖ picćr z olso ćenjñ aftr a loñ pirịd v pridicṭbiḷti. Ɖt hz bn ptiklrli obvịs ɖs yir, folowñ ɖ Qīn’z deʈ n fynṛl, n ɖ s’xeśn v Ćarlz III. Ɖ moṇci z srćñ fr a ny form v stbiḷti ẃl abzorbñ ɖ dsgresñ v Prins Andru n, f ɖ dokmnṭriz n Prins Hari’z fʈcmñ bc r a gîd, ɖ wrsnñ rleśnśp btwn ɖ crǎn n ɖ Suṣxz. Ɖ c’lîḍscop hz nt yt cm t rest in a setld patn.

Ɖ dokmnṭriz se a lot abt ɖ Suṣxz’ vyz v ɖ royl faṃli n its felñz. At ɖer cor z a cṛtīc v ɖ moṇci’z riax́nri n cnsrṿtiv attydz t wimin, foṛnrz n mnoṛti wimin in ptiklr, imbodid bî its in’biḷti t axpt Megn in ol ʈri rspcts. Ɖ cṛtīc z smtmz a bit lît on d’rect evidns. Its eḍtñtecnīcs r lîcli t b atact. Bt ɖ rīsnt scandl trigrd bî Ledi Sūzn Husi’z coments wz evidns ɖt ɖ Suṣxz’ cṛtīc rñz tru. Ẃn Prins Hari tōcs abt ɖ “pen n suḟrñ v wimin mariyñ intu ɖs insttyśn”, h spīcs fṛm ɖ hart abt bʈ hiz muɖr n hiz wîf. Ɖ moṇci śd tec ɖoz wrdz vri sirịsli.

Bt ɖ moṇci n ɖ roylz r nt ɖ onli targit v ɖ dokmnṭriz. Mć v ɖ Suṣxz’ angr n inḍgneśn z foc̣st on ɖ Britiś mīdia, ẃć ɖe vy wɖ implacbl hostiḷti n cntmt, ofn wɖ vri gd rīzn. Ɖ roylz hv t liv wɖ constnt mīdia intruźn, includñ fonhacñ. Megn z śrli rît t se, at wn pônt, ɖt ś wz, in ifct, left t b ɖ prei v stōcrz, az Dîana, Prinses v Wêlz, huz traɉdi lūmz ovr ɖs siriz, wz bfr hr. It z nt jst ɖ roylz hu nīd t b cmpeld t lrn fṛm ɖz filmz. So d ɖ mīdia, tù mć v ẃć rmenz blînd t its ǒn felñz az wel az t its rǒl in ɖ sad prsnl storiz ɖt ɖz dokmnṭriz ultiṃtli rvil.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925