Category Archives: Novels

Clasics in Ñspel: THE WIND IN THE WILLOWS, by Kenneth Grahame

(The Wind in the Willows – Contents – by Kenneth Grahame, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.)

Contents

I: Ɖ RIVRBANC

II: Ɖ OPN ROD

III: Ɖ WÎLD WŬD

IV: MR. BAJR

V: DULCE DOMUM

VI: MR. TOD

VII: Ɖ PÎPR AT Ɖ GETS OV DŌN

VIII: TOD’Z ADVNĆRZ

IX: WÊFÉRRZ OL

X: Ɖ FRƉR ADVNĆRZ OV TOD

XI: “LÎC SUMR-TMPISTS CEM HIZ TIRZ”

XII: Ɖ RTRN OV YḶSĪZ

COVER The Wind in the Willows

 

Clasics in Ñspel: THROUGH THE LOOKING GLASS, by Lewis Carroll

(Through the Looking-Glass – Contents – by Lewis Carroll, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.)

58

wɖ iḷstreśnz bî Jon Teńl

Orijinli publiśt bî Mcmiḷn n Cumṗni in 1872

C O N T E N T S

ĆAPTRZ

I: Lcñglas hǎs
II: Đ gardn ov lîv flǎrz
III: Lcñglas insects
IV: Twīdldúm and Twīdldī
V: Wŭl and wōtr
VI: Humti Dumti
VII: Đ Layn and ɖ Yṇcorn
VIII: “It’s mî ǒn invnśn”
IX: Qīn Alis
X: Śecñ
XI: Wecñ
XII: Ẃć drīmd it?

Clasics in Ñspel │ THE DIARY OF A NOBODY │ George and Weedon Grossmith

Link to Wikipedia article

PDF

ĆAPTRZ

INTROIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIILAST

INTṚDUX́N BÎ MR. PŪTR

Ẃ śd I nt publiś mî dayri? I hv ofn sìn reṃnisnsz v ppl I hv nvr īvn hŕd v, n I fel t sibcz I d nt hapn t b aSmbdi’ – ẃ mî dayri śd nt b inṭrestñ. Mî onli rgret z ɖt I dd nt cmns it ẃn I wz a yʈ.

Ćarlz Pūtr.

Ɖ Loṛlz,

Bricfīld Teris,

Hoḷwe.

ĆAPTR I

W setl dǎn in ǎr ny hom, n I rzolv t cīp a dayri. Tredzṃn trubl s a bit, so dz ɖ screpr. Ɖ kṛt cōlz n pez m a gret complimnt.

Mî dir wîf Cári n I hv jst bn a wīc in ǎr ny hǎs, “Ɖ Loṛlz,” Bricfīld Teris, Hoḷwe – a nîs six-rūmd rezidns, nt cǎntñ besmnt, wɖ a frunt brecfstparlr. W hv a litl fruntgardn; n ɖr z a flît v ten steps p t ɖ fruntdor, ẃć, bî-ɖ-bî, w cīp loct wɖ ɖ ćen p. Cumñz, Gowñ, n ǎr uɖr intiṃt frendz olwz cm t ɖ litl sîd-entṛns, ẃć sevz ɖ srvnt ɖ trubl v gwñ p t ɖ fruntdor, ɖrbî tecñ hr fṛm hr wrc. W hv a nîs litl bacgardn ẃć runz dǎn t ɖ relwe. W wr rɖr afreid v ɖ nôz v ɖ trenz at frst, bt ɖ landlord sd w śd nt notis ɖm aftr a bit, n tc £2 of ɖ rent. H wz srtnli rît; n bynd ɖ cracñ v ɖ gardnwōl at ɖ botm, w hv sufrd no incnvińns.

“Đ Loṛlz”
“Đ Loṛlz”
Aftr mî wrc in ɖ Siti, I lîc t b at hom. Ẃt’s ɖ gd v a hom, f y r nvr in it? “Hom, Swīt Hom,” ɖt’s mî moto. I am olwz in v an īvnñ. Ǎr old frend Gowñ me drop in wɖt seriṃni; so me Cumñz, hu livz oṗzit. Mî dir wîf Caṛlîn n I r plizd t si ɖm, f ɖe lîc t drop in on s. Bt Cári n I cn manij t pas ǎr īvnñz tgɖr wɖt frendz. Ɖr z olwz smʈñ t b dn: a tintac hir, a Vnīśn blînd t pt stret, a fan t nêl p, or part v a carpit t nêl dǎn – ol v ẃć I cn d wɖ mî pîp in mî mǎʈ; ẃl Cári z nt abv ptñ a butn on a śrt, mndñ a piloces, or pracṭsñ ɖ “Silvia Gvót” on ǎr ny cotijpiano (on ɖ ʈri yirz’ sistm), mańfacćrd bî W. Bilcsn (in smōl letrz), fṛm Colard n Colard (in vri larj letrz). It z olso a gret cumf̣t t s t nǒ ɖt ǎr bô Wili z gtñ on so wel in ɖ Banc at Oldm. W śd lîc t si mor v him. Nǎ fr mî dayri: –

 

Epril 3. – Tredzṃn cōld fr custm, n I promist Farṃsn, ɖ aynmungr, t gv him a trn f I wontd eni nêlz or tūlz. Bî-ɖ-bî, ɖt rmîndz m ɖr z no ci t ǎr bedrūm dor, n ɖ belz mst b sìn t. Ɖ parlrbel z brocn, n ɖ fruntdor rñz p in ɖ srvnt’s bedrūm, ẃć z r’dikḷs. Dir frend Gowñ dropt in, bt wd’nt ste, seyñ ɖr wz an infrṇl smel v pent.

Our dear friend Gowing
Ǎr dir frend Gowñ

Epril 4. – Tredzṃn stl cōlñ; Cári biyñ ǎt, I arenjd t dīl wɖ Horwin, hu sīmd a sivl bćr wɖ a nîs clīn śop. Ordrd a śoldr v mutn fr tmoro, t gv him a trîl. Cári arenjd wɖ Borsit, ɖ butrmn, n ordrd a pǎnd v freś butr, n a pǎnd n a haf v sōlt dito fr cićn, n a śilñ’z wrʈ v egz. In ɖ īvnñ, Cumñz unixpctidli dropt in t śo m a mirśōm pîp h hd wún in a rafl in ɖ Siti, n tld m t handl it cerf̣li, az it wd spôl ɖ cuḷrñ f ɖ hand wz môst. H sd h wd’nt ste, az h dd’nt cer mć fr ɖ smel v ɖ pent, n fél ovr ɖ screpr az h wnt ǎt. Mst gt ɖ screpr rmuvd, or els I śl gt intu a screp. I d’nt ofn mc jocs.

Our dear friend Cummings
Ǎr dir frend Cumñz

Epril 5. – Tū śoldrz v mutn arîvd, Cári hvñ arenjd wɖ anɖr bćr wɖt cnsultñ m. Gowñ cōld, n fél ovr screpr cmñ in. Mst gt ɖt screpr rmuvd.

Epril 6. – Egz fr brecfst simpli śocñ; snt ɖm bac t Borsit wɖ mî complimnts, n h nīd’nt cōl eni mor fr ordrz. Cd’nt fînd umbrela, n ɖo it wz porñ wɖ ren, hd t g wɖt it. Sẹra sd Mr. Gowñ mst hv tc it bî mstec last nît, az ɖr wz a stic in ɖ ’ōl ɖt dd’nt b’loñ t nbdi. In ɖ īvnñ, hírñ smwn tōcñ in a lǎd vôs t ɖ srvnt in ɖ dǎnsterzhōl, I wnt ǎt t si hu it wz, n wz s’prîzd t fînd it wz Borsit, ɖ butrmn, hu wz bʈ drunc n ofnsiv. Borsit, on siyñ m, sd h wd b hañd f h wd evr srv siticlarcs eni mor – ɖ gem wz’nt wrʈ ɖ candl. I rstrend mî fīlñz, n qaytli rmarct ɖt I ʈt it wz poṣbl fr a siticlarc t b a jntlmn. H rplaid h wz vri glad t hír it, n wontd t nǒ ẃɖr I hd evr cm acrs wn, fr h hd’nt. H left ɖ hǎs, slamñ ɖ dor aftr him, ẃć nirli brouc ɖ fanlît; n I hŕd him fōl ovr ɖ screpr, ẃć md m fīl glad I hd’nt rmuvd it. Ẃn h hd gn, I ʈt v a splendid ansr I òt t hv gvn him. Hvr, I wl cīp it fr anɖr oceźn.

Epril 7. – Biyñ Saṭde, I lct fwd t biyñ hom rli, n ptñ a fy ʈñz stret; bt tū v ǎr prinsiplz at ɖ ofis wr absnt ʈru ilnis, n I dd nt gt hom tl sevn. Faund Borsit wêtñ. H hd bn ʈri tîmz jrñ ɖ de t apoḷjîz fr hiz conduct last nît. H sd h wz unebl t tec hiz Banchoḷde last Munde, n tc it last nît instd. H begd m t axpt hiz apoḷji, n a pǎnd v freś butr. H sīmz, aftr ol, a dīsnt sort v felo; so I gev him an ordr fr sm freś egz, wɖ a rqst ɖt on ɖs oceźn ɖe śd b freś. I am afreid w śl hv t gt sm ny stercarpits aftr ol; ǎr old wnz r nt qt wîd inuf t mīt ɖ pent on îɖr sîd. Cári sjsts ɖt w mt ǎrslvz brōdn ɖ pent. I wl si f w cn mać ɖ culr (darc ćocḷt) on Munde.

Epril 8, Súnde. – Aftr ćrć, ɖ kṛt cem bac wɖ s. I snt Cári in t opn fruntdor, ẃć w d nt yz xpt on speśl oceźnz. Ś cd nt gt it opn, n aftr ol mî dsple, I hd t tec ɖ kṛt (huz nem, bî-ɖ-bî, I dd nt cać,) rnd ɖ sîd entṛns. H còt hiz ft in ɖ screpr, n tòr ɖ botm v hiz trǎzrz. Most anoyñ, az Cári cd nt wel ofr t rper ɖm on a Súnde. Aftr dinr, wnt t slīp. Tc a wōc rnd ɖ gardn, n dscuvrd a bytifl spot fr sǒwñ musṭd-n-cres n raḍśz. Wnt t ćrć agn in ɖ īvnñ: wōct bac wɖ ɖ kṛt. Cári notist h hd got on ɖ sem per v trǎzrz, onli rperd. H wonts m t tec rnd ɖ plet, ẃć I ʈnc a gret complimnt.

ĆAPTR II

Tredzṃn n ɖ screpr stl trublsm. Gowñ rɖr tîrsm wɖ hiz cmplents v ɖ pent. I mc wn v ɖ bst jocs v mî lîf. Dlîts v Garḍnñ. Mr. Stilbrŭc, Gowñ, Cumñz, n I hv a litl misunḍstandñ. Sẹra mcs m lc a fūl bfr Cumñz.

Epril 9. – Cmnst ɖ mornñ badli. Ɖ bćr, hūm w dsîdd nt t arenj wɖ, cōld n blagardd m in ɖ most uncōld-fr manr. H bgan bî abyzñ m, n seyñ h dd nt wont mî custm. I simpli sd: “Ɖen ẃt r y mcñ ol ɖs fus abt it fr?” N h śǎtd ǎt at ɖ top v hiz vôs, so ɖt ol ɖ nebrz cd hír: “Pā! g alñ. Ug! I cd bai p ‘ʈñz’ lîc y bî ɖ duzn!”

I śut ɖ dor, n wz gvñ Cári t unḍstand ɖt ɖs dsgresfl sīn wz intîrli hr fōlt, ẃn ɖr wz a vayḷnt cicñ at ɖ dor, inuf t brec ɖ panlz. It wz ɖ blagard bćr agn, hu sd h hd cut hiz ft ovr ɖ screpr, n wd imīɉtli brñ an ax́n agnst m. Cōld at Farṃsn’z, ɖ aynmungr, on mî we t tǎn, n gev him ɖ job v muvñ ɖ screpr n rperñ ɖ belz, ʈncñ it scersli wrʈ ẃl t trubl ɖ landlord wɖ sć a trîf̣lñ matr.

Arîvd hom tîrd n wurid. Mr. Putli, a pentr n dec̣retr, hu hd snt in a card, sd h cd nt mać ɖ culr on ɖ sterz, az it cntend Indịn carmîn. H sd h spent haf-a-de cōlñ at wérhǎzz t si f h cd gt it. H sjstd h śd intîrli rīpent ɖ sterz. It wd cost vri litl mor; f h traid t mać it, h cd onli mc a bad job v it. It wd b mor saṭsfactri t him n t s t hv ɖ wrc dn proprli. I cnsntd, bt flt I hd bn tōct ovr. Plantd sm musṭd-n-cres n raḍśz, n wnt t bed at nîn.

Epril 10. – Farṃsn cem rnd t atnd t ɖ screpr himslf. H sīmz a vri sivl felo. H sz h dz nt yẓ́li cnduct sć smōl jobz prsṇli, bt fr m h wd d so. I ʈanct him, n wnt t tǎn. It z dsgresfl hǎ lêt sm v ɖ yuñ clarcs r at arîvñ. I tld ʈri v ɖm ɖt f Mr. Prcup, ɖ prinsipl, hŕd v it, ɖe mt b dsćarjd.

Pít, a munci v sevntīn, hu hz onli bn wɖ s six wīcs, tld m “t cīp mî her on!” I informd him I hd hd ɖ onr v biyñ in ɖ frm twenti yirz, t ẃć h inṣḷntli rplaid ɖt I “lct it.” I gev him an indignnt lc, n sd: “I dmand fṛm y sm rspct, sr.” H rplaid: “Ol rît, g on dmandñ.” I wd nt argy wɖ him eni frɖr. Y canot argy wɖ ppl lîc ɖt. In ɖ īvnñ Gowñ cōld, n rpitd hiz cmplent abt ɖ smel v pent. Gowñ z smtmz vri tīdịs wɖ hiz rmarcs, n nt olwz cōśs; n Cári wns vri proprli rmîndd him ɖt ś wz preznt.

Epril 11. – Musṭd-n-cres n raḍśz nt cm p yt. Tde wz a de v anoynsz. I míst ɖ qortr-t-nîn ’bus t ɖ Siti, ʈru hvñ wrdz wɖ ɖ grosr’z bô, hu fr ɖ secnd tîm hd ɖ imprtinns t brñ hiz bascit t ɖ hōldor, n hd left ɖ marcs v hiz drti būts on ɖ freś-clīnd dorsteps. H sd h hd noct at ɖ sîḑor wɖ hiz nuclz fr a qortr v an aur. I ń Sẹra, ǎr srvnt, cd nt hír ɖs, az ś wz upsterz dwñ ɖ bedrūmz, so asct ɖ bô ẃ h dd nt rñ ɖ bel? H rplaid ɖt h dd pl ɖ bel, bt ɖ handl cem of in hiz hand.

I wz haf-an-aur lêt at ɖ ofis, a ʈñ ɖt hz nvr hapnd t m bfr. Ɖr hz rīsntli bn mć ireğlaṛti in ɖ atndns v ɖ clarcs, n Mr. Prcup, ǎr prinsipl, unforćṇtli ćouz ɖs vri mornñ t pǎns dǎn upn s rli. Smwn hd gvn ɖ tip t ɖ uɖrz. Ɖ rzult wz ɖt I wz ɖ onli wn lêt v ɖ lot. Buclñ, wn v ɖ sīńr clarcs, wz a bric, n I wz sevd bî hiz inṭvnśn. Az I pást bî Pít’s dsc, I hŕd him rmarc t hiz nebr: “Hǎ dsgresf̣li lêt sm v ɖ hed clarcs arîv!” Ɖs wz, v cors, mnt fr m. I trītd ɖ obẓveśn wɖ sîḷns, simpli gvñ him a lc, ẃć unforćṇtli hd ɖ ifct v mcñ bʈ v ɖ clarcs laf. Ʈt aftwdz it wd hv bn mor digṇfaid f I hd pritndd nt t hv hŕd him at ol. Cumñz cōld in ɖ īvnñ, n w pleid doṃnoz.

Epril 12. – Musṭd-n-cres n raḍśz nt cm p yt. Left Farṃsn rperñ ɖ screpr, bt ẃn I cem hom faund ʈri men wrcñ. I asct ɖ mīnñ v it, n Farṃsn sd ɖt in mcñ a freś houl h hd peṇtretd ɖ gaspîp. H sd it wz a most r’dikḷs ples t pt ɖ gaspîp, n ɖ man hu dd it evidntli ń nʈñ abt hiz biznis. I flt hiz xks wz no conṣleśn fr ɖ xpns I śl b pt t.

In ɖ īvnñ, aftr ti, Gowñ dropt in, n w hd a smoc tgɖr in ɖ brecfstparlr. Cári jônd s lêtr, bt dd nt ste loñ, seyñ ɖ smoc wz tù mć fr hr. It wz olso rɖr tù mć fr m, fr Gowñ hd gvn m ẃt h cōld a grīn sgar, wn ɖt hiz frend Śūmac hd jst bròt ovr fṛm America. Ɖ sgar dd’nt lc grīn, bt I fansi I mst hv dn so; fr ẃn I hd smoct a litl mor ɖn haf I wz oblîjd t rtîr on ɖ prītxt v telñ Sẹra t brñ in ɖ glasz.I tc a wōc rnd ɖ gardn ʈri or for tîmz, fīlñ ɖ nīd v freś er. On rtrnñ Gowñ notist I wz nt smocñ: ofrd m anɖr sgar, ẃć I p’lîtli dclînd. Gowñ bgan hiz yźl snifñ, so, antiṣpetñ him, I sd: “Y’r nt gwñ t cmplen v ɖ smel v pent agn?” H sd: “No, nt ɖs tîm; bt I’l tel y ẃt, I dstñtli smel drî rot.” I d’nt ofn mc jocs, bt I rplaid: “Y’r tōcñ a lot v drî rot yrslf.” I cd nt hlp rorñ at ɖs, n Cári sd hr sîdz qt ect wɖ laftr. I nvr wz so imnsli ticld bî enʈñ I hv evr sd bfr. I acć̣li wouc p twîs jrñ ɖ nît, n laft tl ɖ bed śc.

Epril 13. – An xtrordnri cǒinsidns: Cári hd cōld in a wmn t mc sm ćins cuvrz fr ǎr drw̃rūm ćerz n sofa t privnt ɖ sún fedñ ɖ grīn rep v ɖ frnićr. I sw ɖ wmn, n rec̣gnîzd hr az a wmn hu yst t wrc yirz ago fr mî old ānt at Clapm. It onli śoz hǎ smōl ɖ wrld z.

Epril 14. – Spent ɖ hol v ɖ afṭnun in ɖ gardn, hvñ ɖs mornñ pict p at a bcstōl fr fîvpns a capitl litl bc, in gd cndiśn, on Garḍnñ. I pṛkrd n sóud sm haf-hardi ańlz in ẃt I fansi wl b a worm, súni bordr. I ʈt v a joc, n cōld ǎt Cári. Cári cem ǎt rɖr tsti, I ʈt. I sd: “I hv jst dscuvrd w hv got a lojñhǎs.” Ś rplaid: “Hǎ d y mīn?” I sd: “Lc at ɖ bōrdrz.” Cári sd: “Z ɖt ol y wontd m fr?” I sd: “Eni uɖr tîm y wd hv laft at mî litl plezntri.” Cári sd: “Srtnli – at eni uɖr tîm, bt nt ẃn I am bizi in ɖ hǎs.” Ɖ sterz lct vri nîs. Gowñ cōld, n sd ɖ sterz lct ol rît, bt it md ɖ banistrz lc ol roñ, n sjstd a cot v pent on ɖm olso, ẃć Cári qt agrìd wɖ. I wōct rnd t Putli, n forćṇtli h wz ǎt, so I hd a gd xks t let ɖ banistrz slîd. Bî-ɖ-bî, ɖt z rɖr funi.

Epril 15, Súnde. – At ʈri o’cloc Cumñz n Gowñ cōld fr a gd loñ wōc ovr Hamstid n Finćli, n bròt wɖ ɖm a frend nemd Stilbrŭc. W wōct n ćatd tgɖr, xpt Stilbrŭc, hu wz olwz a fy yardz bhnd s stẹrñ at ɖ grǎnd n cutñ at ɖ gras wɖ hiz stic.

Stillbrook lags behind. Gowing uphill.
Stilbrŭc lagz bhnd. Gwñ uphil.
Going downhill
Gwñ dǎnhil
Nearly there
Nirli ɖr

Az it wz gtñ on fr fîv, w for hld a conslteśn, n Gowñ sjstd ɖt w śd mc fr “Ɖ Cǎ & Hej” n gt sm ti. Stilbrŭc sd: “A brandi-n-soda wz gd inuf fr him.” I rmîndd ɖm ɖt ol publichǎzz wr clozd tl six o’cloc. Stilbrŭc sd, “Ɖt’s ol rît – bona-fide travlrz.”W arîvd; n az I wz trayñ t pas, ɖ man in ćarj v ɖ get sd: “Ẃr fṛm?” I rplaid: “Hoḷwe.” H imīɉtli pt p hiz arm, n dclînd t let m pas. I trnd bac fr a momnt, ẃn I sw Stilbrŭc, closli foloud bî Cumñz n Gowñ, mc fr ɖ entṛns. I woćt ɖm, n ʈt I wd hv a gd laf at ɖer xpns, I hŕd ɖ portr se: “Ẃr fṛm?” Ẃn, t mî s’prîz, in fact dsgust, Stilbrŭc rplaid: “Blachīʈ,” n ɖ ʈri wr imīɉtli admitd.

Gowñ cōld t m acrs ɖ get, n sd: “W ś’nt b a minit.” I wêtd fr ɖm ɖ bst part v an aur. Ẃn ɖe apird ɖe wr ol in most xḷnt spirits, n ɖ onli wn hu md an ef̣t t apoḷjîz wz Mr. Stilbrŭc, hu sd t m: “It wz vri ruf on y t b cept wêtñ, bt w hd anɖr spin fr S. n B.’s.” I wōct hom in sîḷns; I cd’nt spīc t ɖm. I flt vri dul ol ɖ īvnñ, bt dīmd it advîẓbl nt t se enʈñ t Cári abt ɖ matr.

Epril 16. – Aftr biznis, set t wrc in ɖ gardn. Ẃn it got darc I rout t Cumñz n Gowñ (hu nɖr cōld, fr a wundr; phps ɖe wr aśemd v ɖmslvz) abt yesṭde’z advnćr at “Ɖ Cǎ & Hej.” Aftwdz md p mî mînd nt t rait yt.

Epril 17. – Ʈt I wd rait a cînd litl not t Gowñ n Cumñz abt last Súnde, n wornñ ɖm agnst Mr. Stilbrŭc. Aftwdz, ʈncñ ɖ matr ovr, tòr p ɖ letrz n dtrmind nt t rait at ol, bt t spīc qaytli t ɖm. Dumfǎndd at rsivñ a śarp letr fṛm Cumñz, seyñ ɖt bʈ h n Gowñ hd bn wêtñ fr an xpḷneśn v (mînd y, mî) xtrordnri conduct cmñ hom on Súnde. At last I rout: “I ʈt I wz ɖ agrivd parti; bt az I frīli fgiv y, y – fīlñ yrslf agrivd – śd bsto fgivnis on m.” I hv copid ɖs vbetim in ɖ dayri, bcz I ʈnc it z wn v ɖ most prfict n ʈtfl sntnsz I hv evr ritn. I postd ɖ letr, bt in mî ǒn hart I flt I wz acć̣li apoḷjîzñ fr hvñ bn insultd.

Epril 18. – Am in fr a cold. Spent ɖ hol de at ɖ ofis snizñ. In ɖ īvnñ, ɖ cold biyñ intolṛbl, snt Sẹra ǎt fr a botl v Ciṇhn. Fél aslip in ɖ armćer, n wouc wɖ ɖ śivrz. Wz startld bî a lǎd noc at ɖ fruntdor. Cári ōf̣li flurid. Sẹra stl ǎt, so wnt p, opnd ɖ dor, n faund it wz onli Cumñz. Rmembrd ɖ grosr’z bô hd agn brocn ɖ sîdbel. Cumñz sqizd mî hand, n sd: “I’v jst sìn Gowñ. Ol rît. Se no mor abt it.” Ɖr z no dǎt ɖe r bʈ undr ɖ impreśn I hv apoḷjîzd.

Ẃl pleyñ doṃnoz wɖ Cumñz in ɖ parlr, h sd: “Bî-ɖ-bî, d y wont eni wîn or spirits? Mî cuzn Mrtn hz jst set p in ɖ tred, n hz a splendid ẃisci, for yirz in botl, at ʈrti-et śilñz. It z wrʈ yr ẃl leyñ dǎn a fy duzn v it.” I tld him mî sélrz, ẃć wr vri smōl, wr fl p. T mî horr, at ɖt vri momnt, Sẹra entrd ɖ rūm, n ptñ a botl v ẃisci, rápt in a drti pìs v nyzpepr, on ɖ tebl in frunt v s, sd: “Plīz, sr, ɖ grosr sz h e’nt got no mor Ciṇhn, bt y’l fînd ɖs vri gd at tū-n-six, wɖ tupns rtrnd on ɖ botl; n, plīz, dd y wont eni mor śeri? az h hz sm at wn-n-ʈri, az drî az a nut!”
"Please, sir, the grocer says he ain't got no more Kinahan, but you'll find this very good at two-and-six."
“Plīz, sr, ɖ grosr sz h e’nt got no mor Ciṇhn, bt y’l fînd ɖs vri gd at tū-n-six.”

ĆAPTR III

A convseśn wɖ Mr. Mrtn on Ssayti. Mr. n Msz. Jemz, v Sutn, cm p. A mizṛbl īvnñ at ɖ Tanc Ʈiytr. Xperimnts wɖ inaml pent. I mc anɖr gd joc; bt Gowñ n Cumñz r uņessṛli ofndd. I pent ɖ baʈ red, wɖ unixpctd rzult.

Epril 19. – Cumñz cōld, brññ wɖ him hiz frend Mrtn, hu z in ɖ wîntred. Gowñ olso cōld. Mr. Mrtn md himslf at hom at wns, n Cári n I wr bʈ struc wɖ him imīɉtli, n ʈuṛli apruvd v hiz sntimnts.

H līnd bac in hiz ćer n sd: “Y mst tec m az I am;” n I rplaid: “Yes – n y mst tec s az w r. W’r homli ppl, w r nt swelz.”H ansrd: “No, I cn si ɖt,” n Gowñ rord wɖ laftr; bt Mrtn in a most jntlmnli manr sd t Gowñ: “I d’nt ʈnc y qt unḍstand m. I intndd t cnve ɖt ǎr ćarmñ host n hostes wr s’pirịr t ɖ foliz v faśn, n prifŕd līdñ a simpl n holsm lîf t gadñ abt t tuṗni-heṗni tīdrincñ afṭnunz, n livñ abv ɖer incumz.”

I wz imnsli plizd wɖ ɖz snṣbl rmarcs v Mrtn’z, n cncludd ɖt subjict bî seyñ: “No, candidli, Mr. Mrtn, w d’nt g intu Ssayti, bcz w d nt cer fr it; n ẃt wɖ ɖ xpns v cabz hir n cabz ɖr, n ẃît gluvz n ẃît tîz, ets., it dz’nt sīm wrʈ ɖ muni.”

Mrtn sd in refṛns t frendz: “Mî moto z ‘Fy n Tru;’ n, bî ɖ we, I olso aplî ɖt t wîn, ‘Litl n Gd.’” Gowñ sd: “Yes, n smtmz ‘ćīp n testi,’ ê, old man?” Mrtn, stl cntinywñ, sd h śd trīt m az a frend, n pt m dǎn fr a duzn v hiz “Loc̣nbar” ẃisci, n az I wz an old frend v Gowñ, I śd hv it fr 36ś., ẃć wz cnsidṛbli undr ẃt h peid fr it.

H bct hiz ǒn ordr, n frɖr sd ɖt at eni tîm I wontd eni pasz fr ɖ ʈiytr I wz t let him nǒ, az hiz nem std gd fr eni ʈiytr in Lundn.

Epril 20. – Cári rmîndd m ɖt az hr old scūlfrend, Ani Fŭlrz (nǎ Msz. Jemz), n hr huzbnd hd cm p fṛm Sutn fr a fy dez, it wd lc cînd t tec ɖm t ɖ ʈiytr, n wd I drop a lîn t Mr. Mrtn ascñ him fr pasz fr for, îɖr fr ɖ Itałn Oṗra, Heimarcit, Svô, or Līseym. I rout Mrtn t ɖt ifct.

Epril 21. – Got a rplî fṛm Mrtn, seyñ h wz vri bizi, n jst at preznt cd’nt manij pasz fr ɖ Itałn Oṗra, Heimarcit, Svô, or Līseym, bt ɖ bst ʈñ gwñ on in Lundn wz ɖ Brǎn Bśz, at ɖ Tanc Ʈiytr, Izlñtn, n inclozd sīts fr for; olso bil fr ẃisci.

Epril 23. – Mr. n Msz. Jemz (Mis Fŭlrz ɖt wz) cem t mìt ti, n w left d’recli aftr fr ɖ Tanc Ʈiytr. W got a ’bus ɖt tc s t Cñ’z Cros, n ɖen ćenjd intu wn ɖt tc s t ɖ “Enjl.” Mr. Jemz ć tîm insistd on peyñ fr ol, seyñ ɖt I hd peid fr ɖ ticits n ɖt wz qt inuf.

W arîvd at ʈiytr, ẃr, krịsli inuf, ol ǎr ’buslod xpt an old wmn wɖ a bascit sīmd t b gwñ in. I wōct ahd n prizntd ɖ ticits. Ɖ man lct at ɖm, n cōld ǎt: “Mr. Wiloli! d y nǒ enʈñ abt ɖz?” holdñ p mî ticits. Ɖ jntlmn cōld t, cem p n xamind mî ticits, n sd: “Hu gev y ɖz?” I sd, rɖr indignntli: “Mr. Mrtn, v cors.” H sd: “Mrtn? Hu’z h?” I ansrd, rɖr śarpli: “Y òt t nǒ, hiz nem’z gd at eni ʈiytr in Lundn.” H rplaid: “Ǒ! z it? Wel, it e’nt no gd hir. Ɖz ticits, ẃć r nt detd, wr iśùd undr Mr. Swinsted’z manijmnt, ẃć hz sins ćenjd handz.” Ẃl I wz hvñ sm vri unpleznt wrdz wɖ ɖ man, Jemz, hu hd gn upsterz wɖ ɖ lediz, cōld ǎt: “Cm on!” I wnt p aftr ɖm, n a vri sivl atndnt sd: “Ɖs we, plīz, box H.” I sd t Jemz: “Ẃ, hǎ on rʈ dd y manij it?” n t mî horr h rplaid: “Ẃ, peid fr it v cors.”Ɖs wz hymilietñ inuf, n I cd scersli folo ɖ ple, bt I wz dūmd t stl frɖr hymilieśn. I wz līnñ ǎt v ɖ box, ẃn mî tî – a litl blac bo ẃć fasnd on t ɖ stud bî mīnz v a ny petnt – fél intu ɖ pit b’lo. A clumzi man nt noṭsñ it, hd hiz ft on it fr evr so loñ bfr h dscuvrd it. H ɖen pict it p n ivnć̣li fluñ it undr ɖ nxt sīt in dsgust. Ẃt wɖ ɖ box-insidnt n ɖ tî, I flt qt mizṛbl. Mr. Jemz, v Sutn, wz vri gd. H sd: “D’nt wuri – nwn wl notis it wɖ yr bird. Ɖt z ɖ onli advantij v growñ wn ɖt I cn si.” Ɖr wz no oceźn fr ɖt rmarc, fr Cári z vri prǎd v mî bird.

T hîd ɖ absns v ɖ tî I hd t cīp mî ćin dǎn ɖ rest v ɖ īvnñ, ẃć cōzd a pen at ɖ bac v mî nec.

Epril 24. – Cd scersli slīp a wnc ʈru ʈncñ v hvñ bròt p Mr. n Msz. Jemz fṛm ɖ cuntri t g t ɖ ʈiytr last nît, n hiz hvñ peid fr a prîṿt box bcz ǎr ordr wz nt onrd, n sć a pur ple tù. I rout a vri s’tiricl letr t Mrtn, ɖ wînmrćnt, hu gev s ɖ pas, n sd, “Cnsiḍrñ w hd t pe fr ǎr sīts, w dd ǎr bst t aprīśiet ɖ pformns.” I ʈt ɖs lîn rɖr cutñ, n I asct Cári hǎ mni p’z ɖr wr in aprīśiet, n ś sd, “Wn.” Aftr I snt of ɖ letr I lct at ɖ dix́nri n faund ɖr wr tū. Ōf̣li vxt at ɖs.

Dsîdd nt t wuri mslf eni mor abt ɖ Jemz’z; fr, az Cári wîzli sd, “W’l mc it ol rît wɖ ɖm bî ascñ ɖm p fṛm Sutn wn īvnñ nxt wīc t ple at Bzīc.”

Epril 25. – In consiqns v Bricwel telñ m hiz wîf wz wrcñ wundrz wɖ ɖ ny Pncf̣d’z inaml pent, I dtrmind t trî it. I bòt tū tinz v red on mî we hom. I hesnd ʈru ti, wnt intu ɖ gardn n pentd sm flǎrpots. I cōld ǎt Cári, hu sd: “Y’v olwz got sm ny-fangld crêz;” bt ś wz oblîjd t admit ɖt ɖ flǎrpots lct rmarcbli wel. Wnt upsterz intu ɖ srvnt’s bedrūm n pentd hr wośstand, tǎlhors, n ćst v drorz. T mî mînd it wz an xtrordnri impruvmnt, bt az an xampl v ɖ ignṛns v ɖ lowr clasz in ɖ matr v test, ǎr srvnt, Sẹra, on siyñ ɖm, ivinst no sîn v pleźr, bt mirli sd “ś ʈt ɖe lct vri wel az ɖe wz bfr.”

I painted the washstand in the servant's bedroom.
I pentd ɖ wośstand in ɖ srvnt’s bedrūm.

Epril 26. – Got sm mor red inaml pent (red, t mî mînd, biyñ ɖ bst culr), n pentd ɖ colscutl, n ɖ bacs v ǎr Śecspir, ɖ bîndñ v ẃć hd olmst wòrn ǎt.

Epril 27. – Pentd ɖ baʈ red, n wz dlîtd wɖ ɖ rzult. Sori t se Cári wz nt, in fact w hd a fy wrdz abt it. Ś sd I òt t hv cnsultd hr, n ś hd nvr hŕd v sć a ʈñ az a baʈ biyñ pentd red. I rplaid: “It’s mirli a matr v test.”

Forćṇtli, frɖr arğmnt on ɖ subjict wz stopt bî a vôs seyñ, “Me I cm in?” It wz onli Cumñz, hu sd, “Yr meid opnd ɖ dor, n asct m t xkz hr śowñ m in, az ś wz riññ ǎt sm socs.” I wz dlîtd t si him, n sjstd w śd hv a gem v ẃist wɖ a dumi, n bî we v merimnt sd: “Y cn b ɖ dumi.” Cumñz (I ʈt rɖr il-nećrdli) rplaid: “Funi az yźl.” H sd h cd’nt stop, h onli cōld t līv m ɖ Bîsicl Nyz, az h hd dn wɖ it.Anɖr rñ at ɖ bel; it wz Gowñ, hu sd h “mst apoḷjîz fr cmñ so ofn, n ɖt wn v ɖz dez w mst cm rnd t him.” I sd: “A vri xtrordnri ʈñ hz struc m.” “Smʈñ funi, az yźl,” sd Cumñz. “Yes,” I rplaid; “I ʈnc īvn y wl se so ɖs tîm. It’s cnsrnñ y bʈ; fr dz’nt it sīm od ɖt Gowñ’z olwz cmñ n Cumñz olwz gwñ?” Cári, hu hd evidntli qt fgotn abt ɖ baʈ, wnt intu fits v laftr, n az fr mslf, I ferli dubld p in mî ćer, tl it cract bnʈ m. I ʈnc ɖs wz wn v ɖ bst jocs I hv evr md.

Ɖen imajin mî astoniśmnt on psivñ bʈ Cumñz n Gowñ prf̣cli sîḷnt, n wɖt a smîl on ɖer fesz. Aftr rɖr an unpleznt pōz, Cumñz, hu hd opnd a sgarces, clozd it p agn n sd: “Yes – I ʈnc, aftr ɖt, I śl b gwñ, n I am sori I fel t si ɖ fun v yr jocs.” Gowñ sd h dd’nt mînd a joc ẃn it wz’nt rūd, bt a pun on a nem, t hiz ʈncñ, wz srtnli a litl wontñ in gd test. Cumñz foloud it p bî seyñ, f it hd bn sd bî enwn els bt mslf, h śd’nt hv entrd ɖ hǎs agn. Ɖs rɖr unplezntli trṃnetd ẃt mt hv bn a ćirfl īvnñ. Hvr, it wz az wel ɖe wnt, fr ɖ ćarwmn hd finiśt p ɖ rmenz v ɖ cold porc.

Epril 28. – At ɖ ofis, ɖ ny n vri yuñ clarc Pít, hu wz vri impydnt t m a wīc or so ago, wz lêt agn. I tld him it wd b mî dyti t inform Mr. Prcup, ɖ prinsipl. T mî s’prîz, Pít apoḷjîzd most humbli n in a most jntlmnli faśn. I wz unfênidli plizd t notis ɖs impruvmnt in hiz manr twdz m, n tld him I wd lc ovr hiz unpuñćuaḷti. Pasñ dǎn ɖ rūm an aur lêtr, I rsivd a smart smac in ɖ fes fṛm a rold-up bōl v hard flscap. I trnd rnd śarpli, bt ol ɖ clarcs wr apaṛntli riṿtd t ɖer wrc. I am nt a rić man, bt I wd gv haf-a-sovrin t nǒ ẃɖr ɖt wz ʈroun bî axidnt or dzîn. Wnt hom rli n bòt sm mor inaml pent – blac ɖs tîm – n spent ɖ īvnñ tućñ p ɖ fndr, picćrfremz, n an old per v būts, mcñ ɖm lc az gd az ny. Olso pentd Gowñ’z wōcñstic, ẃć h left bhnd, n md it lc lîc eḅni.

Epril 29, Súnde. – Wouc p wɖ a firfl hed-ec n stroñ simtmz v a cold. Cári, wɖ a pvrṣti ẃć z jst lîc hr, sd it wz “pentr’z colic,” n wz ɖ rzult v mî hvñ spent ɖ last fy dez wɖ mî nǒz ovr a pentpot. I tld hr frmli ɖt I ń a gret dīl betr ẃt wz ɖ matr wɖ m ɖn ś dd. I hd got a ćil, n dsîdd t hv a baʈ az hot az I cd ber it. Baʈ redi – cd scersli ber it so hot. I prṣvird, n got in; vri hot, bt vri axptbl. I le stl fr sm tîm.

On muvñ mî hand abv ɖ srfis v ɖ wōtr, I xpirịnst ɖ gretist frît I evr rsivd in ɖ hol cors v mî lîf; fr imajin mî horr on dscuṿrñ mî hand, az I ʈt, fl v blud. Mî frst ʈt wz ɖt I hd rupćrd an arṭri, n wz blīdñ t deʈ, n śd b dscuvrd, lêtr on, lcñ lîc a secnd Marā, az I rmembr siyñ him in Madm Tūsod’z. Mî secnd ʈt wz t rñ ɖ bel, bt rmembrd ɖr wz no bel t rñ. Mî ʈrd wz, ɖt ɖr wz nʈñ bt ɖ inaml pent, ẃć hd dzolvd wɖ bôlñ wōtr. I stept ǎt v ɖ baʈ, prf̣cli red ol ovr, rzmḅlñ ɖ Red Indịnz I hv sìn dpictd at an Īst-End ʈiytr. I dtrmind nt t se a wrd t Cári, bt t tel Farṃsn t cm on Munde n pent ɖ baʈ ẃît.
"I looked like Marat in the bath, in Madame Tussaud's.".
“I lct lîc Marā in ɖ baʈ, in Madm Tūsod’z.”

ĆAPTR IV

Ɖ bōl at ɖ Manśnhǎs.

Epril 30. – Prf̣cli astǎndd at rsivñ an invteśn fr Cári n mslf fṛm ɖ Lord n Ledi Mẹris t ɖ Manśnhǎs, t “mīt ɖ Repriznttivz v Tredz n Comrs.” Mî hart bìt lîc ɖt v a scūlbô’z. Cári n I réd ɖ invteśn ovr tū or ʈri tîmz. I cd scersli īt mî brecfst. I sd – n I flt it fṛm ɖ botm v mî hart, – “Cári darlñ, I wz a prǎd man ẃn I léd y dǎn ɖ ail v ɖ ćrć on ǎr wedñde; ɖt prîd wl b īqld, f nt s’pást, ẃn I līd mî dir, priti wîf p t ɖ Lord n Ledi Mẹris at ɖ Manśnhǎs.” I sw ɖ tirz in Cári’z îz, n ś sd: “Ćarli dir, it z I hu hv t b prǎd v y. N I am vri, vri prǎd v y. Y hv cōld m priti; n az loñ az I am priti in yr îz, I am hapi. Y, dir old Ćarli, r nt hansm, bt y r gd, ẃć z far mor nobl.” I gev hr a cis, n ś sd: “I wundr f ɖr wl b eni dansñ? I hv nt danst wɖ y fr yirz.”

I canot tel ẃt indyst m t d it, bt I sizd hr rnd ɖ weist, n w wr sili inuf t b x’ktñ a wîld cnd v polca ẃn Sẹra entrd, grinñ, n sd: “Ɖr z a man, mum, at ɖ dor hu wonts t nǒ f y wont eni gd colz.” Most anoid at ɖs. Spent ɖ īvnñ in anṣrñ, n tẹrñ p agn, ɖ rplî t ɖ Manśnhǎs, hvñ left wrd wɖ Sẹra f Gowñ or Cumñz cōld w wr nt at hom. Mst cnsult Mr. Prcup hǎ t ansr ɖ Lord Mẹr’z invteśn.
"I seized her round the waist, and we were silly enough to be executing a wild kind of polka when Sarah entered."
I sizd hr rnd ɖ weist, n w wr sili inuf t b x’ktñ a wîld cnd v polca ẃn Sẹra entrd

Me 1. – Cári sd: “I śd lîc t snd muɖr ɖ invteśn t lc at.” I cnsntd, az sn az I hd ansrd it. I tld Mr. Prcup, at ɖ ofis, wɖ a fīlñ v prîd, ɖt w hd rsivd an invteśn t ɖ Manśnhǎs; n h sd, t mî astoniśmnt, ɖt h himslf gev in mî nem t ɖ Lord Mẹr’z secṛtri. I flt ɖs rɖr dscǎntd ɖ valy v ɖ invteśn, bt I ʈanct him; n in rplî t m, h dscrîbd hǎ I wz t ansr it. I flt ɖ rplî wz tù simpl; bt v cors Mr. Prcup nz bst.

Me 2. – Snt mî drescot n trǎzrz t ɖ litl teilr’z rnd ɖ cornr, t hv ɖ crīsz tecn ǎt. Tld Gowñ nt t cōl nxt Munde, az w wr gwñ t ɖ Manśnhǎs. Snt similr not t Cumñz.

Me 3. – Cári wnt t Msz. Jemz, at Sutn, t cnsult abt hr dres fr nxt Munde. Ẃl spīcñ inṣdnṭli t Spoć, wn v ǎr hed clarcs, abt ɖ Manśnhǎs, h sd: “Ǒ, I’m asct, bt d’nt ʈnc I śl g.” Ẃn a vulgr man lîc Spoć z asct, I fīl mî invteśn z cnsidṛbli dscǎntd. In ɖ īvnñ, ẃl I wz ǎt, ɖ litl teilr bròt rnd mî cot n trǎzrz, n bcz Sẹra hd nt a śilñ t pe fr ɖ presñ, h tc ɖm awe agn.

Me 4. – Cári’z muɖr rtrnd ɖ Lord Mẹr’z invteśn, ẃć wz snt t hr t lc at, wɖ apoḷjiz fr hvñ upset a glas v port ovr it. I wz tù angri t se enʈñ.

Me 5. – Bòt a per v lavndr cid gluvz fr nxt Munde, n tū ẃît tîz, in ces wn got spôlt in ɖ tayñ.

Me 6, Súnde. – A vri dul srmn, jrñ ẃć, I rgret t se, I twîs ʈt v ɖ Manśnhǎs rspśn tmoro.

Me 7. – A big red-letr de; viz., ɖ Lord Mẹr’z rspśn. Ɖ hol hǎs upset. I hd t gt drest at haf-past six, az Cári wontd ɖ rūm t hrslf. Msz. Jemz hd cm p fṛm Sutn t hlp Cári; so I cd nt hlp ʈncñ it unrīzṇbl ɖt ś śd rqîr ɖ intîr atnśn v Sẹra, ɖ srvnt, az wel. Sẹra cept runñ ǎt v ɖ hǎs t feć “smʈñ fr misis,” n sevṛl tîmz I hd, in mî fl īvnñdres, t ansr ɖ bacdor.

Ɖ last tîm it wz ɖ grīngrosr’z bô, hu, nt siyñ it wz m, fr Sẹra hd nt lîtd ɖ gas, pśt intu mî handz tū caḅjz n haf-a-duzn col blocs. I indignntli ʈrù ɖm on ɖ grǎnd, n flt so anoid ɖt I so far fgot mslf az t box ɖ bô’z irz. H wnt awe crayñ, n sd h śd sumnz m, a ʈñ I wd nt hv hapn fr ɖ wrld. In ɖ darc, I stept on a pìs v ɖ cabij, ẃć bròt m dǎn on ɖ flagz ol v a hīp. Fr a momnt I wz stund, bt ẃn I rcuvrd I crōld upsterz intu ɖ drw̃rūm n on lcñ intu ɖ ćimniglas dscuvrd ɖt mî ćin wz blīdñ, mî śrt smird wɖ ɖ col blocs, n mî left trǎzr torn at ɖ ni.Hvr, Msz. Jemz bròt m dǎn anɖr śrt, ẃć I ćenjd in ɖ drw̃rūm. I pt a pìs v cortplastr on mî ćin, n Sẹra vri nītli soud p ɖ ter at ɖ ni. At nîn o’cloc Cári swept intu ɖ rūm, lcñ lîc a qīn. Nvr hv I sìn hr lc so luvli, or so dstnḡśt. Ś wz wẹrñ a satin dres v scî-blu – mî feṿrit culr – n a pìs v lês, ẃć Msz. Jemz lent hr, rnd ɖ śoldrz, t gv a finiś. I ʈt phps ɖ dres wz a litl tù loñ bhnd, n dsîdidli tù śort in frunt, bt Msz. Jemz sd it wz à la mode. Msz. Jemz wz most cînd, n lent Cári a fan v îṿri wɖ red feɖrz, ɖ valy v ẃć, ś sd, wz prîslis, az ɖ feɖrz b’loñd t ɖ Caću īgl – a brd nǎ xtñt. I prifŕd ɖ litl ẃît fan ẃć Cári bòt fr ʈri-n-six at Śūlbred’z, bt bʈ lediz sat on m at wns.

The greengrocer's boy … who pushed into my hands two cabbages and half-a-dozen coal-blocks.
Ɖ grīngrosr’z bô… hu pśt intu mî handz tū caḅjz n haf-a-duzn col blocs.

W arîvd at ɖ Manśnhǎs tù rli, ẃć wz rɖr forćṇt, fr I hd an oṗtyṇti v spīcñ t hiz lordśp, hu greśsli condisndd t tōc wɖ m sm minits; bt I mst se I wz dis’pôntd t fînd h dd nt īvn nǒ Mr. Prcup, ǎr prinsipl.

I flt az f w hd bn invîtd t ɖ Manśnhǎs bî wn hu dd nt nǒ ɖ Lord Mẹr himslf. Crǎdz arîvd, n I śl nvr fget ɖ grand sît. Mî humbl pén cn nvr dscrîb it. I wz a litl anoid wɖ Cári, hu cept seyñ: “Z’nt it a piti w d’nt nǒ enbdi?”

Wns ś qt lost hr hed. I sw smwn hu lct lîc Franćñ, fṛm Pecm, n wz muvñ twdz him ẃn ś sizd m bî ɖ coțeilz, n sd qt lǎdli: “D’nt līv m,” ẃć cōzd an eldrli jntlmn, in a cortsūt, n a ćen rnd him, n tū lediz, t brst ǎt lafñ. Ɖr wz an imns crǎd in ɖ supŗūm, n, mî starz! it wz a splendid supr – eni amǎnt v śampen.

Cári md a most harti supr, fr ẃć I wz plizd; fr I smtmz ʈnc ś z nt stroñ. Ɖr wz scersli a diś ś dd nt test. I wz so ʈrsti, I cd nt īt mć. Rsivñ a śarp slap on ɖ śoldr, I trnd, n, t mî amezmnt, sw Farṃsn, ǎr aynmungr. H sd, in ɖ most fmiłr we: “Ɖs z betr ɖn Bricfīld Teris, ê?” I simpli lct at him, n sd cūli: “I nvr xpctd t si y hir.” H sd, wɖ a lǎd, cōrs laf: “I lîc ɖt – f y, ẃ nt m?” I rplaid: “Srtnli,” I wś I cd hv ʈt v smʈñ betr t se. H sd: “Cn I gt yr gd ledi enʈñ?” Cári sd: “No, I ʈanc y,” fr ẃć I wz plizd. I sd, bî we v rprūf t him: “Y nvr snt tde t pent ɖ baʈ, az I rqstd.” Farṃsn sd: “Pardn m, Mr. Pūtr, no śop ẃn w’r in cumṗni, plīz.”

Bfr I cd ʈnc v a rplî, wn v ɖ śerifs, in fl Cort costym, slapt Farṃsn on ɖ bac n hêld him az an old frend, n asct him t dîn wɖ him at hiz loj. I wz astoniśt. Fr fl fîv minits ɖe std rorñ wɖ laftr, n std digñ ć uɖr in ɖ ribz. Ɖe cept telñ ć uɖr ɖe dd’nt lc a de oldr. Ɖe bgan imbresñ ć uɖr n drincñ śampen.

T ʈnc ɖt a man hu mndz ǎr screpr śd nǒ eni membr v ǎr aṛstocṛsi! I wz jst muvñ wɖ Cári, ẃn Farṃsn sizd m rɖr rufli bî ɖ colr, n adresñ ɖ śerif, sd: “Let m intṛdys mî nebr, Pūtr.” H dd nt īvn se “Mistr.” Ɖ śerif handd m a glas v śampen. I flt, aftr ol, it wz a gret onr t drinc a glas v wîn wɖ him, n I tld him so. W std ćatñ fr sm tîm, n at last I sd: “Y mst xkz m nǎ f I jôn Msz. Pūtr.” Ẃn I aproćt hr, ś sd: “D’nt let m tec y awe fṛm frendz. I am qt hapi standñ hir alon in a crǎd, nwñ nbdi!”

Az it tecs tū t mc a qoṛl, n az it wz nɖr ɖ tîm nr ɖ ples fr it, I gev mî arm t Cári, n sd: “I hop mî darlñ litl wîf wl dans wɖ m, f onli fr ɖ sec v seyñ w hd danst at ɖ Manśnhǎs az gests v ɖ Lord Mẹr.” Fîndñ ɖ dansñ aftr supr wz les forml, n nwñ hǎ mć Cári yst t admîr mî dansñ in ɖ dez gn bî, I pt mî arm rnd hr weist n w cmnst a wōlts.

A most unforćṇt axidnt ocŕd. I hd got on a ny per v būts. Fūliśli, I hd omitd t tec Cári’z advîs; nemli, t scrać ɖ sǒlz v ɖm wɖ ɖ pônts v ɖ sizrz or t pt a litl wet on ɖm. I hd scersli startd ẃn, lîc lîtnñ, mî left ft slipt awe n I cem dǎn, ɖ sîd v mî hed strîcñ ɖ flor wɖ sć vayḷns ɖt fr a secnd or tū I dd nt nǒ ẃt hd hapnd. I nīd hardli se ɖt Cári fél wɖ m wɖ īql vayḷns, brecñ ɖ com in hr her n grezñ hr elbo.

Ɖr wz a ror v laftr, ẃć wz imīɉtli ćect ẃn ppl faund ɖt w hd riyli hrt ǎrslvz. A jntlmn asistd Cári t a sīt, n I xprest mslf priti stroñli on ɖ denjr v hvñ a plen poliśt flor wɖ no carpit or drugit t privnt ppl slipñ. Ɖ jntlmn, hu sd hiz nem wz Darwits, insistd on iscortñ Cári t hv a glas v wîn, an invteśn ẃć I wz plizd t alǎ Cári t axpt.

I foloud, n met Farṃsn, hu imīɉtli sd, in hiz lǎd vôs “Ǒ, r y ɖ wn hu wnt dǎn?”

I ansrd wɖ an indignnt lc.

Wɖ xicṛbl test, h sd: “Lc hir, old man, w r tù old fr ɖs gem. W mst līv ɖz ceprz t ɖ yuñstrz. Cm n hv anɖr glas, ɖt z mor in ǎr lîn.”

Olɖo I flt I wz bayñ hiz sîḷns bî axptñ, w foloud ɖ uɖrz intu ɖ supŗūm.

Nɖr Cári nr I, aftr ǎr unforćṇt mishap, flt inclînd t ste longr. Az w wr dpartñ, Farṃsn sd: “R y gwñ? f so, y mt gv m a lift.”

I ʈt it betr t cnsnt, bt wś I hd frst cnsultd Cári.

ĆAPTR V

Aftr ɖ Manśnhǎs Bōl. Cári ofndd. Gowñ olso ofndd. A pleznt parti at ɖ Cumñz’. Mr. Franćñ, v Pecm, vizits s.

Me 8. – I wouc p wɖ a most teṛbl hed-ec. I cd scersli si, n ɖ bac v mî nec wz az f I hd gvn it a cric. I ʈt frst v sndñ fr a doctr; bt I dd nt ʈnc it nesṣri. Ẃn p, I flt fent, n wnt t Brǎniś’z, ɖ cemist, hu gev m a dráft. So bad at ɖ ofis, hd t gt līv t cm hom. Wnt t anɖr cemist in ɖ Siti, n I got a dráft. Brǎniś’z dos sīmz t hv md m wrs; hv ītn nʈñ ol de. T mc matrz wrs, Cári, evri tîm I spouc t hr, ansrd m śarpli – ɖt z, ẃn ś ansrd at ol.

In ɖ īvnñ I flt vri mć wrs agn n sd t hr: “I d b’liv I’v bn pôznd bî ɖ lobstr meynez at ɖ Manśnhǎs last nît;” ś simpli rplaid, wɖt tecñ hr îz fṛm hr sowñ: “Śampen nvr dd agri wɖ y.” I flt iṛtetd, n sd: “Ẃt nonsns y tōc; I onli hd a glas n a haf, n y nǒ az wel az I d – ” Bfr I cd cmplit ɖ sntns ś bǎnst ǎt v ɖ rūm. I sat ovr an aur wêtñ fr hr t rtrn; bt az ś dd nt, I dtrmind I wd g t bed. I dscuvrd Cári hd gn t bed wɖt īvn seyñ “gdnît”; līvñ m t bar ɖ scuḷridor n fīd ɖ cat. I śl srtnli spīc t hr abt ɖs in ɖ mornñ.

Me 9. – Stl a litl śeci, wɖ blac specs. Ɖ Blacfrîrz Bîwīcli Nyz cntenz a loñ list v ɖ gests at ɖ Manśnhǎs Bōl. Dis’pôntd t fînd ǎr nemz omitd, ɖo Farṃsn’z z in plenli inuf wɖ M.L.L. aftr it, ẃtvr ɖt me mīn. Mor ɖn vxt, bcz w hd ordrd a duzn copiz t snd t ǎr frendz. Rout t ɖ Blacfrîrz Bîwīcli Nyz, pôntñ ǎt ɖer omiśn.

Cári hd cmnst hr brecfst ẃn I entrd ɖ parlr. I hlpt mslf t a cup v ti, n I sd, prf̣cli cāmli n qaytli: “Cári, I wś a litl xpḷneśn v yr conduct last nît.”Ś rplaid, “Indd! n I dzîr smʈñ mor ɖn a litl xpḷneśn v yr conduct ɖ nît bfr.”

I sd, cūli: “Riyli, I d’nt unḍstand y.”

Cári sd snirñli: “Probbli nt; y wr scersli in a cndiśn t unḍstand enʈñ.”

I wz astǎndd at ɖs insińueśn n simpli ijakletd: “Caṛlîn!”

Ś sd: “D’nt b ʈiatricl, it hz no ifct on m. Rzrv ɖt ton fr yr ny frend, Mistr Farṃsn, ɖ aynmungr.”

I wz abt t spīc, ẃn Cári, in a tmpr sć az I hv nvr sìn hr in bfr, tld m t hold mî tuñ. Ś sd: “Nǎ I’m gwñ t se smʈñ! Aftr pṛfesñ t snub Mr. Farṃsn, y pmit him t snub y, in mî prezns, n ɖen axpt hiz invteśn t tec a glas v śampen wɖ y, n y d’nt limit yrslf t wn glas. Y ɖen ofr ɖs vulgr man, hu md a bungl v rperñ ǎr screpr, a sīt in ǎr cab on ɖ we hom. I se nʈñ abt hiz tẹrñ mî dres in gtñ in ɖ cab, nr v trédñ on Msz. Jemz’z xpnsiv fan, ẃć y noct ǎt v mî hand, n fr ẃć h nvr īvn apoḷjîzd; bt y smoct ol ɖ we hom wɖt hvñ ɖ dīsnsi t asc mî pmiśn. Ɖt z nt ol! At ɖ end v ɖ jrni, olɖo h dd nt ofr y a farɖñ twdz hiz śer v ɖ cab, y asct him in. Forćṇtli, h wz sobr inuf t dtct, fṛm mî manr, ɖt hiz cumṗni wz nt dzîṛbl.”

"You then offer this vulgar man, who made a bungle of repairing our scraper, a seat in our cab on the way home."
“Y ɖen ofr ɖs vulgr man… a sīt in ǎr cab on ɖ we hom.”

Gdnis nz I flt hymilietd inuf at ɖs; bt, t mc matrz wrs, Gowñ entrd ɖ rūm, wɖt nocñ, wɖ tū hats on hiz hed n holdñ ɖ gardnrêc in hiz hand, wɖ Cári’z fŕ tipit (ẃć h hd tecn of ɖ dǎnsterz hōlpeg) rnd hiz nec, n anǎnst himslf in a lǎd, cōrs vôs: “Hiz Royl Hînis, ɖ Lord Mẹr!” H marćt twîs rnd ɖ rūm lîc a bfūn, n fîndñ w tc no notis, sd: “Hlo! ẃt’s p? Luvrz’ qoṛl, ê?”

Ɖr wz a sîḷns fr a momnt, so I sd qaytli: “Mî dir Gowñ, I’m nt vri wel, n nt qt in ɖ hymr fr jocñ; ispeṣ́li ẃn y entr ɖ rūm wɖt nocñ, an act ẃć I fel t si ɖ fun v.”

Gowñ sd: “I’m vri sori, bt I cōld fr mî stic, ẃć I ʈt y wd hv snt rnd.” I handd him hiz stic, ẃć I rmembrd I hd pentd blac wɖ ɖ inaml pent, ʈncñ t impruv it. H lct at it fr a minit wɖ a dezd xpreśn n sd: “Hu dd ɖs?”

I sd: “Ê, dd ẃt?”

H sd: “Dd ẃt? Ẃ, dstroid mî stic! It b’loñd t mî pur uncl, n I valy it mor ɖn enʈñ I hv in ɖ wrld! I’l nǒ hu dd it.”

I sd: “I’m vri sori. I der se it wl cm of. I dd it fr ɖ bst.”

Gowñ sd: “Ɖen ol I cn se z, it’s a cnfǎndd liḅti; n I wd ad, y’r a bigr fūl ɖn y lc, onli ɖt’s abṣlutli imposbl.”

Me 12. – Got a sngl copi v ɖ Blacfrîrz Bîwīcli Nyz. Ɖr wz a śort list v sevṛl nemz ɖe hd omitd; bt ɖ stypid ppl hd mnśnd ǎr nemz az “Mr. n Msz. C. Portr.” Most anoyñ! Rout agn n I tc ptiklr cer t rait ǎr nem in capitl letrz, PŪTR, so ɖt ɖr śd b no poṣbl mstec ɖs tîm.

Me 16. – Abṣlutli dsgustd on oṗnñ ɖ Blacfrîrz Bîwīcli Nyz v tde, t fînd ɖ folowñ paṛgraf: “W hv rsivd tū letrz fṛm Mr. n Msz. Ćarlz Pytr, rqstñ s t anǎns ɖ importnt fact ɖt ɖe wr at ɖ Manśnhǎs Bōl.” I tòr p ɖ pepr n ʈrù it in ɖ westpepr bascit. Mî tîm z far tù vałbl t boɖr abt sć trîflz.

Me 21. – Ɖ last wīc or ten dez teṛbli dul, Cári biyñ awe at Msz. Jemz’z, at Sutn. Cumñz olso awe. Gowñ, I prizym, z stl ofndd wɖ m fr blac-inaṃlñ hiz stic wɖt ascñ him.

Me 22. – Prćist a ny stic mǎntd wɖ silvr, ẃć cost sevn-n-sixpns (śl tel Cári fîv śilñz), n snt it rnd wɖ nîs not t Gowñ.

Me 23. – Rsivd strenj not fṛm Gowñ; h sd: “Ofndd? nt a bit, mî bô – I ʈt y wr ofndd wɖ m fr luzñ mî tmpr. Bsdz, I faund aftr ol, it wz nt mî pur old uncl’z stic y pentd. It wz onli a śilñ ʈñ I bòt at a tbac̣nist’s. Hvr, I am mć oblîjd t y fr yr hansm preznt ol sem.”

Me 24. – Cári bac. Hrā! Ś lcs wundrf̣li wel, xpt ɖt ɖ sún hz còt hr nǒz.

Me 25. – Cári bròt dǎn sm v mî śrts n advîzd m t tec ɖm t Trilip’s rnd ɖ cornr. Ś sd: “Ɖ frunts n cufs r mć freid.” I sd wɖt a momnt’s hezteśn: “I’m ’freid ɖe r.” Lor! hǎ w rord. I ʈt w śd nvr stop lafñ. Az I hapnd t b sitñ nxt ɖ drîvr gwñ t tǎn on ɖ ’bus, I tld him mî joc abt ɖ “freid” śrts. I ʈt h wd hv rold of hiz sīt. Ɖe laft at ɖ ofis a gd bit tù ovr it.

Me 26. – Left ɖ śrts t b rperd at Trilip’s. I sd t him: “I’m ’freid ɖe r freid.” H sd, wɖt a smîl: “Ɖ’r baund t d ɖt, sr.” Sm ppl sīm t b qt desttyt v a sns v hymr.

Jūn 1. – Ɖ last wīc hz bn lîc old tîmz, Cári biyñ bac, n Gowñ n Cumñz cōlñ evri īvnñ nirli. Twîs w sat ǎt in ɖ gardn qt lêt. Ɖs īvnñ w wr lîc a pac v ćildṛn, n pleid “consiqnsz.” It z a gd gem.

Jūn 2. – “Consiqnsz” agn ɖs īvnñ. Nt qt so s’xesfl az last nît; Gowñ hvñ sevṛl tîmz oṿstept ɖ limits v gd test.

Jūn 4. – In ɖ īvnñ Cári n I wnt rnd t Mr. n Msz. Cumñz’ t spend a qayt īvnñ wɖ ɖm. Gowñ wz ɖr, olso Mr. Stilbrŭc. It wz qayt bt pleznt. Msz. Cumñz sañ fîv or six soñz, “No, Sr,” n “Ɖ Gardn v Slīp,” biyñ bst in mî humbl jujmnt; bt ẃt plizd m most wz ɖ dyet ś sañ wɖ Cári – clasicl dyet, tù. I ʈnc it z cōld, “I wd ɖt mî luv!” It wz bytifl. F Cári hd bn in betr vôs, I d’nt ʈnc pṛfeśnlz cd hv suñ it betr. Aftr supr w md ɖm sñ it agn. I nvr lîct Mr. Stilbrŭc sins ɖ wōc ɖt Súnde t ɖ “Cǎ & Hej,” bt I mst se h sñz comic soñz wel. Hiz soñ: “W d’nt wont ɖ old men nǎ,” md s śrīc wɖ laftr, ispeṣ́li ɖ vrs rfŕñ t Mr. Gladstn; bt ɖr wz wn vrs I ʈnc h mt hv omitd, n I sd so, bt Gowñ ʈt it wz ɖ bst v ɖ lot.

Jūn 6. – Trilip bròt rnd ɖ śrts n, t mî dsgust, hiz ćarj fr rperñ wz mor ɖn I gev fr ɖm ẃn ny. I tld him so, n h imprtinntli rplaid: “Wel, ɖe r betr nǎ ɖn ẃn ɖe wr ny.” I peid him, n sd it wz a roḅri. H sd: “F y wontd yr śrtfrunts md ǎt v pōprlinn, sć az z yzd fr pacñ n bcbîndñ, ẃ dd’nt y se so?”

Jūn 7. – A dredfl anoyns. Met Mr. Franćñ, hu livz at Pecm, n hu z a gret swel in hiz we. I vnćrd t asc him t cm hom t mìți, n tec potluc. I dd nt ʈnc h wd axpt sć a humbl invteśn; bt h dd, seyñ, in a most frendli we, h wd rɖr “pec” wɖ s ɖn bî himslf. I sd: “W hd betr gt intu ɖs blu ’bus.” H rplaid: “No blu-busñ fr m. I hv hd inuf v ɖ bluz lêtli. I lost a cūl ‘ʈǎ’ ovr ɖ Copr Scer. Step in hir.”

Mr. Franching, of Peckham.
Mr. Franćñ, v Pecm

W drouv p hom in stîl, in a hansmcab, n I noct ʈri tîmz at ɖ fruntdor wɖt gtñ an ansr. I sw Cári, ʈru ɖ panlz v graund glas (wɖ starz), ruśñ upsterz. I tld Mr. Franćñ t wêt at ɖ dor ẃl I wnt rnd t ɖ sîd. Ɖr I sw ɖ grosr’z bô acć̣li picñ of ɖ pent on ɖ dor, ẃć hd formd intu blistrz. No tîm t rpruv him; so wnt rnd n ifctd an entṛns ʈru ɖ cićnwindo. I let in Mr. Franćñ, n śoud him intu ɖ drw̃rūm. I wnt upsterz t Cári, hu wz ćenjñ hr dres, n tld hr I hd pswedd Mr. Franćñ t cm hom. Ś rplaid: “Hǎ cn y d sć a ʈñ? Y nǒ it’s Sẹra’z hoḷde, n ɖr’z nt a ʈñ in ɖ hǎs, ɖ cold mutn hvñ trnd wɖ ɖ hot weɖr.”Ivnć̣li Cári, lîc a gd crīćr az ś z, slipt dǎn, wośt p ɖ tīcups, n leid ɖ cloʈ, n I gev Franćñ ǎr vyz v Jpan t lc at ẃl I ran rnd t ɖ bćr’z t gt ʈri ćops.

The grocer's boy was actually picking off the paint on the side door, which had formed into blisters.
Đ grosr’z bô wz acć̣li picñ of ɖ pent on ɖ dor, ẃć hd formd intu blistrz.

Jlî 30. – Ɖ mizṛbl cold weɖr z îɖr upsetñ m or Cári, or bʈ. W sīm t brec ǎt intu an arğmnt abt abṣlutli nʈñ, n ɖs unpleznt stet v ʈñz yẓ́li ocŕz at mīltîmz.

Ɖs mornñ, fr sm un’cǎntbl rīzn, w wr tōcñ abt b’lūnz, n w wr az meri az poṣbl; bt ɖ convseśn driftd intu faṃli matrz, jrñ ẃć Cári, wɖt ɖ slîtist rīzn, rfŕd in ɖ most uncompḷmntri manr t mî pur faɖr’z pkńri trubl. I rtortd bî seyñ ɖt “Pa, at ol ivnts, wz a jntlmn,” ẃr’pn Cári brst ǎt crayñ. I poztivli cd nt īt eni brecfst.At ɖ ofis I wz snt fr bî Mr. Prcup, hu sd h wz vri sori, bt I śd hv t tec mî ańl hoḷdez fṛm nxt Saṭde. Franćñ cōld at ofis n asct m t dîn at hiz club, “Ɖ Consttyśnl.” Firñ dis’griyblz at hom aftr ɖ “tif” ɖs mornñ, I snt a teḷgram t Cári, telñ hr I wz gwñ ǎt t dîn n ś wz nt t sit p. Bòt a litl silvr bangl fr Cári.

Jlî 31. – Cári wz vri plizd wɖ ɖ bangl, ẃć I left wɖ an afx́ṇt not on hr dresñtebl last nît bfr gwñ t bed. I tld Cári w śd hv t start fr ǎr hoḷde nxt Saṭde. Ś rplaid qt haṗli ɖt ś dd nt mînd, xpt ɖt ɖ weɖr wz so bad, n ś fird ɖt Mis Jibnz wd nt b ebl t gt hr a sìsîd dres in tîm. I tld Cári ɖt I ʈt ɖ drab wn wɖ pnc boz lct qt gd inuf; n Cári sd ś śd nt ʈnc v wẹrñ it. I wz abt t dscus ɖ matr, ẃn, rmemḅrñ ɖ arğmnt yesṭde, rzolvd t hold mî tuñ.

I sd t Cári: “I d’nt ʈnc w cn d betr ɖn ‘Gd old Brōdsterz’.” Cári nt onli, t mî astoniśmnt, rezd an objx́n t Brōdsterz, fr ɖ frst tîm; bt begd m nt t yz ɖ xpreśn, “Gd old,” bt t līv it t Mr. Stilbrŭc n uɖr jntlṃn v hiz tîp. Hírñ mî ’bus pas ɖ windo, I wz oblîjd t ruś ǎt v ɖ hǎs wɖt cisñ Cári az yźl; n I śǎtd t hr: “I līv it t y t dsîd.” On rtrnñ in ɖ īvnñ, Cári sd ś ʈt az ɖ tîm wz so śort ś hd dsîdd on Brōdsterz, n hd ritn t Msz. Béc, Harbr Vy Teris, fr apartmnts.

Ōġst 1. – Ordrd a ny per v trǎzrz at Edwdz’z, n tld ɖm nt t cut ɖm so lūs ovr ɖ būt; ɖ last per biyñ so lūs n olso tît at ɖ ni, lct lîc a sêlr’z, n I hŕd Pít, ɖt objx́ṇbl yʈ at ɖ ofis, cōl ǎt “Hornpîp” az I pást hiz dsc. Cári hz ordrd v Mis Jibnz a pnc Garibōldi n blu-srj scrt, ẃć I olwz ʈnc lcs so priti at ɖ sìsîd. In ɖ īvnñ ś trimd hrslf a litl sêlrhat, ẃl I réd t hr ɖ Xćenj n Mart. W hd a gd laf ovr mî trayñ on ɖ hat ẃn ś hd finiśt it; Cári seyñ it lct so funi wɖ mî bird, n hǎ ɖ ppl wd hv rord f I wnt on ɖ stej lîc it.

Young Pitt called out "Hornpipe" as I passed his desk.
Yuñ Pít cōld ǎt “Hornpîp” az I pást his dsc.

Ōġst 2. – Msz. Béc rout t se w cd hv ǎr yźl rūmz at Brōdsterz. Ɖt’s of ǎr mînd. Bòt a culrd śrt n a per v tan-culrd būts, ẃć I si mni v ɖ swel clarcs wẹrñ in ɖ Siti, n hír r ol ɖ “go.”

Ōġst 3. – A bytifl de. Lcñ fwd t tmoro. Cári bòt a paṛsol abt fîv fīt loñ. I tld hr it wz r’dikḷs. Ś sd: “Msz. Jemz, v Sutn, hz wn twîs az loñ so;” ɖ matr dropt. I bòt a capitl hat fr hot weɖr at ɖ sìsîd. I d’nt nǒ ẃt it z cōld, bt it z ɖ śep v ɖ helmit wòrn in India, onli md v strw. Got ʈri ny tîz, tū culrd hanc̣ćīfs, n a per v nevi-blu socs at Pǒp Bruɖrz. Spent ɖ īvnñ pacñ. Cári tld m nt t fget t boro Mr. Higzwrʈ’s teḷscop, ẃć h olwz lendz m, nwñ I nǒ hǎ t tec cer v it. Snt Sẹra ǎt fr it. Ẃl evrʈñ wz sīmñ so brît, ɖ last post bròt s a letr fṛm Msz. Béc, seyñ: “I hv jst let ol mî hǎs t wn parti, n am sori I mst tec bac mî wrdz, n am sori y mst fînd uɖr apartmnts; bt Msz. Womming, nxt dor, wl b plizd t acoṃdet y, bt ś canot tec y bfr Munde, az hr rūmz r ingejd Banchoḷde wīc.”

ĆAPTR VI

Ɖ Unixpctd Arîvl Hom v ǎr Sun, Wili Lūpin Pūtr.

Ōġst 4. – Ɖ frst post bròt a nîs letr fṛm ǎr dir sun Wili, acnoḷjñ a trîf̣lñ preznt ẃć Cári snt him, ɖ de bfr yesṭde biyñ hiz twentịʈ brʈde. T ǎr utr amezmnt h trnd p himslf in ɖ afṭnun, hvñ jrnid ol ɖ we fṛm Oldm. H sd h hd got līv fṛm ɖ banc, n az Munde wz a hoḷde h ʈt h wd gv s a litl s’prîz.

Ōġst 5, Súnde. – W hv nt sìn Wili sins last Crisṃs, n r plizd t notis ẃt a fîn yuñ man h hz groun. Wn wd scersli b’liv h wz Cári’z sun. H lcs mor lîc a yungr bruɖr. I rɖr dis’pruv v hiz wẹrñ a ćec sūt on a Súnde, n I ʈnc h òt t hv gn t ćrć ɖs mornñ; bt h sd h wz tîrd aftr yesṭde’z jrni, so I rfrend fṛm eni rmarc on ɖ subjict. W hd a botl v port fr dinr, n dranc dir Wili’z hlʈ.

H sd: “Ǒ, bî-ɖ-bî, dd I tel y I’v cut mî frst nem, ‘Wiłm,’ n tecn ɖ secnd nem ‘Lūpin’? In fact, I’m onli noun at Oldm az ‘Lūpin Pūtr.’ F y wr t ‘Wili’ m ɖr, ɖe wd’nt nǒ ẃt y mnt.”V cors, Lūpin biyñ a pyrli faṃli nem, Cári wz dlîtd, n bgan bî gvñ a loñ hisṭri v ɖ Lūpinz. I vnćrd t se ɖt I ʈt Wiłm a nîs simpl nem, n rmîndd him h wz crisnd aftr hiz Uncl Wiłm, hu wz mć rspctd in ɖ Siti. Wili, in a manr ẃć I dd nt mć cer fr, sd snirñli: “Ǒ, I nǒ ol abt ɖt – Gd old Bil!” n hlpt himslf t a ʈrd glas v port.

Cári objctd stroñli t mî seyñ “Gd old,” bt ś md no rmarc ẃn Wili yzd ɖ dubl ajctiv. I sd nʈñ, bt lct at hr, ẃć mnt mor. I sd: “Mî dir Wili, I hop y r hapi wɖ yr colīgz at ɖ Banc.” H rplaid: “Lūpin, f y plīz; n wɖ rspct t ɖ Banc, ɖr’z nt a clarc hu z a jntlmn, n ɖ ‘bos’ z a cad.” I flt so śoct, I cd se nʈñ, n mî instñt tld m ɖr wz smʈñ roñ.

Lupin
Lūpin

Ōġst 6, Banchoḷde. – Az ɖr wz no sîn v Lūpin muvñ at nîn o’cloc, I noct at hiz dor, n sd w yẓ́li brecfstd at haf-past et, n asct hǎ loñ wd h b? Lūpin rplaid ɖt h hd hd a lîvli tîm v it, frst wɖ ɖ tren śecñ ɖ hǎs ol nît, n ɖen wɖ ɖ sún strīmñ in ʈru ɖ windo in hiz îz, n gvñ him a cracñ hed-ec. Cári cem p n asct f h wd lîc sm brecfst snt p, n h sd h cd d wɖ a cup v ti, n dd’nt wont enʈñ t īt.

Lūpin nt hvñ cm dǎn, I wnt p agn at haf-past wn, n sd w dînd at tū; h sd h “wd b ɖr.” H nvr cem dǎn tl a qortr t ʈri. I sd: “W hv nt sìn mć v y, n y wl hv t rtrn bî ɖ 5.30 tren; ɖrfr y wl hv t līv in an aur, unls y g bî ɖ midnît meil.” H sd: “Lc hir, Guvnr, it’s no ys bìtñ abt ɖ bś. I’v tndrd mî reẓgneśn at ɖ Banc.”Fr a momnt I cd nt spīc. Ẃn mî spīć cem agn, I sd: “Hǎ der y, sr? Hǎ der y tec sć a sirịs step wɖt cnsultñ m? D’nt ansr m, sr! – y wl sit dǎn imīɉtli, n rait a not at mî dicteśn, wɖdrw̃ yr reẓgneśn n ampli apoḷjîzñ fr yr ʈtlisnis.”

Imajin mî dsme ẃn h rplaid wɖ a lǎd gfw: “It’s no ys. F y wont ɖ gd old truʈ, I’v got ɖ ćuc!”

Ōġst 7. – Mr. Prcup hz gvn m līv t pspon mî hoḷde a wīc, az w cd nt gt ɖ rūm. Ɖs wl gv s an oṗtyṇti v trayñ t fînd an apôntmnt fr Wili bfr w g. Ɖ ambiśn v mî lîf wd b t gt him intu Mr. Prcup’s frm.

Ōġst 11. – Olɖo it z a sirịs matr hvñ ǎr bô Lūpin on ǎr handz, stl it z saṭsfactri t nǒ h wz asct t rzîn fṛm ɖ Banc simpli bcz “h tc no inṭrest in hiz wrc, n olwz arîvd an aur (smtmz tū aurz) lêt.” W cn ol start of on Munde t Brōdsterz wɖ a lît hart. Ɖs wl tec mî mînd of ɖ wuri v ɖ last fy dez, ẃć hv bn westd ovr a yslis corispondns wɖ ɖ manijr v ɖ Banc at Oldm.

Ōġst 13. – Hrā! at Brōdsterz. Vri nîs apartmnts nir ɖ steśn. On ɖ clifs ɖe wd hv bn dubl ɖ prîs. Ɖ landledi hd a nîs fîv o’cloc dinr n ti redi, ẃć w ol injoid, ɖo Lūpin sīmd fstidịs bcz ɖr hapnd t b a flî in ɖ butr. It wz vri wet in ɖ īvnñ, fr ẃć I wz ʈancfl, az it wz a gd xks fr gwñ t bed rli. Lūpin sd h wd sit p n rīd a bit.

Ōġst 14. – I wz a litl anoid t fînd Lūpin, instd v rīdñ last nît, hd gn t a comn sort v enttenmnt, gvn at ɖ Asmblirūmz. I xprest mî opińn ɖt sć pformnsz wr unwrɖi v rspctbl patṛnij; bt h rplaid: “Ǒ, it wz onli ‘fr wn nît onli.’ I hd a fit v ɖ bluz cm on, n ʈt I wd g t si Poli Preswel, Ñgḷnd’z Ptiklr Sparc.” I tld him I wz prǎd t se I hd nvr hŕd v hr. Cári sd: “D let ɖ bô alon. H’z qt old inuf t tec cer v himslf, n w’nt fget h’z a jntlmn. Rmembr, y wr yuñ wns yrslf.” Rênd ol de hard, bt Lūpin wd g ǎt.

Ōġst 15. – Clird p a bit, so w ol tc ɖ tren t Marget, n ɖ frst prsn w met on ɖ jeti wz Gowñ. I sd: “Hlo! I ʈt y hd gn t Barṃʈ wɖ yr Brmñm frendz?” H sd: “Yes, bt yuñ Pītr Loṛns wz so il, ɖe pspond ɖer vizit, so I cem dǎn hir. Y nǒ ɖ Cumñz’ r hir tù?” Cári sd: “Ǒ, ɖt wl b dlîtfl! W mst hv sm īvnñz tgɖr n hv gemz.”

I intṛdyst Lūpin, seyñ: “Y wl b plizd t fînd w hv ǎr dir bô at hom!” Gowñ sd: “Hǎ’z ɖt? Y d’nt mīn t se h’z left ɖ Banc?”I ćenjd ɖ subjict qcli, n ɖrbî avôdd eni v ɖoz ōcẉd qsćnz ẃć Gowñ olwz hz a nac v ascñ.

Ōġst 16. – Lūpin poztivli rfyzd t wōc dǎn ɖ P’red wɖ m bcz I wz wẹrñ mî ny strw helmit wɖ mî froc̦ot. I d’nt nǒ ẃt ɖ bô z cmñ t.

Lupin positively refused to walk down the Parade with me because I was wearing my new straw helmet with my frock-coat.
Lūpin poztivli rfyzd t wōc dǎn ɖ P’red wɖ m bcz I wz wẹrñ mî ny strw helmit wɖ mî froc̦ot.

Ōġst 17. – Lūpin nt fōlñ in wɖ ǎr vyz, Cári n I wnt fr a sêl. It wz a rlif t b wɖ hr alon; fr ẃn Lūpin iṛtets m, ś olwz sîdz wɖ him. On ǎr rtrn, h sd: “Ǒ, y’v bn on ɖ ‘Śilñ-Imetic,’ hv y? Y’l cm t six-peṇʈ on ɖ ‘Livrjrcr’ nxt.” I prizym h mnt a trîsicl, bt I afctd nt t unḍstand him.

Ōġst 18. – Gowñ n Cumñz wōct ovr t arenj an īvnñ at Marget. It biyñ wet, Gowñ asct Cumñz t acumṗni him t ɖ hotel n hv a gem v biłdz, nwñ I nvr ple, n in fact dis’pruv v ɖ gem. Cumñz sd h mst hesn bac t Marget; ẃr’pn Lūpin, t mî horr, sd: “I’l gv y a gem, Gowñ – a hundṛd p. A wōc rnd ɖ cloʈ wl gv m an aṗtît fr dinr.” I sd: “Phps Mistr Gowñ dz nt cer t ple wɖ bôz.” Gowñ s’prîzd m bî seyñ: “Ǒ yes, I d, f ɖe ple wel,” n ɖe wōct of tgɖr.

Ōġst 19, Súnde. – I wz abt t rīd Lūpin a srmn on smocñ (ẃć h induljz in vayḷntli) n biłdz, bt h pt on hiz hat n wōct ǎt. Cári ɖen réd m a loñ srmn on ɖ palṗbl in’dvîẓbiḷti v trītñ Lūpin az f h wr a mir ćîld. I flt ś wz smẃt rît, so in ɖ īvnñ I ofrd him a sgar. H sīmd plizd, bt, aftr a fy ẃifs, sd: “Ɖs z a gd old tuṗni – trî wn v mîn,” n h handd m a sgar az loñ az it wz stroñ, ẃć z seyñ a gd dīl.

Ōġst 20. – I am glad ǎr last de at ɖ sìsîd wz fîn, ɖo clǎdd oṿhed. W wnt ovr t Cumñz (at Marget) in ɖ īvnñ, n az it wz cold, w steid in n pleid gemz; Gowñ, az yźl, oṿstepñ ɖ marc. H sjstd w śd ple “Cutḷts,” a gem w nvr hŕd v. H sat on a ćer, n asct Cári t sit on hiz lap, an invteśn ẃć dir Cári rîtli dclînd.

Aftr sm spīśīz v ranġlñ, I sat on Gowñ’z niz n Cári sat on ɖ éj v mîn. Lūpin sat on ɖ éj v Cári’z lap, ɖen Cumñz on Lūpin’z, n Msz. Cumñz on hr huzbnd’z. W lct vri r’dikḷs, n laft a gd dīl.Gowñ ɖen sd: “R y a b’livr in ɖ Gret Mǒgl?” W hd t ansr ol tgɖr: “Yes – ǒ, yes!” (ʈri tîmz). Gowñ sd: “So am I,” n sudnli got p. Ɖ rzult v ɖs stypid joc wz ɖt w ol fél on ɖ grǎnd, n pur Cári bañd hr hed agnst ɖ cornr v ɖ fndr. Msz. Cumñz pt sm viṇgr on; bt ʈru ɖs w míst ɖ last tren, n hd t drîv bac t Brōdsterz, ẃć cost m sevn-n-sixpns.

We play the game of "Cutlets." When we had all sat on each other's laps, Gowing said: "Are you a believer in the Great Mogul?"
W ple ɖ gem v “Cupḷts.” Ẃn w hd ol sat on ć uɖr’z laps, Gowñ sd: “R y a b’livr in ɖ Gret Mǒgl?”
Gowing said: "So am I," and suddenly got up.
Gowñ sd: “So am I,” n sudnli got p.

ĆAPTR VII

Hom agn. Msz. Jemz’ inflụns on Cári. Cn gt nʈñ fr Lūpin. Nxt-dor nebrz r a litl trublsm. Smwn tamprz wɖ mî dayri. Got a ples fr Lūpin. Lūpin startlz s wɖ an anǎnsmnt.

Ōġst 22. – Hom swīt Hom agn! Cári bòt sm priti blu-wŭl mats t stand vāzz on. Frips, Jêṇs & Co. rait t se ɖe r sori ɖe hv no vecnsi amñ ɖer staf v clarcs fr Lūpin.

Ōġst 23. – I bòt a per v stagz’ hedz md v plastr-v-Paris n culrd brǎn. Ɖe wl lc jst ɖ ʈñ fr ǎr litl hōl, n gv it stîl; ɖ hedz r xḷnt iṃteśnz. Pūlrz & Smiʈ r sori ɖe hv nʈñ t ofr Lūpin.

I hung up the stag's head made of plaster-of-Paris.
I huñ p a stag’z hed md v plastr-v-Paris.

Ōġst 24. – Simpli t plīz Lūpin, n mc ʈñz ćirfl fr him, az h z a litl dǎn, Cári invîtd Msz. Jemz t cm p fṛm Sutn n spend tū or ʈri dez wɖ s. W hv nt sd a wrd t Lūpin, bt mīn t cīp it az a s’prîz.

Ōġst 25. – Msz. Jemz, v Sutn, arîvd in ɖ afṭnun, brññ wɖ hr an inorṃs bunć v wîld flǎrz. Ɖ mor I si v Msz. Jemz ɖ nîsr I ʈnc ś z, n ś z dvotd t Cári. Ś wnt intu Cári’z rūm t tec of hr bonit, n rmend ɖr nirli an aur tōcñ abt dres. Lūpin sd h wz nt a bit s’prîzd at Msz. Jemz’ vizit, bt wz s’prîzd at hr.

Ōġst 26, Súnde. – Nirli lêt fr ćrć, Msz. Jemz hvñ tōct cnsidṛbli abt ẃt t wer ol ɖ mornñ. Lūpin dz nt sīm t gt on vri wel wɖ Msz. Jemz. I am afreid w śl hv sm trubl wɖ ǎr nxt-dor nebrz hu cem in last Wenzde. Sevṛl v ɖer frendz, hu drîv p in dogcarts, hv olrdi md ɖmslvz objx́ṇbl.

An īvnñ or tū ago I hd pt on a ẃît weistcot fr cūlnis, n ẃl wōcñ past wɖ mî ʈumz in mî weistcot pocits (a habit I hv), wn man, sītd in ɖ cart, n lcñ lîc an Americn, cmnst sññ sm vulgr nonsns abt “I hd ʈrtīn dolrz in mî weistcot pocit.” I fansid it wz mnt fr m, n mî sspiśnz wr cnfrmd; fr ẃl wōcñ rnd ɖ gardn in mî tōl hat ɖs afṭnun, a “ʈro-dǎn” cracr wz dlibṛtli emd at mî hat, n xplodd on it lîc a pcuśncap. I trnd śarpli, n am poẓtiv I sw ɖ man hu wz in ɖ cart rtritñ fṛm wn v ɖ bedrūm windoz.

Ōġst 27. – Cári n Msz. Jemz wnt of śopñ, n hd nt rtrnd ẃn I cem bac fṛm ɖ ofis. Jujñ fṛm ɖ subsiqnt convseśn, I am afreid Msz. Jemz z filñ Cári’z hed wɖ a lot v nonsns abt dres. I wōct ovr t Gowñ’z n asct him t drop in t supr, n mc ʈñz pleznt.

Cári priperd a litl xtmṗrîzd supr, cnsistñ v ɖ rmendr v ɖ cold jônt, a smōl pìs v samn (ẃć I wz t rfyz, in ces ɖr wz nt inuf t g rnd), n a bḷmonź n custdz. Ɖr wz olso a dcantr v port n sm jam pufs on ɖ sîdbōrd. Msz. Jemz md s ple rɖr a gd gem v cardz, cōld “Mugñz.” T mî s’prîz, in fact dsgust, Lūpin got p in ɖ midl, n, in a most sarcastic ton, sd: “Pardn m, ɖs sort v ʈñ z tù fast fr m, I śl g n injô a qayt gem v marblz in ɖ bacgardn.”Ʈñz mt hv bcm rɖr dis’griybl bt fr Gowñ (hu sīmz t hv tecn t Lūpin) sjstñ ɖe śd invnt gemz. Lūpin sd: “Let’s ple ‘munciz’.” H ɖen léd Gowñ ol rnd ɖ rūm, n bròt him in frunt v ɖ lcñglas. I mst cnfes I laft harṭli at ɖs. I wz a litl vxt at evrbdi subsiqntli lafñ at sm joc ẃć ɖe dd nt xplen, n it wz onli on gwñ t bed I dscuvrd I mst hv bn wōcñ abt ol ɖ īvnñ wɖ an antiṃcasr on wn butn v mî coțeilz.

Ōġst 28. – Faund a larj bric in ɖ midl bed v jrenịmz, evidntli cm fṛm nxt dor. Patlz & Patlz c’nt fînd a ples fr Lūpin.

Ōġst 29. – Msz. Jemz z mcñ a poẓtiv fūl v Cári. Cári apird in a ny dres lîc a smóc-froc. Ś sd “smócñ” wz ol ɖ rej. I rplaid it pt m in a rej. Ś olso hd on a hat az big az a cićn colscutl, n ɖ sem śep. Msz. Jemz wnt hom, n bʈ Lūpin n I wr smẃt plizd – ɖ frst tîm w hv agrìd on a sngl subjict sins hiz rtrn. Mrcinz & Sun rait ɖe hv no vecnsi fr Lūpin.

Octobr 30. – I śd vri mć lîc t nǒ hu hz wilf̣li torn ɖ last fîv or six wīcs ǎt v mî dayri. It z prf̣cli monstṛs! Mîn z a larj scriḅlñdayri, wɖ plenti v spes fr ɖ rec̣d v mî evride ivnts, n in cīpñ p ɖt rec̣d I tec (wɖ mć prîd) a gret dīl v penz.

I asct Cári f ś ń enʈñ abt it. Ś rplaid it wz mî ǒn fōlt fr līvñ ɖ dayri abt wɖ a ćarwmn clīnñ n ɖ swīps in ɖ hǎs. I sd ɖt wz nt an ansr t mî qsćn. Ɖs rtort v mîn, ẃć I ʈt xtrimli smart, wd hv bn mor ifctiv hd I nt jogd mî elbo agnst a vāz on a tebl tmprṛli plest in ɖ pasij, noct it ovr, n smaśt it.Cári wz dredf̣li upset at ɖs dzastr, fr it wz wn v a per v vāzz ẃć canot b maćt, gvn t s on ǎr wedñde bî Msz. Brtset, an old frend v Cári’z cuznz, ɖ Poṃtnz, lêt v Dōlstn. I cōld t Sẹra, n asct hr abt ɖ dayri. Ś sd ś hd nt bn in ɖ sitñrūm at ol; aftr ɖ swīp hd left, Msz. Biṛl (ɖ ćarwmn) hd clīnd ɖ rūm n lîtd ɖ fîr hrslf. Fîndñ a brnt pìs v pepr in ɖ greit, I xamind it, n faund it wz a pìs v mî dayri. So it wz evidnt smwn hd torn mî dayri t lît ɖ fîr. I rqstd Msz. Biṛl t b snt t m tmoro.

Octobr 31. – Rsivd a letr fṛm ǎr prinsipl, Mr. Prcup, seyñ ɖt h ʈncs h nz v a ples at last fr ǎr dir bô Lūpin. Ɖs, in a meźr, cnsolz m fr ɖ los v a porśn v mî dayri; fr I am baund t cnfes ɖ last fy wīcs hv bn dvotd t ɖ rec̣d v dis’pôntñ ansrz rsivd fṛm ppl t hūm I hv aplaid fr apôntmnts fr Lūpin. Msz. Biṛl cōld, n, in rplî t m, sd: “Ś nvr si no bc, mć les tec sć a liḅti az tuć it.”

I sd I wz dtrmind t fînd ǎt hu dd it, ẃr’pn ś sd ś wd d hr bst t hlp m; bt ś rmembrd ɖ swīp lîtñ ɖ fîr wɖ a bit v ɖ Eco. I rqstd ɖ swīp t b snt t m tmoro. I wś Cári hd nt gvn Lūpin a laćci; w nvr sīm t si enʈñ v him. I sat p tl past wn fr him, n ɖen rtîrd tîrd.

Nvmbr 1. – Mî entri yesṭde abt “rtîrd tîrd,” ẃć I dd nt notis at ɖ tîm, z rɖr funi. F I wr nt so wurid jst nǎ, I mt hv hd a litl joc abt it. Ɖ swīp cōld, bt hd ɖ ōdaṣti t cm p t ɖ hōldor n līn hiz drti bag v st on ɖ dorstep. H, hvr, wz so p’lît, I cd nt rbyc him. H sd Sẹra lîtd ɖ fîr. Unforćṇtli, Sẹra hŕd ɖs, fr ś wz dustñ ɖ banistrz, n ś ran dǎn, n flù intu a tmpr wɖ ɖ swīp, cōzñ a rǎ on ɖ fruntdor-steps, ẃć I wd nt hv hd hapn fr enʈñ. I ordrd hr abt hr biznis, n tld ɖ swīp I wz sori t hv trubld him; n so I wz, fr ɖ dorsteps wr cuvrd wɖ st in consiqns v hiz vizit. I wd wilñli gv ten śilñz t fînd ǎt hu tòr mî dayri.

Nvmbr 2. – I spent ɖ īvnñ qaytli wɖ Cári, v huz cumṗni I nvr tîr. W hd a most pleznt ćat abt ɖ letrz on “Z Marij a Fełr?” It hz bn no fełr in ǎr ces. In tōcñ ovr ǎr ǒn hapi xpirịnsz, w nvr notist ɖt it wz past midnît. W wr startld bî hírñ ɖ dor slam vayḷntli. Lūpin hd cm in. H md no atmt t trn dǎn ɖ gas in ɖ pasij, or īvn t lc intu ɖ rūm ẃr w wr, bt wnt stret p t bed, mcñ a teṛbl nôz. I asct him t cm dǎn fr a momnt, n h begd t b xkzd, az h wz “ded bìt,” an obẓveśn ɖt wz scersli cnsistnt wɖ ɖ fact ɖt, fr a qortr v an aur aftwdz, h wz poztivli dansñ in hiz rūm, n śǎtñ ǎt, “Si m dans ɖ polca!” or sm sć nonsns.

Nvmbr 3. – Gd nyz at last. Mr. Prcup hz got an apôntmnt fr Lūpin, n h z t g n si abt it on Munde. Ǒ, hǎ mî mînd z rlivd! I wnt t Lūpin’z rūm t tec ɖ gd nyz t him, bt h wz in bed, vri sīdi, so I rzolvd t cīp it ovr tl ɖ īvnñ.

H sd h hd last nît bn ilectd a membr v an Aṃćr Dṛmatic Club, cōld ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz”; n, ɖo it wz a pleznt īvnñ, h hd sat in a dráft, n got ńralja in ɖ hed. H dclînd t hv eni brecfst, so I left him. In ɖ īvnñ I hd p a speśl botl v port, n, Lūpin biyñ in fr a wundr, w fild ǎr glasz, n I sd: “Lūpin mî bô, I hv sm gd n unixpctd nyz fr y. Mr. Prcup hz pṛkrd y an apôntmnt!” Lūpin sd: “Gd biz!” n w drend ǎr glasz.Lūpin ɖen sd: “Fil p ɖ glasz agn, fr I hv sm gd n unixpctd nyz fr y.”

Mr. Perkupp.
Mr. Prcup

I hd sm slît msgvñz, n so evidntli hd Cári, fr ś sd: “I hop w śl ʈnc it gd nyz.”

Lūpin sd: “Ǒ, it’s ol rît! I’m ingejd t b marid!

Lupin said: "I'm engaged to be married."
Lūpin sd: “Ǒ, it’s ol rît! I’m ingejd t b marid!”

ĆAPTR VIII

Deizi Mutlr sol topic v convseśn. Lūpin’z ny bŕʈ. Fîrwrcs at ɖ Cumñz’. Ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz.” Sẹra qoṛlz wɖ ɖ ćarwmn. Lūpin’z uncōld-fr inṭfiṛns. Am intṛdyst t Deizi Mutlr. W dsîd t gv a parti in hr onr.

Nvmbr 5, Súnde. – Cári n I trubld abt ɖt mir bô Lūpin gtñ ingejd t b marid wɖt cnsultñ s or enʈñ. Aftr dinr h tld s ol abt it. H sd ɖ ledi’z nem wz Deizi Mutlr, n ś wz ɖ nîsist, pritiist, n most acumpliśt grl h evr met. H luvd hr ɖ momnt h sw hr, n f h hd t wêt fifti yirz h wd wêt, n h ń ś wd wêt fr him.

Lūpin frɖr sd, wɖ mć wormʈ, ɖt ɖ wrld wz a difṛnt wrld t him nǎ, – it wz a wrld wrʈ livñ in. H livd wɖ an objict nǎ, n ɖt wz t mc Deizi Mutlr – Deizi Pūtr, n h wd gaṛnti ś wd nt dsgres ɖ faṃli v ɖ Pūtrz. Cári hir brst ǎt crayñ, n ʈrù hr armz rnd hiz nec, n in dwñ so, upset ɖ glas v port h hld in hiz hand ol ovr hiz ny lît trǎzrz.I sd I hd no dǎt w śd lîc Mis Mutlr ẃn w sw hr, bt Cári sd ś luvd hr olrdi. I ʈt ɖs rɖr preṃtyr, bt hld mî tuñ. Deizi Mutlr wz ɖ sol topic v convseśn fr ɖ rmendr v ɖ de. I asct Lūpin hu hr ppl wr, n h rplaid: “Ǒ, y nǒ Mutlr, Wiłmz & Wots.” I dd nt nǒ, bt rfrend fṛm ascñ eni frɖr qsćnz at preznt, fr fir v iṛtetñ Lūpin.

Nvmbr 6. – Lūpin wnt wɖ m t ɖ ofis, n hd a loñ convseśn wɖ Mr. Prcup, ǎr prinsipl, ɖ rzult v ẃć wz ɖt h axptd a clarcśp in ɖ frm v Jǒb Clenndz & Co., Stoc & Śer Brocrz. Lūpin tld m, prîṿtli, it wz an advtîzñ frm, n h dd nt ʈnc mć v it. I rplaid: “Begrz śd nt b ćuzrz;” n I wl d Lūpin ɖ justis t se, h lct rɖr aśemd v himslf.

In ɖ īvnñ w wnt rnd t ɖ Cumñz’, t hv a fy fîrwrcs. It bgan t ren, n I ʈt it rɖr dul. Wn v mî sqibz wd nt g of, n Gowñ sd: “Hit it on yr būt, bô; it wl g of ɖen.” I gev it a fy nocs on ɖ end v mî būt, n it wnt of wɖ wn lǎd xploźn, n brnt mî fngrz rɖr badli. I gev ɖ rest v ɖ sqibz t ɖ litl Cumñz’ bô t let of.Anɖr unforćṇt ʈñ hapnd, ẃć bròt a hīp v abys on mî hed. Cumñz fasnd a larj ẃīl-setpìs on a stec in ɖ grǎnd bî we v a grand fināle. H md a gret fus abt it; sd it cost sevn śilñz. Ɖr wz a litl dificlti in gtñ it alît. At last it wnt of; bt aftr a cupl v slo reṿluśnz it stopt. I hd mî stic wɖ m, so I gev it a tap t snd it rnd, n, unforćṇtli, it fél of ɖ stec on t ɖ gras. Enbdi wd hv ʈt I hd set ɖ hǎs on fîr fṛm ɖ we in ẃć ɖe stormd at m. I wl nvr jôn in eni mor fîrwrc-partiz. It z a r’dikḷs west v tîm n muni.

Nvmbr 7. – Lūpin asct Cári t cōl on Msz. Mutlr, bt Cári sd ś ʈt Msz. Mutlr òt t cōl on hr frst. I agrìd wɖ Cári, n ɖs léd t an arğmnt. Hvr, ɖ matr wz setld bî Cári seyñ ś cd nt fînd eni viẓtñcardz, n w mst gt sm mor printd, n ẃn ɖe wr finiśt wd b qt tîm inuf t dscus ɖ eticét v cōlñ.

Nvmbr 8. – I ordrd sm v ǎr cardz at Blac’s, ɖ steṣ́nrz. I ordrd twenti-fîv v ć, ẃć wl last s fr a gd loñ tîm. In ɖ īvnñ, Lūpin bròt in Hari Mutlr, Mis Mutlr’z bruɖr. H wz rɖr a gōci yʈ, n Lūpin sd h wz ɖ most popylr n bst aṃćr in ɖ club, rfŕñ t ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz.” Lūpin ẃisprd t s ɖt f w cd onli “drw ǎt” Hari a bit, h wd mc s ror wɖ laftr.

At supr, yuñ Mutlr dd sevṛl aḿzñ ʈñz. H tc p a nîf, n wɖ ɖ flat part v it pleid a tyn on hiz ćīc in a wundrfl manr. H olso gev an iṃteśn v an old man wɖ no tīʈ, smocñ a big sgar. Ɖ we h cept dropñ ɖ sgar snt Cári intu fits.In ɖ cors v convseśn, Deizi’z nem cropt p, n yuñ Mutlr sd h wd brñ hiz sistr rnd t s wn īvnñ – hiz peṛnts biyñ rɖr old-faśnd, n nt gwñ ǎt mć. Cári sd w wd gt p a litl speśl parti. Az yuñ Mutlr śoud no incḷneśn t g, n it wz aproćñ ilevn o’cloc, az a hint I rmîndd Lūpin ɖt h hd t b p rli tmoro. Instd v tecñ ɖ hint, Mutlr bgan a siriz v comic iṃteśnz. H wnt on fr an aur wɖt sseśn. Pur Cári cd scersli cīp hr îz opn. At last ś md an xks, n sd “Gdnît.”

Mutlr ɖen left, n I hŕd him n Lūpin ẃisṗrñ in ɖ hōl smʈñ abt ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz,” n t mî dsgust, olɖo it wz past midnît, Lūpin pt on hiz hat n cot, n wnt ǎt wɖ hiz ny cmpańn.

Nvmbr 9. – Mî indevrz t dscuvr hu tòr ɖ śīts ǎt v mî dayri stl frūtlis. Lūpin hz Deizi Mutlr on ɖ bren, so w si litl v him, xpt ɖt h inverịbli trnz p at mīltîmz. Cumñz dropt in.

Nvmbr 10. – Lūpin sīmz t lîc hiz ny bŕʈ – ɖt’s a cumf̣t. Deizi Mutlr ɖ sol topic v convseśn jrñ ti. Cári olmst az fl v it az Lūpin. Lūpin informz m, t mî dsgust, ɖt h hz bn pswedd t tec part in ɖ fʈcmñ pformns v ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz.” H sz h z t ple Bob Brićz in ɖ fars, Gn t mî Uncl’z; Franc Mutlr z gwñ t ple old Musti. I tld Lūpin priti plenli I wz nt in ɖ līst dgri inṭrestd in ɖ matr, n toṭli dis’pruvd v aṃćrʈiatriclz. Gowñ cem in ɖ īvnñ.

Nvmbr 11. – Rtrnd hom t fînd ɖ hǎs in a most dsgresfl upror. Cári, hu apird vri frîtnd, wz standñ ǎtsd hr bedrūm, ẃl Sẹra wz xîtd n crayñ. Msz. Biṛl (ɖ ćarwmn), hu hd evidntli bn drincñ, wz śǎtñ at ɖ top v hr vôs ɖt ś wz “no ʈīf, ɖt ś wz a rspctbl wmn, hu hd t wrc hard fr hr livñ, n ś wd smac enwn’z fes hu pt lîz intu hr mǎʈ.” Lūpin, huz bac wz twdz m, dd nt hír m cm in. H wz standñ btwn ɖ tū wimin, n, I rgret t se, in hiz indevr t act az pīs-mcr, h md ys v rɖr stroñ lanḡj in ɖ prezns v hiz muɖr; n I wz jst in tîm t hír him se: “N ol ɖs fus abt ɖ los v a fy pejz fṛm a rotn dayri ɖt wd’nt feć ʈri-hepns a pǎnd!” I sd, qaytli: “Pardn m, Lūpin, ɖt z a matr v opińn; n az I am mastr v ɖs hǎs, phps y wl alǎ m t tec ɖ reinz.”

I aṣtend ɖt ɖ cōz v ɖ rǎ wz, ɖt Sẹra hd akzd Msz. Biṛl v tẹrñ ɖ pejz ǎt v mî dayri t ráp p sm cićnfat n līvñz ẃć ś hd tecn ǎt v ɖ hǎs last wīc. Msz. Biṛl hd slapt Sẹra’z fes, n sd ś hd tecn nʈñ ǎt v ɖ ples, az ɖr wz “nvr no līvñz t tec.” I ordrd Sẹra bac t hr wrc, n rqstd Msz. Biṛl t g hom. Ẃn I entrd ɖ parlr Lūpin wz cicñ hiz legz in ɖ er, n rorñ wɖ laftr.

Nvmbr 12, Súnde. – Cmñ hom fṛm ćrć Cári n I met Lūpin, Deizi Mutlr, n hr bruɖr. Deizi wz intṛdyst t s, n w wōct hom tgɖr, Cári wōcñ on wɖ Mis Mutlr. W asct ɖm in fr a fy minits, n I hd a gd lc at mî fyćr dōtr-in-lw. Mî hart qt sanc. Ś z a big yuñ wmn, n I śd ʈnc at līst et yirz oldr ɖn Lūpin. I dd nt īvn ʈnc hr gd-lcñ. Cári asct hr f ś cd cm in on Wenzde nxt wɖ hr bruɖr t mīt a fy frendz. Ś rplaid ɖt ś wd onli b tù plizd.

Nvmbr 13. – Cári snt ǎt invteśnz t Gowñ, ɖ Cumñz, t Mr. n Msz. Jemz (v Sutn), n Mr. Stilbrŭc. I rout a not t Mr. Franćñ, v Pecm. Cári sd w me az wel mc it a nîs afer, n ẃ nt asc ǎr prinsipl, Mr. Prcup? I sd I fird w wr nt qt grand inuf fr him. Cári sd ɖr wz “no ofns in ascñ him.” I sd: “Srtnli nt,” n I rout him a letr. Cári cnfest ś wz a litl dis’pôntd wɖ Deizi Mutlr’z apiṛns, bt ʈt ś sīmd a nîs grl.

Daisy Mutlar
Deizi Mutlr

Nvmbr 14. – Evrbdi so far hz axptd fr ǎr qt grand litl parti fr tmoro. Mr. Prcup, in a nîs letr ẃć I śl cīp, rout ɖt h wz dînñ in Cnzñtn, bt f h cd gt awe, h wd cm p t Hoḷwe fr an aur. Cári wz bizi ol de, mcñ litl cecs n opn jam pufs n jéliz. Ś sd ś flt qt nrṿs abt hr rsponsbiḷtiz tmoro īvnñ. W dsîdd t hv sm lît ʈñz on ɖ tebl, sć az sanẉjz, cold ćicn n ham, n sm swīts, n on ɖ sîdbōrd a nîs pìs v cold bīf n a Pîsandu tuñ – fr ɖ mor hungri wnz t peg intu f ɖe lîct.

Gowñ cōld t nǒ f h wz t pt on “swoloteilz” tmoro. Cári sd h hd betr dres, ispeṣ́li az Mr. Franćñ wz cmñ, n ɖr wz a posbiḷti v Mr. Prcup olso ptñ in an apiṛns.Gowñ sd: “Ǒ, I onli wontd t nǒ, fr I hv nt wòrn mî drescot fr sm tîm, n I mst snd it t hv ɖ crīsz prest ǎt.”

Aftr Gowñ left, Lūpin cem in, n in hiz añzayti t plīz Deizi Mutlr, carpt at n criṭsîzd ɖ arenjmnts, n, in fact, dis’pruvd v evrʈñ, includñ ǎr hvñ asct ǎr old frend Cumñz, hu, h sd, wd lc in īvnñdres lîc a grīngrosr ingejd t wêt, n hu mst nt b s’prîzd f Deizi tc him fr wn.

I ferli lost mî tmpr, n sd: “Lūpin, alǎ m t tel y Mis Deizi Mutlr z nt ɖ Qīn v Ñgḷnd. I gev y credit fr mor wizdm ɖn t alǎ yrslf t b invegld intu an ingejmnt wɖ a wmn cnsidṛbli oldr ɖn yrslf. I advîz y t ʈnc v rnñ yr livñ bfr intanglñ yrslf wɖ a wîf hūm y wl hv t s’port, n, in ol probbiḷti, hr bruɖr olso, hu apird t b nʈñ bt a loufr.”

Instd v rsivñ ɖs advîs in a snṣbl manr, Lūpin jumt p n sd: “F y insult ɖ ledi I am ingejd t, y insult m. I wl līv ɖ hǎs n nvr darcn yr dorz agn.”

H wnt ǎt v ɖ hǎs, slamñ ɖ hōldor. Bt it wz olrît. H cem bac t supr, n w pleid Bzīc tl nirli twelv o’cloc.

ĆAPTR IX

Ǎr frst importnt Parti. Old Frendz n Ny Frendz. Gowñ z a litl anoyñ; bt hiz frend, Mr. Stilbrŭc, trnz ǎt t b qt aḿzñ. Inoṗtyn arîvl v Mr. Prcup, bt h z most cînd n compḷmntri. Parti a gret s’xes.

Nvmbr 15. – A red-letr de. Ǎr frst importnt parti sins w hv bn in ɖs hǎs. I got hom rli fṛm ɖ Siti. Lūpin insistd on hvñ a hîrd wêtr, n std a haf-duzn v śampen. I ʈnc ɖs an uņesṣri xpns, bt Lūpin sd h hd hd a pìs v luc, hvñ md ʈri pǎndz ǎt v a prîṿt dīl in ɖ Siti. I hop h w’nt gambl in hiz ny sićueśn. Ɖ supŗūm lct so nîs, n Cári trūli sd: “W nīd nt b aśemd v its biyñ sìn bî Mr. Prcup, śd h onr s bî cmñ.”

I drest rli in ces ppl śd arîv puñć̣li at et o’cloc, n wz mć vxt t fînd mî ny drestrǎzrz mć tù śort.Lūpin, hu z gtñ bynd hiz pziśn, faund fōlt wɖ mî wẹrñ ordnri būts instd v dresbūts.

I rplaid s’tiricli: “Mî dir sun, I hv livd t b abv ɖt sort v ʈñ.”

Lūpin brst ǎt lafñ, n sd: “A man jenṛli wz abv hiz būts.”

Ɖs me b funi, or it me nt; bt I wz graṭfaid t fînd h hd nt dscuvrd ɖ coṛl hd cm of wn v mî studz. Cári lct a picćr, wẹrñ ɖ dres ś wòr at ɖ Manśnhǎs. Ɖ arenjmnt v ɖ drw̃rūm wz xḷnt. Cári hd huñ muzlin crtnz ovr ɖ foldñdorz, n olso ovr wn v ɖ entṛnsz, fr w hd rmuvd ɖ dor fṛm its hinjz.

Mr. Pītrz, ɖ wêtr, arîvd in gd tîm, n I gev him strict ordrz nt t opn anɖr botl v śampen untl ɖ prīvịs wn wz emti. Cári arenjd fr sm śeri n portwîn t b plest on ɖ drw̃rūm sîdbōrd, wɖ sm glasz. Bî-ɖ-bî, ǎr ny inlarjd n tintd foṭgrafs lc vri nîs on ɖ wōlz, ispeṣ́li az Cári hz arenjd sm Liḅti silc boz on ɖ for cornrz v ɖm.

Ɖ frst arîvl wz Gowñ, hu, wɖ hiz yźl test, grītd m wɖ: “Hlo, Pūtr, ẃ yr trǎzrz r tù śort!”

I simpli sd: “Vri lîcli, n y wl fînd mî tmpr ‘śort’ olso.”

H sd: “Ɖt w’nt mc yr trǎzrz longr, Juginz. Y śd gt yr mis t pt a flǎns on ɖm.”

I wundr I west mî tîm enṭrñ hiz insultñ obẓveśnz in mî dayri.

Ɖ nxt arîvlz wr Mr. n Msz. Cumñz. Ɖ formr sd: “Az y dd’nt se enʈñ abt dres, I hv cm ‘haf dres.’” H hd on a blac froc̦ot n ẃît tî. Ɖ Jemz’, Mr. Mrtn, n Mr. Stilbrŭc arîvd, bt Lūpin wz restlis n unbeṛbl tl hiz Deizi Mutlr n Franc arîvd.

Cári n I wr rɖr startld at Deizi’z apiṛns. Ś hd a brît-crimzn dres on, cut vri lo in ɖ nec. I d nt ʈnc sć a stîl modist. Ś òt t hv tecn a lésn fṛm Cári, n cuvrd hr śoldrz wɖ a litl lês. Mr. Naclz, Mr. Sprîs-Hóg n hiz for dōtrz cem; so dd Franćñ, n wn or tū v Lūpin’z ny frendz, membrz v ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz.” Sm v ɖz sīmd rɖr ʈiatricl in ɖer manr, ispeṣ́li wn, hu wz pozñ ol ɖ īvnñ, n lent on ǎr litl rnd tebl n cract it. Lūpin cōld him “ǎr Õri,” n sd h wz “ǎr līd at ɖ H.C.’z,” n wz qt az gd in ɖt dpartmnt az Hari Mutlr wz az ɖ lo-coṃdi mrćnt. Ol ɖs z Grīc t m.

W hd sm ḿzic, n Lūpin, hu nvr left Deizi’z sîd fr a momnt, revd ovr hr sññ v a soñ, cōld “Sm De.” It sīmd a priti soñ, bt ś md sć griṃsz, n sañ, t mî mînd, so ǎt v tyn, I wd nt hv asct hr t sñ agn; bt Lūpin md hr sñ for soñz rît of, wn aftr ɖ uɖr.

At ten o’cloc w wnt dǎn t supr, n fṛm ɖ we Gowñ n Cumñz ét y wd hv ʈt ɖe hd nt hd a mīl fr a munʈ. I tld Cári t cīp smʈñ bac in ces Mr. Prcup śd cm bî mir ćans. Gowñ anoid m vri mć bî filñ a larj tumblr v śampen, n drincñ it stret of. H rpitd ɖs ax́n, n md m fir ǎr haf-duzn v śampen wd nt last ǎt. I traid t cīp a botl bac, bt Lūpin got hold v it, n tc it t ɖ sîdtebl wɖ Deizi n Franc Mutlr.

W wnt upsterz, n ɖ yuñ feloz bgan scîlarcñ. Cári pt a stop t ɖt at wns. Stilbrŭc aḿzd s wɖ a soñ, “Ẃt hv y dn wɖ yr Cuzn Jon?” I dd nt notis ɖt Lūpin n Franc hd dis’pird. I asct Mr. Wotsn, wn v ɖ Hoḷwez, ẃr ɖe wr, n h sd: “It’s a ces v ‘Ǒ, ẃt a s’prîz!’”

W wr d’rectd t form a srcl – ẃć w dd. Wotsn ɖen sd: “I hv mć pleźr in intṛdysñ ɖ seḷbretd Blondin Donci.” Franc n Lūpin ɖen bǎndd intu ɖ rūm. Lūpin hd ẃîtnd hiz fes lîc a clǎn, n Franc hd taid rnd hiz weist a larj harʈrug. H wz s’pozd t b ɖ donci, n h lct it. Ɖe induljd in a vri nôzi panṭmîm, n w wr ol śrīcñ wɖ laftr.

I trnd rnd sudnli, n ɖen I sw Mr. Prcup standñ hafwe in ɖ dor, h hvñ arîvd wɖt ǎr nwñ it. I becnd t Cári, n w wnt p t him at wns. H wd nt cm rît intu ɖ rūm. I apoḷjîzd fr ɖ fūḷri, bt Mr. Prcup sd: “Ǒ, it sīmz aḿzñ.” I cd si h wz nt a bit aḿzd.

Cári n I tc him dǎnsterz, bt ɖ tebl wz a rec. Ɖr wz nt a glas v śampen left – nt īvn a sanwij. Mr. Prcup sd h rqîrd nʈñ, bt wd lîc a glas v sltsr or soḍwōtr. Ɖ last sîfn wz emti. Cári sd: “W hv plenti v portwîn left.” Mr. Prcup sd, wɖ a smîl: “No, ʈanc y. I riyli rqîr nʈñ, bt I am most plizd t si y n yr huzbnd in yr ǒn hom. Gdnît, Msz. Pūtr – y wl xkz mî vri śort ste, I nǒ.” I wnt wɖ him t hiz carij, n h sd: “D’nt trubl t cm t ɖ ofis tl twelv tmoro.”

I flt dspondnt az I wnt bac t ɖ hǎs, n I tld Cári I ʈt ɖ parti wz a fełr. Cári sd it wz a gret s’xes, n I wz onli tîrd, n insistd on mî hvñ sm port mslf. I dranc tū glasz, n flt mć betr, n w wnt intu ɖ drw̃rūm, ẃr ɖe hd cmnst dansñ. Cári n I hd a litl dans, ẃć I sd rmîndd m v old dez. Ś sd I wz a spūni old ʈñ.

ĆAPTR X

Rflex́nz. I mc anɖr Gd Joc. Am anoid at ɖ constnt srvñ-up v ɖ “Bḷmōź.” Lūpin xpresz hiz opińn v Wedñz. Lūpin fōlz ǎt wɖ Deizi Mutlr.

Nvmbr 16. – Wouc abt twenti tîmz jrñ ɖ nît, wɖ teṛbl ʈrst. Finiśt of ol ɖ wōtr in ɖ botl, az wel az haf ɖt in ɖ jug. Cept drīmñ olso, ɖt last nît’s parti wz a fełr, n ɖt a lot v lo ppl cem wɖt invteśn, n cept ćafñ n ʈrowñ ʈñz at Mr. Prcup, tl at last I wz oblîjd t hîd him in ɖ boxrūm (ẃć w hd jst dscuvrd), wɖ a baʈtǎl ovr him. It sīmz absrd nǎ, bt it wz penf̣li riyl in ɖ drīm. I hd ɖ sem drīm abt a duzn tîmz.

Cári anoid m bî seyñ: “Y nǒ śampen nvr agriz wɖ y.” I tld hr I hd onli a cupl v glasz v it, hvñ cept mslf intîrli t port. I add ɖt gd śampen hrt nbdi, n Lūpin tld m h hd onli got it fṛm a travlr az a fevr, az ɖt ptiklr brand hd bn intîrli bòt p bî a Wst-End club.I ʈnc I ét tù harṭli v ɖ “sîḑiśz,” az ɖ wêtr cōld ɖm. I sd t Cári: “I wś I hd pt ɖoz ‘sîḑiśz’ asd.” I rpitd ɖs, bt Cári wz bizi, pacñ p ɖ tīspūnz w hd boroud v Msz. Cumñz fr ɖ parti. It wz jst haf-past ilevn, n I wz startñ fr ɖ ofis, ẃn Lūpin apird, wɖ a yelo cmplex́n, n sd: “Hlo! Guv., ẃt prîst hed hv y ɖs mornñ?” I tld him h mt jst az wel spīc t m in Duć. H add: “Ẃn I wouc ɖs mornñ, mî hed wz az big az Bōldwin’z b’lūn.” On ɖ spr v ɖ momnt I sd ɖ cleṿrist ʈñ I ʈnc I hv evr sd; viz.: “Phps ɖt acǎnts fr ɖ paṛśū penz.” W rord.

Nvmbr 17. – Stl fīl tîrd n hed-eci! In ɖ īvnñ Gowñ cōld, n wz fl v prêz abt ǎr parti last Wenzde. H sd evrʈñ wz dn bytifli, n h injoid himslf inorṃsli. Gowñ cn b a vri nîs felo ẃn h lîcs, bt y nvr nǒ hǎ loñ it wl last. Fr instns, h stopt t supr, n siyñ sm bḷmōź on ɖ tebl, śǎtd ǎt, ẃl ɖ srvnt wz in ɖ rūm: “Hlo! Ɖ rmenz v Wenzde?”

Nvmbr 18. – Wouc p qt freś aftr a gd nît’s rest, n fīl qt mslf agn. I am saṭsfaid a lîf v gwñ-ǎt n Ssayti z nt a lîf fr m; w ɖrfr dclînd ɖ invteśn ẃć w rsivd ɖs mornñ t Mis Brd’z wedñ. W onli met hr twîs at Msz. Jemz’, n it mīnz a preznt. Lūpin sd: “I am wɖ y fr wns. T mî mînd a wedñ’z a vri pur ple. Ɖr r onli tū parts in it – ɖ brîd n brîdgrūm. Ɖ bst man z onli a wōcñ jntlmn. Wɖ ɖ xpśn v a crayñ faɖr n a sniṿlñ muɖr, ɖ rest r sūprz hu hv t dres wel n hv t pe fr ɖer inṣgnificnt parts in ɖ śep v costli preznts.” I dd nt cer fr ɖ ʈiatricl slañ, bt ʈt it clevr, ɖo disrispctfl.

I tld Sẹra nt t brñ p ɖ bḷmōź agn fr brecfst. It sīmz t hv bn plest on ǎr tebl at evri mīl sins Wenzde. Cumñz cem rnd in ɖ īvnñ, n cngrać̣letd s on ɖ s’xes v ǎr parti. H sd it wz ɖ bst parti h hd bn t fr mni a yir; bt h wśt w hd let him nǒ it wz fl dres, az h wd hv trnd p in hiz swoloteilz. W sat dǎn t a qayt gem v doṃnoz, n wr inṭruptd bî ɖ nôzi entṛns v Lūpin n Franc Mutlr. Cumñz n I asct ɖm t jôn s. Lūpin sd h dd nt cer fr doṃnoz, n sjstd a gem v “Spūf.” On mî ascñ f it rqîrd cǎntrz, Franc n Lūpin in meźrd tîm sd: “Wn, tū, ʈri; g! Hv y an istet in Grīnḷnd?” It wz simpli Grīc t m, bt it apirz it z wn v ɖ custmz v ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz” t d ɖs ẃn a membr dsplez ignṛns.In spît v mî instrux́nz, ɖt bḷmōź wz bròt p agn fr supr. T mc matrz wrs, ɖr hd bn an atmt t dsgîz it, bî plesñ it in a glas diś wɖ jam rnd it. Cári asct Lūpin f h wd hv sm, n h rplaid: “No secnd-hand gdz fr m, ʈanc y.” I tld Cári, ẃn w wr alon, f ɖt bḷmōź wr plest on ɖ tebl agn I śd wōc ǎt v ɖ hǎs.

Nvmbr 19, Súnde. – A dlîtf̣li qayt de. In ɖ afṭnun Lūpin wz of t spend ɖ rest v ɖ de wɖ ɖ Mutlrz. H dpartd in ɖ bst v spirits, n Cári sd: “Wel, wn advantij v Lūpin’z ingejmnt wɖ Deizi z ɖt ɖ bô sīmz hapi ol de loñ. Ɖt qt recnsîlz m t ẃt I mst cnfes sīmz an imprūdnt ingejmnt.”

Cári n I tōct ɖ matr ovr jrñ ɖ īvnñ, n agrìd ɖt it dd nt olwz folo ɖt an rli ingejmnt mnt an unhapi marij. Dir Cári rmîndd m ɖt w marid rli, n, wɖ ɖ xpśn v a fy trivịl misunḍstandñz, w hd nvr hd a riyli sirịs wrd. I cd nt hlp ʈncñ (az I tld hr) ɖt haf ɖ pleźrz v lîf wr d’rîvd fṛm ɖ litl struglz n smōl priveśnz ɖt wn hd t indyr at ɖ bginñ v wn’z marid lîf. Sć struglz wr jenṛli oceźnd bî wont v mīnz, n ofn hlpt t mc luvñ cuplz stand tgɖr ol ɖ frmr.Cári sd I hd xprest mslf wundrf̣li wel, n ɖt I wz qt a f’loṣfr.

W r ol ven at tîmz, n I mst cnfes I flt flatrd bî Cári’z litl complimnt. I d’nt pritnd t b ebl t xpres mslf in fîn lanḡj, bt I fīl I hv ɖ pǎr v xpresñ mî ʈts wɖ simpliṣti n lūsidnis. Abt nîn o’cloc, t ǎr s’prîz, Lūpin entrd, wɖ a wîld, reclis lc, n in a holo vôs, ẃć I mst se sīmd rɖr ʈiatricl, sd: “Hv y eni brandi?” I sd: “No; bt hir z sm ẃisci.” Lūpin dranc of nirli a wînglasfl wɖt wōtr, t mî horr.

W ol ʈri sat rīdñ in sîḷns tl ten, ẃn Cári n I rouz t g t bed. Cári sd t Lūpin: “I hop Deizi z wel?”

Lūpin, wɖ a forst cerlis er ɖt h mst hv pict p fṛm ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz,” rplaid: “Ǒ, Deizi? Y mīn Mis Mutlr. I d’nt nǒ ẃɖr ś z wel or nt, bt plīz nvr t mnśn hr nem agn in mî prezns.”

ĆAPTR XI

W hv a dos v Ŕvñ iṃteśnz. Mc ɖ aqentns v a Mr. Paj. D’nt cer fr him. Mr. Brwin-Fosltn bcmz a ńsns.

Nvmbr 20. – Hv sìn nʈñ v Lūpin ɖ hol de. Bòt a ćīp adres-bc. I spent ɖ īvnñ copiyñ in ɖ nemz n adresz v mî frendz n aqentnsz. Left ǎt ɖ Mutlrz v cors.

Nvmbr 21. – Lūpin trnd p fr a fy minits in ɖ īvnñ. H asct fr a drop v brandi wɖ a sort v cerlis lc, ẃć t mî mînd wz ʈiatricl n qt inifctiv. I sd: “Mî bô, I hv nn, n I d’nt ʈnc I śd gv it y f I hd.” Lūpin sd: “I’l g ẃr I cn gt sm,” n wōct ǎt v ɖ hǎs. Cári tc ɖ bô’z part, n ɖ rest v ɖ īvnñ wz spent in a dis’griybl dscuśn, in ẃć ɖ wrdz “Deizi” n “Mutlr” mst hv ocŕd a ʈǎznd tîmz.

Nvmbr 22. – Gowñ n Cumñz dropt in jrñ ɖ īvnñ. Lūpin olso cem in, brññ hiz frend, Mr. Brwin-Fosltn – wn v ɖ “Hoḷwe Cmīdịnz” – hu wz at ǎr parti ɖ uɖr nît, n hu cract ǎr litl rnd tebl. Hapi t se Deizi Mutlr wz nvr rfŕd t. Ɖ convseśn wz olmst intîrli mnoṗlîzd bî ɖ yuñ felo Fosltn, hu nt onli lct rɖr lîc Mr. Ŕvñ, bt sīmd t imajin ɖt h wz ɖ seḷbretd actr. I mst se h gev sm capitl iṃteśnz v him. Az h śoud no sînz v muvñ at supr tîm, I sd: “F y lîc t ste, Mr. Fosltn, fr ǎr yźl crust – pre d.” H rplaid: “Ǒ! ʈancs; bt plīz cōl m Brwin-Fosltn. It z a dubl nem. Ɖr r lots v Fosltnz, bt plīz cōl m Brwin-Fosltn.”

H bgan dwñ ɖ Ŕvñ biznis ol ʈru supr. H sanc so lo dǎn in hiz ćer ɖt hiz ćin wz olmst on a levl wɖ ɖ tebl, n twîs h cict Cári undr ɖ tebl, upset hiz wîn, n flaśt a nîf uncumftbli nir Gowñ’z fes. Aftr supr h cept strećñ ǎt hiz legz on ɖ fndr, induljñ in scraps v qteśnz fṛm plez ẃć wr Grīc t m, n mor ɖn wns noct ovr ɖ fîr-aynz, mcñ a hidịs rǎ – pur Cári olrdi hvñ a bad hed-ec.Ẃn h wnt, h sd, t ǎr s’prîz: “I wl cm tmoro n brñ mî Ŕvñ mc-p.” Gowñ n Cumñz sd ɖe wd lîc t si it n wd cm tù. I cd nt hlp ʈncñ ɖe mt az wel gv a parti at mî hǎs ẃl ɖe r abt it. Hvr, az Cári snṣbli sd: “D enʈñ, dir, t mc Lūpin fget ɖ Deizi Mutlr biznis.”

Mr. Burwin-Fosselton at supper.
Mr. Brwin-Fosltn at supr.

Nvmbr 23. – In ɖ īvnñ, Cumñz cem rli. Gowñ cem a litl lêtr n bròt, wɖt ascñ pmiśn, a fat n, I ʈnc, vri vulgr-lcñ man nemd Paj, hu apird t b ol mstaś. Gowñ nvr atmtd eni apoḷji t îɖr v s, bt sd Paj wontd t si ɖ Ŕvñ biznis, t ẃć Paj sd: “Ɖt’s rît,” n ɖt z abt ol h dd se jrñ ɖ intîr īvnñ. Lūpin cem in n sīmd in mć betr spirits. H hd priperd a bit v a s’prîz. Mr. Brwin-Fosltn hd cm in wɖ him, bt hd gn upsterz t gt redi. In haf-an-aur Lūpin rtîrd fṛm ɖ parlr, n rtrnñ in a fy minits, anǎnst “Mr. Henri Ŕvñ.”

Mr. Padge
Mr. Paj
Lupin announces "Mr. Henry Irving."
Lūpin anǎnsz “Mr. Henri Ŕvñ.”
I mst se w wr ol astǎndd. I nvr sw sć a rzmbḷns. It wz astoṇśñ. Ɖ onli prsn hu dd nt apir inṭrestd wz ɖ man Paj, hu hd got ɖ bst armćer, n wz pufñ awe at a fǎl pîp intu ɖ fîrples. Aftr sm litl tîm I sd; “Ẃ d actrz olwz wer ɖer her so loñ?” Cári in a momnt sd, “Mr. Hér dz’nt wer loñ her.” Hǎ w laft xpt Mr. Fosltn, hu sd, in a rɖr patṛnîzñ cnd v we, “Ɖ joc, Msz. Pūtr, z xtrimli aproprịt, f nt oltgɖr ny.” Ʈncñ ɖs rɖr a snub, I sd: “Mr. Fosltn, I fansi – ” H inṭruptd m bî seyñ: “Mr. Brwin-Fosltn, f y plīz,” ẃć md m qt fget ẃt I wz gwñ t se t him. Jrñ ɖ supr Mr. Brwin-Fosltn agn mnoṗlîzd ɖ convseśn wɖ hiz Ŕvñ tōc, n bʈ Cári n I cem t ɖ cncluźn wn cn hv īvn tù mć iṃteśn v Ŕvñ. Aftr supr, Mr. Brwin-Fosltn got a litl tù bôstṛs ovr hiz Ŕvñ iṃteśn, n sudnli sizñ Gowñ bî ɖ colr v hiz cot, dug hiz ʈumnêl, axdnṭli v cors, intu Gowñ’z nec n tc a pìs v fleś ǎt. Gowñ wz rîtli anoid, bt ɖt man Paj, hu hvñ dclînd ǎr modist supr in ordr ɖt h śd nt lūz hiz cumftbl ćer, brst intu an uncntroḷbl fit v laftr at ɖ litl mis’dvnćr. I wz so anoid at ɖ conduct v Paj, I sd: “I s’poz y wd hv laft f h hd pǒct Mr. Gowñ’z î ǎt?” t ẃć Paj rplaid: “Ɖt’s rît,” n laft mor ɖn evr. I ʈnc phps ɖ gretist s’prîz wz ẃn w brouc p, fr Mr. Brwin-Fosltn sd: “Gdnît, Mr. Pūtr. I’m glad y lîc ɖ iṃteśn, I’l brñ ɖ uɖr mc-up tmoro nît.”

Nvmbr 24. – I wnt t tǎn wɖt a pocithanc̣ćīf. Ɖs z ɖ secnd tîm I hv dn ɖs jrñ ɖ last wīc. I mst b luzñ mî meṃri. Hd it nt bn fr ɖs Deizi Mutlr biznis, I wd hv ritn t Mr. Brwin-Fosltn n tld him I śd b ǎt ɖs īvnñ, bt I fansi h z ɖ sort v yuñ man hu wd cm ol ɖ sem.

Dir old Cumñz cem in ɖ īvnñ; bt Gowñ snt rnd a litl not seyñ h hopt I wd xkz hiz nt trnñ p, ẃć rɖr aḿzd m. H add ɖt hiz nec wz stl penfl. V cors, Brwin-Fosltn cem, bt Lūpin nvr trnd p, n imajin mî utr dsgust ẃn ɖt man Paj acć̣li cem agn, n nt īvn acumṗnid bî Gowñ. I wz xasṗretd, n sd: “Mr. Paj, ɖs z a s’prîz.” Dir Cári, firñ unplezntnis, sd: “Ǒ! I s’poz Mr. Paj hz onli cm t si ɖ uɖr Ŕvñ mc-up.” Mr. Paj sd: “Ɖt’s rît,” n tc ɖ bst ćer agn, fṛm ẃć h nvr muvd ɖ hol īvnñ.Mî onli conṣleśn z, h tecs no supr, so h z nt an xpnsiv gest, bt I śl spīc t Gowñ abt ɖ matr. Ɖ Ŕvñ iṃteśnz n convseśnz okpaid ɖ hol īvnñ, tl I wz sic v it. Wns w hd a rɖr hītd dscuśn, ẃć wz cmnst bî Cumñz seyñ ɖt it apird t him ɖt Mr. Brwin-Fosltn wz nt onli lîc Mr. Ŕvñ, bt wz in hiz jujmnt evri we az gd or īvn betr. I vnćrd t rmarc ɖt aftr ol it wz bt an iṃteśn v an orijinl.

Cumñz sd śrli sm iṃteśnz wr betr ɖn ɖ orijinlz. I md ẃt I cnsidrd a vri clevr rmarc: “Wɖt an orijinl ɖr cn b no iṃteśn.” Mr. Brwin-Fosltn sd qt imprtinntli: “D’nt dscus m in mî prezns, f y plīz; n, Mr. Pūtr, I śd advîz y t tōc abt ẃt y unḍstand;” t ẃć ɖt cad Paj rplaid: “Ɖt’s rît.” Dir Cári sevd ɖ hol ʈñ bî sudnli seyñ: “I’l b Eḷn Teri.” Dir Cári’z iṃteśn wz’nt a bit lîct, bt ś wz so spnteńs n so funi ɖt ɖ dis’griybl dscuśn pást of. Ẃn ɖe left, I vri pôntidli sd t Mr. Brwin-Fosltn n Mr. Paj ɖt w śd b ingejd tmoro īvnñ.

Nvmbr 25. – Hd a loñ letr fṛm Mr. Fosltn rspctñ last nît’s Ŕvñ dscuśn. I wz vri angri, n I rout n sd I ń litl or nʈñ abt stejmatrz, wz nt in ɖ līst inṭrestd in ɖm n poztivli dclînd t b drwn intu a dscuśn on ɖ subjict, īvn at ɖ risc v its līdñ t a brīć v frendśp. I nvr rout a mor dtrmind letr.

On rtrnñ hom at ɖ yźl aur on Saṭde afṭnun I met nir ɖ Arćwe Deizi Mutlr. Mî hart gev a līp. I baud rɖr stifli, bt ś afctd nt t hv sìn m. Vri mć anoid in ɖ īvnñ bî ɖ lōndris sndñ hom an od soc. Sẹra sd ś snt tū perz, n ɖ lōndris dclerd onli a per n a haf wr snt. I spouc t Cári abt it, bt ś rɖr tsṭli rplaid: “I am tîrd v spīcñ t hr; y hd betr g n spīc t hr yrslf. Ś z ǎtsd.” I dd so, bt ɖ lōndris dclerd ɖt onli an od soc wz snt.Gowñ pást intu ɖ pasij at ɖs tîm n wz rūd inuf t lisn t ɖ convseśn, n inṭruptñ, sd: “D’nt west ɖ od soc, old man; d an act v ćaṛti n gv it t sm pur man wɖ onli wn leg.” Ɖ lōndris gigld lîc an idịt. I wz dsgustd n wōct upsterz fr ɖ prṗs v pinñ dǎn mî colr, az ɖ butn hd cm of ɖ bac v mî śrt.

Ẃn I rtrnd t ɖ parlr, Gowñ wz rīteilñ hiz idiotic joc abt ɖ od soc, n Cári wz rorñ wɖ laftr. I s’poz I am luzñ mî sns v hymr. I spouc mî mînd priti frīli abt Paj. Gowñ sd h hd met him onli wns bfr ɖt īvnñ. H hd bn intṛdyst bî a frend, n az h (Paj) hd “std” a gd dinr, Gowñ wśt t śo him sm litl rtrn. Upn mî wrd, Gowñ’z cūlnis s’pász ol b’lif. Lūpin cem in bfr I cd rplî, n Gowñ unforćṇtli inqîrd aftr Deizi Mutlr. Lūpin śǎtd: “Mînd yr ǒn biznis, sr!” n bǎnst ǎt v ɖ rūm, slamñ ɖ dor. Ɖ rmendr v ɖ nît wz Deizi Mutlr – Deizi Mutlr – Deizi Mutlr. Ǒ dir!

Nvmbr 26, Súnde. – Ɖ kṛt prīćt a vri gd srmn tde – vri gd indd. Hiz apiṛns z nvr so impresiv az ǎr dir old vicr’z, bt I am baund t se hiz srmnz r mć mor impresiv. A rɖr anoyñ insidnt ocŕd, v ẃć I mst mc mnśn. Msz. Frnlos, hu z qt a grand ledi, livñ in wn v ɖoz larj hǎzz in ɖ Camdn Rod, stopt t spīc t m aftr ćrć, ẃn w wr ol cmñ ǎt. I mst se I flt flatrd, fr ś z ʈt a gd dīl v. I s’poz ś ń m ʈru siyñ m so ofn tec rnd ɖ plet, ispeṣ́li az ś olwz okpîz ɖ cornr sīt v ɖ py. Ś z a vri influenśl ledi, n me hv hd smʈñ v ɖ utmost importns t se, bt unforćṇtli, az ś cmnst t spīc a stroñ gust v wind cem n blù mî hat of intu ɖ midl v ɖ rod.

I hd t run aftr it, n hd ɖ gretist dificlti in rcuṿrñ it. Ẃn I hd s’xidd in dwñ so, I faund Msz. Frnlos hd wōct on wɖ sm swel frendz, n I flt I cd nt wel aproć hr nǎ, ispeṣ́li az mî hat wz smuɖrd wɖ mud. I canot se hǎ dis’pôntd I flt.In ɖ īvnñ (Súnde īvnñ v ol uɖrz) I faund an imprtinnt not fṛm Mr. Brwin-Fosltn, ẃć ran az foloz:

“Dir Mr. Pūtr, – Olɖo yr jūńr bî phps sm twenti or ʈrti yirz – ẃć z sfiśnt rīzn ɖt y òt t hv a longr rec̣d v ɖ ʈñz n wez in ɖs minićr v a planit – I fīl it z jst wɖn ɖ bǎndz v posbiḷti ɖt ɖ ẃīlz v yr lîf d’nt travl so qcli rnd az ɖoz v ɖ humbl raitr v ɖz lînz. Ɖ dandi hors v past dez hz bn noun t oṿtec ɖ slo coć.

“D I mc mslf unḍstd?

“Vri wel, ɖen! Pmit m, Mr. Pūtr, t advîz y t axpt ɖ vrb. sap. Acnolij yr dfit, n tec yr ẃipñ gresf̣li; fr rmembr y ʈrù dǎn ɖ gluv, n I canot clem t b îɖr mnṭli or fizicli a cawd!

Revenons à nos moutons.

“Ǎr lîvz run in difṛnt grūvz. I liv fr MÎ ART – Ɖ STEJ. Yr lîf z dvotd t cmrśl psyts – ‘A lîf amñ Lejrz.’ Mî bcs r v difṛnt metl. Yr lîf in ɖ Siti z onṛbl, I admit. Bt hǎ difṛnt! Canot īvn y si ɖ ośn btwn s? A ćanl ɖt privnts ɖ mītñ v ǎr brenz in harmońs acord. Ā! Bt chacun à son goût.

“I hv rejistrd a vǎ t mǎnt ɖ steps v fem. I me crōl, I me slip, I me īvn fōltr (w r ol wìc), bt rīć ɖ top ruñ v ɖ ladr I wl!!! Ẃn ɖr, mî vôs śl b hŕd, fr I wl śǎt t ɖ multtydz b’lo: ‘Vici!’ Fr ɖ preznt I am onli an aṃćr, n mî wrc z uņoun, fsuʈ, sev t a parti v frendz, wɖ hir n ɖr an eṇmi.

“Bt, Mr. Pūtr, let m asc y, ‘Ẃt z ɖ difṛns btwn ɖ aṃćr n ɖ pṛfeśnl?’

“Nn!!!

“Ste! Yes, ɖr z a difṛns. Wn z peid fr dwñ ẃt ɖ uɖr dz az scilfli fr nʈñ!

“Bt I wl b peid, tù! Fr I, contrri t ɖ wśz v mî faṃli n frendz, hv at last ilectd t adopt ɖ stej az pṛfeśn. N ẃn ɖ fars crêz z ovr – n, marc y, ɖt wl b sn – I wl mc mî pǎr noun; fr I fīl – pardn mî apaṛnt cnsit – ɖt ɖr z no livñ man hu cn ple ɖ hump-bact Rićd az I fīl n I cn.

“N y wl b ɖ frst t cm rnd n bnd yr hed in sbmiśn. Ɖr r mni matrz y me unḍstand, bt nolij v ɖ fîn art v actñ z t y an uņoun qontti.

“Pre let ɖs dscuśn sīs wɖ ɖs letr. Vale!

Yrz trūli,

“Brwin-Fosltn.”

I wz dsgustd. Ẃn Lūpin cem in, I handd him ɖs imprtinnt letr, n sd: “Mî bô, in ɖt letr y cn si ɖ tru caṛctr v yr frend.”

Lūpin, t mî s’prîz, sd: “Ǒ yes. H śoud m ɖ letr bfr h snt it. I ʈnc h z rît, n y òt t apoḷjîz.”

ĆAPTR XII

A sirịs dscuśn cnsrnñ ɖ ys n valy v mî dayri. Lūpin’z opińn v ’Xṃs. Lūpin’z unforćṇt ingejmnt z on agn.

Dsmbr 17. – Az I opn mî scriḅlñ dayri I fînd ɖ wrdz “Oxf̣d Miclms Trm endz.” Ẃ ɖs śd indys m t indulj in retṛspctiv I d’nt nǒ, bt it dz. Ɖ last fy wīcs v mî dayri r v minimm inṭrest. Ɖ brecñ of v ɖ ingejmnt btwn Lūpin n Deizi Mutlr hz md him a difṛnt biyñ, n Cári a rɖr dpresñ cmpańn. Ś wz a litl dul last Saṭde, n I ʈt t ćir hr p bî rīdñ sm xtracts fṛm mî dayri; bt ś wōct ǎt v ɖ rūm in ɖ midl v ɖ rīdñ, wɖt a wrd. On hr rtrn, I sd: “Dd mî dayri bòr y, darlñ?”

Ś rplaid, t mî s’prîz: “I riyli wz’nt liṣnñ, dir. I wz oblîjd t līv t gv instrux́nz t ɖ lōndris. In consiqns v sm stuf ś pts in ɖ wōtr, tū mor v Lūpin’z culrd śrts hv run n h sz h w’nt wer ɖm.”I sd: “Evrʈñ z Lūpin. It’s ol Lūpin, Lūpin, Lūpin. Ɖr wz nt a sngl butn on mî śrt yesṭde, bt I md no cmplent.”

Cári simpli rplaid: “Y śd d az ol uɖr men d, n wer studz. In fact, I nvr sw enwn bt y wer butnz on ɖ śrtfrunts.”

I sd: “I srtnli wòr nn yesṭde, fr ɖr wr nn on.”

Anɖr ʈt ɖt strîcs m z ɖt Gowñ sldm cōlz in ɖ īvnñ, n Cumñz nvr dz. I fir ɖe d’nt gt on wel wɖ Lūpin.

Dsmbr 18. – Yesṭde I wz in a retṛspctiv vein – tde it z pṛspctiv. I si nʈñ bt clǎdz, clǎdz, clǎdz. Lūpin z prf̣cli intolṛbl ovr ɖ Deizi Mutlr biznis. H w’nt se ẃt z ɖ cōz v ɖ brīć. H z evidntli cndemñ hr conduct, n yt, f w vnćr t agri wɖ him, sz h w’nt hír a wrd agnst hr. So ẃt z wn t d? Anɖr ʈñ ẃć z dis’pôntñ t m z, ɖt Cári n Lūpin tec no inṭrest ẃtvr in mî dayri.

I broćt ɖ subjict at ɖ brecfsțebl tde. I sd: “I wz in hops ɖt, f enʈñ evr hapnd t m, ɖ dayri wd b an endlis sors v pleźr t y bʈ; t se nʈñ v ɖ ćans v ɖ rḿṇreśn ẃć me acru fṛm its biyñ publiśt.”Bʈ Cári n Lūpin brst ǎt lafñ. Cári wz sori fr ɖs, I cd si, fr ś sd: “I dd nt mīn t b rūd, dir Ćarli; bt trūli I d nt ʈnc yr dayri wd sfiśntli inṭrest ɖ public t b tecn p bî a publiśr.”

I rplaid: “I am śr it wd pruv qt az inṭrestñ az sm v ɖ r’dikḷs reṃnisnsz ɖt hv bn publiśt lêtli. Bsdz, it’s ɖ dayri ɖt mcs ɖ man. Ẃr wd Eṿlin n Pìps hv bn f it hd nt bn fr ɖer dayriz?”

Cári sd I wz qt a f’loṣfr; bt Lūpin, in a jirñ ton, sd: “F it hd bn ritn on larjr pepr, Guv., w mt gt a fer prîs fṛm a butrmn fr it.”

Az I am in ɖ pṛspctiv vein, I vǎ ɖ end v ɖs yir wl si ɖ end v mî dayri.

Dsmbr 19. – Ɖ ańl invteśn cem t spend Crisṃs wɖ Cári’z muɖr – ɖ yźl faṃli fstiv gaɖ̇rñ t ẃć w olwz lc fwd. Lūpin dclînd t g. I wz astǎndd, n xprest mî s’prîz n dsgust. Lūpin ɖen oblîjd s wɖ ɖ folowñ Radicl spīć: “I het a faṃli gaɖ̇rñ at Crisṃs. Ẃt dz it mīn? Ẃ smwn sz: ‘Ā! w mis pur Uncl Jemz, hu wz hir last yir,’ n w ol bgin t snivl. Smwn els sz: ‘It’s tū yirz sins pur Ānt Liz yst t sit in ɖt cornr.’ Ɖen w ol bgin t snivl agn. Ɖen anɖr glūmi rleśn sz ‘Ā! I wundr huz trn it wl b nxt?’ Ɖen w ol snivl agn, n pṛsid t īt n drinc tù mć; n ɖe d’nt dscuvr untl I gt p ɖt w hv bn sītd ʈrtīn at dinr.”

Dsmbr 20. – Wnt t Smrcsnz’, ɖ dreprz, in ɖ Strand, hu ɖs yir hv trnd ǎt evrʈñ in ɖ śop n dvotd ɖ hol ples t ɖ seil v Crisṃs cardz. Śop crǎdd wɖ ppl, hu sīmd t tec p ɖ cardz rɖr rufli, n, aftr a hurid glans at ɖm, ʈro ɖm dǎn agn. I rmarct t wn v ɖ yuñ prsnz srvñ, ɖt cerlisnis apird t b a dziz wɖ sm prćisrz. Ɖ obẓveśn wz scersli ǎt v mî mǎʈ, ẃn mî ʈic cotslīv còt agnst a larj pîl v xpnsiv cardz in boxz wn on top v ɖ uɖr, n ʈrù ɖm dǎn. Ɖ manijr cem fwd, lcñ vri mć anoid, n picñ p sevṛl cardz fṛm ɖ grǎnd, sd t wn v ɖ asistnts, wɖ a palṗbl sîdglans at m: “Pt ɖz amñst ɖ sixṗni gdz; ɖe c’nt b sold fr a śilñ nǎ.” Ɖ rzult wz, I flt it mî dyti t bai sm v ɖz damijd cardz.

I hd t bai mor n pe mor ɖn intndd. Unforćṇtli I dd nt xamin ɖm ol, n ẃn I got hom I dscuvrd a vulgr card wɖ a picćr v a fat nrs wɖ tū bebiz, wn blac n ɖ uɖr ẃît, n ɖ wrdz: “W wś Pa a Meri Crisṃs.” I tòr p ɖ card n ʈrù it awe. Cári sd ɖ gret dis’dvantij v gwñ ǎt in Ssayti n incrisñ ɖ numbr v ǎr frendz wz, ɖt w śd hv t snd ǎt nirli tū duzn cardz ɖs yir.

Dsmbr 21. – T sev ɖ postmn a mizṛbl Crisṃs, w folo ɖ xampl v ol unslfiś ppl, n snd ǎt ǎr cardz rli. Most v ɖ cardz hd fngrmarcs, ẃć I dd nt notis at nît. I śl bai ol fyćr cardz in ɖ dêtîm. Lūpin (hu, evr sins h hz hd ɖ apôntmnt wɖ a stoc n śer brocr, dz nt sīm oṿscrūpyḷs in hiz dīlñz) tld m nvr t rub ǎt ɖ pnsld prîs on ɖ bacs v ɖ cardz. I asct him ẃ. Lūpin sd: “S’poz yr card z marct 9d. Wel, ol y hv t d z t pensl a 3 – n a loñ dǎn-stroc aftr it – in frunt v ɖ nînpns, n ppl wl ʈnc y hv gvn fîv tîmz ɖ prîs fr it.”

In ɖ īvnñ Lūpin wz vri lo-spiṛtd, n I rmîndd him ɖt bhnd ɖ clǎdz ɖ sún wz śînñ. H sd: “Ug! it nvr śînz on m.” I sd: “Stop, Lūpin, mî bô; y r wurid abt Deizi Mutlr. D’nt ʈnc v hr eni mor. Y òt t cngrać̣let yrslf on hvñ got of a vri bad bargin. Hr nośnz r far tù grand fr ǎr simpl tests.” H jumt p n sd: “I w’nt alǎ wn wrd t b utrd agnst hr. Ś’z wrʈ ɖ hol bunć v yr frendz pt tgɖr, ɖt infletd, slǒpñhed v a Prcup includd.” I left ɖ rūm wɖ sîḷnt digṇti, bt còt mî ft in ɖ mat.

Dsmbr 23. – I xćenjd no wrdz wɖ Lūpin in ɖ mornñ; bt az h sīmd t b in xūbṛnt spirits in ɖ īvnñ, I vnćrd t asc him ẃr h intndd t spend hiz Crisṃs. H rplaid: “Ǒ, most lîcli at ɖ Mutlrz’.”

In wundrmnt, I sd: “Ẃt! aftr yr ingejmnt hz bn brocn of?”Lūpin sd: “Hu sd it z of?”

I sd: “Y hv gvn s bʈ t unḍstand – ”

H inṭruptd m bî seyñ: “Wel, nvr mînd ẃt I sd. It z on agn – ɖr!”

ĆAPTR XIII

I rsiv an insultñ Crisṃs card. W spend a pleznt Crisṃs at Cári’z muɖr’z. A Mr. Mos z rɖr tù fri. A bôstṛs īvnñ, jrñ ẃć I am struc in ɖ darc. I rsiv an xtrordnri letr fṛm Mr. Mutlr, sīńr, rspctñ Lūpin. W mis drincñ ǎt ɖ Old Yir.

Dsmbr 24. – I am a pur man, bt I wd gladli gv ten śilñz t fînd ǎt hu snt m ɖ insultñ Crisṃs card I rsivd ɖs mornñ. I nvr insult ppl; ẃ śd ɖe insult m? Ɖ wrst part v ɖ trnzax́n z, ɖt I fînd mslf sspctñ ol mî frendz. Ɖ handraitñ on ɖ enṿlop z evidntli dsgîzd, biyñ ritn slǒpñ ɖ roñ we. I canot ʈnc îɖr Gowñ or Cumñz wd d sć a mīn ʈñ. Lūpin dnaid ol nolij v it, n I b’liv him; olɖo I dis’pruv v hiz lafñ n simṗʈîzñ wɖ ɖ ofndr. Mr. Franćñ wd b abv sć an act; n I d’nt ʈnc eni v ɖ Mutlrz wd dsnd t sć a cors. I wundr f Pít, ɖt impydnt clarc at ɖ ofis, dd it? Or Msz. Biṛl, ɖ ćarwmn, or Brwin-Fosltn? Ɖ raitñ z tù gd fr ɖ formr.

Crisṃs De. – W còt ɖ 10.20 tren at Padñtn, n spent a pleznt de at Cári’z muɖr’z. Ɖ cuntri wz qt nîs n pleznt, olɖo ɖ rodz wr slopi. W dînd in ɖ midl v ɖ de, jst ten v s, n tōct ovr old tîmz. F evrbdi hd a nîs, uninṭfirñ muɖr-in-lw, sć az I hv, ẃt a dīl v hapinis ɖr wd b in ɖ wrld. Biyñ ol in gd spirits, I pṛpozd hr hlʈ, n I md, I ʈnc, a vri gd spīć.I cncludd, rɖr nītli, bî seyñ: “On an oceźn lîc ɖs – ẃɖr reḷtivz, frendz, or aqentnsz, – w r ol inspîrd wɖ gd fīlñz twdz ć uɖr. W r v wn mînd, n ʈnc onli v luv n frendśp. Ɖoz hu hv qoṛld wɖ absnt frendz śd cis n mc it p. Ɖoz hu haṗli hv nt fōḷn ǎt, cn cis ol ɖ sem.”

I sw ɖ tirz in ɖ îz v bʈ Cári n hr muɖr, n mst se I flt vri flatrd bî ɖ complimnt. Ɖt dir old Revṛnd Jon Panzi Smiʈ, hu marid s, md a most ćirfl n aḿzñ spīć, n sd h śd act on mî sjsćn rspctñ ɖ cisñ. H ɖen wōct rnd ɖ tebl n cist ol ɖ lediz, includñ Cári. V cors wn dd nt objct t ɖs; bt I wz mor ɖn stagrd ẃn a yuñ felo nemd Mos, hu wz a strenjr t m, n hu hd scersli spocn a wrd ʈru dinr, jumt p sudnli wɖ a sprig v mislto, n xclemd: “Hlo! I d’nt si ẃ I śd’nt b on in ɖs sīn.” Bfr wn cd riylîz ẃt h wz abt t d, h cist Cári n ɖ rest v ɖ lediz.

Forćṇtli ɖ matr wz trītd az a joc, n w ol laft; bt it wz a denjṛs xperimnt, n I flt vri unīzi fr a momnt az t ɖ rzult. I subsiqntli rfŕd t ɖ matr t Cári, bt ś sd: “Ǒ, h’z nt mć mor ɖn a bô.” I sd ɖt h hd a vri larj mstaś fr a bô. Cári rplaid: “I dd’nt se h wz nt a nîs bô.”

Dsmbr 26. – I dd nt slīp vri wel last nît; I nvr d in a strenj bed. I fīl a litl indijsćn, ẃć wn mst xpct at ɖs tîm v ɖ yir. Cári n I rtrnd t Tǎn in ɖ īvnñ. Lūpin cem in lêt. H sd h injoid hiz Crisṃs, n add: “I fīl az fit az a Lǎɖr Arced fidl, n onli rqîr a litl mor ‘ūf’ t fīl az fit az a £500 Straḍverịs.” I hv loñ sins gvn p trayñ t unḍstand Lūpin’z slañ, or ascñ him t xplen it.

Dsmbr 27. – I tld Lūpin I wz xpctñ Gowñ n Cumñz t drop in tmoro īvnñ fr a qayt gem. I wz in hop ɖ bô wd voḷntir t ste in, n hlp t aḿz ɖm. Instd v ẃć, h sd: “Ǒ, y hd betr pt ɖm of, az I hv asct Deizi n Franc Mutlr t cm.” I sd I cd nt ʈnc v dwñ sć a ʈñ. Lūpin sd: “Ɖen I wl snd a wîr, n pt of Deizi.” I sjstd ɖt a postcard or letr wd rīć hr qt sn inuf, n wd nt b so xtraṿgnt.

Cári, hu hd lisnd t ɖ abv convseśn wɖ apaṛnt anoyns, d’rectd a wel-emd śaft at Lūpin. Ś sd: “Lūpin, ẃ d y objct t Deizi mītñ yr faɖr’z frendz? Z it bcz ɖe r nt gd inuf fr hr, or (ẃć z īqli poṣbl) ś z nt gd inuf fr ɖm?” Lūpin wz dumfǎndd, n cd mc no rplî. Ẃn h left ɖ rūm, I gev Cári a cis v apruvl.

Dsmbr 28 – Lūpin, on cmñ dǎn t brecfst, sd t hiz muɖr: “I hv nt pt of Deizi n Franc, n śd lîc ɖm t jôn Gowñ n Cumñz ɖs īvnñ.” I flt vri plizd wɖ ɖ bô fr ɖs. Cári sd, in rplî: “I am glad y let m nǒ in tîm, az I cn trn ovr ɖ cold leg v mutn, dres it wɖ a litl parsli, n nwn wl nǒ it hz bn cut.” Ś frɖr sd ś wd mc a fy custdz, n sty sm pipinz, so ɖt ɖe wd b cold bî ɖ īvnñ.

Fîndñ Lūpin in gd spirits, I asct him qaytli f h riyli hd eni prsnl objx́n t îɖr Gowñ or Cumñz. H rplaid: “Nt in ɖ līst. I ʈnc Cumñz lcs rɖr an as, bt ɖt z partli dy t hiz patṛnîzñ ‘ɖ ʈri-n-six-wn-prîs hat cumṗni,’ n wẹrñ a rīć-m-dǎn froc̦ot. Az fr ɖt ppćl brǎn velvtīn jacit v Gowñ’z – ẃ, h rzmblz an îtinṛnt ftogṛfr.”I sd it wz nt ɖ cot ɖt md ɖ jntlmn; ẃr’pn Lūpin, wɖ a laf, rplaid: “No, n it wz’nt mć v a jntlmn hu md ɖer cóts.”

W wr rɖr joli at supr, n Deizi md hrslf vri agriybl, ispeṣ́li in ɖ rlịr part v ɖ īvnñ, ẃn ś sañ. At supr, hvr, ś sd: “Cn y mc tì-t-tums wɖ bred?” n ś cmnst rolñ p pìsz v bred, n twistñ ɖm rnd on ɖ tebl. I flt ɖs t b bad manrz, bt v cors sd nʈñ. Prezntli Deizi n Lūpin, t mî dsgust, bgan ʈrowñ bredpilz at ć uɖr. Franc foloud sūt, n so dd Cumñz n Gowñ, t mî astoniśmnt. Ɖe ɖen cmnst ʈrowñ hard pìsz v crust, wn pìs caćñ m on ɖ fōrhed, n mcñ m blinc. I sd: “Stedi, plīz; stedi!” Franc jumt p n sd: “Tum, tum; ɖen ɖ band pleid.”

I dd nt nǒ ẃt ɖs mnt, bt ɖe ol rord, n cntinyd ɖ bredbatl. Gowñ sudnli sizd ol ɖ parsli of ɖ cold mutn, n ʈrù it fl in mî fes. I lct dagrz at Gowñ, hu rplaid: “I se, it’s no gd trayñ t lc indignnt, wɖ yr her fl v parsli.” I rouz fṛm ɖ tebl, n insistd ɖt a stop śd b pt t ɖs fūḷri at wns. Franc Mutlr śǎtd: “Tîm, jntlṃn, plīz! tîm!” n trnd ǎt ɖ gas, līvñ s in abṣlut darcnis.

I wz fīlñ mî we ǎt v ɖ rūm, ẃn I sudnli rsivd a hard intnśnl punć at ɖ bac v mî hed. I sd lǎdli: “Hu dd ɖt?” Ɖr wz no ansr; so I rpitd ɖ qsćn, wɖ ɖ sem rzult. I struc a mać, n lîtd ɖ gas. Ɖe wr ol tōcñ n lafñ, so I cept mî ǒn cǎnsl; bt, aftr ɖe hd gn, I sd t Cári; “Ɖ prsn hu snt m ɖt insultñ postcard at Crisṃs wz hir tnît.”

Dsmbr 29. – I hd a most vivid drīm last nît. I wouc p, n on fōlñ aslip, drīmd ɖ sem drīm ovr agn prisîsli. I dremt I hŕd Franc Mutlr telñ hiz sistr ɖt h hd nt onli snt m ɖ insultñ Crisṃs card, bt admitd ɖt h wz ɖ wn hu punćt mî hed last nît in ɖ darc. Az fet wd hv it, Lūpin, at brecfst, wz rīdñ xtracts fṛm a letr h hd jst rsivd fṛm Franc.

I asct him t pas ɖ enṿlop, ɖt I mt cmper ɖ raitñ. H dd so, n I xamind it bî ɖ sîd v ɖ enṿlop cntenñ ɖ Crisṃs card. I dtctd a siṃlaṛti in ɖ raitñ, in spît v ɖ atmtd dsgîz. I pást ɖm on t Cári, hu bgan t laf. I asct hr ẃt ś wz lafñ at, n ś sd ɖ card wz nvr d’rectd t m at ol. It wz “L. Pūtr,” nt “C. Pūtr.” Lūpin asct t lc at ɖ d’rex́n n ɖ card, n xclemd, wɖ a laf: “Ǒ yes, Guv., it’s mnt fr m.”I sd: “R y in ɖ habit v rsivñ insultñ Crisṃs cardz?” H rplaid: “Ǒ yes, n v sndñ ɖm, tù.”

In ɖ īvnñ Gowñ cōld, n sd h injoid himslf vri mć last nît. I tc ɖ oṗtyṇti t cnfîd in him, az an old frend, abt ɖ viśs punć last nît. H brst ǎt lafñ, n sd: “Ǒ, it wz yr hed, wz it? I nǒ I axdnṭli hit smʈñ, bt I ʈt it wz a bric wōl.” I tld him I flt hrt, in bʈ snsz v ɖ xpreśn.

Dsmbr 30, Súnde. – Lūpin spent ɖ hol de wɖ ɖ Mutlrz. H sīmd rɖr ćirfl in ɖ īvnñ, so I sd: “I’m glad t si y so hapi, Lūpin.” H ansrd: “Wel, Deizi z a splendid grl, bt I wz oblîjd t tec hr old fūl v a faɖr dǎn a peg. Ẃt wɖ hiz mīņis ovr hiz sgarz, hiz stinjinis ovr hiz drincs, hiz farɖñ icoṇmi in trnñ dǎn ɖ gas f y onli qit ɖ rūm fr a secnd, raitñ t wn on haf-śīts v notpepr, sticñ ɖ remnnt v ɖ last cec v sop on t ɖ ny cec, ptñ tū brics on ć sîd v ɖ fîrples, n hiz jenṛl ‘ǎtsd-heṗni-’bus-nis,’ I wz cmpeld t let him hv a bit v mî mînd.” I sd: “Lūpin, y r nt mć mor ɖn a bô; I hop y w’nt rpnt it.”

Dsmbr 31. – Ɖ last de v ɖ Old Yir. I rsivd an xtrordnri letr fṛm Mr. Mutlr, sīńr. H raits: “Dir Sr, – Fr a loñ tîm past I hv hd cnsidṛbl dificlti dsîdñ ɖ importnt qsćn, ‘Hu z ɖ mastr v mî ǒn hǎs? Mslf, or yr sun Lūpin?’ B’liv m, I hv no preɉdis wn we or ɖ uɖr; bt I hv bn most rluctntli cmpeld t gv jujmnt t ɖ ifct ɖt I am ɖ mastr v it. Undr ɖ srcmstansz, it hz bcm mî dyti t fbid yr sun t entr mî hǎs agn. I am sori, bcz it dprîvz m v ɖ ssayti v wn v ɖ most modist, un’symñ, n jntlmnli prsnz I hv evr hd ɖ onr v biyñ aqentd wɖ.”

I dd nt dzîr ɖ last de t wînd p dis’griybli, so I sd nʈñ t îɖr Cári or Lūpin abt ɖ letr.A most teṛbl fog cem on, n Lūpin wd g ǎt in it, bt promist t b bac t drinc ǎt ɖ Old Yir – a custm w hv olwz obzrvd. At a qortr t twelv Lūpin hd nt rtrnd, n ɖ fog wz firfl. Az tîm wz drw̃ clos, I got ǎt ɖ spirits. Cári n I dsîdñ on ẃisci, I opnd a freś botl; bt Cári sd it smelt lîc brandi. Az I ń it t b ẃisci, I sd ɖr wz nʈñ t dscus. Cári, evidntli vxt ɖt Lūpin hd nt cm in, dd dscus it ol ɖ sem, n wontd m t hv a smōl wejr wɖ hr t dsîd bî ɖ smel. I sd I cd dsîd it bî ɖ test in a momnt. A sili n uņesṣri arğmnt foloud, ɖ rzult v ẃć wz w sudnli sw it wz a qortr-past twelv, n, fr ɖ frst tîm in ǎr marid lîf, w míst welcmñ in ɖ Ny Yir. Lūpin got hom at a qortr-past tū, hvñ got lost in ɖ fog – so h sd.

ĆAPTR XIV

Bgin ɖ yir wɖ an unixpctd pṛmośn at ɖ ofis. I mc tū gd jocs. I gt an inorṃs rîz in mî saḷri. Lūpin speklets s’xesf̣li n starts a ponitrap. Hv t spīc t Sẹra. Xtrordnri conduct v Gowñ’z.

Jańri 1. – I hd intndd cncludñ mî dayri last wīc; bt a most importnt ivnt hz hapnd, so I śl cntiny fr a litl ẃl longr on ɖ flîlīvz ataćt t ɖ end v mî last yir’z dayri. It hd jst struc haf-past wn, n I wz on ɖ pônt v līvñ ɖ ofis t hv mî dinr, ẃn I rsivd a mesij ɖt Mr. Prcup dzîrd t si m at wns. I mst cnfes ɖt mî hart cmnst t bìt n I hd most sirịs msgvñz.

Mr. Prcup wz in hiz rūm raitñ, n h sd: “Tec a sīt, Mr. Pūtr, I śl nt b a momnt.”I rplaid: “No, ʈanc y, sr; I’l stand.”

I woćt ɖ cloc on ɖ mantlpìs, n I wz wêtñ qt twenti minits; bt it sīmd aurz. Mr. Prcup at last got p himslf.

I sd: “I hop ɖr z nʈñ roñ, sr?”

H rplaid: “Ǒ dir, no! qt ɖ rvrs, I hop.” Ẃt a weit of mî mînd! Mî breʈ sīmd t cm bac agn in an instnt.

Mr. Prcup sd: “Mr. Buclñ z gwñ t rtîr, n ɖr wl b sm slît ćenjz in ɖ ofis. Y hv bn wɖ s nirli twenti-wn yirz, n, in consiqns v yr conduct jrñ ɖt pirịd, w intnd mcñ a speśl pṛmośn in yr fevr. W hv nt qt dsîdd hǎ y wl b plest; bt in eni ces ɖr wl b a cnsidṛbl incrīs in yr saḷri, ẃć, it z qt uņesṣri fr m t se, y fŭli dzrv. I hv an apôntmnt at tū; bt y śl hír mor tmoro.”

H ɖen left ɖ rūm qcli, n I wz nt īvn alaud tîm or ʈt t xpres a sngl wrd v gretfl ʈancs t him. I nīd nt se hǎ dir Cári rsivd ɖs jôfl nyz. Wɖ prfict simpliṣti ś sd: “At last w śl b ebl t hv a ćimniglas fr ɖ bac drw̃rūm, ẃć w olwz wontd.” I add: “Yes, n at last y śl hv ɖt litl costym ẃć y sw at Pītr Robinsn’z so ćīp.”

Jańri 2. – I wz in a gret stet v sspns ol de at ɖ ofis. I dd nt lîc t wuri Mr. Prcup; bt az h dd nt snd fr m, n mnśnd yesṭde ɖt h wd si m agn tde, I ʈt it betr, phps, t g t him. I noct at hiz dor, n on enṭrñ, Mr. Prcup sd: “Ǒ! it’s y, Mr. Pūtr; d y wont t si m?” I sd: “No, sr, I ʈt y wontd t si m!” “Ǒ!” h rplaid, “I rmembr. Wel, I am vri bizi tde; I wl si y tmoro.”

Jańri 3. – Stl in a stet v añzayti n xîtmnt, ẃć wz nt alīvietd bî aṣtenñ ɖt Mr. Prcup snt wrd h śd nt b at ɖ ofis tde. In ɖ īvnñ, Lūpin, hu wz biẓli ingejd wɖ a pepr, sd sudnli t m: “D y nǒ enʈñ abt ćōcpits, Guv.?” I sd: “No, mî bô, nt ɖt I’m awer v.” Lūpin sd: “Wel, I gv y ɖ tip; ćōcpits r az sef az Consolz, n pe six psnt at par.” I sd a rɖr nīt ʈñ, viz.: “Ɖe me b six psnt at par, bt yr pa hz no muni t invst.” Cári n I bʈ rord wɖ laftr. Lūpin dd nt tec ɖ slîtist notis v ɖ joc, olɖo I prṗsli rpitd it fr him; bt cntinyd: “I gv y ɖ tip, ɖt’s ol – ćōcpits!” I sd anɖr funi ʈñ: “Mînd y d’nt fōl intu ɖm!” Lūpin pt on a sūṗsiłs smîl, n sd: “Brāvo! Jo Milr.”

Jańri 4. – Mr. Prcup snt fr m n tld m ɖt mî pziśn wd b ɖt v wn v ɖ sīńr clarcs. I wz mor ɖn oṿjoid. Mr. Prcup add, h wd let m nǒ tmoro ẃt ɖ saḷri wd b. Ɖs mīnz anɖr de’z añzayti; I d’nt mînd, fr it z añzayti v ɖ rît sort. Ɖt rmîndd m ɖt I hd fgotn t spīc t Lūpin abt ɖ letr I rsivd fṛm Mr. Mutlr, sīńr. I broćt ɖ subjict t Lūpin in ɖ īvnñ, hvñ frst cnsultd Cári. Lūpin wz riṿtd t ɖ Fnanśl Nyz, az f h hd bn a born capiṭlist, n I sd: “Pardn m a momnt, Lūpin, hǎ z it y hv nt bn t ɖ Mutlrz’ eni de ɖs wīc?”

Lūpin ansrd: “I tld y! I canot stand old Mutlr.”I sd: “Mr. Mutlr raits t m t se priti plenli ɖt h canot stand y!”

Lūpin sd: “Wel, I lîc hiz ćīc in raitñ t y. I’l fînd ǎt f hiz faɖr z stl alîv, n I wl rait him a not cmplenñ v hiz sun, n I’l stet priti clirli ɖt hiz sun z a bliɖ̇rñ idịt!”

I sd: “Lūpin, plīz moḍret yr xpreśnz in ɖ prezns v yr muɖr.”

Lūpin sd: “I’m vri sori, bt ɖr z no uɖr xpreśn wn cn aplî t him. Hvr, I’m dtrmind nt t entr hiz ples agn.”

I sd: “Y nǒ, Lūpin, h hz fbidn y ɖ hǎs.”

Lūpin rplaid: “Wel, w w’nt split strwz – it’s ol ɖ sem. Deizi z a trump, n wl wêt fr m ten yirz, f nesṣri.”

Jańri 5. – I cn scersli rait ɖ nyz. Mr. Prcup tld m mî saḷri wd b rezd £100! I std gepñ fr a momnt unebl t riylîz it. I ańli gt £10 rîz, n I ʈt it mt b £15 or īvn £20; bt £100 s’pász ol b’lif. Cári n I bʈ rjôst ovr ǎr gd fortyn. Lūpin cem hom in ɖ īvnñ in ɖ utmost gd spirits. I snt Sẹra qaytli rnd t ɖ grosr’z fr a botl v śampen, ɖ sem az w hd bfr, “Jacsn Frer.” It wz opnd at supr, n I sd t Lūpin: “Ɖs z t seḷbret sm gd nyz I hv rsivd tde.” Lūpin rplaid: “Hre, Guv.! N I hv sm gd nyz, olso; a dubl ivnt, ê?” I sd: “Mî bô, az a rzult v twenti-wn yirz’ inḍstri n strict atnśn t ɖ inṭrests v mî s’pirịrz in ofis, I hv bn rwordd wɖ pṛmośn n a rîz in saḷri v £100.”

Lūpin gev ʈri ćirz, n w rapt ɖ tebl fyrịsli, ẃć bròt in Sẹra t si ẃt ɖ matr wz. Lūpin ordrd s t “fil p” agn, n adresñ s upstandñ, sd: “Hvñ bn in ɖ frm v Jǒb Clenndz, stoc n śer brocrz, a fy wīcs, n nt hvñ peid ptiklr atnśn t ɖ inṭrests v mî s’pirịrz in ofis, mî Guvnr, az a rword t m, alotd m £5 wrʈ v śerz in a riyli gd ʈñ. Ɖ rzult z, tde I hv md £200.” I sd: “Lūpin, y r jocñ.” “No, Guv., it’s ɖ gd old truʈ; Jǒb Clenndz pt m on t Clōrets.”

Jańri 21. – I am vri mć cnsrnd at Lūpin hvñ startd a ponitrap. I sd: “Lūpin, r y jusṭfaid in ɖs ǎtrejs xtraṿgns?” Lūpin rplaid: “Wel, wn mst gt t ɖ Siti smhǎ. I’v onli hîrd it, n cn gv it p eni tîm I lîc.” I rpitd mî qsćn: “R y jusṭfaid in ɖs xtraṿgns?” H rplaid: “Lc hir, Guv., xkz m seyñ so, bt y’r a bit ǎt v det. It dz nt pe nawdez, fiḍlñ abt ovr smōl ʈñz. I d’nt mīn enʈñ prsnl, Guvnr. Mî bos sz f I tec hiz tip, n stic t big ʈñz, I cn mc big muni!” I sd I ʈt ɖ vri îdīa v spekleśn most hoṛfayñ. Lūpin sd “It z nt spekleśn, it’s a ded srt.” I advîzd him, at ol ivnts, nt t cntiny ɖ poni n cart; bt h rplaid: “I md £200 in wn de; nǎ s’poz I onli mc £200 in a munʈ, or pt it at £100 a munʈ, ẃć z r’dikḷsli lo – ẃ, ɖt z £1,250 a yir. Ẃt’s a fy pǎndz a wīc fr a trap?”

I dd nt psy ɖ subjict frɖr, bynd seyñ ɖt I śd fīl glad ẃn ɖ ōtm cem, n Lūpin wd b v ej n rsponsbl fr hiz ǒn déts. H ansrd: “Mî dir Guv., I promis y feʈf̣li ɖt I wl nvr speklet wɖ ẃt I hv nt got. I śl onli g on Jǒb Clenndz’ tips, n az h z in ɖ ‘nǒ’ it z priti sef sêlñ.” I flt smẃt rlivd. Gowñ cōld in ɖ īvnñ n, t mî s’prîz, informd m ɖt, az h hd md £10 bî wn v Lūpin’z tips, h intndd ascñ s n ɖ Cumñz rnd nxt Saṭde. Cári n I sd w śd b dlîtd.

Jańri 22. – I d’nt jenṛli lūz mî tmpr wɖ srvnts; bt I hd t spīc t Sẹra rɖr śarpli abt a cerlis habit ś hz rīsntli cntractd v śecñ ɖ teblcloʈ, aftr rmuvñ ɖ brecfst ʈñz, in a manr ẃć cōzz ol ɖ crumz t fōl on ɖ carpit, ivnć̣li t b trodn in. Sẹra ansrd vri rūdli: “Ǒ, y r olwz cmplenñ.” I rplaid: “Indd, I am nt. I spouc t y last wīc abt wōcñ ol ovr ɖ drw̃rūm carpit wɖ a pìs v yelo sop on ɖ hìl v yr būt.” Ś sd: “N y’r olwz grumḅlñ abt yr brecfst.” I sd: “No, I am nt; bt I fīl prf̣cli jusṭfaid in cmplenñ ɖt I nvr cn gt a hard-bôld eg. Ɖ momnt I crac ɖ śel it sprts ol ovr ɖ plet, n I hv spocn t y at līst fifti tîmz abt it.” Ś bgan t crî n mc a sīn; bt forćṇtli mî ’bus cem bî, so I hd a gd xks fr līvñ hr. Gowñ left a mesij in ɖ īvnñ, ɖt w wr nt t fget nxt Saṭde. Cári aḿzñli sd: “Az h hz nvr asct eni frendz bfr, w r nt lîcli t fget it.”

Jańri 23. – I asct Lūpin t trî n ćenj ɖ hard bruśz, h rīsntli md m a preznt v, fr sm softr wnz, az mî herdresr tlz m I òt nt t bruś mî her tù mć jst nǎ.

Jańri 24. – Ɖ ny ćimniglas cem hom fr ɖ bac drw̃rūm. Cári arenjd sm fanz vri priṭli on ɖ top n on ć sîd. It z an imns impruvmnt t ɖ rūm.

Jańri 25. – W hd jst finiśt ǎr ti, ẃn hu śd cm in bt Cumñz, hu hz nt bn hir fr ovr ʈri wīcs. I notist ɖt h lct enʈñ bt wel, so I sd: “Wel, Cumñz, hǎ r y? Y lc a litl blu.” H rplaid: “Yes! n I fīl blu tù.” I sd: “Ẃ, ẃt’s ɖ matr?” H sd: “Ǒ, nʈñ, xpt ɖt I hv bn on mî bac fr a cupl v wīcs, ɖt’s ol. At wn tîm mî doctr nirli gev m p, yt nt a soul hz cm nir m. Nwn hz īvn tecn ɖ trubl t inqîr ẃɖr I wz alîv or ded.”

I sd: “Ɖs z ɖ frst I hv hŕd v it. I hv pást yr hǎs sevṛl nîts, n prizymd y hd cumṗni, az ɖ rūmz wr so briłntli lîtd.”Cumñz rplaid: “No! Ɖ onli cumṗni I hv hd wz mî wîf, ɖ doctr, n ɖ landledi – ɖ last-nemd hvñ trnd ǎt a prfict trump. I wundr y dd nt si it in ɖ pepr. I nǒ it wz mnśnd in ɖ Bîsicl Nyz.”

I ʈt t ćir him p, n sd: “Wel, y r ol rît nǎ?”

H rplaid: “Ɖt’s nt ɖ qsćn. Ɖ qsćn z ẃɖr an ilnis dz nt inebl y t dscuvr hu r yr tru frendz.”

I sd sć an obẓveśn wz unwrɖi v him. T mc matrz wrs, in cem Gowñ, hu gev Cumñz a vayḷnt slap on ɖ bac, n sd: “Hlo! Hv y sìn a gost? Y lc scerd t deʈ, lîc Ŕvñ in Mcbeʈ.” I sd: “Jntli, Gowñ, ɖ pur felo hz bn vri il.” Gowñ rord wɖ laftr n sd: “Yes, n y lc it, tù.” Cumñz qaytli sd: “Yes, n I fīl it tù – nt ɖt I s’poz y cer.”

An ōcẉd sîḷns foloud. Gowñ sd: “Nvr mînd, Cumñz, y n ɖ misis cm rnd t mî ples tmoro, n it wl ćir y p a bit; fr w’l opn a botl v wîn.”

Jańri 26. – An xtrordnri ʈñ hapnd. Cári n I wnt rnd t Gowñ’z, az arenjd, at haf-past sevn. W noct n rañ sevṛl tîmz wɖt gtñ an ansr. At last ɖ lać wz drwn n ɖ dor opnd a litl we, ɖ ćen stl biyñ p. A man in śrtslīvz pt hiz hed ʈru n sd: “Hu z it? Ẃt d y wont?” I sd: “Mr. Gowñ, h z xpctñ s.” Ɖ man sd (az wel az I cd hír, owñ t ɖ yapñ v a litl dog): “I d’nt ʈnc h z. Mr. Gowñ z nt at hom.” I sd: “H wl b in d’recli.”

Wɖ ɖt obẓveśn h slamd ɖ dor, līvñ Cári n m standñ on ɖ steps wɖ a cutñ wind blowñ rnd ɖ cornr.Cári advîzd m t noc agn. I dd so, n ɖen dscuvrd fr ɖ frst tîm ɖt ɖ nocr hd bn nyli pentd, n ɖ pent hd cm of on mî gluvz – ẃć wr, in consiqns, cmplitli spôld.

I noct at ɖ dor wɖ mî stic tū or ʈri tîmz.

Ɖ man opnd ɖ dor, tecñ ɖ ćen of ɖs tîm, n bgan abyzñ m. H sd: “Ẃt d y mīn bî scraćñ ɖ pent wɖ yr stic lîc ɖt, spôlñ ɖ varniś? Y òt t b aśemd v yrslf.”

I sd: “Pardn m, Mr. Gowñ invîtd – ”

H inṭruptd n sd: “I d’nt cer fr Mr. Gowñ, or eni v hiz frendz. Ɖs z dor, nt Mr. Gowñ’z. Ɖr r ppl hir bsdz Mr. Gowñ.”

Ɖ imprtinns v ɖs man wz nʈñ. I scersli notist it, it wz so trivịl in cmparisn wɖ ɖ scandḷs conduct v Gowñ.

At ɖs momnt Cumñz n hiz wîf arîvd. Cumñz wz vri lem n līnñ on a stic; bt got p ɖ steps n asct ẃt ɖ matr wz.

Ɖ man sd: “Mr. Gowñ sd nʈñ abt xpctñ enwn. Ol h sd wz h hd jst rsivd an invteśn t Crôdn, n h śd nt b bac tl Munde īvnñ. H tc hiz bag wɖ him.”

Wɖ ɖt h slamd ɖ dor agn. I wz tù indignnt wɖ Gowñ’z conduct t se enʈñ. Cumñz lct ẃît wɖ rej, n az h dsndd ɖ steps struc hiz stic vayḷntli on ɖ grǎnd n sd: “Scǎndṛl!”

ĆAPTR XV

Gowñ xplenz hiz conduct. Lūpin tecs s fr a drîv, ẃć w d’nt injô. Lūpin intṛdysz s t Mr. Muri Poś.

Febrri 8. – It dz sīm hard I canot gt gd soṣjz fr brecfst. Ɖe r îɖr fl v bred or spîs, or r az red az bīf. Stl añśs abt ɖ £20 I invstd last wīc bî Lūpin’z advîs. Hvr, Cumñz hz dn ɖ sem.

Febrri 9. – Xacli a fortnît hz pást, n I hv nɖr sìn nr hŕd fṛm Gowñ rspctñ hiz xtrordnri conduct in ascñ s rnd t hiz hǎs, n ɖen biyñ ǎt. In ɖ īvnñ Cári wz ingejd marcñ a haf-duzn ny coḷrz I hd prćist. I’l bac Cári’z marcñ agnst enbdi’z. Ẃl I wz drayñ ɖm at ɖ fîr, n Cári wz rbycñ m fr scorćñ ɖm, Cumñz cem in.

H sīmd qt wel agn, n ćaft s abt marcñ ɖ coḷrz. I asct him f h hd hŕd fṛm Gowñ, n h rplaid ɖt h hd nt. I sd I śd nt hv b’livd ɖt Gowñ cd hv actd in sć an unjntlmnli manr. Cumñz sd: “Y r mîld in yr dscripśn v him; I ʈnc h hz actd lîc a cad.”Ɖ wrdz wr scersli ǎt v hiz mǎʈ ẃn ɖ dor opnd, n Gowñ, ptñ in hiz hed, sd: “Me I cm in?” I sd: “Srtnli.” Cári sd vri pôntidli: “Wel, y r a strenjr.” Gowñ sd: “Yes, I’v bn on n of t Crôdn jrñ ɖ last fortnît.” I cd si Cumñz wz bôlñ ovr, n ivnć̣li h tacld Gowñ vri stroñli rspctñ hiz conduct last Saṭde wīc. Gowñ apird s’prîzd, n sd: “Ẃ, I postd a letr t y in ɖ mornñ anǎnsñ ɖt ɖ parti wz ‘of, vri mć of.’” I sd: “I nvr got it.” Gowñ, trnñ t Cári, sd: “I s’poz letrz smtmz mscari, d’nt ɖe, Msz. Cári?” Cumñz śarpli sd: “Ɖs z nt a tîm fr jocñ. I hd no notis v ɖ parti biyñ pt of.” Gowñ rplaid: “I tld Pūtr in mî not t tel y, az I wz in a huri. Hvr, I’l inqîr at ɖ post-ofis, n w mst mīt agn at mî ples.” I add ɖt I hopt h wd b preznt at ɖ nxt mītñ. Cári rord at ɖs, n īvn Cumñz cd nt hlp lafñ.

Febrri 10, Súnde. – Contrri t mî wśz, Cári alaud Lūpin t pswed hr t tec hr fr a drîv in ɖ afṭnun in hiz trap. I qt dis’pruv v drîvñ on a Súnde, bt I dd nt lîc t trust Cári alon wɖ Lūpin, so I ofrd t g tù. Lūpin sd: “Nǎ, ɖt z nîs v y, Guv., bt y w’nt mînd sitñ on ɖ bacsīt v ɖ cart?”

Lūpin pṛsidd t pt on a brît-blu cot ɖt sīmd mîlz tù larj fr him. Cári sd it wontd tecñ in cnsidṛbli at ɖ bac. Lūpin sd: “Hv’nt y sìn a boxcot bfr? Y c’nt drîv in enʈñ els.”H me wer ẃt h lîcs in ɖ fyćr, fr I śl nvr drîv wɖ him agn. Hiz conduct wz śocñ. Ẃn w pást Hîget Arćwe, h traid t pas evrʈñ n evrbdi. H śǎtd t rspctbl ppl hu wr wōcñ qaytli in ɖ rod t gt ǎt v ɖ we; h flict at ɖ hors v an old man hu wz rîdñ, cōzñ it t rir; n, az I hd t rîd bcwdz, I wz cmpeld t fes a gañ v rufs in a doncicart, hūm Lūpin hd ćaft, n hu trnd n foloud s fr nirli a mîl, belowñ, induljñ in cōrs jocs n laftr, t se nʈñ v oceźṇli pltñ s wɖ orinjpīl.

Lūpin’z xks – ɖt ɖ Prins v Wêlz wd hv t pt p wɖ ɖ sem sort v ʈñ f h drouv t ɖ Darbi – wz v litl conṣleśn t îɖr Cári or mslf. Franc Mutlr cōld in ɖ īvnñ, n Lūpin wnt ǎt wɖ him.

Febrri 11. – Fīlñ a litl cnsrnd abt Lūpin, I mustrd p curij t spīc t Mr. Prcup abt him. Mr. Prcup hz olwz bn most cînd t m, so I tld him evrʈñ, includñ yesṭde’z advnćr. Mr. Prcup cîndli rplaid: “Ɖr z no nseṣti fr y t b añśs, Mr. Pūtr. It wd b imposbl fr a sun v sć gd peṛnts t trn ǎt irońsli. Rmembr h z yuñ, n wl sn gt oldr. I wś w cd fînd rūm fr him in ɖs frm.” Ɖ advîs v ɖs gd man tecs lodz of mî mînd. In ɖ īvnñ Lūpin cem in.

Aftr ǎr litl supr, h sd: “Mî dir peṛnts, I hv sm nyz, ẃć I fir wl afct y cnsidṛbli.” I flt a qām cm ovr m, n sd nʈñ. Lūpin ɖen sd: “It me dstres y – in fact, I’m śr it wl – bt ɖs afṭnun I hv gvn p mî poni n trap fr evr.” It me sīm absrd, bt I wz so plizd, I imīɉtli opnd a botl v port. Gowñ dropt in jst in tîm, brññ wɖ him a larj śīt, wɖ a print v a teiļis donci, ẃć h fasnd agnst ɖ wōl. H ɖen pṛdyst sevṛl sepṛt teilz, n w spent ɖ rmendr v ɖ īvnñ trayñ blîndfoldd t pin a teil on in ɖ propr ples. Mî sîdz poztivli ect wɖ laftr ẃn I wnt t bed.

Febrri 12. – In ɖ īvnñ I spouc t Lūpin abt hiz ingejmnt wɖ Deizi Mutlr. I asct f h hd hŕd fṛm hr. H rplaid: “No; ś promist ɖt old windbag v a faɖr v hrz ɖt ś wd nt cḿṇcet wɖ m. I si Franc Mutlr, v cors; in fact, h sd h mt cōl agn ɖs īvnñ.” Franc cōld, bt sd h cd nt stop, az h hd a frend wêtñ ǎtsd fr him, nemd Muri Poś, adñ h wz qt a swel. Cári asct Franc t brñ him in.

H wz bròt in, Gowñ enṭrñ at ɖ sem tîm. Mr. Muri Poś wz a tōl, fat yuñ man, n wz evidntli v a vri nrṿs dispziśn, az h subsiqntli cnfest h wd nvr g in a hansmcab, nr wd h entr a for-ẃīlr untl ɖ drîvr hd frst got on ɖ box wɖ hiz reinz in hiz handz.

Mr. Murray Posh
Mr. Muri Poś

On biyñ intṛdyst, Gowñ, wɖ hiz yźl wont v tact, sd: “Eni rleśn t ‘Poś’z ʈri-śilñ hats’?” Mr. Poś rplaid: “Yes; bt plīz unḍstand I d’nt trî on hats mslf. I tec no activ part in ɖ biznis.” I rplaid: “I wś I hd a biznis lîc it.” Mr. Poś sīmd plizd, n gev a loñ bt most inṭrestñ hisṭri v ɖ xtrordnri dificltiz in ɖ mańfacćr v ćīp hats.

Muri Poś evidntli ń Deizi Mutlr vri intiṃtli fṛm ɖ we h wz tōcñ v hr; n Franc sd t Lūpin wns, lafñli: “F y d’nt lc ǎt, Poś wl cut y ǎt!” Ẃn ɖe hd ol gn, I rfŕd t ɖs flipnt convseśn; n Lūpin sd, sarcasticli: “A man hu z jeḷs hz no rspct fr himslf. A man hu wd b jeḷs v an elifnt lîc Muri Poś cd onli hv a cntmt fr himslf. I nǒ Deizi. Ś wd wêt ten yirz fr m, az I sd bfr; in fact, f nesṣri, ś wd wêt twenti yirz fr m.”

ĆAPTR XVI

W lūz muni ovr Lūpin’z advîs az t invstmnt, so dz Cumñz. Muri Poś ingejd t Deizi Mutlr.

Febrri 18. – Cári hz sevṛl tîmz rīsntli cōld atnśn t ɖ ʈiņis v mî her at ɖ top v mî hed, n rec̣mndd m t gt it sìn t. I wz ɖs mornñ trayñ t lc at it bî ɖ ed v a smōl hand-glas, ẃn smhǎ mî elbo còt agnst ɖ éj v ɖ ćst v drorz n noct ɖ glas ǎt v mî hand n smaśt it. Cári wz in an ōfl we abt it, az ś z rɖr absrdli sūṗstiśs. T mc matrz wrs, mî larj foṭgraf in ɖ drw̃rūm fél jrñ ɖ nît, n ɖ glas cract.

Cári sd: “Marc mî wrdz, Ćarlz, sm msfortyn z abt t hapn.”I sd: “Nonsns, dir.”

In ɖ īvnñ Lūpin arîvd hom rli, n sīmd a litl ajtetd. I sd: “Ẃt’s p, mî bô?” H heztetd a gd dīl, n ɖen sd: “Y nǒ ɖoz Paṛćica Clōrets I advîzd y t invst £20 in?” I rplaid: “Yes, ɖe r ol rît, I trust?” H rplaid: “Wel, no! T ɖ s’prîz v evrbdi, ɖe hv utrli c’lapst.”

Mî breʈ wz so cmplitli tecn awe, I cd se nʈñ. Cári lct at m, n sd: “Ẃt dd I tel y?” Lūpin, aftr a ẃl, sd: “Hvr, y r speṣ́li forćṇt. I rsivd an rli tip, n sold ǎt yrz imīɉtli, n wz forćṇt t gt £2 fr ɖm. So y gt smʈñ aftr ol.”

I gev a sai v rlif. I sd: “I wz nt so sanḡn az t s’poz, az y pridictd, ɖt I śd gt six or et tîmz ɖ amǎnt v mî invstmnt; stl a profit v £2 z a gd psntij fr sć a śort tîm.” Lūpin sd, qt iritbli: “Y d’nt unḍstand. I sold yr £20 śerz fr £2; y ɖrfr lūz £18 on ɖ trnzax́n, ẃr-bî Cumñz n Gowñ wl lūz ɖ hol v ɖerz.”

Febrri 19. – Lūpin, bfr gwñ t tǎn, sd: “I am vri sori abt ɖoz Paṛćica Clōrets; it wd nt hv hapnd f ɖ bos, Jǒb Clenndz, hd bn in tǎn. Btwn ǎrslvz, y mst nt b s’prîzd f smʈñ gz roñ at ǎr ofis. Jǒb Clenndz hz nt bn sìn ɖ last fy dez, n it strîcs m sevṛl ppl d wont t si him vri ptiklrli.”

In ɖ īvnñ Lūpin wz jst on ɖ pônt v gwñ ǎt t avôd a c’liźn wɖ Gowñ n Cumñz, ẃn ɖ formr entrd ɖ rūm, wɖt nocñ, bt wɖ hiz yźl tric v seyñ, “Me I cm in?”H entrd, n t ɖ s’prîz v Lūpin n mslf, sīmd t b in ɖ vri bst v spirits. Nɖr Lūpin nr I broćt ɖ subjict t him, bt h dd so v hiz ǒn acord. H sd: “I se, ɖoz Paṛćica Clōrets hv gn an ōfl smaś! Y’r a nîs wn, Mastr Lūpin. Hǎ mć d y lūz?” Lūpin, t mî utr astoniśmnt, sd: “Ǒ! I hd nʈñ in ɖm. Ɖr wz sm informaḷti in mî apḷceśn – I fgot t incloz ɖ ćéc or smʈñ, n I dd’nt gt eni. Ɖ Guv. luzz £18.” I sd: “I qt unḍstd y wr in it, or nʈñ wd hv indyst m t speklet.” Lūpin rplaid: “Wel, it c’nt b hlpt; y mst g dubl on ɖ nxt tip.” Bfr I cd rplî, Gowñ sd: “Wel, I lūz nʈñ, forćṇtli. Fṛm ẃt I hŕd, I dd nt qt b’liv in ɖm, so I pswedd Cumñz t tec mî £15 wrʈ, az h hd mor feʈ in ɖm ɖn I hd.”

Lūpin brst ǎt lafñ, n, in ɖ most unsīmli manr, sd: “Alas, pur Cumñz. H’l lūz £35.” At ɖt momnt ɖr wz a rñ at ɖ bel. Lūpin sd: “I d’nt wont t mīt Cumñz.” F h hd gn ǎt v ɖ dor h wd hv met him in ɖ pasij, so az qcli az poṣbl Lūpin opnd ɖ parlrwindo n got ǎt. Gowñ jumt p sudnli, xclemñ: “I d’nt wont t si him îɖr!” n, bfr I cd se a wrd, h foloud Lūpin ǎt v ɖ windo.

Fr mî ǒn part, I wz hoṛfaid t ʈnc mî ǒn sun n wn v mî most intiṃt frendz śd dpart fṛm ɖ hǎs lîc a cupl v inṭruptd brglrz. Pur Cumñz wz vri upset, n v cors wz naćṛli vri angri bʈ wɖ Lūpin n Gowñ. I prest him t hv a litl ẃisci, n h rplaid ɖt h hd gvn p ẃisci; bt wd lîc a litl “Unswītnd,” az h wz advîzd it wz ɖ most hlʈi spirit. I hd nn in ɖ hǎs, bt snt Sẹra rnd t Locwŭd’z fr sm.

Febrri 20. – Ɖ frst ʈñ ɖt còt mî î on oṗnñ ɖ Standd wz – “Gret Fełr v Stoc n Śer Dīlrz! Mr. Jǒb Clenndz abscondd!” I handd it t Cári, n ś rplaid: “Ǒ! phps it’s fr Lūpin’z gd. I nvr dd ʈnc it a sūṭbl sićueśn fr him.” I ʈt ɖ hol afer vri śocñ.

Lūpin cem dǎn t brecfst, n siyñ h lct penf̣li dstrest, I sd: “W nǒ ɖ nyz, mî dir bô, n fīl vri sori fr y.” Lūpin sd: “Hǎ dd y nǒ? hu tld y?” I handd him ɖ Standd. H ʈrù ɖ pepr dǎn, n sd: “Ǒ I d’nt cer a butn fr ɖt! I xpctd ɖt, bt I dd nt xpct ɖs.” H ɖen réd a letr fṛm Franc Mutlr, anǎnsñ, in a cūl manr, ɖt Deizi Mutlr z t b marid nxt munʈ t Muri Poś. I xclemd, “Muri Poś! Z nt ɖt ɖ vri man Franc hd ɖ impydns t brñ hir last Tyzde wīc?” Lūpin sd: “Yes; ɖ ‘Poś’z-ʈri-śilñ-hats’ ćap.”W ol ɖen ét ǎr brecfst in ded sîḷns.

In fact, I cd īt nʈñ. I wz nt onli tù wurid, bt I canot n wl nt īt cŭśn v bêcn. F I canot gt strīci bêcn, I wl d wɖt enʈñ.

Ẃn Lūpin rouz t g I notist a mliśs smîl crīp ovr hiz fes. I asct him ẃt it mnt. H rplaid: “Ǒ! onli a litl conṣleśn – stl it z a conṣleśn. I hv jst rmembrd ɖt, bî advîs, Mr. Muri Poś hz invstd £600 in Paṛćica Clōrets!”

ĆAPTR XVII

Marij v Deizi Mutlr n Muri Poś. Ɖ drīm v mî lîf riylîzd. Mr. Prcup tecs Lūpin intu ɖ ofis.

Marć 20. – Tde biyñ ɖ de on ẃć Deizi Mutlr n Mr. Muri Poś r t b marid, Lūpin hz gn wɖ a frend t spend ɖ de at Grevzend. Lūpin hz bn mć cut-up ovr ɖ afer, olɖo h dclerz ɖt h z glad it z of. I wś h wd nt g t so mni ḿzichōlz, bt wn der nt se enʈñ t him abt it. At ɖ preznt momnt h iṛtets m bî sññ ol ovr ɖ hǎs sm nonsns abt “Ẃt’s ɖ matr wɖ Gladstn? H’z ol rît! Ẃt’s ɖ matr wɖ Lūpin? H’z ol rît!” I d’nt ʈnc îɖr v ɖm z. In ɖ īvnñ Gowñ cōld, n ɖ ćīf topic v convseśn wz Deizi’z marij t Muri Poś. I sd: “I wz glad ɖ matr wz at an end, az Deizi wd onli hv md a fūl v Lūpin.” Gowñ, wɖ hiz yźl gd test, sd: “Ǒ, Mastr Lūpin cn mc a fūl v himslf wɖt eni asistns.” Cári vri proprli rzntd ɖs, n Gowñ hd sfiśnt sns t se h wz sori.

Marć 21. – Tde I śl cnclud mî dayri, fr it z wn v ɖ hapiist dez v mî lîf. Mî gret drīm v ɖ last fy wīcs – in fact, v mni yirz – hz bn riylîzd. Ɖs mornñ cem a letr fṛm Mr. Prcup, ascñ m t tec Lūpin dǎn t ɖ ofis wɖ m. I wnt t Lūpin’z rūm; pur felo, h sīmd vri pel, n sd h hd a bad hed-ec. H hd cm bac yesṭde fṛm Grevzend, ẃr h spent part v ɖ de in a smōl bot on ɖ wōtr, hvñ bn mad inuf t nglect t tec hiz oṿcot wɖ him. I śoud him Mr. Prcup’s letr, n h got p az qcli az poṣbl. I begd v him nt t pt on hiz fast-culrd cloɖz n tîz, bt t dres in smʈñ blac or qayt-lcñ.

Cári wz ol v a-trembl ẃn ś réd ɖ letr, n ol ś cd cīp on seyñ wz: “Ǒ, I d hop it wl b ol rît.” Fr mslf, I cd scersli īt eni brecfst. Lūpin cem dǎn drest qaytli, n lcñ a prfict jntlmn, xpt ɖt hiz fes wz rɖr yelo. Cári, bî we v incurijmnt sd: “Y d lc nîs, Lūpin.” Lūpin rplaid: “Yes, it’s a gd mc-up, z’nt it? A reğlr-dǎnrît-rspctbl-fynirịl-frst-clas-Siti-frm-jūńr-clarc.” H laft rɖr îronicli.In ɖ hōl I hŕd a gret nôz, n olso Lūpin śǎtñ t Sẹra t feć dǎn hiz old hat. I wnt intu ɖ pasij, n faund Lūpin in a fyri, cicñ n smaśñ a ny tōl hat. I sd: “Lūpin, mî bô, ẃt r y dwñ? Hǎ wicid v y! Sm pur felo wd b glad t hv it.” Lūpin rplaid: “I wd nt insult eni pur felo bî gvñ it t him.”

Ẃn h hd gn ǎtsd, I pict p ɖ batrd hat, n sw insd “Poś’z Petnt.” Pur Lūpin! I cn fgiv him. It sīmd aurz bfr w rīćt ɖ ofis. Mr. Prcup snt fr Lūpin, hu wz wɖ him nirli an aur. H rtrnd, az I ʈt, crestfōḷn in apiṛns. I sd: “Wel, Lūpin, hǎ abt Mr. Prcup?” Lūpin cmnst hiz soñ: “Ẃt’s ɖ matr wɖ Prcup? H’z ol rît!” I flt instñtivli mî bô wz ingejd. I wnt t Mr. Prcup, bt I cd nt spīc. H sd: “Wel, Mr. Pūtr, ẃt z it?” I mst hv lct a fūl, fr ol I cd se wz: “Mr. Prcup, y r a gd man.” H lct at m fr a momnt, n sd: “No, Mr. Pūtr, y r ɖ gd man; n w’l si f w canot gt yr sun t folo sć an xḷnt xampl.” I sd: “Mr. Prcup, me I g hom? I canot wrc eni mor tde.”

Mî gd mastr śc mî hand wormli az h nodd hiz hed. It wz az mć az I cd d t privnt mslf fṛm crayñ in ɖ ’bus; in fact, I śd hv dn so, hd mî ʈts nt bn inṭruptd bî Lūpin, hu wz hvñ a qoṛl wɖ a fat man in ɖ ’bus, hūm h akzd v tecñ p tù mć rūm.

In ɖ īvnñ Cári snt rnd fr dir old frend Cumñz n hiz wîf, n olso t Gowñ. W ol sat rnd ɖ fîr, n in a botl v “Jacsn Frer,” ẃć Sẹra fećt fṛm ɖ grosr’z, dranc Lūpin’z hlʈ. I le awec fr aurz, ʈncñ v ɖ fyćr. Mî bô in ɖ sem ofis az mslf – w cn g dǎn tgɖr bî ɖ ’bus, cm hom tgɖr, n hu nz bt in ɖ cors v tîm h me tec gret inṭrest in ǎr litl hom. Ɖt h me hlp m t pt a nêl in hir or a nêl in ɖr, or hlp hiz dir muɖr t hañ a picćr. In ɖ sumr h me hlp s in ǎr litl gardn wɖ ɖ flǎrz, n asist s t pent ɖ standz n pots. (Bî-ɖ-bî, I mst gt in sm mor inaml pent.) Ol ɖs I ʈt ovr n ovr agn, n a ʈǎznd hapi ʈts bsd. I hŕd ɖ cloc strîc for, n sn aftr fél aslip, onli t drīm v ʈri hapi ppl – Lūpin, dir Cári, n mslf.

ĆAPTR XVIII

Trubl wɖ a stîḷgrafic pén. W g t a Voḷntirbōl, ẃr I am let in fr an xpnsiv supr. Grosli insultd bî a cabmn. An od invteśn t Sǎʈend.

Epril 8. – No ivnts v eni importns, xpt ɖt Gowñ stroñli rec̣mndd a ny petnt stîḷgrafic pén, ẃć cost m nîn-n-sixpns, n ẃć wz simpli nîn-n-sixpns ʈroun in ɖ mud. It hz cōzd m constnt anoyns n iritbiḷti v tmpr. Ɖ ñc ūzz ǎt v ɖ top, mcñ a mes on mî handz, n wns at ɖ ofis ẃn I wz nocñ ɖ pām v mî hand on ɖ dsc t jrc ɖ ñc dǎn, Mr. Prcup, hu hd jst entrd, cōld ǎt: “Stop ɖt nocñ! I s’poz ɖt z y, Mr. Pít?” Ɖt yuñ munci, Pít, tc a mliśs gli in rspondñ qt lǎdli: “No, sr; I beg pardn, it z Mr. Pūtr wɖ hiz pén; it hz bn gwñ on ol ɖ mornñ.” T mc matrz wrs, I sw Lūpin lafñ bhnd hiz dsc. I ʈt it wîzr t se nʈñ. I tc ɖ pén bac t ɖ śop n asct ɖm f ɖe wd tec it bac, az it dd nt act. I dd nt xpct ɖ fl prîs rtrnd, bt wz wilñ t tec haf. Ɖ man sd h cd nt d ɖt – bayñ n selñ wr tū difṛnt ʈñz. Lūpin’z conduct jrñ ɖ pirịd h hz bn in Mr. Prcup’s ofis hz bn most xmpḷri. Mî onli fir z, it z tù gd t last.

Epril 9. – Gowñ cōld, brññ wɖ him an invteśn fr Cári n mslf t a bōl gvn bî ɖ Īst Actn Rîfl Briged, ẃć h ʈt wd b a swel afer, az ɖ membr fr Īst Actn (Sr Wiłm Grîm) hd promist hiz patṛnij. W axptd v hiz cîndnis, n h steid t supr, an oceźn I ʈt sūṭbl fr trayñ a botl v ɖ sparc̣lñ Alźera ɖt Mr. Jemz (v Sutn) hd snt az a preznt. Gowñ sipt ɖ wîn, obzrvñ ɖt h hd nvr testd it bfr, n frɖr rmarct ɖt hiz poḷsi wz t stic t mor rec̣gnîzd brandz. I tld him it wz a preznt fṛm a dir frend, n wn ms’nt lc a gifthors in ɖ mǎʈ. Gowñ fsīśsli rplaid: “N h dd’nt lîc ptñ it in ɖ mǎʈ îɖr.”

I ʈt ɖ rmarcs wr rūd wɖt biyñ funi, bt on testñ it mslf, cem t ɖ cncluźn ɖr wz sm justif̣ceśn fr ɖm. Ɖ sparc̣lñ Alźera z vri lîc sîdr, onli mor sǎr. I sjstd ɖt phps ɖ ʈundr hd trnd it a bit asid. H mirli rplaid: “Ǒ! I d’nt ʈnc so.” W hd a vri pleznt gem v cardz, ɖo I lost for śilñz n Cári lost wn, n Gowñ sd h hd lost abt sixpns: hǎ h cd hv lost, cnsiḍrñ ɖt Cári n I wr ɖ onli uɖr pleyrz, rmenz a misṭri.

Epril 14, Súnde. – Owñ, I prizym, t ɖ unsetld weɖr, I awouc wɖ a fīlñ ɖt mî scin wz drwn ovr mî fes az tît az a drum. Wōcñ rnd ɖ gardn wɖ Mr. n Msz. Trien, membrz v ǎr congṛgeśn hu hd wōct bac wɖ s, I wz mć anoid t fînd a larj nyzpepr fl v bonz on ɖ gravlpaʈ, evidntli ʈroun ovr bî ɖoz yuñ Grifin bôz nxt dor; hu, ẃnvr w hv frendz, clîm p ɖ emti steps insd ɖer cnsrṿtri, tap at ɖ windoz, mcñ fesz, ẃiṣlñ, n iṃtetñ brdz.

Young Griffin boys making faces, whistling and imitating birds.
Yuñ Grifin bôz mcñ fesz, ẃiṣlñ, n iṃtetñ brdz.

Epril 15. – Brnt mî tuñ most ōf̣li wɖ ɖ Wŭstr sōs, ʈru ɖt stypid grl Sẹra śecñ ɖ botl vayḷntli bfr ptñ it on ɖ tebl.

Epril 16. – Ɖ nît v ɖ Īst Actn Voḷntirbōl. On mî advîs, Cári pt on ɖ sem dres ɖt ś lct so bytifl in at ɖ Manśnhǎs, fr it hd ocŕd t m, biyñ a militri bōl, ɖt Mr. Prcup, hu, I b’liv, z an ofisr in ɖ Oṇrri Artiḷricumṗni, wd in ol probbiḷti b preznt. Lūpin, in hiz yźl incomprihnsbl lanḡj, rmarct ɖt h hd hŕd it wz a “bǎndrz’ bōl.” I dd’nt asc him ẃt h mnt ɖo I dd’nt unḍstand. Ẃr h gts ɖz xpreśnz fṛm I d’nt nǒ; h srtnli dz’nt lrn ɖm at hom.

Ɖ invteśn wz fr haf-past et, so I cncludd f w arîvd an aur lêtr w śd b in gd tîm, wɖt biyñ “unfaśṇbl,” az Msz. Jemz sz. It wz vri dificlt t fînd – ɖ cabmn hvñ t gt dǎn sevṛl tîmz t inqîr at difṛnt publichǎzz ẃr ɖ Drilhōl wz. I wundr at ppl livñ in sć ǎt-v-ɖ-we plesz. Nwn sīmd t nǒ it. Hvr, aftr gwñ p n dǎn a gd mni badli-lîtd strīts w arîvd at ǎr desṭneśn. I hd no îdīa it wz so far fṛm Hoḷwe. I gev ɖ cabmn fîv śilñz, hu onli grumbld, seyñ it wz drt-ćīp at haf-a-sovrin, n wz imprtinnt inuf t advîz m ɖ nxt tîm I wnt t a bōl t tec a ’bus. Captin Welcut rsivd s, seyñ w wr rɖr lêt, bt ɖt it wz betr lêt ɖn nvr. H sīmd a vri gd-lcñ jntlmn ɖo, az Cári rmarct, “rɖr śort fr an ofisr.” H begd t b xkzd fr līvñ s, az h wz ingejd fr a dans, n hopt w śd mc ǎrslvz at hom. Cári tc mî arm n w wōct rnd ɖ rūmz tū or ʈri tîmz n woćt ɖ ppl dansñ. I cd’nt fînd a sngl prsn I ń, bt atribytd it t most v ɖm biyñ in yṇform. Az w wr enṭrñ ɖ supŗūm I rsivd a slap on ɖ śoldr, foloud bî a welcm śec v ɖ hand. I sd: “Mr. Paj, I b’liv;” h rplaid, “Ɖt’s rît.”

I gev Cári a ćer, n sītd bî hr wz a ledi hu md hrslf at hom wɖ Cári at wns.

Ɖr wz a vri libṛl rpast on ɖ teblz, plenti v śampen, clarit, ets., n, in fact, evrʈñ sīmd t b dn rgardlis v xpns. Mr. Paj z a man ɖt, I admit, I hv no ptiklr lîcñ fr, bt I flt so glad t cm acrs smwn I ń, ɖt I asct him t sit at ǎr tebl, n I mst se ɖt fr a śort fat man h lct wel in yṇform, olɖo I ʈnc hiz tynic wz rɖr bagi in ɖ bac. It wz ɖ onli supŗūm ɖt I hv bn in ɖt wz nt oṿcrǎdd; in fact w wr ɖ onli ppl ɖr, evrbdi biyñ so bizi dansñ.

I asistd Cári n hr nyli-formd aqentns, hu sd hr nem wz Lupcin, t sm śampen; olso mslf, n handd ɖ botl t Mr. Paj t d lîcwz, seyñ: “Y mst lc aftr yrslf.” H rplaid: “Ɖt’s rît,” n pord ǎt haf a tumblr n dranc Cári’z hlʈ, cupld, az h sd, “wɖ hr wrɖi lord n mastr.” W ol hd sm splendid pijn pî, n îsz t folo.

Ɖ wêtrz wr vri atntiv, n asct f w wd lîc sm mor wîn. I asistd Cári n hr frend n Mr. Paj, olso sm ppl hu hd jst cm fṛm ɖ dansñrūm, hu wr vri sivl. It ocŕd t m at ɖ tîm ɖt phps sm v ɖ jntlṃn ń m in ɖ Siti, az ɖe wr so p’lît. I md mslf ysfl, n asistd sevṛl lediz t îsz, rmemḅrñ an old seyñ ɖt “Ɖr z nʈñ lost bî sviḷti.”

Ɖ band struc p fr ɖ dans, n ɖe ol wnt intu ɖ bōlrūm. Ɖ lediz (Cári n Msz. Lupcin) wr añśs t si ɖ dansñ, n az I hd nt qt finiśt mî supr, Mr. Paj ofrd hiz armz t ɖm n iscortd ɖm t ɖ bōlrūm, telñ m t folo. I sd t Mr. Paj: “It z qt a Wst End afer,” t ẃć rmarc Mr. Paj rplaid: “Ɖt’s rît.”

Ẃn I hd qt finiśt mî supr, n wz līvñ, ɖ wêtr hu hd bn atndñ on s arestd mî atnśn bî tapñ m on ɖ śoldr. I ʈt it unyźl fr a wêtr at a prîṿt bōl t xpct a tip, bt nvɖles gev a śilñ, az h hd bn vri atntiv. H smîlñli rplaid: “I beg yr pardn, sr, ɖs z no gd,” aludñ t ɖ śilñ. “Yr parti’z hd for suprz at 5ś. a hed, fîv îsz at 1ś., ʈri botlz v śampen at 11ś. 6d., a glas v clarit, n a sixṗni sgar fr ɖ stǎt jntlmn – in ol £3 0ś. 6d.!”

I d’nt ʈnc I wz evr so s’prîzd in mî lîf, n hd onli sfiśnt breʈ t inform him ɖt I hd rsivd a prîṿt invteśn, t ẃć h ansrd ɖt h wz prf̣cli wel awer v ɖt; bt ɖt ɖ invteśn dd’nt includ īṭblz n drinc̣blz. A jntlmn hu wz standñ at ɖ bar c’roḅretd ɖ wêtr’z stetmnt, n aśurd m it wz qt c’rect.

Ɖ wêtr sd h wz xtrimli sori f I hd bn undr eni misaprihnśn; bt it wz nt hiz fōlt. V cors ɖr wz nʈñ t b dn bt t pe. So, aftr trnñ ǎt mî pocits, I jst manijd t screp p sfiśnt, ol bt nîn śilñz; bt ɖ manijr, on mî gvñ mî card t him, sd: “Ɖt’s ol rît.”

I d’nt ʈnc I evr flt mor hymilietd in mî lîf, n I dtrmind t cīp ɖs msfortyn fṛm Cári, fr it wd intîrli dstrô ɖ pleznt īvnñ ś wz injoyñ. I flt ɖr wz no mor injômnt fr m ɖt īvnñ, n it biyñ lêt, I sòt Cári n Msz. Lupcin. Cári sd ś wz qt redi t g, n Msz. Lupcin, az w wr wśñ hr “Gdnît,” asct Cári n mslf f w evr peid a vizit t Sǎʈend? On mî rplayñ ɖt I hd’nt bn ɖr fr mni yirz, ś vri cîndli sd: “Wel, ẃ d’nt y cm dǎn n ste at ǎr ples?” Az hr invteśn wz so presñ, n obzrvñ ɖt Cári wśt t g, w promist w wd vizit hr ɖ nxt Saṭde wīc, n ste tl Munde. Msz. Lupcin sd ś wd rait t s tmoro, gvñ s ɖ adres n ptiklrz v trenz, ets.

Ẃn w got ǎtsd ɖ Drilhōl it wz renñ so hard ɖt ɖ rodz rzmbld cnalz, n I nīd hardli se w hd gret dificlti in gtñ a cabmn t tec s t Hoḷwe. Aftr wêtñ a bit, a man sd h wd drîv s, enhǎ, az far az “Ɖ Enjl,” at Izlñtn, n w cd īẓli gt anɖr cab fṛm ɖr. It wz a tīdịs jrni; ɖ ren wz bìtñ agnst ɖ windoz n tric̣lñ dǎn ɖ insd v ɖ cab.

Ẃn w arîvd at “Ɖ Enjl” ɖ hors sīmd tîrd ǎt. Cári got ǎt n ran intu a dorwe, n ẃn I cem t pe, t mî abṣlut horr I rmembrd I hd no muni, nr hd Cári. I xplend t ɖ cabmn hǎ w wr sićuetd. Nvr in mî lîf hv I evr bn so insultd; ɖ cabmn, hu wz a ruf bŭli n t mî ʈncñ nt sobr, cōld m evri nem h cd le hiz tuñ t, n poztivli sizd m bî ɖ bird, ẃć h pld tl ɖ tirz cem intu mî îz. I tc ɖ numbr v a p’līsmn (hu witnist ɖ asōlt) fr nt tecñ ɖ man in ćarj. Ɖ p’līsmn sd h cd’nt inṭfir, ɖt h hd sìn no asōlt, n ɖt ppl śd nt rîd in cabz wɖt muni.

W hd t wōc hom in ɖ porñ ren, nirli tū mîlz, n ẃn I got in I pt dǎn ɖ convseśn I hd wɖ ɖ cabmn, wrd fr wrd, az I intnd raitñ t ɖ Teḷgraf fr ɖ prṗs v pṛpozñ ɖt cabz śd b drivn onli bî men undr Guvnmnt cntrol, t privnt sviłnz biyñ sbjctd t ɖ dsgresfl insult n ǎtrej ɖt I hd hd t indyr.

Epril 17. – No wōtr in ǎr sistn agn. Snt fr Putli, hu sd h wd sn reṃdi ɖt, ɖ sistn biyñ znc.

Epril 18. – Wōtr ol rît agn in ɖ sistn. Msz. Jemz, v Sutn, cōld in ɖ afṭnun. Ś n Cári drept ɖ mantlpìs in ɖ drw̃rūm, n pt litl tôspîdrz, frogz n bītlz ol ovr it, az Msz. Jemz sz it’s qt ɖ faśn. It wz Msz. Jemz’ sjsćn, n v cors Cári olwz dz ẃt Msz. Jemz sjsts. Fr mî part, I prifŕd ɖ mantlpìs az it wz; bt ɖr, I’m a plen man, n d’nt pritnd t b in ɖ faśn.

Epril 19. – Ǎr nxt-dor nebr, Mr. Grifin, cōld, n in a rɖr ofnsiv ton akzd m, or “smwn,” v borñ a houl in hiz sistn n letñ ǎt hiz wōtr t s’plî ǎr sistn, ẃć ajônd hiz. H sd h śd hv hiz rperd, n snd s in ɖ bil.

Epril 20. – Cumñz cōld, hoḅlñ in wɖ a stic, seyñ h hd bn on hiz bac fr a wīc. It apirz h wz trayñ t śut hiz bedrūm dor, ẃć z sićuetd jst at ɖ top v ɖ sterces, n uņoun t him a pìs v corc ɖ dog hd bn pleyñ wɖ hd got btwn ɖ dor, n privntd it śutñ; n in pŭlñ ɖ dor hard, t gv it an xtra slam, ɖ handl cem of in hiz handz, n h fél bcwdz dǎnsterz.

On hírñ ɖs, Lūpin sudnli jumt p fṛm ɖ cǎć n ruśt ǎt v ɖ rūm sîdwez. Cumñz lct vri indignnt, n rmarct it wz vri pur fun a man nirli brecñ hiz bac; n ɖo I hd mî sspiśnz ɖt Lūpin wz lafñ, I aśurd Cumñz ɖt h hd onli run ǎt t opn ɖ dor t a frend h xpctd. Cumñz sd ɖs wz ɖ secnd tîm h hd bn leid p, n w hd nvr snt t inqîr. I sd I ń nʈñ abt it. Cumñz sd: “It wz mnśnd in ɖ Bîsicl Nyz.”

Epril 22. – I hv v lêt frīqntli notist Cári rubñ hr nêlz a gd dīl wɖ an instṛmnt, n on ascñ hr ẃt ś wz dwñ, ś rplaid: “Ǒ, I’m gwñ in fr maṇkrñ. It’s ol ɖ faśn nǎ.” I sd: “I s’poz Msz. Jemz intṛdyst ɖt intu yr hed.” Cári lafñli rplaid: “Yes; bt evrwn dz it nǎ.”

I wś Msz. Jemz wd’nt cm t ɖ hǎs. Ẃnvr ś dz ś olwz intṛdysz sm ny-fandangld rubiś intu Cári’z hed. Wn v ɖz dez I fīl śr I śl tel hr ś’z nt welcm. I am śr it wz Msz. Jemz hu pt Cári p t raitñ on darc slet-culrd pepr wɖ ẃît ñc. Nonsns!

Epril 23. – Rsivd a letr fṛm Msz. Lupcin, v Sǎʈend, telñ s ɖ tren t cm bî on Saṭde, n hopñ w wl cīp ǎr promis t ste wɖ hr. Ɖ letr cncludd: “Y mst cm n ste at ǎr hǎs; w śl ćarj y haf ẃt y wl hv t pe at ɖ Royl, n ɖ vy z evri bit az gd.” Lcñ at ɖ adres at ɖ top v ɖ notpepr, I faund it wz “Lupcin’z Faṃli n Cmrśl Hotel.”

I rout a not, seyñ w wr cmpeld t “dclîn hr cînd invteśn.” Cári ʈt ɖs vri s’tiricl, n t ɖ pônt.Bî-ɖ-bî, I wl nvr ćūz anɖr cloʈpatn at nît. I ordrd a ny sūt v ditoz fr ɖ gardn at Edwdz’, n ćouz ɖ patn bî gaslît, n ɖe sīmd t b a qayt pepr-n-sōlt mixćr wɖ ẃît strîps dǎn. Ɖe cem hom ɖs mornñ, n, t mî horr, I faund it wz qt a flaś-lcñ sūt. Ɖr wz a lot v grīn wɖ brît yelo-culrd strîps.

I traid on ɖ cot, n wz anoid t fînd Cári giġlñ. Ś sd: “Ẃt mixćr dd y se y asct fr?”

I sd: “A qayt pepr n sōlt.”

Cári sd: “Wel, it lcs mor lîc musṭd, f y wont t nǒ ɖ truʈ.”

ĆAPTR XIX

Mīt Tedi Finzwrʈ, an old scūlfelo. W hv a pleznt n qayt dinr at hiz uncl’z, mard onli bî a fy ōcẉd mstecs on mî part rspctñ Mr. Finzwrʈ’s picćrz. A dscuśn on drīmz.

Epril 27. – Cept a litl lêtr ɖn yźl at ɖ ofis, n az I wz huriyñ alñ a man stopt m, seyñ: “Hlo! Ɖt’s a fes I nǒ.” I rplaid p’lîtli: “Vri lîcli; lots v ppl nǒ m, olɖo I me nt nǒ ɖm.” H rplaid: “Bt y nǒ m – Tedi Finzwrʈ.” So it wz. H wz at ɖ sem scūl wɖ m. I hd nt sìn him fr yirz n yirz. No wundr I dd nt nǒ him! At scūl h wz at līst a hed tōlr ɖn I wz; nǎ I am at līst a hed tōlr ɖn h z, n h hz a ʈic bird, olmst gre. H insistd on mî hvñ a glas v wîn (a ʈñ I nvr d), n tld m h livd at Midlzbra, ẃr h wz Depyti Tǎnclarc, a pziśn ẃć wz az hî az ɖ Tǎnclarc v Lundn – in fact, hayr. H add ɖt h wz steyñ fr a fy dez in Lundn, wɖ hiz uncl, Mr. Edgr Pōl Finzwrʈ (v Finzwrʈ n Pŭltwél). H sd h wz śr hiz uncl wd b onli tù plizd t si m, n h hd a nîs hǎs, Wotni Loj, onli a fy minits’ wōc fṛm Muzwél Hil Steśn. I gev him ǎr adres, n w partd.

In ɖ īvnñ, t mî s’prîz, h cōld wɖ a vri nîs letr fṛm Mr. Finzwrʈ, seyñ f w (includñ Cári) wd dîn wɖ ɖm tmoro (Súnde), at tū o’cloc, h wd b dlîtd. Cári dd nt lîc t g; bt Tedi Finzwrʈ prest s so mć w cnsntd. Cári snt Sẹra rnd t ɖ bćr’z n cǎnṭmandd ǎr haf-leg v mutn, ẃć w hd ordrd fr tmoro.

Epril 28, Súnde. – W faund Wotni Loj farɖr of ɖn w antiṣpetd, n onli arîvd az ɖ cloc struc tū, bʈ fīlñ hot n uncumftbl. T mc matrz wrs, a larj colidog pǎnst fwd t rsiv s. H barct lǎdli n jumt p at Cári, cuṿrñ hr lît scrt, ẃć ś wz wẹrñ fr ɖ frst tîm, wɖ mud. Tedi Finzwrʈ cem ǎt n drouv ɖ dog of n apoḷjîzd. W wr śoun intu ɖ drw̃rūm, ẃć wz bytifli dec̣retd. It wz fl v nic-nacs, n sm plets huñ p on ɖ wōl. Ɖr wr sevṛl litl wŭdn milcstūlz wɖ pentñz on ɖm; olso a ẃît wŭdn banjo, pentd bî wn v Mr. Pōl Finzwrʈ’s nīsz – a cuzn v Tedi’z.

Mr. Pōl Finzwrʈ sīmd qt a dstnḡśt-lcñ eldrli jntlmn, n wz most gaḷnt t Cári. Ɖr wr a gret mni wōtrculrz haññ on ɖ wōlz, mostli difṛnt vyz v India, ẃć wr vri brît. Mr. Finzwrʈ sd ɖe wr pentd bî “Simps,” n add ɖt h wz no juj v picćrz himslf bt hd bn informd on gd oʈoṛti ɖt ɖe wr wrʈ sm hundṛdz v pǎndz, olɖo h hd onli peid a fy śilñz apis fr ɖm, fremz includd, at a seil in ɖ nebrhd.Ɖr wz olso a larj picćr in a vri hansm frem, dn in culrd creonz. It lct lîc a rlijs subjict. I wz vri mć struc wɖ ɖ lês colr, it lct so riyl, bt I unforćṇtli md ɖ rmarc ɖt ɖr wz smʈñ abt ɖ xpreśn v ɖ fes ɖt wz nt qt plizñ. It lct pinćt. Mr. Finzwrʈ sorofli rplaid: “Yes, ɖ fes wz dn aftr deʈ – mî wîf’s sistr.”

I flt teṛbli ōcẉd n baud apoḷjeticli, n in a ẃispr sd I hopt I hd nt hrt hiz fīlñz. W bʈ std lcñ at ɖ picćr fr a fy minits in sîḷns, ẃn Mr. Finzwrʈ tc ǎt a hanc̣ćif n sd: “Ś wz sitñ in ǎr gardn last sumr,” n blù hiz nǒz vayḷntli. H sīmd qt afctd, so I trnd t lc at smʈñ els n std in frunt v a portrit v a joli-lcñ midl-ejd jntlmn, wɖ a red fes n strw hat. I sd t Mr. Finzwrʈ: “Hu z ɖs jovịl-lcñ jntlmn? Lîf dz’nt sīm t trubl him mć.” Mr. Finzwrʈ sd: “No, it dz’nt. H z ded tù – mî bruɖr.”

"He is dead too."
“H z ded tù.”

I wz abṣlutli hoṛfaid at mî ǒn ōcẉdnis. Forćṇtli at ɖs momnt Cári entrd wɖ Msz. Finzwrʈ, hu hd tecn hr upsterz t tec of hr bonit n bruś hr scrt. Tedi sd: “Śort z lêt,” bt at ɖt momnt ɖ jntlmn rfŕd t arîvd, n I wz intṛdyst t him bî Tedi, hu sd: “D y nǒ Mr. Śort?” I rplaid, smîlñ, ɖt I hd nt ɖt pleźr, bt I hopt it wd nt b loñ bfr I ń Mr. Śort. H evidntli dd nt si mî litl joc, olɖo I rpitd it twîs wɖ a litl laf. I sudnli rmembrd it wz Súnde, n Mr. Śort wz phps vri ptiklr. In ɖs I wz mstecn, fr h wz nt at ol ptiklr in sevṛl v hiz rmarcs aftr dinr. In fact I wz so aśemd v wn v hiz obẓveśnz ɖt I tc ɖ oṗtyṇti t se t Msz. Finzwrʈ ɖt I fird ś faund Mr. Śort oceźṇli a litl imbaṛsñ. T mî s’prîz ś sd: “Ǒ! h z priṿlijd y nǒ.” I dd nt nǒ az a matr v fact, n so I baud apoḷjeticli. I fel t si ẃ Mr. Śort śd b priṿlijd.

Anɖr ʈñ ɖt anoid m at dinr wz ɖt ɖ colidog, ẃć jumt p at Cári, wz alaud t rmen undr ɖ dînñrūm tebl. It cept grǎlñ n snapñ at mî būts evri tîm I muvd mî ft. Fīlñ nrṿs rɖr, I spouc t Msz. Finzwrʈ abt ɖ animl, n ś rmarct: “It z onli hiz ple.” Ś jumt p n let in a frîtf̣li ugli-lcñ spańl cōld Bíbz, ẃć hd bn scraćñ at ɖ dor. Ɖs dog olso sīmd t tec a fansi t mî būts, n I dscuvrd aftwdz ɖt it hd lict of evri bit v blacñ fṛm ɖm. I wz poztivli aśemd v biyñ sìn in ɖm. Msz. Finzwrʈ, hu, I mst se, z nt mć v a Jǒb’z cumf̣tr, sd: “Ǒ! w r yst t Bíbz dwñ ɖt t ǎr vizitrz.”

Mr. Finzwrʈ hd p sm fîn port, olɖo I qsćn ẃɖr it z a gd ʈñ t tec on ɖ top v bir. It md m fīl a litl slīpi, ẃl it hd ɖ ifct v indysñ Mr. Śort t bcm “priṿlijd” t rɖr an alarmñ xtnt. It biyñ cold īvn fr Epril, ɖr wz a fîr in ɖ drw̃rūm; w sat rnd in īzićerz, n Tedi n I waxt rɖr eḷqnt ovr ɖ old scūl dez, ẃć hd ɖ ifct v sndñ ol ɖ uɖrz t slīp. I wz dlîtd, az far az Mr. Śort wz cnsrnd, ɖt it dd hv ɖt ifct on him.

W steid tl for, n ɖ wōc hom wz rmarcbl onli fr ɖ fact ɖt sevṛl fūlz gigld at ɖ unpoliśt stet v mî būts. Poliśt ɖm mslf ẃn I got hom. Wnt t ćrć in ɖ īvnñ, n cd scersli cīp awec. I wl nt tec port on ɖ top v bir agn.

Epril 29. – I am gtñ qt acustmd t biyñ snubd bî Lūpin, n I d nt mînd biyñ sat upn bî Cári, bcz I ʈnc ś hz a srtn amǎnt v rît t d so; bt I d ʈnc it hard t b at wns snubd bî wîf, sun, n bʈ mî gests.

Gowñ n Cumñz hd dropt in jrñ ɖ īvnñ, n I sudnli rmembrd an xtrordnri drīm I hd a fy nîts ago, n I ʈt I wd tel ɖm abt it. I dremt I sw sm hyj blocs v îs in a śop wɖ a brît gler bhnd ɖm. I wōct intu ɖ śop n ɖ hīt wz oṿpǎrñ. I faund ɖt ɖ blocs v îs wr on fîr. Ɖ hol ʈñ wz so riyl n yt so sūṗnaćṛl I wouc p in a cold prsṗreśn. Lūpin in a most cntmćs manr, sd: “Ẃt utr rot.”Bfr I cd rplî, Gowñ sd ɖr wz nʈñ so cmplitli uninṭrestñ az uɖr ppl’z drīmz.

I apild t Cumñz, bt h sd h wz baund t agri wɖ ɖ uɖrz n mî drīm wz ispeṣ́li nonsnsicl. I sd: “It sīmd so riyl t m.” Gowñ rplaid: “Yes, t y phps, bt nt t s.” Ẃr’pn ɖe ol rord.

Cári, hu hd hiɖrtu bn qayt, sd: “H tlz m hiz stypid drīmz evri mornñ nirli.” I rplaid: “Vri wel, dir, I promis y I wl nvr tel y or enbdi els anɖr drīm v mîn ɖ longist de I liv.” Lūpin sd: “Hír! hír!” n hlpt himslf t anɖr glas v bir. Ɖ subjict wz forćṇtli ćenjd, n Cumñz réd a most inṭrestñ articl on ɖ s’pirioṛti v ɖ bîsicl t ɖ hors.

ĆAPTR XX

Dinr at Franćñ’z t mīt Mr. Hardfr Hutl.

Me 10. – Rsivd a letr fṛm Mr. Franćñ, v Pecm, ascñ s t dîn wɖ him tnît, at sevn o’cloc, t mīt Mr. Hardfr Hutl, a vri clevr raitr fr ɖ Americn peprz. Franćñ apoḷjîzd fr ɖ śort notis; bt sd h hd at ɖ last momnt bn dis’pôntd v tū v hiz gests n rgardd s az old frendz hu wd nt mînd filñ p ɖ gap. Cári rɖr dḿrd at ɖ invteśn; bt I xplend t hr ɖt Franćñ wz vri wel of n influenśl, n w cd nt aford t ofnd him. “N w r śr t gt a gd dinr n a gd glas v śampen.” “Ẃć nvr agriz wɖ y!” Cári rplaid, śarpli. I rgardd Cári’z obẓveśn az unséd. Mr. Franćñ asct s t wîr a rplî. Az h hd sd nʈñ abt dres in ɖ letr, I wîrd bac: “Wɖ pleźr. Z it fl dres?” n bî līvñ ǎt ǎr nem, jst got ɖ mesij wɖn ɖ sixpns.

Got bac rli t gv tîm t dres, ẃć w rsivd a teḷgram instructñ s t d. I wontd Cári t mīt m at Franćñ’z hǎs; bt ś wd nt d so, so I hd t g hom t feć hr. Ẃt a loñ jrni it z fṛm Hoḷwe t Pecm! Ẃ d ppl liv sć a loñ we of? Hvñ t ćenj ’busz, I alaud plenti v tîm – in fact, tù mć; fr w arîvd at twenti minits t sevn, n Franćñ, so ɖ srvnt sd, hd onli jst gn p t dres. Hvr, h wz dǎn az ɖ cloc struc sevn; h mst hv drest vri qcli.I mst se it wz qt a dstnḡśt parti, n olɖo w dd nt nǒ enbdi prsṇli, ɖe ol sīmd t b qt swelz. Franćñ hd got a pṛfeśnl wêtr, n evidntli sperd no xpns. Ɖr wr flǎrz on ɖ tebl rnd sm fẹrilamps n ɖ ifct, I mst se, wz xqizit. Ɖ wîn wz gd n ɖr wz plenti v śampen, cnsrnñ ẃć Franćñ sd h himslf, nvr wśt t test betr. W wr ten in numbr, n a menû card t ć. Wn ledi sd ś olwz prizrvd ɖ menû n got ɖ gests t rait ɖer nemz on ɖ bac.

W ol v s foloud hr xampl, xpt Mr. Hutl, hu wz v cors ɖ importnt gest.

Ɖ dinrparti cnsistd v Mr. Franćñ, Mr. Hardfr Hutl, Mr. n Msz. Saḿl Hilbútr, Msz. Fīld, Mr. n Msz. Prdic, Mr. Prát, Mr. R. Cnt, n, last bt nt līst, Mr. n Msz. Ćarlz Pūtr. Franćñ sd h wz sori h hd no ledi fr m t tec in t dinr. I rplaid ɖt I prifŕd it, ẃć I aftwdz ʈt wz a vri uncompḷmntri obẓveśn t mc.

I sat nxt t Msz. Fīld at dinr. Ś sīmd a wel-informd ledi, bt wz vri def. It dd nt mć matr, fr Mr. Hardfr Hutl dd ol ɖ tōcñ. H z a marvḷsli inṭlecćl man n sz ʈñz ẃć fṛm uɖr ppl wd sīm qt alarmñ. Hǎ I wś I cd rmembr īvn a qortr v hiz briłnt convseśn. I md a fy litl rmîndñ nots on ɖ menû card.

Wn obẓveśn struc m az biyñ abṣlutli pǎrfl – ɖo nt t mî we v ʈncñ v cors. Msz. Prdic hapnd t se “Y r srtnli unorʈ̇dox, Mr. Hutl.” Mr. Hutl, wɖ a pkłr xpreśn (I cn si it nǎ) sd in a slo rić vôs: “Msz. Prdic, ‘orʈ̇dox’ z a grandiḷqnt wrd implayñ sticñ-in-ɖ-mud. F C’lumbs n Stīvnsn hd bn orʈ̇̇dox, ɖr wd nɖr hv bn ɖ dscuṿri v America nr ɖ stīm-enjin.” Ɖr wz qt a sîḷns. It apird t m ɖt sć tīćñ wz abṣlutli denjṛs, n yt I flt – in fact w mst ol hv flt – ɖr wz no ansr t ɖ arğmnt. A litl lêtr on, Msz. Prdic, hu z Franćñ’z sistr n olso actd az hostes, rouz fṛm ɖ tebl, n Mr. Hutl sd: “Ẃ, lediz, d y dprîv s v yr cumṗni so sn? Ẃ nt wêt ẃl w hv ǎr sgarz?”

"'Orthodox' is a grandiloquent word."
“‘Orʈ̇dox’ z a grandiḷqnt wrd.”

Ɖ ifct wz ilectricl. Ɖ lediz (includñ Cári) wr in no we inclînd t b dprîvd v Mr. Hutl’z faṣnetñ ssayti, n imīɉtli rzymd ɖer sīts, amd mć laftr n a litl ćaf. Mr. Hutl sd: “Wel, ɖt’s a riyl gd sîn; y śl nt b insultd bî biyñ cōld orʈ̇dox eni longr.” Msz. Prdic, hu sīmd t b a brît n rɖr śarp wmn, sd: “Mr. Hutl, w wl mīt y hafwe – ɖt z, tl y gt hafwe ʈru yr sgar. Ɖt, at ol ivnts, wl b ɖ hapi mīdịm.”

I śl nvr fget ɖ ifct ɖ wrdz, “hapi mīdịm,” hd upn him. H wz briłnt n most dẹrñ in hiz intrpṛteśn v ɖ wrdz. H poztivli alarmd m. H sd smʈñ lîc ɖ folowñ: “Hapi mīdịm, indd. D y nǒ ‘hapi mīdịm’ r tū wrdz ẃć mīn ‘mizṛbl mīdiocṛti’? I se, g frst clas or ʈrd; mari a dućis or hr cićnmeid. Ɖ hapi mīdịm mīnz rspctbiḷti, n rspctbiḷti mīnz insipidnis. Dz it nt, Mr. Pūtr?”

I wz so tecn abac bî biyñ prsṇli apild t, ɖt I cd onli bǎ apoḷjeticli, n se I fird I wz nt compitnt t ofr an opińn. Cári wz abt t se smʈñ; bt ś wz inṭruptd, fr ẃć I wz rɖr plizd, fr ś z nt clevr at arğmnt, n wn hz t b xtra clevr t dscus a subjict wɖ a man lîc Mr. Hutl.

H cntinyd, wɖ an amezñ eḷqns ɖt md hiz unwelcm opińnz poztivli cnvinsñ: “Ɖ hapi mīdịm z nʈñ mor or les ɖn a vulgr haf-meźr. A man hu luvz śampen n, fîndñ a pînt tù litl, firz t fes a hol botl n hz rcors t an impirịl pînt, wl nvr bild a Brŭclin Brij or an Îfl Tǎr. No, h z haf-hartid, h z a haf-meźr – rspctbl – in fact, a hapi mīdịm, n wl spend ɖ rest v hiz dez in a sbrbn vila wɖ a stuco-coḷm portico, rzmḅlñ a for-post bedsted.”

W ol laft.

“Ɖt sort v ʈñ,” cntinyd Mr. Hutl, “b’loñz t a soft man, wɖ a soft bird wɖ a soft hed, wɖ a md tî ɖt hcs on.”

Ɖs sīmd rɖr prsnl n twîs I còt mslf lcñ in ɖ glas v ɖ cheffonière; fr I hd on a tî ɖt hct on – n ẃ nt? F ɖz rmarcs wr nt prsnl ɖe wr rɖr cerlis, n so wr sm v hiz subsiqnt obẓveśnz, ẃć mst hv md bʈ Mr. Franćñ n hiz gests rɖr uncumftbl. I d’nt ʈnc Mr. Hutl mnt t b prsnl, fr h add; “W d’nt nǒ ɖt clas hir in ɖs cuntri: bt w d in America, n I’v no ys fr ɖm.”

Franćñ sevṛl tîmz sjstd ɖt ɖ wîn śd b pást rnd ɖ tebl, ẃć Mr. Hutl dd nt hīd; bt cntinyd az f h wr gvñ a lecćr:

“Ẃt w wont in America z yr homz. W liv on ẃīlz. Yr simpl, qayt lîf n hom, Mr. Franćñ, r ćarmñ. No dsple, no pritnśn! Y mc no difṛns in yr dinr, I der se, ẃn y sit dǎn bî yrslf n ẃn y invît s. Y hv yr ǒn prsnl atndnt – no hîrd wêtr t briɖ on ɖ bac v yr hed.”

I sw Franćñ palṗbli wins at ɖs.

Mr. Hutl cntinyd: “Jst a smōl dinr wɖ a fy gd ʈñz, sć az y hv ɖs īvnñ. Y d’nt insult yr gests bî sndñ t ɖ grosr fr śampen at six śilñz a botl.”

I cd nt hlp ʈncñ v “Jacsn Frer” at ʈri-n-six!

“In fact,” sd Mr. Hutl, “a man z litl les ɖn a mrdrr hu dz. Ɖt z ɖ provins v ɖ milcsop, hu wests hiz īvnñ at hom pleyñ doṃnoz wɖ hiz wîf. I’v hŕd v ɖz ppl. W d’nt wont ɖm at ɖs tebl. Ǎr parti z wel s’lectd. W’v no ys fr def old wimin, hu canot folo inṭlecćl convseśn.”

Ol ǎr îz wr trnd t Msz. Fīld, hu forćṇtli, biyñ def, dd nt hír hiz rmarcs; bt cntinyd smîlñ apruvl.

“W hv no repriznttiv at Mr. Franćñ’z tebl,” sd Mr. Hutl, “v ɖ uninlîtnd frivḷs metṛn, hu gz t a secnd-clas dans at Bezwōtr n fansiz ś z in Ssayti. Ssayti dz nt nǒ hr; it hz no ys fr hr.”

Mr. Hutl pōzd fr a momnt n ɖ oṗtyṇti wz afordd fr ɖ lediz t rîz. I asct Mr. Franćñ qaytli t xkz m, az I dd nt wś t mis ɖ last tren, ẃć w vri nirli dd, bî-ɖ-bî, ʈru Cári hvñ msleid ɖ litl cloʈ cricitcap ẃć ś werz ẃn w g ǎt.

It wz vri lêt ẃn Cári n I got hom; bt on enṭrñ ɖ sitñrūm I sd: “Cári, ẃt d y ʈnc v Mr. Hardfr Hutl?” Ś simpli ansrd: “Hǎ lîc Lūpin!” Ɖ sem îdīa ocŕd t m in ɖ tren. Ɖ cmparisn cept m awec haf ɖ nît. Mr. Hutl wz, v cors, an oldr n mor influenśl man; bt h wz lîc Lūpin, n it md m ʈnc hǎ denjṛs Lūpin wd b f h wr oldr n mor influenśl. I fīl prǎd t ʈnc Lūpin dz rzmbl Mr. Hutl in sm wez. Lūpin, lîc Mr. Hutl, hz orijinl n smtmz wundrfl îdīaz; bt it z ɖoz îdīaz ɖt r so denjṛs. Ɖe mc men xtrimli rić or xtrimli pur. Ɖe mc or brec men. I olwz fīl ppl r hapịr hu liv a simpl unṣfisṭcetd lîf. I b’liv I am hapi bcz I am nt ambiśs. Smhǎ I fīl ɖt Lūpin, sins h hz bn wɖ Mr. Prcup, hz bcm cntnt t setl dǎn n folo ɖ ftsteps v hiz faɖr. Ɖs z a cumf̣t.

ĆAPTR XXI

Lūpin z dsćarjd. W r in gret trubl. Lūpin gts ingejd elsẃr at a hansm saḷri.

Me 13. – A teṛbl msfortyn hz hapnd: Lūpin z dsćarjd fṛm Mr. Prcup’s ofis; n I scersli nǒ hǎ I am raitñ mî dayri. I wz awe fṛm ofis last Sat., ɖ frst tîm I hv bn absnt ʈru ilnis fr twenti yirz. I b’liv I wz pôznd bî sm lobstr. Mr. Prcup wz olso absnt, az Fet wd hv it; n ǎr most valyd custmr, Mr. Croḅlón, wnt t ɖ ofis in a rej, n wɖdru hiz custm. Mî bô Lūpin nt onli hd ɖ aśuṛns t rsiv him, bt rec̣mndd him ɖ frm v Gilṭsn, Sunz & Co. Liṃtd. In mî ǒn humbl jujmnt, n ɖo I hv t se it agnst mî ǒn sun, ɖs sīmz an act v treć̣ri.

Ɖs mornñ I rsiv a letr fṛm Prcup, informñ m ɖt Lūpin’z srṿsz r no longr rqîrd, n an inṭvy wɖ m z dzîrd at ilevn o’cloc. I wnt dǎn t ɖ ofis wɖ an ecñ hart, dredñ an inṭvy wɖ Mr. Prcup, wɖ hūm I hv nvr hd a wrd. I sw nʈñ v Lūpin in ɖ mornñ. H hd nt got p ẃn it wz tîm fr m t līv, n Cári sd I śd d no gd bî dstrbñ him. Mî mînd wondrd so at ɖ ofis ɖt I cd nt d mî wrc proprli.Az I xpctd, I wz snt fr bî Mr. Prcup, n ɖ folowñ convseśn insyd az nirli az I cn rmembr it.

Mr. Prcup sd: “Gd mornñ, Mr. Pūtr! Ɖs z a vri sirịs biznis. I am nt rfŕñ so mć t ɖ dsmisl v yr sun, fr I ń w śd hv t part snr or lêtr. I am ɖ hed v ɖs old, influenśl, n mć-rspctd frm; n ẃn I cnsidr ɖ tîm hz cm t reṿluśnîz ɖ biznis, I wl d it mslf.”

I cd si mî gd mastr wz smẃt afctd, n I sd: “I hop, sr, y d nt imajin ɖt I hv in eni we cǎntinnst mî sun’z unwoṛntbl inṭfiṛns?” Mr. Prcup rouz fṛm hiz sīt n tc mî hand, n sd: “Mr. Pūtr, I wd az sn sspct mslf az sspct y.” I wz so ajtetd ɖt in ɖ cnfyźn, t śo mî grattyd I vri nirli cōld him a “grand old man.”

Forćṇtli I ćect mslf in tîm, n sd h wz a “grand old mastr.” I wz so un’cǎntbl fr mî ax́nz ɖt I sat dǎn, līvñ him standñ. V cors, I at wns rouz, bt Mr. Prcup bád m sit dǎn, ẃć I wz vri plizd t d. Mr. Prcup, rzymñ, sd: “Y wl unḍstand, Mr. Pūtr, ɖt ɖ hî-standñ nećr v ǎr frm wl nt admit v ǎr bndñ t enbdi. F Mr. Croḅlón ćuzz t pt hiz wrc intu uɖr handz – I me ad, les xpirịnst handz – it z nt fr s t bnd n beg bac hiz custm.” “Y śl nt d it, sr,” I sd wɖ inḍgneśn. “Xacli,” rplaid Mr. Prcup; “I śl nt d it. Bt I wz ʈncñ ɖs, Mr. Pūtr. Mr. Croḅlón z ǎr most valyd claynt, n I wl īvn cnfes – fr I nǒ ɖs wl nt g bynd ǎrslvz – ɖt w canot aford vri wel t lūz him, ispeṣ́li in ɖz tîmz, ẃć r nt v ɖ brîtist. Nǎ, I fansi y cn b v srvis.”

I rplaid: “Mr. Prcup, I wl wrc de n nît t srv y!”

Mr. Prcup sd: “I nǒ y wl. Nǎ, ẃt I śd lîc y t d z ɖs. Y yrslf mt rait t Mr. Croḅlón – y mst nt, v cors, līd him t s’poz I nǒ enʈñ abt yr dwñ so – n xplen t him ɖt yr sun wz onli tecn on az a clarc – qt an inixpirịnst wn in fact – ǎt v ɖ rspct ɖ frm hd fr y, Mr. Pūtr. Ɖs z, v cors, a fact. I d’nt sjst ɖt y śd spīc in tù stroñ trmz v yr ǒn sun’z conduct; bt I me ad, ɖt hd h bn a sun v mîn, I śd hv cndemd hiz inṭfiṛns wɖ no meźrd trmz. Ɖt I līv t y. I ʈnc ɖ rzult wl b ɖt Mr. Croḅlón wl si ɖ fors v ɖ fūliś step h hz tecn, n ǎr frm wl nɖr sufr in digṇti nr in pocit.”

I cd nt hlp ʈncñ ẃt a nobl jntlmn Mr. Prcup z. Hiz manrz n hiz we v spīcñ sīm t olmst ʈril wn wɖ rspct.

I sd: “Wd y lîc t si ɖ letr bfr I snd it?”

Mr. Prcup sd: “Ǒ no! I hd betr nt. I am s’pozd t nǒ nʈñ abt it, n I hv evri confidns in y. Y mst rait ɖ letr cerf̣li. W r nt vri bizi; y hd betr tec ɖ mornñ tmoro, or ɖ hol de f y lîc. I śl b hir mslf ol de tmoro, in fact ol ɖ wīc, in ces Mr. Croḅlón śd cōl.”

I wnt hom a litl mor ćirfl, bt I left wrd wɖ Sẹra ɖt I cd nt si îɖr Gowñ or Cumñz, nr in fact enbdi, f ɖe cōld in ɖ īvnñ. Lūpin cem intu ɖ parlr fr a momnt wɖ a ny hat on, n asct mî opińn v it. I sd I wz nt in ɖ mūd t juj v hats, n I dd nt ʈnc h wz in a pziśn t bai a ny wn. Lūpin rplaid cerlisli: “I dd’nt bai it; it wz a preznt.”

I hv sć teṛbl sspiśnz v Lūpin nǎ ɖt I scersli lîc t asc him qsćnz, az I dred ɖ ansrz so. H, hvr, sevd m ɖ trubl.

H sd: “I met a frend, an old frend, ɖt I dd nt qt ʈnc a frend at ɖ tîm; bt it’s ol rît. Az h wîzli sd, ‘ol z fer in luv n wor,’ n ɖr wz no rīzn ẃ w śd nt b frendz stl. H’z a joli, gd, ol-rnd sort v felo, n a vri difṛnt stamp fṛm ɖt infletd fūl v a Prcup.”

I sd: “Huś, Lūpin! D nt pre ad insult t inɉri.”

Lūpin sd: “Ẃt d y mīn bî inɉri? I rpit, I hv dn no inɉri. Croḅlón z simpli tîrd v a stagnnt stic-in-ɖ-mud frm, n md ɖ ćenj on hiz ǒn acǎnt. I simpli rec̣mndd ɖ ny frm az a matr v biz – gd old biz!”

I sd qaytli: “I d’nt unḍstand yr slañ, n at mî tîm v lîf hv no dzîr t lrn it; so, Lūpin, mî bô, let s ćenj ɖ subjict. I wl, f it plīz y, trî n b inṭrestd in yr ny hat advnćr.”

Lūpin sd: “Ǒ! ɖr’z nʈñ mć abt it, xpt I hv nt wns sìn him sins hiz marij, n h sd h wz vri plizd t si m, n hopt w śd b frendz. I std a drinc t s’mnt ɖ frendśp, n h std m a ny hat – wn v hiz ǒn.”

I sd rɖr wiṛli: “Bt y hv nt tld m yr old frend’z nem?”

Lūpin sd, wɖ afctd cerlisnis: “Ǒ dd’nt I? Wel, I wl. It wz Muri Poś.”

Me 14. – Lūpin cem dǎn lêt, n siyñ m at hom ol ɖ mornñ, asct ɖ rīzn v it. Cári n I bʈ agrìd it wz betr t se nʈñ t him abt ɖ letr I wz raitñ, so I ivedd ɖ qsćn.

Lūpin wnt ǎt, seyñ h wz gwñ t lunć wɖ Muri Poś in ɖ Siti. I sd I hopt Mr. Poś wd pṛvîd him wɖ a bŕʈ. Lūpin wnt ǎt lafñ, seyñ: “I d’nt mînd wẹrñ Poś’z wn-prîst hats, bt I am nt gwñ t sel ɖm.” Pur bô, I fir h z prf̣cli hoplis.It tc m nirli ɖ hol de t rait t Mr. Croḅlón. Wns or twîs I asct Cári fr sjsćnz; n olɖo it sīmz ungretfl, hr sjsćnz wr nn v ɖm t ɖ pônt, ẃl wn or tū wr abṣlutli idiotic. V cors I dd nt tel hr so. I got ɖ letr of, n tc it dǎn t ɖ ofis fr Mr. Prcup t si, bt h agn rpitd ɖt h cd trust m.

Gowñ cōld in ɖ īvnñ, n I wz oblîjd t tel him abt Lūpin n Mr. Prcup; n, t mî s’prîz, h wz qt inclînd t sîd wɖ Lūpin. Cári jônd in, n sd ś ʈt I wz tecñ mć tù meḷnc̣li a vy v it. Gowñ pṛdyst a pînt samplbotl v Mdira, ẃć hd bn gvn him, ẃć h sd wd gt rid v ɖ bluz. I der se it wd hv dn so f ɖr hd bn mor v it; bt az Gowñ hlpt himslf t ʈri glasz, it dd nt līv mć fr Cári n m t gt rid v ɖ bluz wɖ.

Me 15. – A de v gret añzayti, fr I xpctd evri momnt a letr fṛm Mr. Croḅlón. Tū letrz cem in ɖ īvnñ – wn fr m, wɖ “Croḅlón Hōl” printd in larj gold-n-red letrz on ɖ bac v ɖ enṿlop; ɖ uɖr fr Lūpin, ẃć I flt inclînd t opn n rīd, az it hd “Gilṭsn, Sunz, & Co. Liṃtd,” ẃć wz ɖ rec̣mndd frm. I trembld az I opnd Mr. Croḅlón’z letr. I rout him sixtīn pejz, closli ritn; h rout m les ɖn sixtīn lînz.

Hiz letr wz: “Sr, – I toṭli dis’gri wɖ y. Yr sun, in ɖ cors v fîv minits’ convseśn, dspleid mor intelijns ɖn yr frm hz dn jrñ ɖ last fîv yirz. – Yrz feʈf̣li, Gilḅt E. Giḷm O. Croḅlón.”Ẃt am I t d? Hir z a letr ɖt I der nt śo t Mr. Prcup, n wd nt śo t Lūpin fr enʈñ. Ɖ crîsis hd yt t cm; fr Lūpin arîvd, n, oṗnñ hiz letr, śoud a ćéc fr £25 az a cmiśn fr ɖ rec̣mndeśn v Mr. Croḅlón, huz custm t Mr. Prcup z evidntli lost fr evr. Cumñz n Gowñ bʈ cōld, n bʈ tc Lūpin’z part. Cumñz wnt so far az t se ɖt Lūpin wd mc a nem yt. I s’poz I wz meḷnc̣li, fr I cd onli asc: “Yes, bt ẃt sort v a nem?”

Me 16. – I tld Mr. Prcup ɖ contents v ɖ letr in a moḍfaid form, bt Mr. Prcup sd: “Pre d’nt dscus ɖ matr; it z at an end. Yr sun wl brñ hiz puniśmnt upn himslf.” I wnt hom in ɖ īvnñ, ʈncñ v ɖ hoplis fyćr v Lūpin. I faund him in most xtraṿgnt spirits n in īvnñdres. H ʈrù a letr on ɖ tebl fr m t rīd.

T mî amezmnt, I réd ɖt Gilṭsn n Sunz hd abṣlutli ingejd Lūpin at a saḷri v £200 a yir, wɖ uɖr advantjz. I réd ɖ letr ʈru ʈri tîmz n ʈt it mst hv bn fr m. Bt ɖr it wz – Lūpin Pūtr – plen inuf. I wz sîḷnt. Lūpin sd: “Ẃt prîs Prcup nǎ? Y tec mî tip, Guv. – ‘of’ wɖ Prcup n frīz on t Gilṭsn, ɖ frm v ɖ fyćr! Prcup’s frm? Ɖ stagnnt dumiz hv bn standñ stl fr yirz, n nǎ r muvñ bac. I wont t g on. In fact I mst g of, az I am dînñ wɖ ɖ Muri Pośz tnît.”In ɖ xybṛns v hiz spirits h hit hiz hat wɖ hiz stic, gev a lǎd wor “Ẃūūūp,” jumt ovr a ćer, n tc ɖ liḅti v rumṗlñ mî her ol ovr mî fōrhed, n bǎnst ǎt v ɖ rūm, gvñ m no ćans v rmîndñ him v hiz ej n ɖ rspct ẃć wz dy t hiz peṛnt. Gowñ n Cumñz cem in ɖ īvnñ, n poztivli ćird m p wɖ cngrać̣leśnz rspctñ Lūpin.

Gowñ sd: “I olwz sd h wd gt on, n, tec mî wrd, h hz mor in hiz hed ɖn w ʈri pt tgɖr.”

Cári sd: “H z a secnd Hardfr Hutl.”

ĆAPTR XXII

Mastr Prsi Edgr Smiʈ Jemz. Msz. Jemz (v Sutn) vizits s agn n intṛdysz “Spirićl Seãsz.”

Me 26, Súnde. – W wnt t Sutn aftr dinr t hv mìți wɖ Mr. n Msz. Jemz. I hd no aṗtît, hvñ dînd wel at tū, n ɖ intîr īvnñ wz spôld bî litl Prsi – ɖer onli sun – hu sīmz t m t b an utrli spôlt ćîld.

Tū or ʈri tîmz h cem p t m n dlibṛtli cict mî śinz. H hrt m wns so mć ɖt ɖ tirz cem intu mî îz. I jntli remnstretd wɖ him, n Msz. Jemz sd: “Plīz d’nt scold him; I d nt b’liv in biyñ tù svir wɖ yuñ ćildṛn. Y spôl ɖer caṛctr.”Litl Prsi set p a def̣nñ yel hir, n ẃn Cári traid t paṣfî him, h slapt hr fes.

I wz so anoid, I sd: “Ɖt z nt mî îdīa v brññ p ćildṛn, Msz. Jemz.”

Msz. Jemz sd. “Ppl hv difṛnt îdīaz v brññ p ćildṛn – īvn yr sun Lūpin z nt ɖ standd v pfx́n.”

Master Percy Edgar Smith James
Mastr Prsi Edgr Smiʈ Jemz

A Mr. Metsīni (an Itałn, I fansi) hir tc Prsi in hiz lap. Ɖ ćîld rigld n cict n brouc awe fṛm Mr. Metsīni, seyñ: “I d’nt lîc y – y’v got a drti fes.”

A vri nîs jntlmn, Mr. Brcs Spūnr, tc ɖ ćîld bî ɖ rist n sd: “Cm hir, dir, n lisn t ɖs.”

H dtaćt hiz cṛnomitr fṛm ɖ ćen n md hiz woć strîc six.

T ǎr horr, ɖ ćîld snaćt it fṛm hiz hand n bǎnst it dǎn upn ɖ grǎnd lîc wn wd a bōl.

Mr. Brcs Spūnr wz most emịbl, n sd h cd īẓli gt a ny glas pt in, n dd nt s’poz ɖ wrcs wr damijd.

T śo y hǎ ppl’z opińnz difr, Cári sd ɖ ćîld wz bad-tmprd, bt it md p fr ɖt dīfect bî its lcs, fr it wz – in hr mînd – an unqsćṇbli bytifl ćîld.

I me b roñ, bt I d nt ʈnc I hv sìn a mć uglịr ćîld mslf. Ɖt z opińn.

Me 30. – I d’nt nǒ ẃ it z, bt I nvr antiṣpet wɖ eni pleźr ɖ vizits t ǎr hǎs v Msz. Jemz, v Sutn. Ś z cmñ agn t ste fr a fy dez. I sd t Cári ɖs mornñ, az I wz līvñ: “I wś, dir Cári, I cd lîc Msz. Jemz betr ɖn I d.”

Cári sd: “So d I, dir; bt az fr yirz I hv hd t pt p wɖ Mr. Gowñ, hu z vulgr, n Mr. Cumñz, hu z cînd bt most uninṭrestñ, I am śr, dir, y w’nt mînd ɖ oceźnl vizits v Msz. Jemz, hu hz mor inṭlect in hr litl fngr ɖn bʈ yr frendz hv in ɖer intîr bodiz.”I wz so intîrli tecn bac bî ɖs onslōt on mî tū dir old frendz, I cd se nʈñ, n az I hŕd ɖ ’bus cmñ, I left wɖ a hurid cis – a litl tù hurid, phps, fr mî upr lip cem in contact wɖ Cári’z tīʈ, ẃć slîtli cut it. It wz qt penfl fr an aur aftwdz. Ẃn I cem hom in ɖ īvnñ I faund Cári berid in a bc on Spirić̣lizm, cōld Ɖr z no Brʈ, bî Floṛns Snglyét. I nīd scersli se ɖ bc wz snt hr t rīd bî Msz. Jemz, v Sutn. Az ś hd nt a wrd t se ǎtsd hr bc, I spent ɖ rest v ɖ īvnñ olṭrñ ɖ stercarpits, ẃć r bginñ t śo sînz v wer at ɖ éjz.

Msz. Jemz arîvd n, az yźl, in ɖ īvnñ tc ɖ intîr manijmnt v evrʈñ. Fîndñ ɖt ś n Cári wr mcñ sm preṗreśnz fr tebltrnñ, I ʈt it tîm riyli t pt mî ft dǎn. I hv olwz hd ɖ gretist cntmt fr sć nonsns, n pt an end t it yirz ago ẃn Cári, at ǎr old hǎs, yst t hv Seãsz evri nît wɖ pur Msz. Fustrz (hu z nǎ ded). F I cd si eni ys in it, I wd nt cer. Az I stopt it in ɖ dez gn bî, I dtrmind t d so nǎ.

I sd: “I am vri sori Msz. Jemz, bt I toṭli dis’pruv v it, apart fṛm ɖ fact ɖt I rsiv mî old frendz on ɖs īvnñ.”

Msz. Jemz sd: “D y mīn t se y hv’nt réd Ɖr z no Brʈ?” I sd: “No, n I hv no intnśn v dwñ so.” Msz. Jemz sīmd s’prîzd n sd: “Ol ɖ wrld z gwñ mad ovr ɖ bc.” I rspondd rɖr clevrli: “Let it. Ɖr wl b wn sen man in it, at ol ivnts.”

Msz. Jemz sd ś ʈt it wz vri uncînd, n f ppl wr ol az preɉdist az I wz, ɖr wd nvr hv bn ɖ ilectric teḷgraf or ɖ teḷfon.

I sd ɖt wz qt a difṛnt ʈñ.

Msz. Jemz sd śarpli: “In ẃt we, pre – in ẃt we?”

I sd: “In mni wez.”

Msz. Jemz sd: “Wel, mnśn wn we.”

I rplaid qaytli: “Pardn m, Msz. Jemz; I dclîn t dscus ɖ matr. I am nt inṭrestd in it.”

Sẹra at ɖs momnt opnd ɖ dor n śoud in Cumñz, fr ẃć I wz ʈancfl, fr I flt it wd pt a stop t ɖs fūliś tebltrnñ. Bt I wz intîrli mstecn; fr, on ɖ subjict biyñ opnd agn, Cumñz sd h wz most inṭrestd in Spirić̣lizm, olɖo h wz baund t cnfes h dd nt b’liv mć in it; stl, h wz wilñ t b cnvinst.

I frmli dclînd t tec eni part in it, wɖ ɖ rzult ɖt mî prezns wz ignord. I left ɖ ʈri sitñ in ɖ parlr at a smōl rnd tebl ẃć ɖe hd tecn ǎt v ɖ drw̃rūm. I wōct intu ɖ hōl wɖ ɖ ultiṃt intnśn v tecñ a litl strol. Az I opnd ɖ dor, hu śd cm in bt Gowñ!

On hírñ ẃt wz gwñ on, h pṛpozd ɖt w śd jôn ɖ srcl n h wd g intu a trans. H add ɖt h ń a fy ʈñz abt old Cumñz, n wd invnt a fy abt Msz. Jemz. Nwñ hǎ denjṛs Gowñ z, I dclînd t let him tec part in eni sć fūliś pformns. Sẹra asct m f ś cd g ǎt fr haf an aur, n I gev hr pmiśn, ʈncñ it wd b mor cumftbl t sit wɖ Gowñ in ɖ cićn ɖn in ɖ cold drw̃rūm. W tōct a gd dīl abt Lūpin n Mr. n Msz. Muri Poś, wɖ hūm h z az yźl spendñ ɖ īvnñ. Gowñ sd: “I se, it wd’nt b a bad ʈñ fr Lūpin f old Poś cict ɖ bucit.”

Mî hart gev a līp v horr, n I rbyct Gowñ vri strnli fr jocñ on sć a subjict. I le awec haf ɖ nît ʈncñ v it – ɖ uɖr haf wz spent in nîtmerz on ɖ sem subjict.

Me 31. – I rout a strn letr t ɖ lōndris. I wz rɖr plizd wɖ ɖ letr, fr I ʈt it vri s’tiricl. I sd: “Y hv rtrnd ɖ hanc̣ćīfs wɖt ɖ culr. Phps y wl rtrn îɖr ɖ culr or ɖ valy v ɖ hanc̣ćīfs.” I śl b rɖr krịs t nǒ ẃt ś wl hv t se.

Mor tebltrnñ in ɖ īvnñ. Cári sd last nît wz in a meźr s’xesfl, n ɖe òt t sit agn. Cumñz cem in, n sīmd inṭrestd. I hd ɖ gas lîtd in ɖ drw̃rūm, got ɖ steps, n rperd ɖ cornis, ẃć hz bn a bit v an îsor t m. In a fit v unʈncñnis – f I me yz sć an xpreśn, – I gev ɖ flor ovr ɖ parlr, ẃr ɖ seãs wz tecñ ples, tū lǎd raps wɖ ɖ hamr. I flt sori aftwdz, fr it wz ɖ sort v r’dikḷs, fūlhardi ʈñ ɖt Gowñ or Lūpin wd hv dn.Hvr, ɖe nvr īvn rfŕd t it, bt Cári dclerd ɖt a mesij cem ʈru ɖ tebl t hr v a wundrfl dscripśn, cnsrnñ smwn hūm ś n I ń yirz ago, n hu wz qt uņoun t ɖ uɖrz.

Ẃn w wnt t bed, Cári asct m az a fevr t sit tmoro nît, t oblîj hr. Ś sd it sīmd rɖr uncînd n unsoṣ́bl on mî part. I promist I wd sit wns.

Jūn 1. – I sat rluctntli at ɖ tebl in ɖ īvnñ, n I am baund t admit sm krịs ʈñz hapnd. I cntnd ɖe wr cǒinsidnsz, bt ɖe wr krịs. Fr instns, ɖ tebl cept tiltñ twdz m, ẃć Cári cnstrùd az a dzîr ɖt I śd asc ɖ spirit a qsćn. I obeid ɖ rūlz, n I asct ɖ spirit (hu sd hr nem wz Līna) f ś cd tel m ɖ nem v an old ānt v hūm I wz ʈncñ, n hūm w yst t cōl Ānt Magi. Ɖ tebl spelt ǎt C A T. W cd mc nʈñ ǎt v it, tl I sudnli rmembrd ɖt hr secnd nem wz Caʈrin, ẃć it wz evidntli trayñ t spel. I d’nt ʈnc īvn Cári ń ɖs. Bt f ś dd, ś wd nvr ćīt. I mst admit it wz krịs. Sevṛl uɖr ʈñz hapnd, n I cnsntd t sit at anɖr seãs on Munde.

Jūn 3. – Ɖ lōndris cōld, n sd ś wz vri sori abt ɖ hanc̣ćīfs, n rtrnd nînpns. I sd, az ɖ culr wz cmplitli wośt ǎt n ɖ hanc̣ćīfs qt spôld, nînpns wz nt inuf. Cári rplaid ɖt ɖ tū hanc̣ćīfs orijiṇli onli cost sixpns, fr ś rmembrd bayñ ɖm at a seil at ɖ Hoḷwe Bon Marché. In ɖt ces, I insistd ɖt ʈrŭpns bayñ śd b rtrnd t ɖ lōndris. Lūpin hz gn t ste wɖ ɖ Pośz fr a fy dez. I mst se I fīl vri uncumftbl abt it. Cári sd I wz r’dikḷs t wuri abt it. Mr. Poś wz vri fond v Lūpin, hu, aftr ol, wz onli a mir bô.

In ɖ īvnñ w hd anɖr seãs, ẃć, in sm rspcts, wz vri rmarcbl, olɖo ɖ frst part v it wz a litl dǎtfl. Gowñ cōld, az wel az Cumñz, n begd t b alaud t jôn ɖ srcl. I wontd t objct, bt Msz. Jemz, hu apirz a gd Mīdịm (ɖt z, f ɖr z enʈñ in it at ol), ʈt ɖr mt b a litl mor spirit pǎr f Gowñ jônd; so ɖ fîv v s sat dǎn.Ɖ momnt I trnd ǎt ɖ gas, n olmst bfr I cd gt mî handz on ɖ tebl, it roct vayḷntli n tiltd, n bgan muvñ qcli acrs ɖ rūm. Gowñ śǎtd ǎt: “We ǒ! stedi, lad, stedi!” I tld Gowñ f h cd nt bhev himslf I śd lît ɖ gas, n pt an end t ɖ seãs.

T tel ɖ truʈ, I ʈt Gowñ wz pleyñ trics, n I hintd az mć; bt Msz. Jemz sd ś hd ofn sìn ɖ tebl g rît of ɖ grǎnd. Ɖ spirit Līna cem agn, n sd, “WORN” ʈri or for tîmz, n dclînd t xplen. Msz. Jemz sd “Līna” wz stubn smtmz. Ś ofn bhevd lîc ɖt, n ɖ bst ʈñ t d wz t snd hr awe.

Ś ɖen hit ɖ tebl śarpli, n sd: “G awe, Līna; y r dis’griybl. G awe!” I śd ʈnc w sat nirli ʈri-qortrz v an aur wɖ nʈñ haṗnñ. Mî handz flt qt cold, n I sjstd w śd stop ɖ seãs. Cári n Msz. Jemz, az wel az Cumñz, wd nt agri t it. In abt ten minits’ tîm ɖr wz sm tiltñ twdz m. I gev ɖ alf̣bét, n it spelt ǎt S P Ū F. Az I hv hŕd bʈ Gowñ n Lūpin yz ɖ wrd, n az I cd hír Gowñ sîḷntli lafñ, I d’recli akzd him v pśñ ɖ tebl. H dnaid it; bt, I rgret t se, I dd nt b’liv him.

Gowñ sd: “Phps it mīnz ‘Spūc,’ a gost.”

I sd: “Y nǒ it dz’nt mīn enʈñ v ɖ sort.”

Gowñ sd: “Ǒ! vri wel – I’m sori I ‘spūc,’” n h rouz fṛm ɖ tebl.

Nwn tc eni notis v ɖ stypid joc, n Msz. Jemz sjstd h śd sit ǎt fr a ẃl. Gowñ cnsntd n sat in ɖ armćer.

Ɖ tebl bgan t muv agn, n w mt hv hd a wundrfl seãs bt fr Gowñ’z stypid inṭrupśnz. In ansr t ɖ alf̣bét fṛm Cári ɖ tebl spelt “NIPŪL,” ɖen ɖ “WORN” ʈri tîmz. W cd nt ʈnc ẃt it mnt tl Cumñz pôntd ǎt ɖt “NIPŪL” wz Lūpin spelt bcwdz. Ɖs wz qt xîtñ. Cári wz ptiklrli xîtd, n sd ś hopt nʈñ hoṛbl wz gwñ t hapn.

Msz. Jemz asct f “Līna” wz ɖ spirit. Ɖ tebl rplaid frmli, “No,” n ɖ spirit wd nt gv hiz or hr nem. W ɖen hd ɖ mesij, “NIPŪL wl b vri rić.”

Cári sd ś flt qt rlivd, bt ɖ wrd “WORN” wz agn spelt ǎt. Ɖ tebl ɖen bgan t oṣlet vayḷntli, n in rplî t Msz. Jemz, hu spouc vri softli t ɖ tebl, ɖ spirit bgan t spel its nem. It frst spelt “DRINC.”

Gowñ hir sd: “Ā! ɖt’s mor in mî lîn.”

I asct him t b qayt az ɖ nem mt nt b cmplitd.

Ɖ tebl ɖen spelt “WŌTR.”

Gowñ hir inṭruptd agn, n sd: “Ā! ɖt’s nt in mî lîn. Ǎtsd f y lîc, bt nt insd.”

Cári apild t him t b qayt.

Ɖ tebl ɖen spelt “CAPTIN,” n Msz. Jemz startld s bî crayñ ǎt, “Captin Drincwōtr, a vri old frend v mî faɖr’z, hu hz bn ded sm yirz.”

Ɖs wz mor inṭrestñ, n I cd nt hlp ʈncñ ɖt aftr ol ɖr mst b smʈñ in Spirić̣lizm.

Msz. Jemz asct ɖ spirit t intrprit ɖ mīnñ v ɖ wrd “Worn” az aplaid t “NIPŪL.” Ɖ alf̣bét wz gvn agn, n w got ɖ wrd “BOŚ.”

Gowñ hir mutrd: “So it z.”

Msz. Jemz sd ś dd nt ʈnc ɖ spirit mnt ɖt, az Captin Drincwōtr wz a prfict jntlmn, n wd nvr hv yzd ɖ wrd in ansr t a ledi’z qsćn. Acordñli ɖ alf̣bét wz gvn agn.

Ɖs tîm ɖ tebl spelt dstñtli “POŚ.” W ol ʈt v Msz. Muri Poś n Lūpin. Cári wz gtñ a litl dstrest, n az it wz gtñ lêt w brouc p ɖ srcl.

W arenjd t hv wn mor tmoro, az it wl b Msz. Jemz’ last nît in tǎn. W olso dtrmind nt t hv Gowñ preznt.

Cumñz, bfr līvñ, sd it wz srtnli inṭrestñ, bt h wśt ɖ spirits wd se smʈñ abt him.

Jūn 4. – Qt lcñ fwd t ɖ seãs ɖs īvnñ. Wz ʈncñ v it ol ɖ de at ɖ ofis.

Jst az w sat dǎn at ɖ tebl w wr anoid bî Gowñ enṭrñ wɖt nocñ.H sd: “I am nt gwñ t stop, bt I hv bròt wɖ m a sìld enṿlop, ẃć I nǒ I cn trust wɖ Msz. Pūtr. In ɖt sìld enṿlop z a strip v pepr on ẃć I hv asct a simpl qsćn. F ɖ spirits cn ansr ɖt qsćn, I wl b’liv in Spirić̣lizm.”

I vnćrd ɖ xpreśn ɖt it mt b imposbl.

Msz. Jemz sd: “Ǒ no! it z v comn ocuṛns fr ɖ spirits t ansr qsćnz undr sć cndiśnz – n īvn fr ɖm t rait on loct slets. It z qt wrʈ trayñ. F ‘Līna’ z in a gd tmpr, ś z srtn t d it.”

Gowñ sd: “Ol rît; ɖen I śl b a frm b’livr. I śl phps drop in abt haf-past nîn or ten, n hír ɖ rzult.”

H ɖen left n w sat a loñ tîm. Cumñz wontd t nǒ smʈñ abt sm unḍtecñ in ẃć h wz cnsrnd, bt h cd gt no ansr v eni dscripśn ẃtvr – at ẃć h sd h wz vri dis’pôntd n wz afreid ɖr wz nt mć in tebltrnñ aftr ol. I ʈt ɖs rɖr slfiś v him. Ɖ seãs wz vri similr t ɖ wn last nît, olmst ɖ sem in fact. So w trnd t ɖ letr. “Līna” tc a loñ tîm anṣrñ ɖ qsćn, bt ivnć̣li spelt ǎt “ROZZ, LILIZ, N CǍZ.” Ɖr wz gret rocñ v ɖ tebl at ɖs tîm, n Msz. Jemz sd: “F ɖt z Captin Drincwōtr, let s asc him ɖ ansr az wel?”

It wz ɖ spirit v ɖ Captin, n, most snğlr, h gev ɖ sem îdnticl ansr: “ROZZ, LILIZ, N CǍZ.”

I canot dscrîb ɖ ajteśn wɖ ẃć Cári brouc ɖ sìl, or ɖ dis’pôntmnt w flt on rīdñ ɖ qsćn, t ẃć ɖ ansr wz so in’proprịt. Ɖ qsćn wz, “Ẃt’s old Pūtr’z ej?”

Ɖs qt dsîdd m.

Az I hd pt mî ft dǎn on Spirić̣lizm yirz ago, so I wd agn.

I am priti īzi-gwñ az a rūl, bt I cn b xtrimli frm ẃn drivn t it.

I sd slǒli, az I trnd p ɖ gas: “Ɖs z ɖ last v ɖs nonsns ɖt śl evr tec ples undr mî rūf. I rgret I pmitd mslf t b a parti t sć tomfūḷri. F ɖr z enʈñ in it – ẃć I dǎt – it z nʈñ v eni gd, n I w’nt hv it agn. Ɖt z inuf.”

Msz. Jemz sd: “I ʈnc, Mr. Pūtr, y r rɖr oṿstepñ – ”

I sd: “Huś, madm. I am mastr v ɖs hǎs – plīz unḍstand ɖt.”

Msz. Jemz md an obẓveśn ẃć I snsirli hop I wz mstecn in. I wz in sć a rej I cd nt qt cać ẃt ś sd. Bt f I ʈt ś sd ẃt it sǎndd lîc, ś śd nvr entr ɖ hǎs agn.

ĆAPTR XXIII

Lūpin līvz s. W dîn at hiz ny apartmnts, n hír sm xtrordnri inf̣meśn rspctñ ɖ wlʈ v Mr. Muri Poś. Mīt Mis Liłn Poś. Am snt fr bî Mr. Hardfr Hutl. Importnt.

Jlî 1. – I fînd, on lcñ ovr mî dayri, nʈñ v eni consiqns hz tecn ples jrñ ɖ last munʈ. Tde w lūz Lūpin, hu hz tecn frniśt apartmnts at Bezwōtr, nir hiz frendz, Mr. n Msz. Muri Poś, at tū giniz a wīc. I ʈnc ɖs z most xtraṿgnt v him, az it z haf hiz saḷri. Lūpin sz wn nvr luzz bî a gd adres, n, t yz hiz ǒn xpreśn, Bricfīld Teris z a bit “of.” Ẃɖr h mīnz it z “far of” I d nt nǒ. I hv loñ sins gvn p trayñ t unḍstand hiz krịs xpreśnz. I sd ɖ nebrhd hd olwz bn gd inuf fr hiz peṛnts. Hiz rplî wz: “It z no qsćn v biyñ gd or bad. Ɖr z no muni in it, n I am nt gwñ t rot awe mî lîf in ɖ subrbz.”

W r sori t lūz him, bt phps h wl gt on betr bî himslf, n ɖr me b sm truʈ in hiz rmarc ɖt an old n a yuñ hors c’nt pl tgɖr in ɖ sem cart.Gowñ cōld, n sd ɖt ɖ hǎs sīmd qt pīsfl, n lîc old tîmz. H lîct Mastr Lūpin vri wel, bt h oceźṇli sufrd fṛm ẃt h cd nt hlp – yʈ.

Jlî 2. – Cumñz cōld, lct vri pel, n sd h hd bn vri il agn, n v cors nt a sngl frend hd bn nir him. Cári sd ś hd nvr hŕd v it, ẃr’pn h ʈrù dǎn a copi v ɖ Bîsicl Nyz on ɖ tebl, wɖ ɖ folowñ paṛgraf: “W rgret t hír ɖt ɖt feṿrit old rǒdstr, Mr. Cumñz (‘Loñ’ Cumñz), hz met wɖ ẃt mt hv bn a sirịs axidnt in Rî Len. A misćiṿs bô ʈrù a stic btwn ɖ spocs v wn v ɖ bac ẃīlz, n ɖ mśīn oṿtrnd, brññ ǎr bruɖr trîṣclist heṿli t ɖ grǎnd. Forćṇtli h wz mor frîtnd ɖn hrt, bt w míst hiz meri fes at ɖ dinr at Ćñf̣d, ẃr ɖe trnd p in gd numbrz. ‘Loñ’ Cumñz’ hlʈ wz pṛpozd bî ǎr popylr Vîs, Mr. Westropp, ɖ prins v bîṣclists, hu in hiz hapiist vein sd it wz a ces v ‘Cumñ(z) ʈru ɖ , bt forćṇtli ɖr wz mor ẃīl ɖn wo,’ a joc ẃć crietd rorz v laftr.”

W ol sd w wr vri sori, n prest Cumñz t ste t supr. Cumñz sd it wz lîc old tîmz biyñ wɖt Lūpin, n h wz mć betr awe.

Jlî 3, Súnde. – In ɖ afṭnun, az I wz lcñ ǎt v ɖ parlrwindo, ẃć wz opn, a grand trap, drivn bî a ledi, wɖ a jntlmn sītd bî ɖ sîd v hr, stopt at ǎr dor. Nt wśñ t b sìn, I wɖdru mî hed vri qcli, nocñ ɖ bac v it vayḷntli agnst ɖ śarp éj v ɖ windosaś. I wz nirli stund. Ɖr wz a lǎd dubl-noc at ɖ fruntdor; Cári ruśt ǎt v ɖ parlr, upsterz t hr rūm, n I foloud, az Cári ʈt it wz Mr. Prcup. I ʈt it wz Mr. Franćñ. – I ẃisprd t Sẹra ovr ɖ banistrz: “Śo ɖm intu ɖ drw̃rūm.” Sẹra sd, az ɖ śutrz wr nt opnd, ɖ rūm wd smel musti. Ɖr wz anɖr lǎd rat-tat. I ẃisprd: “Ɖen śo ɖm intu ɖ parlr, n se Mr. Pūtr wl b dǎn d’recli.” I ćenjd mî cot, bt cd nt si t d mî her, az Cári wz okpayñ ɖ glas.

Sẹra cem p, n sd it wz Msz. Muri Poś n Mr. Lūpin.Ɖs wz qt a rlif. I wnt dǎn wɖ Cári, n Lūpin met m wɖ ɖ rmarc: “I se, ẃt dd y run awe fṛm ɖ windo fr? Dd w frîtn y?”

I fūliśli sd: “Ẃt windo?”

Lūpin sd: “Ǒ, y nǒ. Śut it. Y lct az f y wr pleyñ at Punć n Jūdi.”

On Cári ascñ f ś cd ofr ɖm enʈñ, Lūpin sd: “Ǒ, I ʈnc Deizi wl tec on a cup v ti. I cn d wɖ a B. n S.”

I sd: “I am afreid w hv no soda.”

Lūpin sd: “D’nt boɖr abt ɖt. Y jst trip ǎt n hold ɖ hors; I d’nt ʈnc Sẹra unḍstandz it.”

Ɖe steid a vri śort tîm, n az ɖe wr līvñ, Lūpin sd: “I wont y bʈ t cm n dîn wɖ m nxt Wenzde, n si mî ny ples. Mr. n Msz. Muri Poś, Mis Poś (Muri’z sistr) r cmñ. Et o’cloc śarp. Nwn els.”

I sd w dd nt pritnd t b faśṇbl ppl, n wd lîc ɖ dinr rlịr, az it md it so lêt bfr w got hom.

Lūpin sd: “Rats! Y mst gt yst t it. F it cmz t ɖt, Deizi n I cn drîv y hom.”

W promist t g; bt I mst se in mî simpl mînd ɖ fmiłr we in ẃć Msz. Poś n Lūpin adrest ć uɖr z reprihnsbl. Enbdi wd ʈnc ɖe hd bn ćildṛn tgɖr. I srtnli śd objct t a six munʈs’ aqentns cōlñ wîf “Cári,” n drîvñ ǎt wɖ hr.

Jlî 4. – Lūpin’z rūmz lct vri nîs; bt ɖ dinr wz, I ʈt, a litl tù grand, ispeṣ́li az h cmnst wɖ śampen stret of. I olso ʈnc Lūpin mt hv tld s ɖt h n Mr. n Msz. Muri Poś n Mis Poś wr gwñ t pt on fl īvnñdres. Nwñ ɖt ɖ dinr wz onli fr s six, w nvr drīmd it wd b a fl dres afer. I hd no aṗtît. It wz qt twenti minits past et bfr w sat dǎn t dinr. At six I cd hv ītn a harti mīl. I hd a bit v bred-n-butr at ɖt aur, fīlñ famiśt, n I xpct ɖt partli spôld mî aṗtît.

W wr intṛdyst t Mis Poś, hūm Lūpin cōld “Líli Grl,” az f h hd noun hr ol hiz lîf. Ś wz vri tōl, rɖr plen, n I ʈt ś wz a litl pentd rnd ɖ îz. I hop I am roñ; bt ś hd sć fer her, n yt hr îbrǎz wr blac. Ś lct abt ʈrti. I dd nt lîc ɖ we ś cept giġlñ n gvñ Lūpin smacs n pinćñ him. Ɖen hr laf wz a sort v a scrīm ɖt wnt rît ʈru mî irz, ol ɖ mor iṛtetñ bcz ɖr wz nʈñ t laf at. In fact, Cári n I wr nt at ol prīṗzest wɖ hr. Ɖe ol smoct siġréts aftr dinr, includñ Mis Poś, hu startld Cári bî seyñ: “D’nt y smoc, dir?” I ansrd fr Cári, n sd: “Msz. Ćarlz Pūtr hz nt arîvd at it yt,” ẃr’pn Mis Poś gev wn v hr pirsñ lafs agn.

"Lillie Girl"
“Líli Grl”

Msz. Poś sañ a duzn soñz at līst, n I cn onli rpit ẃt I hv sd bfr – ś dz nt sñ in tyn; bt Lūpin sat bî ɖ sîd v ɖ piano, gezñ intu hr îz ɖ hol tîm. F I hd bn Mr. Poś, I ʈnc I śd hv hd smʈñ t se abt it. Mr. Poś md himslf vri agriybl t s, n ivnć̣li snt s hom in hiz carij, ẃć I ʈt most cînd. H z evidntli vri rić, fr Msz. Poś hd on sm bytifl juwlri. Ś tld Cári hr necḷs, ẃć hr huzbnd gev hr az a brʈde preznt, alon cost £300.

Mr. Poś sd h hd a gret b’lif in Lūpin, n ʈt h wd mc rapid we in ɖ wrld.

I cd nt hlp ʈncñ v ɖ £600 Mr. Poś lost ovr ɖ Paṛćica Clōrets ʈru Lūpin’z advîs.

Jrñ ɖ īvnñ I hd an oṗtyṇti t spīc t Lūpin, n xprest a hop ɖt Mr. Poś wz nt livñ bynd hiz mīnz.

Lūpin snird, n sd Mr. Poś wz wrʈ ʈǎzndz. “Poś’z wn-prîs hat” wz a hǎsholdwrd in Brmñm, Manćestr, Liṿpul, n ol ɖ big tǎnz ʈrt Ñgḷnd. Lūpin frɖr informd m ɖt Mr. Poś wz oṗnñ branć-istabliśmnts at Ny Yorc, Sidni, n Melbōrn, n wz ngośietñ fr Cimḅli n Jhaṇzbrg.

I sd I wz plizd t hír it.

Lūpin sd: “Ẃ, h hz setld ovr £10,000 on Deizi, n ɖ sem amǎnt on ‘Líli Grl.’ F at eni tîm I wontd a litl capitl, h wd pt p a cupl v ‘ɖǎ’ at a de’z notis, n cd bai p Prcup’s frm ovr hiz hed at eni momnt wɖ redi caś.”

On ɖ we hom in ɖ carij, fr ɖ frst tîm in mî lîf, I wz inclînd t indulj in ɖ radicl ʈt ɖt muni wz nt proprli dvîdd.

On arîvñ hom at a qortr-past ilevn, w faund a hansmcab, ẃć hd bn wêtñ fr m fr tū aurz wɖ a letr. Sẹra sd ś dd nt nǒ ẃt t d, az w hd nt left ɖ adres ẃr w hd gn. I trembld az I opnd ɖ letr, firñ it wz sm bad nyz abt Mr. Prcup. Ɖ not wz: “Dir Mr. Pūtr, – Cm dǎn t ɖ Victoria Hotel wɖt dle. Importnt. Yrz trūli, Hardfr Hutl.”

I asct ɖ cabmn f it wz tù lêt. Ɖ cabmn rplaid ɖt it wz nt; fr hiz instrux́nz wr, f I hapnd t b ǎt, h wz t wêt tl I cem hom. I flt vri tîrd, n riyli wontd t g t bed. I rīćt ɖ hotel at a qortr bfr midnît. I apoḷjîzd fr biyñ so lêt, bt Mr. Hutl sd: “Nt at ol; cm n hv a fy ôstrz.” I fīl mî hart bìtñ az I rait ɖz wrdz. T b brīf, Mr. Hutl sd h hd a rić Americn frend hu wontd t d smʈñ larj in ǎr lîn v biznis, n ɖt Mr. Franćñ hd mnśnd mî nem t him. W tōct ovr ɖ matr. F, bî eni hapi ćans, ɖ rzult b s’xesfl, I cn mor ɖn compnset mî dir mastr fr ɖ los v Mr. Croḅlón’z custm. Mr. Hutl hd prīvịsli sd: “Ɖ glorịs ‘Forʈ’ z a luci de fr America, n, az it hz nt yt struc twelv, w wl seḷbret it wɖ a glas v ɖ bst wîn t b hd in ɖ ples, n drinc gd luc t ǎr bit v biznis.”

I frvntli hop it wl brñ gd luc t s ol.

It wz tū o’cloc ẃn I got hom. Olɖo I wz so tîrd, I cd nt slīp xpt fr śort inṭvlz – ɖen onli t drīm.

I cept drīmñ v Mr. Prcup n Mr. Hutl. Ɖ latr wz in a luvli palis wɖ a crǎn on. Mr. Prcup wz wêtñ in ɖ rūm. Mr. Hutl cept tecñ of ɖs crǎn n handñ it t m, n cōlñ m “Prezidnt.”

H apird t tec no notis v Mr. Prcup, n I cept ascñ Mr. Hutl t gv ɖ crǎn t mî wrɖi mastr. Mr. Hutl cept seyñ: “No, ɖs z ɖ Ẃît Hǎs v Wośñtn, n y mst cīp yr crǎn, Mr. Prezidnt.”

W ol laft loñ n vri lǎdli, tl I got parćt, n ɖen I wouc p. I fél aslip, onli t drīm ɖ sem ʈñ ovr n ovr agn.

ĆAPTR Ɖ LAST

Wn v ɖ hapiist dez v mî lîf.

Jlî 10. – Ɖ xîtmnt n añzayti ʈru ẃć I hv gn ɖ last fy dez hv bn olmst inuf t trn mî her gre. It z ol bt setld. Tmoro ɖ dî wl b cast. I hv ritn a loñ letr t Lūpin – fīlñ it mî dyti t d so, – rgardñ hiz atnśn t Msz. Poś, fr ɖe drouv p t ǎr hǎs agn last nît.

Jlî 11. – I fînd mî îz filñ wɖ tirz az I pén ɖ not v mî inṭvy ɖs mornñ wɖ Mr. Prcup. Adresñ m, h sd: “Mî feʈfl srvnt, I wl nt dwel on ɖ importnt srvis y hv dn ǎr frm. Y cn nvr b sfiśntli ʈanct. Let s ćenj ɖ subjict. D y lîc yr hǎs, n r y hapi ẃr y r?”

I rplaid: “Yes, sr; I luv mî hǎs n I luv ɖ nebrhd, n cd nt ber t līv it.” Mr. Prcup, t mî s’prîz, sd: “Mr. Pūtr, I wl prćis ɖ frīhold v ɖt hǎs, n preznt it t ɖ most onist n most wrɖi man it hz evr bn mî lot t mīt.”

H śc mî hand, n sd h hopt mî wîf n I wd b sperd mni yirz t injô it. Mî hart wz tù fl t ʈanc him; n, siyñ mî imbaṛsmnt, ɖ gd felo sd: “Y nīd se nʈñ, Mr. Pūtr,” n left ɖ ofis.

I snt teḷgramz t Cári, Gowñ, n Cumñz (a ʈñ I hv nvr dn bfr), n asct ɖ tū latr t cm rnd t supr.

On arîvñ hom I faund Cári crayñ wɖ jô, n I snt Sẹra rnd t ɖ grosr’z t gt tū botlz v “Jacsn Frer.”

Mî tū dir frendz cem in ɖ īvnñ, n ɖ last post bròt a letr fṛm Lūpin in rplî t mîn. I réd it alǎd t ɖm ol. It ran: “Mî dir old Guv., – Cīp yr her on. Y r on ɖ roñ tac agn. I am ingejd t b marid t ‘Líli Grl.’ I dd nt mnśn it last Ʈrzde, az it wz nt defiṇtli setld. W śl b marid in Ōġst, n amñst ǎr gests w hop t si yr old frendz Gowñ n Cumñz. Wɖ mć luv t ol, fṛm Ɖ sem old Lūpin.”

Đ END

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: THE CRICKET ON THE HEARTH, by Charles Dickens

ĆRPS

IIIIII

PDF

ĆRP Ɖ FRST

Ɖ  cetl bgan it! D’nt tel m ẃt Msz. Pīribngl sd. I nǒ betr. Msz. Pīribngl me līv it on record t ɖ end v tîm ɖt ś cd’nt se ẃć v ɖm bgan it; bt I se ɖ cetl dd. I òt t nǒ, I hop? Ɖ cetl bgan it, fl fîv minits bî ɖ litl waxi-fest Duć cloc in ɖ cornr, bfr ɖ Cricit utrd a ćrp.

Az f ɖ cloc hd’nt finiśt strîcñ, n ɖ cnvulsiv litl He-mcr at ɖ top v it, jrcñ awe rît n left wɖ a sîɖ in frunt v a Mūriś Palis, hd’nt moud dǎn haf an ecr v imajinri gras bfr ɖ Cricit jônd in at ol!

Ẃ, I am nt naćṛli poẓtiv. Evrwn nz ɖt I wd’nt set mî ǒn opińn agnst ɖ opińn v Msz. Pīribngl, unls I wr qt śr, on eni acǎnt ẃtvr. Nʈñ śd indys m. Bt, ɖs z a qsćn v fact. N ɖ fact z, ɖt ɖ cetl bgan it at līst fîv minits bfr ɖ Cricit gev eni sîn v biyñ in xistns. Contṛdict m, n I’l se ten.

Let m nret xacli hǎ it hapnd. I śd hv pṛsidd t d so, in mî vri frst wrd, bt fr ɖs plen cnsiḍreśn—f I am t tel a stori I mst bgin at ɖ bginñ; n hǎ z it poṣbl t bgin at ɖ bginñ wɖt bginñ at ɖ cetl?

It apird az f ɖr wr a sort v mać, or trîl v scil, y mst unḍstand, btwn ɖ cetl n ɖ Cricit. N ɖs z ẃt léd t it, n hǎ it cem abt.

Msz. Pīribngl, gwñ ǎt intu ɖ rw twîlît, n clicñ ovr ɖ wet stonz in a per v pátnz ɖt wrct ińmṛbl ruf impreśnz v ɖ frst propziśn in Yclid ol abt ɖ yard—Msz. Pīribngl fild ɖ cetl at ɖ wōtrbut. Prezntli rtrnñ, les ɖ pátnz (n a gd dīl les, fr ɖe wr tōl, n Msz. Pīribngl wz bt śort), ś set ɖ cetl on ɖ fîr. In dwñ ẃć ś lost hr tmpr, or msleid it fr an instnt; fr, ɖ wōtr biyñ uncumftbli cold, n in ɖt slipi, sluśi, slīti sort v stet ẃr-in it sīmz t peṇtret ʈru evri cnd v substns, pátnrñz includd—hd leid hold v Msz. Pīribngl’z toz, n īvn splaśt hr legz. N ẃn w rɖr plūm ǎrslvz (wɖ rīzn tù) upn ǎr legz, n cīp ǎrslvz ptiklrli nīt in pônt v stocñz, w fînd ɖs, fr ɖ momnt, hard t ber.

Bsdz, ɖ cetl wz agṛvetñ n obstiṇt. It wd’nt alǎ itslf t b ajustd on ɖ top bar; it wd’nt hír v acoṃdetñ itslf cîndli t ɖ nóbz v col; it wd līn fwd wɖ a druncn er, n dribl, a vri Idịt v a cetl, on ɖ harʈ. It wz qoṛlsm, n hist n splutrd mrosli at ɖ fîr. T sum p ol, ɖ lid, rzistñ Msz. Pīribngl’z fngrz, frst v ol trnd topsi-trvi, n ɖen, wɖ an injīńs prṭnaṣti dzrvñ v a betr cōz, dîvd sîdwez in—dǎn t ɖ vri botm v ɖ cetl. N ɖ hul v ɖ Royl Jorj hz nvr md haf ɖ monstṛs rzistns t cmñ ǎt v ɖ wōtr ẃć ɖ lid v ɖt cetl imploid agnst Msz. Pīribngl bfr ś got it p agn.

It lct suḷn n pig-hedd inuf, īvn ɖen; cariyñ its handl wɖ an er v dfayns, n cocñ its spǎt prtli n mocñli at Msz. Pīribngl, az f it sd, “I w’nt bôl. Nʈñ śl indys m!”

Bt, Msz. Pīribngl, wɖ rstord gd-hymr, dustd hr ćubi litl handz agnst ć uɖr, n sat dǎn bfr ɖ cetl lafñ. Mntm, ɖ joli blêz uprouz n fél, flaśñ n glīmñ on ɖ litl He-mcr at ɖ top v ɖ Duć cloc, untl wn mt hv ʈt h std stoc-stil bfr ɖ Mūriś Palis, n nʈñ wz in mośn bt ɖ flem.

H wz on ɖ muv, hvr; n hd hiz spazmz, tū t ɖ secnd, ol rît n reğlr. Bt hiz suf̣rñz ẃn ɖ cloc wz gwñ t strîc wr frîtfl t bhold; n ẃn a Ccu lct ǎt v a trapdor in ɖ Palis, n gev not six tîmz, it śc him, ć tîm, lîc a spectṛl vôs—or lîc a smʈñ wîri plucñ at hiz legz.

It wz nt untl a vayḷnt cmośn n a ẃŕñ nôz amñ ɖ weits n rops b’lo him hd qt sbsîdd ɖt ɖs teṛfaid He-mcr bcem himslf agn. Nr wz h startld wɖt rīzn; fr ɖz raṭlñ, boni scelitnz v clocs r vri discnsrtñ in ɖer oṗreśn, n I wundr vri mć hǎ eni set v men, bt most v ol hǎ Dućṃn, cn hv hd a lîcñ t invnt ɖm. Ɖr z a popylr b’lif ɖt Dućṃn luv brōd cesz n mć cloɖñ fr ɖer ǒn lowr slvz; n ɖe mt nǒ betr ɖn t līv ɖer clocs so vri lanc n unpṛtctd, śrli.

Nǎ it wz, y obzrv, ɖt ɖ cetl bgan t spend ɖ īvnñ. Nǎ it wz ɖt ɖ cetl, growñ melo n ḿzicl, bgan t hv iripresbl grġlñz in its ʈrot, n t indulj in śort vocl snorts, ẃć it ćect in ɖ bud, az f it hd’nt qt md p its mînd yt t b gd cumṗni. Nǎ it wz ɖt aftr tū or ʈri sć ven atmts t stîfl its cnvivịl sntimnts, it ʈrù of ol mrosnis, ol rzrv, n brst intu a strīm v soñ so cozi n hlerịs az nvr mōdlin nîtngel yt formd ɖ līst îdīa v.

So plen, tù! Bles y, y mt hv unḍstd it lîc a bc—betr ɖn sm bcs y n I cd nem, phps. Wɖ its worm breʈ guśñ fʈ in a lît clǎd ẃć meṛli n gresf̣li asndd a fy fīt, ɖen huñ abt ɖ ćimnicornr az its ǒn dmestic Hevn, it trold its soñ wɖ ɖt stroñ eṇji v ćirflnis, ɖt its ayn bodi humd n strd upn ɖ fîr; n ɖ lid itslf, ɖ rīsntli rbełs lid—sć z ɖ inflụns v a brît xampl—pformd a sort v jig, n clatrd lîc a def n dum yuñ símbl ɖt hd nvr noun ɖ ys v its twin bruɖr.

Ɖt ɖs soñ v ɖ cetl’z wz a soñ v invteśn n welcm t smbdi ǎt v dorz: t smbdi at ɖt momnt cmñ on twdz ɖ snug smōl hom n ɖ crisp fîr: ɖr z no dǎt ẃtvr. Msz. Pīribngl ń it prf̣cli, az ś sat ḿzñ bfr ɖ harʈ. It’s a darc nît, sañ ɖ cetl, n ɖ rotn līvz r layñ bî ɖ we; n, abv, ol z mist n darcnis, n, b’lo, ol z mîr n cle; n ɖr’z onli wn rlif in ol ɖ sad n mrci er; n I d’nt nǒ ɖt it z wn, fr it’s nʈñ bt a gler; v dīp n angri crimzn, ẃr ɖ sún n wind tgɖr; set a brand upn ɖ clǎdz fr biyñ gilti v sć weɖr; n ɖ wîdist opn cuntri z a loñ dul strīc v blac; n ɖr’z hōrfrost on ɖ fngrpost, n ʈw upn ɖ trac; n ɖ îs it z’nt wōtr, n ɖ wōtr z’nt fri; n y cd’nt se ɖt enʈñ z ẃt it òt t b; bt h’z cmñ, cmñ, cmñ!—

N hir, f y lîc, ɖ Cricit DD ćîm in! wɖ a Ćiṛp, Ćiṛp, Ćiṛp v sć magṇtyd, bî we v cōṛs; wɖ a vôs so astǎndñli dispṛporśṇt t its sîz, az cmperd wɖ ɖ cetl; (sîz! y cd’nt si it!) ɖt, f it hd ɖen n ɖr brst itslf lîc an oṿćarjd gun, f it hd fōḷn a victim on ɖ spot, n ćiṛpt its litl bodi intu fifti pìsz, it wd hv sīmd a naćṛl n inevitbl consiqns, fr ẃć it hd xpresli lebrd.

Ɖ cetl hd hd ɖ last v its solo pformns. It prṣvird wɖ undiminiśt ardr; bt ɖ Cricit tc frst fidl, n cept it. Gd Hevn, hǎ it ćrpt! Its śril, śarp, pirsñ vôs rzǎndd ʈru ɖ hǎs, n sīmd t twncl in ɖ ǎtr darcnis lîc a star. Ɖr wz an indiscrîbbl litl tril n trembl in it at its lǎdist, ẃć sjstd its biyñ carid of its legz, n md t līp agn, bî its ǒn intns inʈyziazm. Yt ɖe wnt vri wel tgɖr, ɖ Cricit n ɖ cetl. Ɖ brdn v ɖ soñ wz stl ɖ sem; n lǎdr, lǎdr, lǎdr stl, ɖe sañ it in ɖer eḿleśn.

Ɖ fer litl lisnr—fr fer ś wz, n yuñ; ɖo smʈñ v ẃt z cōld ɖ dumplñ śep; bt I d’nt mslf objct t ɖt—lîtd a candl, glanst at ɖ He-mcr on ɖ top v ɖ cloc, hu wz gtñ in a priti aṿrij crop v minits; n lct ǎt v ɖ windo, ẃr ś sw nʈñ, owñ t ɖ darcnis, bt hr ǒn fes imijd in ɖ glas. N mî opińn z (n so wd yrz hv bn) ɖt ś mt hv lct a loñ we n sìn nʈñ haf so agriybl. Ẃn ś cem bac, n sat dǎn in hr formr sīt, ɖ Cricit n ɖ cetl wr stl cīpñ it p, wɖ a prfict fyri v comṗtiśn. Ɖ cetl’z wìc sîd clirli biyñ ɖt h dd’nt nǒ ẃn h wz bìt.

Ɖr wz ol ɖ xîtmnt v a rês abt it. Ćrp, ćrp, ćrp! Cricit a mîl ahd. Hum, hum, hum—m—m! Cetl mcñ ple in ɖ distns, lîc a gret top. Ćrp, ćrp, ćrp! Cricit rnd ɖ cornr. Hum, hum, hum—m—m! Cetl sticñ t him in hiz ǒn we; no îdīa v gvñ in. Ćrp, ćrp, ćrp! Cricit freśr ɖn evr. Hum, hum, hum—m—m! Cetl slo n stedi. Ćrp, ćrp, ćrp! Cricit gwñ in t finiś him. Hum, hum, hum—m—m! Cetl nt t b finiśt. Untl at last ɖe got so jumbld tgɖr, in ɖ huri-scuri, heltr-sceltr, v ɖ mać, ɖt ẃɖr ɖ cetl ćrpt n ɖ Cricit humd, or ɖ Cricit ćrpt n ɖ cetl humd, or ɖe bʈ ćrpt n bʈ humd, it wd hv tecn a clirr hed ɖn yrz or mîn t hv dsîdd wɖ enʈñ lîc srtnti. Bt v ɖs ɖr z no dǎt: ɖt, ɖ cetl n ɖ Cricit, at wn n ɖ sem momnt, n bî sm pǎr v amalġmeśn bst noun t ɖmslvz, snt, ć, hiz fîrsîd soñ v cumf̣t strīmñ intu a re v ɖ candl ɖt śon ǎt ʈru ɖ windo, n a loñ we dǎn ɖ len. N ɖs lît, brstñ on a srtn prsn hu, on ɖ instnt, aproćt twdz it ʈru ɖ glūm, xprest ɖ hol ʈñ t him, litṛli in a twnc̣lñ, n craid, “Welcm hom, old felo! Welcm hom, mî bô!”

Ɖs end atend, ɖ cetl, biyñ ded bìt, bôld ovr, n wz tecn of ɖ fîr. Msz. Pīribngl ɖen wnt runñ t ɖ dor, ẃr, ẃt wɖ ɖ ẃīlz v a cart, ɖ tramp v a hors, ɖ vôs v a man, ɖ tẹrñ in n ǎt v an xîtd dog, n ɖ s’prîzñ n mstirịs apiṛns v a bebi, ɖr wz sn ɖ vri Ẃt’s-hiz-nem t ple.

Ẃr ɖ bebi cem fṛm, or hǎ Msz. Pīribngl got hold v it in ɖt flaś v tîm, I d’nt nǒ. Bt a lîv bebi ɖr wz in Msz. Pīribngl’z armz; n a priti tolṛbl amǎnt v prîd ś sīmd t hv in it, ẃn ś wz drwn jntli t ɖ fîr, bî a strdi figr v a man, mć tōlr n mć oldr ɖn hrslf, hu hd t stūp a loñ we dǎn t cis hr. Bt ś wz wrʈ ɖ trubl. Six ft six, wɖ ɖ l’mbego, mt hv dn it.

“Ǒ gdnis, Jon!” sd Msz. P. “Ẃt a stet y’r in wɖ ɖ weɖr!”

H wz smʈñ ɖ wrs fr it undinaybli. Ɖ ʈic mist huñ in clots upn hiz îlaśz lîc candìd ʈw; n, btwn ɖ fog n fîr tgɖr, ɖr wr renboz in hiz vri ẃiscrz.

“Ẃ, y si, Dot,” Jon md ansr slǒli, az h unrold a śōl fṛm abt hiz ʈrot, n wormd hiz handz; “it—it an’t xacli sumrweɖr. So no wundr.”

“I wś y wd’nt cōl m Dot, Jon. I d’nt lîc it,” sd Msz. Pīribngl: pǎtñ in a we ɖt clirli śoud ś dd lîc it vri mć.

“Ẃ, ẃt els r y?” rtrnd Jon, lcñ dǎn upn hr wɖ a smîl, n gvñ hr weist az lît a sqīz az hiz hyj hand n arm cd gv. “A dot n”—hir h glanst at ɖ bebi—“a dot n cari—I w’nt se it, fr fir I śd spôl it; bt I wz vri nir a joc. I d’nt nǒ az evr I wz nirr.”

“A dot n cari—I w’nt se it, fr fir I śd spôl it; bt I wz vri nir a joc.”

H wz ofn nir t smʈñ or uɖr vri clevr, bî hiz ǒn acǎnt: ɖs lumḅrñ, slo, onist Jon; ɖs Jon so hevi, bt so lît v spirit; so ruf upn ɖ srfis, bt so jntl at ɖ cor; so dul wɖt, so qc wɖn; so stolid, bt so gd! Ǒ, Muɖr Nećr, gv ɖî ćildṛn ɖ tru powtri v hart ɖt hid itslf in ɖs pur Carịr’z brest—h wz bt a Carịr, bî ɖ we—n w cn ber t hv ɖm tōcñ prǒz, n līdñ livz v prǒz; n ber t bles ɖi fr ɖer cumṗni!

It wz pleznt t si Dot, wɖ hr litl figr n hr bebi in hr armz: a vri dol v a bebi: glansñ wɖ a ccétiś ʈtflnis at ɖ fîr, n inclînñ hr delic̣t litl hed jst inuf on wn sîd t let it rest in an od, haf-naćṛl, haf-afctd, hoļi neṣlñ n agriybl manr, on ɖ gret rugid figr v ɖ Carịr. It wz pleznt t si him, wɖ hiz tndr ōcẉdnis, indeṿrñ t adapt hiz rūd s’port t hr slît nīd, n mc hiz brli midl ej a līnñ-staf nt in’proprịt t hr blūmñ yʈ. It wz pleznt t obzrv hǎ Tili Slǒbô, wêtñ in ɖ bacgrǎnd fr ɖ bebi, tc speśl cogṇzns (ɖo in hr rliist tīnz) v ɖs grūpñ; n std wɖ hr mǎʈ n îz wîd opn, n hr hed ʈrust fwd, tecñ it in az f it wr er. Nr wz it les agriybl t obzrv hǎ Jon ɖ Carịr, refṛns biyñ md bî Dot t ɖ afōr-sd bebi, ćect hiz hand ẃn on ɖ pônt v tućñ ɖ inf̣nt, az f h ʈt h mt crac it; n, bndñ dǎn, sveid it fṛm a sef distns, wɖ a cnd v puzld prîd, sć az an emịbl mastif mt b s’pozd t śo f h faund himslf, wn de, ɖ faɖr v a yuñ cnẹri.

Tili Slǒbô

“An’t h bytifl, Jon? D’nt h lc preśs in hiz slīp?”

“Vri preśs,” sd Jon. “Vri mć so. H jenṛli z aslip, an’t h?”

“Lor, Jon! Gd greśs, no!”

“Ǒ!” sd Jon, ponḍrñ. “I ʈt hiz îz wz jenṛli śut. Hloa!”

“Gdnis, Jon, hǎ y startl wn!”

“It an’t rît fr him t trn ’m p in ɖt we,” sd ɖ astoniśt Carịr, “z it? Si hǎ h’z wncñ wɖ bʈ v ’m at wns! n lc at hiz mǎʈ! Ẃ, h’z gaspñ lîc a gold n silvr fiś!”

“Y d’nt dzrv t b a faɖr, y d’nt,” sd Dot, wɖ ol ɖ digṇti v an xpirịnst metṛn. “Bt hǎ śd y nǒ ẃt litl cmplents ćildṛn r trubld wɖ, Jon? Y wd’nt so mć az nǒ ɖer nemz, y stypid felo.” N ẃn ś hd trnd ɖ bebi ovr on hr left arm, n hd slapt its bac az a rstoṛtiv, ś pinćt hr huzbnd’z ir, lafñ.

“No,” sd Jon, pŭlñ of hiz ǎtr cot. “It’s vri tru, Dot. I d’nt nǒ mć abt it. I onli nǒ ɖt I’v bn fîtñ priti stifli wɖ ɖ wind tnît. It’s bn blowñ norʈ-īst, stret intu ɖ cart, ɖ hol we hom.”

“Pur old man, so it hz!” craid Msz. Pīribngl, instntli bcmñ vri activ. “Hir, tec ɖ preśs darlñ, Tili, ẃl I mc mslf v sm ys. Bles it, I cd smuɖr it wɖ cisñ it, I cd! Hái ɖen, gd dog! Hái, Boxr, bô! Onli let m mc ɖ ti frst, Jon; n ɖen I’l hlp y wɖ ɖ parslz, lîc a bizi bì. ‘Hǎ duʈ ɖ litl’—n ol ɖ rest v it, y nǒ, Jon. Dd y evr lrn ‘Hǎ duʈ ɖ litl,’ ẃn y wnt t scūl, Jon?”

“Nt t qt nǒ it,” Jon rtrnd. “I wz vri nir it wns. Bt I śd onli hv spôlt it, I der se.”

“Ha, ha!” laft Dot. Ś hd ɖ blîɖist litl laf y evr hŕd. “Ẃt a dir old darlñ v a duns y r, Jon, t b śr!”

Nt at ol dspytñ ɖs pziśn, Jon wnt ǎt t si ɖt ɖ bô wɖ ɖ lantn, ẃć hd bn dansñ t n fro bfr ɖ dor n windo, lîc a Wil v ɖ Wisp, tc dy cer v ɖ hors; hu wz fatr ɖn y wd qt b’liv, f I gev y hiz meźr, n so old ɖt hiz brʈde wz lost in ɖ mists v antiqti. Boxr, fīlñ ɖt hiz atnśnz wr dy t ɖ faṃli in jenṛl, n mst b imparṣ́li dstribytd, daśt in n ǎt wɖ bwilḍrñ inconstnsi; nǎ dscrîbñ a srcl v śort barcs rnd ɖ hors, ẃr h wz biyñ rubd dǎn at ɖ stebldor; nǎ fênñ t mc savij ruśz at hiz mistris, n fsīśsli brññ himslf t sudn stops; nǎ iliṣtñ a śrīc fṛm Tili Slǒbô, in ɖ lo nrsñćer nir ɖ fîr, bî ɖ unixpctd apḷceśn v hiz môst nǒz t hr cǎntinns; nǎ xibtñ an obtrūsiv inṭrest in ɖ bebi; nǎ gwñ rnd n rnd upn ɖ harʈ, n layñ dǎn az f h hd istabliśt himslf fr ɖ nît; nǎ gtñ p agn, n tecñ ɖt nʈñ v a fag-end v a teil v hiz ǎt intu ɖ weɖr, az f h hd jst rmembrd an apôntmnt, n wz of at a rǎnd trot, t cīp it.

Boxr, fīlñ ɖt hiz atnśnz wr dy t ɖ faṃli in jenṛl, n mst b imparṣ́li dstribytd, daśt in n ǎt wɖ bwilḍrñ inconstnsi.

“Ɖr! Ɖr’z ɖ tīpot, redi on ɖ hob!” sd Dot; az briscli bizi az a ćîld at ple at cīpñ hǎs. “N ɖr’z ɖ cold nucl v ham; n ɖr’z ɖ butr; n ɖr’z ɖ crusti lof, n ol! Hir’z a cloɖz bascit fr ɖ smōl parslz, Jon, f y’v got eni ɖr. Ẃr r y, Jon? D’nt let ɖ dir ćîld fōl undr ɖ greit, Tili, ẃtvr y d!”

It me b notd v Mis Slǒbô, in spît v hr rjctñ ɖ cōśn wɖ sm vivaṣti, ɖt ś hd a rer n s’prîzñ taḷnt fr gtñ ɖs bebi intu dificltiz: n hd sevṛl tîmz impeṛld its śort lîf in a qayt we pkłrli hr ǒn. Ś wz v a sper n stret śep, ɖs yuñ ledi, insmć ɖt hr garmnts apird t b in constnt denjr v slîdñ of ɖoz śarp pegz, hr śoldrz, on ẃć ɖe wr lūsli huñ. Hr costym wz rmarcbl fr ɖ parśl dveḷpmnt, on ol poṣbl oceźnz, v sm flanl vstmnt v a snğlr strucćr; olso fr afordñ glimsz, in ɖ rījn v ɖ bac, v a corsit, or a per v stez, in culr a ded grīn. Biyñ olwz in a stet v gepñ adṃreśn at evrʈñ, n abzorbd, bsdz, in ɖ ppćl contmpleśn v hr mistris’z pfx́nz n ɖ bebi’z, Mis Slǒbô, in hr litl errz v jujmnt, me b sd t hv dn īql onr t hr hed n t hr hart; n ɖo ɖz dd les onr t ɖ bebi’z hed, ẃć ɖe wr ɖ oceźnl mīnz v brññ intu contact wɖ dīl dorz, dresrz, steŗelz, bedposts, n uɖr foṛn substnsz, stl ɖe wr ɖ onist rzults v Tili Slǒbô’z constnt astoniśmnt at fîndñ hrslf so cîndli trītd, n instōld in sć a cumftbl hom. Fr ɖ mtrnl n ptrnl Slǒbô wr alîc uņoun t Fem, n Tili hd bn bréd bî public ćaṛti, a fǎndlñ; ẃć wrd, ɖo onli dif̣rñ fṛm fonḍlñ bî wn vǎl’z leñʈ, z vri difṛnt in mīnñ, n xpresz qt anɖr ʈñ.

T hv sìn litl Msz. Pīribngl cm bac wɖ hr huzbnd, tugñ at ɖ cloɖz bascit, n mcñ ɖ most strenẏs xrśnz t d nʈñ at ol (fr h carid it), wd hv aḿzd y olmst az mć az it aḿzd him. It me hv enttend ɖ Cricit, tù, fr enʈñ I nǒ; bt, srtnli, it nǎ bgan t ćrp agn viyṃntli.

“Hêde!” sd Jon in hiz slo we. “It’s merịr ɖn evr tnît, I ʈnc.”

“N it’s śr t brñ s gd fortyn, Jon! It olwz hz dn so. T hv a Cricit on ɖ Harʈ z ɖ luciist ʈñ in ol ɖ wrld!”

Jon lct at hr az f h hd vri nirli got ɖ ʈt intu hiz hed ɖt ś wz hiz Cricit in ćīf, n h qt agrìd wɖ hr. Bt it wz probbli wn v hiz naro isceps, fr h sd nʈñ.

“Ɖ frst tîm I hŕd its ćirfl litl not, Jon, wz on ɖt nît ẃn y bròt m hom—ẃn y bròt m t mî ny hom hir; its litl mistris. Nirli a yir ago. Y rec̣lect, Jon?”

“Ǒ, yes!” Jon rmembrd. “I śd ʈnc so!”

“Its ćrp wz sć a welcm t m! It sīmd so fl v promis n incurijmnt. It sīmd t se, y wd b cînd n jntl wɖ m, n wd nt xpct (I hd a fir v ɖt, Jon, ɖen) t fînd an old hed on ɖ śoldrz v yr fūliś litl wîf.”

Jon ʈtf̣li patd wn v ɖ śoldrz, n ɖen ɖ hed, az ɖo h wd hv sd No, no; h hd hd no sć xpcteśn; h hd bn qt cntnt t tec ɖm az ɖe wr. N riyli h hd rīzn. Ɖe wr vri comli.

“It spouc ɖ truʈ, Jon, ẃn it sīmd t se so: fr y hv evr bn, I am śr, ɖ bst, ɖ most cnsidṛt, ɖ most afx́ṇt v huzbndz t m. Ɖs hz bn a hapi hom, Jon; n I luv ɖ Cricit fr its sec!”

“Ẃ, so d I, ɖen,” sd ɖ Carịr. “So d I, Dot.”

“I luv it fr ɖ mni tîmz I hv hŕd it, n ɖ mni ʈts its harmlis ḿzic hz gvn m. Smtmz, in ɖ twîlît, ẃn I hv flt a litl solitri n dǎn-hartd, Jon—bfr bebi wz hir, t cīp m cumṗni n mc ɖ hǎs ge—ẃn I hv ʈt hǎ lonli y wd b f I śd dî; hǎ lonli I śd b, f I cd nǒ ɖt y hd lost m, dir; its Ćrp, Ćrp, Ćrp upn ɖ harʈ hz sīmd t tel m v anɖr litl vôs, so swīt, so vri dir t m, bfr huz cmñ sǎnd mî trubl vaniśt lîc a drīm. N ẃn I yst t fir—I dd fir wns, Jon; I wz vri yuñ, y nǒ—ɖt ǎrz mt pruv t b an il-asortd marij, I biyñ sć a ćîld, n y mor lîc mî gardịn ɖn mî huzbnd; n ɖt y mt nt, hvr hard y traid, b ebl t lrn t luv m, az y hopt n preid y mt; its Ćrp, Ćrp, Ćrp hz ćird m p agn, n fild m wɖ ny trust n confidns. I wz ʈncñ v ɖz ʈñz tnît, dir, ẃn I sat xpctñ y; n I luv ɖ Cricit fr ɖer sec!”

“N so d I,” rpitd Jon. “Bt, Dot! I hop n pre ɖt I mt lrn t luv y? Hǎ y tōc! I hd lrnt ɖt loñ bfr I bròt y hir, t b ɖ Cricit’s litl mistris, Dot!”

Ś leid hr hand, an instnt, on hiz arm, n lct p at him wɖ an ajtetd fes, az f ś wd hv tld him smʈñ. Nxt momnt, ś wz dǎn upn hr niz bfr ɖ bascit; spīcñ in a sprîtli vôs, n bizi wɖ ɖ parslz.

“Ɖr r nt mni v ɖm tnît, Jon, bt I sw sm gdz bhnd ɖ cart jst nǎ; n ɖo ɖe gv mor trubl, phps, stl ɖe pe az wel; so w hv no rīzn t grumbl, hv w? Bsdz, y hv bn dliṿrñ, I der se, az y cem alñ?”

“Ǒ, yes!” Jon sd. “A gd mni.”

“Ẃ, ẃt’s ɖs rǎnd box? Hart alîv, Jon, it’s a wedñcec!”

“Līv a wmn alon t fînd ǎt ɖt,” sd Jon admîrñli. “Nǎ, a man wd nvr hv ʈt v it! Ẃr-az, it’s mî b’lif ɖt f y wz t pac a wedñcec p in a ti-ćst, or a trn-up bedsted, or a picld-samn ceg, or eni unlîcli ʈñ, a wmn wd b śr t fînd it ǎt d’recli. Yes; I cōld fr it at ɖ pestri-cc’s.”

“N it weiz I d’nt nǒ ẃt—hol hundṛdweits!” craid Dot, mcñ a gret demnstreśn v trayñ t lift it. “Huz z it, Jon? Ẃr z it gwñ?”

“Rīd ɖ raitñ on ɖ uɖr sîd,” sd Jon.

“Ẃ, Jon! Mî Gdnis, Jon!”

“Ā! hu’d hv ʈt it?” Jon rtrnd.

“Y nvr mīn t se,” psyd Dot, sitñ on ɖ flor n śecñ hr hed at him, “ɖt it’s Gruf n Tacltn ɖ tô-mcr!”

Jon nodd.

Msz. Pīribngl nodd olso, fifti tîmz at līst. Nt in asnt—in dum n pitiyñ amezmnt; scruwñ p hr lips, ɖ ẃl, wɖ ol ɖer litl fors (ɖe wr nvr md fr scruwñ p; I am clir v ɖt), n lcñ ɖ gd Carịr ʈru n ʈru, in hr abstrax́n. Mis Slǒbô, in ɖ mntm, hu hd a mcanicl pǎr v rīpṛdysñ scraps v cuṛnt convseśn fr ɖ dilecteśn v ɖ bebi, wɖ ol ɖ sns struc ǎt v ɖm, n ol ɖ nǎnz ćenjd intu ɖ plŭṛl numbr, inqîrd alǎd v ɖt yuñ crīćr, Wz it Grufs n Tacltnz ɖ tô-mcrz ɖen, n Wd it cōl at Pestri-ccs fr wedñcecs, n Dd its muɖrz nǒ ɖ boxz ẃn its faɖrz bròt ɖm hom; n so on.

“N ɖt z riyli t cm abt!” sd Dot. “Ẃ, ś n I wr grlz at scūl tgɖr, Jon.”

H mt hv bn ʈncñ v hr, or nirli ʈncñ v hr, phps, az ś wz in ɖt sem scūltîm. H lct upn hr wɖ a ʈtfl pleźr, bt h md no ansr.

“N h’z az old! Az unlîc hr!—Ẃ, hǎ mni yirz oldr ɖn y z Gruf n Tacltn, Jon?”

“Hǎ mni mor cups v ti śl I drinc tnît, at wn sitñ, ɖn Gruf n Tacltn evr tc in for, I wundr?” rplaid Jon gd-hymrdly, az h drù a ćer t ɖ rǎnd tebl, n bgan at ɖ cold ham. “Az t ītñ, I īt bt litl; bt ɖt litl I injô, Dot.”

Īvn ɖs, hiz yźl sntimnt at mīl-tîmz, wn v hiz iṇsnt dluźnz (fr hiz aṗtît wz olwz obstiṇt, n flatli contṛdictd him), awouc no smîl in ɖ fes v hiz litl wîf, hu std amñ ɖ parslz, pśñ ɖ cecbox slǒli fṛm hr wɖ hr ft, n nvr wns lct, ɖo hr îz wr cast dǎn tù, upn ɖ denti śu ś jenṛli wz so mîndfl v. Abzorbd in ʈt, ś std ɖr, hīdlis alîc v ɖ ti n Jon (olɖo h cōld t hr n rapt ɖ tebl wɖ hiz nîf t startl hr), untl h rouz n tućt hr on ɖ arm; ẃn ś lct at him fr a momnt, n hurid t hr ples bhnd ɖ tībōrd, lafñ at hr neglijns. Bt nt az ś hd laft bfr. Ɖ manr n ɖ ḿzic wr qt ćenjd.

Ɖ Cricit, tù, hd stopt. Smhǎ, ɖ rūm wz nt so ćirfl az it hd bn. Nʈñ lîc it.

“So, ɖz r ol ɖ parslz, r ɖe, Jon?” ś sd, brecñ a loñ sîḷns, ẃć ɖ onist Carịr hd dvotd t ɖ practicl iḷstreśn v wn part v hiz feṿrit sntimnt—srtnli injoyñ ẃt h ét, f it cd’nt b admitd ɖt h ét bt litl. “So ɖz r ol ɖ parslz, r ɖe, Jon?”

“Ɖt’s ol,” sd Jon. “Ẃ—no—I”—leyñ dǎn hiz nîf n forc, n tecñ a loñ breʈ—“I dcler—I’v clīn fgotn ɖ old jntlmn!”

“Ɖ old jntlmn?”

“In ɖ cart,” sd Jon. “H wz aslip amñ ɖ strw, ɖ last tîm I sw him. I’v vri nirli rmembrd him, twîs, sins I cem in; bt h wnt ǎt v mî hed agn. Hloa! Y’hip ɖr! Rǎz p! Ɖt’s mî harti!”

Jon sd ɖz latr wrdz ǎtsd ɖ dor, ẃiɖr h hd hurid wɖ ɖ candl in hiz hand.

Mis Slǒbô, conśs v sm mstirịs refṛns t Ɖ Old Jntlmn, n cnctñ, in hr misṭfaid imaɉneśn, srtn asośieśnz v a rlijs nećr wɖ ɖ frêz, wz so dstrbd, ɖt hesṭli rîzñ fṛm ɖ lo ćer bî ɖ fîr t sīc pṛtx́n nir ɖ scrt v hr mistris, n cmñ intu contact, az ś crost ɖ dorwe, wɖ an enćnt Strenjr, ś instñtivli md a ćarj or but at him wɖ ɖ onli ofnsiv instṛmnt wɖn hr rīć. Ɖs instṛmnt haṗnñ t b ɖ bebi, gret cmośn n alarm insyd, ẃć ɖ sgaṣti v Boxr rɖr tndd t incris; fr ɖt gd dog, mor ʈtfl ɖn hiz mastr, hd, it sīmd, bn woćñ ɖ old jntlmn in hiz slīp, lest h śd wōc of wɖ a fy yuñ popḷrtriz ɖt wr taid p bhnd ɖ cart; n h stl atndd on him vri closli, wuriyñ hiz geitrz, in fact, n mcñ ded sets at ɖ butnz.

“Y’r sć an undinaybli gd slīpr, sr,” sd Jon, ẃn tranqiḷti wz rstord (in ɖ mntm ɖ old jntlmn hd std, bér-hedd n mośnlis, in ɖ sntr v ɖ rūm), “ɖt I hv haf a mînd t asc y ẃr ɖ uɖr six r—onli ɖt wd b a joc, n I nǒ I śd spôl it. Vri nir, ɖo,” mrmrd ɖ Carịr wɖ a ćucl; “vri nir!”

Ɖ Strenjr, hu hd loñ ẃît her, gd fīćrz, snğlrli bold n wel dfînd fr an old man, n darc, brît, peṇtretñ îz, lct rnd wɖ a smîl, n s’lūtd ɖ Carịr’z wîf bî grevli inclînñ hiz hed.

Hiz garb wz vri qent n od—a loñ, loñ we bhnd ɖ tîm. Its hy wz brǎn, ol ovr. In hiz hand h hld a gret brǎn club or wōcñstic; n, strîcñ ɖs upn ɖ flor, it fél asundr, n bcem a ćer. On ẃć h sat dǎn qt cmpozidli.

“Ɖr!” sd ɖ Carịr, trnñ t hiz wîf. “Ɖt’s ɖ we I faund him, sitñ bî ɖ rodsîd! Uprît az a mîlston. N olmst az def.”

“Ɖt’s ɖ we I faund him, sitñ bî ɖ rodsîd! Uprît az a mîlston. N olmst az def.”

“Sitñ in ɖ opn er, Jon?”

“In ɖ opn er,” rplaid ɖ Carịr, “jst at dusc. ‘Carij Peid,’ h sd; n gev m etīn-pns. Ɖen h got in. N ɖr h z.”

“H’z gwñ, Jon, I ʈnc!”

Nt at ol. H wz onli gwñ t spīc.

“F y plīz, I wz t b left tl cōld fr,” sd ɖ Strenjr mîldli. “D’nt mînd m.”

Wɖ ɖt h tc a per v specṭclz fṛm wn v hiz larj pocits, n a bc fṛm anɖr, n leźrli bgan t rīd. Mcñ no mor v Boxr ɖn f h hd bn a hǎslam!

Ɖ Carịr n hiz wîf xćenjd a lc v pplex̣ti. Ɖ Strenjr rezd hiz hed; n, glansñ fṛm ɖ latr t ɖ formr, sd:

“Yr dōtr, mî gd frend?”

“Wîf,” rtrnd Jon.

“Nīs?” sd ɖ Strenjr.

“Wîf!” rord Jon.

“Indd?” obzrvd ɖ Strenjr. “Śrli? Vri yuñ!”

H qaytli trnd ovr, n rzymd hiz rīdñ. Bt, bfr h cd hv réd tū lînz, h agn inṭruptd himslf t se:

“Bebi yrz?”

Jon gev him a jîgantic nod: iqivḷnt t an ansr in ɖ afrṃtiv, dlivrd ʈru a spīcñ trumpit.

“Grl?”

“Bô-ô-ô!” rord Jon.

“Olso vri yuñ, ê?”

Msz. Pīribngl instntli struc in. “Tū munʈs n ʈri dê-êz. Vax̣netd jst six wīcs ago-o! Tc vri fîn-li! Cnsidrd, bî ɖ doctr, a rmarcbli bytifl ćî-îld! Īql t ɖ jenṛl run v ćildṛn at fîv munʈs o-ld! Tecs notis in a we qt wundr-fl! Me sīm imposbl t y, bt fīlz hiz legz ol-redi!”

Hir, ɖ breʈlis litl muɖr, hu hd bn śrīcñ ɖz śort sntnsz intu ɖ old man’z ir, untl hr priti fes wz crimznd, hld p ɖ Bebi bfr him az a stubn n trîumfnt fact; ẃl Tili Slǒbô, wɖ a mlodịs crî v “Cećr, Cećr”—ẃć sǎndd lîc sm uņoun wrdz, adaptd t a popylr Snīz—pformd sm cǎ-lîc gámblz arnd ɖt ol unconśs Iṇsnt.

“Harc! H’z cōld fr, śr inuf,” sd Jon. “Ɖr’z smbdi at ɖ dor. Opn it, Tili.”

Bfr ś cd rīć it, hvr, it wz opnd fṛm wɖt; biyñ a priṃtiv sort v dor, wɖ a lać ɖt enwn cd lift f h ćouz—n a gd mni ppl dd ćūz, fr ol cndz v nebrz lîct t hv a ćirfl wrd or tū wɖ ɖ Carịr, ɖo h wz no gret tōcr himslf. Biyñ opnd, it gev admiśn t a litl, mīgr, ʈtfl, dinji-fest man, hu sīmd t hv md himslf a gretcot fṛm ɖ sac̦loʈ cuṿrñ v sm old box; fr, ẃn h trnd t śut ɖ dor n cīp ɖ weɖr ǎt, h dsclozd upn ɖ bac v ɖt garmnt ɖ inscripśn G & T in larj blac capitlz. Olso ɖ wrd GLAS in bold caṛctrz.

“Gd īvnñ, Jon!” sd ɖ litl man. “Gd īvnñ, mum! Gd īvnñ, Tili! Gd īvnñ, Unḅnoun! Hǎ’z Bebi, mum? Boxr’z priti wel I hop?”

“Ol ʈrîvñ, Cêleb,” rplaid Dot. “I am śr y nīd onli lc at ɖ dir ćîld, fr wn, t nǒ ɖt.”

“N I’m śr I nīd onli lc at y fr anɖr,” sd Cêleb.

H dd’nt lc at hr, ɖo; h hd a wonḍrñ n ʈtfl î, ẃć sīmd t b olwz pṛjctñ itslf intu sm uɖr tîm n ples, no matr ẃt h sd; a dscripśn ẃć wl īqli aplî t hiz vôs.

“Or at Jon fr anɖr,” sd Cêleb. “Or at Tili, az far az ɖt gz. Or srtnli at Boxr.”

“Bizi jst nǎ, Cêleb?” asct ɖ Carịr.

“Ẃ, priti wel, Jon,” h rtrnd, wɖ ɖ dstrōt er v a man hu wz castñ abt fr ɖ F’loṣfr’z ston, at līst. “Priti mć so. Ɖr’z rɖr a run on Noa’z Arcs at preznt. I cd hv wśt t impruv on ɖ Faṃli, bt I d’nt si hǎ it’s t b dn at ɖ prîs. It wd b a saṭsfax́n t wn’z mînd t mc it clirr ẃć wz Śemz n Hamz, n ẃć wz Wîvz. Flîz a’nt on ɖt scel, nɖr, az cmperd wɖ elifnts, y nǒ! Ā, wel! Hv y got enʈñ in ɖ parsļîn fr m, Jon?”

Ɖ Carịr pt hiz hand intu a pocit v ɖ cot h hd tecn of; n bròt ǎt, cerf̣li prizrvd in mos n pepr, a tîni flǎr-pot.

“Ɖr it z!” h sd, ajustñ it wɖ gret cer. “Nt so mć az a līf damijd. Fl v budz!”

Cêleb’z dul î brîtnd az h tc it, n ʈanct him.

“Dir, Cêleb,” sd ɖ Carịr. “Vri dir at ɖs sīzn.”

“Nvr mînd ɖt. It wd b ćīp t m, ẃtvr it cost,” rtrnd ɖ litl man. “Enʈñ els, Jon?”

“A smōl box,” rplaid ɖ Carịr. “Hir y r!”

“‘Fr Cêleb Plumr,’” sd ɖ litl man, spelñ ǎt ɖ d’rex́n. “‘Wɖ Caś.’ Wɖ Caś, Jon? I d’nt ʈnc it’s fr m.”

“Wɖ Cer,” rtrnd ɖ Carịr, lcñ ovr hiz śoldr. “Ẃr d y mc ǎt caś?”

“Ǒ! T b śr!” sd Cêleb. “It’s ol rît. Wɖ cer! Yes, yes; ɖt’s mîn. It mt hv bn wɖ caś, indd, f mî dir Bô in ɖ Goldn Sǎʈ Americaz hd livd, Jon. Y luvd him lîc a sun; dd’nt y? Y nīd’nt se y dd. I nǒ, v cors. ‘Cêleb Plumr. Wɖ cer.’ Yes, yes, it’s ol rît. It’s a box v dolz’ îz fr mî dōtr’z wrc. I wś it wz hr ǒn sît in a box, Jon.”

“I wś it wz, or cd b!” craid ɖ Carịr.

“Ʈancī,” sd ɖ litl man. “Y spīc vri harti. T ʈnc ɖt ś śd nvr si ɖ Dolz—n ɖm a-stẹrñ at hr, so bold, ol de loñ! Ɖt’s ẃr it cuts. Ẃt’s ɖ damij, Jon?”

“I’l damij y,” sd Jon, “f y inqîr. Dot! Vri nir?”

“Wel! it’s lîc y t se so,” obzrvd ɖ litl man. “It’s yr cînd we. Let m si. I ʈnc ɖt’s ol.”

“I ʈnc nt,” sd ɖ Carịr. “Trî agn.”

“Smʈñ fr ǎr Guvnr, ê?” sd Cêleb aftr ponḍrñ a litl ẃl. “T b śr. Ɖt’s ẃt I cem fr; bt mî hed’z so runñ on ɖm Arcs n ʈñz! H hz’nt bn hir, hz h?”

“Nt h,” rtrnd ɖ Carịr. “H’z tù bizi, cortñ.”

“H’z cmñ rnd, ɖo,” sd Cêleb; “fr h tld m t cīp on ɖ nir sîd v ɖ rod gwñ hom, n it wz ten t wn h’d tec m p. I hd betr g, bî-ɖ-bái.—Y cd’nt hv ɖ gdnis t let m pinć Boxr’z teil, mum, fr haf a momnt, cd y?”

“Ẃ, Cêleb, ẃt a qsćn!”

“Ǒ, nvr mînd, mum!” sd ɖ litl man. “H mt’nt lîc it, phps. Ɖr’z a smōl ordr jst cm in fr barcñ dogz; n I śd wś t g az clos t Nećr az I cd fr sixpns. Ɖt’s ol. Nvr mînd, mum.”

It hapnd oṗtynli ɖt Boxr, wɖt rsivñ ɖ pṛpozd stiḿḷs, bgan t barc wɖ gret zīl. Bt, az ɖs implaid ɖ aproć v sm ny vizitr, Cêleb, psponñ hiz studi fṛm ɖ lîf t a mor cnvińnt sīzn, śoldrd ɖ rǎnd box, n tc a hurid līv. H mt hv sperd himslf ɖ trubl, fr h met ɖ vizitr upn ɖ ʈreśhold.

“Ǒ! Y r hir, r y? Wêt a bit. I’l tec y hom. Jon Pīribngl, mî srvis t y. Mor v mî srvis t yr priti wîf. Hanṣmr evri de! Betr tù, f poṣbl! N yungr,” ḿzd ɖ spīcr in a lo vôs, “ɖt’s ɖ devl v it!”

“I śd b astoniśt at yr peyñ complimnts, Mr. Tacltn,” sd Dot, nt wɖ ɖ bst gres in ɖ wrld, “bt fr yr cndiśn.”

“Y nǒ ol abt it, ɖen?”

“I hv got mslf t b’liv it smhǎ,” sd Dot.

“Aftr a hard strugl, I s’poz?”

“Vri.”

Tacltn ɖ Tômrćnt, priti jenṛli noun az Gruf n Tacltn—fr ɖt wz ɖ frm, ɖo Gruf hd bn bòt ǎt loñ ago; onli līvñ hiz nem, n, az sm sd, hiz nećr, acordñ t its Dix́nri mīnñ, in ɖ biznis—Tacltn ɖ Tômrćnt wz a man huz voceśn hd bn qt misunḍstd bî hiz Peṛnts n Gardịnz. F ɖe hd md him a Munilendr, or a śarp Atrni, or a Śerif’s Ofisr, or a Brocr, h mt hv sóun hiz discntntd ots in hiz yʈ, n, aftr hvñ hd ɖ fl run v himslf in il-nećrd trnzax́nz, mt hv trnd ǎt emịbl, at last, fr ɖ sec v a litl freśnis n novlti. Bt, cramt n ćefñ in ɖ pīṣbl psyt v tô-mcñ, h wz a dmestic Ogr, hu hd bn livñ on ćildṛn ol hiz lîf, n wz ɖer implacbl eṇmi. H dspîzd ol tôz; wd’nt hv bòt wn fr ɖ wrld; dlîtd, in hiz malis, t insińuet grim xpreśnz intu ɖ fesz v brǎn-pepr farmrz hu drouv pigz t marcit, belmen hu advtîzd lost loyrz’ conśnsz, muṿbl old lediz hu darnd stocñz or carvd pîz; n uɖr lîc samplz v hiz stoc-in-tred. In apōlñ mascs; hidịs, hẹri, red-aid Jacs in Boxz; Vampîrcîts; dīṃnaycl Tumblrz hu wd’nt lî dǎn, n wr ppć̣li flayñ fwd, t stér infnts ǎt v cǎntinns; hiz soul prf̣cli revld. Ɖe wr hiz onli rlif, n seftivalv. H wz gret in sć invnśnz. Enʈñ sjstiv v a Poni nîtmer wz dliśs t him. H hd īvn lost muni (n h tc t ɖt tô vri cîndli) bî gtñ p Goblinslîdz fr majic lantnz, ẃr-on ɖ Pǎrz v Darcnis wr dpictd az a sort v sūṗnaćṛl śelfiś, wɖ hymn fesz. In intnṣfayñ ɖ portrićr v Jaynts, h hd sunc qt a litl capitl; n, ɖo no pentr himslf, h cd inḍcet, fr ɖ instrux́n v hiz artists, wɖ a pìs v ćōc, a srtn frtiv lir fr ɖ cǎntinnsz v ɖoz monstrz, ẃć wz sef t dstrô ɖ pīs v mînd v eni yuñ jntlmn btwn ɖ ejz v six n ilevn, fr ɖ hol Crisṃs or Midsumr Vceśn.

Ẃt h wz in tôz, h wz (az most men r) in uɖr ʈñz. Y me īẓli s’poz, ɖrfr, ɖt wɖn ɖ gret grīn cep, ẃć rīćt dǎn t ɖ cavz v hiz legz, ɖr wz butnd p t ɖ ćin an uncomnli pleznt felo; n ɖt h wz abt az ćôs a spirit, n az agriybl a cmpańn, az evr std in a per v bl-hedd-lcñ būts wɖ mhoġni-culrd tops.

Stl, Tacltn, ɖ tômrćnt, wz gwñ t b marid. In spît v ol ɖs, h wz gwñ t b marid. N t a yuñ wîf tù, a bytifl yuñ wîf.

H dd’nt lc mć lîc a Brîdgrūm, az h std in ɖ Carịr’z cićn, wɖ a twist in hiz drî fes, n a scru in hiz bodi, n hiz hat jrct ovr ɖ brij v hiz nǒz, n hiz handz tuct dǎn intu ɖ botmz v hiz pocits, n hiz hol sarcastic, il-cndiśnd slf pirñ ǎt v wn litl cornr v wn litl î, lîc ɖ consntretd esns v eni numbr v revnz. Bt a Brîdgrūm h dzînd t b.

“In ʈri dez’ tîm. Nxt Ʈrzde. Ɖ last de v ɖ frst munʈ in ɖ yir. Ɖt’s mî wedñde,” sd Tacltn.

Dd I mnśn ɖt h hd olwz wn î wîd opn, n wn î nirli śut; n ɖt ɖ wn î nirli śut wz olwz ɖ xpresiv î? I d’nt ʈnc I dd.

“Ɖt’s mî wedñde!” sd Tacltn, raṭlñ hiz muni.

“Ẃ, it’s ǎr wedñde tù,” xclemd ɖ Carịr.

“Ha, ha!” laft Tacltn. “Od! Y’r jst sć anɖr cupl. Jst!”

Ɖ inḍgneśn v Dot at ɖs prizumćs asrśn z nt t b dscrîbd. Ẃt nxt? Hiz imaɉneśn wd cumṗs ɖ posbiḷti v jst sć anɖr Bebi, phps. Ɖ man wz mad.

“I se! A wrd wɖ y,” mrmrd Tacltn, nujñ ɖ Carịr wɖ hiz elbo, n tecñ him a litl apart. “Y’l cm t ɖ wedñ? W’r in ɖ sem bot, y nǒ.”

“Hǎ in ɖ sem bot?” inqîrd ɖ Carịr.

“A litl dspaṛti, y nǒ,” sd Tacltn wɖ anɖr nuj. “Cm n spend an īvnñ wɖ s bfrhnd.”

“Ẃ?” dmandd Jon, astoniśt at ɖs presñ hosṗtaḷti.

“Ẃ?” rtrnd ɖ uɖr. “Ɖt’s a ny we v rsivñ an invteśn. Ẃ, fr pleźr—sośbiḷti, y nǒ, n ol ɖt.”

“I ʈt y wr nvr soṣ́bl,” sd Jon in hiz plen we.

“Tća! It’s v no ys t b enʈñ bt fri wɖ y, I si,” sd Tacltn. “Ẃ, ɖen, ɖ truʈ z, y hv a—ẃt tīdrincñ ppl cōl a sort v a cumftbl apiṛns tgɖr, y n yr wîf. W nǒ betr, y nǒ, bt—”

“No, w d’nt nǒ betr,” inṭpozd Jon. “Ẃt r y tōcñ abt?”

“Wel! W d’nt nǒ betr, ɖen,” sd Tacltn. “W’l agri ɖt w d’nt. Az y lîc; ẃt dz it matr? I wz gwñ t se, az y hv ɖt sort v apiṛns, yr cumṗni wl pṛdys a fevṛbl ifct on Msz. Tacltn ɖt wl b. N, ɖo I d’nt ʈnc yr gd ledi’z vri frendli t m in ɖs matr, stl ś c’nt hlp hrslf fṛm fōlñ intu mî vyz, fr ɖr’z a cmpactnis n cozinis v apiṛns abt hr ɖt olwz tlz, īvn in an indifṛnt ces. Y’l se y’l cm?”

“W hv arenjd t cīp ǎr Wedñde (az far az ɖt gz) at hom,” sd Jon. “W hv md ɖ promis t ǎrslvz ɖz six munʈs. W ʈnc, y si, ɖt hom—”

“Ba! ẃt’s hom?” craid Tacltn. “For wōlz n a sīlñ! (Ẃ d’nt y cil ɖt Cricit? I wd! I olwz d. I het ɖer nôz.) Ɖr r for wōlz n a sīlñ at mî hǎs. Cm t m!”

“Y cil yr Cricits, ê?” sd Jon.

“Scrunć ’m, sr,” rtrnd ɖ uɖr, setñ hiz hìl heṿli on ɖ flor. “Y’l se y’l cm? It’s az mć yr inṭrest az mîn, y nǒ, ɖt ɖ wimin śd pswed ć uɖr ɖt ɖ’r qayt n cntntd, n cd’nt b betr of. I nǒ ɖer we. Ẃtvr wn wmn sz, anɖr wmn z dtrmind t clinć olwz. Ɖr’z ɖt spirit v eḿleśn amñ ’m, sr, ɖt f yr wîf sz t mî wîf, ‘I’m ɖ hapiist wmn in ɖ wrld, n mîn’z ɖ bst huzbnd in ɖ wrld, n I dǒt on him,’ mî wîf wl se ɖ sem t yrz, or mor, n haf b’liv it.”

“D y mīn t se ś d’nt, ɖen?” asct ɖ Carịr.

“D’nt!” craid Tacltn wɖ a śort, śarp laf. “D’nt ẃt?”

Ɖ Carịr hd sm fent îdīa v adñ, “dǒt upn y.” Bt, haṗnñ t mīt ɖ haf-clozd î, az it twncld upn him ovr ɖ trnd-up colr v ɖ cep, ẃć wz wɖn an es v pǒcñ it ǎt, h flt it sć an unlîcli part n parsl v enʈñ t b dǒtd on, ɖt h substtytd, “ɖt ś d’nt b’liv it?”

“Ā, y dog! Y’r jocñ,” sd Tacltn.

Bt ɖ Carịr, ɖo slo t unḍstand ɖ fl drift v hiz mīnñ, aid him in sć a sirịs manr, ɖt h wz oblîjd t b a litl mor xplaṇtri.

“I hv ɖ hymr,” sd Tacltn: holdñ p ɖ fngrz v hiz left hand, n tapñ ɖ fōrfngr, t implî, “Ɖr I am, Tacltn t wit”: “I hv ɖ hymr, sr, t mari a yuñ wîf, n a priti wîf”: hir h rapt hiz litl fngr, t xpres ɖ Brîd; nt spẹrñli, bt śarpli; wɖ a sns v pǎr. “I’m ebl t graṭfî ɖt hymr, n I d. It’s mî ẃim. Bt—nǎ lc ɖr!”

H pôntd t ẃr Dot wz sitñ, ʈtf̣li bfr ɖ fîr: līnñ hr dimpld ćin upn hr hand, n woćñ ɖ brît blêz. Ɖ Carịr lct at hr, n ɖen at him, n ɖen at hr, n ɖen at him agn.

“Ś onrz n obez, no dǎt, y nǒ,” sd Tacltn; “n ɖt, az I am nt a man v sntimnt, z qt inuf fr m. Bt d y ʈnc ɖr’z enʈñ mor in it?”

“I ʈnc,” obzrvd ɖ Carịr, “ɖt I śd ćuc eni man ǎt v windo hu sd ɖr wz’nt.”

“Xacli so,” rtrnd ɖ uɖr wɖ an unyźl alacṛti v asnt. “T b śr! Dǎtlis y wd. V cors. I’m srtn v it. Gd nît. Pleznt drīmz!”

Ɖ Carịr wz puzld, n md uncumftbl n unsrtn, in spît v himslf. H cd’nt hlp śowñ it in hiz manr.

“Gd nît, mî dir frend!” sd Tacltn cmpaśṇtli. “I’m of. W’r xacli alîc in riaḷti, I si. Y w’nt gv s tmoro īvnñ? Wel! Nxt de y g ǎt viẓtñ, I nǒ. I’l mīt y ɖr, n brñ mî wîf ɖt z t b. It’l d hr gd. Y’r agriybl? Ʈancī. Ẃt’s ɖt?”

It wz a lǎd crî fṛm ɖ Carịr’z wîf: a lǎd, śarp, sudn crî, ɖt md ɖ rūm rñ lîc a glas vesl. Ś hd rizn fṛm hr sīt, n std lîc wn trnsfixt bî terr n s’prîz. Ɖ Strenjr hd advanst twdz ɖ fîr t worm himslf, n std wɖn a śort strîd v hr ćer. Bt qt stil.

“Dot!” craid ɖ Carịr. “Mẹri! Darlñ! Ẃt’s ɖ matr?”

Ɖe wr ol abt hr in a momnt. Cêleb, hu hd bn dozñ on ɖ cecbox, in ɖ frst imprfict rcuṿri v hiz sspndd prezns v mînd, sizd Mis Slǒbô bî ɖ her v hr hed, bt imīɉtli apoḷjîzd.

“Mẹri!” xclemd ɖ Carịr, s’portñ hr in hiz armz. “R y il? Ẃt z it? Tel m dir!”

Ś onli ansrd bî bìtñ hr handz tgɖr, n fōlñ intu a wîld fit v laftr. Ɖen, sncñ fṛm hiz grasp upn ɖ grǎnd, ś cuvrd hr fes wɖ hr epṛn, n wept bitrli. N ɖen, ś laft agn, n ɖen ś craid agn, n ɖen ś sd hǎ cold ś wz, n sufrd him t līd hr t ɖ fîr, ẃr ś sat dǎn az bfr. Ɖ old man standñ, az bfr, qt stil.

“I’m betr, Jon,” ś sd. “I’m qt wel nǎ—I—”

“Jon!” Bt Jon wz on ɖ uɖr sîd v hr. Ẃ trn hr fes twdz ɖ strenj old jntlmn, az f adresñ him. Wz hr bren wonḍrñ?

“Onli a fansi, Jon dir—a cnd v śoc—a smʈñ cmñ sudnli bfr mî îz—I d’nt nǒ ẃt it wz. It’s qt gn, qt gn.”

“I’m glad it’s gn,” mutrd Tacltn, trnñ ɖ xpresiv î ol rnd ɖ rūm. “I wundr ẃr it’s gn, n ẃt it wz. Humf! Cêleb, cm hir! Hu’z ɖt wɖ ɖ gre her?”

“I d’nt nǒ, sr,” rtrnd Cêleb in a ẃispr. “Nvr si him bfr in ol mî lîf. A bytifl figr fr a nutcracr; qt a ny modl. Wɖ a scrūjw oṗnñ dǎn intu hiz weistcot, h’d b luvli.”

“Nt ugli inuf,” sd Tacltn.

“Or fr a fîrbox îɖr,” obzrvd Cêleb in dīp contmpleśn, “ẃt a modl! Unscru hiz hed t pt ɖ maćz in; trn him hìlz up’dz fr ɖ lît; n ẃt a fîrbox fr a jntlmn’z mantl-ślf, jst az h standz!”

“Nt haf ugli inuf,” sd Tacltn. “Nʈñ in him at ol. Cm! Brñ ɖt box! Ol rît nǎ, I hop?”

“Ǒ, qt gn! Qt gn!” sd ɖ litl wmn, wevñ him huridli awe. “Gd nît!”

“Gd nît!” sd Tacltn. “Gd nît, Jon Pīribngl! Tec cer hǎ y cari ɖt box, Cêleb. Let it fōl, n I’l mrdr y! Darc az pić, n weɖr wrs ɖn evr, ê? Gd nît!”

So, wɖ anɖr śarp lc rnd ɖ rūm, h wnt ǎt at ɖ dor; foloud bî Cêleb wɖ ɖ wedñcec on hiz hed.

Ɖ Carịr hd bn so mć astǎndd bî hiz litl wîf, n so biẓli ingejd in suɖñ n tndñ hr, ɖt h hd scersli bn conśs v ɖ Strenjr’z prezns untl nǎ, ẃn h agn std ɖr, ɖer onli gest.

“H d’nt b’loñ t ɖm, y si,” sd Jon. “I mst gv him a hint t g.”

“I beg yr pardn, frend,” sd ɖ old jntlmn, advansñ t him; “ɖ mor so az I fir yr wîf hz nt bn wel; bt ɖ Atndnt hūm mî infrṃti,” h tućt hiz irz, n śc hiz hed, “rendrz olmst indispnsbl, nt hvñ arîvd, I fir ɖr mst b sm mstec. Ɖ bad nît ẃć md ɖ śltr v yr cumftbl cart (me I nvr hv a wrs!) so axptbl, z stl az bad az evr. Wd y, in yr cîndnis, sufr m t rent a bed hir?”

“Yes, yes,” craid Dot. “Yes! Srtnli!”

“Ǒ!” sd ɖ Carịr, s’prîzd bî ɖ r’pidti v ɖs cnsnt. “Wel! I d’nt objct; bt stl I’m nt qt śr ɖt—”

“Huś!” ś inṭruptd. “Dir Jon!”

“Ẃ, h’z ston def,” rjd Jon.

“I nǒ h z, bt——Yes, sr, srtnli. Yes, srtnli! I’l mc him p a bed d’recli, Jon.”

Az ś hurid of t d it, ɖ flutr v hr spirits, n ɖ ajteśn v hr manr, wr so strenj, ɖt ɖ Carịr std lcñ aftr hr, qt cnfǎndd.

“Dd its muɖrz mc it p a Bedz, ɖen!” craid Mis Slǒbô t ɖ Bebi; “n dd its her gro brǎn n crli ẃn its caps wz liftd of, n frîtn it, a preśs Pets, a-sitñ bî ɖ fîrz!”

Wɖ ɖt un’cǎntbl atrax́n v ɖ mînd t trîflz, ẃć z ofn inṣdntl t a stet v dǎt n cnfyźn, ɖ Carịr, az h wōct slǒli t n fro, faund himslf mnṭli rpitñ īvn ɖz absrd wrdz, mni tîmz. So mni tîmz, ɖt h got ɖm bî hart, n wz stl conñ ɖm ovr n ovr, lîc a lésn, ẃn Tili, aftr adminisṭrñ az mć frix́n t ɖ litl bàld hed wɖ hr hand az ś ʈt holsm (acordñ t ɖ practis v nrsz), hd wns mor taid ɖ Bebi’z cap on.

“N frîtn it, a preśs Pets, a-sitñ bî ɖ fîrz. Ẃt frîtnd Dot, I wundr?” ḿzd ɖ Carịr, pesñ t n fro.

H scǎtd, fṛm hiz hart, ɖ insińueśnz v ɖ tômrćnt, n yt ɖe fild him wɖ a veg, indefiṇt unīzinis. Fr Tacltn wz qc n slî; n h hd ɖt penfl sns, himslf, v biyñ a man v slo pspśn, ɖt a brocn hint wz olwz wuriyñ t him. H srtnli hd no intnśn in hiz mînd v lincñ enʈñ ɖt Tacltn hd sd wɖ ɖ unyźl conduct v hiz wîf, bt ɖ tū subjicts v rflex́n cem intu hiz mînd tgɖr, n h cd nt cīp ɖm asundr.

Ɖ bed wz sn md redi; n ɖ vizitr, dclînñ ol rfreśmnt bt a cup v ti, rtîrd. Ɖen, Dot—qt wel agn, ś sd, qt wel agn—arenjd ɖ gret ćer in ɖ ćimnicornr fr hr huzbnd; fild hiz pîp n gev it him; n tc hr yźl litl stūl bsd him on ɖ harʈ.

Ś olwz wd sit on ɖt litl stūl. I ʈnc ś mst hv hd a cnd v nośn ɖt it wz a cǒxñ, ẃīḍlñ litl stūl.

Ś wz, ǎt n ǎt, ɖ vri bst filr v a pîp, I śd se, in ɖ for qortrz v ɖ glob. T si hr pt ɖt ćubi litl fngr in ɖ bol, n ɖen blo dǎn ɖ pîp t clir ɖ tyb, n, ẃn ś hd dn so, afct t ʈnc ɖt ɖr wz riyli smʈñ in ɖ tyb, n blo a duzn tîmz, n hold it t hr î lîc a teḷscop, wɖ a most pṛvocñ twist in hr capitl litl fes, az ś lct dǎn it, wz qt a briłnt ʈñ. Az t ɖ tbaco, ś wz prfict mistris v ɖ subjict; n hr lîtñ v ɖ pîp, wɖ a wisp v pepr, ẃn ɖ Carịr hd it in hiz mǎʈ—gwñ so vri nir hiz nǒz, n yt nt scorćñ it—wz Art, hî Art.

N ɖ Cricit n ɖ Cetl, trnñ p agn, acnolijd it! Ɖ brît fîr, blezñ p agn, acnolijd it! Ɖ litl Mowr on ɖ cloc, in hiz unhīdd wrc, acnolijd it! Ɖ Carịr, in hiz smuɖñ fōrhed n xpandñ fes, acnolijd it, ɖ rediist v ol.

N ɖ Cricit n ɖ Cetl, trnñ p agn, acnolijd it!

N az h sobrli n ʈtf̣li puft at hiz old pîp, n az ɖ Duć cloc tict, n az ɖ red fîr glīmd, n az ɖ Cricit ćrpt, ɖt Jīńs v hiz Harʈ n Hom (fr sć ɖ Cricit wz) cem ǎt, in fẹri śep, intu ɖ rūm, n sumnd mni formz v Hom abt him. Dots v ol ejz n ol sîzz fild ɖ ćembr. Dots hu wr meri ćildṛn, runñ on bfr him, gaɖ̇rñ flǎrz in ɖ fīldz; cô Dots, haf śrincñ fṛm, haf yīldñ t, ɖ plīdñ v hiz ǒn ruf imij; nyli-marid Dots, alîtñ at ɖ dor, n tecñ wunḍrñ pześn v ɖ hǎshold ciz; muɖrli litl Dots, atndd bî fictiśs Slǒbôz, bẹrñ bebiz t b crisnd; metṛnli Dots, stl yuñ n blūmñ, woćñ Dots v dōtrz, az ɖe danst at rustic bōlz; fat Dots, insrcld n bset bî trūps v rozi granćildṛn; wiɖrd Dots, hu līnd on stics, n totrd az ɖe crept alñ. Old Carịrz, tù, apird wɖ blînd old Boxrz layñ at ɖer fīt; n nywr carts wɖ yungr drîvrz (“Pīribngl Bruɖrz” on ɖ tilt); n sic old Carịrz, tndd bî ɖ jntlist handz; n grevz v ded n gn old Carịrz, grīn in ɖ ćrćyard. N az ɖ Cricit śoud him ol ɖz ʈñz—h sw ɖm plenli, ɖo hiz îz wr fixt upn ɖ fîr—ɖ Carịr’z hart grù lît n hapi, n h ʈanct hiz Hǎshold Godz wɖ ol hiz mt, n cerd no mor fr Gruf n Tacltn ɖn y d.

Bt ẃt wz ɖt yuñ figr v a man, ẃć ɖ sem Fẹri Cricit set so nir Hr stūl, n ẃć rmend ɖr, sngli n alon? Ẃ dd it lingr stl, so nir hr, wɖ its arm upn ɖ ćimnipìs, evr rpitñ “Marid! n nt t m!”

Ǒ, Dot! Ǒ, felñ Dot! Ɖr z no ples fr it in ol yr huzbnd’z viźnz. Ẃ hz its śado fōḷn on hiz harʈ?

ĆRP Ɖ SECND

Cêleb Plumr n hiz Blînd Dōtr livd ol alon bî ɖmslvz, az ɖ Stori Bcs se—n mî blesñ, wɖ yrz, t bac it I hop, on ɖ Stori Bcs, fr seyñ enʈñ in ɖs wrc-a-de wrld!—Cêleb Plumr n hiz Blînd Dōtr livd ol alon bî ɖmslvz, in a litl cract nutśel v a wŭdn hǎs, ẃć wz, in truʈ, no betr ɖn a pimpl on ɖ prominnt red-bric nǒz v Gruf n Tacltn. Ɖ preṃsz v Gruf n Tacltn wr ɖ gret fīćr v ɖ strīt; bt y mt hv noct dǎn Cêleb Plumr’z dwelñ wɖ a hamr or tū, n carid of ɖ pìsz in a cart.

F enwn hd dn ɖ dwelñhǎs v Cêleb Plumr ɖ onr t mis it aftr sć an inrod, it wd hv bn, no dǎt, t cmnd its deṃliśn az a vast impruvmnt. It stuc t ɖ preṃsz v Gruf n Tacltn lîc a barṇcl t a śip’s cīl, or a snel t a dor, or a litl bunć v tǒdstūlz t ɖ stem v a tri. Bt it wz ɖ jrm fṛm ẃć ɖ fl-groun trunc v Gruf n Tacltn hd spruñ; n, undr its crezi rūf, ɖ Gruf bfr last hd, in a smōl we, md tôz fr a jeṇreśn v old bôz n grlz, hu hd pleid wɖ ɖm, n faund ɖm ǎt, n brocn ɖm, n gn t slīp.

I hv sd ɖt Cêleb n hiz pur Blînd Dōtr livd hir. I śd hv sd ɖt Cêleb livd hir, n hiz pur Blînd Dōtr smẃr els—in an inćantd hom v Cêleb’z frṇśñ, ẃr scerṣti n śabinis wr nt, n trubl nvr entrd. Cêleb wz no sorsrr; bt in ɖ onli majic art ɖt stl rmenz t s, ɖ majic v dvotd, deʈlis luv, Nećr hd bn ɖ mistris v hiz studi; n, fṛm hr tīćñ, ol ɖ wundr cem.

Ɖ Blînd Grl nvr ń ɖt sīlñz wr dsculrd, wōlz bloćt n bér v plastr hir n ɖr, hî creṿsz unstopt n wîḍnñ evri de, bīmz molḍrñ n tndñ dǎnẉd. Ɖ Blînd Grl nvr ń ɖt ayn wz rustñ, wŭd rotñ, pepr pīlñ of; ɖ sîz, n śep, n tru pṛporśn v ɖ dwelñ, wiɖ̇rñ awe. Ɖ Blînd Grl nvr ń ɖt ugli śeps v delf n rʈnwér wr on ɖ bōrd; ɖt soro n fent-hartidnis wr in ɖ hǎs; ɖt Cêleb’z scanti herz wr trnñ greyr n mor gre bfr hr sîtlis fes. Ɖ Blînd Grl nvr ń ɖe hd a mastr, cold, xactñ, n uninṭrestd—nvr ń ɖt Tacltn wz Tacltn, in śort; bt livd in ɖ b’lif v an xntric hyṃrist, hu luvd t hv hiz jest wɖ ɖm, n hu, ẃl h wz ɖ Gardịnenjl v ɖer lîvz, dsdend t hír wn wrd v ʈancflnis.

N ol wz Cêleb’z dwñ; ol ɖ dwñ v hr simpl faɖr! Bt h, tù, hd a Cricit on hiz Harʈ; n liṣnñ sadli t its ḿzic ẃn ɖ muɖrlis Blînd Ćîld wz vri yuñ ɖt Spirit hd inspîrd him wɖ ɖ ʈt ɖt īvn hr gret depṛveśn mt b olmst ćenjd intu a blesñ, n ɖ grl md hapi bî ɖz litl mīnz. Fr ol ɖ Cricit trîb r potnt Spirits, īvn ɖo ɖ ppl hu hold cnvrs wɖ ɖm d nt nǒ it (ẃć z frīqntli ɖ ces), n ɖr r nt in ɖ unsìn wrld vôsz mor jntl n mor tru, ɖt me b so impliṣtli rlaid on, or ɖt r so srtn t gv nn bt tenḍrist cǎnsl, az ɖ Vôsz in ẃć ɖ Spirits v ɖ Fîrsîd n ɖ Harʈ adres ɖmslvz t hymn-cnd.

Cêleb n hiz dōtr wr at wrc tgɖr in ɖer yźl wrcñrūm, ẃć srvd ɖm fr ɖer ordnri livñrūm az wel; n a strenj ples it wz. Ɖr wr hǎzz in it, finiśt n unfiniśt, fr Dolz v ol steśnz in lîf. Sbrbn teṇmnts fr Dolz v modṛt mīnz; cićnz n sngl apartmnts fr Dolz v ɖ lowr clasz; capitl tǎn rezidnsz fr Dolz v hî istet. Sm v ɖz istabliśmnts wr olrdi frniśt acordñ t estiṃt, wɖ a vy t ɖ cnvińns v Dolz v liṃtd incm; uɖrz cd b fitd on ɖ most xpnsiv scel, at a momnt’s notis, fṛm hol ślvz v ćerz n teblz, sofaz, bedstedz, n upholstri. Ɖ nbiḷti n jntri n public in jenṛl, fr huz acoṃdeśn ɖz teṇmnts wr dzînd, le hir n ɖr, in bascits, stẹrñ stret p at ɖ sīlñ; bt in dnotñ ɖer dgriz in ssayti, n cnfînñ ɖm t ɖer rspctiv steśnz (ẃć xpirịns śoz t b l’mntbli dificlt in riyl lîf), ɖ mcrz v ɖz Dolz hd far impruvd on Nećr, hu z ofn frowd n pvrs; fr ɖe, nt restñ on sć arbitrri marcs az satin, cotn print, n bits v rag, hd sūṗadd strîcñ prsnl difṛnsz ẃć alaud v no mstec. Ɖus, ɖ Doļedi v dstñśn hd wax limz v prfict siṃtri; bt onli ś n hr compirz. Ɖ nxt gred in ɖ sośl scel biyñ md v leɖr, n ɖ nxt v cōrs linn stuf. Az t ɖ comn ppl, ɖe hd jst so mni maćz ǎt v tindrboxz fr ɖer armz n legz, n ɖr ɖe wr—istabliśt in ɖer sfir at wns, bynd ɖ posbiḷti v gtñ ǎt v it.

Ɖr wr verịs uɖr samplz v hiz handicraft bsdz Dolz in Cêleb Plumr’z rūm. Ɖr wr Noa’z arcs, in ẃć ɖ Brdz n Bīsts wr an uncomnli tît fit, I aśur y; ɖo ɖe cd b cramd in, enhǎ, at ɖ rūf, n ratld n śecn intu ɖ smōlist cumṗs. Bî a bold p’eticl lîsns, most v ɖz Noa’z arcs hd nocrz on ɖ dorz; incnsistnt apnḍjz, phps, az sjstiv v mornñcōlrz n a Postmn, yt a pleznt finiś t ɖ ǎtsd v ɖ bildñ. Ɖr wr scorz v meḷnc̣li litl carts, ẃć, ẃn ɖ ẃīlz wnt rnd, pformd most dǒlfl ḿzic. Mni smōl fidlz, drumz, n uɖr instṛmnts v torćr; no end v cánn, śīldz, sordz, spirz, n gunz. Ɖr wr litl tumblrz in red brìćz, insesntli swormñ p hî obsṭclz v red tep, n cmñ dǎn, hed frst, on ɖ uɖr sîd; n ɖr wr ińmṛbl old jntlṃn v rspctbl, nt t se venṛbl apiṛns, insenli flayñ ovr hoṛzontl pegz, insrtd, fr ɖ prṗs, in ɖer ǒn strītdorz. Ɖr wr bīsts v ol sorts; horsz, in ptiklr, v evri brīd, fṛm ɖ spotd baṛl on for pegz wɖ a smōl tipit fr a mein, t ɖ ʈura-bréd rocr on hiz hîist métl. Az it wd hv bn hard t cǎnt ɖ duznz upn duznz v gṛtesc figrz ɖt wr evr redi t cmit ol sorts v absrdtiz on ɖ trnñ v a handl, so it wd hv bn no īzi tasc t mnśn eni hymn foli, vîs, or wìcnis ɖt hd nt its tîp, imīɉt or rmot, in Cêleb Plumr’z rūm. N nt in an xaɉretd form, fr vri litl handlz wl muv men n wimin t az strenj pformnsz az eni Tô wz evr md t unḍtec.

In ɖ mdst v ol ɖz objicts, Cêleb n hiz dōtr sat at wrc. Ɖ Blînd Grl bizi az a Dol’z dres-mcr; Cêleb pentñ n glezñ ɖ for-per frunt v a dzîṛbl faṃlimanśn.

In ɖ mdst v ol ɖz objicts, Cêleb n hiz dōtr sat at wrc.

Ɖ cer imprintd in ɖ lînz v Cêleb’z fes, n hiz abzorbd n drīmi manr, ẃć wd hv sat wel on sm alc̣mist or abstrūs stydnt, wr at frst sît an od contrast t hiz okpeśn n ɖ triviaḷtiz abt him. Bt trivịl ʈñz, invntd n psyd fr bred, bcm vri sirịs matrz v fact: n, apart fṛm ɖs cnsiḍreśn, I am nt at ol priperd t se, mslf, ɖt f Cêleb hd bn a Lord Ćembrlin, or a Membr v Parḷmnt, or a loyr, or īvn a gret spekletr, h wd hv dlt in tôz wn ẃit les ẃimzicl, ẃl I hv a vri gret dǎt ẃɖr ɖe wd hv bn az harmlis.

“So y wr ǎt in ɖ ren last nît, faɖr, in yr bytifl ny gretcot,” sd Cêleb’z dōtr.

“In mî bytifl ny gretcot,” ansrd Cêleb, glansñ twdz a cloɖzlîn in ɖ rūm, on ẃć ɖ sac̦loʈ garmnt prīvịsli dscrîbd wz cerf̣li huñ p t drî.

“Hǎ glad I am y bòt it, faɖr!”

“N v sć a teilr tù,” sd Cêleb. “Qt a faśṇbl teilr. It’s tù gd fr m.”

Ɖ Blînd Grl restd fṛm hr wrc, n laft wɖ dlît. “Tù gd, faɖr! Ẃt cn b tù gd fr y?”

“I’m haf aśemd t wer it, ɖo,” sd Cêleb, woćñ ɖ ifct v ẃt h sd upn hr brîṭnñ fes, “upn mî wrd! Ẃn I hír ɖ bôz n ppl se bhnd m, ‘Hloa! Hir’z a swel!’ I d’nt nǒ ẃć we t lc. N ẃn ɖ begr wd’nt g awe last nît; n, ẃn I sd I wz a vri comn man, sd, ‘No, yr Onr! Bles yr Onr, d’nt se ɖt!’ I wz qt aśemd. I riyli flt az f I hd’nt a rît t wer it.”

Hapi Blînd Grl! Hǎ meri ś wz in hr xlteśn!

“I si y, faɖr,” ś sd, claspñ hr handz, “az plenli az f I hd ɖ îz I nvr wont ẃn y r wɖ m. A blu cot—”

“Brît blu,” sd Cêleb.

“Yes, yes! Brît blu!” xclemd ɖ grl, trnñ p hr redịnt fes; “ɖ culr I cn jst rmembr in ɖ blesid scî! Y tld m it wz blu bfr! A brît blu cot—”

“Md lūs t ɖ figr,” sjstd Cêleb.

“Yes! lūs t ɖ figr!” craid ɖ Blînd Grl, lafñ harṭli; “n in it, y, dir faɖr, wɖ yr meri î, yr smîlñ fes, yr fri step, n yr darc her—lcñ so yuñ n hansm!”

“Hloa! Hloa!” sd Cêleb. “I śl b ven prezntli!”

I ʈnc y r olrdi,” craid ɖ Blînd Grl, pôntñ at him in hr gli. “I nǒ y, faɖr! Ha, ha, ha! I’v faund y ǎt, y si!”

Hǎ difṛnt ɖ picćr in hr mînd, fṛm Cêleb, az h sat obzrvñ hr! Ś hd spocn v hiz fri step. Ś wz rît in ɖt. Fr yirz n yirz h hd nvr wns crost ɖt ʈreśhold at hiz ǒn slo pes, bt wɖ a ftfōl cǎnṭfitd fr hr ir; n nvr hd h, ẃn hiz hart wz heviist, fgotn ɖ lît tréd ɖt wz t rendr hrz so ćirfl n c’rejs!

Hevn nz! Bt I ʈnc Cêleb’z veg bwildrmnt v manr me hv haf oriɉnetd in hiz hvñ cnfyzd himslf abt himslf n evrʈñ arnd him, fr ɖ luv v hiz Blînd Dōtr. Hǎ cd ɖ litl man b uɖ̇wz ɖn bwildrd, aftr leḅrñ fr so mni yirz t dstrô hiz ǒn îdntti, n ɖt v ol ɖ objicts ɖt hd eni bẹrñ on it?

“Ɖr w r,” sd Cêleb, fōlñ bac a pes or tū t form ɖ betr jujmnt v hiz wrc; “az nir ɖ riyl ʈñ az sixṗnrʈ v hepns z t sixpns. Ẃt a piti ɖt ɖ hol frunt v ɖ hǎs opnz at wns! F ɖr wz onli a sterces in it nǎ, n reğlr dorz t ɖ rūmz t g in at! Bt ɖt’s ɖ wrst v mî cōlñ, I’m olwz dludñ mslf, n swinḍlñ mslf.”

“Y r spīcñ qt softli. Y r nt tîrd, faɖr?”

“Tîrd!” ecoud Cêleb wɖ a gret brst v aṇmeśn. “Ẃt śd tîr m, Brʈa? I wz nvr tîrd. Ẃt dz it mīn?”

T gv ɖ gretr fors t hiz wrdz, h ćect himslf in an invoḷntri iṃteśn v tū haf-leñʈ strećñ n yōnñ figrz on ɖ mantl-ślf, hu wr reprizntd az in wn itrnl stet v wirinis fṛm ɖ weist upwdz; n humd a fragmnt v a soñ. It wz a Bac̣nełn soñ, smʈñ abt a Sparc̣lñ Bol. H sañ it wɖ an asumśn v a Devl-me-cer vôs, ɖt md hiz fes a ʈǎznd tîmz mor mīgr n mor ʈtfl ɖn evr.

“Ẃt! Y’r sññ, r y?” sd Tacltn, ptñ hiz hed in at ɖ dor. “G it! I c’nt sñ.”

Nbdi wd hv sspctd him v it. H hd’nt ẃt z jenṛli trmd a sññ fes, bî eni mīnz.

“I c’nt aford t sñ,” sd Tacltn. “I’m glad y cn. I hop y cn aford t wrc tù. Hardli tîm fr bʈ, I śd ʈnc?”

“F y cd onli si him, Brʈa, hǎ h’z wncñ at m!” ẃisprd Cêleb. “Sć a man t joc! Y’d ʈnc, f y dd’nt nǒ him, h wz in rnist—wd’nt y nǎ?”

Ɖ Blînd Grl smîld n nodd.

“Ɖ brd ɖt cn sñ n w’nt sñ mst b md t sñ, ɖe se,” grumbld Tacltn. “Ẃt abt ɖ ǎl ɖt c’nt sñ, n òt’nt t sñ, n wl sñ; z ɖr enʈñ ɖt h śd b md t d?”

“Ɖ xtnt t ẃć h’z wncñ at ɖs momnt!” ẃisprd Cêleb t hiz dōtr. “Ǒ, mî greśs!”

“Olwz meri n lît-hartd wɖ s!” craid ɖ smîlñ Brʈa.

“Ǒ! y’r ɖr, r y?” ansrd Tacltn. “Pur Idịt!”

H riyli dd b’liv ś wz an Idịt; n h fǎndd ɖ b’lif, I c’nt se ẃɖr conśsli or nt, upn hr biyñ fond v him.

“Wel! n biyñ ɖr,—hǎ r y?” sd Tacltn in hiz grujñ we.

“Ǒ! wel; qt wel! N az hapi az īvn y cn wś m t b. Az hapi az y wd mc ɖ hol wrld, f y cd!”

“Pur Idịt!” mutrd Tacltn. “No glīm v rīzn. Nt a glīm!”

Ɖ Blînd Grl tc hiz hand n cist it; hld it fr a momnt in hr ǒn tū handz; n leid hr ćīc agnst it tndrli bfr rlisñ it. Ɖr wz sć unspīcbl afx́n n sć frvnt grattyd in ɖ act, ɖt Tacltn himslf wz muvd t se, in a mîldr grǎl ɖn yźl:

“Ẃt’s ɖ matr nǎ?”

“I std it clos bsd mî pilo ẃn I wnt t slīp last nît, n rmembrd it in mî drīmz. N ẃn ɖ de brouc, n ɖ glorịs red sún—ɖ red sún, faɖr?”

“Red in ɖ mornñz n ɖ īvnñz, Brʈa,” sd pur Cêleb wɖ a wǒfl glans at hiz imployr.

“Ẃn it rouz, n ɖ brît lît I olmst fir t strîc mslf agnst in wōcñ, cem intu ɖ rūm, I trnd ɖ litl tri twdz it, n blest Hevn fr mcñ ʈñz so preśs, n blest y fr sndñ ɖm t ćir m!”

“Bedḷm brouc lūs!” sd Tacltn undr hiz breʈ. “W śl arîv at ɖ streitweistcot n muflrz sn. W’r gtñ on!”

Cêleb, wɖ hiz handz hct lūsli in ć uɖr, stérd vecntli bfr him ẃl hiz dōtr spouc, az f h riyli wr unsrtn (I b’liv h wz) ẃɖr Tacltn hd dn enʈñ t dzrv hr ʈancs or nt. F h cd hv bn a prf̣cli fri ejnt at ɖt momnt, rqîrd, on pen v deʈ, t cic ɖ tômrćnt, or fōl at hiz fīt, acordñ t hiz merits, I b’liv it wd hv bn an īvn ćans ẃć cors h wd hv tecn. Yt Cêleb ń ɖt wɖ hiz ǒn handz h hd bròt ɖ litl rǒztrī hom fr hr so cerf̣li, n ɖt wɖ hiz ǒn lips h hd forjd ɖ iṇsnt dspśn ẃć śd hlp t cīp hr fṛm sspctñ hǎ mć, hǎ vri mć, h evri de dnaid himslf, ɖt ś mt b hapịr.

“Brʈa!” sd Tacltn, asymñ, fr ɖ nons, a litl cordiaḷti. “Cm hir.”

“Ǒ, I cn cm stret t y! Y nīd’nt gîd m!” ś rjônd.

“Śl I tel y a sīcrit, Brʈa?”

“F y wl!” ś ansrd īgrli.

Hǎ brît ɖ darcnd fes! Hǎ adornd wɖ lît ɖ liṣnñ hed!

“Ɖs z ɖ de on ẃć litl ẃt’s-hr-nem, ɖ spôlt ćîld, Pīribngl’z wîf, pez hr reğlr vizit t y—mcs hr fntastic Picnic hir, an’t it?” sd Tacltn wɖ a stroñ xpreśn v dstest fr ɖ hol cnsrn.

“Yes,” rplaid Brʈa. “Ɖs z ɖ de.”

“I ʈt so,” sd Tacltn. “I śd lîc t jôn ɖ parti.”

“D y hír ɖt, faɖr?” craid ɖ Blînd Grl in an xṭsi.

“Yes, yes, I hír it,” mrmrd Cêleb wɖ ɖ fixt lc v a slīpwōcr; “bt I d’nt b’liv it. It’s wn v mî lîz, I’v no dǎt.”

“Y si I—I wont t brñ ɖ Pīribnglz a litl mor intu cumṗni wɖ Me Fīldñ,” sd Tacltn. “I’m gwñ t b marid t Me.”

“Marid!” craid ɖ Blînd Grl, startñ fṛm him.

“Ś’z sć a cnfǎndd idịt,” mutrd Tacltn, “ɖt I wz afred ś’d nvr comprihnd m. Ā, Brʈa! Marid! Ćrć, parsn, clarc, bīdl, glas coć, belz, brecfst, brîdcec, fevrz, marobonz, clīvrz, n ol ɖ rest v ɖ tomfūḷri. A wedñ, y nǒ; a wedñ. D’nt y nǒ ẃt a wedñ z?”

“I nǒ,” rplaid ɖ Blînd Grl in a jntl ton. “I unḍstand!”

“D y?” mutrd Tacltn. “It’s mor ɖn I xpctd. Wel! On ɖt acǎnt I wont t jôn ɖ parti, n t brñ Me n hr muɖr. I’l snd in a litl smʈñ or uɖr, bfr ɖ afṭnun. A cold leg v mutn, or sm cumftbl trîfl v ɖt sort. Y’l xpct m?”

“Yes,” ś ansrd.

Ś hd drūpt hr hed, n trnd awe; n so std, wɖ hr handz crost, ḿzñ.

“I d’nt ʈnc y wl,” mutrd Tacltn, lcñ at hr; “fr y sīm t hv fgotn ol abt it olrdi. Cêleb!”

“I me vnćr t se I’m hir, I s’poz,” ʈt Cêleb. “Sr!”

“Tec cer ś d’nt fget ẃt I’v bn seyñ t hr.”

Ś nvr fgets,” rtrnd Cêleb. “It’s wn v ɖ fy ʈñz ś an’t clevr in.”

“Evri man ʈncs hiz ǒn gīs swonz,” obzrvd ɖ tômrćnt wɖ a śrug. “Pur devl!”

Hvñ dlivrd himslf v ẃć rmarc wɖ infiṇt cntmt, old Gruf n Tacltn wɖdru.

Brʈa rmend ẃr h hd left hr, lost in medteśn. Ɖ geyti hd vaniśt fṛm hr dǎncast fes, n it wz vri sad. Ʈri or for tîmz ś śc hr hed, az f bweilñ sm rmembṛns or sm los; bt hr soṛfl rflex́nz faund no vnt in wrdz.

It wz nt untl Cêleb hd bn okpaid sm tîm in yocñ a tīm v horsz t a wagn bî ɖ súṃri proses v nêlñ ɖ harnis t ɖ vîtl parts v ɖer bodiz, ɖt ś drù nir t hiz wrcñstūl, n, sitñ dǎn bsd him, sd:

“Faɖr, I am lonli in ɖ darc. I wont mî îz, mî peśnt, wilñ îz.”

“Faɖr, I am lonli in ɖ darc. I wont mî îz, mî peśnt, wilñ îz.”

“Hir ɖe r,” sd Cêleb. “Olwz redi. Ɖe r mor yrz ɖn mîn, Brʈa, eni aur in ɖ for-n-twenti. Ẃt śl yr îz d fr y, dir?”

“Lc rnd ɖ rūm, faɖr.”

“Ol rît,” sd Cêleb. “No snr sd ɖn dn, Brʈa.”

“Tel m abt it.”

“It’s mć ɖ sem az yźl,” sd Cêleb. “Homli, bt vri snug. Ɖ ge culrz on ɖ wōlz; ɖ brît flǎrz on ɖ plets n diśz; ɖ śînñ wŭd, ẃr ɖr r bīmz or panlz; ɖ jenṛl ćirflnis n nītnis v ɖ bildñ,—mc it vri priti.”

Ćirfl n nīt it wz, ẃrvr Brʈa’z handz cd bizi ɖmslvz. Bt nẃr els wr ćirflnis n nītnis poṣbl in ɖ old crezi śed ẃć Cêleb’z fansi so trnsformd.

“Y hv yr wrcñdres on, n r nt so gaḷnt az ẃn y wer ɖ hansm cot?” sd Brʈa, tućñ him.

“Nt qt so gaḷnt,” ansrd Cêleb. “Priti brisc, ɖo.”

“Faɖr,” sd ɖ Blînd Grl, drw̃ clos t hiz sîd, n stìlñ wn arm rnd hiz nec, “tel m smʈñ abt Me. Ś z vri fer?”

“Ś z indd,” sd Cêleb. N ś wz indd. It wz qt a rer ʈñ t Cêleb nt t hv t drw on hiz invnśn.

“Hr her z darc,” sd Brʈa pnsivli, “darcr ɖn mîn. Hr vôs z swīt n ḿzicl, I nǒ. I hv ofn luvd t hír it. Hr śep—”

“Ɖr’z nt a Dol’z in ol ɖ rūm t īql it,” sd Cêleb. “N hr îz!—”

H stopt; fr Brʈa hd drwn closr rnd hiz nec, n, fṛm ɖ arm ɖt cluñ abt him, cem a wornñ preśr ẃć h unḍstd tù wel.

H coft a momnt, hamrd fr a momnt, n ɖen fél bac upn ɖ soñ abt ɖ sparc̣lñ bol, hiz infaḷbl rzors in ol sć dificltiz.

“Ǎr frend, faɖr, ǎr beṇfactr. I am nvr tîrd, y nǒ, v hírñ abt him.—Nǎ, wz I evr?” ś sd hesṭli.

“V cors nt,” ansrd Cêleb, “n wɖ rīzn.”

“Ā! Wɖ hǎ mć rīzn!” craid ɖ Blînd Grl. Wɖ sć frvnsi, ɖt Cêleb, ɖo hiz motivz wr so pyr, cd nt indyr t mīt hr fes; bt dropt hiz îz, az f ś cd hv réd in ɖm hiz iṇsnt dsit.

“Ɖen tel m agn abt him, dir faɖr,” sd Brʈa. “Mni tîmz agn! Hiz fes z bnevlnt, cînd, n tndr. Onist n tru, I am śr it z. Ɖ manli hart ɖt trîz t clǒc ol fevrz wɖ a śo v rufnis n unwilñnis, bìts in its evri lc n glans.”

“N mcs it nobl,” add Cêleb in hiz qayt desṗreśn.

“N mcs it nobl,” craid ɖ Blînd Grl. “H z oldr ɖn Me, faɖr.”

“Yi-es,” sd Cêleb rluctntli. “H’z a litl oldr ɖn Me. Bt ɖt d’nt sigṇfî.”

“Ǒ, faɖr, yes! T b hiz peśnt cmpańn in infrṃti n ej; t b hiz jntl nrs in sicnis, n hiz constnt frend in suf̣rñ n soro; t nǒ no wirinis in wrcñ fr hiz sec; t woć him, tnd him, sit bsd hiz bed n tōc t him awec, n pre fr him aslip; ẃt priṿlijz ɖz wd b! Ẃt oṗtyṇtiz fr pruvñ ol hr truʈ n hr dvośn t him! Wd ś d ol ɖs, dir faɖr?”

“No dǎt v it,” sd Cêleb.

“I luv hr, faɖr; I cn luv hr fṛm mî soul!” xclemd ɖ Blînd Grl. N, seyñ so, ś leid hr pur blînd fes on Cêleb’z śoldr, n so wept n wept, ɖt h wz olmst sori t hv bròt ɖt tirfl hapinis upn hr.

In ɖ mntm ɖr hd bn a priti śarp cmośn at Jon Pīribngl’z, fr litl Msz. Pīribngl naćṛli cd’nt ʈnc v gwñ enẃr wɖt ɖ Bebi; n t gt ɖ Bebi undr we tc tîm. Nt ɖt ɖr wz mć v ɖ Bebi, spīcñ v it az a ʈñ v weit n meźr, bt ɖr wz a vast dīl t d abt n abt it, n it ol hd t b dn bî īzi stejz. Fr instns, ẃn ɖ Bebi wz got, bî hc n bî crŭc, t a srtn pônt v dresñ, n y mt hv raśṇli s’pozd ɖt anɖr tuć or tū wd finiś him of, n trn him ǎt a tiptop Bebi ćaḷnjñ ɖ wrld, h wz unixpctidli xtnḡśt in a flanl cap, n husld of t bed; ẃr h simrd (so t spīc) btwn tū blancits fr ɖ bst part v an aur. Fṛm ɖs stet v inax́n h wz ɖen rcōld, śînñ vri mć n rorñ vayḷntli, t ptec v—wel? I wd rɖr se, f y’l pmit m t spīc jenṛli—v a slît rpast. Aftr ẃć h wnt t slīp agn. Msz. Pīribngl tc advantij v ɖs inṭvl, t mc hrslf az smart in a smōl we az evr y sw enbdi in ol yr lîf; n, jrñ ɖ sem śort trūs, Mis Slǒbô insińuetd hrslf intu a Spensr v a faśn so s’prîzñ n injīńs, ɖt it hd no cnx́n wɖ hrslf, or enʈñ els in ɖ yṇvrs, bt wz a śruncn, dog’z-ird, indipndnt fact, psywñ its lonli cors wɖt ɖ līst rgard t enbdi. Bî ɖs tîm, ɖ Bebi, biyñ ol alîv agn, wz invstd, bî ɖ ynîtd ef̣ts v Msz. Pīribngl n Mis Slǒbô, wɖ a crīm-culrd mantl fr its bodi, n a sort v Nancīn rezd pî fr its hed; n so, in cors v tîm, ɖe ol ʈri got dǎn t ɖ dor, ẃr ɖ old hors hd olrdi tecn mor ɖn ɖ fl valy v hiz de’z tol ǎt v ɖ Trnpîc Trust, bî tẹrñ p ɖ rod wɖ hiz impeśnt ōṭgrafs; n ẃns Boxr mt b dimli sìn in ɖ rmot pspctiv, standñ lcñ bac, n tmtñ him t cm on wɖt ordrz.

Az t a ćer, or enʈñ v ɖt cnd fr hlpñ Msz. Pīribngl intu ɖ cart, y nǒ vri litl v Jon, f y ʈnc ɖt wz nesṣri. Bfr y cd hv sìn him lift hr fṛm ɖ grǎnd, ɖr ś wz in hr ples, freś n rozi, seyñ, “Jon! Hǎ cn y? Ʈnc v Tili!”

F I mt b alaud t mnśn a yuñ ledi’z legz on eni trmz, I wd obzrv v Mis Slǒbô’z ɖt ɖr wz a ftaḷti abt ɖm ẃć rendrd ɖm snğlrli laybl t b grezd; n ɖt ś nvr ifctd ɖ smōlist asent or dsent wɖt rcordñ ɖ srcmstans upn ɖm wɖ a noć, az Robinsn Crūzo marct ɖ dez upn hiz wŭdn caḷndr. Bt, az ɖs mt b cnsidrd unjntīl, I’l ʈnc v it.

“Jon! Y’v got ɖ bascit wɖ ɖ Vīl n Ham Pî n ʈñz, n ɖ botlz v Bir?” sd Dot. “F y hv’nt y mst trn rnd agn ɖs vri minit.”

“Y’r a nîs litl articl,” rtrnd ɖ Carịr, “t b tōcñ abt trnñ rnd, aftr cīpñ m a fl qortr v an aur bhnd mî tîm.”

“I am sori fr it, Jon,” sd Dot in a gret busl, “bt I riyli cd nt ʈnc v gwñ t Brʈa’z—I wd nt d it, Jon, on eni acǎnt—wɖt ɖ Vīl n Ham Pî n ʈñz, n ɖ botlz v Bir. We!”

Ɖs moṇsiḷbl wz adrest t ɖ hors, hu dd’nt mînd it at ol.

“Ǒ, d we, Jon!” sd Msz. Pīribngl. “Plīz!”

“It’l b tîm inuf t d ɖt,” rtrnd Jon, “ẃn I bgin t līv ʈñz bhnd m. Ɖ bascit’s sef inuf.”

“Ẃt a hard-hartd monstr y mst b, Jon, nt t hv sd so at wns, n sev m sć a trn! I dcler I wd’nt g t Brʈa’z wɖt ɖ Vīl n Ham Pî n ʈñz, n ɖ botlz v Bir, fr eni muni. Reğlrli wns a fortnît evr sins w hv bn marid, Jon, hv w md ǎr litl Picnic ɖr. F enʈñ wz t g roñ wɖ it, I śd olmst ʈnc w wr nvr t b luci agn.”

“It wz a cînd ʈt in ɖ frst instns,” sd ɖ Carịr; “n I onr y fr it, litl wmn.”

“Mî dir Jon!” rplaid Dot, trnñ vri red. “D’nt tōc abt oṇrñ m. Gd greśs!”

“Bî-ɖ-bái”—obzrvd ɖ Carịr—“ɖt old jntlmn—”

Agn so viẓbli n instntli imbaṛst!

“H’z an od fiś,” sd ɖ Carịr, lcñ stret alñ ɖ rod bfr ɖm. “I c’nt mc him ǎt. I d’nt b’liv ɖr’z eni harm in him.”

“Nn at ol. I’m—I’m śr ɖr’z nn at ol.”

“Yes,” sd ɖ Carịr, wɖ hiz îz atractd t hr fes bî ɖ gret rṇstnis v hr manr. “I am glad y fīl so srtn v it, bcz it’s a conf̣meśn t m. It’s krịs ɖt h śd hv tecn it intu hiz hed t asc līv t g on lojñ wɖ s; an’t it? Ʈñz cm abt so strenjli.”

“So vri strenjli,” ś rjônd in a lo vôs, scersli ōḍbl.

“Hvr, h’z a gd-nećrd old jntlmn,” sd Jon, “n pez az a jntlmn, n I ʈnc hiz wrd z t b rlaid upn, lîc a jntlmn’z. I hd qt a loñ tōc wɖ him ɖs mornñ: h cn hír m betr olrdi, h sz, az h gts mor yst t mî vôs. H tld m a gret dīl abt himslf, n I tld him a gd dīl abt mslf, n a rer lot v qsćnz h asct m. I gev him inf̣meśn abt mî hvñ tū bìts, y nǒ, in mî biznis; wn de t ɖ rît fṛm ǎr hǎs n bac agn; anɖr de t ɖ left fṛm ǎr hǎs n bac agn (fr h’z a strenjr, n d’nt nǒ ɖ nemz v plesz abt hir); n h sīmd qt plizd. ‘Ẃ, ɖen I śl b rtrnñ hom tnît yr we,’ h sz, ‘ẃn I ʈt y’d b cmñ in an xacli oṗzit d’rex́n. Ɖt’s capitl! I me trubl y fr anɖr lift, phps, bt I’l ingej nt t fōl so sǎnd aslip agn.’ H wz sǎnd aslip, śrly!—Dot! ẃt r y ʈncñ v?”

“Ʈncñ v, Jon? I—I wz liṣnñ t y.”

“Ǒ! Ɖt’s ol rît!” sd ɖ onist Carịr. “I wz afred, fṛm ɖ lc v yr fes, ɖt I hd gn ramḅlñ on so loñ az t set y ʈncñ abt smʈñ els. I wz vri nir it, I’l b baund.”

Dot mcñ no rplî, ɖe jogd on, fr sm litl tîm, in sîḷns. Bt, it wz nt īzi t rmen sîḷnt vri loñ in Jon Pīribngl’z cart, fr evrbdi on ɖ rod hd smʈñ t se. Ɖo it mt onli b “Hǎ r y?” n, indd, it wz vri ofn nʈñ els, stl, t gv ɖt bac agn in ɖ rît spirit v cordiaḷti, rqîrd, nt mirli a nod n a smîl, bt az holsm an ax́n v ɖ luñz wɖōl az a loñ-windd Parḷmntri spīć. Smtmz, pasinjrz on ft, or horsbac, plodd on a litl we bsd ɖ cart, fr ɖ xpres prṗs v hvñ a ćat; n ɖen ɖr wz a gret dīl t b sd on bʈ sîdz.

Ɖen, Boxr gev oceźn t mor gd-nećrd recgniśnz v, n bî, ɖ Carịr, ɖn haf-a-duzn Crisćnz cd hv dn! Evrbdi ń him ol alñ ɖ rod—ispeṣ́li ɖ faulz n pigz, hu, ẃn ɖe sw him aproćñ, wɖ hiz bodi ol on wn sîd, n hiz irz prict p inqiztivli, n ɖt nob v a teil mcñ ɖ most v itslf in ɖ er, imīɉtli wɖdru intu rmot bacsetlmnts, wɖt wêtñ fr ɖ onr v a nirr aqentns. H hd biznis elsẃr; gwñ dǎn ol ɖ trnñz, lcñ intu ol ɖ wlz, boltñ in n ǎt v ol ɖ coṭjz, daśñ intu ɖ mdst v ol ɖ Dem Scūlz, fluṭrñ ol ɖ pijinz, magṇfayñ ɖ teilz v ol ɖ cats, n trotñ intu ɖ publichǎzz lîc a reğlr custmr. Ẃrvr h wnt, smbdi or uɖr mt hv bn hŕd t crî, “Hloa! hir’z Boxr!” n ǎt cem ɖt smbdi fʈwʈ, acumṗnid bî at līst tū or ʈri uɖr smbdiz, t gv Jon Pīribngl n hiz priti wîf Gd de.

Ɖ pac̣jz n parslz fr ɖ eṛnd cart wr ńmṛs; n ɖr wr mni stoṗjz t tec ɖm in n gv ɖm ǎt, ẃć wr nt bî eni mīnz ɖ wrst parts v ɖ jrni. Sm ppl wr so fl v xpcteśn abt ɖer parslz, n uɖr ppl wr so fl v wundr abt ɖer parslz, n uɖr ppl wr so fl v inixōstbl d’rex́nz abt ɖer parslz, n Jon hd sć a lîvli inṭrest in ol ɖ parslz, ɖt it wz az gd az a ple. Lîcwz, ɖr wr articlz t cari, ẃć rqîrd t b cnsidrd n dscust, n in refṛns t ɖ ajustmnt n dispziśn v ẃć caunslz hd t b holdn bî ɖ Carịr n ɖ sndrz: at ẃć Boxr yẓ́li asistd, in śort fits v ɖ closist atnśn, n loñ fits v tẹrñ rnd n rnd ɖ asmbld sejz, n barcñ himslf hōrs. V ol ɖz litl insidnts, Dot wz ɖ aḿzd n opn-aid spectetris fṛm hr ćer in ɖ cart; n az ś sat ɖr, lcñ on—a ćarmñ litl portrit fremd t adṃreśn bî ɖ tilt—ɖr wz no lac v nujñz n glansñz n ẃisṗrñz n enviyñz amñ ɖ yungr men. N ɖs dlîtd Jon ɖ Carịr bynd meźr; fr h wz prǎd t hv hiz litl wîf admîrd, nwñ ɖt ś dd’nt mînd it—ɖt, f enʈñ, ś rɖr lîct it phps.

Ɖ trip wz a litl fogi, t b śr, in ɖ Jańri weɖr; n wz rw n cold. Bt hu cerd fr sć trîflz? Nt Dot, dsîdidli. Nt Tili Slǒbô, fr ś dīmd sitñ in a cart, on eni trmz, t b ɖ hîist pônt v hymn jôz; ɖ crǎnñ srcmstans v rʈli hop. Nt ɖ Bebi, I’l b sworn; fr it’s nt in Bebi nećr t b wormr or mor sǎnd aslip, ɖo its cpaṣti z gret in bʈ rspcts, ɖn ɖt blest yuñ Pīribngl wz, ol ɖ we.

Y cd’nt si vri far in ɖ fog, v cors; bt y cd si a gret dīl! It’s astoṇśñ hǎ mć y me si in a ʈicr fog ɖn ɖt, f y wl onli tec ɖ trubl t lc fr it. Ẃ, īvn t sit woćñ fr ɖ Fẹrirñz in ɖ fīldz, n fr ɖ paćz v hōrfrost stl linġrñ in ɖ śêd, nir hejz n bî triz, wz a pleznt okpeśn, t mc no mnśn v ɖ unixpctd śeps in ẃć ɖ triz ɖmslvz cem startñ ǎt v ɖ mist, n glîdd intu it agn. Ɖ hejz wr tangld n bér, n wevd a multtyd v blîtd garḷndz in ɖ wind; bt ɖr wz no dscuṛjmnt in ɖs. It wz agriybl t contmplet; fr it md ɖ fîrsîd wormr in pześn, n ɖ sumr grīnr in xpctnsi. Ɖ rivr lct ćili; bt it wz in mośn, n muvñ at a gd pes—ẃć wz a gret pônt. Ɖ cnal wz rɖr slo n torpid; ɖt mst b admitd. Nvr mînd. It wd frīz ɖ snr ẃn ɖ frost set ferli in, n ɖen ɖr wd b scetñ n slîdñ; n ɖ hevi old barjz, frozn p smẃr nir a ẃorf, wd smoc ɖer rusti ayn ćimnipîps ol de, n hv a lezi tîm v it.

In wn ples ɖr wz a gret mǎnd v wīdz or stubl brnñ; n ɖe woćt ɖ fîr, so ẃît in ɖ dêtîm, flẹrñ ʈru ɖ fog, wɖ onli hir n ɖr a daś v red in it, untl, in consiqns, az ś obzrvd, v ɖ smoc “gtñ p hr nǒz,” Mis Slǒbô ćoct—ś cd d enʈñ v ɖt sort, on ɖ smōlist provceśn—n wouc ɖ Bebi, hu wd’nt g t slīp agn. Bt Boxr, hu wz in advans sm qortr v a mîl or so, hd olrdi pást ɖ ǎtposts v ɖ tǎn, n gend ɖ cornr v ɖ strīt ẃr Cêleb n hiz dōtr livd; n, loñ bfr ɖe hd rīćt ɖ dor, h n ɖ Blînd Grl wr on ɖ pevmnt wêtñ t rsiv ɖm.

Boxr, bî ɖ we, md srtn delic̣t dstñśnz v hiz ǒn, in hiz cḿṇceśn wɖ Brʈa, ẃć pswed m fŭli ɖt h ń hr t b blînd. H nvr sòt t atract hr atnśn bî lcñ at hr, az h ofn dd wɖ uɖr ppl, bt tućt hr inverịbli. Ẃt xpirịns h cd evr hv hd v blînd ppl or blînd dogz I d’nt nǒ. H hd nvr livd wɖ a blînd mastr; nr hd Mr. Boxr ɖ eldr, nr Msz. Boxr, nr eni v hiz rspctbl faṃli on îɖr sîd, evr bn viẓtd wɖ blîndnis, ɖt I am awer v. H me hv faund it ǎt fr himslf, phps, bt h hd got hold v it smhǎ; n ɖrfr h hd hold v Brʈa tù, bî ɖ scrt, n cept hold, untl Msz. Pīribngl n ɖ Bebi, n Mis Slǒbô n ɖ bascit, wr ol got sefli wɖn dorz.

Me Fīldñ wz olrdi cm; n so wz hr muɖr—a litl qeryḷs ćip v an old ledi wɖ a pīviś fes, hu, in rît v hvñ prizrvd a weist lîc a bedpost, wz s’pozd t b a most trnsndnt figr; n hu, in consiqns v hvñ wns bn betr of, or v leḅrñ undr an impreśn ɖt ś mt hv bn, f smʈñ hd hapnd ẃć nvr dd hapn, n sīmd t hv nvr bn ptiklrli lîcli t cm t pas—bt it’s ol ɖ sem—wz vri jntīl n patṛnîzñ indd. Gruf n Tacltn wz olso ɖr, dwñ ɖ agriybl, wɖ ɖ evidnt snseśn v biyñ az prf̣cli at hom, n az unqsćṇbli in hiz ǒn elimnt, az a freś yuñ samn on ɖ top v ɖ Gret Piṛmid.

“Me! Mî dir old frend!” craid Dot, runñ p t mīt hr. “Ẃt a hapinis t si y!”

Hr old frend wz, t ɖ fl, az harti n az glad az ś; n it riyli wz, f y’l b’liv m, qt a pleznt sît t si ɖm imbres. Tacltn wz a man v test, bynd ol qsćn. Me wz vri priti.

Y nǒ smtmz, ẃn y r yst t a priti fes, hǎ, ẃn it cmz intu contact n cmparisn wɖ anɖr priti fes, it sīmz fr ɖ momnt t b homli n fedd, n hardli t dzrv ɖ hî opińn y hv hd v it. Nǎ, ɖs wz nt at ol ɖ ces, îɖr wɖ Dot or Me; fr Me’z fes set of Dot’s, n Dot’s fes set of Me’z, so naćṛli n agriybli, ɖt, az Jon Pīribngl wz vri nir seyñ ẃn h cem intu ɖ rūm, ɖe òt t hv bn born sistrz—ẃć wz ɖ onli impruvmnt y cd hv sjstd.

Tacltn hd bròt hiz leg v mutn, n, wundrfl t rlet, a tart bsdz—bt w d’nt mînd a litl diṣpeśn ẃn ǎr brîdz r in ɖ ces; w d’nt gt marid evri de—n, in adiśn t ɖz dentiz, ɖr wr ɖ Vīl n Ham Pî, n “ʈñz,” az Msz. Pīribngl cōld ɖm; ẃć wr ćīfli nuts n oṛnjz, n cecs, n sć smōl dír. Ẃn ɖ rpast wz set fʈ on ɖ bōrd, flanct bî Cêleb’z contṛbyśn, ẃć wz a gret wŭdn bol v smocñ ptetoz (h wz pṛhibtd, bî soḷm compact, fṛm pṛdysñ eni uɖr vayndz), Tacltn léd hiz intndd muɖr-in-lw t ɖ post v onr. Fr ɖ betr gresñ v ɖs ples at ɖ hî fstivl, ɖ mjestic old soul hd adornd hrslf wɖ a cap, calkletd t inspîr ɖ ʈtlis wɖ sntimnts v ō. Ś olso wòr hr gluvz. Bt let s b jntīl, or dî!

Cêleb sat nxt hiz dōtr; Dot n hr old scūlfelo wr sîd bî sîd; ɖ gd Carịr tc cer v ɖ botm v ɖ tebl. Mis Slǒbô wz îṣletd, fr ɖ tîm biyñ, fṛm evri articl v frnićr bt ɖ ćer ś sat on, ɖt ś mt hv nʈñ els t noc ɖ Bebi’z hed agnst.

Az Tili stérd abt hr at ɖ dolz n tôz, ɖe stérd at hr n at ɖ cumṗni. Ɖ venṛbl old jntlṃn at ɖ strītdorz (hu wr ol in fl ax́n) śoud ispeśl inṭrest in ɖ parti, pōzñ oceźṇli bfr līpñ, az f ɖe wr liṣnñ t ɖ convseśn, n ɖen plunjñ wîldli ovr n ovr, a gret mni tîmz, wɖt hōltñ fr breʈ—az in a frantic stet v dlît wɖ ɖ hol pṛsidñz.

Srtnli, f ɖz old jntlṃn wr inclînd t hv a fīndiś jô in ɖ contmpleśn v Tacltn’z dscumfićr, ɖe hd gd rīzn t b saṭsfaid. Tacltn cd’nt gt on at ol; n ɖ mor ćirfl hiz intndd brîd bcem in Dot’s ssayti, ɖ les h lîct it, ɖo h hd bròt ɖm tgɖr fr ɖt prṗs. Fr h wz a reğlr dog in ɖ menjr, wz Tacltn; n, ẃn ɖe laft n h cd’nt, h tc it intu hiz hed, imīɉtli, ɖt ɖe mst b lafñ at him.

“Ā, Me!” sd Dot. “Dir, dir, ẃt ćenjz! T tōc v ɖoz meri scūl dez mcs wn yuñ agn.”

“Ẃ, y an’t ptiklrli old at eni tîm, r y?” sd Tacltn.

“Lc at mî sobr, plodñ huzbnd ɖr,” rtrnd Dot. “H adz twenti yirz t mî ej at līst. D’nt y, Jon?”

“Forti,” Jon rplaid.

“Hǎ mni y’l ad t Mẹri’z, I am śr I d’nt nǒ,” sd Dot, lafñ. “Bt ś c’nt b mć les ɖn a hundṛd yirz v ej on hr nxt brʈde.”

“Ha, ha!” laft Tacltn. Holo az a drum ɖt laf, ɖo. N h lct az f h cd hv twistd Dot’s nec cumftbli.

“Dir, dir!” sd Dot. “Onli t rmembr hǎ w yst t tōc, at scūl, abt ɖ huzbndz w wd ćūz. I d’nt nǒ hǎ yuñ, n hǎ hansm, n hǎ ge, n hǎ lîvli mîn wz nt t b! N az t Me’z!—Ā dir! I d’nt nǒ ẃɖr t laf or crî, ẃn I ʈnc ẃt sili grlz w wr.”

Me sīmd t nǒ ẃć t d; fr ɖ culr flaśt intu hr fes, n tirz std in hr îz.

“Īvn ɖ vri prsnz ɖmslvz—riyl lîv yuñ men—w fixt on smtmz,” sd Dot. “W litl ʈt hǎ ʈñz wd cm abt. I nvr fixt on Jon, I’m śr; I nvr so mć az ʈt v him. N, f I hd tld y y wr evr t b marid t Mr. Tacltn, ẃ, y’d hv slapt m. Wd’nt y, Me?”

Ɖo Me dd’nt se yes, ś srtnli dd’nt se no, or xpres no, bî eni mīnz.

Tacltn laft—qt śǎtd, h laft so lǎd. Jon Pīribngl laft tù, in hiz ordnri gd-nećrd n cntntd manr; bt hiz wz a mir ẃispr v a laf t Tacltn’z.

“Y cd’nt hlp yrslvz, fr ol ɖt. Y cd’nt rzist s, y si,” sd Tacltn. “Hir w r! Hir w r! Ẃr r yr ge yuñ brîdgrūmz nǎ?”

“Sm v ɖm r ded,” sd Dot; “n sm v ɖm fgotn. Sm v ɖm, f ɖe cd stand amñ s at ɖs momnt, wd nt b’liv w wr ɖ sem crīćrz; wd nt b’liv ɖt ẃt ɖe sw n hŕd wz riyl, n w cd fget ɖm so. No! ɖe wd nt b’liv wn wrd v it!”

“Ẃ, Dot!” xclemd ɖ Carịr. “Litl wmn!”

Ś hd spocn wɖ sć rṇstnis n fîr, ɖt ś std in nīd v sm rcōlñ t hrslf, wɖt dǎt. Hr huzbnd’z ćec wz vri jntl, fr h mirli inṭfird, az h s’pozd, t śīld old Tacltn; bt it pruvd ifcćl, fr ś stopt, n sd no mor. Ɖr wz an uncomn ajteśn, īvn in hr sîḷns, ẃć ɖ wẹri Tacltn, hu hd bròt hiz haf-śut î t ber upn hr, notd closli, n rmembrd t sm prṗs tù.

Me utrd no wrd, gd or bad, bt sat qt stl, wɖ hr îz cast dǎn, n md no sîn v inṭrest in ẃt hd pást. Ɖ gd ledi hr muɖr nǎ inṭpozd, obzrvñ, in ɖ frst instns, ɖt grlz wr grlz, n bîgonz bîgonz, n ɖt, so loñ az yuñ ppl wr yuñ n ʈtlis, ɖe wd probbli conduct ɖmslvz lîc yuñ n ʈtlis prsnz: wɖ tū or ʈri uɖr pziśnz v a no les sǎnd n incontṛvrtbl caṛctr. Ś ɖen rmarct, in a dvǎt spirit, ɖt ś ʈanct Hevn ś hd olwz faund in hr dōtr Me a dytifl n obījnt ćîld: fr ẃć ś tc no credit t hrslf, ɖo ś hd evri rīzn t b’liv it wz intîrli owñ t hrslf. Wɖ rgard t Mr. Tacltn, ś sd, Ɖt h wz in a moṛl pônt v vy an undinaybl indivijl, n Ɖt h wz in an eliɉbl pônt v vy a sun-in-lw t b dzîrd, nwn in ɖer snsz cd dǎt. (Ś wz vri imfatic hir.) Wɖ rgard t ɖ faṃli intu ẃć h wz so sn abt, aftr sm s’liṣteśn, t b admitd, ś b’livd Mr. Tacltn ń ɖt, olɖo rdyst in prs, it hd sm pritnśnz t jntiḷti; n ɖt f srtn srcmstansz, nt hoļi uncnctd, ś wd g so far az t se, wɖ ɖ Inḍgo Tred, bt t ẃć ś wd nt mor ptiklrli rfŕ, hd hapnd difṛntli, it mt phps hv bn in pześn v wlʈ. Ś ɖen rmarct ɖt ś wd nt alud t ɖ past, n wd nt mnśn ɖt hr dōtr hd fr sm tîm rjctd ɖ sūt v Mr. Tacltn; n ɖt ś wd nt se a gret mni uɖr ʈñz ẃć ś dd se at gret leñʈ. Fîṇli, ś dlivrd it az ɖ jenṛl rzult v hr obẓveśn n xpirịns, ɖt ɖoz maṛjz in ẃć ɖr wz līst v ẃt wz r’manticli n silili cōld luv, wr olwz ɖ hapiist; n ɖt ś antiṣpetd ɖ gretist poṣbl amǎnt v blis—nt rapćṛs blis; bt ɖ solid, stedi-gwñ articl—fṛm ɖ aproćñ nupślz. Ś cncludd bî informñ ɖ cumṗni ɖt tmoro wz ɖ de ś hd livd fr xpresli; n ɖt, ẃn it wz ovr, ś wd dzîr nʈñ betr ɖn t b pact p n dspozd v in eni jntīl ples v berịl.

Az ɖz rmarcs wr qt unansṛbl—ẃć z ɖ hapi proṗti v ol rmarcs ɖt r sfiśntli wîd v ɖ prṗs—ɖe ćenjd ɖ cuṛnt v ɖ convseśn, n dvrtd ɖ jenṛl atnśn t ɖ Vīl n Ham Pî, ɖ cold mutn, ɖ ptetoz, n ɖ tart. In ordr ɖt ɖ botld bir mt nt b slîtd, Jon Pīribngl pṛpozd Tmoro: ɖ Wedñde; n cōld upn ɖm t drinc a bumpr t it, bfr h pṛsidd on hiz jrni.

Fr y òt t nǒ ɖt h onli restd ɖr, n gev ɖ old hors a beit. H hd t g sm for or fîv mîlz farɖr on; n, ẃn h rtrnd in ɖ īvnñ, h cōld fr Dot, n tc anɖr rest on hiz we hom. Ɖs wz ɖ ordr v ɖ de on ol ɖ Picnic oceźnz, n hd bn evr sins ɖer insttyśn.

Ɖr wr tū prsnz preznt, bsdz ɖ brîd n brîdgrūm ilect, hu dd bt indifṛnt onr t ɖ tost. Wn v ɖz wz Dot, tù fluśt n discmpozd t adapt hrslf t eni smōl ocuṛns v ɖ momnt; ɖ uɖr, Brʈa, hu rouz p huridli bfr ɖ rest, n left ɖ tebl.

“Gdbî!” sd stǎt Jon Pīribngl, pŭlñ on hiz drednòt cot. “I śl b bac at ɖ old tîm. Gdbî ol!”

“Gdbî, Jon,” rtrnd Cêleb.

H sīmd t se it bî rǒt, n t wev hiz hand in ɖ sem unconśs manr; fr h std obzrvñ Brʈa wɖ an añśs wunḍrñ fes, ɖt nvr oltrd its xpreśn.

“Gdbî, yuñ śevr!” sd ɖ joli Carịr, bndñ dǎn t cis ɖ ćîld; ẃć Tili Slǒbô, nǎ intnt upn hr nîf n forc, hd dpoztd aslip (n, strenj t se, wɖt damij) in a litl cót v Brʈa’z frṇśñ; “gdbî! Tîm wl cm, I s’poz, ẃn y’l trn ǎt intu ɖ cold, mî litl frend, n līv yr old faɖr t injô hiz pîp n hiz rūmatics in ɖ ćimnicornr; ê? Ẃr’z Dot?”

“I’m hir, Jon!” ś sd, startñ.

“Cm, cm!” rtrnd ɖ Carịr, clapñ hiz sǎndñ handz. “Ẃr’z ɖ pîp?”

“I qt fgot ɖ pîp, Jon.”

Fgot ɖ pîp! Wz sć a wundr evr hŕd v? Ś! Fgot ɖ pîp!

“I’l—I’l fil it d’recli. It’s sn dn.”

Bt it wz nt so sn dn, îɖr. It le in ɖ yźl ples—ɖ Carịr’z drednòt pocit—wɖ ɖ litl pǎć, hr ǒn wrc, fṛm ẃć ś wz yst t fil it; bt hr hand śc so, ɖt ś intangld it (n yt hr hand wz smōl inuf t hv cm ǎt īẓli, I am śr), n bungld teṛbli. Ɖ filñ v ɖ pîp n lîtñ it, ɖoz litl of̣sz in ẃć I hv cmndd hr dscreśn, wr vîļi dn fṛm frst t last. Jrñ ɖ hol proses, Tacltn std lcñ on mliśsli wɖ ɖ haf-clozd î; ẃć, ẃnvr it met hrz—or còt it, fr it cn hardli b sd t hv evr met anɖr î: rɖr biyñ a cnd v trap t snać it p—ōgmntd hr cnfyźn in a most rmarcbl dgri.

“Ẃ, ẃt a clumzi Dot y r ɖs afṭnun!” sd Jon. “I cd hv dn it betr mslf, I veṛli b’liv!”

Wɖ ɖz gd-nećrd wrdz, h stroud awe, n prezntli wz hŕd, in cumṗni wɖ Boxr, n ɖ old hors, n ɖ cart, mcñ lîvli ḿzic dǎn ɖ rod. Ẃt tîm ɖ drīmi Cêleb stl std, woćñ hiz blînd dōtr, wɖ ɖ sem xpreśn on hiz fes.

“Brʈa!” sd Cêleb, softli. “Ẃt hz hapnd? Hǎ ćenjd y r, mî darlñ, in a fy aurz—sins ɖs mornñ! Y sîḷnt n dul ol de! Ẃt z it? Tel m!”

“Ǒ, faɖr, faɖr!” craid ɖ Blînd Grl, brstñ intu tirz. “Ǒ, mî hard, hard fet!”

Cêleb drù hiz hand acrs hiz îz bfr h ansrd hr.

“Bt ʈnc hǎ ćirfl n hǎ hapi y hv bn, Brʈa! Hǎ gd, n hǎ mć luvd, bî mni ppl.”

“Ɖt strîcs m t ɖ hart, dir faɖr! Olwz so mîndfl v m! Olwz so cînd t m!”

Cêleb wz vri mć pplext t unḍstand hr.

“T b—t b blînd, Brʈa, mî pur dir,” h fōltrd, “z a gret aflix́n; bt—”

“I hv nvr flt it!” craid ɖ Blînd Grl. “I hv nvr flt it in its flnis. Nvr! I hv smtmz wśt ɖt I cd si y, or cd si him—onli wns, dir faɖr, onli fr wn litl minit—ɖt I mt nǒ ẃt it z I treźr p,” ś leid hr handz upn hr brest, “n hold hir! Ɖt I mt b śr I hv it rît! N smtmz (bt ɖen I wz a ćîld) I hv wept in mî prerz at nît, t ʈnc ɖt, ẃn yr iṃjz asndd fṛm mî hart t Hevn, ɖe mt nt b ɖ tru rzmbḷns v yrslvz. Bt I hv nvr hd ɖz fīlñz loñ. Ɖe hv pást awe, n left m tranqil n cntntd.”

“N ɖe wl agn,” sd Cêleb.

“Bt, faɖr! Ǒ, mî gd jntl faɖr, ber wɖ m, f I am wicid!” sd ɖ Blînd Grl. “Ɖs z nt ɖ soro ɖt so weiz m dǎn!”

Hr faɖr cd nt ćūz bt let hiz môst îz oṿflo; ś wz so rnist n pʈetic. Bt h dd nt unḍstand hr yt.

“Brñ hr t m,” sd Brʈa. “I canot hold it clozd n śut wɖn mslf. Brñ hr t m, faɖr!”

Ś ń h heztetd, n sd, “Me. Brñ Me!”

Me hŕd ɖ mnśn v hr nem, n, cmñ qaytli twdz hr, tućt hr on ɖ arm. Ɖ Blînd Grl trnd imīɉtli, n hld hr bî bʈ handz.

“Lc intu mî fes, Dir hart, Swīt hart!” sd Brʈa. “Rīd it wɖ yr bytifl îz, n tel m f ɖ truʈ z ritn on it.”

“Dir Brʈa, yes!”

Ɖ Blînd Grl, stl uptrnñ ɖ blanc sîtlis fes, dǎn ẃć ɖ tirz wr corsñ fast, adrest hr in ɖz wrdz:

“Ɖr z nt, in mî soul, a wś or ʈt ɖt z nt fr yr gd, brît Me! Ɖr z nt, in mî soul, a gretfl rec̣lex́n strongr ɖn ɖ dīp rmembṛns ẃć z stord ɖr v ɖ mni mni tîmz ẃn, in ɖ fl prîd v sît n byti, y hv hd cnsiḍreśn fr Blînd Brʈa, īvn ẃn w tū wr ćildṛn, or ẃn Brʈa wz az mć a ćîld az evr blîndnis cn b! Evri blesñ on yr hed! Lît upn yr hapi cors! Nt ɖ les, mî dir Me,”—n ś drù twdz hr in a closr grasp,—“nt ɖ les, mî brd, bcz, tde, ɖ nolij ɖt y r t b Hiz wîf hz rúñ mî hart olmst t brecñ! Faɖr, Me, Mẹri! Ǒ, fgiv m ɖt it z so, fr ɖ sec v ol h hz dn t rliv ɖ wirinis v mî darc lîf: n fr ɖ sec v ɖ b’lif y hv in m, ẃn I cōl Hevn t witnis ɖt I cd nt wś him marid t a wîf mor wrɖi v hiz gdnis!”

Ẃl spīcñ, ś hd rlist Me Fīldñ’z handz, n claspt hr garmnts in an attyd v mngld supḷceśn n luv. Sncñ lowr n lowr dǎn, az ś pṛsidd in hr strenj cnfeśn, ś dropt at last at ɖ fīt v hr frend, n hid hr blînd fes in ɖ foldz v hr dres.

“Gret Pǎr!” xclemd hr faɖr, smitn at wn blo wɖ ɖ truʈ, “hv I dsivd hr fṛm hr credl, bt t brec hr hart at last?”

It wz wel fr ol v ɖm ɖt Dot, ɖt bīmñ, ysfl, bizi litl Dot—fr sć ś wz, ẃtvr fōlts ś hd, n hvr y me lrn t het hr, in gd tîm—it wz wel fr ol v ɖm, I se, ɖt ś wz ɖr, or ẃr ɖs wd hv endd, it wr hard t tel. Bt Dot, rcuṿrñ hr slf-pześn, inṭpozd, bfr Me cd rplî, or Cêleb se anɖr wrd.

“Cm, cm, dir Brʈa! cm awe wɖ m! Gv hr yr arm, Me! So. Hǎ cmpozd ś z, y si, olrdi; n hǎ gd it z v hr t mînd s,” sd ɖ ćiri litl wmn, cisñ hr upn ɖ fōrhed. “Cm awe, dir Brʈa! Cm! n hir’z hr gd faɖr wl cm wɖ hr, w’nt y, Cêleb? T—b—śr!”

Wel, wel! ś wz a nobl litl Dot in sć ʈñz, n it mst hv bn an objṛt nećr ɖt cd hv wɖstd hr inflụns. Ẃn ś hd got pur Cêleb n hiz Brʈa awe, ɖt ɖe mt cumf̣t n cnsol ć uɖr, az ś ń ɖe onli cd, ś prezntli cem bǎnsñ bac,—ɖ seyñ z, az freś az eni deizi; I se freśr—t mǎnt gard ovr ɖt braiḍlñ litl pìs v consiqns in ɖ cap n gluvz, n privnt ɖ dir old crīćr fṛm mcñ dscuṿriz.

“So brñ m ɖ preśs Bebi, Tili,” sd ś, drw̃ a ćer t ɖ fîr; “n ẃl I hv it in mî lap, hir’z Msz. Fīldñ, Tili, wl tel m ol abt ɖ manijmnt v Bebiz, n pt m rît in twenti pônts ẃr I’m az roñ az cn b. W’nt y, Msz. Fīldñ?”

“So brñ m ɖ preśs Bebi, Tili,” sd ś, drw̃ a ćer t ɖ fîr; “n ẃl I hv it in mî lap, hir’z Msz. Fīldñ, Tili, wl tel m ol abt ɖ manijmnt v Bebiz, n pt m rît in twenti pônts ẃr I’m az roñ az cn b. W’nt y, Msz. Fīldñ?”

Nt īvn ɖ Wlś Jaynt, hu, acordñ t ɖ popylr xpreśn, wz so “slo” az t pform a fetl srjicl oṗreśn upn himslf, in eḿleśn v a juġlñ tric aćivd bî hiz arć eṇmi at brecfsțîm; nt īvn h fél haf so reḍli intu ɖ sner priperd fr him az ɖ old ledi intu ɖs artfl pitfōl. Ɖ fact v Tacltn hvñ wōct ǎt; n frɖrmr, v tū or ʈri ppl hvñ bn tōcñ tgɖr at a distns, fr tū minits, līvñ hr t hr ǒn rzorsz; wz qt inuf t hv pt hr on hr digṇti, n ɖ bweilmnt v ɖt mstirịs cnvulśn in ɖ Inḍgo Tred, fr for-n-twenti aurz. Bt ɖs bcmñ defṛns t hr xpirịns, on ɖ part v ɖ yuñ muɖr, wz so irizistbl, ɖt aftr a śort afcteśn v hymiḷti, ś bgan t inlîtn hr wɖ ɖ bst gres in ɖ wrld; n, sitñ bolt uprît bfr ɖ wicid Dot, ś dd, in haf an aur, dlivr mor infaḷbl dmestic reṣpiz n prīsepts ɖn wd (f actd on) hv utrli dstroid n dn p ɖt Yuñ Pīribngl, ɖo h hd bn an Inf̣nt Samsn.

T ćenj ɖ ʈīm, Dot dd a litl nīdlwrc—ś carid ɖ contents v a hol wrcbox in hr pocit; hvr ś cntrîvd it, I d’nt nǒ—ɖen dd a litl nrsñ; ɖen a litl mor nīdlwrc; ɖen hd a litl ẃisṗrñ ćat wɖ Me, ẃl ɖ old ledi dozd; n so in litl bits v busl, ẃć wz qt hr manr olwz, faund it a vri śort afṭnun. Ɖen, az it grù darc, n az it wz a soḷm part v ɖs Insttyśn v ɖ Picnic ɖt ś śd pform ol Brʈa’z hǎshold tascs, ś trimd ɖ fîr, n swept ɖ harʈ, n set ɖ tībōrd ǎt, n drù ɖ crtn, n lîtd a candl. Ɖen ś pleid an er or tū on a rūd cnd v harp, ẃć Cêleb hd cntrîvd fr Brʈa, n pleid ɖm vri wel; fr Nećr hd md hr delic̣t litl ir az ćôs a wn fr ḿzic az it wd hv bn fr juwlz, f ś hd hd eni t wer. Bî ɖs tîm it wz ɖ istabliśt aur fr hvñ ti; n Tacltn cem bac agn t śer ɖ mīl, n spend ɖ īvnñ.

Cêleb n Brʈa hd rtrnd sm tîm bfr, n Cêleb hd sat dǎn t hiz afṭnun’z wrc. Bt h cd’nt setl t it, pur felo, biyñ añśs n rmorsfl fr hiz dōtr. It wz tućñ t si him sitñ îdl on hiz wrcñstūl, rgardñ hr so wistf̣li, n olwz seyñ in hiz fes, “Hv I dsivd hr fṛm hr credl, bt t brec hr hart?”

Ẃn it wz nît, n ti wz dn, n Dot hd nʈñ mor t d in wośñ p ɖ cups n sōsrz; in a wrd—fr I mst cm t it, n ɖr z no ys in ptñ it of—ẃn ɖ tîm drù nî fr xpctñ ɖ Carịr’z rtrn in evri sǎnd v distnt ẃīlz, hr manr ćenjd agn, hr culr cem n wnt, n ś wz vri restlis. Nt az gd wîvz r ẃn liṣnñ fr ɖer huzbndz. No, no, no. It wz anɖr sort v restlisnis fṛm ɖt.

Ẃīlz hŕd. A hors’z fīt. Ɖ barcñ v a dog. Ɖ grajl aproć v ol ɖ sǎndz. Ɖ scraćñ pw v Boxr at ɖ dor!

“Huz step z ɖt?” craid Brʈa, startñ p.

“Huz step?” rtrnd ɖ Carịr, standñ in ɖ portl, wɖ hiz brǎn fes rudi az a wintrbéri fṛm ɖ cīn nîter. “Ẃ, mîn.”

“Ɖ uɖr step,” sd Brʈa. “Ɖ man’z tréd bhnd y!”

“Ś z nt t b dsivd,” obzrvd ɖ Carịr, lafñ. “Cm alñ, sr. Y’l b welcm, nvr fir!”

H spouc in a lǎd ton; n, az h spouc, ɖ def old jntlmn entrd.

“H’z nt so mć a strenjr ɖt y hv’nt sìn him wns, Cêleb,” sd ɖ Carịr. “Y’l gv him hǎsrūm tl w g?”

“Ǒ, śrli, Jon, n tec it az an onr!”

“H’z ɖ bst cumṗni on rʈ t tōc sīcrits in,” sd Jon. “I hv rīzṇbl gd luñz, bt h trîz ’m, I cn tel y. Sit dǎn, sr. Ol frendz hir, n glad t si y!”

Ẃn h hd impartd ɖs aśuṛns, in a vôs ɖt ampli c’roḅretd ẃt h hd sd abt hiz luñz, h add in hiz naćṛl ton, “A ćer in ɖ ćimnicornr, n līv t sit qt sîḷnt n lc plezntli abt him, z ol h cerz fr. H’z īẓli plizd.”

Brʈa hd bn liṣnñ intntli. Ś cōld Cêleb t hr sîd, ẃn h hd set ɖ ćer, n asct him, in a lo vôs, t dscrîb ɖer vizitr. Ẃn h hd dn so (trūli nǎ, wɖ scrūpyḷs fideḷti), ś muvd, fr ɖ frst tîm sins h hd cm in, n said, n sīmd t hv no frɖr inṭrest cnsrnñ him.

Ɖ Carịr wz in hî spirits, gd felo ɖt h wz, n fondr v hiz litl wîf ɖn evr.

“A clumzi Dot ś wz, ɖs afṭnun!” h sd, insrc̣lñ hr wɖ hiz ruf arm, az ś std, rmuvd fṛm ɖ rest; “n yt I lîc hr smhǎ. Si yondr, Dot!”

H pôntd t ɖ old man. Ś lct dǎn. I ʈnc ś trembld.

“H’z—ha, ha, ha!—h’z fl v adṃreśn fr y!” sd ɖ Carịr. “Tōct v nʈñ els ɖ hol we hir. Ẃ, h’z a brev old bô! I lîc him fr it!”

“I wś h hd a betr subjict, Jon,” ś sd wɖ an unīzi glans abt ɖ rūm. At Tacltn ispeṣ́li.

“A betr subjict!” craid ɖ jovịl Jon. “Ɖr’z no sć ʈñ. Cm! of wɖ ɖ gretcot, of wɖ ɖ ʈic śōl, of wɖ ɖ hevi ráprz! n a cozi haf-aur bî ɖ fîr. Mî humbl srvis, mistris. A gem at cribij, y n I? Ɖt’s harti. Ɖ cardz n bōrd, Dot. N a glas v bir hir, f ɖr’z eni left, smōl wîf!”

Hiz ćalinj wz adrest t ɖ old ledi, hu, axptñ it wɖ greśs redinis, ɖe wr sn ingejd upn ɖ gem. At frst, ɖ Carịr lct abt him smtmz wɖ a smîl, or nǎ n ɖen cōld Dot t pīp ovr hiz śoldr at hiz hand, n advîz him on sm nóti pônt. Bt hiz advrṣri biyñ a rijid diṣplinerịn, n subjict t an oceźnl wìcnis in rspct v pegñ mor ɖn ś wz intîtld t, rqîrd sć vijiḷns on hiz part, az left him nɖr îz nr irz t sper. Ɖus, hiz hol atnśn graɉli bcem abzorbd upn ɖ cardz; n h ʈt v nʈñ els, untl a hand upn hiz śoldr rstord him t a conśsnis v Tacltn.

“I am sori t dstrb y—bt a wrd d’recli.”

“I’m gwñ t dīl,” rtrnd ɖ Carịr. “It’s a crîsis.”

“It z,” sd Tacltn. “Cm hir, man!”

Ɖr wz ɖt in hiz pel fes ẃć md ɖ uɖr rîz imīɉtli, n asc him, in a huri, ẃt ɖ matr wz.

“Huś! Jon Pīribngl,” sd Tacltn, “I am sori fr ɖs. I am indd. I hv bn afred v it. I hv sspctd it fṛm ɖ frst.”

“Ẃt z it?” asct ɖ Carịr wɖ a frîtnd aspect.

“Huś! I’l śo y, f y’l cm wɖ m.”

Ɖ Carịr acumṗnid him wɖt anɖr wrd. Ɖe wnt acrs a yard, ẃr ɖ starz wr śînñ, n bî a litl sîddor, intu Tacltn’z ǒn cǎntñhǎs, ẃr ɖr wz a glas windo, cmandñ ɖ wéŗūm, ẃć wz clozd fr ɖ nît. Ɖr wz no lît in ɖ cǎntñhǎs itslf, bt ɖr wr lamps in ɖ loñ naro wéŗūm; n consiqntli ɖ windo wz brît.

“A momnt!” sd Tacltn. “Cn y ber t lc ʈru ɖt windo, d y ʈnc?”

“Ẃ nt?” rtrnd ɖ Carịr.

“A momnt mor,” sd Tacltn. “D’nt cmit eni vayḷns. It’s v no ys. It’s denjṛs tù. Y’r a stroñ-md man; n y mt d mrdr bfr y nǒ it.”

Ɖ Carịr lct him in ɖ fes, n rcôld a step az f h hd bn struc. In wn strîd h wz at ɖ windo, n h sw——

Ǒ, Śado on ɖ Harʈ! Ǒ, truʈfl Cricit! Ǒ, pfidịs wîf!

H sw hr wɖ ɖ old man—old no longr, bt irect n gaḷnt—bẹrñ in hiz hand ɖ fōls ẃît her ɖt hd wún hiz we intu ɖer dezḷt n mizṛbl hom. H sw hr liṣnñ t him, az h bnt hiz hed t ẃispr in hr ir; n suf̣rñ him t clasp hr rnd ɖ weist, az ɖe muvd slǒli dǎn ɖ dim wŭdn gaḷri twdz ɖ dor bî ẃć ɖe hd entrd it. H sw ɖm stop, n sw hr trn—t hv ɖ fes, ɖ fes h luvd so, so prizntd t hiz vy!—n sw hr, wɖ hr ǒn handz, ajust ɖ lî upn hiz hed, lafñ, az ś dd it, at hiz unsspiśs nećr!

H clenćt hiz stroñ rît hand at frst, az f it wd hv bìtn dǎn a layn. Bt, oṗnñ it imīɉtli agn, h spred it ǎt bfr ɖ îz v Tacltn (fr h wz tndr v hr īvn ɖen), n so, az ɖe pást ǎt, fél dǎn upn a dsc, n wz az wìc az eni inf̣nt.

H wz rápt p t ɖ ćin, n bizi wɖ hiz hors n parslz, ẃn ś cem intu ɖ rūm, priperd fr gwñ hom.

“Nǎ, Jon dir! Gd nît, Me! Gd nît, Brʈa!”

Cd ś cis ɖm? Cd ś b blîɖ n ćirfl in hr partñ? Cd ś vnćr t rvil hr fes t ɖm wɖt a bluś? Yes. Tacltn obzrvd hr closli, n ś dd ol ɖs.

Tili wz huśñ ɖ bebi, n ś crost n rīcrost Tacltn a duzn tîmz, rpitñ drǎẓli:

“Dd ɖ nolij ɖt it wz t b its wîvz, ɖen, riñ its hārts olmst t brecñ; n dd its faɖrz dsiv it fṛm its credlz bt t brec its hārts at last!”

“Nǎ, Tili, gv m ɖ Bebi! Gd nît, Mr. Tacltn. Ẃr’z Jon, fr gdnis’ sec?”

“H’z gwñ t wōc bsd ɖ hors’z hed,” sd Tacltn; hu hlpt hr t hr sīt.

“Mî dir Jon! Wōc? Tnît?”

Ɖ mufld figr v hr huzbnd md a hesti sîn in ɖ afrṃtiv; n, ɖ fōls strenjr n ɖ litl nrs biyñ in ɖer plesz, ɖ old hors muvd of. Boxr, ɖ unconśs Boxr, runñ on bfr, runñ bac, runñ rnd n rnd ɖ cart, n barcñ az trîumfntli n meṛli az evr.

Ẃn Tacltn hd gn of lîcwz, iscortñ Me n hr muɖr hom, pur Cêleb sat dǎn bî ɖ fîr bsd hiz dōtr; añśs n rmorsfl at ɖ cor; n stl seyñ, in hiz wistfl contmpleśn v hr, “Hv I dsivd hr fṛm hr credl, bt t brec hr hart at last?”

Ɖ tôz ɖt hd bn set in mośn fr ɖ Bebi hd ol stopt n run dǎn loñ ago. In ɖ fent lît n sîḷns, ɖ imṗtrbbli cām dolz, ɖ ajtetd rocñhorsz wɖ dstndd îz n nostṛlz, ɖ old jntlṃn at ɖ strītdorz, standñ haf dubld p upn ɖer felñ niz n anclz, ɖ rai-fest nutcracrz, ɖ vri Bīsts upn ɖer we intu ɖ Arc, in tūz, lîc a Bordñscūl ǎt wōcñ, mt hv bn imajind t b stricn mośnlis wɖ fntastic wundr at Dot biyñ fōls, or Tacltn b’luvid, undr eni combneśn v srcmstansz.

ĆRP Ɖ ƮRD

Ɖ  Duć cloc in ɖ cornr struc Ten ẃn ɖ Carịr sat dǎn bî hiz fîrsîd. So trubld n grīf-wòrn ɖt h sīmd t scer ɖ Ccu, hu, hvñ cut hiz ten mlodịs anǎnsmnts az śort az poṣbl, plunjd bac intu ɖ Mūriś Palis agn, n clapt hiz litl dor bhnd him, az f ɖ unwontd specṭcl wr tù mć fr hiz fīlñz.

F ɖ litl He-mcr hd bn armd wɖ ɖ śarpist v sîɖz, n hd cut at evri stroc intu ɖ Carịr’z hart, h nvr cd hv gaśt n wūndd it az Dot hd dn.

It wz a hart so fl v luv fr hr; so baund p n hld tgɖr bî ińmṛbl ʈredz v winñ rmembṛns, spun fṛm ɖ dêli wrcñ v hr mni qoḷtz v indirmnt; it wz a hart in ẃć ś hd inśrînd hrslf so jntli n so closli; a hart so sngl n so rnist in its Truʈ, so stroñ in rît, so wìc in roñ,—ɖt it cd ćeriś nɖr paśn nr rvnj at frst, n hd onli rūm t hold ɖ brocn imij v its Aidl.

Bt, slǒli, slǒli, az ɖ Carịr sat brūdñ on hiz harʈ, nǎ cold n darc, uɖr n firsr ʈts bgan t rîz wɖn him, az an angri wind cmz rîzñ in ɖ nît. Ɖ Strenjr wz bnʈ hiz ǎtrejd rūf. Ʈri steps wd tec him t hiz ćembrdor. Wn blo wd bìt it in. “Y mt d mrdr bfr y nǒ it,” Tacltn hd sd. Hǎ cd it b mrdr, f h gev ɖ viḷn tîm t grapl wɖ him hand t hand? H wz ɖ yungr man.

It wz an il-tîmd ʈt, bad fr ɖ darc mūd v hiz mînd. It wz an angri ʈt, gǒdñ him t sm avnjñ act, ɖt śd ćenj ɖ ćirfl hǎs intu a hōntd ples ẃć lonli travlrz wd dred t pas bî nît; n ẃr ɖ timid wd si śadoz struġlñ in ɖ ruind windoz ẃn ɖ mūn wz dim, n hír wîld nôzz in ɖ stormi weɖr.

H wz ɖ yungr man! Yes, yes; sm luvr hu hd wún ɖ hart ɖt h hd nvr tućt. Sm luvr v hr rli ćôs, v hūm ś hd ʈt n drīmd, fr hūm ś hd pînd n pînd, ẃn h hd fansid hr so hapi bî hiz sîd. Ǒ, aġni t ʈnc v it!

Ś hd bn abv-sterz wɖ ɖ Bebi; gtñ it t bed. Az h sat brūdñ on ɖ harʈ, ś cem clos bsd him, wɖt hiz nolij—in ɖ trnñ v ɖ rac v hiz gret miẓri, h lost ol uɖr sǎndz—n pt hr litl stūl at hiz fīt. H onli ń it ẃn h flt hr hand upn hiz ǒn, n sw hr lcñ p intu hiz fes.

Wɖ wundr? No. It wz hiz frst impreśn, n h wz fein t lc at hr agn, t set it rît. No, nt wɖ wundr. Wɖ an īgr n inqîrñ lc; bt nt wɖ wundr. At frst it wz alarmd n sirịs; ɖen, it ćenjd intu a strenj, wîld, dredfl smîl v recgniśn v hiz ʈts; ɖen, ɖr wz nʈñ bt hr claspt handz on hr brǎ, n hr bnt hed, n fōlñ her.

Ɖo ɖ pǎr v Omniṗtns hd bn hiz t wīld at ɖt momnt, h hd tù mć v its dvînr proṗti v Mrsi in hiz brest, t hv trnd wn feɖr’z weit v it agnst hr. Bt h cd nt ber t si hr crǎćñ dǎn upn ɖ litl sīt ẃr h hd ofn lct on hr, wɖ luv n prîd, so iṇsnt n ge; n, ẃn ś rouz n left him, sobñ az ś wnt, h flt it a rlif t hv ɖ vecnt ples bsd him rɖr ɖn hr so loñ-ćeriśt prezns. Ɖs in itslf wz anḡś cīnr ɖn ol, rmîndñ him hǎ dezḷt h wz bcm, n hǎ ɖ gret bond v hiz lîf wz rént asundr.

Ɖ mor h flt ɖs, n ɖ mor h ń h cd hv betr bòrn t si hr layñ preṃtyrli ded bfr him wɖ hr litl ćîld upn hr brest, ɖ hayr n ɖ strongr rouz hiz roʈ agnst hiz eṇmi. H lct abt him fr a wepn.

Ɖr wz a gun haññ on ɖ wōl. H tc it dǎn, n muvd a pes or tū twdz ɖ dor v ɖ pfidịs Strenjr’z rūm. H ń ɖ gun wz lodd. Sm śadǒi îdīa ɖt it wz just t śūt ɖs man lîc a wîld bīst sizd him, n dletd in hiz mînd untl it grù intu a monstṛs dīmn in cmplit pześn v him, castñ ǎt ol mîldr ʈts, n setñ p its undivîdd empîr.

Ɖt frêz z roñ. Nt castñ ǎt hiz mîldr ʈts, bt artf̣li trnsformñ ɖm. Ćenjñ ɖm intu scrjz t drîv him on. Trnñ wōtr intu blud, luv intu het, jntlnis intu blînd f’roṣti. Hr imij, sorowñ, humbld, bt stl plīdñ t hiz tndrnis n mrsi wɖ rzistlis pǎr, nvr left hiz mînd; bt, steyñ ɖr, it rjd him t ɖ dor; rezd ɖ wepn t hiz śoldr; fitd n nrvd hiz fngrz t ɖ trigr; n craid “Cil him! In hiz bed!”

H rvrst ɖ gun t bìt ɖ stoc upn ɖ dor; h olrdi hld it liftd in ɖ er; sm indistñt dzîn wz in hiz ʈts v cōlñ ǎt t him t flî, fr God’z sec, bî ɖ windo——

Ẃn sudnli, ɖ struġlñ fîr iluṃnetd ɖ hol ćimni wɖ a glo v lît; n ɖ Cricit on ɖ Harʈ bgan t Ćrp!

Ẃn sudnli, ɖ struġlñ fîr iluṃnetd ɖ hol ćimni wɖ a glo v lît; n ɖ Cricit on ɖ Harʈ bgan t Ćrp!

No sǎnd h cd hv hŕd, no hymn vôs, nt īvn hrz, cd so hv muvd n sofnd him. Ɖ artlis wrdz in ẃć ś hd tld him v hr luv fr ɖs sem Cricit wr wns mor freśli spocn; hr tremḅlñ, rnist manr at ɖ momnt wz agn bfr him; hr pleznt vôs—ǒ, ẃt a vôs it wz fr mcñ hǎsholdḿzic at ɖ fîrsîd v an onist man!—ʈrild ʈru n ʈru hiz betr nećr, n awouc it intu lîf n ax́n.

H rcôld fṛm ɖ dor, lîc a man wōcñ in hiz slīp, awecnd fṛm a frîtfl drīm; n pt ɖ gun asd. Claspñ hiz handz bfr hiz fes, h ɖen sat dǎn agn bsd ɖ fîr, n faund rlif in tirz.

Claspñ hiz handz bfr hiz fes, h ɖen sat dǎn agn bsd ɖ fîr, n faund rlif in tirz.

Ɖ Cricit on ɖ Harʈ cem ǎt intu ɖ rūm, n std in Fẹri śep bfr him.

“‘I luv it,’” sd ɖ Fẹri Vôs, rpitñ ẃt h wel rmembrd, “‘fr ɖ mni tîmz I hv hŕd it, n ɖ mni ʈts its harmlis ḿzic hz gvn m.’”

“Ś sd so!” craid ɖ Carịr. “Tru!”

“‘Ɖs hz bn a hapi hom, Jon! n I luv ɖ Cricit fr its sec!’”

“It hz bn, Hevn nz,” rtrnd ɖ Carịr. “Ś md it hapi, olwz,—untl nǎ.”

“So gresf̣li swīt-tmprd; so dmestic, jôfl, bizi, n lît-hartd!” sd ɖ Vôs.

“Uɖ̇wz I nvr cd hv luvd hr az I dd,” rtrnd ɖ Carịr.

Ɖ Vôs, c’rectñ him, sd “d.”

Ɖ Carịr rpitd “az I dd.” Bt nt frmli. Hiz fōlṭrñ tuñ rzistd hiz cntrol, n wd spīc in its ǒn we fr itslf n him.

Ɖ Figr, in an attyd v invceśn, rezd its hand n sd:

“Upn yr ǒn harʈ—”

“Ɖ harʈ ś hz blîtd,” inṭpozd ɖ Carịr.

“Ɖ harʈ ś hz—hǎ ofn!—blest n brîtnd,” sd ɖ Cricit; “ɖ harʈ ẃć, bt fr hr, wr onli a fy stonz n brics n rusti barz, bt ẃć hz bn, ʈru hr, ɖ Ōltr v yr Hom; on ẃć y hv nîtli sacṛfîst sm peti paśn, slfiśnis, or cer, n ofrd p ɖ homij v a tranqil mînd, a trustñ nećr, n an oṿflowñ hart; so ɖt ɖ smoc fṛm ɖs pur ćimni hz gn upwd wɖ a betr fregṛns ɖn ɖ rićist insns ɖt z brnt bfr ɖ rićist śrînz in ol ɖ gōdi templz v ɖs wrld!—Upn yr ǒn harʈ; in its qayt sañćri; srǎndd bî its jntl inflụnsz n asośieśnz; hír hr! Hír m! Hír evrʈñ ɖt spīcs ɖ lanḡj v yr harʈ n hom!”

“N plīdz fr hr?” inqîrd ɖ Carịr.

“Ol ʈñz ɖt spīc ɖ lanḡj v yr harʈ n hom mst plīd fr hr!” rtrnd ɖ Cricit. “Fr ɖe spīc ɖ truʈ.”

N ẃl ɖ Carịr, wɖ hiz hed upn hiz handz, cntinyd t sit medtetñ in hiz ćer, ɖ Prezns std bsd him, sjstñ hiz rflex́nz bî its pǎr, n prizntñ ɖm bfr him, az in a glas or picćr. It wz nt a solitri Prezns. Fṛm ɖ harʈston, fṛm ɖ ćimni, fṛm ɖ cloc, ɖ pîp, ɖ cetl, n ɖ credl; fṛm ɖ flor, ɖ wōlz, ɖ sīlñ, n ɖ sterz; fṛm ɖ cart wɖt, n ɖ cuḅd wɖn, n ɖ hǎsholdimplimnts; fṛm evrʈñ n evri ples wɖ ẃć ś hd evr bn fmiłr, n wɖ ẃć ś hd evr intwînd wn rec̣lex́n v hrslf in hr unhapi huzbnd’z mînd,—Fẹriz cem trūpñ fʈ. Nt t stand bsd him az ɖ Cricit dd, bt t bizi n bstŕ ɖmslvz. T d ol onr t hr imij. T pl him bî ɖ scrts, n pônt t it ẃn it apird. T clustr rnd it, n imbres it, n stru flǎrz fr it t tréd on. T trî t crǎn its fer hed wɖ ɖer tîni handz. T śo ɖt ɖe wr fond v it, n luvd it; n ɖt ɖr wz nt wn ugli, wicid, or akzetri crīćr t clem nolij v it—nn bt ɖer plêfl n apruvñ slvz.

Hiz ʈts wr constnt t hr imij. It wz olwz ɖr.

Ś sat playñ hr nīdl, bfr ɖ fîr, n sññ t hrslf. Sć a blîɖ, ʈrîvñ, stedi litl Dot! Ɖ Fẹri figrz trnd upn him ol at wns, bî wn cnsnt, wɖ wn pṛdijs consntretd stér, n sīmd t se, “Z ɖs ɖ lît wîf y r mōrnñ fr?”

Ɖr wr sǎndz v geyti ǎtsd, ḿzicl instṛmnts, n nôzi tuñz, n laftr. A crǎd v yuñ meri-mcrz cem porñ in, amñ hūm wr Me Fīldñ n a scor v priti grlz. Dot wz ɖ fẹrist v ɖm ol; az yuñ az eni v ɖm tù. Ɖe cem t sumn hr t jôn ɖer parti. It wz a dans. F evr litl ft wr md fr dansñ, hrz wz, śrli. Bt ś laft, n śc hr hed, n pôntd t hr cc̣ri on ɖ fîr, n hr tebl redi spred; wɖ an xultñ dfayns ɖt rendrd hr mor ćarmñ ɖn ś wz bfr. N so ś meṛli dsmist ɖm, nodñ t hr wd-bi partnrz, wn bî wn, az ɖe pást ǎt, wɖ a comicl indifṛns, inuf t mc ɖm g n drǎn ɖmslvz imīɉtli f ɖe wr hr admîrrz—n ɖe mst hv bn so, mor or les; ɖe cd’nt hlp it. N yt indifṛns wz nt hr caṛctr. Ǒ no! Fr prezntli ɖr cem a srtn Carịr t ɖ dor; n, bles hr, ẃt a welcm ś bstoud upn him!

Agn ɖ stẹrñ figrz trnd upn him ol at wns, n sīmd t se, “Z ɖs ɖ wîf hu hz fōrsecn y?”

A śado fél upn ɖ mirr or ɖ picćr: cōl it ẃt y wl. A gret śado v ɖ Strenjr, az h frst std undnʈ ɖer rūf; cuṿrñ its srfis, n blotñ ǎt ol uɖr objicts. Bt, ɖ nimbl Fẹriz wrct lîc bìz t clir it of agn. N Dot agn wz ɖr. Stl brît n bytifl.

Rocñ hr litl Bebi in its credl, sññ t it softli, n restñ hr hed upn a śoldr ẃć hd its cǎnṭpart in ɖ ḿzñ figr bî ẃć ɖ Fẹri Cricit std.

Ɖ nît—I mīn ɖ riyl nît: nt gwñ bî Fẹri clocs—wz wẹrñ nǎ; n, in ɖs stej v ɖ Carịr’z ʈts, ɖ mūn brst ǎt, n śon brîtli in ɖ scî. Phps sm cām n qayt lît hd rizn olso in hiz mînd; n h cd ʈnc mor sobrli v ẃt hd hapnd.

Olɖo ɖ śado v ɖ Strenjr fél at inṭvlz upn ɖ glas—olwz dstñt, n big, n ʈuṛli dfînd—it nvr fél so darcli az at frst. Ẃnvr it apird, ɖ Fẹriz utrd a jenṛl crî v consṭneśn, n plaid ɖer litl armz n legz wɖ incnsiṿbl activti t rub it ǎt. N ẃnvr ɖe got at Dot agn, n śoud hr t him wns mor, brît n bytifl, ɖe ćird in ɖ most inspîrñ manr.

Ɖe nvr śoud hr uɖ̇wz ɖn bytifl n brît, fr ɖe wr Hǎshold Spirits t hūm fōlshd z an anạleśn; n biyñ so, ẃt Dot wz ɖr fr ɖm, bt ɖ wn activ, bīmñ, pleznt litl crīćr hu hd bn ɖ lît n sún v ɖ Carịr’z Hom?

Ɖ Fẹriz wr pṛdiɉsli xîtd ẃn ɖe śoud hr, wɖ ɖ Bebi, goṣpñ amñ a nót v sej old metṛnz, n afctñ t b wundṛs old n metṛnli hrslf, n līnñ in a stêd dḿr old we upn hr huzbnd’z arm, atmtñ—ś! sć a bud v a litl wmn—t cnve ɖ îdīa v hvñ abjurd ɖ vaṇtiz v ɖ wrld in jenṛl, n v biyñ ɖ sort v prsn t hūm it wz no novlti at ol t b a muɖr; yt, in ɖ sem breʈ, ɖe śoud hr lafñ at ɖ Carịr fr biyñ ōcẉd, n pŭlñ p hiz śrt colr t mc him smart, n minsñ meṛli abt ɖt vri rūm t tīć him hǎ t dans!

Ɖe trnd, n stérd imnsli at him ẃn ɖe śoud hr wɖ ɖ Blînd Grl; fr, ɖo ś carid ćirflnis n aṇmeśn wɖ hr ẃr-so-evr ś wnt, ś bòr ɖoz inflụnsz intu Cêleb Plumr’z hom, hīpt p n runñ ovr. Ɖ Blînd Grl’z luv fr hr, n trust in hr, n grattyd t hr; hr ǒn gd bizi we v setñ Brʈa’z ʈancs asd; hr dxtṛs litl arts fr filñ p ć momnt v ɖ vizit in dwñ smʈñ ysfl t ɖ hǎs, n riyli wrcñ hard ẃl fênñ t mc hoḷde; hr bǎntifl pṛviźn v ɖoz standñ delic̣siz, ɖ Vīl n Ham Pî n ɖ botlz v Bir; hr redịnt litl fes arîvñ at ɖ dor, n tecñ līv; ɖ wundrfl xpreśn in hr hol slf, fṛm hr nīt ft t ɖ crǎn v hr hed, v biyñ a part v ɖ istabliśmnt—a smʈñ nesṣri t it, ẃć it cd’nt b wɖt,—ol ɖs ɖ Fẹriz revld in, n luvd hr fr. N wns agn ɖe lct upn him ol at wns, apilñli, n sīmd t se, ẃl sm amñ ɖm nesld in hr dres n fondld hr, “Z ɖs ɖ wîf hu hz btreid yr confidns?”

Mor ɖn wns, or twîs, or ʈrîs, in ɖ loñ ʈtfl nît, ɖe śoud hr t him sitñ on hr feṿrit sīt, wɖ hr bnt hed, hr handz claspt on hr brǎ, hr fōlñ her. Az h hd sìn hr last. N ẃn ɖe faund hr ɖus, ɖe nɖr trnd nr lct upn him, bt gaɖrd clos rnd hr, n cumf̣td n cist hr, n prest on wn anɖr, t śo simṗʈi n cîndnis t hr, n fgot him oltgɖr.

Ɖus ɖ nît pást. Ɖ mūn wnt dǎn; ɖ starz grù pel; ɖ cold de brouc; ɖ sún rouz. Ɖ Carịr stl sat, ḿzñ, in ɖ ćimnicornr. H hd sat ɖr, wɖ hiz hed upn hiz handz, ol nît. Ol nît ɖ feʈfl Cricit hd bn Ćrp, Ćrp, Ćrpñ on ɖ Harʈ. Ol nît h hd lisnd t its vôs. Ol nît ɖ Hǎshold Fẹriz hd bn bizi wɖ him. Ol nît ś hd bn emịbl n blemlis in ɖ glas, xpt ẃn ɖt wn śado fél upn it.

H rouz p ẃn it wz brōd de, n wośt n drest himslf. H cd’nt g abt hiz custmri ćirfl aṿceśnz—h wontd spirit fr ɖm—bt it matrd ɖ les ɖt it wz Tacltn’z wedñde, n h hd arenjd t mc hiz rǎndz bî proxi. H hd ʈt t hv gn meṛli t ćrć wɖ Dot. Bt sć planz wr at an end. It wz ɖer ǒn wedñde tù. Ā! hǎ litl h hd lct fr sć a cloz t sć a yir!

Ɖ Carịr xpctd ɖt Tacltn wd pe him an rli vizit; n h wz rît. H hd nt wōct t n fro bfr hiz ǒn dor mni minits, ẃn h sw ɖ tômrćnt cmñ in hiz śêz alñ ɖ rod. Az ɖ śêz drù nirr, h psivd ɖt Tacltn wz drest ǎt sprūsli fr hiz marij, n ɖt h hd dec̣retd hiz hors’z hed wɖ flǎrz n fevrz.

Ɖ hors lct mć mor lîc a brîdgrūm ɖn Tacltn, huz haf-clozd î wz mor dis’griybli xpresiv ɖn evr. Bt ɖ Carịr tc litl hīd v ɖs. Hiz ʈts hd uɖr okpeśn.

“Jon Pīribngl!” sd Tacltn wɖ an er v cndoḷns. “Mî gd felo, hǎ d y fînd yrslf ɖs mornñ?”

“I hv hd bt a pur nît, Mastr Tacltn,” rtrnd ɖ Carịr, śecñ hiz hed: “fr I hv bn a gd dīl dstrbd in mî mînd. Bt it’s ovr nǎ! Cn y sper m haf an aur or so, fr sm prîṿt tōc?”

“I cem on prṗs,” rtrnd Tacltn, alîtñ. “Nvr mînd ɖ hors. H’l stand qayt inuf, wɖ ɖ reinz ovr ɖs post, f y’l gv him a mǎʈfl v he.”

Ɖ Carịr hvñ bròt it fṛm hiz stebl n set it bfr him, ɖe trnd intu ɖ hǎs.

“Y r nt marid bfr nūn,” h sd, “I ʈnc?”

“No,” ansrd Tacltn. “Plenti v tîm. Plenti v tîm.”

Ẃn ɖe entrd ɖ cićn, Tili Slǒbô wz rapñ at ɖ Strenjr’z dor; ẃć wz onli rmuvd fṛm it bî a fy steps. Wn v hr vri red îz (fr Tili hd bn crayñ ol nît loñ, bcz hr mistris craid) wz at ɖ cīhol; n ś wz nocñ vri lǎd, n sīmd frîtnd.

“F y plīz I c’nt mc nbdi hír,” sd Tili, lcñ rnd. “I hop nbdi an’t gn n bn n daid f y plīz!”

Ɖs fiḷnʈropic wś Mis Slǒbô emf̣sîzd wɖ verịs ny raps n cics at ɖ dor, ẃć léd t no rzult ẃtvr.

“Śl I g?” sd Tacltn. “It’s krịs.”

Ɖ Carịr, hu hd trnd hiz fes fṛm ɖ dor, sînd him t g f h wd.

So Tacltn wnt t Tili Slǒbô’z rlif; n h tù cict n noct; n h tù feld t gt ɖ līst rplî. Bt h ʈt v trayñ ɖ handl v ɖ dor; n, az it opnd īẓli, h pīpt in, lct in, wnt in, n sn cem runñ ǎt agn.

“Jon Pīribngl,” sd Tacltn in hiz ir, “I hop ɖr hz bn nʈñ—nʈñ raś in ɖ nît?”

Ɖ Carịr trnd upn him qcli.

“Bcz h’z gn!” sd Tacltn; “n ɖ windo’z opn. I d’nt si eni marcs—t b śr, it’s olmst on a levl wɖ ɖ gardn: bt I wz afred ɖr mt hv bn sm—sm scufl. Ê?”

H nirli śut p ɖ xpresiv î oltgɖr; h lct at him so hard. N h gev hiz î, n hiz fes, n hiz hol prsn, a śarp twist. Az f h wd hv scrùd ɖ truʈ ǎt v him.

“Mc yrslf īzi,” sd ɖ Carịr. “H wnt intu ɖt rūm last nît, wɖt harm in wrd or dīd fṛm m, n nwn hz entrd it sins. H z awe v hiz ǒn fri wil. I’d g ǎt gladli at ɖt dor, n beg mî bred fṛm hǎs t hǎs, fr lîf, f I cd so ćenj ɖ past ɖt h hd nvr cm. Bt h hz cm n gn. N I hv dn wɖ him!”

“Ǒ!—Wel, I ʈnc h hz got of priti īzi,” sd Tacltn, tecñ a ćer.

Ɖ snir wz lost upn ɖ Carịr, hu sat dǎn tù, n śêdd hiz fes wɖ hiz hand, fr sm litl tîm, bfr pṛsidñ.

“Y śoud m last nît,” h sd at leñʈ, “mî wîf—mî wîf ɖt I luv—sīcṛtli—”

“N tndrli,” insińuetd Tacltn.

“—Cnîvñ at ɖt man’z dsgîz, n gvñ him oṗtyṇtiz v mītñ hr alon. I ʈnc ɖr’z no sît I wd’nt hv rɖr sìn ɖn ɖt. I ʈnc ɖr’z no man in ɖ wrld I wd’nt hv rɖr hd t śo it m.”

“I cnfes t hvñ hd mî sspiśnz olwz,” sd Tacltn. “N ɖt hz md m objx́ṇbl hir, I nǒ.”

“Bt, az y dd śo it m,” psyd ɖ Carịr, nt mîndñ him; “n az y sw hr, mî wîf, mî wîf ɖt I luv”—hiz vôs, n î, n hand grù stedịr n frmr az h rpitd ɖz wrdz: evidntli in psywns v a stedfst prṗs—“az y sw hr at ɖs dis’dvantij, it z rît n just ɖt y śd olso si wɖ mî îz, n lc intu mî brest, n nǒ ẃt mî mînd z upn ɖ subjict. Fr it’s setld,” sd ɖ Carịr, rgardñ him atntivli. “N nʈñ cn śec it nǎ.”

Tacltn mutrd a fy jenṛl wrdz v asnt abt its biyñ nesṣri t vinḍcet smʈñ or uɖr; bt h wz oṿōd bî ɖ manr v hiz cmpańn. Plen n unpoliśt az it wz, it hd a smʈñ digṇfaid n nobl in it, ẃć nʈñ bt ɖ soul v jenṛs onr dwelñ in ɖ man cd hv impartd.

“I am a plen, ruf man,” psyd ɖ Carịr “wɖ vri litl t rec̣mnd m. I am nt a clevr man, az y vri wel nǒ. I am nt a yuñ man. I luvd mî litl Dot, bcz I hd sìn hr gro p, fṛm a ćîld, in hr faɖr’z hǎs; bcz I ń hǎ preśs ś wz; bcz ś hd bn mî lîf fr yirz n yirz. Ɖr’z mni men I c’nt cmper wɖ, hu nvr cd hv luvd mî litl Dot lîc m, I ʈnc!”

H pōzd, n softli bìt ɖ grǎnd a śort tîm wɖ hiz ft, bfr rzymñ:

“I ofn ʈt ɖt ɖo I wz’nt gd inuf fr hr, I śd mc hr a cînd huzbnd, n phps nǒ hr valy betr ɖn anɖr; n in ɖs we I recnsîld it t mslf, n cem t ʈnc it mt b poṣbl ɖt w śd b marid. N, in ɖ end, it cem abt, n w wr marid!”

“Ha!” sd Tacltn wɖ a sgnificnt śec v hiz hed.

“I hd studid mslf; I hd hd xpirịns v mslf; I ń hǎ mć I luvd hr, n hǎ hapi I śd b,” psyd ɖ Carịr. “Bt I hd nt—I fīl it nǎ—sfiśntli cnsidrd hr.”

“T b śr,” sd Tacltn. “Gidinis, frivoḷti, ficlnis, luv v adṃreśn! Nt cnsidrd! Ol left ǎt v sît! Ha!”

“Y hd bst nt inṭrupt m,” sd ɖ Carịr wɖ sm strņis, “tl y unḍstand m; n y’r wîd v dwñ so. F, yesṭde, I’d hv struc ɖt man dǎn at a blo, hu derd t briɖ a wrd agnst hr, tde I’d set mî ft upn hiz fes, f h wz mî bruɖr!”

Ɖ tômrćnt gezd at him in astoniśmnt. H wnt on in a softr ton:

“Dd I cnsidr,” sd ɖ Carịr, “ɖt I tc hr—at hr ej, n wɖ hr byti—fṛm hr yuñ cmpańnz, n ɖ mni sīnz v ẃć ś wz ɖ orṇmnt; in ẃć ś wz ɖ brîtist litl star ɖt evr śon, t śut hr p fṛm de t de in mî dul hǎs, n cīp mî tīdịs cumṗni? Dd I cnsidr hǎ litl sūtd I wz t hr sprîtli hymr, n hǎ wirism a plodñ man lîc m mst b t wn v hr qc spirit? Dd I cnsidr ɖt it wz no merit in m, or clem in m, ɖt I luvd hr, ẃn evrbdi mst hu ń hr? Nvr. I tc advantij v hr hopfl nećr n hr ćirfl dispziśn; n I marid hr. I wś I nvr hd! Fr hr sec; nt fr mîn!”

Ɖ tômrćnt gezd at him wɖt wncñ. Īvn ɖ haf-śut î wz opn nǎ.

“Hevn bles hr!” sd ɖ Carịr, “fr ɖ ćirfl constnsi wɖ ẃć ś hz traid t cīp ɖ nolij v ɖs fṛm m! N Hevn hlp m, ɖt, in mî slo mînd, I hv nt faund it ǎt bfr! Pur ćîld! Pur Dot! I nt t fînd it ǎt, hu hv sìn hr îz fil wɖ tirz ẃn sć a marij az ǎr ǒn wz spocn v! I, hu hv sìn ɖ sīcrit tremḅlñ on hr lips a hundṛd tîmz, n nvr sspctd it, tl last nît! Pur grl! Ɖt I cd evr hop ś wd b fond v m! Ɖt I cd evr b’liv ś wz!”

“Ś md a śo v it,” sd Tacltn. “Ś md sć a śo v it, ɖt, t tel y ɖ truʈ, it wz ɖ oṛjin v mî msgvñz.”

N hir h asrtd ɖ s’pirioṛti v Me Fīldñ, hu srtnli md no sort v śo v biyñ fond v him.

“Ś hz traid,” sd ɖ pur Carịr wɖ gretr imośn ɖn h hd xibtd yt; “I onli nǎ bgin t nǒ hǎ hard ś hz traid, t b mî dytifl n zeḷs wîf. Hǎ gd ś hz bn; hǎ mć ś hz dn; hǎ brev n stroñ a hart ś hz; let ɖ hapinis I hv noun undr ɖs rūf ber witnis! It wl b sm hlp n cumf̣t t m ẃn I am hir alon.”

“Hir alon?” sd Tacltn. “Ǒ! Ɖen y d mīn t tec sm notis v ɖs?”

“I mīn,” rtrnd ɖ Carịr, “t d hr ɖ gretist cîndnis, n mc hr ɖ bst reṗreśn, in mî pǎr. I cn rlis hr fṛm ɖ dêli pen v an unīql marij, n ɖ strugl t cnsil it. Ś śl b az fri az I cn rendr hr.”

“Mc hr reṗreśn!” xclemd Tacltn, twistñ n trnñ hiz gret irz wɖ hiz handz. “Ɖr mst b smʈñ roñ hir. Y dd’nt se ɖt, v cors.”

Ɖ Carịr set hiz grip upn ɖ colr v ɖ tômrćnt, n śc him lîc a rìd.

“Lisn t m!” h sd. “N tec cer ɖt y hír m rît. Lisn t m. D I spīc plenli?”

“Vri plenli indd,” ansrd Tacltn.

“Az f I mnt it?”

“Vri mć az f y mnt it.”

“I sat upn ɖt harʈ, last nît, ol nît,” xclemd ɖ Carịr. “On ɖ spot ẃr ś hz ofn sat bsd m, wɖ hr swīt fes lcñ intu mîn. I cōld p hr hol lîf de bî de. I hd hr dir slf, in its evri pasij, in rvy bfr m. N, upn mî soul, ś z iṇsnt, f ɖr z Wn t juj ɖ iṇsnt n gilti!”

Stōnś Cricit on ɖ Harʈ! Loyl Hǎshold Fẹriz!

“Paśn n dstrust hv left m!” sd ɖ Carịr; “n nʈñ bt mî grīf rmenz. In an unhapi momnt sm old luvr, betr sūtd t hr tests n yirz ɖn I, fōrsecn, phps, fr m, agnst hr wil, rtrnd. In an unhapi momnt, tecn bî s’prîz, n wontñ tîm t ʈnc v ẃt ś dd, ś md hrslf a parti t hiz treć̣ri bî cnsilñ it. Last nît ś sw him, in ɖ inṭvy w witnist. It wz roñ. Bt, uɖ̇wz ɖn ɖs, ś z iṇsnt, f ɖr z truʈ on rʈ!”

“F ɖt z yr opińn—” Tacltn bgan.

“So, let hr g!” psyd ɖ Carịr. “G, wɖ mî blesñ fr ɖ mni hapi aurz ś hz gvn m, n mî fgivnis fr eni pañ ś hz cōzd m. Let hr g, n hv ɖ pīs v mînd I wś hr! Ś’l nvr het m. Ś’l lrn t lîc m betr ẃn I’m nt a drag upn hr, n ś werz ɖ ćen I hv riṿtd mor lîtli. Ɖs z ɖ de on ẃć I tc hr, wɖ so litl ʈt fr hr injômnt, fṛm hr hom. Tde ś śl rtrn t it, n I wl trubl hr no mor. Hr faɖr n muɖr wl b hir tde—w hd md a litl plan fr cīpñ it tgɖr—n ɖe śl tec hr hom. I cn trust hr ɖr, or enẃr. Ś līvz m wɖt blem, n ś wl liv so I am śr. F I śd dî—I me phps ẃl ś z stl yuñ; I hv lost sm curij in a fy aurz—ś’l fînd ɖt I rmembrd hr, n luvd hr t ɖ last! Ɖs z ɖ end v ẃt y śoud m. Nǎ, it’s ovr!”

“Ǒ no, Jon, nt ovr! D nt se it’s ovr yt! Nt qt yt. I hv hŕd yr nobl wrdz. I cd nt stìl awe, pritndñ t b ignṛnt v ẃt hz afctd m wɖ sć dīp grattyd. D nt se it’s ovr tl ɖ cloc hz struc agn!”

Ś hd entrd śortli aftr Tacltn, n hd rmend ɖr. Ś nvr lct at Tacltn, bt fixt hr îz upn hr huzbnd. Bt ś cept awe fṛm him, setñ az wîd a spes az poṣbl btwn ɖm; n, ɖo ś spouc wɖ most impaśnd rṇstnis, ś wnt no nirr t him īvn ɖen. Hǎ difṛnt in ɖs fṛm hr old slf!

“No hand cn mc ɖ cloc ẃć wl strîc agn fr m ɖ aurz ɖt r gn,” rplaid ɖ Carịr wɖ a fent smîl. “Bt let it b so, f y wl, mî dir. It wl strîc sn. It’s v litl matr ẃt w se. I’d trî t plīz y in a hardr ces ɖn ɖt.”

“Wel!” mutrd Tacltn. “I mst b of, fr, ẃn ɖ cloc strîcs agn, it’l b nesṣri fr m t b upn mî we t ćrć. Gd mornñ, Jon Pīribngl. I’m sori t b dprîvd v ɖ pleźr v yr cumṗni. Sori fr ɖ los, n ɖ oceźn v it tù!”

“I hv spocn plenli?” sd ɖ Carịr, acumṗniyñ him t ɖ dor.

“Ǒ, qt!”

“N y’l rmembr ẃt I hv sd?”

“Ẃ, f y cmpel m t mc ɖ obẓveśn,” sd Tacltn, prīvịsli tecñ ɖ pricōśn v gtñ intu hiz śêz, “I mst se ɖt it wz so vri unixpctd, ɖt I’m far fṛm biyñ lîcli t fget it.”

“Ɖ betr fr s bʈ,” rtrnd ɖ Carịr. “Gdbî. I gv y jô!”

“I wś I cd gv it t y,” sd Tacltn. “Az I c’nt, ʈancī. Btwn ǎrslvz (az I tld y bfr, ê?) I d’nt mć ʈnc I śl hv ɖ les jô in mî marid lîf bcz Me hz’nt bn tù ofiśs abt m, n tù dmonstṛtiv. Gdbî! Tec cer v yrslf.”

Ɖ Carịr std lcñ aftr him untl h wz smōlr in ɖ distns ɖn hiz hors’z flǎrz n fevrz nir at hand; n ɖen, wɖ a dīp sai, wnt strolñ lîc a restlis, brocn man, amñ sm neḅrñ elmz; unwilñ t rtrn untl ɖ cloc wz on ɖ īv v strîcñ.

Hiz litl wîf, biyñ left alon, sobd pitịsli; bt ofn draid hr îz n ćect hrslf, t se hǎ gd h wz, hǎ xḷnt h wz! n wns or twîs ś laft; so harṭli, trîumfntli, n inc̣hiṛntli (stl crayñ ol ɖ tîm), ɖt Tili wz qt hoṛfaid.

“Ǎ, f y plīz, d’nt!” sd Tili. “It’s inuf t ded n beri ɖ Bebi, so it z f y plīz.”

“Wl y brñ him smtmz t si hiz faɖr, Tili,” inqîrd hr mistris, drayñ hr îz,—“ẃn I c’nt liv hir, n hv gn t mî old hom?”

“Ǎ, f y plīz, d’nt!” craid Tili, ʈrowñ bac hr hed, n brstñ ǎt intu a hǎl—ś lct at ɖ momnt uncomnli lîc Boxr. “Ǎ, f y plīz, d’nt! Ǎ, ẃt hz evrbdi gn n bn n dn wɖ evrbdi, mcñ evrbdi els so rećid? Ǎ-ǎ-ǎ-ǎ!”

Ɖ soft-hartd Slǒbô teild of at ɖs juñćr intu sć a dploṛbl hǎl, ɖ mor tṛmnḍs fṛm its loñ s’preśn, ɖt ś mst infaḷbli hv awecnd ɖ Bebi, n frîtnd him intu smʈñ sirịs (probbli cnvulśnz), f hr îz hd nt incǎntrd Cêleb Plumr līdñ in hiz dōtr. Ɖs specṭcl rstorñ hr t a sns v ɖ pṛpraytiz, ś std fr sm fy momnts sîḷnt, wɖ hr mǎʈ wîd opn; n ɖen, postñ of t ɖ bed on ẃć ɖ Bebi le aslip, danst in a wird, St. Vîṭs manr on ɖ flor, n at ɖ sem tîm rumijd wɖ hr fes n hed amñ ɖ bedcloɖz, apaṛntli d’rîvñ mć rlif fṛm ɖoz xtrordnri oṗreśnz.

“Mẹri!” sd Brʈa. “Nt at ɖ marij!”

“I tld hr y wd nt b ɖr, mum,” ẃisprd Cêleb. “I hŕd az mć last nît. Bt bles y,” sd ɖ litl man, tecñ hr tndrli bî bʈ handz, “I d’nt cer fr ẃt ɖe se. I d’nt b’liv ɖm. Ɖr an’t mć v m, bt ɖt litl śd b torn t pìsz snr ɖn I’d trust a wrd agnst y!”

H pt hiz armz abt hr nec n hugd hr, az a ćîld mt hv hugd wn v hiz ǒn dolz.

“Brʈa cd’nt ste at hom ɖs mornñ,” sd Cêleb. “Ś wz afred, I nǒ, t hír ɖ belz rñ, n cd’nt trust hrslf t b so nir ɖm on ɖer wedñde. So w startd in gd tîm, n cem hir. I hv bn ʈncñ v ẃt I hv dn,” sd Cêleb aftr a momnt’s pōz; “I hv bn blemñ mslf tl I hardli ń ẃt t d, or ẃr t trn, fr ɖ dstres v mînd I hv cōzd hr; n I’v cm t ɖ cncluźn ɖt I’d betr, f y’l ste wɖ m, mum, ɖ ẃl, tel hr ɖ truʈ. Y’l ste wɖ m ɖ ẃl?” h inqîrd, tremḅlñ fṛm hed t ft. “I d’nt nǒ ẃt ifct it me hv upn hr; I d’nt nǒ ẃt ś’l ʈnc v m; I d’nt nǒ ɖt ś’l evr cer fr hr pur faɖr aftwdz. Bt it’s bst fr hr ɖt ś śd b undisivd, n I mst ber ɖ consiqnsz az I dzrv!”

“Mẹri,” sd Brʈa, “ẃr z yr hand? Ā! Hir it z; hir it z!” presñ it t hr lips wɖ a smîl, n drw̃ it ʈru hr arm. “I hŕd ɖm spīcñ softli amñ ɖmslvz last nît v sm blem agnst y. Ɖe wr roñ.”

Ɖ Carịr’z wîf wz sîḷnt. Cêleb ansrd fr hr.

“Ɖe wr roñ,” h sd.

“I ń it!” craid Brʈa, prǎdli. “I tld ɖm so. I scornd t hír a wrd! Blem hr wɖ justis!” ś prest ɖ hand btwn hr ǒn, n ɖ soft ćīc agnst hr fes. “No, I am nt so blînd az ɖt.”

Hr faɖr wnt on wn sîd v hr, ẃl Dot rmend upn ɖ uɖr, holdñ hr hand.

“I nǒ y ol,” sd Brʈa, “betr ɖn y ʈnc. Bt nn so wel az hr. Nt īvn y, faɖr. Ɖr z nʈñ haf so riyl n so tru abt m az ś z. F I cd b rstord t sît ɖs instnt, n nt a wrd wr spocn, I cd ćūz hr fṛm a crǎd! Mî sistr!”

“Brʈa, mî dir!” sd Cêleb. “I hv smʈñ on mî mînd I wont t tel y ẃl w ʈri r alon. Hír m cîndli! I hv a cnfeśn t mc t y, mî darlñ!”

“A cnfeśn, faɖr?”

“I hv wondrd fṛm ɖ truʈ, n lost mslf, mî ćîld,” sd Cêleb wɖ a pitịbl xpreśn in hiz bwildrd fes. “I hv wondrd fṛm ɖ truʈ, intndñ t b cînd t y; n hv bn cruwl.”

Ś trnd hr wundr-stricn fes twdz him, n rpitd “Cruwl!”

“H akzz himslf tù stroñli, Brʈa,” sd Dot. “Y’l se so prezntli. Y’l b ɖ frst t tel him so.”

“H cruwl t m!” craid Brʈa wɖ a smîl v incṛdyḷti.

“Nt mīnñ it, mî ćîld,” sd Cêleb. “Bt I hv bn: ɖo I nvr sspctd it tl yesṭde. Mî dir blînd dōtr, hír m n fgiv m. Ɖ wrld y liv in, hart v mîn, dz’nt xist az I hv reprizntd it. Ɖ îz y hv trustd in hv bn fōls t y.”

Ś trnd hr wundr-stricn fes twdz him stl; bt drù bac, n cluñ closr t hr frend.

“Yr rod in lîf wz ruf, mî pur wn,” sd Cêleb, “n I mnt t smuɖ it fr y. I hv oltrd objicts, ćenjd ɖ caṛctrz v ppl, invntd mni ʈñz ɖt nvr hv bn, t mc y hapịr. I hv hd cnsilmnts fṛm y, pt dspśnz on y, God fgiv m! n srǎndd y wɖ fansiz.”

“Bt livñ ppl r nt fansiz?” ś sd huridli, n trnñ vri pel, n stl rtîrñ fṛm him. “Y c’nt ćenj ɖm.”

“I hv dn so, Brʈa,” plīdd Cêleb. “Ɖr z wn prsn ɖt y nǒ, mî duv—”

“Ǒ, faɖr! ẃ d y se, I nǒ?” ś ansrd in a trm v cīn rproć. “Ẃt n hūm d I nǒ? I hu hv no līdr! I so mizṛbli blînd!”

In ɖ anḡś v hr hart, ś strećt ǎt hr handz, az f ś wr gropñ hr we; ɖen spred ɖm, in a manr most f’lorn n sad, upn hr fes.

“Ɖ marij ɖt tecs ples tde,” sd Cêleb, “z wɖ a strn, sordid, grîndñ man. A hard mastr t y n m, mî dir, fr mni yirz. Ugli in hiz lcs, n in hiz nećr. Cold n caḷs olwz. Unlîc ẃt I hv pentd him t y in evrʈñ, mî ćîld. In evrʈñ.”

“Ǒ, ẃ,” craid ɖ Blînd Grl, torćrd, az it sīmd, olmst bynd indyṛns, “ẃ dd y evr d ɖs? Ẃ dd y evr fil mî hart so fl, n ɖen cm in lîc Deʈ, n ter awe ɖ objicts v mî luv? O Hevn, hǎ blînd I am! Hǎ hlplis n alon!”

Hr aflictd faɖr huñ hiz hed, n ofrd no rplî bt in hiz penitns n soro.

Ś hd bn bt a śort tîm in ɖs paśn v rgret ẃn ɖ Cricit on ɖ Harʈ, unhŕd bî ol bt hr, bgan t ćrp. Nt meṛli, bt in a lo, fent, sorowñ we. It wz so mōrnfl, ɖt hr tirz bgan t flo; n, ẃn ɖ Prezns ẃć hd bn bsd ɖ Carịr ol nît, apird bhnd hr, pôntñ t hr faɖr, ɖe fél dǎn lîc ren.

Ś hŕd ɖ cricitvôs mor plenli sn, n wz conśs, ʈru hr blîndnis, v ɖ Prezns hoṿrñ abt hr faɖr.

“Mẹri,” sd ɖ Blînd Grl, “tel m ẃt mî hom z. Ẃt it trūli z.”

“It z a pur ples, Brʈa; vri pur n bér indd. Ɖ hǎs wl scersli cīp ǎt wind n ren anɖr wintr. It z az rufli śīldd fṛm ɖ weɖr, Brʈa,” Dot cntinyd in a lo, clir vôs, “az yr pur faɖr in hiz sac̦loʈ cot.”

Ɖ Blînd Grl, gretli ajtetd, rouz, n léd ɖ Carịr’z litl wîf asd.

“Ɖoz preznts ɖt I tc sć cer v; ɖt cem olmst at mî wś, n wr so dirli welcm t m,” ś sd, tremḅlñ; “ẃr dd ɖe cm fṛm? Dd y snd ɖm?”

“No.”

“Hu, ɖen?”

Dot sw ś ń olrdi, n wz sîḷnt. Ɖ Blînd Grl spred hr handz bfr hr fes agn. Bt in qt anɖr manr nǎ.

“Dir Mẹri, a momnt. Wn momnt. Mor ɖs we. Spīc softli t m. Y r tru I nǒ. Y’d nt dsiv m nǎ; wd y?”

“No, Brʈa, indd!”

“No, I am śr y wd nt. Y hv tù mć piti fr m. Mẹri, lc acrs ɖ rūm t ẃr w wr jst nǎ—t ẃr mî faɖr z—mî faɖr, so cmpaśṇt n luvñ t m—n tel m ẃt y si.”

“I si,” sd Dot, hu unḍstd hr wel, “an old man sitñ in a ćer, n līnñ sorofl on ɖ bac, wɖ hiz fes restñ on hiz hand. Az f hiz ćîld śd cumf̣t him, Brʈa.”

“Yes, yes. Ś wl. G on.”

“H z an old man, wòrn wɖ cer n wrc. H z a sper, djctd, ʈtfl, gre-herd man. I si him nǎ, dspondnt n baud dǎn, n strîvñ agnst nʈñ. Bt, Brʈa, I hv sìn him mni tîmz bfr, n strîvñ hard in mni wez, fr wn gret secrid objict. N I onr hiz gre hed, n bles him!”

Ɖ Blînd Grl brouc awe fṛm hr; n, ʈrowñ hrslf upn hr niz bfr him, tc ɖ gre hed t hr brest.

“It z mî sît rstord. It z mî sît!” ś craid. “I hv bn blînd, n nǎ mî îz r opn. I nvr ń him! T ʈnc I mt hv daid, n nvr trūli sìn ɖ faɖr hu hz bn so luvñ t m!”

Ɖr wr no wrdz fr Cêleb’z imośn.

“Ɖr z nt a gaḷnt figr on ɖs rʈ,” xclemd ɖ Blînd Grl, holdñ him in hr imbres, “ɖt I wd luv so dirli, n wd ćeriś so dvotidli, az ɖs! Ɖ greyr, n mor wòrn, ɖ dirr, faɖr! Nvr let ɖm se I am blînd agn. Ɖr’z nt a furo in hiz fes, ɖr’z nt a her upn hiz hed, ɖt śl b fgotn in mî prerz n ʈancs t Hevn!”

Cêleb manijd t artikḷt, “Mî Brʈa!”

“N in mî blîndnis I b’livd him,” sd ɖ grl, c’resñ him wɖ tirz v xqizit afx́n, “t b so difṛnt. N hvñ him bsd m de bî de, so mîndfl v m olwz, nvr drīmd v ɖs!”

“Ɖ freś smart faɖr in ɖ blu cot, Brʈa,” sd pur Cêleb. “H’z gn!”

“Nʈñ z gn,” ś ansrd. “Dirist faɖr, no! Evrʈñ z hir—in y. Ɖ faɖr ɖt I luvd so wel; ɖ faɖr ɖt I nvr luvd inuf, n nvr ń; ɖ beṇfactr hūm I frst bgan t revṛns n luv, bcz h hd sć simṗʈi fr m,—ol r hir in y. Nʈñ z ded t m. Ɖ soul v ol ɖt wz most dir t m z hir—hir, wɖ ɖ wòrn fes, n ɖ gre hed. N I am nt blînd, faɖr, eni longr!”

Dot’s hol atnśn hd bn consntretd, jrñ ɖs discors, upn ɖ faɖr n dōtr; bt lcñ, nǎ, twdz ɖ litl He-mcr in ɖ Mūriś medo, ś sw ɖt ɖ cloc wz wɖn a fy minits v strîcñ, n fél, imīɉtli, intu a nrṿs n xîtd stet.

“Faɖr!” sd Brʈa, heztetñ. “Mẹri!”

“Yes, mî dir,” rtrnd Cêleb. “Hir ś z.”

“Ɖr z no ćenj in hr. Y nvr tld m enʈñ v hr ɖt wz nt tru?”

“I śd hv dn it, mî dir, I’m afred,” rtrnd Cêleb, “f I cd hv md hr betr ɖn ś wz. Bt I mst hv ćenjd hr fr ɖ wrs, f I hd ćenjd hr at ol. Nʈñ cd impruv hr, Brʈa.”

Confidnt az ɖ Blînd Grl hd bn ẃn ś asct ɖ qsćn, hr dlît n prîd in ɖ rplî, n hr rnyd imbres v Dot, wr ćarmñ t bhold.

“Mor ćenjz ɖn y ʈnc fr me hapn, ɖo, mî dir,” sd Dot. “Ćenjz fr ɖ betr, I mīn; ćenjz fr gret jô t sm v s. Y ms’nt let ɖm startl y tù mć, f eni sć śd evr hapn, n afct y. R ɖoz ẃīlz upn ɖ rod? Y’v a qc ir, Brʈa. R ɖe ẃīlz?”

“Yes. Cmñ vri fast.”

“I—I—I nǒ y hv a qc ir,” sd Dot, plesñ hr hand upn hr hart, n evidntli tōcñ on az fast az ś cd, t hîd its palṗtetñ stet, “bcz I hv notist it ofn, n bcz y wr so qc t fînd ǎt ɖt strenj step last nît. Ɖo ẃ y śd hv sd, az I vri wel rec̣lect y dd se, Brʈa, ‘Huz step z ɖt?’ n ẃ y śd hv tecn eni gretr obẓveśn v it ɖn v eni uɖr step, I d’nt nǒ. Ɖo, az I sd jst nǎ, ɖr r gret ćenjz in ɖ wrld: gret ćenjz: n w c’nt d betr ɖn priper ǎrslvz t b s’prîzd at hardli enʈñ.”

Cêleb wundrd ẃt ɖs mnt; psivñ ɖt ś spouc t him, no les ɖn t hiz dōtr. H sw hr, wɖ astoniśmnt, so flutrd n dstrest ɖt ś cd scersli briɖ; n holdñ t a ćer, t sev hrslf fṛm fōlñ.

“Ɖe r ẃīlz indd!” ś pantd. “Cmñ nirr! Nirr! Vri clos! N nǎ y hír ɖm stopñ at ɖ gardn-get! N nǎ y hír a step ǎtsd ɖ dor—ɖ sem step, Brʈa, z it nt?—n nǎ——!”

Ś utrd a wîld crî v uncntroḷbl dlît; n runñ p t Cêleb, pt hr handz upn hiz îz, az a yuñ man ruśt intu ɖ rūm, n, flññ awe hiz hat intu ɖ er, cem swīpñ dǎn upn ɖm.

“Z it ovr?” craid Dot.

“Yes!”

“Haṗli ovr?”

“Yes!”

“D y rec̣lect ɖ vôs, dir Cêleb? Dd y evr hír ɖ lîc v it bfr?” craid Dot.

“F mî bô in ɖ Goldn Sǎʈ Americaz wz alîv——!” sd Cêleb, tremḅlñ.

“H z alîv!” śrīct Dot, rmuvñ hr handz fṛm hiz îz, n clapñ ɖm in xṭsi. “Lc at him! Si ẃr h standz bfr y, hlʈi n stroñ! Yr ǒn dir sun. Yr ǒn dir livñ, luvñ bruɖr, Brʈa!”

Ol onr t ɖ litl crīćr fr hr transports! Ol onr t hr tirz n laftr, ẃn ɖ ʈri wr loct in wn anɖr’z armz! Ol onr t ɖ hartinis wɖ ẃć ś met ɖ súnbrnt sêlrfelo, wɖ hiz darc strīmñ her, hafwe, n nvr trnd hr rozi litl mǎʈ asd, bt sufrd him t cis it frīli, n t pres hr t hiz bǎndñ hart!

N onr t ɖ Ccu tù—ẃ nt?—fr brstñ ǎt v ɖ trapdor in ɖ Mūriś Palis lîc a hǎsbrecr, n hicupñ twelv tîmz on ɖ asmbld cumṗni, az f h hd got drunc fr jô!

Ɖ Carịr, enṭrñ, startd bac. N wel h mt, t fînd himslf in sć gd cumṗni.

“Lc, Jon!” sd Cêleb, xultñli, “lc hir! Mî ǒn bô fṛm ɖ Goldn Sǎʈ Americaz! Mî ǒn sun! Him ɖt y fitd ǎt, n snt awe yrslf! Him ɖt y wr olwz sć a frend t!”

Ɖ Carịr advanst t sīz him bî ɖ hand; bt, rcôlñ, az sm fīćr in hiz fes awecnd a rmembṛns v ɖ Def Man in ɖ Cart, sd:

“Edẉd! Wz it y?”

“Nǎ tel him ol!” craid Dot. “Tel him ol, Edẉd; n d’nt sper m, fr nʈñ śl mc m sper mslf in hiz îz, evr agn.”

“I wz ɖ man,” sd Edẉd.

“N cd y stìl, dsgîzd, intu ɖ hǎs v yr old frend?” rjônd ɖ Carịr. “Ɖr wz a franc bô wns—hǎ mni yirz z it, Cêleb, sins w hŕd ɖt h wz ded, n hd it pruvd, w ʈt?—hu nvr wd hv dn ɖt.”

“Ɖr wz a jenṛs frend v mîn wns; mor a faɖr t m ɖn a frend,” sd Edẉd; “hu nvr wd hv jujd m, or eni uɖr man, unhŕd. Y wr h. So I am srtn y wl hír m nǎ.”

Ɖ Carịr, wɖ a trubld glans at Dot, hu stl cept far awe fṛm him, rplaid, “Wel! ɖt’s bt fer. I wl.”

“Y mst nǒ ɖt ẃn I left hir a bô,” sd Edẉd, “I wz in luv, n mî luv wz rtrnd. Ś wz a vri yuñ grl, hu phps (y me tel m) dd’nt nǒ hr ǒn mînd. Bt I ń mîn, n I hd a paśn fr hr.”

“Y hd!” xclemd ɖ Carịr. “Y!”

“Indd I hd,” rtrnd ɖ uɖr. “N ś rtrnd it. I hv evr sins b’livd ś dd, n nǎ I am śr ś dd.”

“Hevn hlp m!” sd ɖ Carịr. “Ɖs z wrs ɖn ol.”

“Constnt t hr,” sd Edẉd, “n rtrnñ, fl v hop, aftr mni hardśps n perilz, t rdim mî part v ǎr old contract, I hŕd, twenti mîlz awe, ɖt ś wz fōls t m; ɖt ś hd fgotn m; n hd bstoud hrslf upn anɖr n a rićr man. I hd no mînd t rproć hr; bt I wśt t si hr, n t pruv bynd dspyt ɖt ɖs wz tru. I hopt ś mt hv bn forst intu it agnst hr ǒn dzîr n rec̣lex́n. It wd b smōl cumf̣t, bt it wd b sm, I ʈt, n on I cem. Ɖt I mt hv ɖ truʈ, ɖ riyl truʈ, obzrvñ frīli fr mslf, n jujñ fr mslf, wɖt obstrux́n on ɖ wn hand, or prizntñ mî ǒn inflụns (f I hd eni) bfr hr, on ɖ uɖr, I drest mslf unlîc mslf—y nǒ hǎ; n wêtd on ɖ rod—y nǒ ẃr. Y hd no sspiśn v m; nɖr hd—hd ś,” pôntñ t Dot, “untl I ẃisprd in hr ir at ɖt fîrsîd, n ś so nirli btreid m.”

“Bt ẃn ś ń ɖt Edẉd wz alîv, n hd cm bac,” sobd Dot, nǎ spīcñ fr hrslf, az ś hd brnd t d, ol ʈru ɖs naṛtiv; “n ẃn ś ń hiz prṗs, ś advîzd him bî ol mīnz t cīp hiz sīcrit clos; fr hiz old frend Jon Pīribngl wz mć tù opn in hiz nećr, n tù clumzi in ol arṭfis—biyñ a clumzi man in jenṛl,” sd Dot, haf lafñ n haf crayñ—“t cīp it fr him. N ẃn ś—ɖt’s m, Jon,” sobd ɖ litl wmn—“tld him ol, n hǎ hiz swīthart hd b’livd him t b ded; n hǎ ś hd at last bn oṿpswedd bî hr muɖr intu a marij ẃć ɖ sili, dir old ʈñ cōld advntejs; n ẃn ś—ɖt’s m agn, Jon—tld him ɖe wr nt yt marid (ɖo clos upn it), n ɖt it wd b nʈñ bt a sacṛfîs f it wnt on, fr ɖr wz no luv on hr sîd; n ẃn h wnt nirli mad wɖ jô t hír it,—ɖen ś—ɖt’s m agn—sd ś wd g btwn ɖm, az ś hd ofn dn bfr in old tîmz, Jon, n wd sǎnd hiz swīthart, n b śr ɖt ẃt ś—m agn, Jon—sd n ʈt wz rît. N it WZ rît, Jon! N ɖe wr bròt tgɖr, Jon! N ɖe wr marid, Jon, an aur ago! N hir’z ɖ Brîd! N Gruf n Tacltn me dî a bać̣lr! N I’m a hapi litl wmn, Me, God bles y!”

Ś wz an irizistbl litl wmn, f ɖt b enʈñ t ɖ prṗs; n nvr so cmplitli irizistbl az in hr preznt transports. Ɖr nvr wr cngrać̣leśnz so indirñ n dliśs az ɖoz ś laviśt on hrslf n on ɖ Brîd.

Amd ɖ tymult v imośnz in hiz brest, ɖ onist Carịr hd std cnfǎndd. Flayñ, nǎ, twdz hr, Dot strećt ǎt hr hand t stop him, n rtritd az bfr.

“No, Jon, no! Hír ol! D’nt luv m eni mor, Jon, tl y’v hŕd evri wrd I hv t se. It wz roñ t hv a sīcrit fṛm y, Jon. I’m vri sori. I dd’nt ʈnc it eni harm, tl I cem n sat dǎn bî y on ɖ litl stūl last nît. Bt ẃn I ń, bî ẃt wz ritn in yr fes, ɖt y hd sìn m wōcñ in ɖ gaḷri wɖ Edẉd, n ẃn I ń ẃt y ʈt, I flt hǎ gidi n hǎ roñ it wz. Bt ǒ, dir Jon, hǎ cd y, cd y ʈnc so?”

Litl wmn, hǎ ś sobd agn! Jon Pīribngl wd hv còt hr in hiz armz. Bt no; ś wd’nt let him.

“D’nt luv m yt, plīz, Jon! Nt fr a loñ tîm yt! Ẃn I wz sad abt ɖs intndd marij, dir, it wz bcz I rmembrd Me n Edẉd sć yuñ luvrz; n ń ɖt hr hart wz far awe fṛm Tacltn. Y b’liv ɖt, nǎ, d’nt y, Jon?”

Jon wz gwñ t mc anɖr ruś at ɖs apil; bt ś stopt him agn.

“No; cīp ɖr, plīz, Jon! Ẃn I laf at y, az I smtmz d, Jon, n cōl y clumzi n a dir old gūs, n nemz v ɖt sort, it’s bcz I luv y, Jon, so wel, n tec sć pleźr in yr wez, n wd’nt si y oltrd in ɖ līst rspct t hv y md a cñ tmoro.”

“Hūror!” sd Cêleb wɖ unyźl vigr. “Mî opińn!”

“N ẃn I spīc v ppl biyñ midl-ejd n stedi, Jon, n pritnd ɖt w r a humdrum cupl, gwñ on in a jogtrot sort v we, it’s onli bcz I’m sć a sili litl ʈñ, Jon, ɖt I lîc, smtmz, t act az a cnd v Ple wɖ Bebi, n ol ɖt: n mc b’liv.”

Ś sw ɖt h wz cmñ; n stopt him agn. Bt ś wz vri nirli tù lêt.

“No, d’nt luv m fr anɖr minit or tū, f y plīz, Jon! Ẃt I wont most t tel y, I hv cept t ɖ last. Mî dir, gd, jenṛs Jon, ẃn w wr tōcñ ɖ uɖr nît abt ɖ Cricit, I hd it on mî lips t se, ɖt at frst I dd nt luv y qt so dirli az I d nǎ; ẃn I frst cem hom hir, I wz haf afred ɖt I mt’nt lrn t luv y evri bit az wel az I hopt n preid I mt—biyñ so vri yuñ, Jon! Bt, dir Jon, evri de n aur I luvd y mor n mor. N f I cd hv luvd y betr ɖn I d, ɖ nobl wrdz I hŕd y se ɖs mornñ wd hv md m. Bt I c’nt. Ol ɖ afx́n ɖt I hd (it wz a gret dīl, Jon) I gev y, az y wel dzrv, loñ, loñ ago, n I hv no mor left t gv. Nǎ, mî dir huzbnd, tec m t yr hart agn! Ɖt’s mî hom, Jon; n nvr, nvr ʈnc v sndñ m t eni uɖr!”

Y nvr wl d’rîv so mć dlît fṛm siyñ a glorịs litl wmn in ɖ armz v a ʈrd parti az y wd hv flt f y hd sìn Dot run intu ɖ Carịr’z imbres. It wz ɖ most cmplit, unmiṭgetd, soul-frōt litl pìs v rṇstnis ɖt evr y bheld in ol yr dez.

Y me b śr ɖ Carịr wz in a stet v prfict rapćr; n y me b śr Dot wz lîcwz; n y me b śr ɖe ol wr, inclūsiv v Mis Slǒbô, hu wept copịsli fr jô, n, wśñ t includ hr yuñ ćarj in ɖ jenṛl inṭćenj v cngrać̣leśnz, handd rnd ɖ Bebi t evrbdi in s’xeśn, az f it wr smʈñ t drinc.

Bt, nǎ, ɖ sǎnd v ẃīlz wz hŕd agn ǎtsd ɖ dor; n smbdi xclemd ɖt Gruf n Tacltn wz cmñ bac. Spīḍli ɖt wrɖi jntlmn apird, lcñ worm n flustrd.

“Ẃ, ẃt ɖ Devl’z ɖs, Jon Pīribngl?” sd Tacltn. “Ɖr’z sm mstec. I apôntd Msz. Tacltn t mīt m at ɖ ćrć, n I’l swer I pást hr on ɖ rod, on hr we hir. Ǒ! hir ś z! I beg yr pardn, sr; I hv’nt ɖ pleźr v nwñ y; bt, f y cn d m ɖ fevr t sper ɖs yuñ ledi, ś hz rɖr a ptiklr ingejmnt ɖs mornñ.”

“Bt I c’nt sper hr,” rtrnd Edẉd. “I cd’nt ʈnc v it.”

“Ẃt d y mīn, y vaġbond?” sd Tacltn.

“I mīn ɖt, az I cn mc alawns fr yr biyñ vxt,” rtrnd ɖ uɖr wɖ a smîl, “I am az def t harś discors ɖs mornñ az I wz t ol discors last nît.”

Ɖ lc ɖt Tacltn bstoud upn him, n ɖ start h gev!

“I am sori, sr,” sd Edẉd, holdñ ǎt Me’z left hand, n ispeṣ́li ɖ ʈrd fngr, “ɖt ɖ yuñ ledi c’nt acumṗni y t ćrć; bt, az ś hz bn ɖr wns ɖs mornñ, phps y’l xkz hr.”

Tacltn lct hard at ɖ ʈrd fngr, n tc a litl pìs v silvr pepr, apaṛntli cntenñ a rñ, fṛm hiz weistcot pocit.

“Mis Slǒbô,” sd Tacltn, “wl y hv ɖ cîndnis t ʈro ɖt in ɖ fîr? Ʈancī.”

“It wz a prīvịs ingejmnt, qt an old ingejmnt, ɖt privntd mî wîf fṛm cīpñ hr apôntmnt wɖ y, I aśur y,” sd Edẉd.

“Mr. Tacltn wl d m ɖ justis t acnolij ɖt I rvild it t him feʈf̣li; n ɖt I tld him, mni tîmz, I nvr cd fget it,” sd Me, bluśñ.

“Ǒ, srtnli!” sd Tacltn. “Ǒ, t b śr! Ǒ, it’s ol rît, it’s qt c’rect! Msz. Edẉd Plumr, I infŕ?”

“Ɖt’s ɖ nem,” rtrnd ɖ brîdgrūm.

“Ā! I śd’nt hv noun y, sr,” sd Tacltn, scrūṭnîzñ hiz fes naroli, n mcñ a lo bǎ. “I gv y jô, sr!”

“Ʈancī.”

“Msz. Pīribngl,” sd Tacltn, trnñ sudnli t ẃr ś std wɖ hr huzbnd; “I’m sori. Y hv’nt dn m a vri gret cîndnis, bt, upn mî lîf, I am sori. Y r betr ɖn I ʈt y. Jon Pīribngl, I am sori. Y unḍstand m; ɖt’s inuf. It’s qt c’rect, lediz n jntlṃn ol, n prf̣cli saṭsfactri. Gd mornñ!”

Wɖ ɖz wrdz h carid it of, n carid himslf of tù: mirli stopñ at ɖ dor t tec ɖ flǎrz n fevrz fṛm hiz hors’z hed, n t cic ɖt animl wns in ɖ ribz, az a mīnz v informñ him ɖt ɖr wz a scru lūs in hiz arenjmnts.

V cors, it bcem a sirịs dyti nǎ t mc sć a de v it az śd marc ɖz ivnts fr a hî Fīst n Fstivl in ɖ Pīribngl Caḷndr fr eṿmor. Acordñli, Dot wnt t wrc t pṛdys sć an enttenmnt az śd rflect undayñ onr on ɖ hǎs n on evrwn cnsrnd; n, in a vri śort spes v tîm, ś wz p t hr dimpld elboz in flaur, n ẃîṭnñ ɖ Carịr’z cot, evri tîm h cem nir hr, bî stopñ him t gv him a cis. Ɖt gd felo wośt ɖ grīnz, n pīld ɖ trnips, n brouc ɖ plets, n upset ayn pots fl v cold wōtr on ɖ fîr, n md himslf ysfl in ol sorts v wez: ẃl a cupl v pṛfeśnl asistnts, hesṭli cōld in fṛm smẃr in ɖ nebrhd, az on a pônt v lîf or deʈ, ran agnst ć uɖr in ol ɖ dorwez n rnd ol ɖ cornrz, n evrbdi tumbld ovr Tili Slǒbô n ɖ Bebi, evrẃr. Tili nvr cem ǎt in sć fors bfr. Hr ybiqti wz ɖ ʈīm v jenṛl adṃreśn. Ś wz a stumḅlñbloc in ɖ pasij at fîv-n-twenti minits past tū; a mantrap in ɖ cićn at haf-past tū prisîsli; n a pitfōl in ɖ garit at fîv-n-twenti minits t ʈri. Ɖ Bebi’z hed wz, az it wr, a tst n tućston fr evri dscripśn v matr, animl, vejtbl, n minṛl. Nʈñ wz in ys ɖt de ɖt dd’nt cm, at sm tîm or uɖr, intu clos aqentns wɖ it.

Ɖen ɖr wz a gret Xpdiśn set on ft t g n fînd ǎt Msz. Fīldñ; n t b dizṃli penitnt t ɖt xḷnt jntlwmn; n t brñ hr bac, bî fors, f nīdfl, t b hapi n fgivñ. N ẃn ɖ Xpdiśn frst dscuvrd hr, ś wd lisn t no trmz at ol, bt sd, an unspīcbl numbr v tîmz, ɖt evr ś śd hv livd t si ɖ de! n cd’nt b got t se enʈñ els, xpt “Nǎ cari m t ɖ grev”: ẃć sīmd absrd, on acǎnt v hr nt biyñ ded, or enʈñ at ol lîc it. Aftr a tîm ś lapst intu a stet v dredfl cāmnis, n obzrvd ɖt, ẃn ɖt unforćṇt tren v srcmstansz hd ocŕd in ɖ Inḍgo Tred, ś hd fsin ɖt ś wd b xpozd, jrñ hr hol lîf, t evri spīśīz v insult n contyṃli; n ɖt ś wz glad t fînd it wz ɖ ces; n begd ɖe wd’nt trubl ɖmslvz abt hr,—fr ẃt wz ś?—ǒ dir! a nbdi!—bt wd fget ɖt sć a biyñ livd, n wd tec ɖer cors in lîf wɖt hr. Fṛm ɖs bitrli sarcastic mūd ś pást intu an angri wn, in ẃć ś gev vnt t ɖ rmarcbl xpreśn ɖt ɖ wrm wd trn f trodn on; n, aftr ɖt, ś yīldd t a soft rgret, n sd, f ɖe hd onli gvn hr ɖer confidns, ẃt mt ś nt hv hd it in hr pǎr t sjst! Tecñ advantij v ɖs crîsis in hr fīlñz, ɖ Xpdiśn imbrest hr; n ś vri sn hd hr gluvz on, n wz on hr we t Jon Pīribngl’z in a stet v unimpīćbl jntiḷti; wɖ a pepr parsl at hr sîd cntenñ a cap v stet, olmst az tōl, n qt az stif, az a mîtr.

Ɖen, ɖr wr Dot’s faɖr n muɖr t cm in anɖr litl śêz; n ɖe wr bhnd ɖer tîm; n firz wr enttend; n ɖr wz mć lcñ ǎt fr ɖm dǎn ɖ rod; n Msz. Fīldñ olwz wd lc in ɖ roñ n moṛli imposbl d’rex́n; n, biyñ aprîzd ɖr-ov, hopt ś mt tec ɖ liḅti v lcñ ẃr ś plizd. At last ɖe cem; a ćubi litl cupl, jogñ alñ in a snug n cumftbl litl we ɖt qt b’loñd t ɖ Dot faṃli; n Dot n hr muɖr, sîd bî sîd, wr wundrfl t si. Ɖe wr so lîc ć uɖr.

Ɖen Dot’s muɖr hd t rny hr aqentns wɖ Me’z muɖr; n Me’z muɖr olwz std on hr jntiḷti; n Dot’s muɖr nvr std on enʈñ bt hr activ litl fīt. N old Dot—so t cōl Dot’s faɖr, I fgot it wz’nt hiz rît nem, bt nvr mînd—tc liḅtiz, n śc handz at frst sît, n sīmd t ʈnc a cap bt so mć starć n muzlin, n dd’nt dfŕ himslf at ol t ɖ Inḍgo Tred, bt sd ɖr wz no hlp fr it nǎ; n, in Msz. Fīldñ’z sumñ-up, wz a gd-nećrd cnd v man—bt cōrs, mî dir.

I wd’nt hv míst Dot, dwñ ɖ onrz in hr wedñgǎn, mî benisn on hr brît fes! fr eni muni. No! nr ɖ gd Carịr, so jovịl n so rudi, at ɖ botm v ɖ tebl. Nr ɖ brǎn, freś sêlrfelo, n hiz hansm wîf. Nr enwn amñ ɖm. T hv míst ɖ dinr wd hv bn t mis az joli n az stǎt a mīl az man nīd īt; n t hv míst ɖ oṿflowñ cups in ẃć ɖe dranc Ɖ Wedñde wd hv bn ɖ gretist mis v ol.

Aftr dinr Cêleb sañ ɖ soñ abt ɖ Sparc̣lñ Bol. Az I’m a livñ man, hopñ t cīp so fr a yir or tū, h sañ it ʈru.

N, bî-ɖ-bái, a most unlct-fr insidnt ocŕd, jst az h finiśt ɖ last vrs.

Ɖr wz a tap at ɖ dor; n a man cem staġrñ in, wɖt seyñ wɖ yr līv, or bî yr līv, wɖ smʈñ hevi on hiz hed. Setñ ɖs dǎn in ɖ midl v ɖ tebl, s’metricli in ɖ sntr v ɖ nuts n aplz, h sd:

“Mr. Tacltn’z complimnts, n, az h hz’nt got no ys fr ɖ cec himslf, p’raps y’l īt it.”

N, wɖ ɖoz wrdz, h wōct of.

Ɖr wz sm s’prîz amñ ɖ cumṗni, az y me imajin. Msz. Fīldñ, biyñ a ledi v infiṇt dsrnmnt, sjstd ɖt ɖ cec wz pôznd, n rletd a naṛtiv v a cec ẃć, wɖn hr nolij, hd trnd a seminri fr yuñ lediz blu. Bt ś wz ovŗūld bî acḷmeśn; n ɖ cec wz cut bî Me wɖ mć seriṃni n rjôsñ.

I d’nt ʈnc enwn hd testd it, ẃn ɖr cem anɖr tap at ɖ dor, n ɖ sem man apird agn, hvñ undr hiz arm a vast brǎn-pepr parsl.

“Mr. Tacltn’z complimnts, n h’z snt a fy tôz fr ɖ Babi. Ɖe e’nt ugli.”

Aftr ɖ dlivri v ẃć xpreśnz, h rtîrd agn.

Ɖ hol parti wd hv xpirịnst gret dificlti in fîndñ wrdz fr ɖer astoniśmnt, īvn f ɖe hd hd ampl tîm t sīc ɖm. Bt ɖe hd nn at ol; fr ɖ mesinjr hd scersli śut ɖ dor bhnd him, ẃn ɖr cem anɖr tap, n Tacltn himslf wōct in.

“Msz. Pīribngl!” sd ɖ tômrćnt, hat in hand, “I’m sori. I’m mor sori ɖn I wz ɖs mornñ. I hv hd tîm t ʈnc v it. Jon Pīribngl! I am sǎr bî dispziśn; bt I c’nt hlp biyñ swītnd, mor or les, bî cmñ fes t fes wɖ sć a man az y. Cêleb! Ɖs unconśs litl nrs gev m a brocn hint last nît, v ẃć I hv faund ɖ ʈred. I bluś t ʈnc hǎ īẓli I mt hv baund y n yr dōtr t m, n ẃt a mizṛbl idịt I wz ẃn I tc hr fr wn! Frendz, wn n ol, mî hǎs z vri lonli tnît. I hv nt so mć az a Cricit on mî Harʈ. I hv scerd ɖm ol awe. B greśs t m: let m jôn ɖs hapi parti!”

H wz at hom in fîv minits. Y nvr sw sć a felo. Ẃt hd h bn dwñ wɖ himslf ol hiz lîf, nvr t hv noun bfr hiz gret cpaṣti v biyñ jovịl? Or ẃt hd ɖ Fẹriz bn dwñ wɖ him, t hv ifctd sć a ćenj?

“Jon! y w’nt snd m hom ɖs īvnñ, wl y?” ẃisprd Dot.

H hd bn vri nir it, ɖo.

Ɖr wontd bt wn livñ crīćr t mc ɖ parti cmplit; n, in ɖ twnc̣lñ v an î, ɖr h wz, vri ʈrsti wɖ hard runñ, n ingejd in hoplis indevrz t sqīz hiz hed intu a naro pićr. H hd gn wɖ ɖ cart t its jrni’z end, vri mć dsgustd wɖ ɖ absns v hiz mastr, n stypndsli rbełs t ɖ Depyti. Aftr linġrñ abt ɖ stebl fr sm litl tîm, venli atmtñ t insait ɖ old hors t ɖ ḿtiṇs act v rtrnñ on hiz ǒn acǎnt, h hd wōct intu ɖ taprūm, n leid himslf dǎn bfr ɖ fîr. Bt, sudnli yīldñ t ɖ cnvix́n ɖt ɖ Depyti wz a humbug, n mst b abandnd, h hd got p agn, trnd teil, n cm hom.

Ɖr wz a dans in ɖ īvnñ. Wɖ ẃć jenṛl mnśn v ɖt recrieśn, I śd hv left it alon, f I hd nt sm rīzn t s’poz ɖt it wz qt an orijinl dans, n wn v a most uncomn figr. It wz formd in an od we; in ɖs we.

Edẉd, ɖt sêlrfelo—a gd fri daśñ sort v felo h wz—hd bn telñ ɖm verịs marvlz cnsrnñ paṛts, n mînz, n Mxicnz, n golḑust, ẃn ol at wns h tc it in hiz hed t jump p fṛm hiz sīt n pṛpoz a dans; fr Brʈa’z harp wz ɖr, n ś sć a hand upn it az y sldm hír. Dot (slî litl pìs v afcteśn ẃn ś ćouz) sd hr dansñdez wr ovr; I ʈnc bcz ɖ Carịr wz smocñ hiz pîp, n ś lîct sitñ bî him bst. Msz. Fīldñ hd no ćôs, v cors, bt t se hr dansñdez wr ovr, aftr ɖt; n evrbdi sd ɖ sem, xpt Me; Me wz redi.

So, Me n Edẉd gt p, amd gret aplōz, t dans alon; n Brʈa plez hr lîvliist tyn.

Wel! f y’l b’liv m, ɖe hd nt bn dansñ fîv minits, ẃn sudnli ɖ Carịr flñz hiz pîp awe, tecs Dot rnd ɖ weist, daśz ǎt intu ɖ rūm, n starts of wɖ hr, to n hìl, qt wundrf̣li. Tacltn no snr siz ɖs ɖn h scimz acrs t Msz. Fīldñ, tecs hr rnd ɖ weist, n foloz sūt. Old Dot no snr siz ɖs ɖn p h z, ol alîv, ẃiscs of Msz. Dot intu ɖ midl v ɖ dans, n z fōrmost ɖr. Cêleb no snr siz ɖs ɖn h clućz Tili Slǒbô bî bʈ handz, n gz of at scor; Mis Slǒbô, frm in ɖ b’lif ɖt dîvñ hotli in amñ ɖ uɖr cuplz, n ifctñ eni numbr v cncuśnz wɖ ɖm, z yr onli prínsipl v ftñ it.

Harc! hǎ ɖ Cricit jônz ɖ ḿzic wɖ its Ćrp, Ćrp, Ćrp; n hǎ ɖ cetl humz!

Bt ẃt z ɖs? Īvn az I lisn t ɖm blîɖli, n trn twdz Dot, fr wn last glims v a litl figr vri pleznt t m, ś n ɖ rest hv vaniśt intu er, n I am left alon. A Cricit sñz upn ɖ Harʈ; a brocn ćîld’z tô lîz upn ɖ grǎnd: n nʈñ els rmenz.

CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel │ THE WAR OF THE WORLDS │ H.G. WELLS

(Book 1 of The War of the Worlds by H.G. Wells, transcribed into Ñspel)

BC WN

ĆAPTRZ

1 – Ɖ īv ov ɖ wor2 – Ɖ fōlñstar3 – On Horsl Comn4 – Đ silindr opnz5 – Ɖ hītre6 – Ɖ hītre in ɖ Ćobm Rod7 – Hǎ I rīćt hom8 – Frîde Nît9 – Ɖ fîtñ bginz10 – In ɖ storm11 – At ɖ windo12 – Ẃt I sw ov ɖ dstrux́n ov Wêbrij and Śeṗtn13 – Hǎ I fél in wɖ ɖ kṛt14 – In Lundn15 – Ẃt hd hapnd in Suri16 – Ɖ x’ds fṛm Lundn17 – Ɖ “Ʈundr Ćîld”

BC TŪ

IḶSTREŚNZ

BC WN

Ɖ CMÑ OV Ɖ MARŚNZ

ĆAPTR WN

Ɖ ĪV OV Ɖ WOR

N

wn wd hv b’livd in ɖ last yirz v ɖ nîntīnʈ snćri ɖt ɖs wrld wz biyñ woćt cīnli n closli bî intelijnsz gretr ɖn man’z n yt az mortl az hiz ǒn; ɖt az men bizid ɖmslvz abt ɖer verịs cnsrnz ɖe wr scrūṭnîzd n studid, phps olmst az naroli az a man wɖ a mîcṛscop mt scrūṭnîz ɖ tranzịnt crīćrz ɖt sworm n mulṭplî in a drop v wōtr. Wɖ infiṇt cmplesnsi men wnt t n fro ovr ɖs glob abt ɖer litl aferz, srīn in ɖer aśuṛns v ɖer empîr ovr matr. It z poṣbl ɖt ɖ infyzoria undr ɖ mîcṛscop d ɖ sem. Nwn gev a ʈt t ɖ oldr wrldz v spes az sorsz v hymn denjr, or ʈt v ɖm onli t dsmis ɖ îdīa v lîf upn ɖm az imposbl or improbbl. It z krịs t rcōl sm v ɖ mntl habits v ɖoz dpartd dez. At most t’restrịl men fansid ɖr mt b uɖr men upn Marz, phps infirịr t ɖmslvz n redi t welcm a miśnri enṭprîz. Yt acrs ɖ gulf v spes, mîndz ɖt r t ǎr mîndz az ǎrz r t ɖoz v ɖ bīsts ɖt periś, inṭlects vast n cūl n unsimṗʈetic, rgardd ɖs rʈ wɖ envịs îz, n slǒli n śrli drù ɖer planz agnst s. N rli in ɖ twentịʈ snćri cem ɖ gret disiluźnmnt.

Continue reading Clasics in Ñspel │ THE WAR OF THE WORLDS │ H.G. WELLS

From Czech: UNBREAKABLE, by Hana Hindráková

October 2019

I recently translated a novel by the Czech author Hana Hindráková. It’s called Unbreakable (Nezlomný in Czech) and is based upon the life of a street child in Kenya who grew up to become the director of a centre for street children. The press release reads as follows:

CZECH AUTHOR BECOMES KENYAN CELEBRITY

And that happened literally overnight, during the book launch of the English translation of her latest novel Nezlomný – Unbreakable, which is published by Moran Publishers in Kenya.

The book launch took place on 10 September 2019 from 2 pm in the main hall of the Kenyan National Library. Despite the African understanding of time, it really did commence at 2 pm, by which time the hall – which has capacity for 150 people – had filled up with about 400.

Six-year-old Moses, a former street child, started the event with a short prayer. “When Moses prays, God listens,” said Joseph “Njoro” Njoroge, the main hero of this book, and director of the Global Hope Rescue and Rehabilitation Centre for street children. After this, everyone sang the Kenyan national anthem.

After a performance of dance by boys from Joseph’s centre, there were a number of speeches by the book’s “godparents”, including the Kenyan MP Joseph Manje and Dr Adam Piňos. Dr Piňos was deputising for the Czech Ambassador in Kenya, Martin Klepetko, who had been suddenly called to a diplomatic briefing with the Kenyan Minister of Foreign Affairs and was therefore unfortunately unable to take part in the book launch.

“This is an amazing event that has important diplomatic significance,” Dr Piňos said.

During the event, most of the copies that had been made available were bought, and three days afterwards a third of the print-run had been sold. There is a great deal of interest about the book in Kenya, and a second print-run will follow soon. In addition to Kenya, the book is being sold in other East African countries where Moran Publishers operate.

“It’s like a dream,” said the author Hana Hindráková, smiling. I’ve never before given so many interviews on the day of a book launch or sold 500 books or had so many photos taken. She was the principal guest of the live morning show on Metropol TV, and she was also interviewed by the well-known Kenyan television station KTN and by other journalists, of whom there was a large number at the book launch.

“And I hope,” Hana added, “that the book will help to change attitudes towards street children and their general situation. As soon as you manage to imagine what lies behind their stories, you look at them in a completely different way than as little, stinking thieves.” And she explained that she and the book’s translator, Francis K Johnson, had decided to donate their royalties to Joseph’s centre for street children.

 

From Portuguese │ CLARA DOS ANJOS, by Lima Barreto │ Contents and Introduction

CONTENTS

IntroductionAbout Lima BarretoTranslator’s NoteThe Short StoryThe Novel


INTRODUCTION: The Three Claras of Lima Barreto

By Mauro Rosso

(Translated by me)

Clara dos Anjos, published here for the first time in English translation, is one of Lima Barreto’s most important works and is of unique relevance, not only because it was his first work of fiction, but also on account of the way in which it represents and synthesises his literary evolution, marking how his literary ideas changed, and determining the principal direction that his writing was going, eventually, to follow. There are three versions of it: a completed novel, a short story and an incomplete novel. Across the three versions, a clear picture emerges of the various ways in which Barreto approached the question of the position of women in society, a question of extreme social, cultural and political importance for Brazil at the beginning of the 20th century.

Lima Barreto and Rio de Janeiro

Clara dos Anjos fully justifies the description of Barreto as ‘the most Carioca of Brazilian writers’, because it presents life in the suburbs of Rio de Janeiro at a time – the first decades of the 20th century – when huge urban, architectural, social and cultural changes were taking place. So much is this the case that, in Clara dos Anjos, the city itself becomes a protagonist (even more so than in Barreto’s other fiction), even though – or perhaps because – everything is concentrated in one specific area (the district of Todos os Stantos, where Clara lives). Through the optic of that suburb, the work presents a rich picture of the cultural and social life of the city. In short, the work has the social and cultural DNA of Rio de Janeiro on every page.

Barreto had a visceral relationship to his home city: he used to say it lived in him just as much as he lived in it. And, in that sense, the city was a sort of laboratory in which he could study Brazil and think deeply about society – and all its manifest contradictions – in the newly republican Brazil.

Indeed, one of the most striking characteristics of Barreto’s oeuvre is how it chronicles the life of Rio in a way that is unmatched by any other writer of the time. And his love for the city made him a traditionalist. Even though he feigned contempt for the past as ‘a sump of prejudice’, he was equally up in arms against each and every inroad of modernisation, be it the cinema, skyscrapers (and the consequent destruction of old buildings that were ‘intimately linked to the history and the soul of Rio’) or – last but not least – football.   

In that way his work was an extraordinarily accurate reflection of the time, which witnessed the advent of the Republic and contained all sorts of contradictory movements within the overall process of modernisation – backwardness and stagnation on the one hand, civility and evolution on the other. And, having become the political, economic, administrative and cultural centre of the country, Rio de Janeiro displayed those characteristics in ample measure. These were the paradoxes Barreto would have had in mind when he referred to ‘the physical city and the symbolic city, the urbs and the sub-urbs’, the former being the republican metropolis, modernised according to an essentially foreign template and which Barreto denounced for ‘excluding the people’, the latter being the shabby city of the slums, of boisterous street markets and amusement parks, of yellow fever and of the ‘animal game’ – a lottery that originated in 1892 as a way of raising money for the zoo in Rio and subsequently became hugely popular (even though, since 1946, it’s been illegal.

Despite being a chronicler of his ‘beloved suburbs’, however, Barreto also harboured an intense dislike of the rich districts and everything they stood for: the dandies, the bourgeoisie, the ‘academic’ intellectuals, the pseudo literati and their dinner parties.  He loved ‘those gloomy streets, those humble cottages, bursting with children and domestic animals, those country habits, the hearty Sunday lunch, the chit-chat at the shop door and all those people who were prisoners of their environment’.

Lima Barreto and Women

Thinker and campaigner as he was, and never divorced from the problems of his time, Lima Barreto could not but consider the situation of women in Brazilian society at the beginning of the 20th century, a time of such wide-ranging and profound social transformation. He portrayed women as prominent characters in his short stories and novels, and wrote about them in articles and essays published in newspapers and magazines. And he did this in an ambiguous way, sometimes criticising, even attacking, them, sometimes defending and, very frequently, exalting them. He called himself an ‘anti-feminist’ and was openly opposed to feminist movements, whilst, at the same time, being a staunch advocate of women’s education. He was against the entry of women into the civil service, but defended divorce and justified adultery by women (seeing both as a form of revolt against the male oppressor and the concept of marriage imposed by society). Imbued with the outlook of his time, he portrayed women as they were generally seen, whilst denouncing as absurd their dependence on men.

The accusation of misogyny sometimes levelled against Barreto is totally false. The women he criticised were, above all, the bourgeois women, the snobs, whereas he was sympathetic to proletarian, suburban women. One of the biggest interpretative mistakes is to suggest that he was against the movements and actions in favour of women’s emancipation. For him, the feminist movement of the time was not working or fighting in defence of women; it was ‘fragile, inconsistent, innocuous, and concerned itself only with perfumes, accessories and trivia’; it looked down on working-class women and ignored their demands for better conditions; in short, it simply divorced itself from the question.

Both in his fiction and his non-fiction, Barreto always devoted a significant amount of space to women, portraying and commenting on: women’s situation with respect to marriage; the moral code imposed on women by men and by society; the unfair way in which women’s adultery was viewed by the law; women’s lack of educational and professional opportunities; prostitution; and all of this cut across by the always present and relevant racial (and social) question, as is made clear in Clara’s concluding words in the completed novel: ‘In this life, we’re nothing.’

It is true that his articles and essays – whether about feminism, the women’s movement, the vote for women, women’s rights, women’s literature, or whether about everyday life, fashion, behaviour or female customs – always display a critical, ironic stance, and that the way women are portrayed in his short stories and novels shows them dependent on men and submissive to the social ‘norms’ of the age. But it is also true that, on innumerable occasions, he shows them acting and behaving progressively, and as superior to men.  Examples are: Olga in Triste fim de Policarpo Quaresma; Edgarda in Numa e a ninfa; Efigênia in O cemitério dos vivos; Cecília in Diário íntimo; Cló, Adélia, Lívia and other women in his short stories.

Barreto’s writing about women should be viewed in the light of his position in respect of marriage. He thought the way society elevated men, as if they were automatically gifted with exceptional attributes, made it impossible for wives to enjoy a fulfilling emotional life and left them repressed and frustrated. It should be emphasised that Barreto respected the institution of marriage and saw it as almost the only way for women to achieve fulfilment; it was just that he was unable to overlook the reality of marriage in that bourgeois, republican society: for men, a sort of ‘commercial transaction’, ultimately reducing the wife to ‘a stepping-stone for the husband’; for women, on the other hand, a way of realising themselves through dedication to ‘the superior man’, especially when he was deified by addition of the title ‘Doctor’. And, as a general rule, women went along with this flawed attitude, which led so often to deception and bitterness.

Barreto paid particular attention to women’s education, both as it was and as it should be. He was a trenchant critic of the lack of educational opportunities for women and he spoke with passion about the absolute need to provide them with those opportunities. Indeed, most women at the start of the century saw education simply as a way of making themselves more appealing to their male companions; they were not looking for intellectual emancipation. And it was the latter that Lima was advocating by campaigning for better educational opportunities for women. In general, women were largely restricted to their homes, which reflected the cultural mores of the time, and they were thought of as sentimental/emotional rather than intellectual/philosophical. Lima considered that to be the cause of so much unhappiness for women, both inside and outside marriage. He saw women’s education as essential for improving men’s education and for good citizenship, because the fate of the generations to come – and of society as a whole – depended on the education given to children.

Lima Barreto and Politics

Lima Barreto paid more attention to politics than to any other theme. None of his contemporaries wrote so much on the subject or, by extension, about social questions. His ‘militant literature’, as he called it, went hand-in-hand with his focus on the margins of society; and his critical view of society was complemented by a genuine and irreversible commitment to the struggle for social change, so that, in his articles in the press, he attacked the whole panoply of power and, in his fiction, he denounced the profound injustices in Brazilian society.

All Barreto’s work evolved on the basis of, and around, a central theme: power and its exercise – power seen and described by him as ‘the various combinations of elements, vectors and procedures interwoven in society and comprising prisons, both large and small, both visible and invisible, that tend to restrict and constrain men’s thought, to limit their possibilities for personal, cultural, professional and social fulfilment and for them to have their just place in society.’ He analysed power at every level: the government, ideologies, cultural institutions such as the press, science, and the general models that determined everyday behaviour and relationships. And, in all this, he showed himself to be, above all, an anti-capitalist.

He was an implacable critic of the supposed modernity the Republic claimed to be implementing, an opponent of all forms of assimilation of foreign values (especially football, cinema and other cultural imports), and an often intransigent defender of ‘Brazilianism’, which – he maintained – should permeate ‘the authentic national language’. But he was also an active opponent of the ultra nationalism that emerged at the end of the 19th century and the beginning of the 20th, questioning the erroneous self-image Brazil was creating, and revealing, one by one, the ultimate ridiculousness of the nationalistic clichés and myths. (In Triste fim de Policarpo Quaresma, he implicitly parodies the jingoistic booklet by Afonso Celso, the son of Barreto’s protector, entitled Why I’m proud to be Brazilian (1901), which was very popular at the beginning of the 20th century and which gave rise to the expression ufanismo (ultra nationalism). He himself tried to map out a patriotism with a historical and social conscience that would emphasise citizenship, be both anchored in real Brazilian culture and resistant to cosmopolitanism and would embrace the ethnic, social and cultural cross-fertilisation in the country.

All of this can be clearly seen in the tripartite development of Clara dos Anjos.

A similar change of direction can be seen in the novels Recordações do escrivão Isaias Caminha, which was also begun in 1904 (and completed in 1905), and  Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá, which was written during the same period as Isaias Caminha.

Those two books share many philosophical and ideological themes, but Barreto was more interested in publishing Isaias Caminha, Gonzaga de Sá not being published until 1919 (at the insistence of Monteiro Lobato, its eventual editor).

As mentioned previously, Barreto gave up his idea of writing a historical novel about slavery in Brazil in favour of critical, incisive observation of the political and institutional life of the Republic, becoming the Republic’s arch-critic in the process.

The unfinished 1904 version of Clara dos Anjos could be said to have prepared the ground for those two 1905 novels (Isaias Caminha and Gonzaga de Sá), Isaias Caminha  morphing from a work about racial prejudice to one with a wider psychological and existential theme, and from a denunciation of social and racial discrimination to a critique and satire of the journalistic and literary worlds. (This is a good example of ‘intentional fallacy’, an expression coined by the French critic Pierre Macherey in his work Pour une théorie de la production littéraire, which has to do with how an author’s preliminary, a priori ideas, when conceiving a work, can be overturned and altered during the actual construction of the narrative – as if the author were ‘discovering’ the story. Thus the change of course that took place after Barreto’s initial conception of Clara dos Anjos, towards the narrative threads that were going to predominate in Isaias Caminha and  Gonzaga de Sá, proved to be the direction he would take until the end of his (short) literary career.

The notes and sketches for Clara dos Anjos constitute,  in themselves, a foundation for Isaias Caminha which, in certain subtle ways, incorporates the projected work about slavery, but with a different focus and literary structure, especially in view of the political context, identified by Barreto as oligarchic, sectarian and elitist.

Together with those two novels that followed in its wake, Clara dos Anjos synthesises Barreto’s philosophical and ideological evolution even more than his literary evolution. And it does so especially in the shift from an ethnic focus to a more all-embracing fictional world.

It would not be out of place to see this process in the light of the ‘religious perception of art’ proposed by Tolstoy in his famous essay ‘What is Art?’, because it was the main – and crucial – influence on Barreto’s literary career, particularly with respect to the transformation of his literary ideas, the adoption of a new thematic direction in his fiction, and his concept and advocacy of ‘literature as mission’.

Literature as mission

Most writers, like most intellectuals, welcomed the advent of the Republic enthusiastically, but their enthusiasm waned when they experienced the reality of the first years of the new regime. Nevertheless, the general rule, whether in the sphere of journalism or, especially, of literature, was that they had to defer to a greater of lesser extent to the tastes and preferences of readers if they were not to suffer cultural and professional ostracism (and the financial consequences). The need to be in tune with a city that was buzzing with the urge to modernise and the desire to get rich quick caused writers to produce material that was superficial and ephemeral in style, language, form and content, i.e. ‘adapted to the taste of the petite bourgeoisie created by the Republic’.

On the other hand, in resolute opposition to almost all the contemporary styles of writing, and particularly the predominant aristocratic style, there was Lima Barreto. Despite being a respected writer of articles and essays for the newspapers, and recognised as an exceptional novelist for the highly praised Recordações do escrivão Isaias Caminha (1909) and Triste fim de Policarpo Quaresma (1915), he absolutely refused to turn either his journalistic work or his literary work – whether fictional or non-fictional – into ‘an instrument of propaganda for the republican dream of false progress and false civilisation’. He maintained that his was ‘a militant literature, works that debate the questions of the age (…) as opposed to the sort of literature that limits itself to questions of form, to sentimental love stories and to the idealisation of nature’.

Unlike most of his contemporaries, whose writing was as ornate as it was vacuous, snobbish and futile – totally in accordance with literature as ‘society’s smile’, as advocated by Afrânio Peixoto – Barreto brought to his fiction the militant sense of ‘a social mission, with a view to contributing to the happiness of a people, of a nation and of humanity’. In his opinion, literature had to be ‘militant’, with a clear, defined objective, as he stated in an interview published in A Época on 18 February 1916:

We don’t want this ethereal literature any more, a literature that’s false and aimless, full of curlicues and affectation, and not like literature used to be; nor do we want this descriptive literature, searching for beauty in the form of gods that are dead and gone and are now no more than mannequins, because the spirit that animated them evaporated once their worshippers were dead. Let’s say No to literature that’s purely contemplative, all about style, without a thought for anything other than poetry and which has been given the imprimatur of a high society stupefied by money, and which is so readily churned out by pseudo intellectuals, graduates and politicians… A work of art should say what simple facts don’t say. That’s my aim. I’ve brought all my honesty and courage to literature. It’s my life’s purpose and all I ask from literature is the one thing it can give me – glory!

Thus, through the vigorously ideological slant of both his fictional and non-fictional output, Barreto sought ethical meaning through the politicisation of literature. He made this clear in the only lecture he was due to give (in Rio Preto, São Paulo, in February 1921). He ended up not giving the lecture, but it was published, under the title ‘The Purpose of Literature’, in the Revista Souza Cruz in Rio de Janeiro in 1921 – together with an excerpt from the novel O cemitério dos vivos. In it, he wrote:

Beauty doesn’t reside in form, in visual enchantment, in the proportion and harmony of parts, as our latter-day Hellenists believe. Without denigrating perfection of form or style, the beauty of an important literary work must reside principally in the exteriorisation of certain specific thoughts that are of interest to humanity… And the purpose of literature is to spread that great ideal of fraternity and justice among people, to make it real and easily accessible. That’s the way for it to fulfil its mission – a mission that is almost divine. There is no other spiritual activity of our species that is greater than Art – and especially Literature, to which I have dedicated myself and to which I am married; as a result of its contagious power, no other means of communication between men has had, has or will have such a great destiny within our sad humanity.

Whether in his novels or his short stories, or whether in his essays and articles, Barreto always criticised modernity in so far as it resulted in social oppression and political hypocrisy, as was frequently the case in the implementation of the Republic. His choice of militant literature determined the marginal – and ‘revolutionary’ in the opinion of many researchers – character of his work: his critical view of society, politics and culture brought him bitter rewards – public denigration, poverty, alcoholism and illness, including internment in psychiatric hospitals – but he resolutely refused to compromise his principles in order to gain popularity. That is to say, he would not turn himself into a bourgeois writer by kowtowing to the political, economic, social and cultural interests of the Republic. Nothing ever made him bow to those values.

Clara dos Anjos

Clara dos Anjos appears among Lima Barreto’s fictional works in three versions, under the same title in each case. These were written at different times and differ in themselves, not so much on account of the plot, which stayed basically the same (a mulatto girl from a poor family in a suburb of Rio de Janeiro is seduced by a white man and then abandoned), but of the principal themes on which Barreto focussed in the course of time.

The first version, of 1904, comprises just four chapters of an incomplete novel, which were inserted in Diário íntimo (after being seduced and disgraced, Clara is taken advantage of by various men). The second version is a short story that was published in the collection Histórias e sonhos (after being seduced, Clara faces up to her disgrace and lives a sad life of poverty). The third version, the completed novel (where the narrative focusses on the minute details of the seduction), was written between December 1921 and January 1922, but only saw the light of day after Barreto’s death. First of all, the chapter ‘The Postman’ was published in the journal Mundo Literário  in May 1922, with the introduction: ‘a previously unpublished excerpt from the novel Clara dos Anjos, which is due to be published shortly’. Then, between January 1923 and May 1924, it was published in 16 instalments in the Revista Souza Cruz. It was not published as a book until 1947, being the last of Barreto’s fictional works to be published.

The significant differences between the three versions have to do with the changes in Barreto’s focus, reflecting developments in his thinking and ‘literary aesthetics’ over the course of time. From his initial focus on the situation of the blacks in the city of Rio, in 1904, to a focus, in 1921–2, less on the racial question and more on poverty and social injustice in general, regardless of race. This was characterised as a ‘social novel’, with the author emphasising the tragic fate of men and women – indiscriminately – who were forced by poverty to live lives of shame. It is worth noting , in this sense, the difference in the way in which Barreto treats tragedy, a literary category he never really engaged with until this, his final work. Nevertheless, despite the move from the pre-eminence of the racial/social theme of the first text to the multiple – social, economic, psychological – themes of the last, racial discrimination and prejudice were a constant, integral theme throughout his fiction.

So, in its three versions, Clara dos Anjos represents a crucial, and intentional, change of focus from the question of negritude and the situation of the blacks in Brazil – the initial idea for the novel and for an (unrealised) History of Slavery in Brazil – to a full-scale novel, but with a more political focus on Brazilian institutions and society – and this also applies to his later novels and short stories.

There is no indication whatsoever, however, that Barreto ‘abandoned’ or distanced himself from his political ideals, i.e. from the ideological fulcrum at the very heart of his life and work. Never…

The question of ethnicity and ‘its influence on our nationality’ was always present – in his own DNA, at the core of his social conscience, in his non-fiction (especially his essays) and in his fiction. And it is particularly present in the three versions of ‘Clara dos Anjos’ – in a more focussed and central form in the incomplete novel, still with a significant presence in the short story, and integrated into a wider, political view in the completed novel.*

* An example of how Barreto neither distanced himself nor deviated from a preoccupation with the condition of the blacks in Brazil and the exploitation of the black race by the slave-owners is a drama he wrote in 1905 entitled ‘The Blacks’. This was one of only two dramas he wrote – and which he called ‘dramatic exercises’ – and it is very little known, having hardly been brought to the public’s attention at all; the texts of the two pieces – the other one was called ‘The Poet’ – were originally published in the 2nd edition of Histórias e sonhos (BARRETO, 1951) and subsequently only in my book Lima Barreto e a política: os ‘argelinos’ e outros contos (ROSSO, 2010)

Mauro Rosso
2015


 ABOUT LIMA BARRETO

(The following biographical details have been translated from the [now defunct] Casa Lima Barreto website.)

Afonso Henriques de Lima Barreto was born in Rio de Janeiro on 13 May 1881 and died in the same city on 1 November 1922. The son of a typographer at the National Printing Works and of a state-school teacher, he was of mixed race. He was taught at first by his own mother, who died when he was seven. Through the influence of his godfather, Viscount Ouro Preto, an imperial minister, he completed his studies at the Pedro II National School, from where he went, in 1897, to the Polytechnic with the intention of studying to be an engineer. He had to give up his course, however, in order to become the breadwinner at home, after his father – bursar at the Colony for the Insane on Governador Island – himself became mentally ill in 1902. In the same year he had his first work published in the student press. The family moved to the Rio de Janeiro suburb of Engenho de Dentro, where the future writer decided to take part in a public examination for a vacancy in the Ministry of War. He came second but, because the first-placed candidate withdrew, he was able to take up the post, which he did in 1903.

Because his salary was only small, the family moved to a modest house in the suburb of Todos os Santos in which, in 1904, he began the first version of his novel Clara dos Anjos (Clara of the Angels). In the following year he began his novel Recordações do escrivão Isaías Caminha (Memoirs of the Clerk Isaías Caminha), which was published in Lisbon in 1909. He also published a series of reports in the Correio da Manhã newspaper and commenced the novel Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá (Life and Death of M. J. Gonzaga de Sá), which was not published until 1919. He participated in the Fon-Fon magazine and in 1907, together with some friends, launched the Floreal magazine, which survived for only four numbers but attracted the attention of the literary critic José Veríssimo. During this period he devoted himself to reading, in the National Library, the great names of world literature, including the European realist writers of the period; he was one of the few Brazilian writers who became familiar with the works of the Russian novelists.

In 1910 he was a juryman in a trial that condemned some soldiers involved in a student’s murder, an incident that came to be called ‘The Spring of Blood’; as a result he was passed over when it came to any possibilities of promotion in the secretariat of war. In the space of three months, in 1911, he wrote the novel Triste fim de Policarpo Quaresma (The Sad End of Policarpo Quaresma), which was published in instalments in the Jornal do Comércio, for which he wrote, and also in the Gazeta da Tarde. In 1912 he published two instalments of the Aventuras do Dr. Bogoloff (The Adventures of Dr. Bogoloff), in addition to little humorous books, one of them printed in the O Riso magazine.

Although alcoholism was beginning take hold of him, it did not prevent him from continuing to work for the press and, in 1914, he commenced a series of daily feuilletons in the Correio da Noite. In 1915 the A Noite newspaper published his novel Numa e a ninfa (Numa and the Nymph) in instalments, and he began a long phase of work with the Careta magazine, writing political articles on various topics.  In the first months of 1916, the novel Triste fim de Policarpo Quaresma appeared as a book, together with some notable short stories such as ‘A Nova Califórnia’ (New California) and ‘O homem que sabia javanês’ (The Man who Spoke Javanese); these were warmly received by the critics, who saw Lima as a true successor to Machado de Assis. He began writing for the political weekly A.B.C. After being hospitalised in July 1917, he delivered to his editor, J. Ribeiro dos Santos, the manuscript of Os Bruzundangas (The Bruzundangans – Bruzundanga being Lima’s satirical name for Brazil), which was not published until a month after his death, in 1922.

He applied for a vacancy in the Brazilian Academy of Letters, but his application was not even considered. He published the second edition of Isaías Caminha and, subsequently, the novel Numa e a ninfa in book form. He started publishing articles and feuilletons in the alternative press of the period: A Lanterna, A.B.C. and Brás Cubas, which published an article of his showing sympathy for the revolutionary cause in Russia. After being diagnosed with toxic epilepsy, he was pensioned off in December 1918 and he moved to another house in the Rua Major Mascarenhas in Todos os Santos, where he lived until his death.

At the beginning of 1919 he ceased his collaboration with the A.B.C. weekly, because he took issue with an article it published criticising the blacks. He published the novel Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, which was personally edited and sent for typing by the editor Monteiro Lobato; this was the only one of Lima’s books to receive such standard editorial care and for which he was well paid; it was also well advertised, being praised by both old and new literary critics, such as João Ribeiro and Alceu Amoroso Lima. At this time he applied once more for a vacancy at the Brazilian Academy of Letters; on this occasion his application was accepted, but he was not elected, although he received the permanent vote of João Ribeiro. Under the title of ‘As mágoas e sonhos do povo’ (The People’s Sufferings and Dreams), he started publishing, in the Hoje magazine, weekly feuilletons of so-called ‘urban folklore’ and he entered into a second phase of collaboration with Careta, which lasted until his death.

From December 1919 to January 1920 he was hospitalised in consequence of a nervous breakdown, an experience recounted in the first chapters of the memoir O cemitério dos vivos (The Cemetery of the Living), which was not published until 1953, when it was issued in a single volume together with his Diário íntimo (Intimate Diary). In December 1920 Gonzaga de Sá was short-listed for the literary prize of the Brazilian Academy of Letters for the best book of the previous year; it received an honourable mention. In the same month, the short-story book Histórias e sonhos (Stories and Dreams) was published, and the manuscript of Marginália (Odds and Ends), comprising articles and feuilletons already published in periodicals, was delivered to his friend, the editor F. Schettino; the manuscript was lost, however, and the book did not come to be published until 1953.

A section of O Cemitério dos vivos was published in January 1921 in the Revista Souza Cruz, under the title ‘As origens’ (The Origins); but the work remained incomplete.  In April of that year he went to the little town of Mirassol in the State of São Paulo, where a doctor friend of his, Ranulfo Prata, who was also a writer, tried to put him together again, but in vain. With his health badly undermined, he turned into a sort of recluse in his little house in Todos os Santos, where friends came to visit him and where his sister Evangelina looked after him devotedly. Whenever possible, however, he would embark on another walk through the city he loved, keeping reading, meditation and writing for home, despite the constant presence of his father’s madness, which got worse through a series of crises.

In July 1921 Lima applied for a vacancy in the Brazilian Academy of Letters for the third time, but he withdrew his application for ‘entirely personal and private reasons.’ He delivered the manuscript of Bagatelas (Trifles) to the publisher; this book was a collection of his principal journalistic work from 1918 to 1922, in which he analysed, with rare vision and clarity, the problems of the country and of the world after the 1st World War. However, Bagatelas was not published until 1923. In November 1921 he published, in the Revista Souza Cruz, the text of a speech ‘O destino da literatura’ (‘The Destiny of Literature’) that he had been due to make – but had not managed to do so – in the town of Rio Preto, near Mirassol. In December he began work on the second version of his novel Clara dos Anjos, which he finished the following January. The manuscript for Feiras e mafuás (One Thing and Another) was delivered for publication, which did not happen until 1953.

In May 1922 the magazine O Mundo Literário published the first chapter of Clara dos Anjos, ‘O carteiro’ (The Postman). His health was declining steadily as a result of rheumatism and alcoholism amongst other things, and Lima suffered heart failure and died on 1 November 1922. They found him holding the copy of the Revue des Deux Mondes – his favourite journal – which he had just been reading. Two days later, his father died. They were both buried in the São João Batista cemetery, in accordance with Lima’s wishes.

In 1953 a publisher issued some volumes of his unpublished works. But it was only in 1956, under the direction of Francisco de Assis Barbosa and with the collaboration of Antônio Houaiss and M. Cavalcanti Proença, that all his work  was published in 17 volumes; these comprised all the novels mentioned above and also the following titles that were not published during his life: Os bruzundangas, Feiras e mafuás, Impressões de leitura (Literary Impressions), Vida urbana (City Life), Coisas do reino de Jambon (A Report from the Kingdom of Jambon), Diário íntimo, Marginália, Bagatelas, O cemitério dos vivos and two further volumes containing all his correspondence – both letters sent and letters received. In the following decades Lima has been the subject of many studies, both in Brazil and abroad. His works, particularly his novels and short stories, have been translated into English, French, Russian, Spanish, Czech, Japanese and German.  He has been the subject of doctoral theses in the United States and Germany. To mark the centenary of his birth in 1981, conferences were held about him throughout Brazil, resulting in the publication of innumerable books, including essays, bibliographies and psychological studies of the author and his works. There is currently a growing interest in him among new Brazilian writers, who see him as a pioneer of the sociological novel. His literary production, which is vast in view of his early death, is gaining him – quite rightly – more and more distinction.


TRANSLATOR’S NOTE

In an obituary for Lima in the Jornal do Brasil on 5 November 1922 , Coelho Neto – who had given the oration at Machado’s funeral in 1908 – described him as:

one of the best novelists Brazil has had, who observed things with the power and precision of a microscope, and who wrote with magisterial assurance, describing ordinary life like no one else has done. Just as he was neglectful of himself, of his own life, so was Lima Barreto neglectful of the work he constructed, not seeking to correct its defects of language, presenting it just as it flowed from his pen, without the necessary revision, the indispensable polishing, the definitive final touch which a work of art needs. Despite everything, however, what has remained to us of this man is worth so much by way of observation of life and depiction of characters that the rough edges cannot destroy the beauty: sometimes they compromise it here and there but only in the same way that a wall with stains and cracks can affect the harmony of a fresco, but cannot negate the magnificence of the painting.

Despite the nit-picking, this might be considered gracious in view of the virulent criticisms made of Coelho Neto by Lima.

Clasics in Ñspel: │ EMMA │ Jane Austen


Cover Ema

Volym I

Ćaptrz:
123456789101112131415161718

 

Volym IIVolume III

___

E

ma Wŭdhǎs, hansm, clevr, n rić, wɖ a cumftbl hom n hapi disṗziśn, sīmd t ynît sm v ɖ bst blesñz v xistns; n hd livd nirli twenti-wn yirz in ɖ wrld wɖ vri litl t dstres or vx hr.

Ś wz ɖ yungist v ɖ tū dōtrz v a most afẋṇt, induljnt faɖr; n hd, in consiqns v hr sistr’z marij, bn mistris v hiz hǎs fṛm a vri rli pirịd. Hr muɖr hd daid tù loñ ago fr hr t hv mor ɖn an indistñt rmembṛns v hr c’resz; n hr ples hd bn s’plaid bî an xḷnt wmn az guṿnes, hu hd fōḷn litl śort v a muɖr in afẋn.

Sixtīn yirz hd Mis Teilr bn in Mr. Wŭdhǎs’z faṃli, les az a guṿnes ɖn a frend, vri fond v bʈ dōtrz, bt ptiklrli v Ema. Btwn ɖm it wz mor ɖ intiṃsi v sistrz. Īvn bfr Mis Teilr hd sīst t hold ɖ nominl ofis v guṿnes, ɖ mîldnis v hr tmpr hd hardli alaud hr t impoz eni rstrent; n ɖ śado v oʈoṛti biyñ nǎ loñ pást awe, ɖe hd bn livñ tgɖr az frend n frend vri ḿć̣li ataćt, n Ema dwñ jst ẃt ś lîct; hîli istimñ Mis Teilr’z jujmnt, bt d’rectd ćīfli bî hr ǒn.

Ɖ riyl īvlz, indd, v Ema’z sićueśn wr ɖ pǎr v hvñ rɖr tù mć hr ǒn we, n a disṗziśn t ʈnc a litl tù wel v hrslf; ɖz wr ɖ dis’dvantjz ẃć ʈretnd alô t hr mni injômnts. Ɖ denjr, hvr, wz at preznt so unṗsivd, ɖt ɖe dd nt bî eni mīnz ranc az msfortynz wɖ hr.

Soro cem—a jntl soro—bt nt at ol in ɖ śep v eni dis’griybl conśsnis.—Mis Teilr marid. It wz Mis Teilr’z los ẃć frst bròt grīf. It wz on ɖ wedñde v ɖs b’luvid frend ɖt Ema frst sat in mōrnfl ʈt v eni cntinẏns. Ɖ wedñ ovr, n ɖ brîd-ppl gn, hr faɖr n hrslf wr left t dîn tgɖr, wɖ no prospect v a ʈrd t ćir a loñ īvnñ. Hr faɖr cmpozd himslf t slīp aftr dinr, az yźl, n ś hd ɖen onli t sit n ʈnc v ẃt ś hd lost.

Ɖ ivnt hd evri promis v hapinis fr hr frend. Mr. Wsṭn wz a man v unixpśṇbl caṛctr, īzi fortyn, sūṭbl ej, n pleznt manrz; n ɖr wz sm saṭsfaẋn in cnsiḍrñ wɖ ẃt slf-dnayñ, jenṛs frendśp ś hd olwz wśt n pṛmotd ɖ mać; bt it wz a blac mornñ’z wrc fr hr. Ɖ wont v Mis Teilr wd b flt evri aur v evri de. Ś rcōld hr past cîndnis—ɖ cîndnis, ɖ afẋn v sixtīn yirz—hǎ ś hd tòt n hǎ ś hd pleid wɖ hr fṛm fîv yirz old—hǎ ś hd dvotd ol hr pǎrz t atać n aḿz hr in hlʈ—n hǎ nrst hr ʈru ɖ verịs ilṇsz v ćîldhd. A larj dét v grattyd wz owñ hir; bt ɖ inṭcors v ɖ last sevn yirz, ɖ īql ftñ n prfict unrizrv ẃć hd sn foloud Iẓbela’z marij, on ɖer biyñ left t ć uɖr, wz yt a dirr, tendrr rec̣leẋn. Ś hd bn a frend n cmpańn sć az fy pzest: intelijnt, wel-informd, ysfl, jntl, nwñ ol ɖ wez v ɖ faṃli, inṭrestd in ol its cnsrnz, n pkłrli inṭrestd in hrslf, in evri pleźr, evri scīm v hrz—wn t hūm ś cd spīc evri ʈt az it arouz, n hu hd sć an afẋn fr hr az cd nvr fînd fōlt.

Hǎ wz ś t ber ɖ ćenj?—It wz tru ɖt hr frend wz gwñ onli haf a mîl fṛm ɖm; bt Ema wz awer ɖt gret mst b ɖ difṛns btwn a Msz. Wsṭn, onli haf a mîl fṛm ɖm, n a Mis Teilr in ɖ hǎs; n wɖ ol hr advantjz, naćṛl n dmestic, ś wz nǎ in gret denjr v suf̣rñ fṛm inṭlecćl soḷtyd. Ś dirli luvd hr faɖr, bt h wz no cmpańn fr hr. H cd nt mīt hr in convseśn, raśnl or plêfl.

Ɖ īvl v ɖ acćl dspaṛti in ɖer ejz (n Mr. Wŭdhǎs hd nt marid rli) wz mć incrist bî hiz consttyśn n habits; fr hvñ bn a vaḷtyḍnerịn ol hiz lîf, wɖt activti v mînd or bodi, h wz a mć oldr man in wez ɖn in yirz; n ɖo evrẃr b’luvid fr ɖ frendlinis v hiz hart n hiz emịbl tmpr, hiz taḷnts cd nt hv rec̣mndd him at eni tîm.

Hr sistr, ɖo cmpaṛtivli bt litl rmuvd bî matriṃni, biyñ setld in Lundn, onli sixtīn mîlz of, wz mć bynd hr dêli rīć; n mni a loñ Octobr n Nvmbr īvnñ mst b strugld ʈru at Hārtfīld, bfr Crisṃs bròt ɖ nxt vizit fṛm Iẓbela n hr huzbnd, n ɖer litl ćildṛn, t fil ɖ hǎs, n gv hr pleznt ssayti agn.

Hîḅri, ɖ larj n popyḷs vilij, olmst amǎntñ t a tǎn, t ẃć Hārtfīld, in spît v its sepṛt lōn, n śruḅriz, n nem, dd riyli b’loñ, afordd hr no īqlz. Ɖ Wŭdhǎsz wr frst in consiqns ɖr. Ol lct p t ɖm. Ś hd mni aqentns in ɖ ples, fr hr faɖr wz yṇvrṣli sivl, bt nt wn amñ ɖm hu cd b axptd in lū v Mis Teilr fr īvn haf a de. It wz a meḷnc̣li ćenj; n Ema cd nt bt sai ovr it, n wś fr imposbl ʈñz, tl hr faɖr awouc, n md it nesṣri t b ćirfl. Hiz spirits rqîrd s’port. H wz a nrṿs man, īẓli dprest; fond v evrbdi ɖt h wz yst t, n hetñ t part wɖ ɖm; hetñ ćenj v evri cnd. Matriṃni, az ɖ oṛjin v ćenj, wz olwz dis’griybl; n h wz bî no mīnz yt recnsîld t hiz ǒn dōtr’z mariyñ, nr cd evr spīc v hr bt wɖ cmpaśn, ɖo it hd bn intîrli a mać v afẋn, ẃn h wz nǎ oblîjd t part wɖ Mis Teilr tù; n fṛm hiz habits v jntl slfiśnis, n v biyñ nvr ebl t s’poz ɖt uɖr ppl cd fīl difṛntli fṛm himslf, h wz vri mć dspozd t ʈnc Mis Teilr hd dn az sad a ʈñ fr hrslf az fr ɖm, n wd hv bn a gret dīl hapịr f ś hd spent ol ɖ rest v hr lîf at Hārtfīld. Ema smîld n ćatd az ćirf̣li az ś cd, t cīp him fṛm sć ʈts; bt ẃn ti cem, it wz imposbl fr him nt t se xacli az h hd sd at dinr,

“Pur Mis Teilr!—I wś ś wr hir agn. Ẃt a piti it z ɖt Mr. Wsṭn evr ʈt v hr!”

“I canot agri wɖ y, ppā; y nǒ I canot. Mr. Wsṭn z sć a gd-hymrd, pleznt, xḷnt man, ɖt h ʈuṛli dzrvz a gd wîf;—n y wd nt hv hd Mis Teilr liv wɖ s fr evr, n ber ol mî od hymrz, ẃn ś mt hv a hǎs v hr ǒn?”

“A hǎs v hr ǒn!—Bt ẃr z ɖ advantij v a hǎs v hr ǒn? Ɖs z ʈri tîmz az larj.—N y hv nvr eni od hymrz, mî dir.”

“Hǎ ofn w śl b gwñ t si ɖm, n ɖe cmñ t si s!—W śl b olwz mītñ! W mst bgin; w mst g n pe ǎr wedñ vizit vri sn.”

“Mî dir, hǎ am I t gt so far? Randlz z sć a distns. I cd nt wōc haf so far.”

“No, ppā, nbdi ʈt v yr wōcñ. W mst g in ɖ carij, t b śr.”

“Ɖ carij! Bt Jemz wl nt lîc t pt ɖ horsz t fr sć a litl we;—n ẃr r ɖ pur horsz t b ẃl w r peyñ ǎr vizit?”

“Ɖe r t b pt intu Mr. Wsṭn’z stebl, ppā. Y nǒ w hv setld ol ɖt olrdi. W tōct it ol ovr wɖ Mr. Wsṭn last nît. N az fr Jemz, y me b vri śr h wl olwz lîc gwñ t Randlz, bcz v hiz dōtr’z biyñ hǎsmeid ɖr. I onli dǎt ẃɖr h wl evr tec s enẃr els. Ɖt wz yr dwñ, ppā. Y got Hana ɖt gd ples. Nbdi ʈt v Hana tl y mnśnd hr—Jemz z so oblîjd t y!”

“I am vri glad I dd ʈnc v hr. It wz vri luci, fr I wd nt hv hd pur Jemz ʈnc himslf slîtd upn eni acǎnt; n I am śr ś wl mc a vri gd srvnt: ś z a sivl, priti-spocn grl; I hv a gret opińn v hr. Ẃnvr I si hr, ś olwz crtsiz n ascs m hǎ I d, in a vri priti manr; n ẃn y hv hd hr hir t d nīdlwrc, I obzrv ś olwz trnz ɖ loc v ɖ dor ɖ rît we n nvr bañz it. I am śr ś wl b an xḷnt srvnt; n it wl b a gret cumf̣t t pur Mis Teilr t hv smbdi abt hr ɖt ś z yst t si. Ẃnvr Jemz gz ovr t si hiz dōtr, y nǒ, ś wl b hírñ v s. H wl b ebl t tel hr hǎ w ol r.”

Ema sperd no xrśnz t mnten ɖs hapịr flo v îdīaz, n hopt, bî ɖ hlp v bacgamn, t gt hr faɖr tolṛbli ʈru ɖ īvnñ, n b atact bî no rgrets bt hr ǒn. Ɖ bacgaṃntebl wz plest; bt a vizitr imīɉtli aftwdz wōct in n md it uņesṣri.

Mr. Naitli, a snṣbl man abt sevn or et-n-ʈrti, wz nt onli a vri old n intiṃt frend v ɖ faṃli, bt ptiklrli cnctd wɖ it, az ɖ eldr bruɖr v Iẓbela’z huzbnd. H livd abt a mîl fṛm Hîḅri, wz a frīqnt vizitr, n olwz welcm, n at ɖs tîm mor welcm ɖn yźl, az cmñ d’recli fṛm ɖer ḿćl cnẋnz in Lundn. H hd rtrnd t a lêt dinr, aftr sm dez’ absns, n nǎ wōct p t Hārtfīld t se ɖt ol wr wel in Brunzwic Sqer. It wz a hapi srcmstans, n aṇmetd Mr. Wŭdhǎs fr sm tîm. Mr. Naitli hd a ćirfl manr, ẃć olwz dd him gd; n hiz mni inqîriz aftr “pur Iẓbela” n hr ćildṛn wr ansrd most saṭsfactṛli. Ẃn ɖs wz ovr, Mr. Wŭdhǎs gretf̣li obzrvd, “It z vri cînd v y, Mr. Naitli, t cm ǎt at ɖs lêt aur t cōl upn s. I am afreid y mst hv hd a śocñ wōc.”

“Nt at ol, sr. It z a bytifl mūnlît nît; n so mîld ɖt I mst drw bac fṛm yr gret fîr.”

“Bt y mst hv faund it vri damp n drti. I wś y me nt cać cold.”

“Drti, sr! Lc at mî śuz. Nt a spec on ɖm.”

“Wel! ɖt z qt s’prîzñ, fr w hv hd a vast dīl v ren hir. It rênd dredf̣li hard fr haf an aur ẃl w wr at brecfst. I wontd ɖm t pt of ɖ wedñ.”

“Bî ɖ bái—I hv nt wśt y jô. Biyñ priti wel awer v ẃt sort v jô y mst bʈ b fīlñ, I hv bn in no huri wɖ mî cngrać̣leśnz; bt I hop it ol wnt of tolṛbli wel. Hǎ dd y ol bhev? Hu craid most?”

“Ā! pur Mis Teilr! ‘tiz a sad biznis.”

“Pur Mr. n Mis Wŭdhǎs, f y plīz; bt I canot poṣbli se ‘pur Mis Teilr.’ I hv a gret rgard fr y n Ema; bt ẃn it cmz t ɖ qsćn v dpndns or indipndns!—At eni ret, it mst b betr t hv onli wn t plīz ɖn tū.”

“Ispeṣ́li ẃn wn v ɖoz tū z sć a fansifl, trublsm crīćr!” sd Ema plêf̣li. “Ɖt z ẃt y hv in yr hed, I nǒ—n ẃt y wd srtnli se f mî faɖr wr nt bî.”

“I b’liv it z vri tru, mî dir, indd,” sd Mr. Wŭdhǎs, wɖ a sai. “I am afreid I am smtmz vri fansifl n trublsm.”

“Mî dirist ppā! Y d nt ʈnc I cd mīn y, or s’poz Mr. Naitli t mīn y. Ẃt a hoṛbl îdīa! Ǒ no! I mnt onli mslf. Mr. Naitli luvz t fînd fōlt wɖ m, y nǒ—in a joc—it z ol a joc. W olwz se ẃt w lîc t wn anɖr.”

Mr. Naitli, in fact, wz wn v ɖ fy ppl hu cd si fōlts in Ema Wŭdhǎs, n ɖ onli wn hu evr tld hr v ɖm: n ɖo ɖs wz nt ptiklrli agriybl t Ema hrslf, ś ń it wd b so mć les so t hr faɖr, ɖt ś wd nt hv him riyli sspct sć a srcmstans az hr nt biyñ ʈt prfict bî evrbdi.

“Ema nz I nvr flatr hr,” sd Mr. Naitli, “bt I mnt no rfleẋn on enbdi. Mis Teilr hz bn yst t hv tū prsnz t plīz; ś wl nǎ hv bt wn. Ɖ ćansz r ɖt ś mst b a genr.”

“Wel,” sd Ema, wilñ t let it pas—“y wont t hír abt ɖ wedñ; n I śl b hapi t tel y, fr w ol bhevd ćarmñli. Evrbdi wz puñćl, evrbdi in ɖer bst lcs: nt a ter, n hardli a loñ fes t b sìn. Ǒ no; w ol flt ɖt w wr gwñ t b onli haf a mîl apart, n wr śr v mītñ evri de.”

“Dir Ema berz evrʈñ so wel,” sd hr faɖr. “Bt, Mr. Naitli, ś z riyli vri sori t lūz pur Mis Teilr, n I am śr ś wl mis hr mor ɖn ś ʈncs fr.”

Ema trnd awe hr hed, dvîdd btwn tirz n smîlz. “It z imposbl ɖt Ema śd nt mis sć a cmpańn,” sd Mr. Naitli. “W śd nt lîc hr so wel az w d, sr, f w cd s’poz it; bt ś nz hǎ mć ɖ marij z t Mis Teilr’z advantij; ś nz hǎ vri axptbl it mst b, at Mis Teilr’z tîm v lîf, t b setld in a hom v hr ǒn, n hǎ importnt t hr t b s’kr v a cumftbl pṛviźn, n ɖrfr canot alǎ hrslf t fīl so mć pen az pleźr. Evri frend v Mis Teilr mst b glad t hv hr so haṗli marid.”

“N y hv fgotn wn matr v jô t m,” sd Ema, “n a vri cnsidṛbl wn—ɖt I md ɖ mać mslf. I md ɖ mać, y nǒ, for yirz ago; n t hv it tec ples, n b pruvd in ɖ rît, ẃn so mni ppl sd Mr. Wsṭn wd nvr mari agn, me cumf̣t m fr enʈñ.”

Mr. Naitli śc hiz hed at hr. Hr faɖr fondli rplaid, “Ā! mî dir, I wś y wd nt mc maćz n fōrtel ʈñz, fr ẃtvr y se olwz cmz t pas. Pre d nt mc eni mor maćz.”

“I promis y t mc nn fr mslf, ppā; bt I mst, indd, fr uɖr ppl. It z ɖ gretist aḿzmnt in ɖ wrld! N aftr sć s’xes, y nǒ!—Evrbdi sd ɖt Mr. Wsṭn wd nvr mari agn. Ǒ dir, no! Mr. Wsṭn, hu hd bn a widowr so loñ, n hu sīmd so prf̣cli cumftbl wɖt a wîf, so constntli okpaid îɖr in hiz biznis in tǎn or amñ hiz frendz hir, olwz axptbl ẃrvr h wnt, olwz ćirfl—Mr. Wsṭn nīd nt spend a sngl īvnñ in ɖ yir alon f h dd nt lîc it. Ǒ no! Mr. Wsṭn srtnli wd nvr mari agn. Sm ppl īvn tōct v a promis t hiz wîf on hr deʈbed, n uɖrz v ɖ sun n ɖ uncl nt letñ him. Ol manr v soḷm nonsns wz tōct on ɖ subjict, bt I b’livd nn v it.

“Evr sins ɖ de—abt for yirz ago—ɖt Mis Teilr n I met wɖ him in Brōdwe Len, ẃn, bcz it bgan t drizl, h dartd awe wɖ so mć gaḷntri, n boroud tū umbrelaz fr s fṛm Farmr Mićl’z, I md p mî mînd on ɖ subjict. I pland ɖ mać fṛm ɖt aur; n ẃn sć s’xes hz blest m in ɖs instns, dir ppā, y canot ʈnc ɖt I śl līv of mać-mcñ.”

“I d nt unḍstand ẃt y mīn bî ‘s’xes,’” sd Mr. Naitli. “S’xes s’pozz indevr. Yr tîm hz bn proprli n delic̣tli spent, f y hv bn indeṿrñ fr ɖ last for yirz t brñ abt ɖs marij. A wrɖi implômnt fr a yuñ ledi’z mînd! Bt f, ẃć I rɖr imajin, yr mcñ ɖ mać, az y cōl it, mīnz onli yr planñ it, yr seyñ t yrslf wn îdl de, ‘I ʈnc it wd b a vri gd ʈñ fr Mis Teilr f Mr. Wsṭn wr t mari hr,’ n seyñ it agn t yrslf evri nǎ n ɖen aftwdz, ẃ d y tōc v s’xes? Ẃr z yr merit? Ẃt r y prǎd v? Y md a luci ges; n ɖt z ol ɖt cn b sd.”

“N hv y nvr noun ɖ pleźr n trîumf v a luci ges?—I piti y.—I ʈt y clevrr—fr, dpnd upn it a luci ges z nvr mirli luc. Ɖr z olwz sm taḷnt in it. N az t mî pur wrd ‘s’xes,’ ẃć y qoṛl wɖ, I d nt nǒ ɖt I am so intîrli wɖt eni clem t it. Y hv drwn tū priti picćrz; bt I ʈnc ɖr me b a ʈrd—a smʈñ btwn ɖ du-nʈñ n ɖ du-ol. F I hd nt pṛmotd Mr. Wsṭn’z vizits hir, n gvn mni litl incurijmnts, n smuɖd mni litl matrz, it mt nt hv cm t enʈñ aftr ol. I ʈnc y mst nǒ Hārtfīld inuf t comprihnd ɖt.”

“A stretfwd, opn-hartd man lîc Wsṭn, n a raśnl, un’fctd wmn lîc Mis Teilr, me b sefli left t manij ɖer ǒn cnsrnz. Y r mor lîcli t hv dn harm t yrslf, ɖn gd t ɖm, bî inṭfiṛns.”

“Ema nvr ʈncs v hrslf, f ś cn d gd t uɖrz,” rjônd Mr. Wŭdhǎs, unḍstandñ bt in part. “Bt, mî dir, pre d nt mc eni mor maćz; ɖe r sili ʈñz, n brec p wn’z faṃlisrcl grīṿsli.”

“Onli wn mor, ppā; onli fr Mr. Eltn. Pur Mr. Eltn! Y lîc Mr. Eltn, ppā,—I mst lc abt fr a wîf fr him. Ɖr z nbdi in Hîḅri hu dzrvz him—n h hz bn hir a hol yir, n hz fitd p hiz hǎs so cumftbli, ɖt it wd b a śem t hv him sngl eni longr—n I ʈt ẃn h wz jônñ ɖer handz tde, h lct so vri mć az f h wd lîc t hv ɖ sem cînd ofis dn fr him! I ʈnc vri wel v Mr. Eltn, n ɖs z ɖ onli we I hv v dwñ him a srvis.”

“Mr. Eltn z a vri priti yuñ man, t b śr, n a vri gd yuñ man, n I hv a gret rgard fr him. Bt f y wont t śo him eni atnśn, mî dir, asc him t cm n dîn wɖ s sm de. Ɖt wl b a mć betr ʈñ. I der se Mr. Naitli wl b so cînd az t mīt him.”

“Wɖ a gret dīl v pleźr, sr, at eni tîm,” sd Mr. Naitli, lafñ, “n I agri wɖ y intîrli, ɖt it wl b a mć betr ʈñ. Invît him t dinr, Ema, n hlp him t ɖ bst v ɖ fiś n ɖ ćicn, bt līv him t ćūz hiz ǒn wîf. Dpnd upn it, a man v six or sevn-n-twenti cn tec cer v himslf.”


___

M

r. Wsṭn wz a netiv v Hîḅri, n born v a rspctbl faṃli, ẃć fr ɖ last tū or ʈri jeṇreśnz hd bn rîzñ intu jntiḷti n proṗti. H hd rsivd a gd edyceśn, bt, on s’xidñ rli in lîf t a smōl indipndns, hd bcm indisposed fr eni v ɖ mor homli psyts in ẃć hiz bruɖrz wr ingejd, n hd saṭsfaid an activ, ćirfl mînd n sośl tmpr bî enṭrñ intu ɖ mliśa v hiz cǎnti, ɖen imbodid.

Captin Wsṭn wz a jenṛl feṿrit; n ẃn ɖ ćansz v hiz militri lîf hd intṛdyst him t Mis Ćrćl, v a gret Yorẋr faṃli, n Mis Ćrćl fél in luv wɖ him, nbdi wz s’prîzd, xpt hr bruɖr n hiz wîf, hu hd nvr sìn him, n hu wr fl v prîd n importns, ẃć ɖ cnẋn wd ofnd.

Mis Ćrćl, hvr, biyñ v ej, n wɖ ɖ fl cmand v hr fortyn—ɖo hr fortyn bòr no pṛporśn t ɖ faṃli-istet—wz nt t b dswedd fṛm ɖ marij, n it tc ples, t ɖ infiṇt mortif̣ceśn v Mr. n Msz. Ćrćl, hu ʈrù hr of wɖ dy dcoṛm. It wz an unsūṭbl cnẋn, n dd nt pṛdys mć hapinis. Msz. Wsṭn òt t hv faund mor in it, fr ś hd a huzbnd huz worm hart n swīt tmpr md him ʈnc evrʈñ dy t hr in rtrn fr ɖ gret gdnis v biyñ in luv wɖ him; bt ɖo ś hd wn sort v spirit, ś hd nt ɖ bst. Ś hd reẓluśn inuf t psy hr ǒn wil in spît v hr bruɖr, bt nt inuf t rfren fṛm unrīzṇbl rgrets at ɖt bruɖr’z unrīzṇbl angr, nr fṛm misñ ɖ lux̣́riz v hr formr hom. Ɖe livd bynd ɖer incm, bt stl it wz nʈñ in cmparisn v Enscm: ś dd nt sīs t luv hr huzbnd, bt ś wontd at wns t b ɖ wîf v Captin Wsṭn, n Mis Ćrćl v Enscm.

Captin Wsṭn, hu hd bn cnsidrd, ispeṣ́li bî ɖ Ćrćlz, az mcñ sć an amezñ mać, wz pruvd t hv mć ɖ wrst v ɖ bargin; fr ẃn hiz wîf daid, aftr a ʈri yirz’ marij, h wz rɖr a purr man ɖn at frst, n wɖ a ćîld t mnten. Fṛm ɖ xpns v ɖ ćîld, hvr, h wz sn rlivd. Ɖ bô hd, wɖ ɖ adiśnl sof̣nñ clem v a linġrñ ilnis v hiz muɖr’z, bn ɖ mīnz v a sort v recnsilieśn; n Mr. n Msz. Ćrćl, hvñ no ćildṛn v ɖer ǒn, nr eni uɖr yuñ crīćr v īql cindrid t cer fr, ofrd t tec ɖ hol ćarj v ɖ litl Franc sn aftr hr dsis. Sm scrūplz n sm rluctns ɖ widowrfaɖr me b s’pozd t hv flt; bt az ɖe wr oṿcm bî uɖr cnsiḍreśnz, ɖ ćîld wz gvn p t ɖ cer n ɖ wlʈ v ɖ Ćrćlz, n h hd onli hiz ǒn cumf̣t t sīc, n hiz ǒn sićueśn t impruv az h cd.

A cmplit ćenj v lîf bcem dzîṛbl. H qitd ɖ mliśa n ingejd in tred, hvñ bruɖrz olrdi istabliśt in a gd we in Lundn, ẃć afordd him a fevṛbl oṗnñ. It wz a cnsrn ẃć bròt jst implômnt inuf. H hd stl a smōl hǎs in Hîḅri, ẃr most v hiz leźrdez wr spent; n btwn ysfl okpeśn n ɖ pleźrz v ssayti, ɖ nxt etīn or twenti yirz v hiz lîf pást ćirf̣li awe. H hd, bî ɖt tîm, riylîzd an īzi compitns—inuf t s’kr ɖ prćis v a litl istet ajônñ Hîḅri, ẃć h hd olwz loñd fr—inuf t mari a wmn az porśnlis īvn az Mis Teilr, n t liv acordñ t ɖ wśz v hiz ǒn frendli n sośl disṗziśn.

It wz nǎ sm tîm sins Mis Teilr hd bgun t inflụns hiz scīmz; bt az it wz nt ɖ t’ranic inflụns v yʈ on yʈ, it hd nt śecn hiz dtrṃneśn v nvr seṭlñ tl h cd prćis Randlz, n ɖ seil v Randlz wz loñ lct fwd t; bt h hd gn steḍli on, wɖ ɖz objicts in vy, tl ɖe wr acumpliśt. H hd md hiz fortyn, bòt hiz hǎs, n obtend hiz wîf; n wz bginñ a ny pirịd v xistns, wɖ evri probbiḷti v gretr hapinis ɖn in eni yt pást ʈru. H hd nvr bn an unhapi man; hiz ǒn tmpr hd s’krd him fṛm ɖt, īvn in hiz frst marij; bt hiz secnd mst śo him hǎ dlîtfl a wel-jujñ n trūli emịbl wmn cd b, n mst gv him ɖ plezntist prūf v its biyñ a gret dīl betr t ćūz ɖn t b ćozn, t xît grattyd ɖn t fīl it.

H hd onli himslf t plīz in hiz ćôs: hiz fortyn wz hiz ǒn; fr az t Franc, it wz mor ɖn biyñ taṣtli bròt p az hiz uncl’z ér, it hd bcm so avaud an adopśn az t hv him asym ɖ nem v Ćrćl on cmñ v ej. It wz most unlîcli, ɖrfr, ɖt h śd evr wont hiz faɖr’z asistns. Hiz faɖr hd no aprihnśn v it. Ɖ ānt wz a cpriśs wmn, n guvnd hr huzbnd intîrli; bt it wz nt in Mr. Wsṭn’z nećr t imajin ɖt eni cprīs cd b stroñ inuf t afct wn so dir, n, az h b’livd, so dzrvidli dir. H sw hiz sun evri yir in Lundn, n wz prǎd v him; n hiz fond rport v him az a vri fîn yuñ man hd md Hîḅri fīl a sort v prîd in him tù. H wz lct on az sfiśntli b’loññ t ɖ ples t mc hiz merits n prospects a cnd v comn cnsrn.

Mr. Franc Ćrćl wz wn v ɖ bosts v Hîḅri, n a lîvli krioṣti t si him priveld, ɖo ɖ complimnt wz so litl rtrnd ɖt h hd nvr bn ɖr in hiz lîf. Hiz cmñ t vizit hiz faɖr hd bn ofn tōct v bt nvr aćivd.

Nǎ, upn hiz faɖr’z marij, it wz vri jenṛli pṛpozd, az a most propr atnśn, ɖt ɖ vizit śd tec ples. Ɖr wz nt a dsntịnt vôs on ɖ subjict, îɖr ẃn Msz. Peri dranc ti wɖ Msz. n Mis Bêts, or ẃn Msz. n Mis Bêts rtrnd ɖ vizit. Nǎ wz ɖ tîm fr Mr. Franc Ćrćl t cm amñ ɖm; n ɖ hop streñʈnd ẃn it wz unḍstd ɖt h hd ritn t hiz ny muɖr on ɖ oceźn. Fr a fy dez, evri mornñvizit in Hîḅri includd sm mnśn v ɖ hansm letr Msz. Wsṭn hd rsivd. “I s’poz y hv hŕd v ɖ hansm letr Mr. Franc Ćrćl hz ritn t Msz. Wsṭn? I unḍstand it wz a vri hansm letr, indd. Mr. Wŭdhǎs tld m v it. Mr. Wŭdhǎs sw ɖ letr, n h sz h nvr sw sć a hansm letr in hiz lîf.”

It wz, indd, a hîli prîzd letr. Msz. Wsṭn hd, v cors, formd a vri fevṛbl îdīa v ɖ yuñ man; n sć a plizñ atnśn wz an irizistbl prūf v hiz gret gd sns, n a most welcm adiśn t evri sors n evri xpreśn v cngrać̣leśn ẃć hr marij hd olrdi s’krd. Ś flt hrslf a most forćṇt wmn; n ś hd livd loñ inuf t nǒ hǎ forćṇt ś mt wel b ʈt, ẃr ɖ onli rgret wz fr a parśl seṗreśn fṛm frendz huz frendśp fr hr hd nvr cūld, n hu cd il ber t part wɖ hr.

Ś ń ɖt at tîmz ś mst b míst; n cd nt ʈnc, wɖt pen, v Ema’z luzñ a sngl pleźr, or suf̣rñ an aur’z õwi, fṛm ɖ wont v hr cmpańṇblnis: bt dir Ema wz v no fībl caṛctr; ś wz mor īql t hr sićueśn ɖn most grlz wd hv bn, n hd sns, n eṇji, n spirits ɖt mt b hopt wd ber hr wel n haṗli ʈru its litl dificltiz n priveśnz. N ɖen ɖr wz sć cumf̣t in ɖ vri īzi distns v Randlz fṛm Hārtfīld, so cnvińnt fr īvn solitri fīmel wōcñ, n in Mr. Wsṭn’z disṗziśn n srcmstansz, ẃć wd mc ɖ aproćñ sīzn no hindṛns t ɖer spendñ haf ɖ īvnñz in ɖ wīc tgɖr.

Hr sićueśn wz oltgɖr ɖ subjict v aurz v grattyd t Msz. Wsṭn, n v momnts onli v rgret; n hr saṭsfaẋn—hr mor ɖn saṭsfaẋn—hr ćirfl injômnt, wz so just n so apaṛnt, ɖt Ema, wel az ś ń hr faɖr, wz smtmz tecn bî s’prîz at hiz biyñ stl ebl t piti ‘pur Mis Teilr,’ ẃn ɖe left hr at Randlz in ɖ sntr v evri dmestic cumf̣t, or sw hr g awe in ɖ īvnñ atndd bî hr pleznt huzbnd t a carij v hr ǒn. Bt nvr dd ś g wɖt Mr. Wŭdhǎs’z gvñ a jntl sai, n seyñ, “Ā, pur Mis Teilr! Ś wd b vri glad t ste.”

Ɖr wz no rcuṿrñ Mis Teilr—nr mć lîclihd v sīsñ t piti hr; bt a fy wīcs bròt sm alivieśn t Mr. Wŭdhǎs. Ɖ complimnts v hiz nebrz wr ovr; h wz no longr tizd bî biyñ wśt jô v so soṛfl an ivnt; n ɖ wedñcec, ẃć hd bn a gret dstres t him, wz ol ét p. Hiz ǒn stuṃc cd ber nʈñ rić, n h cd nvr b’liv uɖr ppl t b difṛnt fṛm himslf. Ẃt wz unholsm t him h rgardd az unfit fr enbdi; n h hd, ɖrfr, rṇstli traid t dswed ɖm fṛm hvñ eni wedñcec at ol, n ẃn ɖt pruvd ven, az rṇstli traid t privnt enbdi’z ītñ it. H hd bn at ɖ penz v cnsultñ Mr. Peri, ɖ apoʈ̇cri, on ɖ subjict. Mr. Peri wz an intelijnt, jntlmnlîc man, huz frīqnt vizits wr wn v ɖ cumf̣ts v Mr. Wŭdhǎs’z lîf; n upn biyñ aplaid t, h cd nt bt acnolij (ɖo it sīmd rɖr agnst ɖ bays v incḷneśn) ɖt wedñcec mt srtnli dis’gri wɖ mni—phps wɖ most ppl, unls tecn modṛtli. Wɖ sć an opińn, in conf̣meśn v hiz ǒn, Mr. Wŭdhǎs hopt t inflụns evri vizitr v ɖ nyli marid per; bt stl ɖ cec wz ītn; n ɖr wz no rest fr hiz bnevlnt nrvz tl it wz ol gn.

Ɖr wz a strenj rūmr in Hîḅri v ol ɖ litl Periz biyñ sìn wɖ a slîs v Msz. Wsṭn’z wedñcec in ɖer handz: bt Mr. Wŭdhǎs wd nvr b’liv it.


___

M

r. Wŭdhǎs wz fond v ssayti in hiz ǒn we. H lîct vri mć t hv hiz frendz cm n si him; n fṛm verịs ynîtd cōzz, fṛm hiz loñ rezidns at Hārtfīld, n hiz gd nećr, fṛm hiz fortyn, hiz hǎs, n hiz dōtr, h cd cmand ɖ vizits v hiz ǒn litl srcl, in a gret meźr, az h lîct. H hd nt mć inṭcors wɖ eni faṃliz bynd ɖt srcl; hiz horr v lêt aurz, n larj dinrpartiz, md him unfit fr eni aqentns bt sć az wd vizit him on hiz ǒn trmz. Forćṇtli fr him, Hîḅri, includñ Randlz in ɖ sem pariś, n Donwél Abi in ɖ pariś ajônñ, ɖ sīt v Mr. Naitli, comprihndd mni sć. Nt unfrīqntli, ʈru Ema’z psweźn, h hd sm v ɖ ćozn n ɖ bst t dîn wɖ him: bt īvnñpartiz wr ẃt h prifŕd; n, unls h fansid himslf at eni tîm unīql t cumṗni, ɖr wz scersli an īvnñ in ɖ wīc in ẃć Ema cd nt mc p a cardtebl fr him.

Riyl, loñ-standñ rgard bròt ɖ Wsṭnz n Mr. Naitli; n bî Mr. Eltn, a yuñ man livñ alon wɖt lîcñ it, ɖ priṿlij v xćenjñ eni vecnt īvnñ v hiz ǒn blanc soḷtyd fr ɖ elignsiz n ssayti v Mr. Wŭdhǎs’z drw̃rūm, n ɖ smîlz v hiz luvli dōtr, wz in no denjr v biyñ ʈroun awe.

Aftr ɖz cem a secnd set; amñ ɖ most cm-aṭbl v hūm wr Msz. n Mis Bêts, n Msz. Godard, ʈri lediz olmst olwz at ɖ srvis v an invteśn fṛm Hārtfīld, n hu wr fećt n carid hom so ofn, ɖt Mr. Wŭdhǎs ʈt it no hardśp fr îɖr Jemz or ɖ horsz. Hd it tecn ples onli wns a yir, it wd hv bn a grīvns.

Msz. Bêts, ɖ wido v a formr vicr v Hîḅri, wz a vri old ledi, olmst past evrʈñ bt ti n qdril. Ś livd wɖ hr sngl dōtr in a vri smōl we, n wz cnsidrd wɖ ol ɖ rgard n rspct ẃć a harmlis old ledi, undr sć unṭword srcmstansz, cn xît. Hr dōtr injoid a most uncomn dgri v popylaṛti fr a wmn nɖr yuñ, hansm, rić, nr marid. Mis Bêts std in ɖ vri wrst pridic̣mnt in ɖ wrld fr hvñ mć v ɖ public fevr; n ś hd no inṭlecćl s’pirioṛti t mc atonmnt t hrslf, or frîtn ɖoz hu mt het hr intu ǎtwd rspct. Ś hd nvr bostd îɖr byti or clevrnis. Hr yʈ hd pást wɖt dstñśn, n hr midl v lîf wz dvotd t ɖ cer v a felñ muɖr, n ɖ indevr t mc a smōl incm g az far az poṣbl. N yt ś wz a hapi wmn, n a wmn hūm nwn nemd wɖt gdwil. It wz hr ǒn yṇvrsl gdwil n cntntd tmpr ẃć wrct sć wundrz. Ś luvd evrbdi, wz inṭrestd in evrbdi’z hapinis, qc-sîtd t evrbdi’z merits; ʈt hrslf a most forćṇt crīćr, n srǎndd wɖ blesñz in sć an xḷnt muɖr, n so mni gd nebrz n frendz, n a hom ɖt wontd fr nʈñ. Ɖ simpliṣti n ćirflnis v hr nećr, hr cntntd n gretfl spirit, wr a rec̣mndeśn t evrbdi, n a mîn v f’liṣti t hrslf. Ś wz a gret tōcr upn litl matrz, ẃć xacli sūtd Mr. Wŭdhǎs, fl v trivịl cḿṇceśnz n harmlis gosip.

Msz. Godard wz ɖ mistris v a Scūl—nt v a seminri, or an istabliśmnt, or enʈñ ẃć pṛfest, in loñ sntnsz v rfînd nonsns, t cmbîn libṛl aqîrmnts wɖ elignt mraḷti, upn ny prínsiplz n ny sistmz—n ẃr yuñ lediz fr inorṃs pe mt b scrùd ǎt v hlʈ n intu vaṇti—bt a riyl, onist, old-faśnd Bordñscūl, ẃr a rīzṇbl qontti v acumpliśmnts wr sold at a rīzṇbl prîs, n ẃr grlz mt b snt t b ǎt v ɖ we, n scrambl ɖmslvz intu a litl edyceśn, wɖt eni denjr v cmñ bac proḍjiz. Msz. Godard’z scūl wz in hî rpyt—n vri dzrvidli; fr Hîḅri wz recnd a ptiklrli hlʈi spot: ś hd an ampl hǎs n gardn, gev ɖ ćildṛn plenti v holsm fūd, let ɖm run abt a gret dīl in ɖ sumr, n in wintr drest ɖer ćilblenz wɖ hr ǒn handz. It wz no wundr ɖt a tren v twenti yuñ cuplz nǎ wōct aftr hr t ćrć. Ś wz a plen, muɖrli cnd v wmn, hu hd wrct hard in hr yʈ, n nǎ ʈt hrslf intîtld t ɖ oceźnl hoḷde v a tīvizit; n hvñ formrli oud mć t Mr. Wŭdhǎs’z cîndnis, flt hiz ptiklr clem on hr t līv hr nīt parlr, huñ rnd wɖ fansi-wrc, ẃnvr ś cd, n win or lūz a fy sixpnsz bî hiz fîrsîd.

Ɖz wr ɖ lediz hūm Ema faund hrslf vri frīqntli ebl t c’lect; n hapi wz ś, fr hr faɖr’z sec, in ɖ pǎr; ɖo, az far az ś wz hrslf cnsrnd, it wz no reṃdi fr ɖ absns v Msz. Wsṭn. Ś wz dlîtd t si hr faɖr lc cumftbl, n vri mć plizd wɖ hrslf fr cntrîvñ ʈñz so wel; bt ɖ qayt prosings v ʈri sć wimin md hr fīl ɖt evri īvnñ so spent wz indd wn v ɖ loñ īvnñz ś hd firf̣li antiṣpetd.

Az ś sat wn mornñ, lcñ fwd t xacli sć a cloz v ɖ preznt de, a not wz bròt fṛm Msz. Godard, rqstñ, in most rspctfl trmz, t b alaud t brñ Mis Smiʈ wɖ hr; a most welcm rqst: fr Mis Smiʈ wz a grl v sevntīn, hūm Ema ń vri wel bî sît, n hd loñ flt an inṭrest in, on acǎnt v hr byti. A vri greśs invteśn wz rtrnd, n ɖ īvnñ no longr dredd bî ɖ fer mistris v ɖ manśn.

Harịt Smiʈ wz ɖ naćṛl dōtr v smbdi. Smbdi hd plest hr, sevṛl yirz bac, at Msz. Godard’z scūl, n smbdi hd lêtli rezd hr fṛm ɖ cndiśn v scolr t ɖt v parlr-bōrdr. Ɖs wz ol ɖt wz jenṛli noun v hr hisṭri. Ś hd no viẓbl frendz bt ẃt hd bn aqîrd at Hîḅri, n wz nǎ jst rtrnd fṛm a loñ vizit in ɖ cuntri t sm yuñ lediz hu hd bn at scūl ɖr wɖ hr.

Ś wz a vri priti grl, n hr byti hapnd t b v a sort ẃć Ema ptiklrli admîrd. Ś wz śort, plump, n fer, wɖ a fîn blūm, blu îz, lît her, reğlr fīćrz, n a lc v gret swītnis, n, bfr ɖ end v ɖ īvnñ, Ema wz az mć plizd wɖ hr manrz az hr prsn, n qt dtrmind t cntiny ɖ aqentns.

Ś wz nt struc bî enʈñ rmarcbli clevr in Mis Smiʈ’s convseśn, bt ś faund hr oltgɖr vri ingejñ—nt incnvińntli śî, nt unwilñ t tōc—n yt so far fṛm pśñ, śowñ so propr n bcmñ a defṛns, sīmñ so plezntli gretfl fr biyñ admitd t Hārtfīld, n so artlisli imprest bî ɖ apiṛns v evrʈñ in so s’pirịr a stîl t ẃt ś hd bn yst t, ɖt ś mst hv gd sns, n dzrv incurijmnt. Incurijmnt śd b gvn. Ɖoz soft blu îz, n ol ɖoz naćṛl gresz, śd nt b westd on ɖ infirịr ssayti v Hîḅri n its cnẋnz. Ɖ aqentns ś hd olrdi formd wr unwrɖi v hr. Ɖ frendz fṛm hūm ś hd jst partd, ɖo vri gd sort v ppl, mst b dwñ hr harm. Ɖe wr a faṃli v ɖ nem v Martin, hūm Ema wel ń bî caṛctr, az rentñ a larj farm v Mr. Naitli, n rzîdñ in ɖ pariś v Donwél—vri creditbli, ś b’livd—ś ń Mr. Naitli ʈt hîli v ɖm—bt ɖe mst b cōrs n unpoliśt, n vri unfit t b ɖ intiṃts v a grl hu wontd onli a litl mor nolij n eligns t b qt prfict. Ś wd notis hr; ś wd impruv hr; ś wd dtać hr fṛm hr bad aqentns, n intṛdys hr intu gd ssayti; ś wd form hr opińnz n hr manrz. It wd b an inṭrestñ, n srtnli a vri cînd unḍtecñ; hîli bcmñ hr ǒn sićueśn in lîf, hr leźr, n pǎrz.

Ś wz so bizi in admîrñ ɖoz soft blu îz, in tōcñ n liṣnñ, n formñ ol ɖz scīmz in ɖ in-btwnz, ɖt ɖ īvnñ flù awe at a vri unyźl ret; n ɖ suprtebl, ẃć olwz clozd sć partiz, n fr ẃć ś hd bn yst t sit n woć ɖ dy tîm, wz ol set ǎt n redi, n muvd fwdz t ɖ fîr, bfr ś wz awer. Wɖ an alacṛti bynd ɖ comn impuls v a spirit ẃć yt wz nvr indifṛnt t ɖ credit v dwñ evrʈñ wel n atntivli, wɖ ɖ riyl gdwil v a mînd dlîtd wɖ its ǒn îdīaz, dd ś ɖen d ol ɖ onrz v ɖ mīl, n hlp n rec̣mnd ɖ minst ćicn n scaḷpt ôstrz, wɖ an rjnsi ẃć ś ń wd b axptbl t ɖ rli aurz n sivl scrūplz v ɖer gests.

Upn sć oceźnz pur Mr. Wŭdhǎs’z fīlñz wr in sad worfér. H luvd t hv ɖ cloʈ leid, bcz it hd bn ɖ faśn v hiz yʈ, bt hiz cnviẋn v suprz biyñ vri unholsm md him rɖr sori t si enʈñ pt on it; n ẃl hiz hosṗtaḷti wd hv welcmd hiz vizitrz t evrʈñ, hiz cer fr ɖer hlʈ md him grīv ɖt ɖe wd īt.

Sć anɖr smōl besn v ʈin gruwl az hiz ǒn wz ol ɖt h cd, wɖ ʈura slf-apṛbeśn, rec̣mnd; ɖo h mt cnstren himslf, ẃl ɖ lediz wr cumftbli clirñ ɖ nîsr ʈñz, t se:

“Msz. Bêts, let m pṛpoz yr vnćrñ on wn v ɖz egz. An eg bôld vri soft z nt unholsm. Srl unḍstandz bôlñ an eg betr ɖn enbdi. I wd nt rec̣mnd an eg bôld bî enbdi els; bt y nīd nt b afreid, ɖe r vri smōl, y si—wn v ǎr smōl egz wl nt hrt y. Mis Bêts, let Ema hlp y t a litl bit v tart—a vri litl bit. Ǎrz r ol apl tarts. Y nīd nt b afreid v unholsm prizrvz hir. I d nt advîz ɖ custd. Msz. Godard, ẃt se y t haf a glas v wîn? A smōl haf-glas, pt intu a tumblr v wōtr? I d nt ʈnc it cd dis’gri wɖ y.”

Ema alaud hr faɖr t tōc—bt s’plaid hr vizitrz in a mć mor saṭsfactri stîl, n on ɖ preznt īvnñ hd ptiklr pleźr in sndñ ɖm awe hapi. Ɖ hapinis v Mis Smiʈ wz qt īql t hr intnśnz. Mis Wŭdhǎs wz so gret a prṣnij in Hîḅri, ɖt ɖ prospect v ɖ intṛduẋn hd gvn az mć panic az pleźr; bt ɖ humbl, gretfl litl grl wnt of wɖ hîli graṭfaid fīlñz, dlîtd wɖ ɖ afbiḷti wɖ ẃć Mis Wŭdhǎs hd trītd hr ol ɖ īvnñ, n acć̣li śecn handz wɖ hr at last!


___

H

arịt Smiʈ’s intiṃsi at Hārtfīld wz sn a setld ʈñ. Qc n dsîdd in hr wez, Ema lost no tîm in invîtñ, incuṛjñ, n telñ hr t cm vri ofn; n az ɖer aqentns incrist, so dd ɖer saṭsfaẋn in ć uɖr. Az a wōcñ cmpańn, Ema hd vri rli fsin hǎ ysfl ś mt fînd hr. In ɖt rspct Msz. Wsṭn’z los hd bn importnt. Hr faɖr nvr wnt bynd ɖ śruḅri, ẃr tū dviźnz v ɖ grǎnd s’fîst him fr hiz loñ wōc, or hiz śort, az ɖ yir vẹrid; n sins Msz. Wsṭn’z marij hr x’sîz hd bn tù mć cnfînd. Ś hd vnćrd wns alon t Randlz, bt it wz nt pleznt; n a Harịt Smiʈ, ɖrfr, wn hūm ś cd sumn at eni tîm t a wōc, wd b a vałbl adiśn t hr privḷjz. Bt in evri rspct, az ś sw mor v hr, ś apruvd hr, n wz cnfrmd in ol hr cînd dzînz.

Harịt srtnli wz nt clevr, bt ś hd a swīt, dosîl, gretfl disṗziśn, wz toṭli fri fṛm cnsit, n onli dzîrñ t b gîdd bî enwn ś lct p t. Hr rli ataćmnt t hrslf wz vri emịbl; n hr incḷneśn fr gd cumṗni, n pǎr v aprīśietñ ẃt wz elignt n clevr, śoud ɖt ɖr wz no wont v test, ɖo streñʈ v unḍstandñ mst nt b xpctd. Oltgɖr ś wz qt cnvinst v Harịt Smiʈ’s biyñ xacli ɖ yuñ frend ś wontd—xacli ɖ smʈñ ẃć hr hom rqîrd. Sć a frend az Msz. Wsṭn wz ǎt v ɖ qsćn. Tū sć cd nvr b grantd. Tū sć ś dd nt wont. It wz qt a difṛnt sort v ʈñ, a sntimnt dstñt n indipndnt. Msz. Wsṭn wz ɖ objict v a rgard ẃć hd its besis in grattyd n istim. Harịt wd b luvd az wn t hūm ś cd b ysfl. Fr Msz. Wsṭn ɖr wz nʈñ t b dn; fr Harịt evrʈñ.

Hr frst atmts at ysflnis wr in an indevr t fînd ǎt hu wr ɖ peṛnts, bt Harịt cd nt tel. Ś wz redi t tel evrʈñ in hr pǎr, bt on ɖs subjict qsćnz wr ven. Ema wz oblîjd t fansi ẃt ś lîct—bt ś cd nvr b’liv ɖt in ɖ sem sićueśn ś śd nt hv dscuvrd ɖ truʈ. Harịt hd no peṇtreśn. Ś hd bn saṭsfaid t hír n b’liv jst ẃt Msz. Godard ćouz t tel hr; n lct no farɖr.

Msz. Godard, n ɖ tīćrz, n ɖ grlz n ɖ aferz v ɖ scūl in jenṛl, formd naćṛli a gret part v ɖ convseśn—n bt fr hr aqentns wɖ ɖ Martinz v Abimil Farm, it mst hv bn ɖ hol. Bt ɖ Martinz okpaid hr ʈts a gd dīl; ś hd spent tū vri hapi munʈs wɖ ɖm, n nǎ luvd t tōc v ɖ pleźrz v hr vizit, n dscrîb ɖ mni cumf̣ts n wundrz v ɖ ples. Ema incurijd hr tōc̣tivnis—aḿzd bî sć a picćr v anɖr set v biyñz, n injoyñ ɖ yʈfl simpliṣti ẃć cd spīc wɖ so mć xlteśn v Msz. Martin’z hvñ “ parlrz, tū vri gd parlrz, indd; wn v ɖm qt az larj az Msz. Godard’z drw̃rūm; n v hr hvñ an upr meid hu hd livd fîv-n-twenti yirz wɖ hr; n v ɖer hvñ et cǎz, tū v ɖm Ōlḍniz, n wn a litl Wlś cǎ, a vri priti litl Wlś cǎ indd; n v Msz. Martin’z seyñ az ś wz so fond v it, it śd b cōld hr cǎ; n v ɖer hvñ a vri hansm sumrhǎs in ɖer gardn, ẃr sm de nxt yir ɖe wr ol t drinc ti:—a vri hansm sumrhǎs, larj inuf t hold a duzn ppl.”

Fr sm tîm ś wz aḿzd, wɖt ʈncñ bynd ɖ imīɉt cōz; bt az ś cem t unḍstand ɖ faṃli betr, uɖr fīlñz arouz. Ś hd tecn p a roñ îdīa, fansiyñ it wz a muɖr n dōtr, a sun n sun’z wîf, hu ol livd tgɖr; bt ẃn it apird ɖt ɖ Mr. Martin, hu bòr a part in ɖ naṛtiv, n wz olwz mnśnd wɖ apṛbeśn fr hiz gret gd-nećr in dwñ smʈñ or uɖr, wz a sngl man; ɖt ɖr wz no yuñ Msz. Martin, no wîf in ɖ ces; ś dd sspct denjr t hr pur litl frend fṛm ol ɖs hosṗtaḷti n cîndnis, n ɖt, f ś wr nt tecn cer v, ś mt b rqîrd t snc hrslf fr evr.

Wɖ ɖs inspiṛtñ nośn, hr qsćnz incrist in numbr n mīnñ; n ś ptiklrli léd Harịt t tōc mor v Mr. Martin, n ɖr wz evidntli no dslîc t it. Harịt wz vri redi t spīc v ɖ śer h hd hd in ɖer mūnlît wōcs n meri īvnñ gemz; n dwelt a gd dīl upn hiz biyñ so vri gd-hymrd n oblîjñ. H hd gn ʈri mîlz rnd wn de in ordr t brñ hr sm wōlnuts, bcz ś hd sd hǎ fond ś wz v ɖm, n in evrʈñ els h wz so vri oblîjñ. H hd hiz śeṗd’z sun intu ɖ parlr wn nît on prṗs t sñ t hr. Ś wz vri fond v sññ. H cd sñ a litl himslf. Ś b’livd h wz vri clevr, n unḍstd evrʈñ. H hd a vri fîn floc, n, ẃl ś wz wɖ ɖm, h hd bn bid mor fr hiz wŭl ɖn enbdi in ɖ cuntri. Ś b’livd evrbdi spouc wel v him. Hiz muɖr n sistrz wr vri fond v him. Msz. Martin hd tld hr wn de (n ɖr wz a bluś az ś sd it,) ɖt it wz imposbl fr enbdi t b a betr sun, n ɖrfr ś wz śr, ẃnvr h marid, h wd mc a gd huzbnd. Nt ɖt ś wontd him t mari. Ś wz in no huri at ol.

“Wel dn, Msz. Martin!” ʈt Ema. “Y nǒ ẃt y r abt.”

“N ẃn ś hd cm awe, Msz. Martin wz so vri cînd az t snd Msz. Godard a bytifl gūs—ɖ fînist gūs Msz. Godard hd evr sìn. Msz. Godard hd drest it on a Súnde, n asct ol ɖ ʈri tīćrz, Mis Naś, n Mis Prins, n Mis Rićdsn, t sup wɖ hr.”

“Mr. Martin, I s’poz, z nt a man v inf̣meśn bynd ɖ lîn v hiz ǒn biznis? H dz nt rīd?”

“Ǒ yes!—ɖt z, no—I d nt nǒ—bt I b’liv h hz réd a gd dīl—bt nt ẃt y wd ʈnc enʈñ v. H rīdz ɖ Agṛculćṛl Rports, n sm uɖr bcs ɖt lei in wn v ɖ windosīts—bt h rīdz ol ɖm t himslf. Bt smtmz v an īvnñ, bfr w wnt t cardz, h wd rīd smʈñ alǎd ǎt v ɖ Elignt Xtracts, vri enttenñ. N I nǒ h hz réd ɖ Vicr v Wecfīld. H nvr réd ɖ Romans v ɖ Forist, nr Ɖ Ćildṛn v ɖ Abi. H hd nvr hŕd v sć bcs bfr I mnśnd ɖm, bt h z dtrmind t gt ɖm nǎ az sn az evr h cn.”

Ɖ nxt qsćn wz—

“Ẃt sort v lcñ man z Mr. Martin?”

“Ǒ! nt hansm—nt at ol hansm. I ʈt him vri plen at frst, bt I d nt ʈnc him so plen nǎ. Wn dz nt, y nǒ, aftr a tîm. Bt dd y nvr si him? H z in Hîḅri evri nǎ n ɖen, n h z śr t rîd ʈru evri wīc in hiz we t Cñstn. H hz pást y vri ofn.”

“Ɖt me b, n I me hv sìn him fifti tîmz, bt wɖt hvñ eni îdīa v hiz nem. A yuñ farmr, ẃɖr on horsbac or on ft, z ɖ vri last sort v prsn t rêz mî krioṣti. Ɖ yoṃnri r prisîsli ɖ ordr v ppl wɖ hūm I fīl I cn hv nʈñ t d. A dgri or tū lowr, n a creditbl apiṛns mt inṭrest m; I mt hop t b ysfl t ɖer faṃliz in sm we or uɖr. Bt a farmr cn nīd nn v mî hlp, n z, ɖrfr, in wn sns, az mć abv mî notis az in evri uɖr h z b’lo it.”

“T b śr. Ǒ yes! It z nt lîcli y śd evr hv obzrvd him; bt h nz y vri wel indd—I mīn bî sît.”

“I hv no dǎt v hiz biyñ a vri rspctbl yuñ man. I nǒ, indd, ɖt h z so, n, az sć, wś him wel. Ẃt d y imajin hiz ej t b?”

“H wz for-n-twenti ɖ 8ʈ v last Jūn, n mî brʈde z ɖ 23rd jst a fortnît n a de’z difṛns—ẃć z vri od.”

“Onli for-n-twenti. Ɖt z tù yuñ t setl. Hiz muɖr z prf̣cli rît nt t b in a huri. Ɖe sīm vri cumftbl az ɖe r, n f ś wr t tec eni penz t mari him, ś wd probbli rpnt it. Six yirz hns, f h cd mīt wɖ a gd sort v yuñ wmn in ɖ sem ranc az hiz ǒn, wɖ a litl muni, it mt b vri dzîṛbl.”

“Six yirz hns! Dir Mis Wŭdhǎs, h wd b ʈrti yirz old!”

“Wel, n ɖt z az rli az most men cn aford t mari, hu r nt born t an indipndns. Mr. Martin, I imajin, hz hiz fortyn intîrli t mc—canot b at ol bfrhnd wɖ ɖ wrld. Ẃtvr muni h mt cm intu ẃn hiz faɖr daid, ẃtvr hiz śer v ɖ faṃli proṗti, it z, I der se, ol aflot, ol imploid in hiz stoc, n so fʈ; n ɖo, wɖ dilijns n gd luc, h me b rić in tîm, it z nxt t imposbl ɖt h śd hv riylîzd enʈñ yt.”

“T b śr, so it z. Bt ɖe liv vri cumftbli. Ɖe hv no indorz man, els ɖe d nt wont fr enʈñ; n Msz. Martin tōcs v tecñ a bô anɖr yir.”

“I wś y me nt gt intu a screp, Harịt, ẃnvr h dz mari;—I mīn, az t biyñ aqentd wɖ hiz wîf—fr ɖo hiz sistrz, fṛm a s’pirịr edyceśn, r nt t b oltgɖr objctd t, it dz nt folo ɖt h mt mari enbdi at ol fit fr y t notis. Ɖ msfortyn v yr brʈ òt t mc y ptiklrli cerfl az t yr asośịts. Ɖr cn b no dǎt v yr biyñ a jntlmn’z dōtr, n y mst s’port yr clem t ɖt steśn bî evrʈñ wɖn yr ǒn pǎr, or ɖr wl b plenti v ppl hu wd tec pleźr in dgredñ y.”

“Yes, t b śr, I s’poz ɖr r. Bt ẃl I vizit at Hārtfīld, n y r so cînd t m, Mis Wŭdhǎs, I am nt afreid v ẃt enbdi cn d.”

“Y unḍstand ɖ fors v inflụns priti wel, Harịt; bt I wd hv y so frmli istabliśt in gd ssayti, az t b indipndnt īvn v Hārtfīld n Mis Wŭdhǎs. I wont t si y prṃnntli wel cnctd, n t ɖt end it wl b advîẓbl t hv az fy od aqentns az me b; n, ɖrfr, I se ɖt f y śd stl b in ɖs cuntri ẃn Mr. Martin mariz, I wś y me nt b drwn in bî yr intiṃsi wɖ ɖ sistrz, t b aqentd wɖ ɖ wîf, hu wl probbli b sm mir farmr’z dōtr, wɖt edyceśn.”

“T b śr. Yes. Nt ɖt I ʈnc Mr. Martin wd evr mari enbdi bt ẃt hd hd sm edyceśn—n bn vri wel bròt p. Hvr, I d nt mīn t set p mî opińn agnst yrz—n I am śr I śl nt wś fr ɖ aqentns v hiz wîf. I śl olwz hv a gret rgard fr ɖ Mis Martinz, ispeṣ́li Iliẓbʈ, n śd b vri sori t gv ɖm p, fr ɖe r qt az wel edycetd az m. Bt f h mariz a vri ignṛnt, vulgr wmn, srtnli I hd betr nt vizit hr, f I cn hlp it.”

Ema woćt hr ʈru ɖ flucćueśnz v ɖs spīć, n sw no alarmñ simtmz v luv. Ɖ yuñ man hd bn ɖ frst admîrr, bt ś trustd ɖr wz no uɖr hold, n ɖt ɖr wd b no sirịs dificlti, on Harịt’s sîd, t opoz eni frendli arenjmnt v hr ǒn.

Ɖe met Mr. Martin ɖ vri nxt de, az ɖe wr wōcñ on ɖ Donwél rod. H wz on ft, n aftr lcñ vri rspctf̣li at hr, lct wɖ most unfend saṭsfaẋn at hr cmpańn. Ema wz nt sori t hv sć an oṗtyṇti v srve; n wōcñ a fy yardz fwd, ẃl ɖe tōct tgɖr, sn md hr qc î sfiśntli aqentd wɖ Mr. Roḅt Martin. Hiz apiṛns wz vri nīt, n h lct lîc a snṣbl yuñ man, bt hiz prsn hd no uɖr advantij; n ẃn h cem t b cntrastd wɖ jntlṃn, ś ʈt h mst lūz ol ɖ grǎnd h hd gend in Harịt’s incḷneśn. Harịt wz nt insnsbl v manr; ś hd voḷntṛli notist hr faɖr’z jntlnis wɖ adṃreśn az wel az wundr. Mr. Martin lct az f h dd nt nǒ ẃt manr wz.

Ɖe rmend bt a fy minits tgɖr, az Mis Wŭdhǎs mst nt b cept wêtñ; n Harịt ɖen cem runñ t hr wɖ a smîlñ fes, n in a flutr v spirits, ẃć Mis Wŭdhǎs hopt vri sn t cmpoz.

“Onli ʈnc v ǎr haṗnñ t mīt him!—Hǎ vri od! It wz qt a ćans, h sd, ɖt h hd nt gn rnd bî Randlz. H dd nt ʈnc w evr wōct ɖs rod. H ʈt w wōct twdz Randlz most dez. H hz nt bn ebl t gt ɖ Romans v ɖ Forist yt. H wz so bizi ɖ last tîm h wz at Cñstn ɖt h qt fgot it, bt h gz agn tmoro. So vri od w śd hapn t mīt! Wel, Mis Wŭdhǎs, z h lîc ẃt y xpctd? Ẃt d y ʈnc v him? D y ʈnc him so vri plen?”

“H z vri plen, undǎtidli—rmarcbli plen:—bt ɖt z nʈñ cmperd wɖ hiz intîr wont v jntiḷti. I hd no rît t xpct mć, n I dd nt xpct mć; bt I hd no îdīa ɖt h cd b so vri clǎniś, so toṭli wɖt er. I hd imajind him, I cnfes, a dgri or tū nirr jntiḷti.”

“T b śr,” sd Harịt, in a morṭfaid vôs, “h z nt so jntīl az riyl jntlṃn.”

“I ʈnc, Harịt, sins yr aqentns wɖ s, y hv bn rpitidli in ɖ cumṗni v sm sć vri riyl jntlṃn, ɖt y mst yrslf b struc wɖ ɖ difṛns in Mr. Martin. At Hārtfīld, y hv hd vri gd spesimnz v wel edycetd, wel bréd men. I śd b s’prîzd f, aftr siyñ ɖm, y cd b in cumṗni wɖ Mr. Martin agn wɖt psivñ him t b a vri infirịr crīćr—n rɖr wunḍrñ at yrslf fr hvñ evr ʈt him at ol agriybl bfr. D nt y bgin t fīl ɖt nǎ? Wr nt y struc? I am śr y mst hv bn struc bî hiz ōcẉd lc n abrupt manr, n ɖ uncuʈnis v a vôs ẃć I hŕd t b hoļi unmodyletd az I std hir.”

“Srtnli, h z nt lîc Mr. Naitli. H hz nt sć a fîn er n we v wōcñ az Mr. Naitli. I si ɖ difṛns plen inuf. Bt Mr. Naitli z so vri fîn a man!”

“Mr. Naitli’z er z so rmarcbli gd ɖt it z nt fer t cmper Mr. Martin wɖ him. Y mt nt si wn in a hundṛd wɖ jntlmn so plenli ritn az in Mr. Naitli. Bt h z nt ɖ onli jntlmn y hv bn lêtli yst t. Ẃt se y t Mr. Wsṭn n Mr. Eltn? Cmper Mr. Martin wɖ îɖr v ɖm. Cmper ɖer manr v cariyñ ɖmslvz; v wōcñ; v spīcñ; v biyñ sîḷnt. Y mst si ɖ difṛns.”

“Ǒ yes!—ɖr z a gret difṛns. Bt Mr. Wsṭn z olmst an old man. Mr. Wsṭn mst b btwn forti n fifti.”

“Ẃć mcs hiz gd manrz ɖ mor vałbl. Ɖ oldr a prsn groz, Harịt, ɖ mor importnt it z ɖt ɖer manrz śd nt b bad; ɖ mor glẹrñ n dsgustñ eni lǎdnis, or cōrsnis, or ōcẉdnis bcmz. Ẃt z paṣbl in yʈ z dtstbl in lêtr ej. Mr. Martin z nǎ ōcẉd n abrupt; ẃt wl h b at Mr. Wsṭn’z tîm v lîf?”

“Ɖr z no seyñ, indd,” rplaid Harịt rɖr soḷmli.

“Bt ɖr me b priti gd gesñ. H wl b a cmplitli gros, vulgr farmr, toṭli in’tntiv t apiṛnsz, n ʈncñ v nʈñ bt profit n los.”

“Wl h, indd? Ɖt wl b vri bad.”

“Hǎ mć hiz biznis ingrosz him olrdi z vri plen fṛm ɖ srcmstans v hiz fgetñ t inqîr fr ɖ bc y rec̣mndd. H wz a gret dīl tù fl v ɖ marcit t ʈnc v enʈñ els—ẃć z jst az it śd b, fr a ʈrîvñ man. Ẃt hz h t d wɖ bcs? N I hv no dǎt ɖt h wl ʈrîv, n b a vri rić man in tîm—n hiz biyñ ilitṛt n cōrs nīd nt dstrb s.”

“I wundr h dd nt rmembr ɖ bc”—wz ol Harịt’s ansr, n spocn wɖ a dgri v grev dspleźr ẃć Ema ʈt mt b sefli left t itslf. Ś, ɖrfr, sd no mor fr sm tîm. Hr nxt bginñ wz,

“In wn rspct, phps, Mr. Eltn’z manrz r s’pirịr t Mr. Naitli’z or Mr. Wsṭn’z. Ɖe hv mor jntlnis. Ɖe mt b mor sefli hld p az a patn. Ɖr z an opņis, a qcnis, olmst a bluntnis in Mr. Wsṭn, ẃć evrbdi lîcs in him, bcz ɖr z so mć gd-hymr wɖ it—bt ɖt wd nt d t b copid. Nɖr wd Mr. Naitli’z dǎnrît, dsîdd, cmandñ sort v manr, ɖo it sūts him vri wel; hiz figr, n lc, n sićueśn in lîf sīm t alǎ it; bt f eni yuñ man wr t set abt copiyñ him, h wd nt b sufṛbl. On ɖ contrri, I ʈnc a yuñ man mt b vri sefli rec̣mndd t tec Mr. Eltn az a modl. Mr. Eltn z gd-hymrd, ćirfl, oblîjñ, n jntl. H sīmz t m t b groun ptiklrli jntl v lêt. I d nt nǒ ẃɖr h hz eni dzîn v ingreśietñ himslf wɖ îɖr v s, Harịt, bî adiśnl softnis, bt it strîcs m ɖt hiz manrz r softr ɖn ɖe yst t b. F h mīnz enʈñ, it mst b t plīz y. Dd nt I tel y ẃt h sd v y ɖ uɖr de?”

Ś ɖen rpitd sm worm prsnl prêz ẃć ś hd drwn fṛm Mr. Eltn, n nǎ dd fl justis t; n Harịt bluśt n smîld, n sd ś hd olwz ʈt Mr. Eltn vri agriybl.

Mr. Eltn wz ɖ vri prsn fixt on bî Ema fr drîvñ ɖ yuñ farmr ǎt v Harịt’s hed. Ś ʈt it wd b an xḷnt mać; n onli tù palṗbli dzîṛbl, naćṛl, n probbl, fr hr t hv mć merit in planñ it. Ś fird it wz ẃt evrbodi els mst ʈnc v n pridict. It wz nt lîcli, hvr, ɖt enbdi śd hv īqld hr in ɖ det v ɖ plan, az it hd entrd hr bren jrñ ɖ vri frst īvnñ v Harịt’s cmñ t Hārtfīld. Ɖ longr ś cnsidrd it, ɖ gretr wz hr sns v its xpīdịnsi. Mr. Eltn’z sićueśn wz most sūṭbl, qt ɖ jntlmn himslf, n wɖt lo cnẋnz; at ɖ sem tîm, nt v eni faṃli ɖt cd ferli objict t ɖ dǎtfl brʈ v Harịt. H hd a cumftbl hom fr hr, n Ema imajind a vri sfiśnt incm; fr ɖo ɖ vic̣rij v Hîḅri wz nt larj, h wz noun t hv sm indipndnt proṗti; n ś ʈt vri hîli v him az a gd-hymrd, wel-mīnñ, rspctbl yuñ man, wɖt eni dfiśnsi v ysfl unḍstandñ or nolij v ɖ wrld.

Ś hd olrdi saṭsfaid hrslf ɖt h ʈt Harịt a bytifl grl, ẃć ś trustd, wɖ sć frīqnt mītñz at Hārtfīld, wz fǎndeśn inuf on hiz sîd; n on Harịt’s ɖr cd b litl dǎt ɖt ɖ îdīa v biyñ prifŕd bî him wd hv ol ɖ yźl weit n efic̣si. N h wz riyli a vri plizñ yuñ man, a yuñ man hūm eni wmn nt fstidịs mt lîc. H wz recnd vri hansm; hiz prsn mć admîrd in jenṛl, ɖo nt bî hr, ɖr biyñ a wont v eligns v fīćr ẃć ś cd nt dspns wɖ:—bt ɖ grl hu cd b graṭfaid bî a Roḅt Martin’z rîdñ abt ɖ cuntri t gt wōlnuts fr hr mt vri wel b concrd bî Mr. Eltn’z adṃreśn.


___

“I

d nt nǒ ẃt yr opińn me b, Msz. Wsṭn,” sd Mr. Naitli, “v ɖs gret intiṃsi btwn Ema n Harịt Smiʈ, bt I ʈnc it a bad ʈñ.”

“A bad ʈñ! D y riyli ʈnc it a bad ʈñ?—ẃ so?”

“I ʈnc ɖe wl nɖr v ɖm d ɖ uɖr eni gd.”

“Y s’prîz m! Ema mst d Harịt gd: n bî s’playñ hr wɖ a ny objict v inṭrest, Harịt me b sd t d Ema gd. I hv bn siyñ ɖer intiṃsi wɖ ɖ gretist pleźr. Hǎ vri difṛntli w fīl!—Nt ʈnc ɖe wl d ć uɖr eni gd! Ɖs wl srtnli b ɖ bginñ v wn v ǎr qoṛlz abt Ema, Mr. Naitli.”

“Phps y ʈnc I am cm on prṗs t qoṛl wɖ y, nwñ Wsṭn t b ǎt, n ɖt y mst stl fît yr ǒn batl.”

“Mr. Wsṭn wd undǎtidli s’port m, f h wr hir, fr h ʈncs xacli az I d on ɖ subjict. W wr spīcñ v it onli yesṭde, n agriyñ hǎ forćṇt it wz fr Ema, ɖt ɖr śd b sć a grl in Hîḅri fr hr t asośiet wɖ. Mr. Naitli, I śl nt alǎ y t b a fer juj in ɖs ces. Y r so mć yst t liv alon, ɖt y d nt nǒ ɖ valy v a cmpańn; n, phps no man cn b a gd juj v ɖ cumf̣t a wmn fīlz in ɖ ssayti v wn v hr ǒn sx, aftr biyñ yst t it ol hr lîf. I cn imajin yr objẋn t Harịt Smiʈ. Ś z nt ɖ s’pirịr yuñ wmn ẃć Ema’z frend òt t b. Bt on ɖ uɖr hand, az Ema wonts t si hr betr informd, it wl b an indysmnt t hr t rīd mor hrslf. Ɖe wl rīd tgɖr. Ś mīnz it, I nǒ.”

“Ema hz bn mīnñ t rīd mor evr sins ś wz twelv yirz old. I hv sìn a gret mni lists v hr drw̃-up at verịs tîmz v bcs ɖt ś mnt t rīd reğlrli ʈru—n vri gd lists ɖe wr—vri wel ćozn, n vri nītli arenjd—smtmz alfbéticli, n smtmz bî sm uɖr rūl. Ɖ list ś drù p ẃn onli fortīn—I rmembr ʈncñ it dd hr jujmnt so mć credit, ɖt I prizrvd it sm tîm; n I der se ś me hv md ǎt a vri gd list nǎ. Bt I hv dn wɖ xpctñ eni cors v stedi rīdñ fṛm Ema. Ś wl nvr sbmit t enʈñ rqîrñ inḍstri n peśns, n a sbjẋn v ɖ fansi t ɖ unḍstandñ. Ẃr Mis Teilr feld t stiḿlet, I me sefli afrm ɖt Harịt Smiʈ wl d nʈñ.—Y nvr cd pswed hr t rīd haf so mć az y wśt.—Y nǒ y cd nt.”

“I der se,” rplaid Msz. Wsṭn, smîlñ, “ɖt I ʈt so ɖen;—bt sins w hv partd, I cn nvr rmembr Ema’z omitñ t d enʈñ I wśt.”

“Ɖr z hardli eni dzîrñ t rfreś sć a meṃri az ɖt,”—sd Mr. Naitli, fīlñli; n fr a momnt or tū h hd dn. “Bt I,” h sn add, “hu hv hd no sć ćarm ʈroun ovr mî snsz, mst stl si, hír, n rmembr. Ema z spôld bî biyñ ɖ cleṿrist v hr faṃli. At ten yirz old, ś hd ɖ msfortyn v biyñ ebl t ansr qsćnz ẃć puzld hr sistr at sevntīn. Ś wz olwz qc n aśurd: Iẓbela slo n difidnt. N evr sins ś wz twelv, Ema hz bn mistris v ɖ hǎs n v y ol. In hr muɖr ś lost ɖ onli prsn ebl t cǒp wɖ hr. Ś inherits hr muɖr’z taḷnts, n mst hv bn undr sbjẋn t hr.”

“I śd hv bn sori, Mr. Naitli, t b dpndnt on yr rec̣mndeśn, hd I qitd Mr. Wŭdhǎs’z faṃli n wontd anɖr sićueśn; I d nt ʈnc y wd hv spocn a gd wrd fr m t enbdi. I am śr y olwz ʈt m unfit fr ɖ ofis I hld.”

“Yes,” sd h, smîlñ. “Y r betr plest hir; vri fit fr a wîf, bt nt at ol fr a guṿnes. Bt y wr pripẹrñ yrslf t b an xḷnt wîf ol ɖ tîm y wr at Hārtfīld. Y mt nt gv Ema sć a cmplit edyceśn az yr pǎrz wd sīm t promis; bt y wr rsivñ a vri gd edyceśn fṛm hr, on ɖ vri mtirịl matṛmonịl pônt v sbmitñ yr ǒn wil, n dwñ az y wr bid; n f Wsṭn hd asct m t rec̣mnd him a wîf, I śd srtnli hv nemd Mis Teilr.”

“Ʈanc y. Ɖr wl b vri litl merit in mcñ a gd wîf t sć a man az Mr. Wsṭn.”

“Ẃ, t ǒn ɖ truʈ, I am afreid y r rɖr ʈroun awe, n ɖt wɖ evri disṗziśn t ber, ɖr wl b nʈñ t b bòrn. W wl nt dsper, hvr. Wsṭn me gro cros fṛm ɖ wontņis v cumf̣t, or hiz sun me pleg him.”

“I hop nt ɖt.—It z nt lîcli. No, Mr. Naitli, d nt fōrtel vxeśn fṛm ɖt qortr.”

“Nt I, indd. I onli nem posbiḷtiz. I d nt pritnd t Ema’z jīńs fr fōrtelñ n gesñ. I hop, wɖ ol mî hart, ɖ yuñ man me b a Wsṭn in merit, n a Ćrćl in fortyn.—Bt Harịt Smiʈ—I hv nt haf dn abt Harịt Smiʈ. I ʈnc hr ɖ vri wrst sort v cmpańn ɖt Ema cd poṣbli hv. Ś nz nʈñ hrslf, n lcs upn Ema az nwñ evrʈñ. Ś z a flatrr in ol hr wez; n so mć ɖ wrs, bcz undizînd. Hr ignṛns z aurli flaṭri. Hǎ cn Ema imajin ś hz enʈñ t lrn hrslf, ẃl Harịt z prizntñ sć a dlîtfl infirioṛti? N az fr Harịt, I wl vnćr t se ɖt ś canot gen bî ɖ aqentns. Hārtfīld wl onli pt hr ǎt v cnsit wɖ ol ɖ uɖr plesz ś b’loñz t. Ś wl gro jst rfînd inuf t b uncumftbl wɖ ɖoz amñ hūm brʈ n srcmstansz hv plest hr hom. I am mć mstecn f Ema’z doctrinz gv eni streñʈ v mînd, or tnd at ol t mc a grl adapt hrslf raśṇli t ɖ vraytiz v hr sićueśn in lîf.—Ɖe onli gv a litl poliś.”

“I îɖr dpnd mor upn Ema’z gd sns ɖn y d, or am mor añśs fr hr preznt cumf̣t; fr I canot l’mnt ɖ aqentns. Hǎ wel ś lct last nît!”

“Ǒ! y wd rɖr tōc v hr prsn ɖn hr mînd, wd y? Vri wel; I śl nt atmt t dnî Ema’z biyñ priti.”

“Priti! se bytifl rɖr. Cn y imajin enʈñ nirr prfict byti ɖn Ema oltgɖr—fes n figr?”

“I d nt nǒ ẃt I cd imajin, bt I cnfes ɖt I hv sldm sìn a fes or figr mor plizñ t m ɖn hrz. Bt I am a parśl old frend.”

“Sć an î!—ɖ tru hezl î—n so briłnt! reğlr fīćrz, opn cǎntinns, wɖ a cmpleẋn! ǒ! ẃt a blūm v fl hlʈ, n sć a priti hît n sîz; sć a frm n uprît figr! Ɖr z hlʈ, nt mirli in hr blūm, bt in hr er, hr hed, hr glans. Wn hírz smtmz v a ćîld biyñ ‘ɖ picćr v hlʈ;’ nǎ, Ema olwz gvz m ɖ îdīa v biyñ ɖ cmplit picćr v groun-up hlʈ. Ś z luvlinis itslf. Mr. Naitli, z nt ś?”

“I hv nt a fōlt t fînd wɖ hr prsn,” h rplaid. “I ʈnc hr ol y dscrîb. I luv t lc at hr; n I wl ad ɖs prêz, ɖt I d nt ʈnc hr prsṇli ven. Cnsiḍrñ hǎ vri hansm ś z, ś apirz t b litl okpaid wɖ it; hr vaṇti lîz anɖr we. Msz. Wsṭn, I am nt t b tōct ǎt v mî dslîc v Harịt Smiʈ, or mî dred v its dwñ ɖm bʈ harm.”

“N I, Mr. Naitli, am īqli stǎt in mî confidns v its nt dwñ ɖm eni harm. Wɖ ol dir Ema’z litl fōlts, ś z an xḷnt crīćr. Ẃr śl w si a betr dōtr, or a cîndr sistr, or a truwr frend? No, no; ś hz qoḷtz ẃć me b trustd; ś wl nvr līd enwn riyli roñ; ś wl mc no lastñ blundr; ẃr Ema ŕz wns, ś z in ɖ rît a hundṛd tîmz.”

“Vri wel; I wl nt pleg y eni mor. Ema śl b an enjl, n I wl cīp mî splīn t mslf tl Crisṃs brñz Jon n Iẓbela. Jon luvz Ema wɖ a rīzṇbl n ɖrfr nt a blînd afẋn, n Iẓbela olwz ʈncs az h dz; xpt ẃn h z nt qt frîtnd inuf abt ɖ ćildṛn. I am śr v hvñ ɖer opińnz wɖ m.”

“I nǒ ɖt y ol luv hr riyli tù wel t b unjust or uncînd; bt xkz m, Mr. Naitli, f I tec ɖ liḅti (I cnsidr mslf, y nǒ, az hvñ smẃt v ɖ priṿlij v spīć ɖt Ema’z muɖr mt hv hd) ɖ liḅti v hintñ ɖt I d nt ʈnc eni poṣbl gd cn arîz fṛm Harịt Smiʈ’s intiṃsi biyñ md a matr v mć dscuśn amñ y. Pre xkz m; bt s’pozñ eni litl incnvińns me b aprihndd fṛm ɖ intiṃsi, it canot b xpctd ɖt Ema, acǎntbl t nbdi bt hr faɖr, hu prf̣cli apruvz ɖ aqentns, śd pt an end t it, so loñ az it z a sors v pleźr t hrslf. It hz bn so mni yirz mî provins t gv advîs, ɖt y canot b s’prîzd, Mr. Naitli, at ɖs litl rmenz v ofis.”

“Nt at ol,” craid h; “I am mć oblîjd t y fr it. It z vri gd advîs, n it śl hv a betr fet ɖn yr advîs hz ofn faund; fr it śl b atndd t.”

“Msz. Jon Naitli z īẓli alarmd, n mt b md unhapi abt hr sistr.”

“B saṭsfaid,” sd h, “I wl nt rêz eni ǎtcrî. I wl cīp mî il hymr t mslf. I hv a vri snsir inṭrest in Ema. Iẓbela dz nt sīm mor mî sistr; hz nvr xîtd a gretr inṭrest; phps hardli so gret. Ɖr z an añzayti, a krioṣti in ẃt wn fīlz fr Ema. I wundr ẃt wl bcm v hr!”

“So d I,” sd Msz. Wsṭn jntli, “vri mć.”

“Ś olwz dclerz ś wl nvr mari, ẃć, v cors, mīnz jst nʈñ at ol. Bt I hv no îdīa ɖt ś hz yt evr sìn a man ś cerd fr. It wd nt b a bad ʈñ fr hr t b vri mć in luv wɖ a propr objict. I śd lîc t si Ema in luv, n in sm dǎt v a rtrn; it wd d hr gd. Bt ɖr z nbdi hir’bts t atać hr; n ś gz so sldm fṛm hom.”

“Ɖr dz, indd, sīm az litl t tmt hr t brec hr reẓluśn at preznt,” sd Msz. Wsṭn, “az cn wel b; n ẃl ś z so hapi at Hārtfīld, I canot wś hr t b formñ eni ataćmnt ẃć wd b crietñ sć dificltiz on pur Mr. Wŭdhǎs’z acǎnt. I d nt rec̣mnd matriṃni at preznt t Ema, ɖo I mīn no slît t ɖ stet, I aśur y.”

Part v hr mīnñ wz t cnsil sm feṿrit ʈts v hr ǒn n Mr. Wsṭn’z on ɖ subjict, az mć az poṣbl. Ɖr wr wśz at Randlz rspctñ Ema’z desṭni, bt it wz nt dzîṛbl t hv ɖm sspctd; n ɖ qayt trnziśn ẃć Mr. Naitli sn aftwdz md t “Ẃt dz Wsṭn ʈnc v ɖ weɖr; śl w hv ren?” cnvinst hr ɖt h hd nʈñ mor t se or s’mîz abt Hārtfīld.


___

E

ma cd nt fīl a dǎt v hvñ gvn Harịt’s fansi a propr d’reẋn n rezd ɖ grattyd v hr yuñ vaṇti t a vri gd prṗs, fr ś faund hr dsîdidli mor snṣbl ɖn bfr v Mr. Eltn’z biyñ a rmarcbli hansm man, wɖ most agriybl manrz; n az ś hd no hezteśn in folowñ p ɖ aśuṛns v hiz adṃreśn bî agriybl hints, ś wz sn priti confidnt v crietñ az mć lîcñ on Harịt’s sîd, az ɖr cd b eni oceźn fr. Ś wz qt cnvinst v Mr. Eltn’z biyñ in ɖ fẹrist we v fōlñ in luv, f nt in luv olrdi. Ś hd no scrūpl wɖ rgard t him. H tōct v Harịt, n prezd hr so wormli, ɖt ś cd nt s’poz enʈñ wontñ ẃć a litl tîm wd nt ad. Hiz pspśn v ɖ strîcñ impruvmnt v Harịt’s manr, sins hr intṛduẋn at Hārtfīld, wz nt wn v ɖ līst agriybl prūfs v hiz growñ ataćmnt.

“Y hv gvn Mis Smiʈ ol ɖt ś rqîrd,” sd h; “y hv md hr gresfl n īzi. Ś wz a bytifl crīćr ẃn ś cem t y, bt, in mî opińn, ɖ atraẋnz y hv add r infiṇtli s’pirịr t ẃt ś rsivd fṛm nećr.”

“I am glad y ʈnc I hv bn ysfl t hr; bt Harịt onli wontd drw̃ ǎt, n rsivñ a fy, vri fy hints. Ś hd ol ɖ naćṛl gres v swītnis v tmpr n artlisnis in hrslf. I hv dn vri litl.”

“F it wr admisbl t contṛdict a ledi,” sd ɖ gaḷnt Mr. Eltn—

“I hv phps gvn hr a litl mor dsiźn v caṛctr, hv tòt hr t ʈnc on pônts ẃć hd nt fōḷn in hr we bfr.”

“Xacli so; ɖt z ẃt prinsipli strîcs m. So mć sūṗadd dsiźn v caṛctr! Scilfl hz bn ɖ hand!”

“Gret hz bn ɖ pleźr, I am śr. I nvr met wɖ a disṗziśn mor trūli emịbl.”

“I hv no dǎt v it.” N it wz spocn wɖ a sort v sayñ aṇmeśn, ẃć hd a vast dīl v ɖ luvr. Ś wz nt les plizd anɖr de wɖ ɖ manr in ẃć h secndd a sudn wś v hrz, t hv Harịt’s picćr.

“Dd y evr hv yr lîcnis tecn, Harịt?” sd ś: “dd y evr sit fr yr picćr?”

Harịt wz on ɖ pônt v līvñ ɖ rūm, n onli stopt t se, wɖ a vri inṭrestñ nîīvte,

“Ǒ! dir, no, nvr.”

No snr wz ś ǎt v sît, ɖn Ema xclemd,

“Ẃt an xqizit pześn a gd picćr v hr wd b! I wd gv eni muni fr it. I olmst loñ t atmt hr lîcnis mslf. Y d nt nǒ it I der se, bt tū or ʈri yirz ago I hd a gret paśn fr tecñ lîcnisz, n atmtd sevṛl v mî frendz, n wz ʈt t hv a tolṛbl î in jenṛl. Bt fṛm wn cōz or anɖr, I gev it p in dsgust. Bt riyli, I cd olmst vnćr, f Harịt wd sit t m. It wd b sć a dlît t hv hr picćr!”

“Let m intrit y,” craid Mr. Eltn; “it wd indd b a dlît! Let m intrit y, Mis Wŭdhǎs, t x’sîz so ćarmñ a taḷnt in fevr v yr frend. I nǒ ẃt yr drw̃z r. Hǎ cd y s’poz m ignṛnt? Z nt ɖs rūm rić in spesimnz v yr lansceps n flǎrz; n hz nt Msz. Wsṭn sm inimitbl figrpìsz in hr drw̃rūm, at Randlz?”

Yes, gd man!—ʈt Ema—bt ẃt hz ol ɖt t d wɖ tecñ lîcnisz? Y nǒ nʈñ v drw̃. D’nt pritnd t b in rapćrz abt mîn. Cīp yr rapćrz fr Harịt’s fes. “Wel, f y gv m sć cînd incurijmnt, Mr. Eltn, I b’liv I śl trî ẃt I cn d. Harịt’s fīćrz r vri delic̣t, ẃć mcs a lîcnis dificlt; n yt ɖr z a pkliaṛti in ɖ śep v ɖ î n ɖ lînz abt ɖ mǎʈ ẃć wn òt t cać.”

“Xacli so—Ɖ śep v ɖ î n ɖ lînz abt ɖ mǎʈ—I hv nt a dǎt v yr s’xes. Pre, pre atmt it. Az y wl d it, it wl indd, t yz yr ǒn wrdz, b an xqizit pześn.”

“Bt I am afreid, Mr. Eltn, Harịt wl nt lîc t sit. Ś ʈncs so litl v hr ǒn byti. Dd nt y obzrv hr manr v anṣrñ m? Hǎ cmplitli it mnt, ‘ẃ śd mî picćr b drwn?’”

“Ǒ! yes, I obzrvd it, I aśur y. It wz nt lost on m. Bt stl I canot imajin ś wd nt b pswedd.”

Harịt wz sn bac agn, n ɖ pṛpozl olmst imīɉtli md; n ś hd no scrūplz ẃć cd stand mni minits agnst ɖ rnist presñ v bʈ ɖ uɖrz. Ema wśt t g t wrc d’recli, n ɖrfr pṛdyst ɖ portfolio cntenñ hr verịs atmts at portrits, fr nt wn v ɖm hd evr bn finiśt, ɖt ɖe mt dsîd tgɖr on ɖ bst sîz fr Harịt. Hr mni bginñz wr dspleid. Miṇćrz, haf-leñʈs, hol-leñʈs, pensl, creon, n wōtrculrz hd bn ol traid in trn. Ś hd olwz wontd t d evrʈñ, n hd md mor progres bʈ in drw̃ n ḿzic ɖn mni mt hv dn wɖ so litl lebr az ś wd evr sbmit t. Ś pleid n sañ;—n drù in olmst evri stîl; bt stedinis hd olwz bn wontñ; n in nʈñ hd ś aproćt ɖ dgri v x’ḷns ẃć ś wd hv bn glad t cmand, n òt nt t hv feld v. Ś wz nt mć dsivd az t hr ǒn scil îɖr az an artist or a ḿziśn, bt ś wz nt unwilñ t hv uɖrz dsivd, or sori t nǒ hr repyteśn fr acumpliśmnt ofn hayr ɖn it dzrvd.

Ɖr wz merit in evri drw̃—in ɖ līst finiśt, phps ɖ most; hr stîl wz spiṛtd; bt hd ɖr bn mć les, or hd ɖr bn ten tîmz mor, ɖ dlît n adṃreśn v hr tū cmpańnz wd hv bn ɖ sem. Ɖe wr bʈ in xṭsiz. A lîcnis plizz evrbdi; n Mis Wŭdhǎs’z pformnsz mst b capitl.

“No gret vrayti v fesz fr y,” sd Ema. “I hd onli mî ǒn faṃli t studi fṛm. Ɖr z mî faɖr—anɖr v mî faɖr—bt ɖ îdīa v sitñ fr hiz picćr md him so nrṿs, ɖt I cd onli tec him bî stelʈ; nɖr v ɖm vri lîc ɖrfr. Msz. Wsṭn agn, n agn, n agn, y si. Dir Msz. Wsṭn! olwz mî cîndist frend on evri oceźn. Ś wd sit ẃnvr I asct hr. Ɖr z mî sistr; n riyli qt hr ǒn litl elignt figr!—n ɖ fes nt unlîc. I śd hv md a gd lîcnis v hr, f ś wd hv sat longr, bt ś wz in sć a huri t hv m drw hr for ćildṛn ɖt ś wd nt b qayt. Ɖen, hir cm ol mî atmts at ʈri v ɖoz for ćildṛn;—ɖr ɖe r, Õri n Jon n Bela, fṛm wn end v ɖ śīt t ɖ uɖr, n enwn v ɖm mt d fr enwn v ɖ rest. Ś wz so īgr t hv ɖm drwn ɖt I cd nt rfyz; bt ɖr z no mcñ ćildṛn v ʈri or for yirz old stand stil y nǒ; nr cn it b vri īzi t tec eni lîcnis v ɖm, bynd ɖ er n cmpleẋn, unls ɖe r cōrsr fīćrd ɖn eni v m’mā’z ćildṛn evr wr. Hir z mî sceć v ɖ forʈ, hu wz a bebi. I tc him az h wz slīpñ on ɖ sofa, n it z az stroñ a lîcnis v hiz cced az y wd wś t si. H hd nesld dǎn hiz hed most cnvińntli. Ɖt’s vri lîc. I am rɖr prǎd v litl Jorj. Ɖ cornr v ɖ sofa z vri gd. Ɖen hir z mî last,”—unclozñ a priti sceć v a jntlmn in smōl sîz, hol-leñʈ—“mî last n mî bst—mî bruɖr, Mr. Jon Naitli.—Ɖs dd nt wont mć v biyñ finiśt, ẃn I pt it awe in a pet, n vaud I wd nvr tec anɖr lîcnis. I cd nt hlp biyñ pṛvoct; fr aftr ol mî penz, n ẃn I hd riyli md a vri gd lîcnis v it—(Msz. Wsṭn n I wr qt agrìd in ʈncñ it vri lîc)—onli tù hansm—tù flaṭrñ—bt ɖt wz a fōlt on ɖ rît sîd”—aftr ol ɖs, cem pur dir Iẓbela’z cold apṛbeśn v—“Yes, it wz a litl lîc—bt t b śr it dd nt d him justis. W hd hd a gret dīl v trubl in pswedñ him t sit at ol. It wz md a gret fevr v; n oltgɖr it wz mor ɖn I cd ber; n so I nvr wd finiś it, t hv it apoḷjîzd ovr az an unfevṛbl lîcnis, t evri mornñ vizitr in Brunzwic Sqer;—n, az I sd, I dd ɖen forswer evr drw̃ enbdi agn. Bt fr Harịt’s sec, or rɖr fr mî ǒn, n az ɖr r no huzbndz n wîvz in ɖ ces at preznt, I wl brec mî reẓluśn nǎ.”

Mr. Eltn sīmd vri proprli struc n dlîtd bî ɖ îdīa, n wz rpitñ, “No huzbndz n wîvz in ɖ ces at preznt indd, az y obzrv. Xacli so. No huzbndz n wîvz,” wɖ so inṭrestñ a conśsnis, ɖt Ema bgan t cnsidr ẃɖr ś hd nt betr līv ɖm tgɖr at wns. Bt az ś wontd t b drw̃, ɖ decḷreśn mst wêt a litl longr.

Ś hd sn fixt on ɖ sîz n sort v portrit. It wz t b a hol-leñʈ in wōtrculrz, lîc Mr. Jon Naitli’z, n wz destind, f ś cd plīz hrslf, t hold a vri onṛbl steśn ovr ɖ mantlpìs.

Ɖ sitñ bgan; n Harịt, smîlñ n bluśñ, n afreid v nt cīpñ hr attyd n cǎntinns, prizntd a vri swīt mixćr v yʈfl xpreśn t ɖ stedi îz v ɖ artist. Bt ɖr wz no dwñ enʈñ, wɖ Mr. Eltn fiɉtñ bhnd hr n woćñ evri tuć. Ś gev him credit fr steṣ́nñ himslf ẃr h mt gêz n gêz agn wɖt ofns; bt wz riyli oblîjd t pt an end t it, n rqst him t ples himslf elsẃr. It ɖen ocŕd t hr t implô him in rīdñ.

“F h wd b so gd az t rīd t ɖm, it wd b a cîndnis indd! It wd aḿz awe ɖ dificltiz v hr part, n lesn ɖ ŕcsmnis v Mis Smiʈ’s.”

Mr. Eltn wz onli tù hapi. Harịt lisnd, n Ema drù in pīs. Ś mst alǎ him t b stl frīqntli cmñ t lc; enʈñ les wd srtnli hv bn tù litl in a luvr; n h wz redi at ɖ smōlist inṭmiśn v ɖ pensl, t jump p n si ɖ progres, n b ćarmd.—Ɖr wz no biyñ dsplizd wɖ sć an incurijr, fr hiz adṃreśn md him dsrn a lîcnis olmst bfr it wz poṣbl. Ś cd nt rspct hiz î, bt hiz luv n hiz cmplesns wr unixpśṇbl.

Ɖ sitñ wz oltgɖr vri saṭsfactri; ś wz qt inuf plizd wɖ ɖ frst de’z sceć t wś t g on. Ɖr wz no wont v lîcnis, ś hd bn forćṇt in ɖ attyd, n az ś mnt t ʈro in a litl impruvmnt t ɖ figr, t gv a litl mor hît, n cnsidṛbli mor eligns, ś hd gret confidns v its biyñ in evri we a priti drw̃ at last, n v its filñ its destind ples wɖ credit t ɖm bʈ—a standñ mmorịl v ɖ byti v wn, ɖ scil v ɖ uɖr, n ɖ frendśp v bʈ; wɖ az mni uɖr agriybl asośieśnz az Mr. Eltn’z vri proṃsñ ataćmnt wz lîcli t ad.

Harịt wz t sit agn ɖ nxt de; n Mr. Eltn, jst az h òt, intritd fr ɖ pmiśn v atndñ n rīdñ t ɖm agn.

“Bî ol mīnz. W śl b most hapi t cnsidr y az wn v ɖ parti.”

Ɖ sem sviḷtiz n crṭsiz, ɖ sem s’xes n saṭsfaẋn, tc ples on ɖ moro, n acumṗnid ɖ hol progres v ɖ picćr, ẃć wz rapid n hapi. Evrbdi hu sw it wz plizd, bt Mr. Eltn wz in cntińl rapćrz, n dfndd it ʈru evri criṭsizm.

“Mis Wŭdhǎs hz gvn hr frend ɖ onli byti ś wontd,”—obzrvd Msz. Wsṭn t him—nt in ɖ līst sspctñ ɖt ś wz adresñ a luvr.—“Ɖ xpreśn v ɖ î z most c’rect, bt Mis Smiʈ hz nt ɖoz îbrǎz n îlaśz. It z ɖ fōlt v hr fes ɖt ś hz ɖm nt.”

“D y ʈnc so?” rplaid h. “I canot agri wɖ y. It apirz t m a most prfict rzmbḷns in evri fīćr. I nvr sw sć a lîcnis in mî lîf. W mst alǎ fr ɖ ifct v śêd, y nǒ.”

“Y hv md hr tù tōl, Ema,” sd Mr. Naitli.

Ema ń ɖt ś hd, bt wd nt ǒn it; n Mr. Eltn wormli add,

“Ǒ no! srtnli nt tù tōl; nt in ɖ līst tù tōl. Cnsidr, ś z sitñ dǎn—ẃć naćṛli preznts a difṛnt—ẃć in śort gvz xacli ɖ îdīa—n ɖ pṛporśnz mst b prizrvd, y nǒ. Pṛporśnz, fōrśorṭnñ.—Ǒ no! it gvz wn xacli ɖ îdīa v sć a hît az Mis Smiʈ’s. Xacli so indd!”

“It z vri priti,” sd Mr. Wŭdhǎs. “So priṭli dn! Jst az yr drw̃z olwz r, mî dir. I d nt nǒ enbdi hu drwz so wel az y d. Ɖ onli ʈñ I d nt ʈuṛli lîc z, ɖt ś sīmz t b sitñ ǎt v dorz, wɖ onli a litl śōl ovr hr śoldrz—n it mcs wn ʈnc ś mst cać cold.”

“Bt, mî dir ppā, it z s’pozd t b sumr; a worm de in sumr. Lc at ɖ tri.”

“Bt it z nvr sef t sit ǎt v dorz, mî dir.”

“Y, sr, me se enʈñ,” craid Mr. Eltn, “bt I mst cnfes ɖt I rgard it az a most hapi ʈt, ɖ plesñ v Mis Smiʈ ǎt v dorz; n ɖ tri z tućt wɖ sć inimitbl spirit! Eni uɖr sićueśn wd hv bn mć les in caṛctr. Ɖ nîīvte v Mis Smiʈ’s manrz—n oltgɖr—Ǒ, it z most admṛbl! I canot cīp mî îz fṛm it. I nvr sw sć a lîcnis.”

Ɖ nxt ʈñ wontd wz t gt ɖ picćr fremd; n hir wr a fy dificltiz. It mst b dn d’recli; it mst b dn in Lundn; ɖ ordr mst g ʈru ɖ handz v sm intelijnt prsn huz test cd b dpndd on; n Iẓbela, ɖ yźl duwr v ol cmiśnz, mst nt b aplaid t, bcz it wz Dsmbr, n Mr. Wŭdhǎs cd nt ber ɖ îdīa v hr stŕñ ǎt v hr hǎs in ɖ fogz v Dsmbr. Bt no snr wz ɖ dstres noun t Mr. Eltn, ɖn it wz rmuvd. Hiz gaḷntri wz olwz on ɖ alrt. “Mt h b trustd wɖ ɖ cmiśn, ẃt infiṇt pleźr śd h hv in x’ktñ it! h cd rîd t Lundn at eni tîm. It wz imposbl t se hǎ mć h śd b graṭfaid bî biyñ imploid on sć an eṛnd.”

“H wz tù gd!—ś cd nt indyr ɖ ʈt!—ś wd nt gv him sć a trublsm ofis fr ɖ wrld,”—bròt on ɖ dzîrd reṗtiśn v intritiz n aśuṛnsz,—n a vri fy minits setld ɖ biznis.

Mr. Eltn wz t tec ɖ drw̃ t Lundn, ćūz ɖ frem, n gv ɖ d’reẋnz; n Ema ʈt ś cd so pac it az t enśur its sefti wɖt mć incmodñ him, ẃl h sīmd mostli firfl v nt biyñ inc̣modd inuf.

“Ẃt a preśs dpozit!” sd h wɖ a tndr sai, az h rsivd it.

“Ɖs man z olmst tù gaḷnt t b in luv,” ʈt Ema. “I śd se so, bt ɖt I s’poz ɖr me b a hundṛd difṛnt wez v biyñ in luv. H z an xḷnt yuñ man, n wl sūt Harịt xacli; it wl b an ‘Xacli so,’ az h sz himslf; bt h dz sai n lanḡś, n studi fr complimnts rɖr mor ɖn I cd indyr az a prinsipl. I cm in fr a priti gd śer az a secnd. Bt it z hiz grattyd on Harịt’s acǎnt.”


___

Ɖ

vri de v Mr. Eltn’z gwñ t Lundn pṛdyst a freś oceźn fr Ema’z srṿsz twdz hr frend. Harịt hd bn at Hārtfīld, az yźl, sn aftr brecfst; n, aftr a tîm, hd gn hom t rtrn agn t dinr: ś rtrnd, n snr ɖn hd bn tōct v, n wɖ an ajtetd, hurid lc, anǎnsñ smʈñ xtrordnri t hv hapnd ẃć ś wz loññ t tel. Haf a minit bròt it ol ǎt. Ś hd hŕd, az sn az ś got bac t Msz. Godard’z, ɖt Mr. Martin hd bn ɖr an aur bfr, n fîndñ ś wz nt at hom, nr ptiklrli xpctd, hd left a litl parsl fr hr fṛm wn v hiz sistrz, n gn awe; n on oṗnñ ɖs parsl, ś hd acć̣li faund, bsdz ɖ tū soñz ẃć ś hd lent Iliẓbʈ t copi, a letr t hrslf; n ɖs letr wz fṛm him, fṛm Mr. Martin, n cntend a d’rect pṛpozl v marij. “Hu cd hv ʈt it? Ś wz so s’prîzd ś dd nt nǒ ẃt t d. Yes, qt a pṛpozl v marij; n a vri gd letr, at līst ś ʈt so. N h rout az f h riyli luvd hr vri mć—bt ś dd nt nǒ—n so, ś wz cm az fast az ś cd t asc Mis Wŭdhǎs ẃt ś śd d.—” Ema wz haf-aśemd v hr frend fr sīmñ so plizd n so dǎtfl.

“Upn mî wrd,” ś craid, “ɖ yuñ man z dtrmind nt t lūz enʈñ fr wont v ascñ. H wl cnct himslf wel f h cn.”

“Wl y rīd ɖ letr?” craid Harịt. “Pre d. I’d rɖr y wd.”

Ema wz nt sori t b prest. Ś réd, n wz s’prîzd. Ɖ stîl v ɖ letr wz mć abv hr xpcteśn. Ɖr wr nt mirli no gṛmaticl errz, bt az a compziśn it wd nt hv dsgrest a jntlmn; ɖ lanḡj, ɖo plen, wz stroñ n un’fctd, n ɖ sntimnts it cnveid vri mć t ɖ credit v ɖ raitr. It wz śort, bt xprest gd sns, worm ataćmnt, liḅraḷti, pṛprayti, īvn delic̣si v fīlñ. Ś pōzd ovr it, ẃl Harịt std añśsli woćñ fr hr opińn, wɖ a “Wel, wel,” n wz at last forst t ad, “Z it a gd letr? or z it tù śort?”

“Yes, indd, a vri gd letr,” rplaid Ema rɖr slǒli—“so gd a letr, Harịt, ɖt evrʈñ cnsidrd, I ʈnc wn v hiz sistrz mst hv hlpt him. I cn hardli imajin ɖ yuñ man hūm I sw tōcñ wɖ y ɖ uɖr de cd xpres himslf so wel, f left qt t hiz ǒn pǎrz, n yt it z nt ɖ stîl v a wmn; no, srtnli, it z tù stroñ n cnsîs; nt dfys inuf fr a wmn. No dǎt h z a snṣbl man, n I s’poz me hv a naćṛl taḷnt fr—ʈncs stroñli n clirli—n ẃn h tecs a pén in hand, hiz ʈts naćṛli fînd propr wrdz. It z so wɖ sm men. Yes, I unḍstand ɖ sort v mînd. Vigṛs, dsîdd, wɖ sntimnts t a srtn pônt, nt cōrs. A betr ritn letr, Harịt (rtrnñ it,) ɖn I hd xpctd.”

“Wel,” sd ɖ stl wêtñ Harịt;—“wel—n—n ẃt śl I d?”

“Ẃt śl y d! In ẃt rspct? D y mīn wɖ rgard t ɖs letr?”

“Yes.”

“Bt ẃt r y in dǎt v? Y mst ansr it v cors—n spīḍli.”

“Yes. Bt ẃt śl I se? Dir Mis Wŭdhǎs, d advîz m.”

“Ǒ no, no! ɖ letr hd mć betr b ol yr ǒn. Y wl xpres yrslf vri proprli, I am śr. Ɖr z no denjr v yr nt biyñ inteliɉbl, ẃć z ɖ frst ʈñ. Yr mīnñ mst b uniqivcl; no dǎts or dḿrz: n sć xpreśnz v grattyd n cnsrn fr ɖ pen y r inflictñ az pṛprayti rqîrz, wl priznt ɖmslvz unbidn t yr mînd, I am pswedd. Y nīd nt b promtd t rait wɖ ɖ apiṛns v soro fr hiz dis’pôntmnt.”

“Y ʈnc I òt t rfyz him ɖen,” sd Harịt, lcñ dǎn.

“Òt t rfyz him! Mî dir Harịt, ẃt d y mīn? R y in eni dǎt az t ɖt? I ʈt—bt I beg yr pardn, phps I hv bn undr a mstec. I srtnli hv bn misunḍstandñ y, f y fīl in dǎt az t ɖ pport v yr ansr. I hd imajind y wr cnsultñ m onli az t ɖ wrdñ v it.”

Harịt wz sîḷnt. Wɖ a litl rzrv v manr, Ema cntinyd:

“Y mīn t rtrn a fevṛbl ansr, I c’lect.”

“No, I d nt; ɖt z, I d nt mīn—Ẃt śl I d? Ẃt wd y advîz m t d? Pre, dir Mis Wŭdhǎs, tel m ẃt I òt t d.”

“I śl nt gv y eni advîs, Harịt. I wl hv nʈñ t d wɖ it. Ɖs z a pônt ẃć y mst setl wɖ yr fīlñz.”

“I hd no nośn ɖt h lîct m so vri mć,” sd Harịt, contmpletñ ɖ letr. Fr a litl ẃl Ema prṣvird in hr sîḷns; bt bginñ t aprihnd ɖ bwićñ flaṭri v ɖt letr mt b tù pǎrfl, ś ʈt it bst t se,

“I le it dǎn az a jenṛl rūl, Harịt, ɖt f a wmn dǎts az t ẃɖr ś śd axpt a man or nt, ś srtnli òt t rfyz him. F ś cn heẓtet az t ‘Yes,’ ś òt t se ‘No’ d’recli. It z nt a stet t b sefli entrd intu wɖ dǎtfl fīlñz, wɖ haf a hart. I ʈt it mî dyti az a frend, n oldr ɖn yrslf, t se ɖus mć t y. Bt d nt imajin ɖt I wont t inflụns y.”

“Ǒ! no, I am śr y r a gret dīl tù cînd t—bt f y wd jst advîz m ẃt I hd bst d—No, no, I d nt mīn ɖt—Az y se, wn’z mînd òt t b qt md p—Wn śd nt b heztetñ—It z a vri sirịs ʈñ.—It wl b sefr t se ‘No,’ phps.—D y ʈnc I hd betr se ‘No?’”

“Nt fr ɖ wrld,” sd Ema, smîlñ greśsli, “wd I advîz y îɖr we. Y mst b ɖ bst juj v yr ǒn hapinis. F y prifŕ Mr. Martin t evri uɖr prsn; f y ʈnc him ɖ most agriybl man y hv evr bn in cumṗni wɖ, ẃ śd y heẓtet? Y bluś, Harịt.—Dz enbdi els ocŕ t y at ɖs momnt undr sć a def̣niśn? Harịt, Harịt, d nt dsiv yrslf; d nt b run awe wɖ bî grattyd n cmpaśn. At ɖs momnt hūm r y ʈncñ v?”

Ɖ simtmz wr fevṛbl.—Instd v anṣrñ, Harịt trnd awe cnfyzd, n std ʈtf̣li bî ɖ fîr; n ɖo ɖ letr wz stl in hr hand, it wz nǎ mcanicli twistd abt wɖt rgard. Ema wêtd ɖ rzult wɖ impeśns, bt nt wɖt stroñ hops. At last, wɖ sm hezteśn, Harịt sd—

“Mis Wŭdhǎs, az y wl nt gv m yr opińn, I mst d az wel az I cn bî mslf; n I hv nǎ qt dtrmind, n riyli olmst md p mî mînd—t rfyz Mr. Martin. D y ʈnc I am rît?”

“Prf̣cli, prf̣cli rît, mî dirist Harịt; y r dwñ jst ẃt y òt. Ẃl y wr at ol in sspns I cept mî fīlñz t mslf, bt nǎ ɖt y r so cmplitli dsîdd I hv no hezteśn in apruvñ. Dir Harịt, I gv mslf jô v ɖs. It wd hv grīvd m t lūz yr aqentns, ẃć mst hv bn ɖ consiqns v yr mariyñ Mr. Martin. Ẃl y wr in ɖ smōlist dgri weṿrñ, I sd nʈñ abt it, bcz I wd nt inflụns; bt it wd hv bn ɖ los v a frend t m. I cd nt hv viẓtd Msz. Roḅt Martin, v Abimil Farm. Nǎ I am s’kr v y fr evr.”

Harịt hd nt s’mîzd hr ǒn denjr, bt ɖ îdīa v it struc hr forṣbli.

“Y cd nt hv viẓtd m!” ś craid, lcñ agast. “No, t b śr y cd nt; bt I nvr ʈt v ɖt bfr. Ɖt wd hv bn tù dredfl!—Ẃt an iscep!—Dir Mis Wŭdhǎs, I wd nt gv p ɖ pleźr n onr v biyñ intiṃt wɖ y fr enʈñ in ɖ wrld.”

“Indd, Harịt, it wd hv bn a svir pañ t lūz y; bt it mst hv bn. Y wd hv ʈroun yrslf ǎt v ol gd ssayti. I mst hv gvn y p.”

“Dir m!—Hǎ śd I evr hv bòrn it! It wd hv cild m nvr t cm t Hārtfīld eni mor!”

“Dir afẋṇt crīćr!—Y baniśt t Abimil Farm!—Y cnfînd t ɖ ssayti v ɖ ilitṛt n vulgr ol yr lîf! I wundr hǎ ɖ yuñ man cd hv ɖ aśuṛns t asc it. H mst hv a priti gd opińn v himslf.”

“I d nt ʈnc h z cnsitd îɖr, in jenṛl,” sd Harịt, hr conśns opozñ sć snśr; “at līst, h z vri gd natured, n I śl olwz fīl mć oblîjd t him, n hv a gret rgard fr—bt ɖt z qt a difṛnt ʈñ fṛm—n y nǒ, ɖo h me lîc m, it dz nt folo ɖt I śd—n srtnli I mst cnfes ɖt sins mî viẓtñ hir I hv sìn ppl—n f wn cmz t cmper ɖm, prsn n manrz, ɖr z no cmparisn at ol, wn z so vri hansm n agriybl. Hvr, I d riyli ʈnc Mr. Martin a vri emịbl yuñ man, n hv a gret opińn v him; n hiz biyñ so mć ataćt t m—n hiz raitñ sć a letr—bt az t līvñ y, it z ẃt I wd nt d upn eni cnsiḍreśn.”

“Ʈanc y, ʈanc y, mî ǒn swīt litl frend. W wl nt b partd. A wmn z nt t mari a man mirli bcz ś z asct, or bcz h z ataćt t hr, n cn rait a tolṛbl letr.”

“Ǒ no;—n it z bt a śort letr tù.”

Ema flt ɖ bad test v hr frend, bt let it pas wɖ a “vri tru; n it wd b a smōl conṣleśn t hr, fr ɖ clǎniś manr ẃć mt b ofndñ hr evri aur v ɖ de, t nǒ ɖt hr huzbnd cd rait a gd letr.”

“Ǒ! yes, vri. Nbdi cerz fr a letr; ɖ ʈñ z, t b olwz hapi wɖ pleznt cmpańnz. I am qt dtrmind t rfyz him. Bt hǎ śl I d? Ẃt śl I se?”

Ema aśurd hr ɖr wd b no dificlti in ɖ ansr, n advîzd its biyñ ritn d’recli, ẃć wz agrìd t, in ɖ hop v hr asistns; n ɖo Ema cntinyd t pṛtst agnst eni asistns biyñ wontd, it wz in fact gvn in ɖ formeśn v evri sntns. Ɖ lcñ ovr hiz letr agn, in rplayñ t it, hd sć a sof̣nñ tndnsi, ɖt it wz ptiklrli nesṣri t bres hr p wɖ a fy dsîsiv xpreśnz; n ś wz so vri mć cnsrnd at ɖ îdīa v mcñ him unhapi, n ʈt so mć v ẃt hiz muɖr n sistrz wd ʈnc n se, n wz so añśs ɖt ɖe śd nt fansi hr ungretfl, ɖt Ema b’livd f ɖ yuñ man hd cm in hr we at ɖt momnt, h wd hv bn axptd aftr ol.

Ɖs letr, hvr, wz ritn, n sìld, n snt. Ɖ biznis wz finiśt, n Harịt sef. Ś wz rɖr lo ol ɖ īvnñ, bt Ema cd alǎ fr hr emịbl rgrets, n smtmz rlivd ɖm bî spīcñ v hr ǒn afẋn, smtmz bî brññ fwd ɖ îdīa v Mr. Eltn.

“I śl nvr b invîtd t Abimil agn,” wz sd in rɖr a soṛfl ton.

“Nr, f y wr, cd I evr ber t part wɖ y, mî Harịt. Y r a gret dīl tù nesṣri at Hārtfīld t b sperd t Abimil.”

“N I am śr I śd nvr wont t g ɖr; fr I am nvr hapi bt at Hārtfīld.”

Sm tîm aftwdz it wz, “I ʈnc Msz. Godard wd b vri mć s’prîzd f ś ń ẃt hd hapnd. I am śr Mis Naś wd—fr Mis Naś ʈncs hr ǒn sistr vri wel marid, n it z onli a linndrepr.”

“Wn śd b sori t si gretr prîd or rfînmnt in ɖ tīćr v a scūl, Harịt. I der se Mis Naś wd envi y sć an oṗtyṇti az ɖs v biyñ marid. Īvn ɖs conqest wd apir vałbl in hr îz. Az t enʈñ s’pirịr fr y, I s’poz ś z qt in ɖ darc. Ɖ atnśnz v a srtn prsn cn hardli b amñ ɖ titl-tatl v Hîḅri yt. Hiɖrtu I fansi y n I r ɖ onli ppl t hūm hiz lcs n manrz hv xplend ɖmslvz.”

Harịt bluśt n smîld, n sd smʈñ abt wunḍrñ ɖt ppl śd lîc hr so mć. Ɖ îdīa v Mr. Eltn wz srtnli ćirñ; bt stl, aftr a tîm, ś wz tndr-hartd agn twdz ɖ rjctd Mr. Martin.

“Nǎ h hz got mî letr,” sd ś softli. “I wundr ẃt ɖe r ol dwñ—ẃɖr hiz sistrz nǒ—f h z unhapi, ɖe wl b unhapi tù. I hop h wl nt mînd it so vri mć.”

“Let s ʈnc v ɖoz amñ ǎr absnt frendz hu r mor ćirf̣li imploid,” craid Ema. “At ɖs momnt, phps, Mr. Eltn z śowñ yr picćr t hiz muɖr n sistrz, telñ hǎ mć mor bytifl z ɖ orijinl, n aftr biyñ asct fr it fîv or six tîmz, alawñ ɖm t hír yr nem, yr ǒn dir nem.”

“Mî picćr!—Bt h hz left mî picćr in Bond Strīt.”

“Hz h so!—Ɖen I nǒ nʈñ v Mr. Eltn. No, mî dir litl modist Harịt, dpnd upn it ɖ picćr wl nt b in Bond Strīt tl jst bfr h mǎnts hiz hors tmoro. It z hiz cmpańn ol ɖs īvnñ, hiz solis, hiz dlît. It opnz hiz dzînz t hiz faṃli, it intṛdysz y amñ ɖm, it dfyzz ʈru ɖ parti ɖoz plezntist fīlñz v ǎr nećr, īgr krioṣti n worm prīṗześn. Hǎ ćirfl, hǎ aṇmetd, hǎ sspiśs, hǎ bizi ɖer imaɉneśnz ol r!”

Harịt smîld agn, n hr smîlz grù strongr.


___

H

arịt slept at Hārtfīld ɖt nît. Fr sm wīcs past ś hd bn spendñ mor ɖn haf hr tîm ɖr, n graɉli gtñ t hv a bedrūm aproprietd t hrslf; n Ema jujd it bst in evri rspct, sefist n cîndist, t cīp hr wɖ ɖm az mć az poṣbl jst at preznt. Ś wz oblîjd t g ɖ nxt mornñ fr an aur or tū t Msz. Godard’z, bt it wz ɖen t b setld ɖt ś śd rtrn t Hārtfīld, t mc a reğlr vizit v sm dez.

Ẃl ś wz gn, Mr. Naitli cōld, n sat sm tîm wɖ Mr. Wŭdhǎs n Ema, tl Mr. Wŭdhǎs, hu hd prīvịsli md p hiz mînd t wōc ǎt, wz pswedd bî hiz dōtr nt t dfŕ it, n wz indyst bî ɖ intritiz v bʈ, ɖo agnst ɖ scrūplz v hiz ǒn sviḷti, t līv Mr. Naitli fr ɖt prṗs. Mr. Naitli, hu hd nʈñ v seriṃni abt him, wz of̣rñ bî hiz śort, dsîdd ansrz, an aḿzñ contrast t ɖ pṛtractd apoḷjiz n sivl heẓteśnz v ɖ uɖr.

“Wel, I b’liv, f y wl xkz m, Mr. Naitli, f y wl nt cnsidr m az dwñ a vri rūd ʈñ, I śl tec Ema’z advîs n g ǎt fr a qortr v an aur. Az ɖ sún z ǎt, I b’liv I hd betr tec mî ʈri trnz ẃl I cn. I trīt y wɖt seriṃni, Mr. Naitli. W inṿlidz ʈnc w r priṿlijd ppl.”

“Mî dir sr, d nt mc a strenjr v m.”

“I līv an xḷnt substtyt in mî dōtr. Ema wl b hapi t entten y. N ɖrfr I ʈnc I wl beg yr xks n tec mî ʈri trnz—mî wintrwōc.”

“Y canot d betr, sr.”

“I wd asc fr ɖ pleźr v yr cumṗni, Mr. Naitli, bt I am a vri slo wōcr, n mî pes wd b tīdịs t y; n, bsdz, y hv anɖr loñ wōc bfr y, t Donwél Abi.”

“Ʈanc y, sr, ʈanc y; I am gwñ ɖs momnt mslf; n I ʈnc ɖ snr y g ɖ betr. I wl feć yr gretcot n opn ɖ gardn dor fr y.”

Mr. Wŭdhǎs at last wz of; bt Mr. Naitli, instd v biyñ imīɉtli of lîcwz, sat dǎn agn, sīmñli inclînd fr mor ćat. H bgan spīcñ v Harịt, n spīcñ v hr wɖ mor voḷntri prêz ɖn Ema hd evr hŕd bfr.

“I canot ret hr byti az y d,” sd h; “bt ś z a priti litl crīćr, n I am inclînd t ʈnc vri wel v hr disṗziśn. Hr caṛctr dpndz upn ɖoz ś z wɖ; bt in gd handz ś wl trn ǎt a vałbl wmn.”

“I am glad y ʈnc so; n ɖ gd handz, I hop, me nt b wontñ.”

“Cm,” sd h, “y r añśs fr a complimnt, so I wl tel y ɖt y hv impruvd hr. Y hv krd hr v hr scūlgrl’z gigl; ś riyli dz y credit.”

“Ʈanc y. I śd b morṭfaid indd f I dd nt b’liv I hd bn v sm ys; bt it z nt evrbdi hu wl bsto prêz ẃr ɖe me. Y d nt ofn oṿpǎr m wɖ it.”

“Y r xpctñ hr agn, y se, ɖs mornñ?”

“Olmst evri momnt. Ś hz bn gn longr olrdi ɖn ś intndd.”

“Smʈñ hz hapnd t dle hr; sm vizitrz phps.”

“Hîḅri gosips!—Tîrsm rećz!”

“Harịt me nt cnsidr evrbdi tîrsm ɖt y wd.”

Ema ń ɖs wz tù tru fr contṛdiẋn, n ɖrfr sd nʈñ. H prezntli add, wɖ a smîl,

“I d nt pritnd t fix on tîmz or plesz, bt I mst tel y ɖt I hv gd rīzn t b’liv yr litl frend wl sn hír v smʈñ t hr advantij.”

“Indd! hǎ so? v ẃt sort?”

“A vri sirịs sort, I aśur y;” stl smîlñ.

“Vri sirịs! I cn ʈnc v bt wn ʈñ—Hu z in luv wɖ hr? Hu mcs y ɖer conf̣dant?”

Ema wz mor ɖn haf in hops v Mr. Eltn’z hvñ dropt a hint. Mr. Naitli wz a sort v jenṛl frend n advîzr, n ś ń Mr. Eltn lct p t him.

“I hv rīzn t ʈnc,” h rplaid, “ɖt Harịt Smiʈ wl sn hv an ofr v marij, n fṛm a most unixpśṇbl qortr:—Roḅt Martin z ɖ man. Hr vizit t Abimil, ɖs sumr, sīmz t hv dn hiz biznis. H z despṛtli in luv n mīnz t mari hr.”

“H z vri oblîjñ,” sd Ema; “bt z h śr ɖt Harịt mīnz t mari him?”

“Wel, wel, mīnz t mc hr an ofr ɖen. Wl ɖt d? H cem t ɖ Abi tū īvnñz ago, on prṗs t cnsult m abt it. H nz I hv a ʈura rgard fr him n ol hiz faṃli, n, I b’liv, cnsidrz m az wn v hiz bst frendz. H cem t asc m ẃɖr I ʈt it wd b imprūdnt in him t setl so rli; ẃɖr I ʈt hr tù yuñ: in śort, ẃɖr I apruvd hiz ćôs oltgɖr; hvñ sm aprihnśn phps v hr biyñ cnsidrd (ispeṣ́li sins yr mcñ so mć v hr) az in a lîn v ssayti abv him. I wz vri mć plizd wɖ ol ɖt h sd. I nvr hír betr sns fṛm enwn ɖn Roḅt Martin. H olwz spīcs t ɖ prṗs; opn, stretfwd, n vri wel jujñ. H tld m evrʈñ; hiz srcmstansz n planz, n ẃt ɖe ol pṛpozd dwñ in ɖ ivnt v hiz marij. H z an xḷnt yuñ man, bʈ az sun n bruɖr. I hd no hezteśn in advîzñ him t mari. H pruvd t m ɖt h cd aford it; n ɖt biyñ ɖ ces, I wz cnvinst h cd nt d betr. I prezd ɖ fer ledi tù, n oltgɖr snt him awe vri hapi. F h hd nvr istimd mî opińn bfr, h wd hv ʈt hîli v m ɖen; n, I der se, left ɖ hǎs ʈncñ m ɖ bst frend n cǎnslr man evr hd. Ɖs hapnd ɖ nît bfr last. Nǎ, az w me ferli s’poz, h wd nt alǎ mć tîm t pas bfr h spouc t ɖ ledi, n az h dz nt apir t hv spocn yesṭde, it z nt unlîcli ɖt h śd b at Msz. Godard’z tde; n ś me b dtend bî a vizitr, wɖt ʈncñ him at ol a tîrsm reć.”

“Pre, Mr. Naitli,” sd Ema, hu hd bn smîlñ t hrslf ʈru a gret part v ɖs spīć, “hǎ d y nǒ ɖt Mr. Martin dd nt spīc yesṭde?”

“Srtnli,” rplaid h, s’prîzd, “I d nt abṣlutli nǒ it; bt it me b infŕd. Wz nt ś ɖ hol de wɖ y?”

“Cm,” sd ś, “I wl tel y smʈñ, in rtrn fr ẃt y hv tld m. H dd spīc yesṭde—ɖt z, h rout, n wz rfyzd.”

Ɖs wz oblîjd t b rpitd bfr it cd b b’livd; n Mr. Naitli acć̣li lct red wɖ s’prîz n dspleźr, az h std p, in tōl inḍgneśn, n sd,

“Ɖen ś z a gretr simpltn ɖn I evr b’livd hr. Ẃt z ɖ fūliś grl abt?”

“Ǒ! t b śr,” craid Ema, “it z olwz incomprihnsbl t a man ɖt a wmn śd evr rfyz an ofr v marij. A man olwz imajinz a wmn t b redi fr enbdi hu ascs hr.”

“Nonsns! a man dz nt imajin eni sć ʈñ. Bt ẃt z ɖ mīnñ v ɖs? Harịt Smiʈ rfyz Roḅt Martin? madnis, f it z so; bt I hop y r mstecn.”

“I sw hr ansr!—nʈñ cd b clirr.”

“Y sw hr ansr!—y rout hr ansr tù. Ema, ɖs z yr dwñ. Y pswedd hr t rfyz him.”

“N f I dd, (ẃć, hvr, I am far fṛm alawñ) I śd nt fīl ɖt I hd dn roñ. Mr. Martin z a vri rspctbl yuñ man, bt I canot admit him t b Harịt’s īql; n am rɖr s’prîzd indd ɖt h śd hv vnćrd t adres hr. Bî yr acǎnt, h dz sīm t hv hd sm scrūplz. It z a piti ɖt ɖe wr evr got ovr.”

“Nt Harịt’s īql!” xclemd Mr. Naitli lǎdli n wormli; n wɖ cāmr aspeṛti, add, a fy momnts aftwdz, “No, h z nt hr īql indd, fr h z az mć hr s’pirịr in sns az in sićueśn. Ema, yr infaćueśn abt ɖt grl blîndz y. Ẃt r Harịt Smiʈ’s clemz, îɖr v brʈ, nećr or edyceśn, t eni cnẋn hayr ɖn Robt Martin? Ś z ɖ naćṛl dōtr v nbdi nz hūm, wɖ probbli no setld pṛviźn at ol, n srtnli no rspctbl rleśnz. Ś z noun onli az parlrbōrdr at a comn scūl. Ś z nt a snṣbl grl, nr a grl v eni inf̣meśn. Ś hz bn tòt nʈñ ysfl, n z tù yuñ n tù simpl t hv aqîrd enʈñ hrslf. At hr ej ś cn hv no xpirịns, n wɖ hr litl wit, z nt vri lîcli evr t hv eni ɖt cn avel hr. Ś z priti, n ś z gd-tmprd, n ɖt z ol. Mî onli scrūpl in advîzñ ɖ mać wz on hiz acǎnt, az biyñ bnʈ hiz dzrts, n a bad cnẋn fr him. I flt ɖt, az t fortyn, in ol probbiḷti h mt d mć betr; n ɖt az t a raśnl cmpańn or ysfl hlpmêt, h cd nt d wrs. Bt I cd nt rīzn so t a man in luv, n wz wilñ t trust t ɖr biyñ no harm in hr, t hr hvñ ɖt sort v disṗziśn, ẃć, in gd handz, lîc hiz, mt b īẓli léd arît n trn ǎt vri wel. Ɖ advantij v ɖ mać I flt t b ol on hr sîd; n hd nt ɖ smōlist dǎt (nr hv I nǎ) ɖt ɖr wd b a jenṛl crî-ǎt upn hr xtrim gd luc. Īvn yr saṭsfaẋn I md śr v. It crost mî mînd imīɉtli ɖt y wd nt rgret yr frend’z līvñ Hîḅri, fr ɖ sec v hr biyñ setld so wel. I rmembr seyñ t mslf, ‘Īvn Ema, wɖ ol hr parśiaḷti fr Harịt, wl ʈnc ɖs a gd mać.’”

“I canot hlp wunḍrñ at yr nwñ so litl v Ema az t se eni sć ʈñ. Ẃt! ʈnc a farmr, (n wɖ ol hiz sns n ol hiz merit Mr. Martin z nʈñ mor,) a gd mać fr mî intiṃt frend! Nt rgret hr līvñ Hîḅri fr ɖ sec v mariyñ a man hūm I cd nvr admit az an aqentns v mî ǒn! I wundr y śd ʈnc it poṣbl fr m t hv sć fīlñz. I aśur y mîn r vri difṛnt. I mst ʈnc yr stetmnt bî no mīnz fer. Y r nt just t Harịt’s clemz. Ɖe wd b esṭmetd vri difṛntli bî uɖrz az wel az mslf; Mr. Martin me b ɖ rićist v ɖ tū, bt h z undǎtidli hr infirịr az t ranc in ssayti.—Ɖ sfir in ẃć ś muvz z mć abv hiz.—It wd b a degṛdeśn.”

“A degṛdeśn t iḷjitiṃsi n ignṛns, t b marid t a rspctbl, intelijnt jntlmnfarmr!”

“Az t ɖ srcmstansz v hr brʈ, ɖo in a līgl sns ś me b cōld Nbdi, it wl nt hold in comn-sns. Ś z nt t pe fr ɖ ofns v uɖrz, bî biyñ hld b’lo ɖ levl v ɖoz wɖ hūm ś z bròt p.—Ɖr cn scersli b a dǎt ɖt hr faɖr z a jntlmn—n a jntlmn v fortyn.—Hr alawns z vri libṛl; nʈñ hz evr bn grujd fr hr impruvmnt or cumf̣t.—Ɖt ś z a jntlmn’z dōtr, z indybitbl t m; ɖt ś asośịts wɖ jntlṃn’z dōtrz, nwn, I aprihnd, wl dnî.—Ś z s’pirịr t Mr. Roḅt Martin.”

“Huevr mt b hr peṛnts,” sd Mr. Naitli, “huevr me hv hd ɖ ćarj v hr, it dz nt apir t hv bn eni part v ɖer plan t intṛdys hr intu ẃt y wd cōl gd ssayti. Aftr rsivñ a vri indifṛnt edyceśn ś z left in Msz. Godard’z handz t śift az ś cn;—t muv, in śort, in Msz. Godard’z lîn, t hv Msz. Godard’z aqentns. Hr frendz evidntli ʈt ɖs gd inuf fr hr; n it wz gd inuf. Ś dzîrd nʈñ betr hrslf. Tl y ćouz t trn hr intu a frend, hr mînd hd no dstest fr hr ǒn set, nr eni ambiśn bynd it. Ś wz az hapi az poṣbl wɖ ɖ Martinz in ɖ sumr. Ś hd no sns v s’pirioṛti ɖen. F ś hz it nǎ, y hv gvn it. Y hv bn no frend t Harịt Smiʈ, Ema. Roḅt Martin wd nvr hv pṛsidd so far, f h hd nt flt pswedd v hr nt biyñ disinclînd t him. I nǒ him wel. H hz tù mć riyl fīlñ t adres eni wmn on ɖ haphaẓd v slfiś paśn. N az t cnsit, h z ɖ farɖist fṛm it v eni man I nǒ. Dpnd upn it h hd incurijmnt.”

It wz most cnvińnt t Ema nt t mc a d’rect rplî t ɖs asrśn; ś ćouz rɖr t tec p hr ǒn lîn v ɖ subjict agn.

“Y r a vri worm frend t Mr. Martin; bt, az I sd bfr, r unjust t Harịt. Harịt’s clemz t mari wel r nt so cntmtbl az y repriznt ɖm. Ś z nt a clevr grl, bt ś hz betr sns ɖn y r awer v, n dz nt dzrv t hv hr unḍstandñ spocn v so slîtñli. Weivñ ɖt pônt, hvr, n s’pozñ hr t b, az y dscrîb hr, onli priti n gd-nećrd, let m tel y, ɖt in ɖ dgri ś pzesz ɖm, ɖe r nt trivịl rec̣mndeśnz t ɖ wrld in jenṛl, fr ś z, in fact, a bytifl grl, n mst b ʈt so bî nînti-nîn ppl ǎt v an hundṛd; n tl it apirz ɖt men r mć mor fiḷsofic on ɖ subjict v byti ɖn ɖe r jenṛli s’pozd; tl ɖe d fōl in luv wɖ wel-informd mîndz instd v hansm fesz, a grl, wɖ sć luvlinis az Harịt, hz a srtnti v biyñ admîrd n sòt aftr, v hvñ ɖ pǎr v ćuzñ fṛm amñ mni, consiqntli a clem t b nîs. Hr gd-nećr, tù, z nt so vri slît a clem, comprihndñ, az it dz, riyl, ʈura swītnis v tmpr n manr, a vri humbl opińn v hrslf, n a gret redinis t b plizd wɖ uɖr ppl. I am vri mć mstecn f yr sx in jenṛl wd nt ʈnc sć byti, n sć tmpr, ɖ hîist clemz a wmn cd pzes.”

“Upn mî wrd, Ema, t hír y abyzñ ɖ rīzn y hv, z olmst inuf t mc m ʈnc so tù. Betr b wɖt sns, ɖn mis’plî it az y d.”

“T b śr!” craid ś plêf̣li. “I nǒ ɖt z ɖ fīlñ v y ol. I nǒ ɖt sć a grl az Harịt z xacli ẃt evri man dlîts in—ẃt at wns bwićz hiz snsz n saṭsfîz hiz jujmnt. Ǒ! Harịt me pic n ćūz. Wr y, yrslf, evr t mari, ś z ɖ vri wmn fr y. N z ś, at sevntīn, jst enṭrñ intu lîf, jst bginñ t b noun, t b wundrd at bcz ś dz nt axpt ɖ frst ofr ś rsivz? No—pre let hr hv tîm t lc abt hr.”

“I hv olwz ʈt it a vri fūliś intiṃsi,” sd Mr. Naitli prezntli, “ɖo I hv cept mî ʈts t mslf; bt I nǎ psiv ɖt it wl b a vri unforćṇt wn fr Harịt. Y wl puf hr p wɖ sć îdīaz v hr ǒn byti, n v ẃt ś hz a clem t, ɖt, in a litl ẃl, nbdi wɖn hr rīć wl b gd inuf fr hr. Vaṇti wrcñ on a wìc hed, pṛdysz evri sort v misćif. Nʈñ so īzi az fr a yuñ ledi t rêz hr xpcteśnz tù hî. Mis Harịt Smiʈ me nt fînd ofrz v marij flo in so fast, ɖo ś z a vri priti grl. Men v sns, ẃtvr y me ćūz t se, d nt wont sili wîvz. Men v faṃli wd nt b vri fond v cnctñ ɖmslvz wɖ a grl v sć obskṛti—n most prūdnt men wd b afreid v ɖ incnvińns n dsgres ɖe mt b involvd in, ẃn ɖ misṭri v hr peṛntij cem t b rvild. Let hr mari Roḅt Martin, n ś z sef, rspctbl, n hapi fr evr; bt f y incurij hr t xpct t mari gretli, n tīć hr t b saṭsfaid wɖ nʈñ les ɖn a man v consiqns n larj fortyn, ś me b a parlrbōrdr at Msz. Godard’z ol ɖ rest v hr lîf—or, at līst, (fr Harịt Smiʈ z a grl hu wl mari smbdi or uɖr,) tl ś gro despṛt, n z glad t cać at ɖ old raitñmastr’z sun.”

“W ʈnc so vri difṛntli on ɖs pônt, Mr. Naitli, ɖt ɖr cn b no ys in cánvsñ it. W śl onli b mcñ ć uɖr mor angri. Bt az t mî letñ hr mari Roḅt Martin, it z imposbl; ś hz rfyzd him, n so dsîdidli, I ʈnc, az mst privnt eni secnd apḷceśn. Ś mst abîd bî ɖ īvl v hvñ rfyzd him, ẃtvr it me b; n az t ɖ rfyzl itslf, I wl nt pritnd t se ɖt I mt nt inflụns hr a litl; bt I aśur y ɖr wz vri litl fr m or fr enbdi t d. Hiz apiṛns z so mć agnst him, n hiz manr so bad, ɖt f ś evr wr dspozd t fevr him, ś z nt nǎ. I cn imajin, ɖt bfr ś hd sìn enbdi s’pirịr, ś mt toḷret him. H wz ɖ bruɖr v hr frendz, n h tc penz t plīz hr; n oltgɖr, hvñ sìn nbdi betr (ɖt mst hv bn hiz gret asistnt) ś mt nt, ẃl ś wz at Abimil, fînd him dis’griybl. Bt ɖ ces z oltrd nǎ. Ś nz nǎ ẃt jntlṃn r; n nʈñ bt a jntlmn in edyceśn n manr hz eni ćans wɖ Harịt.”

“Nonsns, eṛnt nonsns, az evr wz tōct!” craid Mr. Naitli.—“Robt Martin’z manrz hv sns, snseṛti, n gd-hymr t rec̣mnd ɖm; n hiz mînd hz mor tru jntiḷti ɖn Harịt Smiʈ cd unḍstand.”

Ema md no ansr, n traid t lc ćirf̣li uncnsrnd, bt wz riyli fīlñ uncumftbl n wontñ him vri mć t b gn. Ś dd nt rpnt ẃt ś hd dn; ś stl ʈt hrslf a betr juj v sć a pônt v fīmel rît n rfînmnt ɖn h cd b; bt yt ś hd a sort v hbićl rspct fr hiz jujmnt in jenṛl, ẃć md hr dslîc hvñ it so lǎdli agnst hr; n t hv him sitñ jst oṗzit t hr in angri stet, wz vri dis’griybl. Sm minits pást in ɖs unpleznt sîḷns, wɖ onli wn atmt on Ema’z sîd t tōc v ɖ weɖr, bt h md no ansr. H wz ʈncñ. Ɖ rzult v hiz ʈts apird at last in ɖz wrdz.

“Roḅt Martin hz no gret los—f h cn bt ʈnc so; n I hop it wl nt b loñ bfr h dz. Yr vyz fr Harịt r bst noun t yrslf; bt az y mc no sīcrit v yr luv v mać-mcñ, it z fer t s’poz ɖt vyz, n planz, n projects y hv;—n az a frend I śl jst hint t y ɖt f Eltn z ɖ man, I ʈnc it wl b ol lebr in ven.”

Ema laft n dsclemd. H cntinyd,

“Dpnd upn it, Eltn wl nt d. Eltn z a vri gd sort v man, n a vri rspctbl vicr v Hîḅri, bt nt at ol lîcli t mc an imprūdnt mać. H nz ɖ valy v a gd incm az wel az enbdi. Eltn me tōc snṭmnṭli, bt h wl act raśṇli. H z az wel aqentd wɖ hiz ǒn clemz, az y cn b wɖ Harịt’s. H nz ɖt h z a vri hansm yuñ man, n a gret feṿrit ẃrvr h gz; n fṛm hiz jenṛl we v tōcñ in unrizrvd momnts, ẃn ɖr r onli men preznt, I am cnvinst ɖt h dz nt mīn t ʈro himslf awe. I hv hŕd him spīc wɖ gret aṇmeśn v a larj faṃli v yuñ lediz ɖt hiz sistrz r intiṃt wɖ, hu hv ol twenti ʈǎznd pǎndz apis.”

“I am vri mć oblîjd t y,” sd Ema, lafñ agn. “F I hd set mî hart on Mr. Eltn’z mariyñ Harịt, it wd hv bn vri cînd t opn mî îz; bt at preznt I onli wont t cīp Harịt t mslf. I hv dn wɖ mać-mcñ indd. I cd nvr hop t īql mî ǒn dwñz at Randlz. I śl līv of ẃl I am wel.”

“Gd mornñ t y,”—sd h, rîzñ n wōcñ of abrupli. H wz vri mć vxt. H flt ɖ dis’pôntmnt v ɖ yuñ man, n wz morṭfaid t hv bn ɖ mīnz v pṛmotñ it, bî ɖ sañśn h hd gvn; n ɖ part ẃć h wz pswedd Ema hd tecn in ɖ afer, wz pṛvocñ him xidñli.

Ema rmend in a stet v vxeśn tù; bt ɖr wz mor indistñtnis in ɖ cōzz v hr’z, ɖn in hiz. Ś dd nt olwz fīl so abṣlutli saṭsfaid wɖ hrslf, so intîrli cnvinst ɖt hr opińnz wr rît n hr advrṣri’z roñ, az Mr. Naitli. H wōct of in mor cmplit slf-apṛbeśn ɖn h left fr hr. Ś wz nt so mtirịli cast dǎn, hvr, bt ɖt a litl tîm n ɖ rtrn v Harịt wr vri adiqt rstoṛtivz. Harịt’s steyñ awe so loñ wz bginñ t mc hr unīzi. Ɖ posbiḷti v ɖ yuñ man’z cmñ t Msz. Godard’z ɖt mornñ, n mītñ wɖ Harịt n plīdñ hiz ǒn cōz, gev alarmñ îdīaz. Ɖ dred v sć a fełr aftr ol bcem ɖ prominnt unīzinis; n ẃn Harịt apird, n in vri gd spirits, n wɖt hvñ eni sć rīzn t gv fr hr loñ absns, ś flt a saṭsfaẋn ẃć setld hr wɖ hr ǒn mînd, n cnvinst hr, ɖt let Mr. Naitli ʈnc or se ẃt h wd, ś hd dn nʈñ ẃć wmn’z frendśp n wmn’z fīlñz wd nt jusṭfî.

H hd frîtnd hr a litl abt Mr. Eltn; bt ẃn ś cnsidrd ɖt Mr. Naitli cd nt hv obzrvd him az ś hd dn, nɖr wɖ ɖ inṭrest, nr (ś mst b alaud t tel hrslf, in spît v Mr. Naitli’z pritnśnz) wɖ ɖ scil v sć an obzrvr on sć a qsćn az hrslf, ɖt h hd spocn it hesṭli n in angr, ś wz ebl t b’liv, ɖt h hd rɖr sd ẃt h wśt rzntf̣li t b tru, ɖn ẃt h ń enʈñ abt. H srtnli mt hv hŕd Mr. Eltn spīc wɖ mor unrizrv ɖn ś hd evr dn, n Mr. Eltn mt nt b v an imprūdnt, incnsidṛt disṗziśn az t munimatrz; h mt naćṛli b rɖr atntiv ɖn uɖ̇wz t ɖm; bt ɖen, Mr. Naitli dd nt mc dy alawns fr ɖ inflụns v a stroñ paśn at wor wɖ ol inṭrestd motivz. Mr. Naitli sw no sć paśn, n v cors ʈt nʈñ v its ifcts; bt ś sw tù mć v it t fīl a dǎt v its oṿcmñ eni heẓteśnz ɖt a rīzṇbl prūdns mt orijiṇli sjst; n mor ɖn a rīzṇbl, bcmñ dgri v prūdns, ś wz vri śr dd nt b’loñ t Mr. Eltn.

Harịt’s ćirfl lc n manr istabliśt hrz: ś cem bac, nt t ʈnc v Mr. Martin, bt t tōc v Mr. Eltn. Mis Naś hd bn telñ hr smʈñ, ẃć ś rpitd imīɉtli wɖ gret dlît. Mr. Peri hd bn t Msz. Godard’z t atnd a sic ćîld, n Mis Naś hd sìn him, n h hd tld Mis Naś, ɖt az h wz cmñ bac yesṭde fṛm Cletn Parc, h hd met Mr. Eltn, n faund t hiz gret s’prîz, ɖt Mr. Eltn wz acć̣li on hiz rod t Lundn, n nt mīnñ t rtrn tl ɖ moro, ɖo it wz ɖ ẃistclub nît, ẃć h hd bn nvr noun t mis bfr; n Mr. Peri hd remnstretd wɖ him abt it, n tld him hǎ śabi it wz in him, ɖer bst pleyr, t absnt himslf, n traid vri mć t pswed him t pt of hiz jrni onli wn de; bt it wd nt d; Mr. Eltn hd bn dtrmind t g on, n hd sd in a vri ptiklr we indd, ɖt h wz gwñ on biznis ẃć h wd nt pt of fr eni indysmnt in ɖ wrld; n smʈñ abt a vri envịbl cmiśn, n biyñ ɖ berr v smʈñ xidñli preśs. Mr. Peri cd nt qt unḍstand him, bt h wz vri śr ɖr mst b a ledi in ɖ ces, n h tld him so; n Mr. Eltn onli lct vri conśs n smîlñ, n roud of in gret spirits. Mis Naś hd tld hr ol ɖs, n hd tōct a gret dīl mor abt Mr. Eltn; n sd, lcñ so vri sgnificntli at hr, “ɖt ś dd nt pritnd t unḍstand ẃt hiz biznis mt b, bt ś onli ń ɖt eni wmn hūm Mr. Eltn cd prifŕ, ś śd ʈnc ɖ luciist wmn in ɖ wrld; fr, bynd a dǎt, Mr. Eltn hd nt hiz īql fr byti or agriyblnis.”


___

M

r. Naitli mt qoṛl wɖ hr, bt Ema cd nt qoṛl wɖ hrslf. H wz so mć dsplizd, ɖt it wz longr ɖn yźl bfr h cem t Hārtfīld agn; n ẃn ɖe dd mīt, hiz grev lcs śoud ɖt ś wz nt fgivn. Ś wz sori, bt cd nt rpnt. On ɖ contrri, hr planz n pṛsidñz wr mor n mor jusṭfaid n indird t hr bî ɖ jenṛl apiṛnsz v ɖ nxt fy dez.

Ɖ Picćr, eligntli fremd, cem sefli t hand sn aftr Mr. Eltn’z rtrn, n biyñ huñ ovr ɖ mantlpìs v ɖ comn sitñrūm, h got p t lc at it, n said ǎt hiz haf sntnsz v adṃreśn jst az h òt; n az fr Harịt’s fīlñz, ɖe wr viẓbli formñ ɖmslvz intu az stroñ n stedi an ataćmnt az hr yʈ n sort v mînd admitd. Ema wz sn prf̣cli saṭsfaid v Mr. Martin’z biyñ no uɖ̇wz rmembrd, ɖn az h frniśt a contrast wɖ Mr. Eltn, v ɖ utmost advantij t ɖ latr.

Hr vyz v impruvñ hr litl frend’z mînd, bî a gret dīl v ysfl rīdñ n convseśn, hd nvr yt léd t mor ɖn a fy frst ćaptrz, n ɖ intnśn v gwñ on tmoro. It wz mć īzịr t ćat ɖn t studi; mć plezntr t let hr imaɉneśn renj n wrc at Harịt’s fortyn, ɖn t b leḅrñ t inlarj hr comprihnśn or x’sîz it on sobr facts; n ɖ onli litrri psyt ẃć ingejd Harịt at preznt, ɖ onli mntl pṛviźn ś wz mcñ fr ɖ īvnñ v lîf, wz ɖ c’lectñ n trnscrîbñ ol ɖ ridlz v evri sort ɖt ś cd mīt wɖ, intu a ʈin qorto v hot-prest pepr, md p bî hr frend, n orṇmntd wɖ sîfrz n trofiz.

In ɖs ej v litṛćr, sć c’leẋnz on a vri grand scel r nt uncomn. Mis Naś, hed-tīćr at Msz. Godard’z, hd ritn ǎt at līst ʈri hundṛd; n Harịt, hu hd tecn ɖ frst hint v it fṛm hr, hopt, wɖ Mis Wŭdhǎs’z hlp, t gt a gret mni mor. Ema asistd wɖ hr invnśn, meṃri n test; n az Harịt rout a vri priti hand, it wz lîcli t b an arenjmnt v ɖ frst ordr, in form az wel az qontti.

Mr. Wŭdhǎs wz olmst az mć inṭrestd in ɖ biznis az ɖ grlz, n traid vri ofn t rec̣lect smʈñ wrʈ ɖer ptñ in. “So mni clevr ridlz az ɖr yst t b ẃn h wz yuñ—h wundrd h cd nt rmembr ɖm! bt h hopt h śd in tîm.” N it olwz endd in “Citi, a fer bt frozn meid.”

Hiz gd frend Peri, tù, hūm h hd spocn t on ɖ subjict, dd nt at preznt rec̣lect enʈñ v ɖ ridl cnd; bt h hd dzîrd Peri t b upn ɖ woć, n az h wnt abt so mć, smʈñ, h ʈt, mt cm fṛm ɖt qortr.

It wz bî no mīnz hiz dōtr’z wś ɖt ɖ inṭlects v Hîḅri in jenṛl śd b pt undr reqziśn. Mr. Eltn wz ɖ onli wn huz asistns ś asct. H wz invîtd t cntribyt eni riyli gd inigmaz, ś’redz, or cnundṛmz ɖt h mt rec̣lect; n ś hd ɖ pleźr v siyñ him most intntli at wrc wɖ hiz rec̣leẋnz; n at ɖ sem tîm, az ś cd psiv, most rṇstli cerfl ɖt nʈñ ungaḷnt, nʈñ ɖt dd nt briɖ a complimnt t ɖ sx śd pas hiz lips. Ɖe oud t him ɖer tū or ʈri p’lîtist puzlz; n ɖ jô n xlteśn wɖ ẃć at last h rcōld, n rɖr snṭmnṭli rsîtd, ɖt wel-noun ś’red,

Mî frst duʈ afliẋn dnot,

Ẃć mî secnd z dstind t fīl

N mî hol z ɖ bst antidot

Ɖt afliẋn t sofn n hīl.—

md hr qt sori t acnolij ɖt ɖe hd trnscrîbd it sm pejz ago olrdi.

“Ẃ wl nt y rait wn yrslf fr s, Mr. Eltn?” sd ś; “ɖt z ɖ onli s’kṛti fr its freśnis; n nʈñ cd b īzịr t y.”

“Ǒ no! h hd nvr ritn, hardli evr, enʈñ v ɖ cnd in hiz lîf. Ɖ styṗdist felo! H wz afreid nt īvn Mis Wŭdhǎs”—h stopt a momnt—“or Mis Smiʈ cd inspîr him.”

Ɖ vri nxt de hvr pṛdyst sm prūf v insṗreśn. H cōld fr a fy momnts, jst t līv a pìs v pepr on ɖ tebl cntenñ, az h sd, a ś’red, ẃć a frend v hiz hd adrest t a yuñ ledi, ɖ objict v hiz adṃreśn, bt ẃć, fṛm hiz manr, Ema wz imīɉtli cnvinst mst b hiz ǒn.

“I d nt ofr it fr Mis Smiʈ’s c’leẋn,” sd h. “Biyñ mî frend’z, I hv no rît t xpoz it in eni dgri t ɖ public î, bt phps y me nt dslîc lcñ at it.”

Ɖ spīć wz mor t Ema ɖn t Harịt, ẃć Ema cd unḍstand. Ɖr wz dīp conśsnis abt him, n h faund it īzịr t mīt hr î ɖn hr frend’z. H wz gn ɖ nxt momnt:—aftr anɖr momnt’s pōz,

“Tec it,” sd Ema, smîlñ, n pśñ ɖ pepr twdz Harịt—“it z fr y. Tec yr ǒn.”

Bt Harịt wz in a tremr, n cd nt tuć it; n Ema, nvr loʈ t b frst, wz oblîjd t xamin it hrslf.

T Mis—

Ś’RED.

Mî frst dsplez ɖ wlʈ n pomp v cñz,

Lordz v ɖ rʈ! ɖer lux̣́ri n īz.

Anɖr vy v man, mî secnd brñz,

Bhold him ɖr, ɖ moṇc v ɖ sìz!

Bt ā! ynîtd, ẃt rvrs w hv!

Man’z bostd pǎr n frīdm, ol r floun;

Lord v ɖ rʈ n sì, h bndz a slev,

N wmn, luvli wmn, rênz alon.

Ɖî redi wit ɖ wrd wl sn s’plî,

Me its apruvl bīm in ɖt soft î!

Ś cast hr î ovr it, pondrd, còt ɖ mīnñ, réd it ʈru agn t b qt srtn, n qt mistris v ɖ lînz, n ɖen pasñ it t Harịt, sat haṗli smîlñ, n seyñ t hrslf, ẃl Harịt wz puẓlñ ovr ɖ pepr in ol ɖ cnfyźn v hop n dulnis, “Vri wel, Mr. Eltn, vri wel indd. I hv réd wrs ś’redz. Cortśp—a vri gd hint. I gv y credit fr it. Ɖs z fīlñ yr we. Ɖs z seyñ vri plenli—‘Pre, Mis Smiʈ, gv m līv t pe mî adresz t y. Apruv mî ś’red n mî intnśnz in ɖ sem glans.’

Me its apruvl bīm in ɖt soft î!

Harịt xacli. Soft z ɖ vri wrd fr hr î—v ol epiʈets, ɖ justist ɖt cd b gvn.

Ɖî redi wit ɖ wrd wl sn s’plî.

Humf—Harịt’s redi wit! Ol ɖ betr. A man mst b vri mć in luv, indd, t dscrîb hr so. Ā! Mr. Naitli, I wś y hd ɖ beṇfit v ɖs; I ʈnc ɖs wd cnvins y. Fr wns in yr lîf y wd b oblîjd t ǒn yrslf mstecn. An xḷnt ś’red indd! n vri mć t ɖ prṗs. Ʈñz mst cm t a crîsis sn nǎ.”

Ś wz oblîjd t brec of fṛm ɖz vri pleznt obẓveśnz, ẃć wr uɖ̇wz v a sort t run intu gret leñʈ, bî ɖ īgrnis v Harịt’s wunḍrñ qsćnz.

“Ẃt cn it b, Mis Wŭdhǎs?—ẃt cn it b? I hv nt an îdīa—I canot ges it in ɖ līst. Ẃt cn it poṣbli b? D trî t fînd it ǎt, Mis Wŭdhǎs. D hlp m. I nvr sw enʈñ so hard. Z it cñdm? I wundr hu ɖ frend wz—n hu cd b ɖ yuñ ledi. D y ʈnc it z a gd wn? Cn it b wmn?

N wmn, luvli wmn, rênz alon.

Cn it b Neptyn?

Bhold him ɖr, ɖ moṇc v ɖ sìz!

Or a trîdnt? or a mrmeid? or a śarc? Ǒ, no! śarc z onli wn siḷbl. It mst b vri clevr, or h wd nt hv bròt it. Ǒ! Mis Wŭdhǎs, d y ʈnc w śl evr fînd it ǎt?”

“Mrmeidz n śarcs! Nonsns! Mî dir Harịt, ẃt r y ʈncñ v? Ẃr wd b ɖ ys v hiz brññ s a ś’red md bî a frend upn a mrmeid or a śarc? Gv m ɖ pepr n lisn.

Fr Mis ———, réd Mis Smiʈ.

Mî frst dsplez ɖ wlʈ n pomp v cñz,

Lordz v ɖ rʈ! ɖer lux̣́ri n īz.

Ɖt z cort.

Anɖr vy v man, mî secnd brñz;

Bhold him ɖr, ɖ moṇc v ɖ sìz!

Ɖt z śip;—plen az it cn b.—Nǎ fr ɖ crīm.

Bt ā! ynîtd, (cortśp, y nǒ,) ẃt rvrs w hv!

Man’z bostd pǎr n frīdm, ol r floun.

Lord v ɖ rʈ n sì, h bndz a slev,

N wmn, luvli wmn, rênz alon.

A vri propr complimnt!—n ɖen foloz ɖ apḷceśn, ẃć I ʈnc, mî dir Harịt, y canot fînd mć dificlti in comprihndñ. Rīd it in cumf̣t t yrslf. Ɖr cn b no dǎt v its biyñ ritn fr y n t y.”

Harịt cd nt loñ rzist so dlîtfl a psweźn. Ś réd ɖ cncludñ lînz, n wz ol flutr n hapinis. Ś cd nt spīc. Bt ś wz nt wontd t spīc. It wz inuf fr hr t fīl. Ema spouc fr hr.

“Ɖr z so pôntd, n so ptiklr a mīnñ in ɖs complimnt,” sd ś, “ɖt I canot hv a dǎt az t Mr. Eltn’z intnśnz. Y r hiz objict—n y wl sn rsiv ɖ cmplitist prūf v it. I ʈt it mst b so. I ʈt I cd nt b so dsivd; bt nǎ, it z clir; ɖ stet v hiz mînd z az clir n dsîdd, az mî wśz on ɖ subjict hv bn evr sins I ń y. Yes, Harịt, jst so loñ hv I bn wontñ ɖ vri srcmstans t hapn ɖt hz hapnd. I cd nvr tel ẃɖr an ataćmnt btwn y n Mr. Eltn wr most dzîṛbl or most naćṛl. Its probbiḷti n its eliɉbiḷti hv riyli so īqld ć uɖr! I am vri hapi. I cngrać̣let y, mî dir Harịt, wɖ ol mî hart. Ɖs z an ataćmnt ẃć a wmn me wel fīl prîd in crietñ. Ɖs z a cnẋn ẃć ofrz nʈñ bt gd. It wl gv y evrʈñ ɖt y wont—cnsiḍreśn, indipndns, a propr hom—it wl fix y in ɖ sntr v ol yr riyl frendz, clos t Hārtfīld n t m, n cnfrm ǎr intiṃsi fr evr. Ɖs, Harịt, z an alayns ẃć cn nvr rêz a bluś in îɖr v s.”

“Dir Mis Wŭdhǎs!”—n “Dir Mis Wŭdhǎs,” wz ol ɖt Harịt, wɖ mni tndr imbresz cd artikḷt at frst; bt ẃn ɖe dd arîv at smʈñ mor lîc convseśn, it wz sfiśntli clir t hr frend ɖt ś sw, flt, antiṣpetd, n rmembrd jst az ś òt. Mr. Eltn’z s’pirioṛti hd vri ampl acnolijmnt.

“Ẃtvr y se z olwz rît,” craid Harịt, “n ɖrfr I s’poz, n b’liv, n hop it mst b so; bt uɖ̇wz I cd nt hv imajind it. It z so mć bynd enʈñ I dzrv. Mr. Eltn, hu mt mari enbdi! Ɖr canot b tū opińnz abt him. H z so vri s’pirịr. Onli ʈnc v ɖoz swīt vrsz—‘T Mis ———.’ Dir m, hǎ clevr!—Cd it riyli b mnt fr m?”

“I canot mc a qsćn, or lisn t a qsćn abt ɖt. It z a srtnti. Rsiv it on mî jujmnt. It z a sort v prolog t ɖ ple, a moto t ɖ ćaptr; n wl b sn foloud bî matr-v-fact prǒz.”

“It z a sort v ʈñ ẃć nbdi cd hv xpctd. I am śr, a munʈ ago, I hd no mor îdīa mslf!—Ɖ strenjist ʈñz d tec ples!”

“Ẃn Mis Smiʈs n Mr. Eltnz gt aqentd—ɖe d indd—n riyli it z strenj; it z ǎt v ɖ comn cors ɖt ẃt z so evidntli, so palṗbli dzîṛbl—ẃt corts ɖ pri’renjmnt v uɖr ppl, śd so imīɉtli śep itslf intu ɖ propr form. Y n Mr. Eltn r bî sićueśn cōld tgɖr; y b’loñ t wn anɖr bî evri srcmstans v yr rspctiv homz. Yr mariyñ wl b īql t ɖ mać at Randlz. Ɖr dz sīm t b a smʈñ in ɖ er v Hārtfīld ẃć gvz luv xacli ɖ rît d’reẋn, n sndz it intu ɖ vri ćanl ẃr it òt t flo.

Ɖ cors v tru luv nvr dd run smuɖ—

A Hārtfīld idiśn v Śecspir wd hv a loñ not on ɖt pasij.”

“Ɖt Mr. Eltn śd riyli b in luv wɖ m,—m, v ol ppl, hu dd nt nǒ him, t spīc t him, at Miclms! N h, ɖ vri hanṣmist man ɖt evr wz, n a man ɖt evrbdi lcs p t, qt lîc Mr. Naitli! Hiz cumṗni so sòt aftr, ɖt evrbdi sz h nīd nt īt a sngl mīl bî himslf f h dz nt ćūz it; ɖt h hz mor invteśnz ɖn ɖr r dez in ɖ wīc. N so xḷnt in ɖ Ćrć! Mis Naś hz pt dǎn ol ɖ txts h hz evr prīćt fṛm sins h cem t Hîḅri. Dir m! Ẃn I lc bac t ɖ frst tîm I sw him! Hǎ litl dd I ʈnc!—Ɖ tū Aḅts n I ran intu ɖ frunt rūm n pīpt ʈru ɖ blînd ẃn w hŕd h wz gwñ bî, n Mis Naś cem n scoldd s awe, n steid t lc ʈru hrslf; hvr, ś cōld m bac prezntli, n let m lc tù, ẃć wz vri gd-nećrd. N hǎ bytifl w ʈt h lct! H wz arm-in-arm wɖ Mr. Coul.”

“Ɖs z an alayns ẃć, huevr—ẃtvr yr frendz me b, mst b agriybl t ɖm, pṛvîdd at līst ɖe hv comn-sns; n w r nt t b adresñ ǎr conduct t fūlz. F ɖe r añśs t si y haṗli marid, hir z a man huz emịbl caṛctr gvz evri aśuṛns v it;—f ɖe wś t hv y setld in ɖ sem cuntri n srcl ẃć ɖe hv ćozn t ples y in, hir it wl b acumpliśt; n f ɖer onli objict z ɖt y śd, in ɖ comn frêz, b wel marid, hir z ɖ cumftbl fortyn, ɖ rspctbl istabliśmnt, ɖ rîz in ɖ wrld ẃć mst saṭsfî ɖm.”

“Yes, vri tru. Hǎ nîsli y tōc; I luv t hír y. Y unḍstand evrʈñ. Y n Mr. Eltn r wn az clevr az ɖ uɖr. Ɖs ś’red!—F I hd studid a twelvmunʈ, I cd nvr hv md enʈñ lîc it.”

“I ʈt h mnt t trî hiz scil, bî hiz manr v dclînñ it yesṭde.”

“I d ʈnc it z, wɖt xpśn, ɖ bst ś’red I evr réd.”

“I nvr réd wn mor t ɖ prṗs, srtnli.”

“It z az loñ agn az olmst ol w hv hd bfr.”

“I d nt cnsidr its leñʈ az ptiklrli in its fevr. Sć ʈñz in jenṛl canot b tù śort.”

Harịt wz tù intnt on ɖ lînz t hír. Ɖ most saṭsfactri cmparisnz wr rîzñ in hr mînd.

“It z wn ʈñ,” sd ś, prezntli—hr ćīcs in a glo—“t hv vri gd sns in a comn we, lîc evrbdi els, n f ɖr z enʈñ t se, t sit dǎn n rait a letr, n se jst ẃt y mst, in a śort we; n anɖr, t rait vrsz n ś’redz lîc ɖs.”

Ema cd nt hv dzîrd a mor spiṛtd rjẋn v Mr. Martin’z prǒz.

“Sć swīt lînz!” cntinyd Harịt—“ɖz tū last!—Bt hǎ śl I evr b ebl t rtrn ɖ pepr, or se I hv faund it ǎt?—Ǒ! Mis Wŭdhǎs, ẃt cn w d abt ɖt?”

“Līv it t m. Y d nʈñ. H wl b hir ɖs īvnñ, I der se, n ɖen I wl gv it him bac, n sm nonsns or uɖr wl pas btwn s, n y śl nt b cmitd.—Yr soft îz śl ćūz ɖer ǒn tîm fr bīmñ. Trust t m.”

“Ǒ! Mis Wŭdhǎs, ẃt a piti ɖt I mst nt rait ɖs bytifl ś’red intu mî bc! I am śr I hv nt got wn haf so gd.”

“Līv ǎt ɖ tū last lînz, n ɖr z no rīzn ẃ y śd nt rait it intu yr bc.”

“Ǒ! bt ɖoz tū lînz r”—

—“Ɖ bst v ol. Grantd;—fr prîṿt injômnt; n fr prîṿt injômnt cīp ɖm. Ɖe r nt at ol ɖ les ritn y nǒ, bcz y dvîd ɖm. Ɖ cuplit dz nt sīs t b, nr dz its mīnñ ćenj. Bt tec it awe, n ol aproprieśn sīsz, n a vri priti gaḷnt ś’red rmenz, fit fr eni c’leẋn. Dpnd upn it, h wd nt lîc t hv hiz ś’red slîtd, mć betr ɖn hiz paśn. A powt in luv mst b incurijd in bʈ cpaṣtiz, or nɖr. Gv m ɖ bc, I wl rait it dǎn, n ɖen ɖr cn b no poṣbl rfleẋn on y.”

Harịt sbmitd, ɖo hr mînd cd hardli seṗret ɖ parts, so az t fīl qt śr ɖt hr frend wr nt raitñ dǎn a decḷreśn v luv. It sīmd tù preśs an of̣rñ fr eni dgri v pbliṣti.

“I śl nvr let ɖt bc g ǎt v mî ǒn handz,” sd ś.

“Vri wel,” rplaid Ema; “a most naćṛl fīlñ; n ɖ longr it lasts, ɖ betr I śl b plizd. Bt hir z mî faɖr cmñ: y wl nt objict t mî rīdñ ɖ ś’red t him. It wl b gvñ him so mć pleźr! H luvz enʈñ v ɖ sort, n ispeṣ́li enʈñ ɖt pez wmn a complimnt. H hz ɖ tenḍrist spirit v gaḷntri twdz s ol!—Y mst let m rīd it t him.”

Harịt lct grev.

“Mî dir Harịt, y mst nt rfîn tù mć upn ɖs ś’red.—Y wl btre yr fīlñz improprli, f y r tù conśs n tù qc, n apir t afix mor mīnñ, or īvn qt ol ɖ mīnñ ẃć me b afixt t it. D nt b oṿpǎrd bî sć a litl tribyt v adṃreśn. F h hd bn añśs fr sīcṛsi, h wd nt hv left ɖ pepr ẃl I wz bî; bt h rɖr pśt it twdz m ɖn twdz y. D nt let s b tù soḷm on ɖ biznis. H hz incurijmnt inuf t pṛsid, wɖt ǎr sayñ ǎt ǎr soulz ovr ɖs ś’red.”

“Ǒ! no—I hop I śl nt b r’dikḷs abt it. D az y plīz.”

Mr. Wŭdhǎs cem in, n vri sn léd t ɖ subjict agn, bî ɖ rcuṛns v hiz vri frīqnt inqîri v “Wel, mî dirz, hǎ dz yr bc g on?—Hv y got enʈñ freś?”

“Yes, ppā; w hv smʈñ t rīd y, smʈñ qt freś. A pìs v pepr wz faund on ɖ tebl ɖs mornñ—(dropt, w s’poz, bî a fẹri)—cntenñ a vri priti ś’red, n w hv jst copid it in.”

Ś réd it t him, jst az h lîct t hv enʈñ réd, slǒli n dstñtli, n tū or ʈri tîmz ovr, wɖ xpḷneśnz v evri part az ś pṛsidd—n h wz vri mć plizd, n, az ś hd fsin, ispeṣ́li struc wɖ ɖ compḷmntri cncluźn.

“Ai, ɖt’s vri just, indd, ɖt’s vri proprli sd. Vri tru. ‘Wmn, luvli wmn.’ It z sć a priti ś’red, mî dir, ɖt I cn īẓli ges ẃt fẹri bròt it.—Nbdi cd hv ritn so priṭli, bt y, Ema.”

Ema onli nodd, n smîld.—Aftr a litl ʈncñ, n a vri tndr sai, h add,

“Ā! it z no dificlti t si hu y tec aftr! Yr dir muɖr wz so clevr at ol ɖoz ʈñz! F I hd bt hr meṃri! Bt I cn rmembr nʈñ;—nt īvn ɖt ptiklr ridl ẃć y hv hŕd m mnśn; I cn onli rec̣lect ɖ frst stanza; n ɖr r sevṛl.

Citi, a fer bt frozn meid,

Cindld a flem I yt dplor,

Ɖ hdwnct bô I cōld t ed,

Ɖo v hiz nir aproć afreid,

So fetl t mî sūt bfr.

N ɖt z ol ɖt I cn rec̣lect v it—bt it z vri clevr ol ɖ we ʈru. Bt I ʈnc, mî dir, y sd y hd got it.”

“Yes, ppā, it z ritn ǎt in ǎr secnd pej. W copid it fṛm ɖ Elignt Xtracts. It wz Garic’s, y nǒ.”

“Ai, vri tru.—I wś I cd rec̣lect mor v it.

Citi, a fer bt frozn meid.

Ɖ nem mcs m ʈnc v pur Iẓbela; fr ś wz vri nir biyñ crisnd Caʈrin aftr hr granṃmā. I hop w śl hv hr hir nxt wīc. Hv y ʈt, mî dir, ẃr y śl pt hr—n ẃt rūm ɖr wl b fr ɖ ćildṛn?”

“Ǒ! yes—ś wl hv hr ǒn rūm, v cors; ɖ rūm ś olwz hz;—n ɖr z ɖ nrṣri fr ɖ ćildṛn,—jst az yźl, y nǒ. Ẃ śd ɖr b eni ćenj?”

“I d nt nǒ, mî dir—bt it z so loñ sins ś wz hir!—nt sins last Īstr, n ɖen onli fr a fy dez.—Mr. Jon Naitli’z biyñ a loyr z vri incnvińnt.—Pur Iẓbela!—ś z sadli tecn awe fṛm s ol!—n hǎ sori ś wl b ẃn ś cmz, nt t si Mis Teilr hir!”

“Ś wl nt b s’prîzd, ppā, at līst.”

“I d nt nǒ, mî dir. I am śr I wz vri mć s’prîzd ẃn I frst hŕd ś wz gwñ t b marid.”

“W mst asc Mr. n Msz. Wsṭn t dîn wɖ s, ẃl Iẓbela z hir.”

“Yes, mî dir, f ɖr z tîm.—Bt—(in a vri dprest ton)—ś z cmñ fr onli wn wīc. Ɖr wl nt b tîm fr enʈñ.”

“It z unforćṇt ɖt ɖe canot ste longr—bt it sīmz a ces v nseṣti. Mr. Jon Naitli mst b in tǎn agn on ɖ 28ʈ, n w òt t b ʈancfl, ppā, ɖt w r t hv ɖ hol v ɖ tîm ɖe cn gv t ɖ cuntri, ɖt tū or ʈri dez r nt t b tecn ǎt fr ɖ Abi. Mr. Naitli proṃsz t gv p hiz clem ɖs Crisṃs—ɖo y nǒ it z longr sins ɖe wr wɖ him, ɖn wɖ s.”

“It wd b vri hard, indd, mî dir, f pur Iẓbela wr t b enẃr bt at Hārtfīld.”

Mr. Wŭdhǎs cd nvr alǎ fr Mr. Naitli’z clemz on hiz bruɖr, or enbdi’z clemz on Iẓbela, xpt hiz ǒn. H sat ḿzñ a litl ẃl, n ɖen sd,

“Bt I d nt si ẃ pur Iẓbela śd b oblîjd t g bac so sn, ɖo h dz. I ʈnc, Ema, I śl trî n pswed hr t ste longr wɖ s. Ś n ɖ ćildṛn mt ste vri wel.”

“Ā! ppā—ɖt z ẃt y nvr hv bn ebl t acumpliś, n I d nt ʈnc y evr wl. Iẓbela canot ber t ste bhnd hr huzbnd.”

Ɖs wz tù tru fr contṛdiẋn. Unwelcm az it wz, Mr. Wŭdhǎs cd onli gv a sbmisiv sai; n az Ema sw hiz spirits afctd bî ɖ îdīa v hiz dōtr’z ataćmnt t hr huzbnd, ś imīɉtli léd t sć a branć v ɖ subjict az mst rêz ɖm.

“Harịt mst gv s az mć v hr cumṗni az ś cn ẃl mî bruɖr n sistr r hir. I am śr ś wl b plizd wɖ ɖ ćildṛn. W r vri prǎd v ɖ ćildṛn, r nt w, ppā? I wundr ẃć ś wl ʈnc ɖ hanṣmist, Õri or Jon?”

“Ai, I wundr ẃć ś wl. Pur litl dirz, hǎ glad ɖe wl b t cm. Ɖe r vri fond v biyñ at Hārtfīld, Harịt.”

“I der se ɖe r, sr. I am śr I d nt nǒ hu z nt.”

“Õri z a fîn bô, bt Jon z vri lîc hiz m’mā. Õri z ɖ eldist, h wz nemd aftr m, nt aftr hiz faɖr. Jon, ɖ secnd, z nemd aftr hiz faɖr. Sm ppl r s’prîzd, I b’liv, ɖt ɖ eldist wz nt, bt Iẓbela wd hv him cōld Õri, ẃć I ʈt vri priti v hr. N h z a vri clevr bô, indd. Ɖe r ol rmarcbli clevr; n ɖe hv so mni priti wez. Ɖe wl cm n stand bî mî ćer, n se, ‘Granppā, cn y gv m a bit v strñ?’ n wns Õri asct m fr a nîf, bt I tld him nîvz wr onli md fr granppāz. I ʈnc ɖer faɖr z tù ruf wɖ ɖm vri ofn.”

“H apirz ruf t y,” sd Ema, “bcz y r so vri jntl yrslf; bt f y cd cmper him wɖ uɖr ppāz, y wd nt ʈnc him ruf. H wśz hiz bôz t b activ n hardi; n f ɖe misbhev, cn gv ɖm a śarp wrd nǎ n ɖen; bt h z an afẋṇt faɖr—srtnli Mr. Jon Naitli z an afẋṇt faɖr. Ɖ ćildṛn r ol fond v him.”

“N ɖen ɖer uncl cmz in, n tosz ɖm p t ɖ sīlñ in a vri frîtfl we!”

“Bt ɖe lîc it, ppā; ɖr z nʈñ ɖe lîc so mć. It z sć injômnt t ɖm, ɖt f ɖer uncl dd nt le dǎn ɖ rūl v ɖer tecñ trnz, ẃćvr bgan wd nvr gv we t ɖ uɖr.”

“Wel, I canot unḍstand it.”

“Ɖt z ɖ ces wɖ s ol, ppā. Wn haf v ɖ wrld canot unḍstand ɖ pleźrz v ɖ uɖr.”

Lêtr in ɖ mornñ, n jst az ɖ grlz wr gwñ t seṗret in preṗreśn fr ɖ reğlr for o’cloc dinr, ɖ hiro v ɖs inimitbl ś’red wōct in agn. Harịt trnd awe; bt Ema cd rsiv him wɖ ɖ yźl smîl, n hr qc î sn dsrnd in hiz ɖ conśsnis v hvñ md a pś—v hvñ ʈroun a dî; n ś imajind h wz cm t si hǎ it mt trn p. Hiz ostnsbl rīzn, hvr, wz t asc ẃɖr Mr. Wŭdhǎs’z parti cd b md p in ɖ īvnñ wɖt him, or ẃɖr h śd b in ɖ smōlist dgri nesṣri at Hārtfīld. F h wr, evrʈñ els mst gv we; bt uɖ̇wz hiz frend Coul hd bn seyñ so mć abt hiz dînñ wɖ him—hd md sć a pônt v it, ɖt h hd promist him cndiśṇli t cm.

Ema ʈanct him, bt cd nt alǎ v hiz dis’pôntñ hiz frend on ɖer acǎnt; hr faɖr wz śr v hiz rubr. H ri-rjd—ś rīdiclînd; n h sīmd ɖen abt t mc hiz bǎ, ẃn tecñ ɖ pepr fṛm ɖ tebl, ś rtrnd it—

“Ǒ! hir z ɖ ś’red y wr so oblîjñ az t līv wɖ s; ʈanc y fr ɖ sît v it. W admîrd it so mć, ɖt I hv vnćrd t rait it intu Mis Smiʈ’s c’leẋn. Yr frend wl nt tec it amis I hop. V cors I hv nt trnscrîbd bynd ɖ frst et lînz.”

Mr. Eltn srtnli dd nt vri wel nǒ ẃt t se. H lct rɖr dǎtñli—rɖr cnfyzd; sd smʈñ abt “onr,”—glanst at Ema n at Harịt, n ɖen siyñ ɖ bc opn on ɖ tebl, tc it p, n xamind it vri atntivli. Wɖ ɖ vy v pasñ of an ōcẉd momnt, Ema smîlñli sd,

“Y mst mc mî apoḷjiz t yr frend; bt so gd a ś’red mst nt b cnfînd t wn or tū. H me b śr v evri wmn’z apṛbeśn ẃl h raits wɖ sć gaḷntri.”

“I hv no hezteśn in seyñ,” rplaid Mr. Eltn, ɖo heztetñ a gd dīl ẃl h spouc; “I hv no hezteśn in seyñ—at līst f mî frend fīlz at ol az I d—I hv nt ɖ smōlist dǎt ɖt, cd h si hiz litl ifyźn onrd az I si it, (lcñ at ɖ bc agn, n rplesñ it on ɖ tebl), h wd cnsidr it az ɖ prǎdist momnt v hiz lîf.”

Aftr ɖs spīć h wz gn az sn az poṣbl. Ema cd nt ʈnc it tù sn; fr wɖ ol hiz gd n agriybl qoḷtz, ɖr wz a sort v p’red in hiz spīćz ẃć wz vri apt t inclîn hr t laf. Ś ran awe t indulj ɖ incḷneśn, līvñ ɖ tndr n ɖ sblîm v pleźr t Harịt’s śer.


___

Ɖ

o nǎ ɖ midl v Dsmbr, ɖr hd yt bn no weɖr t privnt ɖ yuñ lediz fṛm tolṛbli reğlr x’sîz; n on ɖ moro, Ema hd a ćaritbl vizit t pe t a pur sic faṃli, hu livd a litl we ǎt v Hîḅri.

Ɖer rod t ɖs dtaćt cotij wz dǎn Vic̣rij Len, a len līdñ at rît anglz fṛm ɖ brōd, ɖo ireğlr, mn strīt v ɖ ples; n, az me b infŕd, cntenñ ɖ blest abod v Mr. Eltn. A fy infirịr dwelñz wr frst t b pást, n ɖen, abt a qortr v a mîl dǎn ɖ len rouz ɖ Vic̣rij, an old n nt vri gd hǎs, olmst az clos t ɖ rod az it cd b. It hd no advantij v sićueśn; bt hd bn vri mć smartnd p bî ɖ preznt pṛpraytr; n, sć az it wz, ɖr cd b no posbiḷti v ɖ tū frendz pasñ it wɖt a slacnd pes n obzrvñ îz.—Ema’z rmarc wz—

“Ɖr it z. Ɖr g y n yr ridl-bc wn v ɖz dez.”—Harịt’s wz—

“Ǒ, ẃt a swīt hǎs!—Hǎ vri bytifl!—Ɖr r ɖ yelo crtnz ɖt Mis Naś admîrz so mć.”

“I d nt ofn wōc ɖs we ,” sd Ema, az ɖe pṛsidd, “bt ɖen ɖr wl b an indysmnt, n I śl graɉli gt intiṃtli aqentd wɖ ol ɖ hejz, gets, pūlz n polardz v ɖs part v Hîḅri.”

Harịt, ś faund, hd nvr in hr lîf bn insd ɖ Vic̣rij, n hr krioṣti t si it wz so xtrim, ɖt, cnsiḍrñ xtirịrz n probbiḷtiz, Ema cd onli clas it, az a prūf v luv, wɖ Mr. Eltn’z siyñ redi wit in hr.

“I wś w cd cntrîv it,” sd ś; “bt I canot ʈnc v eni tolṛbl pritns fr gwñ in;—no srvnt ɖt I wont t inqîr abt v hiz hǎscīpr—no mesij fṛm mî faɖr.”

Ś pondrd, bt cd ʈnc v nʈñ. Aftr a ḿćl sîḷns v sm minits, Harịt ɖus bgan agn—

“I d so wundr, Mis Wŭdhǎs, ɖt y śd nt b marid, or gwñ t b marid! so ćarmñ az y r!”—

Ema laft, n rplaid,

“Mî biyñ ćarmñ, Harịt, z nt qt inuf t indys m t mari; I mst fînd uɖr ppl ćarmñ—wn uɖr prsn at līst. N I am nt onli, nt gwñ t b marid, at preznt, bt hv vri litl intnśn v evr mariyñ at ol.”

“Ā!—so y se; bt I canot b’liv it.”

“I mst si smbdi vri s’pirịr t enwn I hv sìn yt, t b tmtd; Mr. Eltn, y nǒ, (rec̣lectñ hrslf,) z ǎt v ɖ qsćn: n I d nt wś t si eni sć prsn. I wd rɖr nt b tmtd. I canot riyli ćenj fr ɖ betr. F I wr t mari, I mst xpct t rpnt it.”

“Dir m!—it z so od t hír a wmn tōc so!”—

“I hv nn v ɖ yźl indysmnts v wimin t mari. Wr I t fōl in luv, indd, it wd b a difṛnt ʈñ! bt I nvr hv bn in luv; it z nt mî we, or mî nećr; n I d nt ʈnc I evr śl. N, wɖt luv, I am śr I śd b a fūl t ćenj sć a sićueśn az mîn. Fortyn I d nt wont; implômnt I d nt wont; consiqns I d nt wont: I b’liv fy marid wimin r haf az mć mistris v ɖer huzbnd’z hǎs az I am v Hārtfīld; n nvr, nvr cd I xpct t b so trūli b’luvid n importnt; so olwz frst n olwz rît in eni man’z îz az I am in mî faɖr’z.”

“Bt ɖen, t b an old meid at last, lîc Mis Bêts!”

“Ɖt z az formiḍbl an imij az y cd priznt, Harịt; n f I ʈt I śd evr b lîc Mis Bêts! so sili—so saṭsfaid—so smîlñ—so prozñ—so undistnḡśñ n unf̣stidịs—n so apt t tel evrʈñ reḷtiv t evrbdi abt m, I wd mari tmoro. Bt btwn s, I am cnvinst ɖr nvr cn b eni lîcnis, xpt in biyñ unmarid.”

“Bt stl, y wl b an old meid! n ɖt’s so dredfl!”

“Nvr mînd, Harịt, I śl nt b a pur old meid; n it z poṿti onli ẃć mcs seliḅsi cntmtbl t a jenṛs public! A sngl wmn, wɖ a vri naro incm, mst b a r’dikḷs, dis’griybl old meid! ɖ propr sport v bôz n grlz, bt a sngl wmn, v gd fortyn, z olwz rspctbl, n me b az snṣbl n pleznt az enbdi els. N ɖ dstñśn z nt qt so mć agnst ɖ candr n comn-sns v ɖ wrld az apirz at frst; fr a vri naro incm hz a tndnsi t contract ɖ mînd, n sǎr ɖ tmpr. Ɖoz hu cn bérli liv, n hu liv pfors in a vri smōl, n jenṛli vri infirịr, ssayti, me wel b ilibṛl n cros. Ɖs dz nt aplî, hvr, t Mis Bêts; ś z onli tù gd nećrd n tù sili t sūt m; bt, in jenṛl, ś z vri mć t ɖ test v evrbdi, ɖo sngl n ɖo pur. Poṿti srtnli hz nt cntractd hr mînd: I riyli b’liv, f ś hd onli a śilñ in ɖ wrld, ś wd b vri lîcli t gv awe sixpns v it; n nbdi z afreid v hr: ɖt z a gret ćarm.”

“Dir m! bt ẃt śl y d? hǎ śl y implô yrslf ẃn y gro old?”

“F I nǒ mslf, Harịt, mîn z an activ, bizi mînd, wɖ a gret mni indipndnt rzorsz; n I d nt psiv ẃ I śd b mor in wont v implômnt at forti or fifti ɖn wn-n-twenti. Wmn’z yźl okpeśnz v hand n mînd wl b az opn t m ɖen az ɖe r nǎ; or wɖ no importnt verieśn. F I drw les, I śl rīd mor; f I gv p ḿzic, I śl tec t carpitwrc. N az fr objicts v inṭrest, objicts fr ɖ afẋnz, ẃć z in truʈ ɖ gret pônt v infirioṛti, ɖ wont v ẃć z riyli ɖ gret īvl t b avôdd in nt mariyñ, I śl b vri wel of, wɖ ol ɖ ćildṛn v a sistr I luv so mć, t cer abt. Ɖr wl b inuf v ɖm, in ol probbiḷti, t s’plî evri sort v snseśn ɖt dclînñ lîf cn nīd. Ɖr wl b inuf fr evri hop n evri fir; n ɖo mî ataćmnt t nn cn īql ɖt v a peṛnt, it sūts mî îdīaz v cumf̣t betr ɖn ẃt z wormr n blîndr. Mî nefyz n nīsz!—I śl ofn hv a nīs wɖ m.”

“D y nǒ Mis Bêts’z nīs? Ɖt z, I nǒ y mst hv sìn hr a hundṛd tîmz—bt r y aqentd?”

“Ǒ! yes; w r olwz forst t b aqentd ẃnvr ś cmz t Hîḅri. Bî ɖ bái, ɖt z olmst inuf t pt wn ǎt v cnsit wɖ a nīs. Hevn fbid! at līst, ɖt I śd evr bòr ppl haf so mć abt ol ɖ Naitliz tgɖr, az ś dz abt Jen Ferfax. Wn z sic v ɖ vri nem v Jen Ferfax. Evri letr fṛm hr z réd forti tîmz ovr; hr complimnts t ol frendz g rnd n rnd agn; n f ś dz bt snd hr ānt ɖ patn v a stuṃcr, or nit a per v gartrz fr hr granmuɖr, wn hírz v nʈñ els fr a munʈ. I wś Jen Ferfax vri wel; bt ś tîrz m t deʈ.”

Ɖe wr nǎ aproćñ ɖ cotij, n ol îdl topics wr sūṗsidd. Ema wz vri cmpaśṇt; n ɖ dstresz v ɖ pur wr az śr v rlif fṛm hr prsnl atnśn n cîndnis, hr cǎnsl n hr peśns, az fṛm hr prs. Ś unḍstd ɖer wez, cd alǎ fr ɖer ignṛns n ɖer tmteśnz, hd no r’mantic xpcteśnz v xtrordnri vrću fṛm ɖoz fr hūm edyceśn hd dn so litl; entrd intu ɖer trublz wɖ redi simṗʈi, n olwz gev hr asistns wɖ az mć intelijns az gdwil. In ɖ preznt instns, it wz sicnis n poṿti tgɖr ẃć ś cem t vizit; n aftr rmenñ ɖr az loñ az ś cd gv cumf̣t or advîs, ś qitd ɖ cotij wɖ sć an impreśn v ɖ sīn az md hr se t Harịt, az ɖe wōct awe,

“Ɖz r ɖ sîts, Harịt, t d wn gd. Hǎ trîf̣lñ ɖe mc evrʈñ els apir!—I fīl nǎ az f I cd ʈnc v nʈñ bt ɖz pur crīćrz ol ɖ rest v ɖ de; n yt, hu cn se hǎ sn it me ol vaniś fṛm mî mînd?”

“Vri tru,” sd Harịt. “Pur crīćrz! wn cn ʈnc v nʈñ els.”

“N riyli, I d nt ʈnc ɖ impreśn wl sn b ovr,” sd Ema, az ś crost ɖ lo hej, n toṭrñ ftstep ẃć endd ɖ naro, sliṗri paʈ ʈru ɖ cotij gardn, n bròt ɖm intu ɖ len agn. “I d nt ʈnc it wl,” stopñ t lc wns mor at ol ɖ ǎtwd rećidnis v ɖ ples, n rcōl ɖ stl gretr wɖn.

“Ǒ! dir, no,” sd hr cmpańn.

Ɖe wōct on. Ɖ len md a slît bnd; n ẃn ɖt bnd wz pást, Mr. Eltn wz imīɉtli in sît; n so nir az t gv Ema tîm onli t se farɖr,

“Ā! Harịt, hir cmz a vri sudn trîl v ǎr stbiḷti in gd ʈts. Wel, (smîlñ,) I hop it me b alaud ɖt f cmpaśn hz pṛdyst xrśn n rlif t ɖ sufrrz, it hz dn ol ɖt z trūli importnt. F w fīl fr ɖ rećid, inuf t d ol w cn fr ɖm, ɖ rest z emti simṗʈi, onli dstresñ t ǎrslvz.”

Harịt cd jst ansr, “Ǒ! dir, yes,” bfr ɖ jntlmn jônd ɖm. Ɖ wonts n suf̣rñz v ɖ pur faṃli, hvr, wr ɖ frst subjict on mītñ. H hd bn gwñ t cōl on ɖm. Hiz vizit h wd nǎ dfŕ; bt ɖe hd a vri inṭrestñ parli abt ẃt cd b dn n śd b dn. Mr. Eltn ɖen trnd bac t acumṗni ɖm.

“T fōl in wɖ ć uɖr on sć an eṛnd az ɖs,” ʈt Ema; “t mīt in a ćaritbl scīm; ɖs wl brñ a gret incrīs v luv on ć sîd. I śd nt wundr f it wr t brñ on ɖ decḷreśn. It mst, f I wr nt hir. I wś I wr enẃr els.”

Añśs t seṗret hrslf fṛm ɖm az far az ś cd, ś sn aftwdz tc pześn v a naro ftpaʈ, a litl rezd on wn sîd v ɖ len, līvñ ɖm tgɖr in ɖ mn rod. Bt ś hd nt bn ɖr tū minits ẃn ś faund ɖt Harịt’s habits v dpndns n iṃteśn wr brññ hr p tù, n ɖt, in śort, ɖe wd bʈ b sn aftr hr. Ɖs wd nt d; ś imīɉtli stopt, undr pritns v hvñ sm olṭreśn t mc in ɖ lêsñ v hr haf-būt, n stūpñ dǎn in cmplit okpeśn v ɖ ftpaʈ, begd ɖm t hv ɖ gdnis t wōc on, n ś wd folo in haf a minit. Ɖe dd az ɖe wr dzîrd; n bî ɖ tîm ś jujd it rīzṇbl t hv dn wɖ hr būt, ś hd ɖ cumf̣t v farɖr dle in hr pǎr, biyñ oṿtecn bî a ćîld fṛm ɖ cotij, setñ ǎt, acordñ t ordrz, wɖ hr pićr, t feć broʈ fṛm Hārtfīld. T wōc bî ɖ sîd v ɖs ćîld, n tōc t n qsćn hr, wz ɖ most naćṛl ʈñ in ɖ wrld, or wd hv bn ɖ most naćṛl, hd ś bn actñ jst ɖen wɖt dzîn; n bî ɖs mīnz ɖ uɖrz wr stl ebl t cīp ahd, wɖt eni obḷgeśn v wêtñ fr hr. Ś gend on ɖm, hvr, invoḷntṛli: ɖ ćîld’z pes wz qc, n ɖerz rɖr slo; n ś wz ɖ mor cnsrnd at it, fṛm ɖer biyñ evidntli in a convseśn ẃć inṭrestd ɖm. Mr. Eltn wz spīcñ wɖ aṇmeśn, Harịt liṣnñ wɖ a vri plizd atnśn; n Ema, hvñ snt ɖ ćîld on, wz bginñ t ʈnc hǎ ś mt drw bac a litl mor, ẃn ɖe bʈ lct arnd, n ś wz oblîjd t jôn ɖm.

Mr. Eltn wz stl tōcñ, stl ingejd in sm inṭrestñ dītel; n Ema xpirịnst sm dis’pôntmnt ẃn ś faund ɖt h wz onli gvñ hiz fer cmpańn an acǎnt v ɖ yesṭde’z parti at hiz frend Coul’z, n ɖt ś wz cm in hrslf fr ɖ Stiltn ćīz, ɖ norʈ Wiltśr, ɖ butr, ɖ seḷri, ɖ bītrūt, n ol ɖ dzrt.

“Ɖs wd sn hv léd t smʈñ betr, v cors,” wz hr cnsolñ rfleẋn; “enʈñ inṭrests btwn ɖoz hu luv; n enʈñ wl srv az intṛduẋn t ẃt z nir ɖ hart. F I cd bt hv cept longr awe!”

Ɖe nǎ wōct on tgɖr qaytli, tl wɖn vy v ɖ vic̣rijpelz, ẃn a sudn reẓluśn, v at līst gtñ Harịt intu ɖ hǎs, md hr agn fînd smʈñ vri mć amis abt hr būt, n fōl bhnd t arenj it wns mor. Ś ɖen brouc ɖ lês of śort, n dxtṛsli ʈrowñ it intu a dić, wz prezntli oblîjd t intrit ɖm t stop, n acnolijd hr in’biḷti t pt hrslf t rîts so az t b ebl t wōc hom in tolṛbl cumf̣t.

“Part v mî lês z gn,” sd ś, “n I d nt nǒ hǎ I am t cntrîv. I riyli am a most trublsm cmpańn t y bʈ, bt I hop I am nt ofn so il-iqipt. Mr. Eltn, I mst beg līv t stop at yr hǎs, n asc yr hǎscīpr fr a bit v ribnd or strñ, or enʈñ jst t cīp mî būt on.”

Mr. Eltn lct ol hapinis at ɖs propziśn; n nʈñ cd xid hiz alrtnis n atnśn in cnductñ ɖm intu hiz hǎs n indeṿrñ t mc evrʈñ apir t advantij. Ɖ rūm ɖe wr tecn intu wz ɖ wn h ćīfli okpaid, n lcñ fwdz; bhnd it wz anɖr wɖ ẃć it imīɉtli cḿṇcetd; ɖ dor btwn ɖm wz opn, n Ema pást intu it wɖ ɖ hǎscīpr t rsiv hr asistns in ɖ most cumftbl manr. Ś wz oblîjd t līv ɖ dor ajar az ś faund it; bt ś fŭli intndd ɖt Mr. Eltn śd cloz it. It wz nt clozd, hvr, it stl rmend ajar; bt bî ingejñ ɖ hǎscīpr in insesnt convseśn, ś hopt t mc it practicbl fr him t ćūz hiz ǒn subjict in ɖ ajônñ rūm. Fr ten minits ś cd hír nʈñ bt hrslf. It cd b pṛtractd no longr. Ś wz ɖen oblîjd t b finiśt, n mc hr apiṛns.

Ɖ luvrz wr standñ tgɖr at wn v ɖ windoz. It hd a most fevṛbl aspect; n, fr haf a minit, Ema flt ɖ glori v hvñ scīmd s’xesf̣li. Bt it wd nt d; h hd nt cm t ɖ pônt. H hd bn most agriybl, most dlîtfl; h hd tld Harịt ɖt h hd sìn ɖm g bî, n hd prṗsli foloud ɖm; uɖr litl gaḷntriz n aluźnz hd bn dropt, bt nʈñ sirịs.

“Cōśs, vri cōśs,” ʈt Ema; “h advansz inć bî inć, n wl haẓd nʈñ tl h b’livz himslf s’kr.”

Stl, hvr, ɖo evrʈñ hd nt bn acumpliśt bî hr injīńs dvîs, ś cd nt bt flatr hrslf ɖt it hd bn ɖ oceźn v mć preznt injômnt t bʈ, n mst b līdñ ɖm fwd t ɖ gret ivnt.


___

M

r. Eltn mst nǎ b left t himslf. It wz no longr in Ema’z pǎr t sūṗintnd hiz hapinis or qcn hiz meźrz. Ɖ cmñ v hr sistr’z faṃli wz so vri nir at hand, ɖt frst in antiṣpeśn, n ɖen in riaḷti, it bcem hnsfʈ hr prîm objict v inṭrest; n jrñ ɖ ten dez v ɖer ste at Hārtfīld it wz nt t b xpctd—ś dd nt hrslf xpct—ɖt enʈñ bynd oceźnl, forćuwṭs asistns cd b afordd bî hr t ɖ luvrz. Ɖe mt advans rapidli f ɖe wd, hvr; ɖe mst advans smhǎ or uɖr ẃɖr ɖe wd or no. Ś hardli wśt t hv mor leźr fr ɖm. Ɖr r ppl, hu ɖ mor y d fr ɖm, ɖ les ɖe wl d fr ɖmslvz.

Mr. n Msz. Jon Naitli, fṛm hvñ bn longr ɖn yźl absnt fṛm Suri, wr xîtñ v cors rɖr mor ɖn ɖ yźl inṭrest. Tl ɖs yir, evri loñ vceśn sins ɖer marij hd bn dvîdd btwn Hārtfīld n Donwél Abi; bt ol ɖ hoḷdez v ɖs ōtm hd bn gvn t sìbeɖñ fr ɖ ćildṛn, n it wz ɖrfr mni munʈs sins ɖe hd bn sìn in a reğlr we bî ɖer Suri cnẋnz, or sìn at ol bî Mr. Wŭdhǎs, hu cd nt b indyst t gt so far az Lundn, īvn fr pur Iẓbela’z sec; n hu consiqntli wz nǎ most nrṿsli n aprihnsivli hapi in fōrstōlñ ɖs tù śort vizit.

H ʈt mć v ɖ īvlz v ɖ jrni fr hr, n nt a litl v ɖ ftīgz v hiz ǒn horsz n coćmn hu wr t brñ sm v ɖ parti ɖ last haf v ɖ we; bt hiz alarmz wr nīdlis; ɖ sixtīn mîlz biyñ haṗli acumpliśt, n Mr. n Msz. Jon Naitli, ɖer fîv ćildṛn, n a compitnt numbr v nrṣrimeidz, ol rīćñ Hārtfīld in sefti. Ɖ busl n jô v sć an arîvl, ɖ mni t b tōct t, welcmd, incurijd, n verịsli dsprst n dspozd v, pṛdyst a nôz n cnfyźn ẃć hiz nrvz cd nt hv bòrn undr eni uɖr cōz, nr hv indyrd mć longr īvn fr ɖs; bt ɖ wez v Hārtfīld n ɖ fīlñz v hr faɖr wr so rspctd bî Msz. Jon Naitli, ɖt in spît v mtrnl s’liṣtyd fr ɖ imīɉt injômnt v hr litl wnz, n fr ɖer hvñ instntli ol ɖ liḅti n atndns, ol ɖ ītñ n drincñ, n slīpñ n pleyñ, ẃć ɖe cd poṣbli wś fr, wɖt ɖ smōlist dle, ɖ ćildṛn wr nvr alaud t b loñ a dstrbns t him, îɖr in ɖmslvz or in eni restlis atndns on ɖm.

Msz. Jon Naitli wz a priti, elignt litl wmn, v jntl, qayt manrz, n a disṗziśn rmarcbli emịbl n afẋṇt; rápt p in hr faṃli; a dvotd wîf, a dǒtñ muɖr, n so tndrli ataćt t hr faɖr n sistr ɖt, bt fr ɖz hayr tîz, a wormr luv mt hv sīmd imposbl. Ś cd nvr si a fōlt in eni v ɖm. Ś wz nt a wmn v stroñ unḍstandñ or eni qcnis; n wɖ ɖs rzmbḷns v hr faɖr, ś inheṛtd olso mć v hiz consttyśn; wz delic̣t in hr ǒn hlʈ, oṿcerfl v ɖt v hr ćildṛn, hd mni firz n mni nrvz, n wz az fond v hr ǒn Mr. Wñfīld in tǎn az hr faɖr cd b v Mr. Peri. Ɖe wr alîc tù, in a jenṛl bnevḷns v tmpr, n a stroñ habit v rgard fr evri old aqentns.

Mr. Jon Naitli wz a tōl, jntlmnlîc, n vri clevr man; rîzñ in hiz pṛfeśn, dmestic, n rspctbl in hiz prîṿt caṛctr; bt wɖ rzrvd manrz ẃć privntd hiz biyñ jenṛli plizñ; n ceṗbl v biyñ smtmz ǎt v hymr. H wz nt an il-tmprd man, nt so ofn unrīzṇbli cros az t dzrv sć a rproć; bt hiz tmpr wz nt hiz gret pfẋn; n, indd, wɖ sć a wrṣ́pñ wîf, it wz hardli poṣbl ɖt eni naćṛl dīfects in it śd nt b incrist. Ɖ xtrim swītnis v hr tmpr mst hrt hiz. H hd ol ɖ clirnis n qcnis v mînd ẃć ś wontd, n h cd smtmz act an ungreśs, or se a svir ʈñ.

H wz nt a gret feṿrit wɖ hiz fer sistr-in-lw. Nʈñ roñ in him iscept hr. Ś wz qc in fīlñ ɖ litl inɉriz t Iẓbela, ẃć Iẓbela nvr flt hrslf. Phps ś mt hv pást ovr mor hd hiz manrz bn flaṭrñ t Iẓbela’z sistr, bt ɖe wr onli ɖoz v a cāmli cînd bruɖr n frend, wɖt prêz n wɖt blîndnis; bt hardli eni dgri v prsnl complimnt cd hv md hr rgardlis v ɖt gretist fōlt v ol in hr îz ẃć h smtmz fél intu, ɖ wont v rspctfl fōrbeṛns twdz hr faɖr. Ɖr h hd nt olwz ɖ peśns ɖt cd hv bn wśt. Mr. Wŭdhǎs’z pkliaṛtiz n fijtinis wr smtmz pṛvocñ him t a raśnl rmonstṛns or śarp rtort īqli il-bstoud. It dd nt ofn hapn; fr Mr. Jon Naitli hd riyli a gret rgard fr hiz faɖr-in-lw, n jenṛli a stroñ sns v ẃt wz dy t him; bt it wz tù ofn fr Ema’z ćaṛti, ispeṣ́li az ɖr wz ol ɖ pen v aprihnśn frīqntli t b indyrd, ɖo ɖ ofns cem nt. Ɖ bginñ, hvr, v evri vizit dspleid nn bt ɖ proṗrist fīlñz, n ɖs biyñ v nseṣti so śort mt b hopt t pas awe in unsulid cordiaḷti. Ɖe hd nt bn loñ sītd n cmpozd ẃn Mr. Wŭdhǎs, wɖ a meḷnc̣li śec v ɖ hed n a sai, cōld hiz dōtr’z atnśn t ɖ sad ćenj at Hārtfīld sins ś hd bn ɖr last.

“Ā, mî dir,” sd h, “pur Mis Teilr—It z a grīṿs biznis.”

“Ǒ yes, sr,” craid ś wɖ redi simṗʈi, “hǎ y mst mis hr! N dir Ema, tù!—Ẃt a dredfl los t y bʈ!—I hv bn so grīvd fr y.—I cd nt imajin hǎ y cd poṣbli d wɖt hr.—It z a sad ćenj indd.—Bt I hop ś z priti wel, sr.”

“Priti wel, mî dir—I hop—priti wel.—I d nt nǒ bt ɖt ɖ ples agriz wɖ hr tolṛbli.”

Mr. Jon Naitli hir asct Ema qaytli ẃɖr ɖr wr eni dǎts v ɖ er v Randlz.

“Ǒ! no—nn in ɖ līst. I nvr sw Msz. Wsṭn betr in mî lîf—nvr lcñ so wel. Ppā z onli spīcñ hiz ǒn rgret.”

“Vri mć t ɖ onr v bʈ,” wz ɖ hansm rplî.

“N d y si hr, sr, tolṛbli ofn?” asct Iẓbela in ɖ plentiv ton ẃć jst sūtd hr faɖr.

Mr. Wŭdhǎs heztetd.—“Nt nir so ofn, mî dir, az I cd wś.”

“Ǒ! ppā, w hv míst siyñ ɖm bt wn intîr de sins ɖe marid. Îɖr in ɖ mornñ or īvnñ v evri de, xptñ wn, hv w sìn îɖr Mr. Wsṭn or Msz. Wsṭn, n jenṛli bʈ, îɖr at Randlz or hir—n az y me s’poz, Iẓbela, most frīqntli hir. Ɖe r vri, vri cînd in ɖer vizits. Mr. Wsṭn z riyli az cînd az hrslf. Ppā, f y spīc in ɖt meḷnc̣li we, y wl b gvñ Iẓbela a fōls îdīa v s ol. Evrbdi mst b awer ɖt Mis Teilr mst b míst, bt evrbdi òt olso t b aśurd ɖt Mr. n Msz. Wsṭn d riyli privnt ǎr misñ hr bî eni mīnz t ɖ xtnt w ǎrslvz antiṣpetd—ẃć z ɖ xact truʈ.”

“Jst az it śd b,” sd Mr. Jon Naitli, “n jst az I hopt it wz fṛm yr letrz. Hr wś v śowñ y atnśn cd nt b dǎtd, n hiz biyñ a disingejd n sośl man mcs it ol īzi. I hv bn olwz telñ y, mî luv, ɖt I hd no îdīa v ɖ ćenj biyñ so vri mtirịl t Hārtfīld az y aprihndd; n nǎ y hv Ema’z acǎnt, I hop y wl b saṭsfaid.”

“Ẃ, t b śr,” sd Mr. Wŭdhǎs—“yes, srtnli—I canot dnî ɖt Msz. Wsṭn, pur Msz. Wsṭn, dz cm n si s priti ofn—bt ɖen—ś z olwz oblîjd t g awe agn.”

“It wd b vri hard upn Mr. Wsṭn f ś dd nt, ppā.—Y qt fget pur Mr. Wsṭn.”

“I ʈnc, indd,” sd Jon Naitli plezntli, “ɖt Mr. Wsṭn hz sm litl clem. Y n I, Ema, wl vnćr t tec ɖ part v ɖ pur huzbnd. I, biyñ a huzbnd, n y nt biyñ a wîf, ɖ clemz v ɖ man me vri lîcli strîc s wɖ īql fors. Az fr Iẓbela, ś hz bn marid loñ inuf t si ɖ cnvińns v ptñ ol ɖ Mr. Wsṭnz asd az mć az ś cn.”

“M, mî luv,” craid hiz wîf, hírñ n unḍstandñ onli in part.— “R y tōcñ abt m?—I am śr nbdi òt t b, or cn b, a gretr advc̣t fr matriṃni ɖn I am; n f it hd nt bn fr ɖ miẓri v hr līvñ Hārtfīld, I śd nvr hv ʈt v Mis Teilr bt az ɖ most forćṇt wmn in ɖ wrld; n az t slîtñ Mr. Wsṭn, ɖt xḷnt Mr. Wsṭn, I ʈnc ɖr z nʈñ h dz nt dzrv. I b’liv h z wn v ɖ vri bst-tmprd men ɖt evr xistd. Xptñ yrslf n yr bruɖr, I d nt nǒ hiz īql fr tmpr. I śl nvr fget hiz flayñ Õri’z cît fr him ɖt vri windi de last Īstr—n evr sins hiz ptiklr cîndnis last Sptmbr twelvmunʈ in raitñ ɖt not, at twelv o’cloc at nît, on prṗs t aśur m ɖt ɖr wz no scarlit fīvr at Cobm, I hv bn cnvinst ɖr cd nt b a mor fīlñ hart nr a betr man in xistns.—F enbdi cn dzrv him, it mst b Mis Teilr.”

“Ẃr z ɖ yuñ man?” sd Jon Naitli. “Hz h bn hir on ɖs oceźn—or hz h nt?”

“H hz nt bn hir yt,” rplaid Ema. “Ɖr wz a stroñ xpcteśn v hiz cmñ sn aftr ɖ marij, bt it endd in nʈñ; n I hv nt hŕd him mnśnd lêtli.”

“Bt y śd tel ɖm v ɖ letr, mî dir,” sd hr faɖr. “H rout a letr t pur Msz. Wsṭn, t cngrać̣let hr, n a vri propr, hansm letr it wz. Ś śoud it t m. I ʈt it vri wel dn v him indd. Ẃɖr it wz hiz ǒn îdīa y nǒ, wn canot tel. H z bt yuñ, n hiz uncl, phps—”

“Mî dir ppā, h z ʈri-n-twenti. Y fget hǎ tîm pasz.”

“Ʈri-n-twenti!—z h indd?—Wel, I cd nt hv ʈt it—n h wz bt tū yirz old ẃn h lost hiz pur muɖr! Wel, tîm dz flî indd!—n mî meṃri z vri bad. Hvr, it wz an xidñ gd, priti letr, n gev Mr. n Msz. Wsṭn a gret dīl v pleźr. I rmembr it wz ritn fṛm Weṃʈ, n detd Sept. 28ʈ—n bgan, ‘Mî dir Madm,’ bt I fget hǎ it wnt on; n it wz sînd ‘F. C. Wsṭn Ćrćl.’—I rmembr ɖt prf̣cli.”

“Hǎ vri plizñ n propr v him!” craid ɖ gd-hartd Msz. Jon Naitli. “I hv no dǎt v hiz biyñ a most emịbl yuñ man. Bt hǎ sad it z ɖt h śd nt liv at hom wɖ hiz faɖr! Ɖr z smʈñ so śocñ in a ćîld’z biyñ tecn awe fṛm hiz peṛnts n naćṛl hom! I nvr cd comprihnd hǎ Mr. Wsṭn cd part wɖ him. T gv p wn’z ćîld! I riyli nvr cd ʈnc wel v enbdi hu pṛpozd sć a ʈñ t enbdi els.”

“Nbdi evr dd ʈnc wel v ɖ Ćrćlz, I fansi,” obzrvd Mr. Jon Naitli cūli. “Bt y nīd nt imajin Mr. Wsṭn t hv flt ẃt y wd fīl in gvñ p Õri or Jon. Mr. Wsṭn z rɖr an īzi, ćirfl-tmprd man, ɖn a man v stroñ fīlñz; h tecs ʈñz az h fîndz ɖm, n mcs injômnt v ɖm smhǎ or uɖr, dpndñ, I sspct, mć mor upn ẃt z cōld ssayti fr hiz cumf̣ts, ɖt z, upn ɖ pǎr v ītñ n drincñ, n pleyñ ẃist wɖ hiz nebrz fîv tîmz a wīc, ɖn upn faṃli’fẋn, or enʈñ ɖt hom afordz.”

Ema cd nt lîc ẃt bordrd on a rfleẋn on Mr. Wsṭn, n hd haf a mînd t tec it p; bt ś strugld, n let it pas. Ś wd cīp ɖ pīs f poṣbl; n ɖr wz smʈñ onṛbl n vałbl in ɖ stroñ dmestic habits, ɖ ol-sfiśnsi v hom t himslf, ẃns rzultd hr bruɖr’z disṗziśn t lc dǎn on ɖ comn ret v sośl inṭcors, n ɖoz t hūm it wz importnt.—It hd a hî clem t fōrbeṛns.


___

M

r. Naitli wz t dîn wɖ ɖm—rɖr agnst ɖ incḷneśn v Mr. Wŭdhǎs, hu dd nt lîc ɖt enwn śd śer wɖ him in Iẓbela’z frst de. Ema’z sns v rît hvr hd dsîdd it; n bsdz ɖ cnsiḍreśn v ẃt wz dy t ć bruɖr, ś hd ptiklr pleźr, fṛm ɖ srcmstans v ɖ lêt dis’grīmnt btwn Mr. Naitli n hrslf, in pṛkrñ him ɖ propr invteśn.

Ś hopt ɖe mt nǎ bcm frendz agn. Ś ʈt it wz tîm t mc p. Mcñ-up indd wd nt d. Ś srtnli hd nt bn in ɖ roñ, n h wd nvr ǒn ɖt h hd. Cnseśn mst b ǎt v ɖ qsćn; bt it wz tîm t apir t fget ɖt ɖe hd evr qoṛld; n ś hopt it mt rɖr asist ɖ resṭreśn v frendśp, ɖt ẃn h cem intu ɖ rūm ś hd wn v ɖ ćildṛn wɖ hr—ɖ yungist, a nîs litl grl abt et munʈs old, hu wz nǎ mcñ hr frst vizit t Hārtfīld, n vri hapi t b danst abt in hr ānt’s armz. It dd asist; fr ɖo h bgan wɖ grev lcs n śort qsćnz, h wz sn léd on t tōc v ɖm ol in ɖ yźl we, n t tec ɖ ćîld ǎt v hr armz wɖ ol ɖ unseṛmonịsnis v prfict aṃti. Ema flt ɖe wr frendz agn; n ɖ cnviẋn gvñ hr at frst gret saṭsfaẋn, n ɖen a litl sōsinis, ś cd nt hlp seyñ, az h wz admîrñ ɖ bebi,

“Ẃt a cumf̣t it z, ɖt w ʈnc alîc abt ǎr nefyz n nīsz. Az t men n wimin, ǎr opińnz r smtmz vri difṛnt; bt wɖ rgard t ɖz ćildṛn, I obzrv w nvr dis’gri.”

“F y wr az mć gîdd bî nećr in yr esṭmet v men n wimin, n az litl undr ɖ pǎr v fansi n ẃim in yr dīlñz wɖ ɖm, az y r ẃr ɖz ćildṛn r cnsrnd, w mt olwz ʈnc alîc.”

“T b śr—ǎr dscordnsiz mst olwz arîz fṛm mî biyñ in ɖ roñ.”

“Yes,” sd h, smîlñ—“n rīzn gd. I wz sixtīn yirz old ẃn y wr born.”

“A mtirịl difṛns ɖen,” ś rplaid—“n no dǎt y wr mć mî s’pirịr in jujmnt at ɖt pirịd v ǎr livz; bt dz nt ɖ laps v wn-n-twenti yirz brñ ǎr unḍstandñz a gd dīl nirr?”

“Yes—a gd dīl nirr.”

“Bt stl, nt nir inuf t gv m a ćans v biyñ rît, f w ʈnc difṛntli.”

“I hv stl ɖ advantij v y bî sixtīn yirz’ xpirịns, n bî nt biyñ a priti yuñ wmn n a spôld ćîld. Cm, mî dir Ema, let s b frendz, n se no mor abt it. Tel yr ānt, litl Ema, ɖt ś òt t set y a betr xampl ɖn t b rnywñ old grīvnsz, n ɖt f ś wr nt roñ bfr, ś z nǎ.”

“Ɖt’s tru,” ś craid—“vri tru. Litl Ema, gro p a betr wmn ɖn yr ānt. B infiṇtli clevrr n nt haf so cnsitd. Nǎ, Mr. Naitli, a wrd or tū mor, n I hv dn. Az far az gd intnśnz wnt, w wr rît, n I mst se ɖt no ifcts on mî sîd v ɖ arğmnt hv yt pruvd roñ. I onli wont t nǒ ɖt Mr. Martin z nt vri, vri bitrli dis’pôntd.”

“A man canot b mor so,” wz hiz śort, fl ansr.

“Ā!—Indd I am vri sori.—Cm, śec handz wɖ m.”

Ɖs hd jst tecn ples n wɖ gret cordiaḷti, ẃn Jon Naitli md hiz apiṛns, n “Hǎ d’yi d, Jorj?” n “Jon, hǎ r y?” s’xidd in ɖ tru Ñgliś stîl, beriyñ undr a cāmnis ɖt sīmd ol bt indifṛns, ɖ riyl ataćmnt ẃć wd hv léd îɖr v ɖm, f reqzit, t d evrʈñ fr ɖ gd v ɖ uɖr.

Ɖ īvnñ wz qayt n cnvrsbl, az Mr. Wŭdhǎs dclînd cardz intîrli fr ɖ sec v cumftbl tōc wɖ hiz dir Iẓbela, n ɖ litl parti md tū naćṛl dviźnz; on wn sîd h n hiz dōtr; on ɖ uɖr ɖ tū Mr. Naitliz; ɖer subjicts toṭli dstñt, or vri rerli mixñ—n Ema onli oceźṇli jônñ in wn or ɖ uɖr.

Ɖ bruɖrz tōct v ɖer ǒn cnsrnz n psyts, bt prinsipli v ɖoz v ɖ eldr, huz tmpr wz bî mć ɖ most cḿnic̣tiv, n hu wz olwz ɖ gretr tōcr. Az a maɉstret, h hd jenṛli sm pônt v lw t cnsult Jon abt, or, at līst, sm krịs aṇcdot t gv; n az a farmr, az cīpñ in hand ɖ homfarm at Donwél, h hd t tel ẃt evri fīld wz t ber nxt yir, n t gv ol sć locl inf̣meśn az cd nt fel v biyñ inṭrestñ t a bruɖr huz hom it hd īqli bn ɖ longist part v hiz lîf, n huz ataćmnts wr stroñ. Ɖ plan v a dren, ɖ ćenj v a fns, ɖ félñ v a tri, n ɖ desṭneśn v evri ecr fr ẃīt, trnips, or sprñcorn, wz entrd intu wɖ az mć iqoḷti v inṭrest bî Jon, az hiz cūlr manrz rendrd poṣbl; n f hiz wilñ bruɖr evr left him enʈñ t inqîr abt, hiz inqîriz īvn aproćt a ton v īgrnis.

Ẃl ɖe wr ɖus cumftbli okpaid, Mr. Wŭdhǎs wz injoyñ a fl flo v hapi rgrets n firfl afẋn wɖ hiz dōtr.

“Mî pur dir Iẓbela,” sd h, fondli tecñ hr hand, n inṭruptñ, fr a fy momnts, hr bizi lebrz fr smwn v hr fîv ćildṛn—“Hǎ loñ it z, hǎ teṛbli loñ sins y wr hir! N hǎ tîrd y mst b aftr yr jrni! Y mst g t bed rli, mî dir—n I rec̣mnd a litl gruwl t y bfr y g.—Y n I wl hv a nîs besn v gruwl tgɖr. Mî dir Ema, s’poz w ol hv a litl gruwl.”

Ema cd nt s’poz eni sć ʈñ, nwñ az ś dd, ɖt bʈ ɖ Mr. Naitliz wr az unṗsweḍbl on ɖt articl az hrslf;—n tū besnz onli wr ordrd. Aftr a litl mor discors in prêz v gruwl, wɖ sm wunḍrñ at its nt biyñ tecn evri īvnñ bî evrbdi, h pṛsidd t se, wɖ an er v grev rfleẋn,

“It wz an ōcẉd biznis, mî dir, yr spendñ ɖ ōtm at Sǎʈ End instd v cmñ hir. I nvr hd mć opińn v ɖ sì-er.”

“Mr. Wñfīld most strenẏsli rec̣mndd it, sr—or w śd nt hv gn. H rec̣mndd it fr ol ɖ ćildṛn, bt ptiklrli fr ɖ wìcnis in litl Bela’z ʈrot,—bʈ sì-er n beɖñ.”

“Ā! mî dir, bt Peri hd mni dǎts abt ɖ sì dwñ hr eni gd; n az t mslf, I hv bn loñ prf̣cli cnvinst, ɖo phps I nvr tld y so bfr, ɖt ɖ sì z vri rerli v ys t enbdi. I am śr it olmst cild m wns.”

“Cm, cm,” craid Ema, fīlñ ɖs t b an unsef subjict, “I mst beg y nt t tōc v ɖ sì. It mcs m envịs n mizṛbl;—I hu hv nvr sìn it! Sǎʈ End z pṛhibtd, f y plīz. Mî dir Iẓbela, I hv nt hŕd y mc wn inqîri abt Mr. Peri yt; n h nvr fgets y.”

“Ǒ! gd Mr. Peri—hǎ z h, sr?”

“Ẃ, priti wel; bt nt qt wel. Pur Peri z biłs, n h hz nt tîm t tec cer v himslf—h tlz m h hz nt tîm t tec cer v himslf—ẃć z vri sad—bt h z olwz wontd ol rnd ɖ cuntri. I s’poz ɖr z nt a man in sć practis enẃr. Bt ɖen ɖr z nt so clevr a man enẃr.”

“N Msz. Peri n ɖ ćildṛn, hǎ r ɖe? d ɖ ćildṛn gro? I hv a gret rgard fr Mr. Peri. I hop h wl b cōlñ sn. H wl b so plizd t si mî litl wnz.”

“I hop h wl b hir tmoro, fr I hv a qsćn or tū t asc him abt mslf v sm consiqns. N, mî dir, ẃnvr h cmz, y hd betr let him lc at litl Bela’z ʈrot.”

“Ǒ! mî dir sr, hr ʈrot z so mć betr ɖt I hv hardli eni unīzinis abt it. Îɖr beɖñ hz bn v ɖ gretist srvis t hr, or els it z t b atribytd t an xḷnt embṛceśn v Mr. Wñfīld’z, ẃć w hv bn aplayñ at tîmz evr sins Ōġst.”

“It z nt vri lîcli, mî dir, ɖt beɖñ śd hv bn v ys t hr—n f I hd noun y wr wontñ an embṛceśn, I wd hv spocn t—

“Y sīm t m t hv fgotn Msz. n Mis Bêts,” sd Ema, “I hv nt hŕd wn inqîri aftr ɖm.”

“Ǒ! ɖ gd Bêtsz—I am qt aśemd v mslf—bt y mnśn ɖm in most v yr letrz. I hop ɖe r qt wel. Gd old Msz. Bêts—I wl cōl upn hr tmoro, n tec mî ćildṛn.—Ɖe r olwz so plizd t si mî ćildṛn.—N ɖt xḷnt Mis Bêts!—sć ʈura wrɖi ppl!—Hǎ r ɖe, sr?”

“Ẃ, priti wel, mî dir, upn ɖ hol. Bt pur Msz. Bêts hd a bad cold abt a munʈ ago.”

“Hǎ sori I am! Bt coldz wr nvr so prevḷnt az ɖe hv bn ɖs ōtm. Mr. Wñfīld tld m ɖt h hz nvr noun ɖm mor jenṛl or hevi—xpt ẃn it hz bn qt an influenza.”

“Ɖt hz bn a gd dīl ɖ ces, mî dir; bt nt t ɖ dgri y mnśn. Peri sz ɖt coldz hv bn vri jenṛl, bt nt so hevi az h hz vri ofn noun ɖm in Nvmbr. Peri dz nt cōl it oltgɖr a sicli sīzn.”

“No, I d nt nǒ ɖt Mr. Wñfīld cnsidrz it vri sicli xpt—

“Ā! mî pur dir ćîld, ɖ truʈ z, ɖt in Lundn it z olwz a sicli sīzn. Nbdi z hlʈi in Lundn, nbdi cn b. It z a dredfl ʈñ t hv y forst t liv ɖr! so far of!—n ɖ er so bad!”

“No, indd—w r nt at ol in a bad er. Ǎr part v Lundn z vri s’pirịr t most uɖrz!—Y mst nt cnfǎnd s wɖ Lundn in jenṛl, mî dir sr. Ɖ nebrhd v Brunzwic Sqer z vri difṛnt fṛm olmst ol ɖ rest. W r so vri e’ri! I śd b unwilñ, I ǒn, t liv in eni uɖr part v ɖ tǎn;—ɖr z hardli eni uɖr ɖt I cd b saṭsfaid t hv mî ćildṛn in: bt w r so rmarcbli e’ri!—Mr. Wñfīld ʈncs ɖ vsiṇti v Brunzwic Sqer dsîdidli ɖ most fevṛbl az t er.”

“Ā! mî dir, it z nt lîc Hārtfīld. Y mc ɖ bst v it—bt aftr y hv bn a wīc at Hārtfīld, y r ol v y difṛnt crīćrz; y d nt lc lîc ɖ sem. Nǎ I canot se, ɖt I ʈnc y r eni v y lcñ wel at preznt.”

“I am sori t hír y se so, sr; bt I aśur y, xptñ ɖoz litl nrṿs hed-ecs n palṗteśnz ẃć I am nvr intîrli fri fṛm enẃr, I am qt wel mslf; n f ɖ ćildṛn wr rɖr pel bfr ɖe wnt t bed, it wz onli bcz ɖe wr a litl mor tîrd ɖn yźl, fṛm ɖer jrni n ɖ hapinis v cmñ. I hop y wl ʈnc betr v ɖer lcs tmoro; fr I aśur y Mr. Wñfīld tld m, ɖt h dd nt b’liv h hd evr snt s of oltgɖr, in sć gd ces. I trust, at līst, ɖt y d nt ʈnc Mr. Naitli lcñ il,” trnñ hr îz wɖ afẋṇt añzayti twdz hr huzbnd.

“Miḍlñ, mî dir; I canot complimnt y. I ʈnc Mr. Jon Naitli vri far fṛm lcñ wel.”

“Ẃt z ɖ matr, sr?—Dd y spīc t m?” craid Mr. Jon Naitli, hírñ hiz ǒn nem.

“I am sori t fînd, mî luv, ɖt mî faɖr dz nt ʈnc y lcñ wel—bt I hop it z onli fṛm biyñ a litl ftīgd. I cd hv wśt, hvr, az y nǒ, ɖt y hd sìn Mr. Wñfīld bfr y left hom.”

“Mî dir Iẓbela,”—xclemd h hesṭli—“pre d nt cnsrn yrslf abt mî lcs. B saṭsfaid wɖ docṭrñ n coḍlñ yrslf n ɖ ćildṛn, n let m lc az I ćūz.”

“I dd nt ʈuṛli unḍstand ẃt y wr telñ yr bruɖr,” craid Ema, “abt yr frend Mr. Greym’z intndñ t hv a beilif fṛm Scotḷnd, t lc aftr hiz ny istet. Ẃt wl it ansr? Wl nt ɖ old preɉdis b tù stroñ?”

N ś tōct in ɖs we so loñ n s’xesf̣li ɖt, ẃn forst t gv hr atnśn agn t hr faɖr n sistr, ś hd nʈñ wrs t hír ɖn Iẓbela’z cînd inqîri aftr Jen Ferfax; n Jen Ferfax, ɖo no gret feṿrit wɖ hr in jenṛl, ś wz at ɖt momnt vri hapi t asist in prezñ.

“Ɖt swīt, emịbl Jen Ferfax!” sd Msz. Jon Naitli.—“It z so loñ sins I hv sìn hr, xpt nǎ n ɖen fr a momnt axdnṭli in tǎn! Ẃt hapinis it mst b t hr gd old granmuɖr n xḷnt ānt, ẃn ś cmz t vizit ɖm! I olwz rgret xesivli on dir Ema’z acǎnt ɖt ś canot b mor at Hîḅri; bt nǎ ɖer dōtr z marid, I s’poz Crnl n Msz. Cambl wl nt b ebl t part wɖ hr at ol. Ś wd b sć a dlîtfl cmpańn fr Ema.”

Mr. Wŭdhǎs agrìd t it ol, bt add,

“Ǎr litl frend Harịt Smiʈ, hvr, z jst sć anɖr priti cnd v yuñ prsn. Y wl lîc Harịt. Ema cd nt hv a betr cmpańn ɖn Harịt.”

“I am most hapi t hír it—bt onli Jen Ferfax wn nz t b so vri acumpliśt n s’pirịr!—n xacli Ema’z ej.”

Ɖs topic wz dscust vri haṗli, n uɖrz s’xidd v similr momnt, n pást awe wɖ similr harṃni; bt ɖ īvnñ dd nt cloz wɖt a litl rtrn v ajteśn. Ɖ gruwl cem n s’plaid a gret dīl t b sd—mć prêz n mni coments—undǎtñ dsiźn v its holṣmnis fr evri consttyśn, n priti svir F’lipics upn ɖ mni hǎzz ẃr it wz nvr met wɖ tolṛbli;—bt, unforćṇtli, amñ ɖ fełrz ẃć ɖ dōtr hd t instns, ɖ most rīsnt, n ɖrfr most prominnt, wz in hr ǒn cc at Sǎʈ End, a yuñ wmn hîrd fr ɖ tîm, hu nvr hd bn ebl t unḍstand ẃt ś mnt bî a besn v nîs smuɖ gruwl, ʈin, bt nt tù ʈin. Ofn az ś hd wśt fr n ordrd it, ś hd nvr bn ebl t gt enʈñ tolṛbl. Hir wz a denjṛs oṗnñ.

“Ā!” sd Mr. Wŭdhǎs, śecñ hiz hed n fixñ hiz îz on hr wɖ tndr cnsrn.—Ɖ ijakleśn in Ema’z ir xprest, “Ā! ɖr z no end v ɖ sad consiqnsz v yr gwñ t Sǎʈ End. It dz nt ber tōcñ v.” N fr a litl ẃl ś hopt h wd nt tōc v it, n ɖt a sîḷnt rūṃneśn mt sfîs t rstor him t ɖ reliś v hiz ǒn smuɖ gruwl. Aftr an inṭvl v sm minits, hvr, h bgan wɖ,

“I śl olwz b vri sori ɖt y wnt t ɖ sì ɖs ōtm, instd v cmñ hir.”

“Bt ẃ śd y b sori, sr?—I aśur y, it dd ɖ ćildṛn a gret dīl v gd.”

“N, morovr, f y mst g t ɖ sì, it hd betr nt hv bn t Sǎʈ End. Sǎʈ End z an unhlʈi ples. Peri wz s’prîzd t hír y hd fixt upn Sǎʈ End.”

“I nǒ ɖr z sć an îdīa wɖ mni ppl, bt indd it z qt a mstec, sr.—W ol hd ǎr hlʈ prf̣cli wel ɖr, nvr faund ɖ līst incnvińns fṛm ɖ mud; n Mr. Wñfīld sz it z intîrli a mstec t s’poz ɖ ples unhlʈi; n I am śr h me b dpndd on, fr h ʈuṛli unḍstandz ɖ nećr v ɖ er, n hiz ǒn bruɖr n faṃli hv bn ɖr rpitidli.”

“Y śd hv gn t Cromr, mî dir, f y wnt enẃr.—Peri wz a wīc at Cromr wns, n h holdz it t b ɖ bst v ol ɖ sìbeɖñ-plesz. A fîn opn sì, h sz, n vri pyr er. N, bî ẃt I unḍstand, y mt hv hd lojñz ɖr qt awe fṛm ɖ sì—a qortr v a mîl of—vri cumftbl. Y śd hv cnsultd Peri.”

“Bt, mî dir sr, ɖ difṛns v ɖ jrni;—onli cnsidr hǎ gret it wd hv bn.—An hundṛd mîlz, phps, instd v forti.”

“Ā! mî dir, az Peri sz, ẃr hlʈ z at stec, nʈñ els śd b cnsidrd; n f wn z t travl, ɖr z nt mć t ćūz btwn forti mîlz n an hundṛd.—Betr nt muv at ol, betr ste in Lundn oltgɖr ɖn travl forti mîlz t gt intu a wrs er. Ɖs z jst ẃt Peri sd. It sīmd t him a vri il-jujd meźr.”

Ema’z atmts t stop hr faɖr hd bn ven; n ẃn h hd rīćt sć a pônt az ɖs, ś cd nt wundr at hr bruɖr-in-lw’z brecñ ǎt.

“Mr. Peri,” sd h, in a vôs v vri stroñ dspleźr, “wd d az wel t cīp hiz opińn tl it z asct fr. Ẃ dz h mc it eni biznis v hiz, t wundr at ẃt I d?—at mî tecñ mî faṃli t wn part v ɖ cǒst or anɖr?—I me b alaud, I hop, ɖ ys v mî jujmnt az wel az Mr. Peri.—I wont hiz d’reẋnz no mor ɖn hiz drugz.” H pōzd—n growñ cūlr in a momnt, add, wɖ onli sarcastic drînis, “F Mr. Peri cn tel m hǎ t cnve a wîf n fîv ćildṛn a distns v an hundṛd n ʈrti mîlz wɖ no gretr xpns or incnvińns ɖn a distns v forti, I śd b az wilñ t prifŕ Cromr t Sǎʈ End az h cd himslf.”

“Tru, tru,” craid Mr. Naitli, wɖ most redi inṭpziśn—“vri tru. Ɖt’s a cnsiḍreśn indd.—Bt Jon, az t ẃt I wz telñ y v mî îdīa v muvñ ɖ paʈ t Lañm, v trnñ it mor t ɖ rît ɖt it me nt cut ʈru ɖ hom̦edoz, I canot cnsiv eni dificlti. I śd nt atmt it, f it wr t b ɖ mīnz v incnvińns t ɖ Hîḅri ppl, bt f y cōl t mînd xacli ɖ preznt lîn v ɖ paʈ…. Ɖ onli we v pruvñ it, hvr, wl b t trn t ǎr maps. I śl si y at ɖ Abi tmoro-mornñ I hop, n ɖen w wl lc ɖm ovr, n y śl gv m yr opińn.”

Mr. Wŭdhǎs wz rɖr ajtetd bî sć harś rfleẋnz on hiz frend Peri, t hūm h hd, in fact, ɖo unconśsli, bn atribytñ mni v hiz ǒn fīlñz n xpreśnz;—bt ɖ suɖñ atnśnz v hiz dōtrz graɉli rmuvd ɖ preznt īvl, n ɖ imīɉt alrtnis v wn bruɖr, n betr rec̣leẋnz v ɖ uɖr, privntd eni rnywl v it.


___

Ɖ

r cd hardli b a hapịr crīćr in ɖ wrld ɖn Msz. Jon Naitli, in ɖs śort vizit t Hārtfīld, gwñ abt evri mornñ amñ hr old aqentns wɖ hr fîv ćildṛn, n tōcñ ovr ẃt ś hd dn evri īvnñ wɖ hr faɖr n sistr. Ś hd nʈñ t wś uɖ̇wz, bt ɖt ɖ dez dd nt pas so swiftli. It wz a dlîtfl vizit;—prfict, in biyñ mć tù śort.

In jenṛl ɖer īvnñz wr les ingejd wɖ frendz ɖn ɖer mornñz; bt wn cmplit dinr-ingejmnt, n ǎt v ɖ hǎs tù, ɖr wz no avôdñ, ɖo at Crisṃs. Mr. Wsṭn wd tec no dnayl; ɖe mst ol dîn at Randlz wn de;—īvn Mr. Wŭdhǎs wz pswedd t ʈnc it a poṣbl ʈñ in prefṛns t a dviźn v ɖ parti.

Hǎ ɖe wr ol t b cnveid, h wd hv md a dificlti f h cd, bt az hiz sun n dōtr’z carij n horsz wr acć̣li at Hārtfīld, h wz nt ebl t mc mor ɖn a simpl qsćn on ɖt hed; it hardli amǎntd t a dǎt; nr dd it okpî Ema loñ t cnvins him ɖt ɖe mt in wn v ɖ caṛjz fînd rūm fr Harịt olso.

Harịt, Mr. Eltn, n Mr. Naitli, ɖer ǒn ispeśl set, wr ɖ onli prsnz invîtd t mīt ɖm;—ɖ aurz wr t b rli, az wel az ɖ numbrz fy; Mr. Wŭdhǎs’z habits n incḷneśn biyñ cnsultd in evrʈñ.

Ɖ īvnñ bfr ɖs gret ivnt (fr it wz a vri gret ivnt ɖt Mr. Wŭdhǎs śd dîn ǎt, on ɖ 24ʈ v Dsmbr) hd bn spent bî Harịt at Hārtfīld, n ś hd gn hom so mć indispozd wɖ a cold, ɖt, bt fr hr ǒn rnist wś v biyñ nrst bî Msz. Godard, Ema cd nt hv alaud hr t līv ɖ hǎs. Ema cōld on hr ɖ nxt de, n faund hr dūm olrdi sînd wɖ rgard t Randlz. Ś wz vri fīṿriś n hd a bad sor ʈrot: Msz. Godard wz fl v cer n afẋn, Mr. Peri wz tōct v, n Harịt hrslf wz tù il n lo t rzist ɖ oʈoṛti ẃć xcludd hr fṛm ɖs dlîtfl ingejmnt, ɖo ś cd nt spīc v hr los wɖt mni tirz.

Ema sat wɖ hr az loñ az ś cd, t atnd hr in Msz. Godard’z un’vôḍbl absnsz, n rêz hr spirits bî reprizntñ hǎ mć Mr. Eltn’z wd b dprest ẃn h ń hr stet; n left hr at last tolṛbli cumftbl, in ɖ swīt dpndns v hiz hvñ a most cumf̣tlis vizit, n v ɖer ol misñ hr vri mć. Ś hd nt advanst mni yardz fṛm Msz. Godard’z dor, ẃn ś wz met bî Mr. Eltn himslf, evidntli cmñ twdz it, n az ɖe wōct on slǒli tgɖr in convseśn abt ɖ inṿlid—v hūm h, on ɖ rūmr v cnsidṛbl ilnis, hd bn gwñ t inqîr, ɖt h mt cari sm rport v hr t Hārtfīld—ɖe wr oṿtecn bî Mr. Jon Naitli rtrnñ fṛm ɖ dêli vizit t Donwél, wɖ hiz tū eldist bôz, huz hlʈi, glowñ fesz śoud ol ɖ beṇfit v a cuntrirun, n sīmd t enśur a qc dspać v ɖ rost mutn n rîs pŭdñ ɖe wr heṣnñ hom fr. Ɖe jônd cumṗni n pṛsidd tgɖr. Ema wz jst dscrîbñ ɖ nećr v hr frend’z cmplent;—“a ʈrot vri mć inflemd, wɖ a gret dīl v hīt abt hr, a qc, lo puls, ets. n ś wz sori t fînd fṛm Msz. Godard ɖt Harịt wz laybl t vri bad sor ʈrots, n hd ofn alarmd hr wɖ ɖm.” Mr. Eltn lct ol alarm on ɖ oceźn, az h xclemd,

“A sor ʈrot!—I hop nt infẋs. I hop nt v a pytrid infẋs sort. Hz Peri sìn hr? Indd y śd tec cer v yrslf az wel az v yr frend. Let m intrit y t run no riscs. Ẃ dz nt Peri si hr?”

Ema, hu wz nt riyli at ol frîtnd hrslf, tranqlîzd ɖs xes v aprihnśn bî aśuṛnsz v Msz. Godard’z xpirịns n cer; bt az ɖr mst stl rmen a dgri v unīzinis ẃć ś cd nt wś t rīzn awe, ẃć ś wd rɖr fīd n asist ɖn nt, ś add sn aftwdz—az f qt anɖr subjict,

“It z so cold, so vri cold—n lcs n fīlz so vri mć lîc sno, ɖt f it wr t eni uɖr ples or wɖ eni uɖr parti, I śd riyli trî nt t g ǎt tde—n dswed mî faɖr fṛm vnćrñ; bt az h hz md p hiz mînd, n dz nt sīm t fīl ɖ cold himslf, I d nt lîc t inṭfir, az I nǒ it wd b so gret a dis’pôntmnt t Mr. n Msz. Wsṭn. Bt, upn mî wrd, Mr. Eltn, in yr ces, I śd srtnli xkz mslf. Y apir t m a litl hōrs olrdi, n ẃn y cnsidr ẃt dmand v vôs n ẃt ftīgz tmoro wl brñ, I ʈnc it wd b no mor ɖn comn prūdns t ste at hom n tec cer v yrslf tnît.”

Mr. Eltn lct az f h dd nt vri wel nǒ ẃt ansr t mc; ẃć wz xacli ɖ ces; fr ɖo vri mć graṭfaid bî ɖ cînd cer v sć a fer ledi, n nt lîcñ t rzist eni advîs v hr’z, h hd nt riyli ɖ līst incḷneśn t gv p ɖ vizit;—bt Ema, tù īgr n bizi in hr ǒn prīvịs cnspśnz n vyz t hír him imparṣ́li, or si him wɖ clir viźn, wz vri wel saṭsfaid wɖ hiz muṭrñ acnolijmnt v its biyñ “vri cold, srtnli vri cold,” n wōct on, rjôsñ in hvñ xtṛcetd him fṛm Randlz, n s’krd him ɖ pǎr v sndñ t inqîr aftr Harịt evri aur v ɖ īvnñ.

“Y d qt rît,” sd ś;—“w wl mc yr apoḷjiz t Mr. n Msz. Wsṭn.”

Bt hardli hd ś so spocn, ẃn ś faund hr bruɖr wz siṿli of̣rñ a sīt in hiz carij, f ɖ weɖr wr Mr. Eltn’z onli objẋn, n Mr. Eltn acć̣li axptñ ɖ ofr wɖ mć promt saṭsfaẋn. It wz a dn ʈñ; Mr. Eltn wz t g, n nvr hd hiz brōd hansm fes xprest mor pleźr ɖn at ɖs momnt; nvr hd hiz smîl bn strongr, nr hiz îz mor xultñ ɖn ẃn h nxt lct at hr.

“Wel,” sd ś t hrslf, “ɖs z most strenj!—Aftr I hd got him of so wel, t ćūz t g intu cumṗni, n līv Harịt il bhnd!—Most strenj indd!—Bt ɖr z, I b’liv, in mni men, ispeṣ́li sngl men, sć an incḷneśn—sć a paśn fr dînñ ǎt—a dinr-ingejmnt z so hî in ɖ clas v ɖer pleźrz, ɖer implômnts, ɖer digṇtiz, olmst ɖer dytiz, ɖt enʈñ gvz we t it—n ɖs mst b ɖ ces wɖ Mr. Eltn; a most vałbl, emịbl, plizñ yuñ man undǎtidli, n vri mć in luv wɖ Harịt; bt stl, h canot rfyz an invteśn, h mst dîn ǎt ẃrvr h z asct. Ẃt a strenj ʈñ luv z! h cn si redi wit in Harịt, bt wl nt dîn alon fr hr.”

Sn aftwdz Mr. Eltn qitd ɖm, n ś cd nt bt d him ɖ justis v fīlñ ɖt ɖr wz a gret dīl v sntimnt in hiz manr v nemñ Harịt at partñ; in ɖ ton v hiz vôs ẃl aśurñ hr ɖt h śd cōl at Msz. Godard’z fr nyz v hr fer frend, ɖ last ʈñ bfr h priperd fr ɖ hapinis v mītñ hr agn, ẃn h hopt t b ebl t gv a betr rport; n h said n smîld himslf of in a we ɖt left ɖ baḷns v apṛbeśn mć in hiz fevr.

Aftr a fy minits v intîr sîḷns btwn ɖm, Jon Naitli bgan wɖ—

“I nvr in mî lîf sw a man mor intnt on biyñ agriybl ɖn Mr. Eltn. It z dǎnrît lebr t him ẃr lediz r cnsrnd. Wɖ men h cn b raśnl n un’fctd, bt ẃn h hz lediz t plīz, evri fīćr wrcs.”

“Mr. Eltn’z manrz r nt prfict,” rplaid Ema; “bt ẃr ɖr z a wś t plīz, wn òt t oṿlc, n wn dz oṿlc a gret dīl. Ẃr a man dz hiz bst wɖ onli modṛt pǎrz, h wl hv ɖ advantij ovr neglijnt s’pirioṛti. Ɖr z sć prfict gd-tmpr n gdwil in Mr. Eltn az wn canot bt valy.”

“Yes,” sd Mr. Jon Naitli prezntli, wɖ sm slînis, “h sīmz t hv a gret dīl v gdwil twdz y.”

“M!” ś rplaid wɖ a smîl v astoniśmnt, “r y imaɉnñ m t b Mr. Eltn’z objict?”

“Sć an imaɉneśn hz crost m, I ǒn, Ema; n f it nvr ocŕd t y bfr, y me az wel tec it intu cnsiḍreśn nǎ.”

“Mr. Eltn in luv wɖ m!—Ẃt an îdīa!”

“I d nt se it z so; bt y wl d wel t cnsidr ẃɖr it z so or nt, n t reğlet yr bhevyr acordñli. I ʈnc yr manrz t him incuṛjñ. I spīc az a frend, Ema. Y hd betr lc abt y, n aṣten ẃt y d, n ẃt y mīn t d.”

“I ʈanc y; bt I aśur y y r qt mstecn. Mr. Eltn n I r vri gd frendz, n nʈñ mor;” n ś wōct on, aḿzñ hrslf in ɖ cnsiḍreśn v ɖ blundrz ẃć ofn arîz fṛm a parśl nolij v srcmstansz, v ɖ mstecs ẃć ppl v hî pritnśnz t jujmnt r fr evr fōlñ intu; n nt vri wel plizd wɖ hr bruɖr fr imaɉnñ hr blînd n ignṛnt, n in wont v cǎnsl. H sd no mor.

Mr. Wŭdhǎs hd so cmplitli md p hiz mînd t ɖ vizit, ɖt in spît v ɖ incrisñ coldnis, h sīmd t hv no îdīa v śrincñ fṛm it, n set fwd at last most puñć̣li wɖ hiz eldist dōtr in hiz ǒn carij, wɖ les apaṛnt conśsnis v ɖ weɖr ɖn îɖr v ɖ uɖrz; tù fl v ɖ wundr v hiz ǒn gwñ, n ɖ pleźr it wz t aford at Randlz t si ɖt it wz cold, n tù wel rápt p t fīl it. Ɖ cold, hvr, wz svir; n bî ɖ tîm ɖ secnd carij wz in mośn, a fy flecs v sno wr fîndñ ɖer we dǎn, n ɖ scî hd ɖ apiṛns v biyñ so oṿćarjd az t wont onli a mîldr er t pṛdys a vri ẃît wrld in a vri śort tîm.

Ema sn sw ɖt hr cmpańn wz nt in ɖ hapiist hymr. Ɖ pripẹrñ n ɖ gwñ abrōd in sć weɖr, wɖ ɖ sacṛfîs v hiz ćildṛn aftr dinr, wr īvlz, wr dis’griyblz at līst, ẃć Mr. Jon Naitli dd nt bî eni mīnz lîc; h antiṣpetd nʈñ in ɖ vizit ɖt cd b at ol wrʈ ɖ prćis; n ɖ hol v ɖer drîv t ɖ vic̣rij wz spent bî him in xpresñ hiz discntnt.

“A man,” sd h, “mst hv a vri gd opińn v himslf ẃn h ascs ppl t līv ɖer ǒn fîrsîd, n incǎntr sć a de az ɖs, fr ɖ sec v cmñ t si him. H mst ʈnc himslf a most agriybl felo; I cd nt d sć a ʈñ. It z ɖ gretist absrdti—Acć̣li snowñ at ɖs momnt!—Ɖ foli v nt alawñ ppl t b cumftbl at hom—n ɖ foli v ppl’z nt steyñ cumftbli at hom ẃn ɖe cn! F w wr oblîjd t g ǎt sć an īvnñ az ɖs, bî eni cōl v dyti or biznis, ẃt a hardśp w śd dīm it;—n hir r w, probbli wɖ rɖr ʈinr cloɖñ ɖn yźl, setñ fwd voḷntṛli, wɖt xks, in dfayns v ɖ vôs v nećr, ẃć tlz man, in evrʈñ gvn t hiz vy or hiz fīlñz, t ste at hom himslf, n cīp ol undr śltr ɖt h cn;—hir r w setñ fwd t spend fîv dul aurz in anɖr man’z hǎs, wɖ nʈñ t se or t hír ɖt wz nt sd n hŕd yesṭde, n me nt b sd n hŕd agn tmoro. Gwñ in dizṃl weɖr, t rtrn probbli in wrs;—for horsz n for srvnts tecn ǎt fr nʈñ bt t cnve fîv îdl, śiṿrñ crīćrz intu coldr rūmz n wrs cumṗni ɖn ɖe mt hv hd at hom.”

Ema dd nt fînd hrslf īql t gv ɖ plizd asnt, ẃć no dǎt h wz in ɖ habit v rsivñ, t eḿlet ɖ “Vri tru, mî luv,” ẃć mst hv bn yẓ́li administrd bî hiz traṿlñ cmpańn; bt ś hd reẓluśn inuf t rfren fṛm mcñ eni ansr at ol. Ś cd nt b cmplayñ, ś dredd biyñ qoṛlsm; hr herǒizm rīćt onli t sîḷns. Ś alaud him t tōc, n arenjd ɖ glasz, n rápt hrslf p, wɖt oṗnñ hr lips.

Ɖe arîvd, ɖ carij trnd, ɖ step wz let dǎn, n Mr. Eltn, sprūs, blac, n smîlñ, wz wɖ ɖm instntli. Ema ʈt wɖ pleźr v sm ćenj v subjict. Mr. Eltn wz ol obḷgeśn n ćirflnis; h wz so vri ćirfl in hiz sviḷtiz indd, ɖt ś bgan t ʈnc h mst hv rsivd a difṛnt acǎnt v Harịt fṛm ẃt hd rīćt hr. Ś hd snt ẃl dresñ, n ɖ ansr hd bn, “Mć ɖ sem—nt betr.”

rport fṛm Msz. Godard’z,” sd ś prezntli, “wz nt so pleznt az I hd hopt—‘Nt betr’ wz ansr.”

Hiz fes leñʈnd imīɉtli; n hiz vôs wz ɖ vôs v sntimnt az h ansrd.

“Ǒ! no—I am grīvd t fînd—I wz on ɖ pônt v telñ y ɖt ẃn I cōld at Msz. Godard’z dor, ẃć I dd ɖ vri last ʈñ bfr I rtrnd t dres, I wz tld ɖt Mis Smiʈ wz nt betr, bî no mīnz betr, rɖr wrs. Vri mć grīvd n cnsrnd—I hd flatrd mslf ɖt ś mst b betr aftr sć a cordịl az I ń hd bn gvn hr in ɖ mornñ.”

Ema smîld n ansrd—“Mî vizit wz v ys t ɖ nrṿs part v hr cmplent, I hop; bt nt īvn I cn ćarm awe a sor ʈrot; it z a most svir cold indd. Mr. Peri hz bn wɖ hr, az y probbli hŕd.”

“Yes—I imajind—ɖt z—I dd nt—”

“H hz bn yst t hr in ɖz cmplents, n I hop tmoro-mornñ wl brñ s bʈ a mor cumftbl rport. Bt it z imposbl nt t fīl unīzinis. Sć a sad los t ǎr parti tde!”

“Dredfl!—Xacli so, indd.—Ś wl b míst evri momnt.”

Ɖs wz vri propr; ɖ sai ẃć acumṗnid it wz riyli estiṃbl; bt it śd hv lastd longr. Ema wz rɖr in dsme ẃn onli haf a minit aftwdz h bgan t spīc v uɖr ʈñz, n in a vôs v ɖ gretist alacṛti n injômnt.

“Ẃt an xḷnt dvîs,” sd h, “ɖ ys v a śīpscin fr caṛjz. Hǎ vri cumftbl ɖe mc it;—imposbl t fīl cold wɖ sć pricōśnz. Ɖ cntrîvnsz v modn dez indd hv rendrd a jntlmn’z carij prf̣cli cmplit. Wn z so fnst n gardd fṛm ɖ weɖr, ɖt nt a breʈ v er cn fînd its we unṗmitd. Weɖr bcmz abṣlutli v no consiqns. It z a vri cold afṭnun—bt in ɖs carij w nǒ nʈñ v ɖ matr.—Ha! snoz a litl I si.”

“Yes,” sd Jon Naitli, “n I ʈnc w śl hv a gd dīl v it.”

“Crisṃsweɖr,” obzrvd Mr. Eltn. “Qt sīzṇbl; n xtrimli forćṇt w me ʈnc ǎrslvz ɖt it dd nt bgin yesṭde, n privnt ɖs de’z parti, ẃć it mt vri poṣbli hv dn, fr Mr. Wŭdhǎs wd hardli hv vnćrd hd ɖr bn mć sno on ɖ grǎnd; bt nǎ it z v no consiqns. Ɖs z qt ɖ sīzn indd fr frendli mītñz. At Crisṃs evrbdi invîts ɖer frendz abt ɖm, n ppl ʈnc litl v īvn ɖ wrst weɖr. I wz snoud p at a frend’z hǎs wns fr a wīc. Nʈñ cd b plezntr. I wnt fr onli wn nît, n cd nt gt awe tl ɖt vri de senît.”

Mr. Jon Naitli lct az f h dd nt comprihnd ɖ pleźr, bt sd onli, cūli,

“I canot wś t b snoud p a wīc at Randlz.”

At anɖr tîm Ema mt hv bn aḿzd, bt ś wz tù mć astoniśt nǎ at Mr. Eltn’z spirits fr uɖr fīlñz. Harịt sīmd qt fgotn in ɖ xpcteśn v a pleznt parti.

“W r śr v xḷnt fîrz,” cntinyd h, “n evrʈñ in ɖ gretist cumf̣t. Ćarmñ ppl, Mr. n Msz. Wsṭn;—Msz. Wsṭn indd z mć bynd prêz, n h z xacli ẃt wn valyz, so hspitbl, n so fond v ssayti;—it wl b a smōl parti, bt ẃr smōl partiz r s’lect, ɖe r phps ɖ most agriybl v eni. Mr. Wsṭn’z dînñrūm dz nt acoṃdet mor ɖn ten cumftbli; n fr mî part, I wd rɖr, undr sć srcmstansz, fōl śort bî tū ɖn xid bî tū. I ʈnc y wl agri wɖ m, (trnñ wɖ a soft er t Ema,) I ʈnc I śl srtnli hv yr apṛbeśn, ɖo Mr. Naitli phps, fṛm biyñ yst t ɖ larj partiz v Lundn, me nt qt entr intu ǎr fīlñz.”

“I nǒ nʈñ v ɖ larj partiz v Lundn, sr—I nvr dîn wɖ enbdi.”

“Indd! (in a ton v wundr n piti,) I hd no îdīa ɖt ɖ lw hd bn so gret a sleṿri. Wel, sr, ɖ tîm mst cm ẃn y wl b peid fr ol ɖs, ẃn y wl hv litl lebr n gret injômnt.”

“Mî frst injômnt,” rplaid Jon Naitli, az ɖe pást ʈru ɖ swīpget, “wl b t fînd mslf sef at Hārtfīld agn.”


___

S

m ćenj v cǎntinns wz nesṣri fr ć jntlmn az ɖe wōct intu Msz. Wsṭn’z drw̃rūm;—Mr. Eltn mst cmpoz hiz joys lcs, n Mr. Jon Naitli dsprs hiz il hymr. Mr. Eltn mst smîl les, n Mr. Jon Naitli mor, t fit ɖm fr ɖ ples.—Ema onli mt b az nećr promtd, n śo hrslf jst az hapi az ś wz. T hr it wz riyl injômnt t b wɖ ɖ Wsṭnz. Mr. Wsṭn wz a gret feṿrit, n ɖr wz nt a crīćr in ɖ wrld t hūm ś spouc wɖ sć unrizrv, az t hiz wîf; nt enwn, t hūm ś rletd wɖ sć cnviẋn v biyñ lisnd t n unḍstd, v biyñ olwz inṭrestñ n olwz inteliɉbl, ɖ litl aferz, arenjmnts, pplex̣tiz, n pleźrz v hr faɖr n hrslf. Ś cd tel nʈñ v Hārtfīld, in ẃć Msz. Wsṭn hd nt a lîvli cnsrn; n haf an aur’z uninṭruptd cḿṇceśn v ol ɖoz litl matrz on ẃć ɖ dêli hapinis v prîṿt lîf dpndz, wz wn v ɖ frst graṭficeśnz v ć.

Ɖs wz a pleźr ẃć phps ɖ hol de’z vizit mt nt aford, ẃć srtnli dd nt b’loñ t ɖ preznt haf-aur; bt ɖ vri sît v Msz. Wsṭn, hr smîl, hr tuć, hr vôs wz gretfl t Ema, n ś dtrmind t ʈnc az litl az poṣbl v Mr. Eltn’z oḍtiz, or v enʈñ els unpleznt, n injô ol ɖt wz injoybl t ɖ utmost.

Ɖ msfortyn v Harịt’s cold hd bn priti wel gn ʈru bfr hr arîvl. Mr. Wŭdhǎs hd bn sefli sītd loñ inuf t gv ɖ hisṭri v it, bsdz ol ɖ hisṭri v hiz ǒn n Iẓbela’z cmñ, n v Ema’z biyñ t folo, n hd indd jst got t ɖ end v hiz saṭsfaẋn ɖt Jemz śd cm n si hiz dōtr, ẃn ɖ uɖrz apird, n Msz. Wsṭn, hu hd bn olmst hoļi ingrost bî hr atnśnz t him, wz ebl t trn awe n welcm hr dir Ema.

Ema’z project v fgetñ Mr. Eltn fr a ẃl md hr rɖr sori t fînd, ẃn ɖe hd ol tecn ɖer plesz, ɖt h wz clos t hr. Ɖ dificlti wz gret v drîvñ hiz strenj insnsbiḷti twdz Harịt, fṛm hr mînd, ẃl h nt onli sat at hr elbo, bt wz cntińli obtrudñ hiz hapi cǎntinns on hr notis, n s’lisiṭsli adresñ hr upn evri oceźn. Instd v fgetñ him, hiz bhevyr wz sć ɖt ś cd nt avôd ɖ intrnl sjsćn v “Cn it riyli b az mî bruɖr imajind? cn it b poṣbl fr ɖs man t b bginñ t transfr hiz afẋnz fṛm Harịt t m?—Absrd n insufṛbl!”—Yt h wd b so añśs fr hr biyñ prf̣cli worm, wd b so inṭrestd abt hr faɖr, n so dlîtd wɖ Msz. Wsṭn; n at last wd bgin admîrñ hr drw̃z wɖ so mć zīl n so litl nolij az sīmd teṛbli lîc a wd-bi luvr, n md it sm ef̣t wɖ hr t prizrv hr gd manrz. Fr hr ǒn sec ś cd nt b rūd; n fr Harịt’s, in ɖ hop ɖt ol wd yt trn ǎt rît, ś wz īvn poztivli sivl; bt it wz an ef̣t; ispeṣ́li az smʈñ wz gwñ on amñst ɖ uɖrz, in ɖ most oṿpǎrñ pirịd v Mr. Eltn’z nonsns, ẃć ś ptiklrli wśt t lisn t. Ś hŕd inuf t nǒ ɖt Mr. Wsṭn wz gvñ sm inf̣meśn abt hiz sun; ś hŕd ɖ wrdz “mî sun,” n “Franc,” n “mî sun,” rpitd sevṛl tîmz ovr; n, fṛm a fy uɖr haf-siḷblz vri mć sspctd ɖt h wz anǎnsñ an rli vizit fṛm hiz sun; bt bfr ś cd qayt Mr. Eltn, ɖ subjict wz so cmplitli past ɖt eni rvîvñ qsćn fṛm hr wd hv bn ōcẉd.

Nǎ, it so hapnd ɖt in spît v Ema’z reẓluśn v nvr mariyñ, ɖr wz smʈñ in ɖ nem, in ɖ îdīa v Mr. Franc Ćrćl, ẃć olwz inṭrestd hr. Ś hd frīqntli ʈt—ispeṣ́li sins hiz faɖr’z marij wɖ Mis Teilr—ɖt f ś wr t mari, h wz ɖ vri prsn t sūt hr in ej, caṛctr n cndiśn. H sīmd bî ɖs cnẋn btwn ɖ faṃliz, qt t b’loñ t hr. Ś cd nt bt s’poz it t b a mać ɖt evrbdi hu ń ɖm mst ʈnc v. Ɖt Mr. n Msz. Wsṭn dd ʈnc v it, ś wz vri stroñli pswedd; n ɖo nt mīnñ t b indyst bî him, or bî enbdi els, t gv p a sićueśn ẃć ś b’livd mor rplit wɖ gd ɖn eni ś cd ćenj it fr, ś hd a gret krioṣti t si him, a dsîdd intnśn v fîndñ him pleznt, v biyñ lîct bî him t a srtn dgri, n a sort v pleźr in ɖ îdīa v ɖer biyñ cupld in ɖer frendz’ imaɉneśnz.

Wɖ sć snseśnz, Mr. Eltn’z sviḷtiz wr dredf̣li il-tîmd; bt ś hd ɖ cumf̣t v apirñ vri p’lît, ẃl fīlñ vri cros—n v ʈncñ ɖt ɖ rest v ɖ vizit cd nt poṣbli pas wɖt brññ fwd ɖ sem inf̣meśn agn, or ɖ substns v it, fṛm ɖ opn-hartd Mr. Wsṭn.—So it pruvd;—fr ẃn haṗli rlist fṛm Mr. Eltn, n sītd bî Mr. Wsṭn, at dinr, h md ys v ɖ vri frst inṭvl in ɖ cerz v hosṗtaḷti, ɖ vri frst leźr fṛm ɖ sadl v mutn, t se t hr,

“W wont onli tū mor t b jst ɖ rît numbr. I śd lîc t si tū mor hir,—yr priti litl frend, Mis Smiʈ, n mî sun—n ɖen I śd se w wr qt cmplit. I b’liv y dd nt hír m telñ ɖ uɖrz in ɖ drw̃rūm ɖt w r xpctñ Franc. I hd a letr fṛm him ɖs mornñ, n h wl b wɖ s wɖn a fortnît.”

Ema spouc wɖ a vri propr dgri v pleźr; n fŭli asntd t hiz propziśn v Mr. Franc Ćrćl n Mis Smiʈ mcñ ɖer parti qt cmplit.

“H hz bn wontñ t cm t s,” cntinyd Mr. Wsṭn, “evr sins Sptmbr: evri letr hz bn fl v it; bt h canot cmand hiz ǒn tîm. H hz ɖoz t plīz hu mst b plizd, n hu (btwn ǎrslvz) r smtmz t b plizd onli bî a gd mni sacṛfîsz. Bt nǎ I hv no dǎt v siyñ him hir abt ɖ secnd wīc in Jańri.”

“Ẃt a vri gret pleźr it wl b t y! n Msz. Wsṭn z so añśs t b aqentd wɖ him, ɖt ś mst b olmst az hapi az yrslf.”

“Yes, ś wd b, bt ɖt ś ʈncs ɖr wl b anɖr pt-of. Ś dz nt dpnd upn hiz cmñ so mć az I d: bt ś dz nt nǒ ɖ partiz so wel az I d. Ɖ ces, y si, z—(bt ɖs z qt btwn ǎrslvz: I dd nt mnśn a siḷbl v it in ɖ uɖr rūm. Ɖr r sīcrits in ol faṃliz, y nǒ)—Ɖ ces z, ɖt a parti v frendz r invîtd t pe a vizit at Enscm in Jańri; n ɖt Franc’s cmñ dpndz upn ɖer biyñ pt of. F ɖe r nt pt of, h canot str. Bt I nǒ ɖe wl, bcz it z a faṃli ɖt a srtn ledi, v sm consiqns, at Enscm, hz a ptiklr dslîc t: n ɖo it z ʈt nesṣri t invît ɖm wns in tū or ʈri yirz, ɖe olwz r pt of ẃn it cmz t ɖ pônt. I hv nt ɖ smōlist dǎt v ɖ iśu. I am az confidnt v siyñ Franc hir bfr ɖ midl v Jańri, az I am v biyñ hir mslf: bt yr gd frend ɖr (nodñ twdz ɖ upr end v ɖ tebl) hz so fy veġriz hrslf, n hz bn so litl yst t ɖm at Hārtfīld, ɖt ś canot calklet on ɖer ifcts, az I hv bn loñ in ɖ practis v dwñ.”

“I am sori ɖr śd b enʈñ lîc dǎt in ɖ ces,” rplaid Ema; “bt am dspozd t sîd wɖ y, Mr. Wsṭn. F y ʈnc h wl cm, I śl ʈnc so tù; fr y nǒ Enscm.”

“Yes—I hv sm rît t ɖt nolij; ɖo I hv nvr bn at ɖ ples in mî lîf.—Ś z an od wmn!—Bt I nvr alǎ mslf t spīc il v hr, on Franc’s acǎnt; fr I d b’liv hr t b vri fond v him. I yst t ʈnc ś wz nt ceṗbl v biyñ fond v enbdi, xpt hrslf: bt ś hz olwz bn cînd t him (in hr we—alawñ fr litl ẃimz n cprīsz, n xpctñ evrʈñ t b az ś lîcs). N it z no smōl credit, in mî opińn, t him, ɖt h śd xît sć an afẋn; fr, ɖo I wd nt se it t enbdi els, ś hz no mor hart ɖn a ston t ppl in jenṛl; n ɖ devl v a tmpr.”

Ema lîct ɖ subjict so wel, ɖt ś bgan upn it, t Msz. Wsṭn, vri sn aftr ɖer muvñ intu ɖ drw̃rūm: wśñ hr jô—yt obzrvñ, ɖt ś ń ɖ frst mītñ mst b rɖr alarmñ.— Msz. Wsṭn agrìd t it; bt add, ɖt ś śd b vri glad t b s’kr v unḍgwñ ɖ añzayti v a frst mītñ at ɖ tîm tōct v: “fr I canot dpnd upn hiz cmñ. I canot b so sanḡn az Mr. Wsṭn. I am vri mć afreid ɖt it wl ol end in nʈñ. Mr. Wsṭn, I der se, hz bn telñ y xacli hǎ ɖ matr standz?”

“Yes—it sīmz t dpnd upn nʈñ bt ɖ il hymr v Msz. Ćrćl, ẃć I imajin t b ɖ most srtn ʈñ in ɖ wrld.”

“Mî Ema!” rplaid Msz. Wsṭn, smîlñ, “ẃt z ɖ srtnti v cprīs?” Ɖen trnñ t Iẓbela, hu hd nt bn atndñ bfr—“Y mst nǒ, mî dir Msz. Naitli, ɖt w r bî no mīnz so śr v siyñ Mr. Franc Ćrćl, in mî opińn, az hiz faɖr ʈncs. It dpndz intîrli upn hiz ānt’s spirits n pleźr; in śort, upn hr tmpr. T y—t mî tū dōtrz—I me vnćr on ɖ truʈ. Msz. Ćrćl rūlz at Enscm, n z a vri od-tmprd wmn; n hiz cmñ nǎ, dpndz upn hr biyñ wilñ t sper him.”

“Ǒ, Msz. Ćrćl; evrbdi nz Msz. Ćrćl,” rplaid Iẓbela: “n I am śr I nvr ʈnc v ɖt pur yuñ man wɖt ɖ gretist cmpaśn. T b constntli livñ wɖ an il-tmprd prsn, mst b dredfl. It z ẃt w haṗli hv nvr noun enʈñ v; bt it mst b a lîf v miẓri. Ẃt a blesñ, ɖt ś nvr hd eni ćildṛn! Pur litl crīćrz, hǎ unhapi ś wd hv md ɖm!”

Ema wśt ś hd bn alon wɖ Msz. Wsṭn. Ś śd ɖen hv hŕd mor: Msz. Wsṭn wd spīc t hr, wɖ a dgri v unrizrv ẃć ś wd nt haẓd wɖ Iẓbela; n, ś riyli b’livd, wd scersli trî t cnsil enʈñ reḷtiv t ɖ Ćrćlz fṛm hr, xptñ ɖoz vyz on ɖ yuñ man, v ẃć hr ǒn imaɉneśn hd olrdi gvn hr sć instñtiv nolij. Bt at preznt ɖr wz nʈñ mor t b sd. Mr. Wŭdhǎs vri sn foloud ɖm intu ɖ drw̃rūm. T b sitñ loñ aftr dinr, wz a cnfînmnt ɖt h cd nt indyr. Nɖr wîn nr convseśn wz enʈñ t him; n gladli dd h muv t ɖoz wɖ hūm h wz olwz cumftbl.

Ẃl h tōct t Iẓbela, hvr, Ema faund an oṗtyṇti v seyñ,

“N so y d nt cnsidr ɖs vizit fṛm yr sun az bî eni mīnz srtn. I am sori fr it. Ɖ intṛduẋn mst b unpleznt, ẃnvr it tecs ples; n ɖ snr it cd b ovr, ɖ betr.”

“Yes; n evri dle mcs wn mor aprihnsiv v uɖr dlez. Īvn f ɖs faṃli, ɖ Breʈwets, r pt of, I am stl afreid ɖt sm xks me b faund fr dis’pôntñ s. I canot ber t imajin eni rluctns on hiz sîd; bt I am śr ɖr z a gret wś on ɖ Ćrćlz’ t cīp him t ɖmslvz. Ɖr z jeḷsi. Ɖe r jeḷs īvn v hiz rgard fr hiz faɖr. In śort, I cn fīl no dpndns on hiz cmñ, n I wś Mr. Wsṭn wr les sanḡn.”

“H òt t cm,” sd Ema. “F h cd ste onli a cupl v dez, h òt t cm; n wn cn hardli cnsiv a yuñ man’z nt hvñ it in hiz pǎr t d az mć az ɖt. A yuñ wmn, f ś fōl intu bad handz, me b tizd, n cept at a distns fṛm ɖoz ś wonts t b wɖ; bt wn canot comprihnd a yuñ man’z biyñ undr sć rstrent, az nt t b ebl t spend a wīc wɖ hiz faɖr, f h lîcs it.”

“Wn òt t b at Enscm, n nǒ ɖ wez v ɖ faṃli, bfr wn dsîdz upn ẃt h cn d,” rplaid Msz. Wsṭn. “Wn òt t yz ɖ sem cōśn, phps, in jujñ v ɖ conduct v eni wn indivijl v eni wn faṃli; bt Enscm, I b’liv, srtnli mst nt b jujd bî jenṛl rūlz: ś z so vri unrīzṇbl; n evrʈñ gvz we t hr.”

“Bt ś z so fond v ɖ nefy: h z so vri gret a feṿrit. Nǎ, acordñ t mî îdīa v Msz. Ćrćl, it wd b most naćṛl, ɖt ẃl ś mcs no sacṛfîs fr ɖ cumf̣t v ɖ huzbnd, t hūm ś oz evrʈñ, ẃl ś x’sîsz insesnt cprīs twdz him, ś śd frīqntli b guvnd bî ɖ nefy, t hūm ś oz nʈñ at ol.”

“Mî dirist Ema, d nt pritnd, wɖ yr swīt tmpr, t unḍstand a bad wn, or t le dǎn rūlz fr it: y mst let it g its ǒn we. I hv no dǎt v hiz hvñ, at tîmz, cnsidṛbl inflụns; bt it me b prf̣cli imposbl fr him t nǒ bfrhnd ẃn it wl b.”

Ema lisnd, n ɖen cūli sd, “I śl nt b saṭsfaid, unls h cmz.”

“H me hv a gret dīl v inflụns on sm pônts,” cntinyd Msz. Wsṭn, “n on uɖrz, vri litl: n amñ ɖoz, on ẃć ś z bynd hiz rīć, it z bt tù lîcli, me b ɖs vri srcmstans v hiz cmñ awe fṛm ɖm t vizit s.”


___

M

r. Wŭdhǎs wz sn redi fr hiz ti; n ẃn h hd dranc hiz ti h wz qt redi t g hom; n it wz az mć az hiz ʈri cmpańnz cd d, t entten awe hiz notis v ɖ lêtnis v ɖ aur, bfr ɖ uɖr jntlṃn apird. Mr. Wsṭn wz ćati n cnvivịl, n no frend t rli seṗreśnz v eni sort; bt at last ɖ drw̃rūm parti dd rsiv an ōgmnteśn. Mr. Eltn, in vri gd spirits, wz wn v ɖ frst t wōc in. Msz. Wsṭn n Ema wr sitñ tgɖr on a sofa. H jônd ɖm imīɉtli, n, wɖ scersli an invteśn, sītd himslf btwn ɖm.

Ema, in gd spirits tù, fṛm ɖ aḿzmnt afordd hr mînd bî ɖ xpcteśn v Mr. Franc Ćrćl, wz wilñ t fget hiz lêt impṛpraytiz, n b az wel saṭsfaid wɖ him az bfr, n on hiz mcñ Harịt hiz vri frst subjict, wz redi t lisn wɖ most frendli smîlz.

H pṛfest himslf xtrimli añśs abt hr fer frend—hr fer, luvli, emịbl frend. “Dd ś nǒ?—hd ś hŕd enʈñ abt hr, sins ɖer biyñ at Randlz?—h flt mć añzayti—h mst cnfes ɖt ɖ nećr v hr cmplent alarmd him cnsidṛbli.” N in ɖs stîl h tōct on fr sm tîm vri proprli, nt mć atndñ t eni ansr, bt oltgɖr sfiśntli awec t ɖ terr v a bad sor ʈrot; n Ema wz qt in ćaṛti wɖ him.

Bt at last ɖr sīmd a pvrs trn; it sīmd ol at wns az f h wr mor afreid v its biyñ a bad sor ʈrot on hr acǎnt, ɖn on Harịt’s—mor añśs ɖt ś śd iscep ɖ infẋn, ɖn ɖt ɖr śd b no infẋn in ɖ cmplent. H bgan wɖ gret rṇstnis t intrit hr t rfren fṛm viẓtñ ɖ sicćembr agn, fr ɖ preznt—t intrit hr t promis him nt t vnćr intu sć haẓd tl h hd sìn Mr. Peri n lrnt hiz opińn; n ɖo ś traid t laf it of n brñ ɖ subjict bac intu its propr cors, ɖr wz no ptñ an end t hiz xtrim s’liṣtyd abt hr. Ś wz vxt. It dd apir—ɖr wz no cnsilñ it—xacli lîc ɖ pritns v biyñ in luv wɖ hr, instd v Harịt; an inconstnsi, f riyl, ɖ most cntmtbl n abomiṇbl! n ś hd dificlti in bhevñ wɖ tmpr. H trnd t Msz. Wsṭn t implor hr asistns, “Wd nt ś gv him hr s’port?—wd nt ś ad hr psweźnz t hiz, t indys Mis Wŭdhǎs nt t g t Msz. Godard’z tl it wr srtn ɖt Mis Smiʈ’s dsordr hd no infẋn? H cd nt b saṭsfaid wɖt a promis—wd nt ś gv him hr inflụns in pṛkrñ it?”

“So scrūpyḷs fr uɖrz,” h cntinyd, “n yt so cerlis fr hrslf! Ś wontd m t nrs mî cold bî steyñ at hom tde, n yt wl nt promis t avôd ɖ denjr v caćñ an ulṣretd sor ʈrot hrslf. Z ɖs fer, Msz. Wsṭn?—Juj btwn s. Hv nt I sm rît t cmplen? I am śr v yr cînd s’port n ed.”

Ema sw Msz. Wsṭn’z s’prîz, n flt ɖt it mst b gret, at an adres ẃć, in wrdz n manr, wz asymñ t himslf ɖ rît v frst inṭrest in hr; n az fr hrslf, ś wz tù mć pṛvoct n ofndd t hv ɖ pǎr v d’recli seyñ enʈñ t ɖ prṗs. Ś cd onli gv him a lc; bt it wz sć a lc az ś ʈt mst rstor him t hiz snsz, n ɖen left ɖ sofa, rmuvñ t a sīt bî hr sistr, n gvñ hr ol hr atnśn.

Ś hd nt tîm t nǒ hǎ Mr. Eltn tc ɖ rprūf, so rapidli dd anɖr subjict s’xid; fr Mr. Jon Naitli nǎ cem intu ɖ rūm fṛm xaṃnñ ɖ weɖr, n opnd on ɖm ol wɖ ɖ inf̣meśn v ɖ grǎnd biyñ cuvrd wɖ sno, n v its stl snowñ fast, wɖ a stroñ driftñ wind; cncludñ wɖ ɖz wrdz t Mr. Wŭdhǎs:

“Ɖs wl pruv a spiṛtd bginñ v yr wintr-ingejmnts, sr. Smʈñ ny fr yr coćmn n horsz t b mcñ ɖer we ʈru a storm v sno.”

Pur Mr. Wŭdhǎs wz sîḷnt fṛm consṭneśn; bt evrbdi els hd smʈñ t se; evrbdi wz îɖr s’prîzd or nt s’prîzd, n hd sm qsćn t asc, or sm cumf̣t t ofr. Msz. Wsṭn n Ema traid rṇstli t ćir him n trn hiz atnśn fṛm hiz sun-in-lw, hu wz psywñ hiz trîumf rɖr unfīlñli.

“I admîrd yr reẓluśn vri mć, sr,” sd h, “in vnćrñ ǎt in sć weɖr, fr v cors y sw ɖr wd b sno vri sn. Evrbdi mst hv sìn ɖ sno cmñ on. I admîrd yr spirit; n I der se w śl gt hom vri wel. Anɖr aur or tū’z sno cn hardli mc ɖ rod impaṣbl; n w r tū caṛjz; f wn z bloun ovr in ɖ blīc part v ɖ comn fīld ɖr wl b ɖ uɖr at hand. I der se w śl b ol sef at Hārtfīld bfr midnît.”

Mr. Wsṭn, wɖ trîumf v a difṛnt sort, wz cnfesñ ɖt h hd noun it t b snowñ sm tîm, bt hd nt sd a wrd, lest it śd mc Mr. Wŭdhǎs uncumftbl, n b an xks fr hiz huriyñ awe. Az t ɖr biyñ eni qontti v sno fōḷn or lîcli t fōl t impid ɖer rtrn, ɖt wz a mir joc; h wz afreid ɖe wd fînd no dificlti. H wśt ɖ rod mt b impaṣbl, ɖt h mt b ebl t cīp ɖm ol at Randlz; n wɖ ɖ utmost gdwil wz śr ɖt acoṃdeśn mt b faund fr evrbdi, cōlñ on hiz wîf t agri wɖ him, ɖt wɖ a litl cntrîvns, evrbdi mt b lojd, ẃć ś hardli ń hǎ t d, fṛm ɖ conśsnis v ɖr biyñ bt tū sper rūmz in ɖ hǎs.

“Ẃt z t b dn, mî dir Ema?—ẃt z t b dn?” wz Mr. Wŭdhǎs’z frst xcḷmeśn, n ol ɖt h cd se fr sm tîm. T hr h lct fr cumf̣t; n hr aśuṛnsz v sefti, hr repriznteśn v ɖ x’ḷns v ɖ horsz, n v Jemz, n v ɖer hvñ so mni frendz abt ɖm, rvîvd him a litl.

Hiz eldist dōtr’z alarm wz īql t hiz ǒn. Ɖ horr v biyñ bloct p at Randlz, ẃl hr ćildṛn wr at Hārtfīld, wz fl in hr imaɉneśn; n fansiyñ ɖ rod t b nǎ jst paṣbl fr advnćṛs ppl, bt in a stet ɖt admitd no dle, ś wz īgr t hv it setld, ɖt hr faɖr n Ema śd rmen at Randlz, ẃl ś n hr huzbnd set fwd instntli ʈru ol ɖ poṣbl akḿleśnz v driftd sno ɖt mt impid ɖm.

“Y hd betr ordr ɖ carij d’recli, mî luv,” sd ś; “I der se w śl b ebl t gt alñ, f w set of d’recli; n f w d cm t enʈñ vri bad, I cn gt ǎt n wōc. I am nt at ol afreid. I śd nt mînd wōcñ haf ɖ we. I cd ćenj mî śuz, y nǒ, ɖ momnt I got hom; n it z nt ɖ sort v ʈñ ɖt gvz m cold.”

“Indd!” rplaid h. “Ɖen, mî dir Iẓbela, it z ɖ most xtrordnri sort v ʈñ in ɖ wrld, fr in jenṛl evrʈñ dz gv y cold. Wōc hom!—y r priṭli śod fr wōcñ hom, I der se. It wl b bad inuf fr ɖ horsz.”

Iẓbela trnd t Msz. Wsṭn fr hr apṛbeśn v ɖ plan. Msz. Wsṭn cd onli apruv. Iẓbela ɖen wnt t Ema; bt Ema cd nt so intîrli gv p ɖ hop v ɖer biyñ ol ebl t gt awe; n ɖe wr stl dscusñ ɖ pônt, ẃn Mr. Naitli, hu hd left ɖ rūm imīɉtli aftr hiz bruɖr’z frst rport v ɖ sno, cem bac agn, n tld ɖm ɖt h hd bn ǎt v dorz t xamin, n cd ansr fr ɖr nt biyñ ɖ smōlist dificlti in ɖer gtñ hom, ẃnvr ɖe lîct it, îɖr nǎ or an aur hns. H hd gn bynd ɖ swīp—sm we alñ ɖ Hîḅri rod—ɖ sno wz nẃr abv haf an inć dīp—in mni plesz hardli inuf t ẃîtn ɖ grǎnd; a vri fy flecs wr fōlñ at preznt, bt ɖ clǎdz wr partñ, n ɖr wz evri apiṛns v its biyñ sn ovr. H hd sìn ɖ coćṃn, n ɖe bʈ agrìd wɖ him in ɖr biyñ nʈñ t aprihnd.

T Iẓbela, ɖ rlif v sć tîdñz wz vri gret, n ɖe wr scersli les axptbl t Ema on hr faɖr’z acǎnt, hu wz imīɉtli set az mć at īz on ɖ subjict az hiz nrṿs consttyśn alaud; bt ɖ alarm ɖt hd bn rezd cd nt b apizd so az t admit v eni cumf̣t fr him ẃl h cntinyd at Randlz. H wz saṭsfaid v ɖr biyñ no preznt denjr in rtrnñ hom, bt no aśuṛnsz cd cnvins him ɖt it wz sef t ste; n ẃl ɖ uɖrz wr verịsli rjñ n rec̣mndñ, Mr. Naitli n Ema setld it in a fy brīf sntnsz: ɖus—

“Yr faɖr wl nt b īzi; ẃ d nt y g?”

“I am redi, f ɖ uɖrz r.”

“Śl I rñ ɖ bel?”

“Yes, d.”

N ɖ bel wz ruñ, n ɖ caṛjz spocn fr. A fy minits mor, n Ema hopt t si wn trublsm cmpańn dpoztd in hiz ǒn hǎs, t gt sobr n cūl, n ɖ uɖr rcuvr hiz tmpr n hapinis ẃn ɖs vizit v hardśp wr ovr.

Ɖ carij cem: n Mr. Wŭdhǎs, olwz ɖ frst objict on sć oceźnz, wz cerf̣li atndd t hiz ǒn bî Mr. Naitli n Mr. Wsṭn; bt nt ol ɖt îɖr cd se cd privnt sm rnywl v alarm at ɖ sît v ɖ sno ẃć hd acć̣li fōḷn, n ɖ dscuṿri v a mć darcr nît ɖn h hd bn priperd fr. “H wz afreid ɖe śd hv a vri bad drîv. H wz afreid pur Iẓbela wd nt lîc it. N ɖr wd b pur Ema in ɖ carij bhnd. H dd nt nǒ ẃt ɖe hd bst d. Ɖe mst cīp az mć tgɖr az ɖe cd;” n Jemz wz tōct t, n gvn a ćarj t g vri slo n wêt fr ɖ uɖr carij.

Iẓbela stept in aftr hr faɖr; Jon Naitli, fgetñ ɖt h dd nt b’loñ t ɖer parti, stept in aftr hiz wîf vri naćṛli; so ɖt Ema faund, on biyñ iscortd n foloud intu ɖ secnd carij bî Mr. Eltn, ɖt ɖ dor wz t b lwf̣li śut on ɖm, n ɖt ɖe wr t hv a tête-à-tête drîv. It wd nt hv bn ɖ ōcẉdnis v a momnt, it wd hv bn rɖr a pleźr, prīvịs t ɖ sspiśnz v ɖs vri de; ś cd hv tōct t him v Harịt, n ɖ ʈri-qortrs v a mîl wd hv sīmd bt wn. Bt nǎ, ś wd rɖr it hd nt hapnd. Ś b’livd h hd bn drincñ tù mć v Mr. Wsṭn’z gd wîn, n flt śr ɖt h wd wont t b tōcñ nonsns.

T rstren him az mć az mt b, bî hr ǒn manrz, ś wz imīɉtli pripẹrñ t spīc wɖ xqizit cāmnis n graṿti v ɖ weɖr n ɖ nît; bt scersli hd ś bgun, scersli hd ɖe pást ɖ swīpget n jônd ɖ uɖr carij, ɖn ś faund hr subjict cut p—hr hand sizd—hr atnśn dmandd, n Mr. Eltn acć̣li mcñ vayḷnt luv t hr: avelñ himslf v ɖ preśs oṗtyṇti, dclerñ sntimnts ẃć mst b olrdi wel noun, hopñ—firñ—adorñ—redi t dî f ś rfyzd him; bt flaṭrñ himslf ɖt hiz ardnt ataćmnt n unīqld luv n unixampld paśn cd nt fel v hvñ sm ifct, n in śort, vri mć rzolvd on biyñ sirịsli axptd az sn az poṣbl. It riyli wz so. Wɖt scrūpl—wɖt apoḷji—wɖt mć apaṛnt difidns, Mr. Eltn, ɖ luvr v Harịt, wz pṛfesñ himslf hr luvr. Ś traid t stop him; bt venli; h wd g on, n se it ol. Angri az ś wz, ɖ ʈt v ɖ momnt md hr rzolv t rstren hrslf ẃn ś dd spīc. Ś flt ɖt haf ɖs foli mst b druncņis, n ɖrfr cd hop ɖt it mt b’loñ onli t ɖ pasñ aur. Acordñli, wɖ a mixćr v ɖ sirịs n ɖ plêfl, ẃć ś hopt wd bst sūt hiz haf n haf stet, ś rplaid,

“I am vri mć astoniśt, Mr. Eltn. Ɖs t m! y fget yrslf—y tec m fr mî frend—eni mesij t Mis Smiʈ I śl b hapi t dlivr; bt no mor v ɖs t m, f y plīz.”

“Mis Smiʈ!—mesij t Mis Smiʈ!—Ẃt cd ś poṣbli mīn!”—N h rpitd hr wrdz wɖ sć aśuṛns v axnt, sć bostfl pritns v amezmnt, ɖt ś cd nt hlp rplayñ wɖ qcnis,

“Mr. Eltn, ɖs z ɖ most xtrordnri conduct! n I cn acǎnt fr it onli in wn we; y r nt yrslf, or y cd nt spīc îɖr t m, or v Harịt, in sć a manr. Cmand yrslf inuf t se no mor, n I wl indevr t fget it.”

Bt Mr. Eltn hd onli drunc wîn inuf t eḷvet hiz spirits, nt at ol t cnfyz hiz inṭlects. H prf̣cli ń hiz ǒn mīnñ; n hvñ wormli pṛtstd agnst hr sspiśn az most injurịs, n slîtli tućt upn hiz rspct fr Mis Smiʈ az hr frend,—bt acnoḷjñ hiz wundr ɖt Mis Smiʈ śd b mnśnd at ol,—h rzymd ɖ subjict v hiz ǒn paśn, n wz vri rjnt fr a fevṛbl ansr.

Az ś ʈt les v hiz inībrịti, ś ʈt mor v hiz inconstnsi n prizumśn; n wɖ fywr struglz fr p’lîtnis, rplaid,

“It z imposbl fr m t dǎt eni longr. Y hv md yrslf tù clir. Mr. Eltn, mî astoniśmnt z mć bynd enʈñ I cn xpres. Aftr sć bhevyr, az I hv witnist jrñ ɖ last munʈ, t Mis Smiʈ—sć atnśnz az I hv bn in ɖ dêli habit v obzrvñ—t b adresñ m in ɖs manr—ɖs z an unstedinis v caṛctr, indd, ẃć I hd nt s’pozd poṣbl! B’liv m, sr, I am far, vri far, fṛm graṭfaid in biyñ ɖ objict v sć pṛfeśnz.”

“Gd Hevn!” craid Mr. Eltn, “ẃt cn b ɖ mīnñ v ɖs?—Mis Smiʈ!—I nvr ʈt v Mis Smiʈ in ɖ hol cors v mî xistns—nvr peid hr eni atnśnz, bt az yr frend: nvr cerd ẃɖr ś wr ded or alîv, bt az yr frend. F ś hz fansid uɖ̇wz, hr ǒn wśz hv msléd hr, n I am vri sori—xtrimli sori—Bt, Mis Smiʈ, indd!—Ǒ! Mis Wŭdhǎs! hu cn ʈnc v Mis Smiʈ, ẃn Mis Wŭdhǎs z nir! No, upn mî onr, ɖr z no unstedinis v caṛctr. I hv ʈt onli v y. I pṛtst agnst hvñ peid ɖ smōlist atnśn t enwn els. Evrʈñ ɖt I hv sd or dn, fr mni wīcs past, hz bn wɖ ɖ sol vy v marcñ mî aḍreśn v yrslf. Y canot riyli, sirịsli, dǎt it. No!—(in an axnt mnt t b insińuetñ)—I am śr y hv sìn n unḍstd m.”

It wd b imposbl t se ẃt Ema flt, on hírñ ɖs—ẃć v ol hr unpleznt snseśnz wz uṗmost. Ś wz tù cmplitli oṿpǎrd t b imīɉtli ebl t rplî: n tū momnts v sîḷns biyñ ampl incurijmnt fr Mr. Eltn’z sanḡn stet v mînd, h traid t tec hr hand agn, az h joysli xclemd—

“Ćarmñ Mis Wŭdhǎs! alǎ m t intrprit ɖs inṭrestñ sîḷns. It cnfesz ɖt y hv loñ unḍstd m.”

“No, sr,” craid Ema, “it cnfesz no sć ʈñ. So far fṛm hvñ loñ unḍstd y, I hv bn in a most cmplit err wɖ rspct t yr vyz, tl ɖs momnt. Az t mslf, I am vri sori ɖt y śd hv bn gvñ we t eni fīlñz—Nʈñ cd b farɖr fṛm mî wśz—yr ataćmnt t mî frend Harịt—yr psyt v hr, (psyt, it apird,) gev m gret pleźr, n I hv bn vri rṇstli wśñ y s’xes: bt hd I s’pozd ɖt ś wr nt yr atraẋn t Hārtfīld, I śd srtnli hv ʈt y jujd il in mcñ yr vizits so frīqnt. Am I t b’liv ɖt y hv nvr sòt t rec̣mnd yrslf ptiklrli t Mis Smiʈ?—ɖt y hv nvr ʈt sirịsli v hr?”

“Nvr, madm,” craid h, afruntd in hiz trn: “nvr, I aśur y. I ʈnc sirịsli v Mis Smiʈ!—Mis Smiʈ z a vri gd sort v grl; n I śd b hapi t si hr rspctbli setld. I wś hr xtrimli wel: n, no dǎt, ɖr r men hu mt nt objict t—Evrbdi hz ɖer levl: bt az fr mslf, I am nt, I ʈnc, qt so mć at a los. I nīd nt so toṭli dsper v an īql alayns, az t b adresñ mslf t Mis Smiʈ!—No, madm, mî vizits t Hārtfīld hv bn fr yrslf onli; n ɖ incurijmnt I rsivd—”

“Incurijmnt!—I gv y incurijmnt!—Sr, y hv bn intîrli mstecn in s’pozñ it. I hv sìn y onli az ɖ admîrr v mî frend. In no uɖr lît cd y hv bn mor t m ɖn a comn aqentns. I am xidñli sori: bt it z wel ɖt ɖ mstec endz ẃr it dz. Hd ɖ sem bhevyr cntinyd, Mis Smiʈ mt hv bn léd intu a miscnspśn v yr vyz; nt biyñ awer, probbli, eni mor ɖn mslf, v ɖ vri gret iniqoḷti ẃć y r so snṣbl v. Bt, az it z, ɖ dis’pôntmnt z sngl, n, I trust, wl nt b lastñ. I hv no ʈts v matriṃni at preznt.”

H wz tù angri t se anɖr wrd; hr manr tù dsîdd t invît supḷceśn; n in ɖs stet v swelñ rzntmnt, n ḿć̣li dīp mortif̣ceśn, ɖe hd t cntiny tgɖr a fy minits longr, fr ɖ firz v Mr. Wŭdhǎs hd cnfînd ɖm t a ft-pes. F ɖr hd nt bn so mć angr, ɖr wd hv bn despṛt ōcẉdnis; bt ɖer stretfwd imośnz left no rūm fr ɖ litl zigzagz v imbaṛsmnt. Wɖt nwñ ẃn ɖ carij trnd intu Vic̣rij Len, or ẃn it stopt, ɖe faund ɖmslvz, ol at wns, at ɖ dor v hiz hǎs; n h wz ǎt bfr anɖr siḷbl pást.—Ema ɖen flt it indispnsbl t wś him a gd nît. Ɖ complimnt wz jst rtrnd, coldli n prǎdli; n, undr indiscrîbbl iṛteśn v spirits, ś wz ɖen cnveid t Hārtfīld.

Ɖr ś wz welcmd, wɖ ɖ utmost dlît, bî hr faɖr, hu hd bn tremḅlñ fr ɖ denjrz v a solitri drîv fṛm Vic̣rij Len—trnñ a cornr ẃć h cd nvr ber t ʈnc v—n in strenj handz—a mir comn coćmn—no Jemz; n ɖr it sīmd az f hr rtrn onli wr wontd t mc evrʈñ g wel: fr Mr. Jon Naitli, aśemd v hiz il hymr, wz nǎ ol cîndnis n atnśn; n so ptiklrli s’lisiṭs fr ɖ cumf̣t v hr faɖr, az t sīm—f nt qt redi t jôn him in a besn v gruwl—prf̣cli snṣbl v its biyñ xidñli holsm; n ɖ de wz cncludñ in pīs n cumf̣t t ol ɖer litl parti, xpt hrslf.—Bt hr mînd hd nvr bn in sć prtbeśn; n it nīdd a vri stroñ ef̣t t apir atntiv n ćirfl tl ɖ yźl aur v seṗretñ alaud hr ɖ rlif v qayt rfleẋn.


___

Ɖ

her wz crld, n ɖ meid snt awe, n Ema sat dǎn t ʈnc n b mizṛbl.—It wz a rećid biznis indd!—Sć an oṿʈro v evrʈñ ś hd bn wśñ fr!—Sć a dveḷpmnt v evrʈñ most unwelcm!—Sć a blo fr Harịt!—ɖt wz ɖ wrst v ol. Evri part v it bròt pen n hymilieśn, v sm sort or uɖr; bt, cmperd wɖ ɖ īvl t Harịt, ol wz lît; n ś wd gladli hv sbmitd t fīl yt mor mstecn—mor in err—mor dsgrest bî msjujmnt, ɖn ś acć̣li wz, cd ɖ ifcts v hr blundrz hv bn cnfînd t hrslf.

“F I hd nt pswedd Harịt intu lîcñ ɖ man, I cd hv bòrn enʈñ. H mt hv dubld hiz prizumśn t m—bt pur Harịt!”

Hǎ ś cd hv bn so dsivd!—H pṛtstd ɖt h hd nvr ʈt sirịsli v Harịt—nvr! Ś lct bac az wel az ś cd; bt it wz ol cnfyźn. Ś hd tecn p ɖ îdīa, ś s’pozd, n md evrʈñ bnd t it. Hiz manrz, hvr, mst hv bn unmarct, weṿrñ, dybịs, or ś cd nt hv bn so msléd.

Ɖ picćr!—Hǎ īgr h hd bn abt ɖ picćr!—n ɖ ś’red!—n an hundṛd uɖr srcmstansz;—hǎ clirli ɖe hd sīmd t pônt at Harịt. T b śr, ɖ ś’red, wɖ its “redi wit”—bt ɖen ɖ “soft îz”—in fact it sūtd nɖr; it wz a jumbl wɖt test or truʈ. Hu cd hv sìn ʈru sć ʈic-hedd nonsns?

Srtnli ś hd ofn, ispeṣ́li v lêt, ʈt hiz manrz t hrslf uņessṛli gaḷnt; bt it hd pást az hiz we, az a mir err v jujmnt, v nolij, v test, az wn prūf amñ uɖrz ɖt h hd nt olwz livd in ɖ bst ssayti, ɖt wɖ ol ɖ jntlnis v hiz adres, tru eligns wz smtmz wontñ; bt, tl ɖs vri de, ś hd nvr, fr an instnt, sspctd it t mīn enʈñ bt gretfl rspct t hr az Harịt’s frend.

T Mr. Jon Naitli wz ś indétd fr hr frst îdīa on ɖ subjict, fr ɖ frst start v its posbiḷti. Ɖr wz no dnayñ ɖt ɖoz bruɖrz hd peṇtreśn. Ś rmembrd ẃt Mr. Naitli hd wns sd t hr abt Mr. Eltn, ɖ cōśn h hd gvn, ɖ cnviẋn h hd pṛfest ɖt Mr. Eltn wd nvr mari indiscritli; n bluśt t ʈnc hǎ mć truwr a nolij v hiz caṛctr hd bn ɖr śoun ɖn eni ś hd rīćt hrslf. It wz dredf̣li morṭfayñ; bt Mr. Eltn wz pruvñ himslf, in mni rspcts, ɖ vri rvrs v ẃt ś hd mnt n b’livd him; prǎd, asymñ, cnsitd; vri fl v hiz ǒn clemz, n litl cnsrnd abt ɖ fīlñz v uɖrz.

Contrri t ɖ yźl cors v ʈñz, Mr. Eltn’z wontñ t pe hiz adresz t hr hd sunc him in hr opińn. Hiz pṛfeśnz n hiz pṛpozlz dd him no srvis. Ś ʈt nʈñ v hiz ataćmnt, n wz insultd bî hiz hops. H wontd t mari wel, n hvñ ɖ aṛgns t rêz hiz îz t hr, pritndd t b in luv; bt ś wz prf̣cli īzi az t hiz nt suf̣rñ eni dis’pôntmnt ɖt nīd b cerd fr. Ɖr hd bn no riyl afẋn îɖr in hiz lanḡj or manrz. Saiz n fîn wrdz hd bn gvn in abundns; bt ś cd hardli dvîz eni set v xpreśnz, or fansi eni ton v vôs, les alaid wɖ riyl luv. Ś nīd nt trubl hrslf t piti him. H onli wontd t agrandîz n inrić himslf; n f Mis Wŭdhǎs v Hārtfīld, ɖ éres v ʈrti ʈǎznd pǎndz, wr nt qt so īẓli obtend az h hd fansid, h wd sn trî fr Mis Smbdi-Els wɖ twenti, or wɖ ten.

Bt—ɖt h śd tōc v incurijmnt, śd cnsidr hr az awer v hiz vyz, axptñ hiz atnśnz, mīnñ (in śort), t mari him!—śd s’poz himslf hr īql in cnẋn or mînd!—lc dǎn upn hr frend, so wel unḍstandñ ɖ gṛdeśnz v ranc b’lo him, n b so blînd t ẃt rouz abv, az t fansi himslf śowñ no prizumśn in adresñ hr!—It wz most pṛvocñ.

Phps it wz nt fer t xpct him t fīl hǎ vri mć h wz hr infirịr in taḷnt, n ol ɖ elignsiz v mînd. Ɖ vri wont v sć iqoḷti mt privnt hiz pspśn v it; bt h mst nǒ ɖt in fortyn n consiqns ś wz gretli hiz s’pirịr. H mst nǒ ɖt ɖ Wŭdhǎsz hd bn setld fr sevṛl jeṇreśnz at Hārtfīld, ɖ yungr branć v a vri enćnt faṃli—n ɖt ɖ Eltnz wr nbdi. Ɖ landd proṗti v Hārtfīld srtnli wz incnsidṛbl, biyñ bt a sort v noć in ɖ Donwél Abi istet, t ẃć ol ɖ rest v Hîḅri b’loñd; bt ɖer fortyn, fṛm uɖr sorsz, wz sć az t mc ɖm scersli secnḍri t Donwél Abi itslf, in evri uɖr cnd v consiqns; n ɖ Wŭdhǎsz hd loñ hld a hî ples in ɖ cnsiḍreśn v ɖ nebrhd ẃć Mr. Eltn hd frst entrd nt tū yirz ago, t mc hiz we az h cd, wɖt eni alaynsz bt in tred, or enʈñ t rec̣mnd him t notis bt hiz sićueśn n hiz sviḷti.—Bt h hd fansid hr in luv wɖ him; ɖt evidntli mst hv bn hiz dpndns; n aftr revñ a litl abt ɖ sīmñ incngruwti v jntl manrz n a cnsitd hed, Ema wz oblîjd in comn oṇsti t stop n admit ɖt hr ǒn bhevyr t him hd bn so cmplesnt n oblîjñ, so fl v crṭsi n atnśn, az (s’pozñ hr riyl motiv unṗsivd) mt woṛnt a man v ordnri obẓveśn n delic̣si, lîc Mr. Eltn, in fansiyñ himslf a vri dsîdd feṿrit. F ś hd so misintrpṛtd hiz fīlñz, ś hd litl rît t wundr ɖt h, wɖ slf-inṭrest t blînd him, śd hv mstecn hrz.

Ɖ frst err n ɖ wrst lei at hr dor. It wz fūliś, it wz roñ, t tec so activ a part in brññ eni tū ppl tgɖr. It wz advnćrñ tù far, asymñ tù mć, mcñ lît v ẃt òt t b sirịs, a tric v ẃt òt t b simpl. Ś wz qt cnsrnd n aśemd, n rzolvd t d sć ʈñz no mor.

“Hir hv I,” sd ś, “acć̣li tōct pur Harịt intu biyñ vri mć ataćt t ɖs man. Ś mt nvr hv ʈt v him bt fr m; n srtnli nvr wd hv ʈt v him wɖ hop, f I hd nt aśurd hr v hiz ataćmnt, fr ś z az modist n humbl az I yst t ʈnc him. Ǒ! ɖt I hd bn saṭsfaid wɖ pswedñ hr nt t axpt yuñ Martin. Ɖr I wz qt rît. Ɖt wz wel dn v m; bt ɖr I śd hv stopt, n left ɖ rest t tîm n ćans. I wz intṛdysñ hr intu gd cumṗni, n gvñ hr ɖ oṗtyṇti v plizñ smwn wrʈ hvñ; I òt nt t hv atmtd mor. Bt nǎ, pur grl, hr pīs z cut p fr sm tîm. I hv bn bt haf a frend t hr; n f ś wr nt t fīl ɖs dis’pôntmnt so vri mć, I am śr I hv nt an îdīa v enbdi els hu wd b at ol dzîṛbl fr hr;—Wiłm Cǒx—Ǒ! no, I cd nt indyr Wiłm Cǒx—a prt yuñ loyr.”

Ś stopt t bluś n laf at hr ǒn rlaps, n ɖen rzymd a mor sirịs, mor dspiṛtñ cojteśn upn ẃt hd bn, n mt b, n mst b. Ɖ dstresñ xpḷneśn ś hd t mc t Harịt, n ol ɖt pur Harịt wd b suf̣rñ, wɖ ɖ ōcẉdnis v fyćr mītñz, ɖ dificltiz v cntinywñ or discntinywñ ɖ aqentns, v sbdywñ fīlñz, cnsilñ rzntmnt, n avôdñ eclā, wr inuf t okpî hr in most unmrʈfl rfleẋnz sm tîm longr, n ś wnt t bed at last wɖ nʈñ setld bt ɖ cnviẋn v hr hvñ blundrd most dredf̣li.

T yʈ n naćṛl ćirflnis lîc Ema’z, ɖo undr temprri glūm at nît, ɖ rtrn v de wl hardli fel t brñ rtrn v spirits. Ɖ yʈ n ćirflnis v mornñ r in hapi anaḷji, n v pǎrfl oṗreśn; n f ɖ dstres b nt pôńnt inuf t cīp ɖ îz unclozd, ɖe wl b śr t opn t snseśnz v sofnd pen n brîtr hop.

Ema got p on ɖ moro mor dspozd fr cumf̣t ɖn ś hd gn t bed, mor redi t si alivieśnz v ɖ īvl bfr hr, n t dpnd on gtñ tolṛbli ǎt v it.

It wz a gret conṣleśn ɖt Mr. Eltn śd nt b riyli in luv wɖ hr, or so ptiklrli emịbl az t mc it śocñ t dis’pônt him—ɖt Harịt’s nećr śd nt b v ɖt s’pirịr sort in ẃć ɖ fīlñz r most akt n rtntiv—n ɖt ɖr cd b no nseṣti fr enbdi’z nwñ ẃt hd pást xpt ɖ ʈri prinsiplz, n ispeṣ́li fr hr faɖr’z biyñ gvn a momnt’s unīzinis abt it.

Ɖz wr vri ćirñ ʈts; n ɖ sît v a gret dīl v sno on ɖ grǎnd dd hr frɖr srvis, fr enʈñ wz welcm ɖt mt jusṭfî ɖer ol ʈri biyñ qt asundr at preznt.

Ɖ weɖr wz most fevṛbl fr hr; ɖo Crisṃs De, ś cd nt g t ćrć. Mr. Wŭdhǎs wd hv bn mizṛbl hd hiz dōtr atmtd it, n ś wz ɖrfr sef fṛm îɖr xîtñ or rsivñ unpleznt n most unsūṭbl îdīaz. Ɖ grǎnd cuvrd wɖ sno, n ɖ atṃsfir in ɖt unsetld stet btwn frost n ʈw, ẃć z v ol uɖrz ɖ most unfrendli fr x’sîz, evri mornñ bginñ in ren or sno, n evri īvnñ setñ in t frīz, ś wz fr mni dez a most onṛbl priznr. No inṭcors wɖ Harịt poṣbl bt bî not; no ćrć fr hr on Súnde eni mor ɖn on Crisṃs De; n no nīd t fînd xksz fr Mr. Eltn’z absntñ himslf.

It wz weɖr ẃć mt ferli cnfîn evrbdi at hom; n ɖo ś hopt n b’livd him t b riyli tecñ cumf̣t in sm ssayti or uɖr, it wz vri pleznt t hv hr faɖr so wel saṭsfaid wɖ hiz biyñ ol alon in hiz ǒn hǎs, tù wîz t str ǎt; n t hír him se t Mr. Naitli, hūm no weɖr cd cīp intîrli fṛm ɖm,—

“Ā! Mr. Naitli, ẃ d nt y ste at hom lîc pur Mr. Eltn?”

Ɖz dez v cnfînmnt wd hv bn, bt fr hr prîṿt pplex̣tiz, rmarcbli cumftbl, az sć s’cluźn xacli sūtd hr bruɖr, huz fīlñz mst olwz b v gret importns t hiz cmpańnz; n h hd, bsdz, so ʈuṛli clird of hiz il hymr at Randlz, ɖt hiz amịblnis nvr feld him jrñ ɖ rest v hiz ste at Hārtfīld. H wz olwz agriybl n oblîjñ, n spīcñ plezntli v evrbdi. Bt wɖ ol ɖ hops v ćirflnis, n ol ɖ preznt cumf̣t v dle, ɖr wz stl sć an īvl haññ ovr hr in ɖ aur v xpḷneśn wɖ Harịt, az md it imposbl fr Ema t b evr prf̣cli at īz.


___

M

r. n Msz. Jon Naitli wr nt dtend loñ at Hārtfīld. Ɖ weɖr sn impruvd inuf fr ɖoz t muv hu mst muv; n Mr. Wŭdhǎs hvñ, az yźl, traid t pswed hiz dōtr t ste bhnd wɖ ol hr ćildṛn, wz oblîjd t si ɖ hol parti set of, n rtrn t hiz lamnteśnz ovr ɖ desṭni v pur Iẓbela;—ẃć pur Iẓbela, pasñ hr lîf wɖ ɖoz ś dǒtd on, fl v ɖer merits, blînd t ɖer fōlts, n olwz iṇsntli bizi, mt hv bn a modl v rît feṃnin hapinis.

Ɖ īvnñ v ɖ vri de on ẃć ɖe wnt bròt a not fṛm Mr. Eltn t Mr. Wŭdhǎs, a loñ, sivl, seṛmońs not, t se, wɖ Mr. Eltn’z bst complimnts, “ɖt h wz pṛpozñ t līv Hîḅri ɖ folowñ mornñ in hiz we t Baʈ; ẃr, in cmplayns wɖ ɖ presñ intritiz v sm frendz, h hd ingejd t spend a fy wīcs, n vri mć rgretd ɖ imposbiḷti h wz undr, fṛm verịs srcmstansz v weɖr n biznis, v tecñ a prsnl līv v Mr. Wŭdhǎs, v huz frendli sviḷtiz h śd evr rten a gretfl sns—n hd Mr. Wŭdhǎs eni cmandz, śd b hapi t atnd t ɖm.”

Ema wz most agriybli s’prîzd.—Mr. Eltn’z absns jst at ɖs tîm wz ɖ vri ʈñ t b dzîrd. Ś admîrd him fr cntrîvñ it, ɖo nt ebl t gv him mć credit fr ɖ manr in ẃć it wz anǎnst. Rzntmnt cd nt hv bn mor plenli spocn ɖn in a sviḷti t hr faɖr, fṛm ẃć ś wz so pôntidli xcludd. Ś hd nt īvn a śer in hiz oṗnñ complimnts.—Hr nem wz nt mnśnd;—n ɖr wz so strîcñ a ćenj in ol ɖs, n sć an il-jujd s’lemṇti v līvtecñ in hiz gresfl acnolijmnts, az ś ʈt, at frst, cd nt iscep hr faɖr’z sspiśn.

It dd, hvr.—Hr faɖr wz qt tecn p wɖ ɖ s’prîz v so sudn a jrni, n hiz firz ɖt Mr. Eltn mt nvr gt sefli t ɖ end v it, n sw nʈñ xtrordnri in hiz lanḡj. It wz a vri ysfl not, fr it s’plaid ɖm wɖ freś matr fr ʈt n convseśn jrñ ɖ rest v ɖer lonli īvnñ. Mr. Wŭdhǎs tōct ovr hiz alarmz, n Ema wz in spirits t pswed ɖm awe wɖ ol hr yźl promttyd.

Ś nǎ rzolvd t cīp Harịt no longr in ɖ darc. Ś hd rīzn t b’liv hr nirli rcuvrd fṛm hr cold, n it wz dzîṛbl ɖt ś śd hv az mć tîm az poṣbl fr gtñ ɖ betr v hr uɖr cmplent bfr ɖ jntlmn’z rtrn. Ś wnt t Msz. Godard’z acordñli ɖ vri nxt de, t unḍgo ɖ nesṣri penns v cḿṇceśn; n a svir wn it wz.—Ś hd t dstrô ol ɖ hops ẃć ś hd bn so industrịsli fīdñ—t apir in ɖ ungreśs caṛctr v ɖ wn prifŕd—n acnolij hrslf grosli mstecn n mis-jujñ in ol hr îdīaz on wn subjict, ol hr obẓveśnz, ol hr cnviẋnz, ol hr prof̣siz fr ɖ last six wīcs.

Ɖ cnfeśn cmplitli rnyd hr frst śem—n ɖ sît v Harịt’s tirz md hr ʈnc ɖt ś śd nvr b in ćaṛti wɖ hrslf agn.

Harịt bòr ɖ intelijns vri wel—blemñ nbdi—n in evrʈñ tsṭfayñ sć an injenẏsnis v disṗziśn n loli opińn v hrslf, az mst apir wɖ ptiklr advantij at ɖt momnt t hr frend.

Ema wz in ɖ hymr t valy simpliṣti n moḍsti t ɖ utmost; n ol ɖt wz emịbl, ol ɖt òt t b ataćñ, sīmd on Harịt’s sîd, nt hr ǒn. Harịt dd nt cnsidr hrslf az hvñ enʈñ t cmplen v. Ɖ afẋn v sć a man az Mr. Eltn wd hv bn tù gret a dstñśn.—Ś nvr cd hv dzrvd him—n nbdi bt so parśl n cînd a frend az Mis Wŭdhǎs wd hv ʈt it poṣbl.

Hr tirz fél abundntli—bt hr grīf wz so trūli artlis, ɖt no digṇti cd hv md it mor rspctbl in Ema’z îz—n ś lisnd t hr n traid t cnsol hr wɖ ol hr hart n unḍstandñ—riyli fr ɖ tîm cnvinst ɖt Harịt wz ɖ s’pirịr crīćr v ɖ tū—n ɖt t rzmbl hr wd b mor fr hr ǒn welfér n hapinis ɖn ol ɖt jīńs or intelijns cd d.

It wz rɖr tù lêt in ɖ de t set abt biyñ simpl-mîndd n ignṛnt; bt ś left hr wɖ evri prīvịs reẓluśn cnfrmd v biyñ humbl n dscrit, n rpresñ imaɉneśn ol ɖ rest v hr lîf. Hr secnd dyti nǎ, infirịr onli t hr faɖr’z clemz, wz t pṛmot Harịt’s cumf̣t, n indevr t pruv hr ǒn afẋn in sm betr meʈ̇d ɖn bî mać-mcñ. Ś got hr t Hārtfīld, n śoud hr ɖ most unvẹriyñ cîndnis, strîvñ t okpî n aḿz hr, n bî bcs n convseśn, t drîv Mr. Eltn fṛm hr ʈts.

Tîm, ś ń, mst b alaud fr ɖs biyñ ʈuṛli dn; n ś cd s’poz hrslf bt an indifṛnt juj v sć matrz in jenṛl, n vri inadiqt t simṗʈîz in an ataćmnt t Mr. Eltn in ptiklr; bt it sīmd t hr rīzṇbl ɖt at Harịt’s ej, n wɖ ɖ intîr xtñśn v ol hop, sć a progres mt b md twdz a stet v cmpoźr bî ɖ tîm v Mr. Eltn’z rtrn, az t alǎ ɖm ol t mīt agn in ɖ comn rūtīn v aqentns, wɖt eni denjr v btreyñ sntimnts or incrisñ ɖm.

Harịt dd ʈnc him ol pfẋn, n mntend ɖ non-xistns v enbdi īql t him in prsn or gdnis—n dd, in truʈ, pruv hrslf mor reẓlutli in luv ɖn Ema hd fsin; bt yt it apird t hr so naćṛl, so inevitbl t strîv agnst an incḷneśn v ɖt sort unriqîtd, ɖt ś cd nt comprihnd its cntinywñ vri loñ in īql fors.

F Mr. Eltn, on hiz rtrn, md hiz ǒn indifṛns az evidnt n indybitbl az ś cd nt dǎt h wd añśsli d, ś cd nt imajin Harịt’s psistñ t ples hr hapinis in ɖ sît or ɖ rec̣leẋn v him.

Ɖer biyñ fixt, so abṣlutli fixt, in ɖ sem ples, wz bad fr ć, fr ol ʈri. Nt wn v ɖm hd ɖ pǎr v rmuvl, or v ifctñ eni mtirịl ćenj v ssayti. Ɖe mst incǎntr ć uɖr, n mc ɖ bst v it.

Harịt wz farɖr unforćṇt in ɖ ton v hr cmpańnz at Msz. Godard’z; Mr. Eltn biyñ ɖ aḍreśn v ol ɖ tīćrz n gret grlz in ɖ scūl; n it mst b at Hārtfīld onli ɖt ś cd hv eni ćans v hírñ him spocn v wɖ cūlñ moḍreśn or rpeḷnt truʈ. Ẃr ɖ wūnd hd bn gvn, ɖr mst ɖ kr b faund f enẃr; n Ema flt ɖt, tl ś sw hr in ɖ we v kr, ɖr cd b no tru pīs fr hrslf.


___

M

r. Franc Ćrćl dd nt cm. Ẃn ɖ tîm pṛpozd drù nir, Msz. Wsṭn’z firz wr jusṭfaid in ɖ arîvl v a letr v xks. Fr ɖ preznt, h cd nt b sperd, t hiz “vri gret mortif̣ceśn n rgret; bt stl h lct fwd wɖ ɖ hop v cmñ t Randlz at no distnt pirịd.”

Msz. Wsṭn wz xidñli dis’pôntd—mć mor dis’pôntd, in fact, ɖn hr huzbnd, ɖo hr dpndns on siyñ ɖ yuñ man hd bn so mć mor sobr: bt a sanḡn tmpr, ɖo fr evr xpctñ mor gd ɖn ocŕz, dz nt olwz pe fr its hops bî eni pṛporśṇt dpreśn. It sn flîz ovr ɖ preznt fełr, n bginz t hop agn. Fr haf an aur Mr. Wsṭn wz s’prîzd n sori; bt ɖen h bgan t psiv ɖt Franc’s cmñ tū or ʈri munʈs lêtr wd b a mć betr plan; betr tîm v yir; betr weɖr; n ɖt h wd b ebl, wɖt eni dǎt, t ste cnsidṛbli longr wɖ ɖm ɖn f h hd cm snr.

Ɖz fīlñz rapidli rstord hiz cumf̣t, ẃl Msz. Wsṭn, v a mor aprihnsiv disṗziśn, fōrsw nʈñ bt a reṗtiśn v xksz n dlez; n aftr ol hr cnsrn fr ẃt hr huzbnd wz t sufr, sufrd a gret dīl mor hrslf.

Ema wz nt at ɖs tîm in a stet v spirits t cer riyli abt Mr. Franc Ćrćl’z nt cmñ, xpt az a dis’pôntmnt at Randlz. Ɖ aqentns at preznt hd no ćarm fr hr. Ś wontd, rɖr, t b qayt, n ǎt v tmteśn; bt stl, az it wz dzîṛbl ɖt ś śd apir, in jenṛl, lîc hr yźl slf, ś tc cer t xpres az mć inṭrest in ɖ srcmstans, n entr az wormli intu Mr. n Msz. Wsṭn’z dis’pôntmnt, az mt naćṛli b’loñ t ɖer frendśp.

Ś wz ɖ frst t anǎns it t Mr. Naitli; n xclemd qt az mć az wz nesṣri, (or, biyñ actñ a part, phps rɖr mor,) at ɖ conduct v ɖ Ćrćlz, in cīpñ him awe. Ś ɖen pṛsidd t se a gd dīl mor ɖn ś flt, v ɖ advantij v sć an adiśn t ɖer cnfînd ssayti in Suri; ɖ pleźr v lcñ at smbdi ny; ɖ gāḷde t Hîḅri intîr, ẃć ɖ sît v him wd hv md; n endñ wɖ rfleẋnz on ɖ Ćrćlz agn, faund hrslf d’recli involvd in a dis’grīmnt wɖ Mr. Naitli; n, t hr gret aḿzmnt, psivd ɖt ś wz tecñ ɖ uɖr sîd v ɖ qsćn fṛm hr riyl opińn, n mcñ ys v Msz. Wsṭn’z arğmnts agnst hrslf.

“Ɖ Ćrćlz r vri lîcli in fōlt,” sd Mr. Naitli, cūli; “bt I der se h mt cm f h wd.”

“I d nt nǒ ẃ y śd se so. H wśz xidñli t cm; bt hiz uncl n ānt wl nt sper him.”

“I canot b’liv ɖt h hz nt ɖ pǎr v cmñ, f h md a pônt v it. It z tù unlîcli, fr m t b’liv it wɖt prūf.”

“Hǎ od y r! Ẃt hz Mr. Franc Ćrćl dn, t mc y s’poz him sć an uņaćṛl crīćr?”

“I am nt s’pozñ him at ol an uņaćṛl crīćr, in sspctñ ɖt h me hv lrnt t b abv hiz cnẋnz, n t cer vri litl fr enʈñ bt hiz ǒn pleźr, fṛm livñ wɖ ɖoz hu hv olwz set him ɖ xampl v it. It z a gret dīl mor naćṛl ɖn wn cd wś, ɖt a yuñ man, bròt p bî ɖoz hu r prǎd, l’gźurịs, n slfiś, śd b prǎd, l’gźurịs, n slfiś tù. F Franc Ćrćl hd wontd t si hiz faɖr, h wd hv cntrîvd it btwn Sptmbr n Jańri. A man at hiz ej—ẃt z h?—ʈri or for-n-twenti—canot b wɖt ɖ mīnz v dwñ az mć az ɖt. It z imposbl.”

“Ɖt’s īẓli sd, n īẓli flt bî y, hu hv olwz bn yr ǒn mastr. Y r ɖ wrst juj in ɖ wrld, Mr. Naitli, v ɖ dificltiz v dpndns. Y d nt nǒ ẃt it z t hv tmprz t manij.”

“It z nt t b cnsivd ɖt a man v ʈri or for-n-twenti śd nt hv liḅti v mînd or lim t ɖt amǎnt. H canot wont muni—h canot wont leźr. W nǒ, on ɖ contrri, ɖt h hz so mć v bʈ, ɖt h z glad t gt rid v ɖm at ɖ îdlist hōnts in ɖ cñdm. W hír v him fr evr at sm wōṭrñples or uɖr. A litl ẃl ago, h wz at Weṃʈ. Ɖs pruvz ɖt h cn līv ɖ Ćrćlz.”

“Yes, smtmz h cn.”

“N ɖoz tîmz r ẃnvr h ʈncs it wrʈ hiz ẃl; ẃnvr ɖr z eni tmteśn v pleźr.”

“It z vri unfer t juj v enbdi’z conduct, wɖt an intiṃt nolij v ɖer sićueśn. Nbdi, hu hz nt bn in ɖ intirịr v a faṃli, cn se ẃt ɖ dificltiz v eni indivijl v ɖt faṃli me b. W òt t b aqentd wɖ Enscm, n wɖ Msz. Ćrćl’z tmpr, bfr w pritnd t dsîd upn ẃt hr nefy cn d. H me, at tîmz, b ebl t d a gret dīl mor ɖn h cn at uɖrz.”

“Ɖr z wn ʈñ, Ema, ẃć a man cn olwz d, f h ćuzz, n ɖt z, hiz dyti; nt bî mnuṿrñ n finesñ, bt bî vigr n reẓluśn. It z Franc Ćrćl’z dyti t pe ɖs atnśn t hiz faɖr. H nz it t b so, bî hiz proṃsz n meṣjz; bt f h wśt t d it, it mt b dn. A man hu flt rîtli wd se at wns, simpli n reẓlutli, t Msz. Ćrćl—‘Evri sacṛfîs v mir pleźr y wl olwz fînd m redi t mc t yr cnvińns; bt I mst g n si mî faɖr imīɉtli. I nǒ h wd b hrt bî mî felñ in sć a marc v rspct t him on ɖ preznt oceźn. I śl, ɖrfr, set of tmoro.’—F h wd se so t hr at wns, in ɖ ton v dsiźn bcmñ a man, ɖr wd b no opziśn md t hiz gwñ.”

“No,” sd Ema, lafñ; “bt phps ɖr mt b sm md t hiz cmñ bac agn. Sć lanḡj fr a yuñ man intîrli dpndnt, t yz!—Nbdi bt y, Mr. Naitli, wd imajin it poṣbl. Bt y hv nt an îdīa v ẃt z reqzit in sićueśnz d’recli oṗzit t yr ǒn. Mr. Franc Ćrćl t b mcñ sć a spīć az ɖt t ɖ uncl n ānt, hu hv bròt him p, n r t pṛvîd fr him!—Standñ p in ɖ midl v ɖ rūm, I s’poz, n spīcñ az lǎd az h cd!—Hǎ cn y imajin sć conduct practicbl?”

“Dpnd upn it, Ema, a snṣbl man wd fînd no dificlti in it. H wd fīl himslf in ɖ rît; n ɖ decḷreśn—md, v cors, az a man v sns wd mc it, in a propr manr—wd d him mor gd, rêz him hayr, fix hiz inṭrest strongr wɖ ɖ ppl h dpndd on, ɖn ol ɖt a lîn v śifts n xpīdịnts cn evr d. Rspct wd b add t afẋn. Ɖe wd fīl ɖt ɖe cd trust him; ɖt ɖ nefy hu hd dn rîtli bî hiz faɖr, wd d rîtli bî ɖm; fr ɖe nǒ, az wel az h dz, az wel az ol ɖ wrld mst nǒ, ɖt h òt t pe ɖs vizit t hiz faɖr; n ẃl mīnli xrtñ ɖer pǎr t dle it, r in ɖer hārts nt ʈncñ ɖ betr v him fr sbmitñ t ɖer ẃimz. Rspct fr rît conduct z flt bî evrbdi. F h wd act in ɖs sort v manr, on prínsipl, cnsistntli, reğlrli, ɖer litl mîndz wd bnd t hiz.”

“I rɖr dǎt ɖt. Y r vri fond v bndñ litl mîndz; bt ẃr litl mîndz b’loñ t rić ppl in oʈoṛti, I ʈnc ɖe hv a nac v swelñ ǎt, tl ɖe r qt az unmaniɉbl az gret wnz. I cn imajin, ɖt f y, az y r, Mr. Naitli, wr t b trnsportd n plest ol at wns in Mr. Franc Ćrćl’z sićueśn, y wd b ebl t se n d jst ẃt y hv bn rec̣mndñ fr him; n it mt hv a vri gd ifct. Ɖ Ćrćlz mt nt hv a wrd t se in rtrn; bt ɖen, y wd hv no habits v rli obīdịns n loñ obzrvns t brec ʈru. T him hu hz, it mt nt b so īzi t brst fʈ at wns intu prfict indipndns, n set ol ɖer clemz on hiz grattyd n rgard at nòt. H me hv az stroñ a sns v ẃt wd b rît, az y cn hv, wɖt biyñ so īql, undr ptiklr srcmstansz, t act p t it.”

“Ɖen it wd nt b so stroñ a sns. F it feld t pṛdys īql xrśn, it cd nt b an īql cnviẋn.”

“Ǒ, ɖ difṛns v sićueśn n habit! I wś y wd trî t unḍstand ẃt an emịbl yuñ man me b lîcli t fīl in d’recli opozñ ɖoz, hūm az ćîld n bô h hz bn lcñ p t ol hiz lîf.”

“Ǎr emịbl yuñ man z a vri wìc yuñ man, f ɖs b ɖ frst oceźn v hiz cariyñ ʈru a reẓluśn t d rît agnst ɖ wl v uɖrz. It òt t hv bn a habit wɖ him bî ɖs tîm, v folowñ hiz dyti, instd v cnsultñ xpīdịnsi. I cn alǎ fr ɖ firz v ɖ ćîld, bt nt v ɖ man. Az h bcem raśnl, h òt t hv rǎzd himslf n śecn of ol ɖt wz unwrɖi in ɖer oʈoṛti. H òt t hv opozd ɖ frst atmt on ɖer sîd t mc him slît hiz faɖr. Hd h bgun az h òt, ɖr wd hv bn no dificlti nǎ.”

“W śl nvr agri abt him,” craid Ema; “bt ɖt z nʈñ xtrordnri. I hv nt ɖ līst îdīa v hiz biyñ a wìc yuñ man: I fīl śr ɖt h z nt. Mr. Wsṭn wd nt b blînd t foli, ɖo in hiz ǒn sun; bt h z vri lîcli t hv a mor yīldñ, cmplayñ, mîld disṗziśn ɖn wd sūt yr nośnz v man’z pfẋn. I der se h hz; n ɖo it me cut him of fṛm sm advantjz, it wl s’kr him mni uɖrz.”

“Yes; ol ɖ advantjz v sitñ stil ẃn h òt t muv, n v līdñ a lîf v mir îdl pleźr, n fansiyñ himslf xtrimli xprt in fîndñ xksz fr it. H cn sit dǎn n rait a fîn fluṛśñ letr, fl v pṛfeśnz n fōlshdz, n pswed himslf ɖt h hz hit upn ɖ vri bst meʈ̇d in ɖ wrld v prizrvñ pīs at hom n privntñ hiz faɖr’z hvñ eni rît t cmplen. Hiz letrz dsgust m.”

“Yr fīlñz r snğlr. Ɖe sīm t saṭsfî evrbdi els.”

“I sspct ɖe d nt saṭsfî Msz. Wsṭn. Ɖe hardli cn saṭsfî a wmn v hr gd sns n qc fīlñz: standñ in a muɖr’z ples, bt wɖt a muɖr’z afẋn t blînd hr. It z on hr acǎnt ɖt atnśn t Randlz z dubli dy, n ś mst dubli fīl ɖ omiśn. Hd ś bn a prsn v consiqns hrslf, h wd hv cm I der se; n it wd nt hv sigṇfaid ẃɖr h dd or no. Cn y ʈnc yr frend bhnd-hand in ɖz sort v cnsiḍreśnz? D y s’poz ś dz nt ofn se ol ɖs t hrslf? No, Ema, yr emịbl yuñ man cn b emịbl onli in Frenć, nt in Ñgliś. H me b vri aimable, hv vri gd manrz, n b vri agriybl; bt h cn hv no Ñgliś delic̣si twdz ɖ fīlñz v uɖr ppl: nʈñ riyli emịbl abt him.”

“Y sīm dtrmind t ʈnc il v him.”

“M!—nt at ol,” rplaid Mr. Naitli, rɖr dsplizd; “I d nt wont t ʈnc il v him. I śd b az redi t acnolij hiz merits az eni uɖr man; bt I hír v nn, xpt ẃt r mirli prsnl; ɖt h z wel-groun n gd-lcñ, wɖ smuɖ, plōẓbl manrz.”

“Wel, f h hv nʈñ els t rec̣mnd him, h wl b a treźr at Hîḅri. W d nt ofn lc upn fîn yuñ men, wel-bréd n agriybl. W mst nt b nîs n asc fr ol ɖ vrćuz intu ɖ bargin. Canot y imajin, Mr. Naitli, ẃt a snseśn hiz cmñ wl pṛdys? Ɖr wl b bt wn subjict ʈrt ɖ paṛśz v Donwél n Hîḅri; bt wn inṭrest—wn objict v krioṣti; it wl b ol Mr. Franc Ćrćl; w śl ʈnc n spīc v nbdi els.”

“Y wl xkz mî biyñ so mć ovr-pǎrd. F I fînd him cnvrsbl, I śl b glad v hiz aqentns; bt f h z onli a ćaṭrñ cocscom, h wl nt okpî mć v mî tîm or ʈts.”

“Mî îdīa v him z, ɖt h cn adapt hiz convseśn t ɖ test v evrbdi, n hz ɖ pǎr az wel az ɖ wś v biyñ yṇvrṣli agriybl. T y, h wl tōc v farmñ; t m, v drw̃ or ḿzic; n so on t evrbdi, hvñ ɖt jenṛl inf̣meśn on ol subjicts ẃć wl inebl him t folo ɖ līd, or tec ɖ līd, jst az pṛprayti me rqîr, n t spīc xtrimli wel on ć; ɖt z mî îdīa v him.”

“N mîn,” sd Mr. Naitli wormli, “z, ɖt f h trn ǎt enʈñ lîc it, h wl b ɖ most insufṛbl felo briɖñ! Ẃt! at ʈri-n-twenti t b ɖ cñ v hiz cumṗni—ɖ gret man—ɖ practist poḷtiśn, hu z t rīd evrbdi’z caṛctr, n mc evrbdi’z taḷnts cndys t ɖ dsple v hiz ǒn s’pirioṛti; t b dspnsñ hiz flaṭriz arnd, ɖt h me mc ol apir lîc fūlz cmperd wɖ himslf! Mî dir Ema, yr ǒn gd sns cd nt indyr sć a pupi ẃn it cem t ɖ pônt.”

“I wl se no mor abt him,” craid Ema, “y trn evrʈñ t īvl. W r bʈ preɉdist; y agnst, I fr him; n w hv no ćans v agriyñ tl h z riyli hir.”

“Preɉdist! I am nt preɉdist.”

“Bt I am vri mć, n wɖt biyñ at ol aśemd v it. Mî luv fr Mr. n Msz. Wsṭn gvz m a dsîdd preɉdis in hiz fevr.”

“H z a prsn I nvr ʈnc v fṛm wn munʈ’s end t anɖr,” sd Mr. Naitli, wɖ a dgri v vxeśn, ẃć md Ema imīɉtli tōc v smʈñ els, ɖo ś cd nt comprihnd ẃ h śd b angri.

T tec a dslîc t a yuñ man, onli bcz h apird t b v a difṛnt disṗziśn fṛm himslf, wz unwrɖi ɖ riyl liḅraḷti v mînd ẃć ś wz olwz yst t acnolij in him; fr wɖ ol ɖ hî opińn v himslf, ẃć ś hd ofn leid t hiz ćarj, ś hd nvr bfr fr a momnt s’pozd it cd mc him unjust t ɖ merit v anɖr.

Clasics in Ñspel: FRANKENSTEIN, by Mary Shelley

(Frankenstein, or The Modern Prometheus, by Mary Shelley, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.)

CONTENTS

Letrz

Ćaptrz
123456789101112131415161718192021222324


Letr 1

St. Pīṭzbrg, Ds. 11ʈ, 17—

T Msz. Savil, Ñgḷnd

Y wl rjôs t hír ɖt no dzastr hz acumṗnid ɖ cmnsmnt v an enṭprîz ẃć y hv rgardd wɖ sć īvl fōrbodñz. I arîvd hir yesṭde, n mî frst tasc z t aśur mî dir sistr v mî welfér n incrisñ confidns in ɖ s’xes v mî unḍtecñ.

I am olrdi far norʈ v Lundn, n az I wōc in ɖ strīts v Pīṭzbrg, I fīl a cold norɖn brīz ple upn mî ćīcs, ẃć bresz mî nrvz n filz m wɖ dlît. D y unḍstand ɖs fīlñ? Ɖs brīz, ẃć hz travld fṛm ɖ rījnz twdz ẃć I am advansñ, gvz m a fōrtest v ɖoz îsi clîmz. Inspiṛtd bî ɖs wind v promis, mî dêdrīmz bcm mor frvnt n vivid. I trî in ven t b pswedd ɖt ɖ pol z ɖ sīt v frost n deẓleśn; it evr priznts itslf t mî imaɉneśn az ɖ rījn v byti n dlît. Ɖr, Marġrit, ɖ sún z fr evr viẓbl, its brōd disc jst scrtñ ɖ hrîzn n dfyzñ a ppećl splendr. Ɖr—fr wɖ yr līv, mî sistr, I wl pt sm trust in prisidñ naṿgetrz—ɖr sno n frost r baniśt; n, sêlñ ovr a cām sì, w me b woftd t a land s’pasñ in wundrz n in byti evri rījn hiɖrtu dscuvrd on ɖ habitbl glob. Its pṛduẋnz n fīćrz me b wɖt xampl, az ɖ fnoṃna v ɖ hevnli bodiz undǎtidli r in ɖoz undiscuvrd soḷtydz. Ẃt me nt b xpctd in a cuntri v itrnl lît? I me ɖr dscuvr ɖ wundṛs pǎr ẃć atracts ɖ nīdl n me reğlet a ʈǎznd s’lesćl obẓveśnz ɖt rqîr onli ɖs vôij t rendr ɖer sīmñ xntriṣtiz cnsistnt fr evr. I śl seśiet mî ardnt krioṣti wɖ ɖ sît v a part v ɖ wrld nvr bfr viẓtd, n me tréd a land nvr bfr imprintd bî ɖ ft v man. Ɖz r mî intîsmnts, n ɖe r sfiśnt t concr ol fir v denjr or deʈ n t indys m t cmns ɖs l’borịs vôij wɖ ɖ jô a ćîld fīlz ẃn h imbarcs in a litl bot, wɖ hiz hoḷde mêts, on an xpdiśn v dscuṿri p hiz netiv rivr. Bt s’pozñ ol ɖz cnjcćrz t b fōls, y canot cntst ɖ inestiṃbl beṇfit ẃć I śl cnfŕ on ol man-cnd, t ɖ last jeṇreśn, bî dscuṿrñ a pasij nir ɖ pol t ɖoz cuntriz, t rīć ẃć at preznt so mni munʈs r reqzit; or bî aṣtenñ ɖ sīcrit v ɖ magnit, ẃć, f at ol poṣbl, cn onli b ifctd bî an unḍtecñ sć az mîn.

Ɖz rfleẋnz hv dspeld ɖ ajteśn wɖ ẃć I bgan mî letr, n I fīl mî hart glo wɖ an inʈyziazm ẃć eḷvets m t hevn, fr nʈñ cntribyts so mć t tranqlîz ɖ mînd az a stedi prṗs—a pônt on ẃć ɖ soul me fix its inṭlecćl î. Ɖs xpdiśn hz bn ɖ feṿrit drīm v mî rli yirz. I hv réd wɖ ardr ɖ acǎnts v ɖ verịs voyjz ẃć hv bn md in ɖ prospect v arîvñ at ɖ Norʈ Psific Ośn ʈru ɖ sìz ẃć srǎnd ɖ pol. Y me rmembr ɖt a hisṭri v ol ɖ voyjz md fr prṗsz v dscuṿri cmpozd ɖ hol v ǎr gd Uncl Toṃs’ lîbrri. Mî edyceśn wz nglectd, yt I wz paśṇtli fond v rīdñ. Ɖz volymz wr mî studi de n nît, n mî fmiliaṛti wɖ ɖm incrist ɖt rgret ẃć I hd flt, az a ćîld, on lrnñ ɖt mî faɖr’z dayñ injuñśn hd fbidn mî uncl t alǎ m t imbarc in a sìfẹrñlîf.

Ɖz viźnz fedd ẃn I p’ruzd, fr ɖ frst tîm, ɖoz powts huz ifyźnz intranst mî soul n liftd it t hevn. I olso bcem a powt n fr wn yir livd in a paṛdîs v mî ǒn crieśn; I imajind ɖt I olso mt obten a nīś in ɖ templ ẃr ɖ nemz v Homr n Śecspir r conṣcretd. Y r wel aqentd wɖ mî fełr n hǎ heṿli I bòr ɖ dis’pôntmnt. Bt jst at ɖt tîm I inheṛtd ɖ fortyn v mî cuzn, n mî ʈts wr trnd intu ɖ ćanl v ɖer rlịr bnt.

Six yirz hv pást sins I rzolvd on mî preznt unḍtecñ. I cn, īvn nǎ, rmembr ɖ aur fṛm ẃć I dedcetd mslf t ɖs gret enṭprîz. I cmnst bî inyrñ mî bodi t hardśp. I acumṗnid ɖ ẃelfiśrz on sevṛl xṗdiśnz t ɖ Norʈ Sì; I voḷntṛli indyrd cold, famin, ʈrst, n wont v slīp; I ofn wrct hardr ɖn ɖ comn sêlrz jrñ ɖ de n dvotd mî nîts t ɖ studi v maʈ̇matics, ɖ ʈiyri v meḍsin, n ɖoz branćz v fizicl sayns fṛm ẃć a nevl advnćrr mt d’rîv ɖ gretist practicl advantij. Twîs I acć̣li hîrd mslf az an unḍmêt in a Grīnḷnd ẃelr, n aqitd mslf t adṃreśn. I mst ǒn I flt a litl prǎd ẃn mî captin ofrd m ɖ secnd digṇti in ɖ vesl n intritd m t rmen wɖ ɖ gretist rṇstnis, so vałbl dd h cnsidr mî srṿsz. N nǎ, dir Marġrit, d I nt dzrv t acumpliś sm gret prṗs? Mî lîf mt hv bn pást in īz n lux̣́ri, bt I prifŕd glori t evri intîsmnt ɖt wlʈ plest in mî paʈ. Ǒ, ɖt sm incuṛjñ vôs wd ansr in ɖ afrṃtiv! Mî curij n mî reẓluśn z frm; bt mî hops flucćuet, n mî spirits r ofn dprest. I am abt t pṛsid on a loñ n dificlt vôij, ɖ imrjnsiz v ẃć wl dmand ol mî forttyd: I am rqîrd nt onli t rêz ɖ spirits v uɖrz, bt smtmz t ssten mî ǒn, ẃn ɖerz r felñ.

Ɖs z ɖ most fevṛbl pirịd fr traṿlñ in Ruśa. Ɖe flî qcli ovr ɖ sno in ɖer slejz; ɖ mośn z pleznt, n, in mî opińn, far mor agriybl ɖn ɖt v an Ñgliś stejcoć. Ɖ cold z nt xesiv, f y r rápt in fŕz—a dres ẃć I hv olrdi adoptd, fr ɖr z a gret difṛns btwn wōcñ ɖ dec n rmenñ sītd mośnlis fr aurz, ẃn no x’sîz privnts ɖ blud fṛm acć̣li frizñ in yr veinz. I hv no ambiśn t lūz mî lîf on ɖ postrod btwn St. Pīṭzbrg n Arcenjl. I śl dpart fr ɖ latr tǎn in a fortnît or ʈri wīcs; n mî intnśn z t hîr a śip ɖr, ẃć cn īẓli b dn bî peyñ ɖ inśuṛns fr ɖ ǒnr, n t ingej az mni sêlrz az I ʈnc nesṣri amñ ɖoz hu r acustmd t ɖ ẃelfiśñ. I d nt intnd t sêl untl ɖ munʈ v Jūn; n ẃn śl I rtrn? Ā, dir sistr, hǎ cn I ansr ɖs qsćn? F I s’xid, mni, mni munʈs, phps yirz, wl pas bfr y n I me mīt. F I fel, y wl si m agn sn, or nvr. Férwel, mî dir, xḷnt Marġrit. Hevn śǎr dǎn blesñz on y, n sev m, ɖt I me agn n agn tsṭfî mî grattyd fr ol yr luv n cîndnis.

Yr afẋṇt bruɖr, R. Wōltn

Letr 2

Arcenjl, 28ʈ Marć, 17—

T Msz. Savil, Ñgḷnd

Hǎ slǒli ɖ tîm pasz hir, incumṗst az I am bî frost n sno! Yt a secnd step z tecn twdz mî enṭprîz. I hv hîrd a vesl n am okpaid in c’lectñ mî sêlrz; ɖoz hūm I hv olrdi ingejd apir t b men on hūm I cn dpnd n r srtnli pzest v dōntlis curij.

Bt I hv wn wont ẃć I hv nvr yt bn ebl t saṭsfî, n ɖ absns v ɖ objict v ẃć I nǎ fīl az a most svir īvl, I hv no frend, Marġrit: ẃn I am glowñ wɖ ɖ inʈyziazm v s’xes, ɖr wl b nn t ptiṣpet mî jô; f I am aseld bî dis’pôntmnt, nwn wl indevr t ssten m in djẋn. I śl cmit mî ʈts t pepr, it z tru; bt ɖt z a pur mīdịm fr ɖ cḿṇceśn v fīlñ. I dzîr ɖ cumṗni v a man hu cd simṗʈîz wɖ m, huz îz wd rplî t mîn. Y me dīm m r’mantic, mî dir sistr, bt I bitrli fīl ɖ wont v a frend. I hv nwn nir m, jntl yt c’rejs, pzest v a cultvetd az wel az v a cpeśs mînd, huz tests r lîc mî ǒn, t apruv or amnd mî planz. Hǎ wd sć a frend rper ɖ fōlts v yr pur bruɖr! I am tù ardnt in x’kśn n tù impeśnt v dificltiz. Bt it z a stl gretr īvl t m ɖt I am slf-edycetd: fr ɖ frst fortīn yirz v mî lîf I ran wîld on a comn n réd nʈñ bt ǎr Uncl Toṃs’ bcs v voyjz. At ɖt ej I bcem aqentd wɖ ɖ seḷbretd powts v ǎr ǒn cuntri; bt it wz onli ẃn it hd sīst t b in mî pǎr t d’rîv its most importnt beṇfits fṛm sć a cnviẋn ɖt I psivd ɖ nseṣti v bcmñ aqentd wɖ mor lanḡjz ɖn ɖt v mî netiv cuntri. Nǎ I am twenti-et n am in riaḷti mor ilitṛt ɖn mni scūlbôz v fiftīn. It z tru ɖt I hv ʈt mor n ɖt mî dêdrīmz r mor xtndd n mgnifisnt, bt ɖe wont (az ɖ pentrz cōl it) CĪPÑ; n I gretli nīd a frend hu wd hv sns inuf nt t dspîz m az r’mantic, n afẋn inuf fr m t indevr t reğlet mî mînd. Wel, ɖz r yslis cmplents; I śl srtnli fînd no frend on ɖ wîd ośn, nr īvn hir in Arcenjl, amñ mrćnts n sìṃn. Yt sm fīlñz, un’laid t ɖ dros v hymn nećr, bìt īvn in ɖz rugid bzmz. Mî leftennt, fr instns, z a man v wundrfl curij n enṭprîz; h z madli dzîṛs v glori, or rɖr, t wrd mî frêz mor caṛcṭristicli, v advansmnt in hiz pṛfeśn. H z an Ñgliśmn, n in ɖ mdst v naṣ́nl n pṛfeśnl preɉdisz, unsofnd bî cultveśn, rtenz sm v ɖ noblist indǎmnts v hymaṇti. I frst bcem aqentd wɖ him on bōrd a ẃelvesl; fîndñ ɖt h wz unimploid in ɖs siti, I īẓli ingejd him t asist in mî enṭprîz. Ɖ mastr z a prsn v an xḷnt disṗziśn n z rmarcbl in ɖ śip fr hiz jntlnis n ɖ mîldnis v hiz diṣplin. Ɖs srcmstans, add t hiz wel-noun integṛti n dōntlis curij, md m vri dzîṛs t ingej him. A yʈ pást in soḷtyd, mî bst yirz spent undr yr jntl n feṃnin fosṭrij, hz so rfînd ɖ grǎndwrc v mî caṛctr ɖt I canot oṿcm an intns dstest t ɖ yźl brūtaḷti x’sîzd on bōrd śip: I hv nvr b’livd it t b nesṣri, n ẃn I hŕd v a marinr īqli notd fr hiz cîndlinis v hart n ɖ rspct n obīdịns peid t him bî hiz cru, I flt mslf pkłrli forćṇt in biyñ ebl t s’kr hiz srṿsz. I hŕd v him frst in rɖr a r’mantic manr, fṛm a ledi hu oz t him ɖ hapinis v hr lîf. Ɖs, brīfli, z hiz stori. Sm yirz ago h luvd a yuñ Ruśn ledi v modṛt fortyn, n hvñ amast a cnsidṛbl sum in prîzmuni, ɖ faɖr v ɖ grl cnsntd t ɖ mać. H sw hiz mistris wns bfr ɖ destind seriṃni; bt ś wz beɖd in tirz, n ʈrowñ hrslf at hiz fīt, intritd him t sper hr, cnfesñ at ɖ sem tîm ɖt ś luvd anɖr, bt ɖt h wz pur, n ɖt hr faɖr wd nvr cnsnt t ɖ yńn. Mî jenṛs frend ri’śurd ɖ suplịnt, n on biyñ informd v ɖ nem v hr luvr, instntli abandnd hiz psyt. H hd olrdi bòt a farm wɖ hiz muni, on ẃć h hd dzînd t pas ɖ rmendr v hiz lîf; bt h bstoud ɖ hol on hiz rîvl, tgɖr wɖ ɖ rmenz v hiz prîzmuni t prćs stoc, n ɖen himslf s’liṣtd ɖ yuñ wmn’z faɖr t cnsnt t hr marij wɖ hr luvr. Bt ɖ old man dsîdidli rfyzd, ʈncñ himslf baund in onr t mî frend, hu, ẃn h faund ɖ faɖr inexṛbl, qitd hiz cuntri, nr rtrnd untl h hŕd ɖt hiz formr mistris wz marid acordñ t hr incḷneśnz. “Ẃt a nobl felo!” y wl xclem. H z so; bt ɖen h z hoļi unedycetd: h z az sîḷnt az a Trc, n a cnd v ignṛnt cerlisnis atndz him, ẃć, ẃl it rendrz hiz conduct ɖ mor astoṇśñ, dtracts fṛm ɖ inṭrest n simṗʈi ẃć uɖ̇wz h wd cmand.

Yt d nt s’poz, bcz I cmplen a litl or bcz I cn cnsiv a conṣleśn fr mî tôlz ẃć I me nvr nǒ, ɖt I am weṿrñ in mî reẓluśnz. Ɖoz r az fixt az fet, n mî vôij z onli nǎ dleid untl ɖ weɖr śl pmit mî imbarceśn. Ɖ wintr hz bn dredf̣li svir, bt ɖ sprñ proṃsz wel, n it z cnsidrd az a rmarcbli rli sīzn, so ɖt phps I me sêl snr ɖn I xpctd. I śl d nʈñ raśli: y nǒ m sfiśntli t cnfîd in mî prūdns n cnsidṛtnis ẃnvr ɖ sefti v uɖrz z cmitd t mî cer.

I canot dscrîb t y mî snseśnz on ɖ nir prospect v mî unḍtecñ. It z imposbl t cḿṇcet t y a cnspśn v ɖ tremḅlñ snseśn, haf pleźṛbl n haf firfl, wɖ ẃć I am pripẹrñ t dpart. I am gwñ t unixplord rījnz, t “ɖ land v mist n sno,” bt I śl cil no alḅtrós; ɖrfr d nt b alarmd fr mî sefti or f I śd cm bac t y az wòrn n wǒfl az ɖ “Enćnt Marinr.” Y wl smîl at mî aluźn, bt I wl dscloz a sīcrit. I hv ofn atribytd mî ataćmnt t, mî paśṇt inʈyziazm fr, ɖ denjṛs misṭriz v ośn t ɖt pṛduẋn v ɖ most imajiṇtiv v modn powts. Ɖr z smʈñ at wrc in mî soul ẃć I d nt unḍstand. I am practicli industrịs—penztecñ, a wrcmn t x’kt wɖ prsviṛns n lebr—bt bsdz ɖs ɖr z a luv fr ɖ marvḷs, a b’lif in ɖ marvḷs, inṭtwînd in ol mî projects, ẃć huriz m ǎt v ɖ comn paʈwez v men, īvn t ɖ wîld sì n unviẓtd rījnz I am abt t xplor. Bt t rtrn t dirr cnsiḍreśnz. Śl I mīt y agn, aftr hvñ tṛvrst imns sìz, n rtrnd bî ɖ most suɖn cep v Africa or America? I der nt xpct sć s’xes, yt I canot ber t lc on ɖ rvrs v ɖ picćr. Cntiny fr ɖ preznt t rait t m bî evri oṗtyṇti: I me rsiv yr letrz on sm oceźnz ẃn I nīd ɖm most t s’port mî spirits. I luv y vri tndrli. Rmembr m wɖ afẋn, śd y nvr hír fṛm m agn.

Yr afẋṇt bruɖr, Robt Wōltn

Letr 3

Jlî 7ʈ, 17—

T Msz. Savil, Ñgḷnd

Mî dir Sistr,

I rait a fy lînz in hest t se ɖt I am sef—n wel advanst on mî vôij. Ɖs letr wl rīć Ñgḷnd bî a mrćntmn nǎ on its homẉd vôij fṛm Arcenjl; mor forćṇt ɖn I, hu me nt si mî netiv land, phps, fr mni yirz. I am, hvr, in gd spirits: mî men r bold n apaṛntli frm v prṗs, nr d ɖ flotñ śīts v îs ɖt cntińli pas s, indcetñ ɖ denjrz v ɖ rījn twdz ẃć w r advansñ, apir t dsme ɖm. W hv olrdi rīćt a vri hî lattyd; bt it z ɖ hît v sumr, n olɖo nt so worm az in Ñgḷnd, ɖ suɖn gelz, ẃć blo s spīḍli twdz ɖoz śorz ẃć I so ardntli dzîr t aten, briɖ a dgri v reṇvetñ wormʈ ẃć I hd nt xpctd.

No insidnts hv hiɖrtu bfōḷn s ɖt wd mc a figr in a letr. Wn or tū stif gelz n ɖ sprññ v a līc r axidnts ẃć xpirịnst naṿgetrz scersli rmembr t rcord, n I śl b wel cntnt f nʈñ wrs hapn t s jrñ ǎr vôij.

Ady, mî dir Marġrit. B aśurd ɖt fr mî ǒn sec, az wel az yrz, I wl nt raśli incǎntr denjr. I wl b cūl, prṣvirñ, n prūdnt.

Bt s’xes ŚL crǎn mî indevrz. Ẃr-fr nt? Ɖus far I hv gn, tresñ a s’kr we ovr ɖ paʈlis sìz, ɖ vri starz ɖmslvz biyñ witṇsz n tstiṃniz v mî trîumf. Ẃ nt stl pṛsid ovr ɖ untemd yt obījnt elimnt? Ẃt cn stop ɖ dtrmind hart n rzolvd wil v man?

Mî swelñ hart invoḷntṛli porz itslf ǎt ɖus. Bt I mst finiś. Hevn bles mî b’luvid sistr!

R.W.

Letr 4

Ōġst 5ʈ, 17—

T Msz. Savil, Ñgḷnd

So strenj an axidnt hz hapnd t s ɖt I canot fōrber rcordñ it, olɖo it z vri probbl ɖt y wl si m bfr ɖz peprz cn cm intu yr pześn.

Last Munde (Jlî 31st) w wr nirli srǎndd bî îs, ẃć clozd in ɖ śip on ol sîdz, scersli līvñ hr ɖ sìrūm in ẃć ś flotd. Ǎr sićueśn wz smẃt denjṛs, ispeṣ́li az w wr cumṗst rnd bî a vri ʈic fog. W acordñli le t, hopñ ɖt sm ćenj wd tec ples in ɖ atṃsfir n weɖr.

Abt tū o’cloc ɖ mist clird awe, n w bheld, strećt ǎt in evri d’reẋn, vast n ireğlr plenz v îs, ẃć sīmd t hv no end. Sm v mî comredz grond, n mî ǒn mînd bgan t gro woćfl wɖ añśs ʈts, ẃn a strenj sît sudnli atractd ǎr atnśn n dvrtd ǎr s’liṣtyd fṛm ǎr ǒn sićueśn. W psivd a lo carij, fixt on a slej n drwn bî dogz, pas on twdz ɖ norʈ, at ɖ distns v haf a mîl; a biyñ ẃć hd ɖ śep v a man, bt apaṛntli v jîgantic staćr, sat in ɖ slej n gîdd ɖ dogz. W woćt ɖ rapid progres v ɖ travlr wɖ ǎr teḷscops untl h wz lost amñ ɖ distnt iniqoḷtiz v ɖ îs. Ɖs apiṛns xîtd ǎr unqoḷfaid wundr. W wr, az w b’livd, mni hundṛd mîlz fṛm eni land; bt ɖs aṗriśn sīmd t dnot ɖt it wz nt, in riaḷti, so distnt az w hd s’pozd. Śut in, hvr, bî îs, it wz imposbl t folo hiz trac, ẃć w hd obzrvd wɖ ɖ gretist atnśn. Abt tū aurz aftr ɖs ocuṛns w hŕd ɖ grǎndsì, n bfr nît ɖ îs brouc n frìd ǎr śip. W, hvr, le t untl ɖ mornñ, firñ t incǎntr in ɖ darc ɖoz larj lūs masz ẃć flot abt aftr ɖ brecñ p v ɖ îs. I prof̣td v ɖs tîm t rest fr a fy aurz.

In ɖ mornñ, hvr, az sn az it wz lît, I wnt upn dec n faund ol ɖ sêlrz bizi on wn sîd v ɖ vesl, apaṛntli tōcñ t smwn in ɖ sì. It wz, in fact, a slej, lîc ɖt w hd sìn bfr, ẃć hd driftd twdz s in ɖ nît on a larj fragmnt v îs. Onli wn dog rmend alîv; bt ɖr wz a hymn biyñ wɖn it hūm ɖ sêlrz wr pswedñ t entr ɖ vesl. H wz nt, az ɖ uɖr travlr sīmd t b, a savij inhabitnt v sm undiscuvrd îḷnd, bt a Yṛpiyn. Ẃn I apird on dec ɖ mastr sd, “Hir z ǎr captin, n h wl nt alǎ y t periś on ɖ opn sì.”

On psivñ m, ɖ strenjr adrest m in Ñgliś, olɖo wɖ a foṛn axnt. “Bfr I cm on bōrd yr vesl,” sd h, “wl y hv ɖ cîndnis t inform m ẃiɖr y r baund?”

Y me cnsiv mî astoniśmnt on hírñ sć a qsćn adrest t m fṛm a man on ɖ brinc v dstruẋn n t hūm I śd hv s’pozd ɖt mî vesl wd hv bn a rzors ẃć h wd nt hv xćenjd fr ɖ most preśs wlʈ ɖ rʈ cn aford. I rplaid, hvr, ɖt w wr on a vôij v dscuṿri twdz ɖ norɖn pol.

Upn hírñ ɖs h apird saṭsfaid n cnsntd t cm on bōrd. Gd God! Marġrit, f y hd sìn ɖ man hu ɖus c’pić̣letd fr hiz sefti, yr s’prîz wd hv bn bǎndlis. Hiz limz wr nirli frozn, n hiz bodi dredf̣li imesietd bî ftīg n suf̣rñ. I nvr sw a man in so rećid a cndiśn. W atmtd t cari him intu ɖ cabin, bt az sn az h hd qitd ɖ freś er h fentd. W acordñli bròt him bac t ɖ dec n rstord him t aṇmeśn bî rubñ him wɖ brandi n forsñ him t swolo a smōl qontti. Az sn az h śoud sînz v lîf w rápt him p in blancits n plest him nir ɖ ćimni v ɖ cićn stov. Bî slo dgriz h rcuvrd n ét a litl sūp, ẃć rstord him wundrf̣li.

Tū dez pást in ɖs manr bfr h wz ebl t spīc, n I ofn fird ɖt hiz suf̣rñz hd dprîvd him v unḍstandñ. Ẃn h hd in sm meźr rcuvrd, I rmuvd him t mî ǒn cabin n atndd on him az mć az mî dyti wd pmit. I nvr sw a mor inṭrestñ crīćr: hiz îz hv jenṛli an xpreśn v wîldnis, n īvn madnis, bt ɖr r momnts ẃn, f enwn pformz an act v cîndnis twdz him or dz him eni ɖ most trîf̣lñ srvis, hiz hol cǎntinns z lîtd p, az it wr, wɖ a bīm v bnevḷns n swītnis ɖt I nvr sw īqld. Bt h z jenṛli meḷnc̣li n dsperñ, n smtmz h náśz hiz tīʈ, az f impeśnt v ɖ weit v woz ɖt opresz him.

Ẃn mî gest wz a litl rcuvrd I hd gret trubl t cīp of ɖ men, hu wśt t asc him a ʈǎznd qsćnz; bt I wd nt alǎ him t b tormntd bî ɖer îdl krioṣti, in a stet v bodi n mînd huz resṭreśn evidntli dpndd upn intîr rpoz. Wns, hvr, ɖ leftennt asct ẃ h hd cm so far upn ɖ îs in so strenj a viycl.

Hiz cǎntinns instntli asymd an aspect v ɖ dīpist glūm, n h rplaid, “T sīc wn hu fled fṛm m.”

“N dd ɖ man hūm y psyd travl in ɖ sem faśn?”

“Yes.”

“Ɖen I fansi w hv sìn him, fr ɖ de bfr w pict y p w sw sm dogz drw̃ a slej, wɖ a man in it, acrs ɖ îs.”

Ɖs arǎzd ɖ strenjr’z atnśn, n h asct a multtyd v qsćnz cnsrnñ ɖ rùt ẃć ɖ dīmn, az h cōld him, hd psyd. Sn aftr, ẃn h wz alon wɖ m, h sd, “I hv, dǎtlis, xîtd yr krioṣti, az wel az ɖt v ɖz gd ppl; bt y r tù cnsidṛt t mc inqîriz.”

“Srtnli; it wd indd b vri imprtinnt n inhymn in m t trubl y wɖ eni inqiztivnis v mîn.”

“N yt y reskd m fṛm a strenj n perḷs sićueśn; y hv bneṿlntli rstord m t lîf.”

Sn aftr ɖs h inqîrd f I ʈt ɖt ɖ brecñ p v ɖ îs hd dstroid ɖ uɖr slej. I rplaid ɖt I cd nt ansr wɖ eni dgri v srtnti, fr ɖ îs hd nt brocn untl nir midnît, n ɖ travlr mt hv arîvd at a ples v sefti bfr ɖt tîm; bt v ɖs I cd nt juj. Fṛm ɖs tîm a ny spirit v lîf aṇmetd ɖ dceyñ frem v ɖ strenjr. H maṇfstd ɖ gretist īgrnis t b upn dec t woć fr ɖ slej ẃć hd bfr apird; bt I hv pswedd him t rmen in ɖ cabin, fr h z far tù wìc t ssten ɖ rwnis v ɖ atṃsfir. I hv promist ɖt smwn śd woć fr him n gv him instnt notis f eni ny objict śd apir in sît.

Sć z mî jrnl v ẃt rlets t ɖs strenj ocuṛns p t ɖ preznt de. Ɖ strenjr hz graɉli impruvd in hlʈ bt z vri sîḷnt n apirz unīzi ẃn enwn xpt mslf entrz hiz cabin. Yt hiz manrz r so cnsilietñ n jntl ɖt ɖ sêlrz r ol inṭrestd in him, olɖo ɖe hv hd vri litl cḿṇceśn wɖ him. Fr mî ǒn part, I bgin t luv him az a bruɖr, n hiz constnt n dīp grīf filz m wɖ simṗʈi n cmpaśn. H mst hv bn a nobl crīćr in hiz betr dez, biyñ īvn nǎ in rec so atractiv n emịbl. I sd in wn v mî letrz, mî dir Marġrit, ɖt I śd fînd no frend on ɖ wîd ośn; yt I hv faund a man hu, bfr hiz spirit hd bn brocn bî miẓri, I śd hv bn hapi t hv pzest az ɖ bruɖr v mî hart.

I śl cntiny mî jrnl cnsrnñ ɖ strenjr at inṭvlz, śd I hv eni freś insidnts t rcord.

Ōġst 13ʈ, 17—

Mî afẋn fr mî gest incrisz evri de. H xîts at wns mî adṃreśn n mî piti t an astoṇśñ dgri. Hǎ cn I si so nobl a crīćr dstroid bî miẓri wɖt fīlñ ɖ most pôńnt grīf? H z so jntl, yt so wîz; hiz mînd z so cultvetd, n ẃn h spīcs, olɖo hiz wrdz r culd wɖ ɖ ćôsist art, yt ɖe flo wɖ r’pidti n unpaṛleld eḷqns. H z nǎ mć rcuvrd fṛm hiz ilnis n z cntińli on ɖ dec, apaṛntli woćñ fr ɖ slej ɖt prisidd hiz ǒn. Yt, olɖo unhapi, h z nt so utrli okpaid bî hiz ǒn miẓri bt ɖt h inṭrests himslf dīpli in ɖ projects v uɖrz. H hz frīqntli cnvrst wɖ m on mîn, ẃć I hv cḿṇcetd t him wɖt dsgîz. H entrd atntivli intu ol mî arğmnts in fevr v mî ivnćl s’xes n intu evri mînyt dītel v ɖ meźrz I hd tecn t s’kr it. I wz īẓli léd bî ɖ simṗʈi ẃć h ivinst t yz ɖ lanḡj v mî hart, t gv utṛns t ɖ brnñ ardr v mî soul n t se, wɖ ol ɖ frvr ɖt wormd m, hǎ gladli I wd sacṛfîs mî fortyn, mî xistns, mî evri hop, t ɖ frɖṛns v mî enṭprîz. Wn man’z lîf or deʈ wr bt a smōl prîs t pe fr ɖ aqîrmnt v ɖ nolij ẃć I sòt, fr ɖ dmińn I śd aqîr n trnzmit ovr ɖ eḷmntl foz v ǎr res. Az I spouc, a darc glūm spred ovr mî lisnr’z cǎntinns. At frst I psivd ɖt h traid t s’pres hiz imośn; h plest hiz handz bfr hiz îz, n mî vôs qivrd n feld m az I bheld tirz tricl fast fṛm btwn hiz fngrz; a gron brst fṛm hiz hīvñ brest. I pōzd; at leñʈ h spouc, in brocn axnts: “Unhapi man! D y śer mî madnis? Hv y drunc olso v ɖ intox̣cetñ dráft? Hír m; let m rvil mî têl, n y wl daś ɖ cup fṛm yr lips!”

Sć wrdz, y me imajin, stroñli xîtd mî krioṣti; bt ɖ paṛxizm v grīf ɖt hd sizd ɖ strenjr oṿcem hiz wìcnd pǎrz, n mni aurz v rpoz n tranqil convseśn wr nesṣri t rstor hiz cmpoźr. Hvñ concrd ɖ vayḷns v hiz fīlñz, h apird t dspîz himslf fr biyñ ɖ slev v paśn; n qelñ ɖ darc tiṛni v dsper, h léd m agn t cnvrs cnsrnñ mslf prsṇli. H asct m ɖ hisṭri v mî rlịr yirz. Ɖ têl wz qcli tld, bt it awecnd verịs trenz v rfleẋn. I spouc v mî dzîr v fîndñ a frend, v mî ʈrst fr a mor intiṃt simṗʈi wɖ a felo mînd ɖn hd evr fōḷn t mî lot, n xprest mî cnviẋn ɖt a man cd bost v litl hapinis hu dd nt injô ɖs blesñ. “I agri wɖ y,” rplaid ɖ strenjr; “w r unfaśnd crīćrz, bt haf md p, f wn wîzr, betr, dirr ɖn ǎrslvz—sć a frend òt t b—d nt lend hiz ed t pfex̣́net ǎr wìc n fōlti nećrz. I wns hd a frend, ɖ most nobl v hymn crīćrz, n am intîtld, ɖrfr, t juj rspctñ frendśp. Y hv hop, n ɖ wrld bfr y, n hv no cōz fr dsper. Bt I—I hv lost evrʈñ n canot bgin lîf any.”

Az h sd ɖs hiz cǎntinns bcem xpresiv v a cām, setld grīf ɖt tućt m t ɖ hart. Bt h wz sîḷnt n prezntli rtîrd t hiz cabin.

Īvn brocn in spirit az h z, nwn cn fīl mor dīpli ɖn h dz ɖ bytiz v nećr. Ɖ stari scî, ɖ sì, n evri sît afordd bî ɖz wundrfl rījnz sīm stl t hv ɖ pǎr v eḷvetñ hiz soul fṛm rʈ. Sć a man hz a dubl xistns: h me sufr miẓri n b oṿẃlmd bî dis’pôntmnts, yt ẃn h hz rtîrd intu himslf, h wl b lîc a s’lesćl spirit ɖt hz a helo arnd him, wɖn huz srcl no grīf or foli vnćrz.

Wl y smîl at ɖ inʈyziazm I xpres cnsrnñ ɖs dvîn wondrr? Y wd nt f y sw him. Y hv bn tytrd n rfînd bî bcs n rtîrmnt fṛm ɖ wrld, n y r ɖrfr smẃt fstidịs; bt ɖs onli rendrz y ɖ mor fit t aprīśiet ɖ xtrordnri merits v ɖs wundrfl man. Smtmz I hv indevrd t dscuvr ẃt qoḷti it z ẃć h pzesz ɖt eḷvets him so imeźṛbli abv eni uɖr prsn I evr ń. I b’liv it t b an intywtiv dsrnmnt, a qc bt nvr-felñ pǎr v jujmnt, a peṇtreśn intu ɖ cōzz v ʈñz, unīqld fr clirnis n prisiźn; ad t ɖs a fsiḷti v xpreśn n a vôs huz vẹrid inṭneśnz r soul-sbdywñ ḿzic.

Ōġst 19, 17—

Yesṭde ɖ strenjr sd t m, “Y me īẓli psiv, Captin Wōltn, ɖt I hv sufrd gret n unpaṛleld msfortynz. I hd dtrmind at wn tîm ɖt ɖ meṃri v ɖz īvlz śd dî wɖ m, bt y hv wún m t oltr mî dtrṃneśn. Y sīc fr nolij n wizdm, az I wns dd; n I ardntli hop ɖt ɖ gratif̣ceśn v yr wśz me nt b a srpnt t stñ y, az mîn hz bn. I d nt nǒ ɖt ɖ rleśn v mî dzastrz wl b ysfl t y; yt, ẃn I rflect ɖt y r psywñ ɖ sem cors, xpozñ yrslf t ɖ sem denjrz ẃć hv rendrd m ẃt I am, I imajin ɖt y me ddys an apt moṛl fṛm mî têl, wn ɖt me d’rect y f y s’xid in yr unḍtecñ n consol y in ces v fełr. Priper t hír v ocuṛnsiz ẃć r yẓ́li dīmd marvḷs. Wr w amñ ɖ temr sīnz v nećr I mt fir t incǎntr yr unḅlif, phps yr riḍkl; bt mni ʈñz wl apir poṣbl in ɖz wîld n mstirịs rījnz ẃć wd pṛvoc ɖ laftr v ɖoz un’qentd wɖ ɖ evr-vẹrid pǎrz v nećr; nr cn I dǎt bt ɖt mî têl cnvez in its siriz intrnl evidns v ɖ truʈ v ɖ ivnts v ẃć it z cmpozd.”

Y me īẓli imaj