Category Archives: Novels

From Czech: UNBREAKABLE, by Hana Hindráková

October 2019

I recently translated a novel by the Czech author Hana Hindráková. It’s called Unbreakable (Nezlomný in Czech) and is based upon the life of a street child in Kenya who grew up to become the director of a centre for street children. The press release reads as follows:

CZECH AUTHOR BECOMES KENYAN CELEBRITY

And that happened literally overnight, during the book launch of the English translation of her latest novel Nezlomný – Unbreakable, which is published by Moran Publishers in Kenya.

The book launch took place on 10 September 2019 from 2 pm in the main hall of the Kenyan National Library. Despite the African understanding of time, it really did commence at 2 pm, by which time the hall – which has capacity for 150 people – had filled up with about 400.

Six-year-old Moses, a former street child, started the event with a short prayer. “When Moses prays, God listens,” said Joseph “Njoro” Njoroge, the main hero of this book, and director of the Global Hope Rescue and Rehabilitation Centre for street children. After this, everyone sang the Kenyan national anthem.

After a performance of dance by boys from Joseph’s centre, there were a number of speeches by the book’s “godparents”, including the Kenyan MP Joseph Manje and Dr Adam Piňos. Dr Piňos was deputising for the Czech Ambassador in Kenya, Martin Klepetko, who had been suddenly called to a diplomatic briefing with the Kenyan Minister of Foreign Affairs and was therefore unfortunately unable to take part in the book launch.

“This is an amazing event that has important diplomatic significance,” Dr Piňos said.

During the event, most of the copies that had been made available were bought, and three days afterwards a third of the print-run had been sold. There is a great deal of interest about the book in Kenya, and a second print-run will follow soon. In addition to Kenya, the book is being sold in other East African countries where Moran Publishers operate.

“It’s like a dream,” said the author Hana Hindráková, smiling. I’ve never before given so many interviews on the day of a book launch or sold 500 books or had so many photos taken. She was the principal guest of the live morning show on Metropol TV, and she was also interviewed by the well-known Kenyan television station KTN and by other journalists, of whom there was a large number at the book launch.

“And I hope,” Hana added, “that the book will help to change attitudes towards street children and their general situation. As soon as you manage to imagine what lies behind their stories, you look at them in a completely different way than as little, stinking thieves.” And she explained that she and the book’s translator, Francis K Johnson, had decided to donate their royalties to Joseph’s centre for street children.

 

In Ñspel │ EMMA │ Jane Austen


Cover Ema

Volym I

Ćaptrz:
123456789101112131415161718

 

Volym IIVolume III

___

E

ma Wŭdhǎs, hansm, clevr, n rić, wɖ a cumftbl hom n hapi disṗziśn, sīmd t ynît sm v ɖ bst blesñz v xistns; n hd livd nirli twenti-wn yirz in ɖ wrld wɖ vri litl t dstres or vx hr.

Ś wz ɖ yungist v ɖ tū dōtrz v a most afẋṇt, induljnt faɖr; n hd, in consiqns v hr sistr’z marij, bn mistris v hiz hǎs fṛm a vri rli pirịd. Hr muɖr hd daid tù loñ ago fr hr t hv mor ɖn an indistñt rmembṛns v hr c’resz; n hr ples hd bn s’plaid bî an xḷnt wmn az guṿnes, hu hd fōḷn litl śort v a muɖr in afẋn.

Sixtīn yirz hd Mis Teilr bn in Mr. Wŭdhǎs’z faṃli, les az a guṿnes ɖn a frend, vri fond v bʈ dōtrz, bt ptiklrli v Ema. Btwn ɖm it wz mor ɖ intiṃsi v sistrz. Īvn bfr Mis Teilr hd sīst t hold ɖ nominl ofis v guṿnes, ɖ mîldnis v hr tmpr hd hardli alaud hr t impoz eni rstrent; n ɖ śado v oʈoṛti biyñ nǎ loñ pást awe, ɖe hd bn livñ tgɖr az frend n frend vri ḿć̣li ataćt, n Ema dwñ jst ẃt ś lîct; hîli istimñ Mis Teilr’z jujmnt, bt d’rectd ćīfli bî hr ǒn.

Ɖ riyl īvlz, indd, v Ema’z sićueśn wr ɖ pǎr v hvñ rɖr tù mć hr ǒn we, n a disṗziśn t ʈnc a litl tù wel v hrslf; ɖz wr ɖ dis’dvantjz ẃć ʈretnd alô t hr mni injômnts. Ɖ denjr, hvr, wz at preznt so unṗsivd, ɖt ɖe dd nt bî eni mīnz ranc az msfortynz wɖ hr.

Soro cem—a jntl soro—bt nt at ol in ɖ śep v eni dis’griybl conśsnis.—Mis Teilr marid. It wz Mis Teilr’z los ẃć frst bròt grīf. It wz on ɖ wedñde v ɖs b’luvid frend ɖt Ema frst sat in mōrnfl ʈt v eni cntinẏns. Ɖ wedñ ovr, n ɖ brîd-ppl gn, hr faɖr n hrslf wr left t dîn tgɖr, wɖ no prospect v a ʈrd t ćir a loñ īvnñ. Hr faɖr cmpozd himslf t slīp aftr dinr, az yźl, n ś hd ɖen onli t sit n ʈnc v ẃt ś hd lost.

Ɖ ivnt hd evri promis v hapinis fr hr frend. Mr. Wsṭn wz a man v unixpśṇbl caṛctr, īzi fortyn, sūṭbl ej, n pleznt manrz; n ɖr wz sm saṭsfaẋn in cnsiḍrñ wɖ ẃt slf-dnayñ, jenṛs frendśp ś hd olwz wśt n pṛmotd ɖ mać; bt it wz a blac mornñ’z wrc fr hr. Ɖ wont v Mis Teilr wd b flt evri aur v evri de. Ś rcōld hr past cîndnis—ɖ cîndnis, ɖ afẋn v sixtīn yirz—hǎ ś hd tòt n hǎ ś hd pleid wɖ hr fṛm fîv yirz old—hǎ ś hd dvotd ol hr pǎrz t atać n aḿz hr in hlʈ—n hǎ nrst hr ʈru ɖ verịs ilṇsz v ćîldhd. A larj dét v grattyd wz owñ hir; bt ɖ inṭcors v ɖ last sevn yirz, ɖ īql ftñ n prfict unrizrv ẃć hd sn foloud Iẓbela’z marij, on ɖer biyñ left t ć uɖr, wz yt a dirr, tendrr rec̣leẋn. Ś hd bn a frend n cmpańn sć az fy pzest: intelijnt, wel-informd, ysfl, jntl, nwñ ol ɖ wez v ɖ faṃli, inṭrestd in ol its cnsrnz, n pkłrli inṭrestd in hrslf, in evri pleźr, evri scīm v hrz—wn t hūm ś cd spīc evri ʈt az it arouz, n hu hd sć an afẋn fr hr az cd nvr fînd fōlt.

Hǎ wz ś t ber ɖ ćenj?—It wz tru ɖt hr frend wz gwñ onli haf a mîl fṛm ɖm; bt Ema wz awer ɖt gret mst b ɖ difṛns btwn a Msz. Wsṭn, onli haf a mîl fṛm ɖm, n a Mis Teilr in ɖ hǎs; n wɖ ol hr advantjz, naćṛl n dmestic, ś wz nǎ in gret denjr v suf̣rñ fṛm inṭlecćl soḷtyd. Ś dirli luvd hr faɖr, bt h wz no cmpańn fr hr. H cd nt mīt hr in convseśn, raśnl or plêfl.

Ɖ īvl v ɖ acćl dspaṛti in ɖer ejz (n Mr. Wŭdhǎs hd nt marid rli) wz mć incrist bî hiz consttyśn n habits; fr hvñ bn a vaḷtyḍnerịn ol hiz lîf, wɖt activti v mînd or bodi, h wz a mć oldr man in wez ɖn in yirz; n ɖo evrẃr b’luvid fr ɖ frendlinis v hiz hart n hiz emịbl tmpr, hiz taḷnts cd nt hv rec̣mndd him at eni tîm.

Hr sistr, ɖo cmpaṛtivli bt litl rmuvd bî matriṃni, biyñ setld in Lundn, onli sixtīn mîlz of, wz mć bynd hr dêli rīć; n mni a loñ Octobr n Nvmbr īvnñ mst b strugld ʈru at Hārtfīld, bfr Crisṃs bròt ɖ nxt vizit fṛm Iẓbela n hr huzbnd, n ɖer litl ćildṛn, t fil ɖ hǎs, n gv hr pleznt ssayti agn.

Hîḅri, ɖ larj n popyḷs vilij, olmst amǎntñ t a tǎn, t ẃć Hārtfīld, in spît v its sepṛt lōn, n śruḅriz, n nem, dd riyli b’loñ, afordd hr no īqlz. Ɖ Wŭdhǎsz wr frst in consiqns ɖr. Ol lct p t ɖm. Ś hd mni aqentns in ɖ ples, fr hr faɖr wz yṇvrṣli sivl, bt nt wn amñ ɖm hu cd b axptd in lū v Mis Teilr fr īvn haf a de. It wz a meḷnc̣li ćenj; n Ema cd nt bt sai ovr it, n wś fr imposbl ʈñz, tl hr faɖr awouc, n md it nesṣri t b ćirfl. Hiz spirits rqîrd s’port. H wz a nrṿs man, īẓli dprest; fond v evrbdi ɖt h wz yst t, n hetñ t part wɖ ɖm; hetñ ćenj v evri cnd. Matriṃni, az ɖ oṛjin v ćenj, wz olwz dis’griybl; n h wz bî no mīnz yt recnsîld t hiz ǒn dōtr’z mariyñ, nr cd evr spīc v hr bt wɖ cmpaśn, ɖo it hd bn intîrli a mać v afẋn, ẃn h wz nǎ oblîjd t part wɖ Mis Teilr tù; n fṛm hiz habits v jntl slfiśnis, n v biyñ nvr ebl t s’poz ɖt uɖr ppl cd fīl difṛntli fṛm himslf, h wz vri mć dspozd t ʈnc Mis Teilr hd dn az sad a ʈñ fr hrslf az fr ɖm, n wd hv bn a gret dīl hapịr f ś hd spent ol ɖ rest v hr lîf at Hārtfīld. Ema smîld n ćatd az ćirf̣li az ś cd, t cīp him fṛm sć ʈts; bt ẃn ti cem, it wz imposbl fr him nt t se xacli az h hd sd at dinr,

“Pur Mis Teilr!—I wś ś wr hir agn. Ẃt a piti it z ɖt Mr. Wsṭn evr ʈt v hr!”

“I canot agri wɖ y, ppā; y nǒ I canot. Mr. Wsṭn z sć a gd-hymrd, pleznt, xḷnt man, ɖt h ʈuṛli dzrvz a gd wîf;—n y wd nt hv hd Mis Teilr liv wɖ s fr evr, n ber ol mî od hymrz, ẃn ś mt hv a hǎs v hr ǒn?”

“A hǎs v hr ǒn!—Bt ẃr z ɖ advantij v a hǎs v hr ǒn? Ɖs z ʈri tîmz az larj.—N y hv nvr eni od hymrz, mî dir.”

“Hǎ ofn w śl b gwñ t si ɖm, n ɖe cmñ t si s!—W śl b olwz mītñ! W mst bgin; w mst g n pe ǎr wedñ vizit vri sn.”

“Mî dir, hǎ am I t gt so far? Randlz z sć a distns. I cd nt wōc haf so far.”

“No, ppā, nbdi ʈt v yr wōcñ. W mst g in ɖ carij, t b śr.”

“Ɖ carij! Bt Jemz wl nt lîc t pt ɖ horsz t fr sć a litl we;—n ẃr r ɖ pur horsz t b ẃl w r peyñ ǎr vizit?”

“Ɖe r t b pt intu Mr. Wsṭn’z stebl, ppā. Y nǒ w hv setld ol ɖt olrdi. W tōct it ol ovr wɖ Mr. Wsṭn last nît. N az fr Jemz, y me b vri śr h wl olwz lîc gwñ t Randlz, bcz v hiz dōtr’z biyñ hǎsmeid ɖr. I onli dǎt ẃɖr h wl evr tec s enẃr els. Ɖt wz yr dwñ, ppā. Y got Hana ɖt gd ples. Nbdi ʈt v Hana tl y mnśnd hr—Jemz z so oblîjd t y!”

“I am vri glad I dd ʈnc v hr. It wz vri luci, fr I wd nt hv hd pur Jemz ʈnc himslf slîtd upn eni acǎnt; n I am śr ś wl mc a vri gd srvnt: ś z a sivl, priti-spocn grl; I hv a gret opińn v hr. Ẃnvr I si hr, ś olwz crtsiz n ascs m hǎ I d, in a vri priti manr; n ẃn y hv hd hr hir t d nīdlwrc, I obzrv ś olwz trnz ɖ loc v ɖ dor ɖ rît we n nvr bañz it. I am śr ś wl b an xḷnt srvnt; n it wl b a gret cumf̣t t pur Mis Teilr t hv smbdi abt hr ɖt ś z yst t si. Ẃnvr Jemz gz ovr t si hiz dōtr, y nǒ, ś wl b hírñ v s. H wl b ebl t tel hr hǎ w ol r.”

Ema sperd no xrśnz t mnten ɖs hapịr flo v îdīaz, n hopt, bî ɖ hlp v bacgamn, t gt hr faɖr tolṛbli ʈru ɖ īvnñ, n b atact bî no rgrets bt hr ǒn. Ɖ bacgaṃntebl wz plest; bt a vizitr imīɉtli aftwdz wōct in n md it uņesṣri.

Mr. Naitli, a snṣbl man abt sevn or et-n-ʈrti, wz nt onli a vri old n intiṃt frend v ɖ faṃli, bt ptiklrli cnctd wɖ it, az ɖ eldr bruɖr v Iẓbela’z huzbnd. H livd abt a mîl fṛm Hîḅri, wz a frīqnt vizitr, n olwz welcm, n at ɖs tîm mor welcm ɖn yźl, az cmñ d’recli fṛm ɖer ḿćl cnẋnz in Lundn. H hd rtrnd t a lêt dinr, aftr sm dez’ absns, n nǎ wōct p t Hārtfīld t se ɖt ol wr wel in Brunzwic Sqer. It wz a hapi srcmstans, n aṇmetd Mr. Wŭdhǎs fr sm tîm. Mr. Naitli hd a ćirfl manr, ẃć olwz dd him gd; n hiz mni inqîriz aftr “pur Iẓbela” n hr ćildṛn wr ansrd most saṭsfactṛli. Ẃn ɖs wz ovr, Mr. Wŭdhǎs gretf̣li obzrvd, “It z vri cînd v y, Mr. Naitli, t cm ǎt at ɖs lêt aur t cōl upn s. I am afreid y mst hv hd a śocñ wōc.”

“Nt at ol, sr. It z a bytifl mūnlît nît; n so mîld ɖt I mst drw bac fṛm yr gret fîr.”

“Bt y mst hv faund it vri damp n drti. I wś y me nt cać cold.”

“Drti, sr! Lc at mî śuz. Nt a spec on ɖm.”

“Wel! ɖt z qt s’prîzñ, fr w hv hd a vast dīl v ren hir. It rênd dredf̣li hard fr haf an aur ẃl w wr at brecfst. I wontd ɖm t pt of ɖ wedñ.”

“Bî ɖ bái—I hv nt wśt y jô. Biyñ priti wel awer v ẃt sort v jô y mst bʈ b fīlñ, I hv bn in no huri wɖ mî cngrać̣leśnz; bt I hop it ol wnt of tolṛbli wel. Hǎ dd y ol bhev? Hu craid most?”

“Ā! pur Mis Teilr! ‘tiz a sad biznis.”

“Pur Mr. n Mis Wŭdhǎs, f y plīz; bt I canot poṣbli se ‘pur Mis Teilr.’ I hv a gret rgard fr y n Ema; bt ẃn it cmz t ɖ qsćn v dpndns or indipndns!—At eni ret, it mst b betr t hv onli wn t plīz ɖn tū.”

“Ispeṣ́li ẃn wn v ɖoz tū z sć a fansifl, trublsm crīćr!” sd Ema plêf̣li. “Ɖt z ẃt y hv in yr hed, I nǒ—n ẃt y wd srtnli se f mî faɖr wr nt bî.”

“I b’liv it z vri tru, mî dir, indd,” sd Mr. Wŭdhǎs, wɖ a sai. “I am afreid I am smtmz vri fansifl n trublsm.”

“Mî dirist ppā! Y d nt ʈnc I cd mīn y, or s’poz Mr. Naitli t mīn y. Ẃt a hoṛbl îdīa! Ǒ no! I mnt onli mslf. Mr. Naitli luvz t fînd fōlt wɖ m, y nǒ—in a joc—it z ol a joc. W olwz se ẃt w lîc t wn anɖr.”

Mr. Naitli, in fact, wz wn v ɖ fy ppl hu cd si fōlts in Ema Wŭdhǎs, n ɖ onli wn hu evr tld hr v ɖm: n ɖo ɖs wz nt ptiklrli agriybl t Ema hrslf, ś ń it wd b so mć les so t hr faɖr, ɖt ś wd nt hv him riyli sspct sć a srcmstans az hr nt biyñ ʈt prfict bî evrbdi.

“Ema nz I nvr flatr hr,” sd Mr. Naitli, “bt I mnt no rfleẋn on enbdi. Mis Teilr hz bn yst t hv tū prsnz t plīz; ś wl nǎ hv bt wn. Ɖ ćansz r ɖt ś mst b a genr.”

“Wel,” sd Ema, wilñ t let it pas—“y wont t hír abt ɖ wedñ; n I śl b hapi t tel y, fr w ol bhevd ćarmñli. Evrbdi wz puñćl, evrbdi in ɖer bst lcs: nt a ter, n hardli a loñ fes t b sìn. Ǒ no; w ol flt ɖt w wr gwñ t b onli haf a mîl apart, n wr śr v mītñ evri de.”

“Dir Ema berz evrʈñ so wel,” sd hr faɖr. “Bt, Mr. Naitli, ś z riyli vri sori t lūz pur Mis Teilr, n I am śr ś wl mis hr mor ɖn ś ʈncs fr.”

Ema trnd awe hr hed, dvîdd btwn tirz n smîlz. “It z imposbl ɖt Ema śd nt mis sć a cmpańn,” sd Mr. Naitli. “W śd nt lîc hr so wel az w d, sr, f w cd s’poz it; bt ś nz hǎ mć ɖ marij z t Mis Teilr’z advantij; ś nz hǎ vri axptbl it mst b, at Mis Teilr’z tîm v lîf, t b setld in a hom v hr ǒn, n hǎ importnt t hr t b s’kr v a cumftbl pṛviźn, n ɖrfr canot alǎ hrslf t fīl so mć pen az pleźr. Evri frend v Mis Teilr mst b glad t hv hr so haṗli marid.”

“N y hv fgotn wn matr v jô t m,” sd Ema, “n a vri cnsidṛbl wn—ɖt I md ɖ mać mslf. I md ɖ mać, y nǒ, for yirz ago; n t hv it tec ples, n b pruvd in ɖ rît, ẃn so mni ppl sd Mr. Wsṭn wd nvr mari agn, me cumf̣t m fr enʈñ.”

Mr. Naitli śc hiz hed at hr. Hr faɖr fondli rplaid, “Ā! mî dir, I wś y wd nt mc maćz n fōrtel ʈñz, fr ẃtvr y se olwz cmz t pas. Pre d nt mc eni mor maćz.”

“I promis y t mc nn fr mslf, ppā; bt I mst, indd, fr uɖr ppl. It z ɖ gretist aḿzmnt in ɖ wrld! N aftr sć s’xes, y nǒ!—Evrbdi sd ɖt Mr. Wsṭn wd nvr mari agn. Ǒ dir, no! Mr. Wsṭn, hu hd bn a widowr so loñ, n hu sīmd so prf̣cli cumftbl wɖt a wîf, so constntli okpaid îɖr in hiz biznis in tǎn or amñ hiz frendz hir, olwz axptbl ẃrvr h wnt, olwz ćirfl—Mr. Wsṭn nīd nt spend a sngl īvnñ in ɖ yir alon f h dd nt lîc it. Ǒ no! Mr. Wsṭn srtnli wd nvr mari agn. Sm ppl īvn tōct v a promis t hiz wîf on hr deʈbed, n uɖrz v ɖ sun n ɖ uncl nt letñ him. Ol manr v soḷm nonsns wz tōct on ɖ subjict, bt I b’livd nn v it.

“Evr sins ɖ de—abt for yirz ago—ɖt Mis Teilr n I met wɖ him in Brōdwe Len, ẃn, bcz it bgan t drizl, h dartd awe wɖ so mć gaḷntri, n boroud tū umbrelaz fr s fṛm Farmr Mićl’z, I md p mî mînd on ɖ subjict. I pland ɖ mać fṛm ɖt aur; n ẃn sć s’xes hz blest m in ɖs instns, dir ppā, y canot ʈnc ɖt I śl līv of mać-mcñ.”

“I d nt unḍstand ẃt y mīn bî ‘s’xes,’” sd Mr. Naitli. “S’xes s’pozz indevr. Yr tîm hz bn proprli n delic̣tli spent, f y hv bn indeṿrñ fr ɖ last for yirz t brñ abt ɖs marij. A wrɖi implômnt fr a yuñ ledi’z mînd! Bt f, ẃć I rɖr imajin, yr mcñ ɖ mać, az y cōl it, mīnz onli yr planñ it, yr seyñ t yrslf wn îdl de, ‘I ʈnc it wd b a vri gd ʈñ fr Mis Teilr f Mr. Wsṭn wr t mari hr,’ n seyñ it agn t yrslf evri nǎ n ɖen aftwdz, ẃ d y tōc v s’xes? Ẃr z yr merit? Ẃt r y prǎd v? Y md a luci ges; n ɖt z ol ɖt cn b sd.”

“N hv y nvr noun ɖ pleźr n trîumf v a luci ges?—I piti y.—I ʈt y clevrr—fr, dpnd upn it a luci ges z nvr mirli luc. Ɖr z olwz sm taḷnt in it. N az t mî pur wrd ‘s’xes,’ ẃć y qoṛl wɖ, I d nt nǒ ɖt I am so intîrli wɖt eni clem t it. Y hv drwn tū priti picćrz; bt I ʈnc ɖr me b a ʈrd—a smʈñ btwn ɖ du-nʈñ n ɖ du-ol. F I hd nt pṛmotd Mr. Wsṭn’z vizits hir, n gvn mni litl incurijmnts, n smuɖd mni litl matrz, it mt nt hv cm t enʈñ aftr ol. I ʈnc y mst nǒ Hārtfīld inuf t comprihnd ɖt.”

“A stretfwd, opn-hartd man lîc Wsṭn, n a raśnl, un’fctd wmn lîc Mis Teilr, me b sefli left t manij ɖer ǒn cnsrnz. Y r mor lîcli t hv dn harm t yrslf, ɖn gd t ɖm, bî inṭfiṛns.”

“Ema nvr ʈncs v hrslf, f ś cn d gd t uɖrz,” rjônd Mr. Wŭdhǎs, unḍstandñ bt in part. “Bt, mî dir, pre d nt mc eni mor maćz; ɖe r sili ʈñz, n brec p wn’z faṃlisrcl grīṿsli.”

“Onli wn mor, ppā; onli fr Mr. Eltn. Pur Mr. Eltn! Y lîc Mr. Eltn, ppā,—I mst lc abt fr a wîf fr him. Ɖr z nbdi in Hîḅri hu dzrvz him—n h hz bn hir a hol yir, n hz fitd p hiz hǎs so cumftbli, ɖt it wd b a śem t hv him sngl eni longr—n I ʈt ẃn h wz jônñ ɖer handz tde, h lct so vri mć az f h wd lîc t hv ɖ sem cînd ofis dn fr him! I ʈnc vri wel v Mr. Eltn, n ɖs z ɖ onli we I hv v dwñ him a srvis.”

“Mr. Eltn z a vri priti yuñ man, t b śr, n a vri gd yuñ man, n I hv a gret rgard fr him. Bt f y wont t śo him eni atnśn, mî dir, asc him t cm n dîn wɖ s sm de. Ɖt wl b a mć betr ʈñ. I der se Mr. Naitli wl b so cînd az t mīt him.”

“Wɖ a gret dīl v pleźr, sr, at eni tîm,” sd Mr. Naitli, lafñ, “n I agri wɖ y intîrli, ɖt it wl b a mć betr ʈñ. Invît him t dinr, Ema, n hlp him t ɖ bst v ɖ fiś n ɖ ćicn, bt līv him t ćūz hiz ǒn wîf. Dpnd upn it, a man v six or sevn-n-twenti cn tec cer v himslf.”


___

M

r. Wsṭn wz a netiv v Hîḅri, n born v a rspctbl faṃli, ẃć fr ɖ last tū or ʈri jeṇreśnz hd bn rîzñ intu jntiḷti n proṗti. H hd rsivd a gd edyceśn, bt, on s’xidñ rli in lîf t a smōl indipndns, hd bcm indisposed fr eni v ɖ mor homli psyts in ẃć hiz bruɖrz wr ingejd, n hd saṭsfaid an activ, ćirfl mînd n sośl tmpr bî enṭrñ intu ɖ mliśa v hiz cǎnti, ɖen imbodid.

Captin Wsṭn wz a jenṛl feṿrit; n ẃn ɖ ćansz v hiz militri lîf hd intṛdyst him t Mis Ćrćl, v a gret Yorẋr faṃli, n Mis Ćrćl fél in luv wɖ him, nbdi wz s’prîzd, xpt hr bruɖr n hiz wîf, hu hd nvr sìn him, n hu wr fl v prîd n importns, ẃć ɖ cnẋn wd ofnd.

Mis Ćrćl, hvr, biyñ v ej, n wɖ ɖ fl cmand v hr fortyn—ɖo hr fortyn bòr no pṛporśn t ɖ faṃli-istet—wz nt t b dswedd fṛm ɖ marij, n it tc ples, t ɖ infiṇt mortif̣ceśn v Mr. n Msz. Ćrćl, hu ʈrù hr of wɖ dy dcoṛm. It wz an unsūṭbl cnẋn, n dd nt pṛdys mć hapinis. Msz. Wsṭn òt t hv faund mor in it, fr ś hd a huzbnd huz worm hart n swīt tmpr md him ʈnc evrʈñ dy t hr in rtrn fr ɖ gret gdnis v biyñ in luv wɖ him; bt ɖo ś hd wn sort v spirit, ś hd nt ɖ bst. Ś hd reẓluśn inuf t psy hr ǒn wil in spît v hr bruɖr, bt nt inuf t rfren fṛm unrīzṇbl rgrets at ɖt bruɖr’z unrīzṇbl angr, nr fṛm misñ ɖ lux̣́riz v hr formr hom. Ɖe livd bynd ɖer incm, bt stl it wz nʈñ in cmparisn v Enscm: ś dd nt sīs t luv hr huzbnd, bt ś wontd at wns t b ɖ wîf v Captin Wsṭn, n Mis Ćrćl v Enscm.

Captin Wsṭn, hu hd bn cnsidrd, ispeṣ́li bî ɖ Ćrćlz, az mcñ sć an amezñ mać, wz pruvd t hv mć ɖ wrst v ɖ bargin; fr ẃn hiz wîf daid, aftr a ʈri yirz’ marij, h wz rɖr a purr man ɖn at frst, n wɖ a ćîld t mnten. Fṛm ɖ xpns v ɖ ćîld, hvr, h wz sn rlivd. Ɖ bô hd, wɖ ɖ adiśnl sof̣nñ clem v a linġrñ ilnis v hiz muɖr’z, bn ɖ mīnz v a sort v recnsilieśn; n Mr. n Msz. Ćrćl, hvñ no ćildṛn v ɖer ǒn, nr eni uɖr yuñ crīćr v īql cindrid t cer fr, ofrd t tec ɖ hol ćarj v ɖ litl Franc sn aftr hr dsis. Sm scrūplz n sm rluctns ɖ widowrfaɖr me b s’pozd t hv flt; bt az ɖe wr oṿcm bî uɖr cnsiḍreśnz, ɖ ćîld wz gvn p t ɖ cer n ɖ wlʈ v ɖ Ćrćlz, n h hd onli hiz ǒn cumf̣t t sīc, n hiz ǒn sićueśn t impruv az h cd.

A cmplit ćenj v lîf bcem dzîṛbl. H qitd ɖ mliśa n ingejd in tred, hvñ bruɖrz olrdi istabliśt in a gd we in Lundn, ẃć afordd him a fevṛbl oṗnñ. It wz a cnsrn ẃć bròt jst implômnt inuf. H hd stl a smōl hǎs in Hîḅri, ẃr most v hiz leźrdez wr spent; n btwn ysfl okpeśn n ɖ pleźrz v ssayti, ɖ nxt etīn or twenti yirz v hiz lîf pást ćirf̣li awe. H hd, bî ɖt tîm, riylîzd an īzi compitns—inuf t s’kr ɖ prćis v a litl istet ajônñ Hîḅri, ẃć h hd olwz loñd fr—inuf t mari a wmn az porśnlis īvn az Mis Teilr, n t liv acordñ t ɖ wśz v hiz ǒn frendli n sośl disṗziśn.

It wz nǎ sm tîm sins Mis Teilr hd bgun t inflụns hiz scīmz; bt az it wz nt ɖ t’ranic inflụns v yʈ on yʈ, it hd nt śecn hiz dtrṃneśn v nvr seṭlñ tl h cd prćis Randlz, n ɖ seil v Randlz wz loñ lct fwd t; bt h hd gn steḍli on, wɖ ɖz objicts in vy, tl ɖe wr acumpliśt. H hd md hiz fortyn, bòt hiz hǎs, n obtend hiz wîf; n wz bginñ a ny pirịd v xistns, wɖ evri probbiḷti v gretr hapinis ɖn in eni yt pást ʈru. H hd nvr bn an unhapi man; hiz ǒn tmpr hd s’krd him fṛm ɖt, īvn in hiz frst marij; bt hiz secnd mst śo him hǎ dlîtfl a wel-jujñ n trūli emịbl wmn cd b, n mst gv him ɖ plezntist prūf v its biyñ a gret dīl betr t ćūz ɖn t b ćozn, t xît grattyd ɖn t fīl it.

H hd onli himslf t plīz in hiz ćôs: hiz fortyn wz hiz ǒn; fr az t Franc, it wz mor ɖn biyñ taṣtli bròt p az hiz uncl’z ér, it hd bcm so avaud an adopśn az t hv him asym ɖ nem v Ćrćl on cmñ v ej. It wz most unlîcli, ɖrfr, ɖt h śd evr wont hiz faɖr’z asistns. Hiz faɖr hd no aprihnśn v it. Ɖ ānt wz a cpriśs wmn, n guvnd hr huzbnd intîrli; bt it wz nt in Mr. Wsṭn’z nećr t imajin ɖt eni cprīs cd b stroñ inuf t afct wn so dir, n, az h b’livd, so dzrvidli dir. H sw hiz sun evri yir in Lundn, n wz prǎd v him; n hiz fond rport v him az a vri fîn yuñ man hd md Hîḅri fīl a sort v prîd in him tù. H wz lct on az sfiśntli b’loññ t ɖ ples t mc hiz merits n prospects a cnd v comn cnsrn.

Mr. Franc Ćrćl wz wn v ɖ bosts v Hîḅri, n a lîvli krioṣti t si him priveld, ɖo ɖ complimnt wz so litl rtrnd ɖt h hd nvr bn ɖr in hiz lîf. Hiz cmñ t vizit hiz faɖr hd bn ofn tōct v bt nvr aćivd.

Nǎ, upn hiz faɖr’z marij, it wz vri jenṛli pṛpozd, az a most propr atnśn, ɖt ɖ vizit śd tec ples. Ɖr wz nt a dsntịnt vôs on ɖ subjict, îɖr ẃn Msz. Peri dranc ti wɖ Msz. n Mis Bêts, or ẃn Msz. n Mis Bêts rtrnd ɖ vizit. Nǎ wz ɖ tîm fr Mr. Franc Ćrćl t cm amñ ɖm; n ɖ hop streñʈnd ẃn it wz unḍstd ɖt h hd ritn t hiz ny muɖr on ɖ oceźn. Fr a fy dez, evri mornñvizit in Hîḅri includd sm mnśn v ɖ hansm letr Msz. Wsṭn hd rsivd. “I s’poz y hv hŕd v ɖ hansm letr Mr. Franc Ćrćl hz ritn t Msz. Wsṭn? I unḍstand it wz a vri hansm letr, indd. Mr. Wŭdhǎs tld m v it. Mr. Wŭdhǎs sw ɖ letr, n h sz h nvr sw sć a hansm letr in hiz lîf.”

It wz, indd, a hîli prîzd letr. Msz. Wsṭn hd, v cors, formd a vri fevṛbl îdīa v ɖ yuñ man; n sć a plizñ atnśn wz an irizistbl prūf v hiz gret gd sns, n a most welcm adiśn t evri sors n evri xpreśn v cngrać̣leśn ẃć hr marij hd olrdi s’krd. Ś flt hrslf a most forćṇt wmn; n ś hd livd loñ inuf t nǒ hǎ forćṇt ś mt wel b ʈt, ẃr ɖ onli rgret wz fr a parśl seṗreśn fṛm frendz huz frendśp fr hr hd nvr cūld, n hu cd il ber t part wɖ hr.

Ś ń ɖt at tîmz ś mst b míst; n cd nt ʈnc, wɖt pen, v Ema’z luzñ a sngl pleźr, or suf̣rñ an aur’z õwi, fṛm ɖ wont v hr cmpańṇblnis: bt dir Ema wz v no fībl caṛctr; ś wz mor īql t hr sićueśn ɖn most grlz wd hv bn, n hd sns, n eṇji, n spirits ɖt mt b hopt wd ber hr wel n haṗli ʈru its litl dificltiz n priveśnz. N ɖen ɖr wz sć cumf̣t in ɖ vri īzi distns v Randlz fṛm Hārtfīld, so cnvińnt fr īvn solitri fīmel wōcñ, n in Mr. Wsṭn’z disṗziśn n srcmstansz, ẃć wd mc ɖ aproćñ sīzn no hindṛns t ɖer spendñ haf ɖ īvnñz in ɖ wīc tgɖr.

Hr sićueśn wz oltgɖr ɖ subjict v aurz v grattyd t Msz. Wsṭn, n v momnts onli v rgret; n hr saṭsfaẋn—hr mor ɖn saṭsfaẋn—hr ćirfl injômnt, wz so just n so apaṛnt, ɖt Ema, wel az ś ń hr faɖr, wz smtmz tecn bî s’prîz at hiz biyñ stl ebl t piti ‘pur Mis Teilr,’ ẃn ɖe left hr at Randlz in ɖ sntr v evri dmestic cumf̣t, or sw hr g awe in ɖ īvnñ atndd bî hr pleznt huzbnd t a carij v hr ǒn. Bt nvr dd ś g wɖt Mr. Wŭdhǎs’z gvñ a jntl sai, n seyñ, “Ā, pur Mis Teilr! Ś wd b vri glad t ste.”

Ɖr wz no rcuṿrñ Mis Teilr—nr mć lîclihd v sīsñ t piti hr; bt a fy wīcs bròt sm alivieśn t Mr. Wŭdhǎs. Ɖ complimnts v hiz nebrz wr ovr; h wz no longr tizd bî biyñ wśt jô v so soṛfl an ivnt; n ɖ wedñcec, ẃć hd bn a gret dstres t him, wz ol ét p. Hiz ǒn stuṃc cd ber nʈñ rić, n h cd nvr b’liv uɖr ppl t b difṛnt fṛm himslf. Ẃt wz unholsm t him h rgardd az unfit fr enbdi; n h hd, ɖrfr, rṇstli traid t dswed ɖm fṛm hvñ eni wedñcec at ol, n ẃn ɖt pruvd ven, az rṇstli traid t privnt enbdi’z ītñ it. H hd bn at ɖ penz v cnsultñ Mr. Peri, ɖ apoʈ̇cri, on ɖ subjict. Mr. Peri wz an intelijnt, jntlmnlîc man, huz frīqnt vizits wr wn v ɖ cumf̣ts v Mr. Wŭdhǎs’z lîf; n upn biyñ aplaid t, h cd nt bt acnolij (ɖo it sīmd rɖr agnst ɖ bays v incḷneśn) ɖt wedñcec mt srtnli dis’gri wɖ mni—phps wɖ most ppl, unls tecn modṛtli. Wɖ sć an opińn, in conf̣meśn v hiz ǒn, Mr. Wŭdhǎs hopt t inflụns evri vizitr v ɖ nyli marid per; bt stl ɖ cec wz ītn; n ɖr wz no rest fr hiz bnevlnt nrvz tl it wz ol gn.

Ɖr wz a strenj rūmr in Hîḅri v ol ɖ litl Periz biyñ sìn wɖ a slîs v Msz. Wsṭn’z wedñcec in ɖer handz: bt Mr. Wŭdhǎs wd nvr b’liv it.


___

M

r. Wŭdhǎs wz fond v ssayti in hiz ǒn we. H lîct vri mć t hv hiz frendz cm n si him; n fṛm verịs ynîtd cōzz, fṛm hiz loñ rezidns at Hārtfīld, n hiz gd nećr, fṛm hiz fortyn, hiz hǎs, n hiz dōtr, h cd cmand ɖ vizits v hiz ǒn litl srcl, in a gret meźr, az h lîct. H hd nt mć inṭcors wɖ eni faṃliz bynd ɖt srcl; hiz horr v lêt aurz, n larj dinrpartiz, md him unfit fr eni aqentns bt sć az wd vizit him on hiz ǒn trmz. Forćṇtli fr him, Hîḅri, includñ Randlz in ɖ sem pariś, n Donwél Abi in ɖ pariś ajônñ, ɖ sīt v Mr. Naitli, comprihndd mni sć. Nt unfrīqntli, ʈru Ema’z psweźn, h hd sm v ɖ ćozn n ɖ bst t dîn wɖ him: bt īvnñpartiz wr ẃt h prifŕd; n, unls h fansid himslf at eni tîm unīql t cumṗni, ɖr wz scersli an īvnñ in ɖ wīc in ẃć Ema cd nt mc p a cardtebl fr him.

Riyl, loñ-standñ rgard bròt ɖ Wsṭnz n Mr. Naitli; n bî Mr. Eltn, a yuñ man livñ alon wɖt lîcñ it, ɖ priṿlij v xćenjñ eni vecnt īvnñ v hiz ǒn blanc soḷtyd fr ɖ elignsiz n ssayti v Mr. Wŭdhǎs’z drw̃rūm, n ɖ smîlz v hiz luvli dōtr, wz in no denjr v biyñ ʈroun awe.

Aftr ɖz cem a secnd set; amñ ɖ most cm-aṭbl v hūm wr Msz. n Mis Bêts, n Msz. Godard, ʈri lediz olmst olwz at ɖ srvis v an invteśn fṛm Hārtfīld, n hu wr fećt n carid hom so ofn, ɖt Mr. Wŭdhǎs ʈt it no hardśp fr îɖr Jemz or ɖ horsz. Hd it tecn ples onli wns a yir, it wd hv bn a grīvns.

Msz. Bêts, ɖ wido v a formr vicr v Hîḅri, wz a vri old ledi, olmst past evrʈñ bt ti n qdril. Ś livd wɖ hr sngl dōtr in a vri smōl we, n wz cnsidrd wɖ ol ɖ rgard n rspct ẃć a harmlis old ledi, undr sć unṭword srcmstansz, cn xît. Hr dōtr injoid a most uncomn dgri v popylaṛti fr a wmn nɖr yuñ, hansm, rić, nr marid. Mis Bêts std in ɖ vri wrst pridic̣mnt in ɖ wrld fr hvñ mć v ɖ public fevr; n ś hd no inṭlecćl s’pirioṛti t mc atonmnt t hrslf, or frîtn ɖoz hu mt het hr intu ǎtwd rspct. Ś hd nvr bostd îɖr byti or clevrnis. Hr yʈ hd pást wɖt dstñśn, n hr midl v lîf wz dvotd t ɖ cer v a felñ muɖr, n ɖ indevr t mc a smōl incm g az far az poṣbl. N yt ś wz a hapi wmn, n a wmn hūm nwn nemd wɖt gdwil. It wz hr ǒn yṇvrsl gdwil n cntntd tmpr ẃć wrct sć wundrz. Ś luvd evrbdi, wz inṭrestd in evrbdi’z hapinis, qc-sîtd t evrbdi’z merits; ʈt hrslf a most forćṇt crīćr, n srǎndd wɖ blesñz in sć an xḷnt muɖr, n so mni gd nebrz n frendz, n a hom ɖt wontd fr nʈñ. Ɖ simpliṣti n ćirflnis v hr nećr, hr cntntd n gretfl spirit, wr a rec̣mndeśn t evrbdi, n a mîn v f’liṣti t hrslf. Ś wz a gret tōcr upn litl matrz, ẃć xacli sūtd Mr. Wŭdhǎs, fl v trivịl cḿṇceśnz n harmlis gosip.

Msz. Godard wz ɖ mistris v a Scūl—nt v a seminri, or an istabliśmnt, or enʈñ ẃć pṛfest, in loñ sntnsz v rfînd nonsns, t cmbîn libṛl aqîrmnts wɖ elignt mraḷti, upn ny prínsiplz n ny sistmz—n ẃr yuñ lediz fr inorṃs pe mt b scrùd ǎt v hlʈ n intu vaṇti—bt a riyl, onist, old-faśnd Bordñscūl, ẃr a rīzṇbl qontti v acumpliśmnts wr sold at a rīzṇbl prîs, n ẃr grlz mt b snt t b ǎt v ɖ we, n scrambl ɖmslvz intu a litl edyceśn, wɖt eni denjr v cmñ bac proḍjiz. Msz. Godard’z scūl wz in hî rpyt—n vri dzrvidli; fr Hîḅri wz recnd a ptiklrli hlʈi spot: ś hd an ampl hǎs n gardn, gev ɖ ćildṛn plenti v holsm fūd, let ɖm run abt a gret dīl in ɖ sumr, n in wintr drest ɖer ćilblenz wɖ hr ǒn handz. It wz no wundr ɖt a tren v twenti yuñ cuplz nǎ wōct aftr hr t ćrć. Ś wz a plen, muɖrli cnd v wmn, hu hd wrct hard in hr yʈ, n nǎ ʈt hrslf intîtld t ɖ oceźnl hoḷde v a tīvizit; n hvñ formrli oud mć t Mr. Wŭdhǎs’z cîndnis, flt hiz ptiklr clem on hr t līv hr nīt parlr, huñ rnd wɖ fansi-wrc, ẃnvr ś cd, n win or lūz a fy sixpnsz bî hiz fîrsîd.

Ɖz wr ɖ lediz hūm Ema faund hrslf vri frīqntli ebl t c’lect; n hapi wz ś, fr hr faɖr’z sec, in ɖ pǎr; ɖo, az far az ś wz hrslf cnsrnd, it wz no reṃdi fr ɖ absns v Msz. Wsṭn. Ś wz dlîtd t si hr faɖr lc cumftbl, n vri mć plizd wɖ hrslf fr cntrîvñ ʈñz so wel; bt ɖ qayt prosings v ʈri sć wimin md hr fīl ɖt evri īvnñ so spent wz indd wn v ɖ loñ īvnñz ś hd firf̣li antiṣpetd.

Az ś sat wn mornñ, lcñ fwd t xacli sć a cloz v ɖ preznt de, a not wz bròt fṛm Msz. Godard, rqstñ, in most rspctfl trmz, t b alaud t brñ Mis Smiʈ wɖ hr; a most welcm rqst: fr Mis Smiʈ wz a grl v sevntīn, hūm Ema ń vri wel bî sît, n hd loñ flt an inṭrest in, on acǎnt v hr byti. A vri greśs invteśn wz rtrnd, n ɖ īvnñ no longr dredd bî ɖ fer mistris v ɖ manśn.

Harịt Smiʈ wz ɖ naćṛl dōtr v smbdi. Smbdi hd plest hr, sevṛl yirz bac, at Msz. Godard’z scūl, n smbdi hd lêtli rezd hr fṛm ɖ cndiśn v scolr t ɖt v parlr-bōrdr. Ɖs wz ol ɖt wz jenṛli noun v hr hisṭri. Ś hd no viẓbl frendz bt ẃt hd bn aqîrd at Hîḅri, n wz nǎ jst rtrnd fṛm a loñ vizit in ɖ cuntri t sm yuñ lediz hu hd bn at scūl ɖr wɖ hr.

Ś wz a vri priti grl, n hr byti hapnd t b v a sort ẃć Ema ptiklrli admîrd. Ś wz śort, plump, n fer, wɖ a fîn blūm, blu îz, lît her, reğlr fīćrz, n a lc v gret swītnis, n, bfr ɖ end v ɖ īvnñ, Ema wz az mć plizd wɖ hr manrz az hr prsn, n qt dtrmind t cntiny ɖ aqentns.

Ś wz nt struc bî enʈñ rmarcbli clevr in Mis Smiʈ’s convseśn, bt ś faund hr oltgɖr vri ingejñ—nt incnvińntli śî, nt unwilñ t tōc—n yt so far fṛm pśñ, śowñ so propr n bcmñ a defṛns, sīmñ so plezntli gretfl fr biyñ admitd t Hārtfīld, n so artlisli imprest bî ɖ apiṛns v evrʈñ in so s’pirịr a stîl t ẃt ś hd bn yst t, ɖt ś mst hv gd sns, n dzrv incurijmnt. Incurijmnt śd b gvn. Ɖoz soft blu îz, n ol ɖoz naćṛl gresz, śd nt b westd on ɖ infirịr ssayti v Hîḅri n its cnẋnz. Ɖ aqentns ś hd olrdi formd wr unwrɖi v hr. Ɖ frendz fṛm hūm ś hd jst partd, ɖo vri gd sort v ppl, mst b dwñ hr harm. Ɖe wr a faṃli v ɖ nem v Martin, hūm Ema wel ń bî caṛctr, az rentñ a larj farm v Mr. Naitli, n rzîdñ in ɖ pariś v Donwél—vri creditbli, ś b’livd—ś ń Mr. Naitli ʈt hîli v ɖm—bt ɖe mst b cōrs n unpoliśt, n vri unfit t b ɖ intiṃts v a grl hu wontd onli a litl mor nolij n eligns t b qt prfict. Ś wd notis hr; ś wd impruv hr; ś wd dtać hr fṛm hr bad aqentns, n intṛdys hr intu gd ssayti; ś wd form hr opińnz n hr manrz. It wd b an inṭrestñ, n srtnli a vri cînd unḍtecñ; hîli bcmñ hr ǒn sićueśn in lîf, hr leźr, n pǎrz.

Ś wz so bizi in admîrñ ɖoz soft blu îz, in tōcñ n liṣnñ, n formñ ol ɖz scīmz in ɖ in-btwnz, ɖt ɖ īvnñ flù awe at a vri unyźl ret; n ɖ suprtebl, ẃć olwz clozd sć partiz, n fr ẃć ś hd bn yst t sit n woć ɖ dy tîm, wz ol set ǎt n redi, n muvd fwdz t ɖ fîr, bfr ś wz awer. Wɖ an alacṛti bynd ɖ comn impuls v a spirit ẃć yt wz nvr indifṛnt t ɖ credit v dwñ evrʈñ wel n atntivli, wɖ ɖ riyl gdwil v a mînd dlîtd wɖ its ǒn îdīaz, dd ś ɖen d ol ɖ onrz v ɖ mīl, n hlp n rec̣mnd ɖ minst ćicn n scaḷpt ôstrz, wɖ an rjnsi ẃć ś ń wd b axptbl t ɖ rli aurz n sivl scrūplz v ɖer gests.

Upn sć oceźnz pur Mr. Wŭdhǎs’z fīlñz wr in sad worfér. H luvd t hv ɖ cloʈ leid, bcz it hd bn ɖ faśn v hiz yʈ, bt hiz cnviẋn v suprz biyñ vri unholsm md him rɖr sori t si enʈñ pt on it; n ẃl hiz hosṗtaḷti wd hv welcmd hiz vizitrz t evrʈñ, hiz cer fr ɖer hlʈ md him grīv ɖt ɖe wd īt.

Sć anɖr smōl besn v ʈin gruwl az hiz ǒn wz ol ɖt h cd, wɖ ʈura slf-apṛbeśn, rec̣mnd; ɖo h mt cnstren himslf, ẃl ɖ lediz wr cumftbli clirñ ɖ nîsr ʈñz, t se:

“Msz. Bêts, let m pṛpoz yr vnćrñ on wn v ɖz egz. An eg bôld vri soft z nt unholsm. Srl unḍstandz bôlñ an eg betr ɖn enbdi. I wd nt rec̣mnd an eg bôld bî enbdi els; bt y nīd nt b afreid, ɖe r vri smōl, y si—wn v ǎr smōl egz wl nt hrt y. Mis Bêts, let Ema hlp y t a litl bit v tart—a vri litl bit. Ǎrz r ol apl tarts. Y nīd nt b afreid v unholsm prizrvz hir. I d nt advîz ɖ custd. Msz. Godard, ẃt se y t haf a glas v wîn? A smōl haf-glas, pt intu a tumblr v wōtr? I d nt ʈnc it cd dis’gri wɖ y.”

Ema alaud hr faɖr t tōc—bt s’plaid hr vizitrz in a mć mor saṭsfactri stîl, n on ɖ preznt īvnñ hd ptiklr pleźr in sndñ ɖm awe hapi. Ɖ hapinis v Mis Smiʈ wz qt īql t hr intnśnz. Mis Wŭdhǎs wz so gret a prṣnij in Hîḅri, ɖt ɖ prospect v ɖ intṛduẋn hd gvn az mć panic az pleźr; bt ɖ humbl, gretfl litl grl wnt of wɖ hîli graṭfaid fīlñz, dlîtd wɖ ɖ afbiḷti wɖ ẃć Mis Wŭdhǎs hd trītd hr ol ɖ īvnñ, n acć̣li śecn handz wɖ hr at last!


___

H

arịt Smiʈ’s intiṃsi at Hārtfīld wz sn a setld ʈñ. Qc n dsîdd in hr wez, Ema lost no tîm in invîtñ, incuṛjñ, n telñ hr t cm vri ofn; n az ɖer aqentns incrist, so dd ɖer saṭsfaẋn in ć uɖr. Az a wōcñ cmpańn, Ema hd vri rli fsin hǎ ysfl ś mt fînd hr. In ɖt rspct Msz. Wsṭn’z los hd bn importnt. Hr faɖr nvr wnt bynd ɖ śruḅri, ẃr tū dviźnz v ɖ grǎnd s’fîst him fr hiz loñ wōc, or hiz śort, az ɖ yir vẹrid; n sins Msz. Wsṭn’z marij hr x’sîz hd bn tù mć cnfînd. Ś hd vnćrd wns alon t Randlz, bt it wz nt pleznt; n a Harịt Smiʈ, ɖrfr, wn hūm ś cd sumn at eni tîm t a wōc, wd b a vałbl adiśn t hr privḷjz. Bt in evri rspct, az ś sw mor v hr, ś apruvd hr, n wz cnfrmd in ol hr cînd dzînz.

Harịt srtnli wz nt clevr, bt ś hd a swīt, dosîl, gretfl disṗziśn, wz toṭli fri fṛm cnsit, n onli dzîrñ t b gîdd bî enwn ś lct p t. Hr rli ataćmnt t hrslf wz vri emịbl; n hr incḷneśn fr gd cumṗni, n pǎr v aprīśietñ ẃt wz elignt n clevr, śoud ɖt ɖr wz no wont v test, ɖo streñʈ v unḍstandñ mst nt b xpctd. Oltgɖr ś wz qt cnvinst v Harịt Smiʈ’s biyñ xacli ɖ yuñ frend ś wontd—xacli ɖ smʈñ ẃć hr hom rqîrd. Sć a frend az Msz. Wsṭn wz ǎt v ɖ qsćn. Tū sć cd nvr b grantd. Tū sć ś dd nt wont. It wz qt a difṛnt sort v ʈñ, a sntimnt dstñt n indipndnt. Msz. Wsṭn wz ɖ objict v a rgard ẃć hd its besis in grattyd n istim. Harịt wd b luvd az wn t hūm ś cd b ysfl. Fr Msz. Wsṭn ɖr wz nʈñ t b dn; fr Harịt evrʈñ.

Hr frst atmts at ysflnis wr in an indevr t fînd ǎt hu wr ɖ peṛnts, bt Harịt cd nt tel. Ś wz redi t tel evrʈñ in hr pǎr, bt on ɖs subjict qsćnz wr ven. Ema wz oblîjd t fansi ẃt ś lîct—bt ś cd nvr b’liv ɖt in ɖ sem sićueśn ś śd nt hv dscuvrd ɖ truʈ. Harịt hd no peṇtreśn. Ś hd bn saṭsfaid t hír n b’liv jst ẃt Msz. Godard ćouz t tel hr; n lct no farɖr.

Msz. Godard, n ɖ tīćrz, n ɖ grlz n ɖ aferz v ɖ scūl in jenṛl, formd naćṛli a gret part v ɖ convseśn—n bt fr hr aqentns wɖ ɖ Martinz v Abimil Farm, it mst hv bn ɖ hol. Bt ɖ Martinz okpaid hr ʈts a gd dīl; ś hd spent tū vri hapi munʈs wɖ ɖm, n nǎ luvd t tōc v ɖ pleźrz v hr vizit, n dscrîb ɖ mni cumf̣ts n wundrz v ɖ ples. Ema incurijd hr tōc̣tivnis—aḿzd bî sć a picćr v anɖr set v biyñz, n injoyñ ɖ yʈfl simpliṣti ẃć cd spīc wɖ so mć xlteśn v Msz. Martin’z hvñ “ parlrz, tū vri gd parlrz, indd; wn v ɖm qt az larj az Msz. Godard’z drw̃rūm; n v hr hvñ an upr meid hu hd livd fîv-n-twenti yirz wɖ hr; n v ɖer hvñ et cǎz, tū v ɖm Ōlḍniz, n wn a litl Wlś cǎ, a vri priti litl Wlś cǎ indd; n v Msz. Martin’z seyñ az ś wz so fond v it, it śd b cōld hr cǎ; n v ɖer hvñ a vri hansm sumrhǎs in ɖer gardn, ẃr sm de nxt yir ɖe wr ol t drinc ti:—a vri hansm sumrhǎs, larj inuf t hold a duzn ppl.”

Fr sm tîm ś wz aḿzd, wɖt ʈncñ bynd ɖ imīɉt cōz; bt az ś cem t unḍstand ɖ faṃli betr, uɖr fīlñz arouz. Ś hd tecn p a roñ îdīa, fansiyñ it wz a muɖr n dōtr, a sun n sun’z wîf, hu ol livd tgɖr; bt ẃn it apird ɖt ɖ Mr. Martin, hu bòr a part in ɖ naṛtiv, n wz olwz mnśnd wɖ apṛbeśn fr hiz gret gd-nećr in dwñ smʈñ or uɖr, wz a sngl man; ɖt ɖr wz no yuñ Msz. Martin, no wîf in ɖ ces; ś dd sspct denjr t hr pur litl frend fṛm ol ɖs hosṗtaḷti n cîndnis, n ɖt, f ś wr nt tecn cer v, ś mt b rqîrd t snc hrslf fr evr.

Wɖ ɖs inspiṛtñ nośn, hr qsćnz incrist in numbr n mīnñ; n ś ptiklrli léd Harịt t tōc mor v Mr. Martin, n ɖr wz evidntli no dslîc t it. Harịt wz vri redi t spīc v ɖ śer h hd hd in ɖer mūnlît wōcs n meri īvnñ gemz; n dwelt a gd dīl upn hiz biyñ so vri gd-hymrd n oblîjñ. H hd gn ʈri mîlz rnd wn de in ordr t brñ hr sm wōlnuts, bcz ś hd sd hǎ fond ś wz v ɖm, n in evrʈñ els h wz so vri oblîjñ. H hd hiz śeṗd’z sun intu ɖ parlr wn nît on prṗs t sñ t hr. Ś wz vri fond v sññ. H cd sñ a litl himslf. Ś b’livd h wz vri clevr, n unḍstd evrʈñ. H hd a vri fîn floc, n, ẃl ś wz wɖ ɖm, h hd bn bid mor fr hiz wŭl ɖn enbdi in ɖ cuntri. Ś b’livd evrbdi spouc wel v him. Hiz muɖr n sistrz wr vri fond v him. Msz. Martin hd tld hr wn de (n ɖr wz a bluś az ś sd it,) ɖt it wz imposbl fr enbdi t b a betr sun, n ɖrfr ś wz śr, ẃnvr h marid, h wd mc a gd huzbnd. Nt ɖt ś wontd him t mari. Ś wz in no huri at ol.

“Wel dn, Msz. Martin!” ʈt Ema. “Y nǒ ẃt y r abt.”

“N ẃn ś hd cm awe, Msz. Martin wz so vri cînd az t snd Msz. Godard a bytifl gūs—ɖ fînist gūs Msz. Godard hd evr sìn. Msz. Godard hd drest it on a Súnde, n asct ol ɖ ʈri tīćrz, Mis Naś, n Mis Prins, n Mis Rićdsn, t sup wɖ hr.”

“Mr. Martin, I s’poz, z nt a man v inf̣meśn bynd ɖ lîn v hiz ǒn biznis? H dz nt rīd?”

“Ǒ yes!—ɖt z, no—I d nt nǒ—bt I b’liv h hz réd a gd dīl—bt nt ẃt y wd ʈnc enʈñ v. H rīdz ɖ Agṛculćṛl Rports, n sm uɖr bcs ɖt lei in wn v ɖ windosīts—bt h rīdz ol ɖm t himslf. Bt smtmz v an īvnñ, bfr w wnt t cardz, h wd rīd smʈñ alǎd ǎt v ɖ Elignt Xtracts, vri enttenñ. N I nǒ h hz réd ɖ Vicr v Wecfīld. H nvr réd ɖ Romans v ɖ Forist, nr Ɖ Ćildṛn v ɖ Abi. H hd nvr hŕd v sć bcs bfr I mnśnd ɖm, bt h z dtrmind t gt ɖm nǎ az sn az evr h cn.”

Ɖ nxt qsćn wz—

“Ẃt sort v lcñ man z Mr. Martin?”

“Ǒ! nt hansm—nt at ol hansm. I ʈt him vri plen at frst, bt I d nt ʈnc him so plen nǎ. Wn dz nt, y nǒ, aftr a tîm. Bt dd y nvr si him? H z in Hîḅri evri nǎ n ɖen, n h z śr t rîd ʈru evri wīc in hiz we t Cñstn. H hz pást y vri ofn.”

“Ɖt me b, n I me hv sìn him fifti tîmz, bt wɖt hvñ eni îdīa v hiz nem. A yuñ farmr, ẃɖr on horsbac or on ft, z ɖ vri last sort v prsn t rêz mî krioṣti. Ɖ yoṃnri r prisîsli ɖ ordr v ppl wɖ hūm I fīl I cn hv nʈñ t d. A dgri or tū lowr, n a creditbl apiṛns mt inṭrest m; I mt hop t b ysfl t ɖer faṃliz in sm we or uɖr. Bt a farmr cn nīd nn v mî hlp, n z, ɖrfr, in wn sns, az mć abv mî notis az in evri uɖr h z b’lo it.”

“T b śr. Ǒ yes! It z nt lîcli y śd evr hv obzrvd him; bt h nz y vri wel indd—I mīn bî sît.”

“I hv no dǎt v hiz biyñ a vri rspctbl yuñ man. I nǒ, indd, ɖt h z so, n, az sć, wś him wel. Ẃt d y imajin hiz ej t b?”

“H wz for-n-twenti ɖ 8ʈ v last Jūn, n mî brʈde z ɖ 23rd jst a fortnît n a de’z difṛns—ẃć z vri od.”

“Onli for-n-twenti. Ɖt z tù yuñ t setl. Hiz muɖr z prf̣cli rît nt t b in a huri. Ɖe sīm vri cumftbl az ɖe r, n f ś wr t tec eni penz t mari him, ś wd probbli rpnt it. Six yirz hns, f h cd mīt wɖ a gd sort v yuñ wmn in ɖ sem ranc az hiz ǒn, wɖ a litl muni, it mt b vri dzîṛbl.”

“Six yirz hns! Dir Mis Wŭdhǎs, h wd b ʈrti yirz old!”

“Wel, n ɖt z az rli az most men cn aford t mari, hu r nt born t an indipndns. Mr. Martin, I imajin, hz hiz fortyn intîrli t mc—canot b at ol bfrhnd wɖ ɖ wrld. Ẃtvr muni h mt cm intu ẃn hiz faɖr daid, ẃtvr hiz śer v ɖ faṃli proṗti, it z, I der se, ol aflot, ol imploid in hiz stoc, n so fʈ; n ɖo, wɖ dilijns n gd luc, h me b rić in tîm, it z nxt t imposbl ɖt h śd hv riylîzd enʈñ yt.”

“T b śr, so it z. Bt ɖe liv vri cumftbli. Ɖe hv no indorz man, els ɖe d nt wont fr enʈñ; n Msz. Martin tōcs v tecñ a bô anɖr yir.”

“I wś y me nt gt intu a screp, Harịt, ẃnvr h dz mari;—I mīn, az t biyñ aqentd wɖ hiz wîf—fr ɖo hiz sistrz, fṛm a s’pirịr edyceśn, r nt t b oltgɖr objctd t, it dz nt folo ɖt h mt mari enbdi at ol fit fr y t notis. Ɖ msfortyn v yr brʈ òt t mc y ptiklrli cerfl az t yr asośịts. Ɖr cn b no dǎt v yr biyñ a jntlmn’z dōtr, n y mst s’port yr clem t ɖt steśn bî evrʈñ wɖn yr ǒn pǎr, or ɖr wl b plenti v ppl hu wd tec pleźr in dgredñ y.”

“Yes, t b śr, I s’poz ɖr r. Bt ẃl I vizit at Hārtfīld, n y r so cînd t m, Mis Wŭdhǎs, I am nt afreid v ẃt enbdi cn d.”

“Y unḍstand ɖ fors v inflụns priti wel, Harịt; bt I wd hv y so frmli istabliśt in gd ssayti, az t b indipndnt īvn v Hārtfīld n Mis Wŭdhǎs. I wont t si y prṃnntli wel cnctd, n t ɖt end it wl b advîẓbl t hv az fy od aqentns az me b; n, ɖrfr, I se ɖt f y śd stl b in ɖs cuntri ẃn Mr. Martin mariz, I wś y me nt b drwn in bî yr intiṃsi wɖ ɖ sistrz, t b aqentd wɖ ɖ wîf, hu wl probbli b sm mir farmr’z dōtr, wɖt edyceśn.”

“T b śr. Yes. Nt ɖt I ʈnc Mr. Martin wd evr mari enbdi bt ẃt hd hd sm edyceśn—n bn vri wel bròt p. Hvr, I d nt mīn t set p mî opińn agnst yrz—n I am śr I śl nt wś fr ɖ aqentns v hiz wîf. I śl olwz hv a gret rgard fr ɖ Mis Martinz, ispeṣ́li Iliẓbʈ, n śd b vri sori t gv ɖm p, fr ɖe r qt az wel edycetd az m. Bt f h mariz a vri ignṛnt, vulgr wmn, srtnli I hd betr nt vizit hr, f I cn hlp it.”

Ema woćt hr ʈru ɖ flucćueśnz v ɖs spīć, n sw no alarmñ simtmz v luv. Ɖ yuñ man hd bn ɖ frst admîrr, bt ś trustd ɖr wz no uɖr hold, n ɖt ɖr wd b no sirịs dificlti, on Harịt’s sîd, t opoz eni frendli arenjmnt v hr ǒn.

Ɖe met Mr. Martin ɖ vri nxt de, az ɖe wr wōcñ on ɖ Donwél rod. H wz on ft, n aftr lcñ vri rspctf̣li at hr, lct wɖ most unfend saṭsfaẋn at hr cmpańn. Ema wz nt sori t hv sć an oṗtyṇti v srve; n wōcñ a fy yardz fwd, ẃl ɖe tōct tgɖr, sn md hr qc î sfiśntli aqentd wɖ Mr. Roḅt Martin. Hiz apiṛns wz vri nīt, n h lct lîc a snṣbl yuñ man, bt hiz prsn hd no uɖr advantij; n ẃn h cem t b cntrastd wɖ jntlṃn, ś ʈt h mst lūz ol ɖ grǎnd h hd gend in Harịt’s incḷneśn. Harịt wz nt insnsbl v manr; ś hd voḷntṛli notist hr faɖr’z jntlnis wɖ adṃreśn az wel az wundr. Mr. Martin lct az f h dd nt nǒ ẃt manr wz.

Ɖe rmend bt a fy minits tgɖr, az Mis Wŭdhǎs mst nt b cept wêtñ; n Harịt ɖen cem runñ t hr wɖ a smîlñ fes, n in a flutr v spirits, ẃć Mis Wŭdhǎs hopt vri sn t cmpoz.

“Onli ʈnc v ǎr haṗnñ t mīt him!—Hǎ vri od! It wz qt a ćans, h sd, ɖt h hd nt gn rnd bî Randlz. H dd nt ʈnc w evr wōct ɖs rod. H ʈt w wōct twdz Randlz most dez. H hz nt bn ebl t gt ɖ Romans v ɖ Forist yt. H wz so bizi ɖ last tîm h wz at Cñstn ɖt h qt fgot it, bt h gz agn tmoro. So vri od w śd hapn t mīt! Wel, Mis Wŭdhǎs, z h lîc ẃt y xpctd? Ẃt d y ʈnc v him? D y ʈnc him so vri plen?”

“H z vri plen, undǎtidli—rmarcbli plen:—bt ɖt z nʈñ cmperd wɖ hiz intîr wont v jntiḷti. I hd no rît t xpct mć, n I dd nt xpct mć; bt I hd no îdīa ɖt h cd b so vri clǎniś, so toṭli wɖt er. I hd imajind him, I cnfes, a dgri or tū nirr jntiḷti.”

“T b śr,” sd Harịt, in a morṭfaid vôs, “h z nt so jntīl az riyl jntlṃn.”

“I ʈnc, Harịt, sins yr aqentns wɖ s, y hv bn rpitidli in ɖ cumṗni v sm sć vri riyl jntlṃn, ɖt y mst yrslf b struc wɖ ɖ difṛns in Mr. Martin. At Hārtfīld, y hv hd vri gd spesimnz v wel edycetd, wel bréd men. I śd b s’prîzd f, aftr siyñ ɖm, y cd b in cumṗni wɖ Mr. Martin agn wɖt psivñ him t b a vri infirịr crīćr—n rɖr wunḍrñ at yrslf fr hvñ evr ʈt him at ol agriybl bfr. D nt y bgin t fīl ɖt nǎ? Wr nt y struc? I am śr y mst hv bn struc bî hiz ōcẉd lc n abrupt manr, n ɖ uncuʈnis v a vôs ẃć I hŕd t b hoļi unmodyletd az I std hir.”

“Srtnli, h z nt lîc Mr. Naitli. H hz nt sć a fîn er n we v wōcñ az Mr. Naitli. I si ɖ difṛns plen inuf. Bt Mr. Naitli z so vri fîn a man!”

“Mr. Naitli’z er z so rmarcbli gd ɖt it z nt fer t cmper Mr. Martin wɖ him. Y mt nt si wn in a hundṛd wɖ jntlmn so plenli ritn az in Mr. Naitli. Bt h z nt ɖ onli jntlmn y hv bn lêtli yst t. Ẃt se y t Mr. Wsṭn n Mr. Eltn? Cmper Mr. Martin wɖ îɖr v ɖm. Cmper ɖer manr v cariyñ ɖmslvz; v wōcñ; v spīcñ; v biyñ sîḷnt. Y mst si ɖ difṛns.”

“Ǒ yes!—ɖr z a gret difṛns. Bt Mr. Wsṭn z olmst an old man. Mr. Wsṭn mst b btwn forti n fifti.”

“Ẃć mcs hiz gd manrz ɖ mor vałbl. Ɖ oldr a prsn groz, Harịt, ɖ mor importnt it z ɖt ɖer manrz śd nt b bad; ɖ mor glẹrñ n dsgustñ eni lǎdnis, or cōrsnis, or ōcẉdnis bcmz. Ẃt z paṣbl in yʈ z dtstbl in lêtr ej. Mr. Martin z nǎ ōcẉd n abrupt; ẃt wl h b at Mr. Wsṭn’z tîm v lîf?”

“Ɖr z no seyñ, indd,” rplaid Harịt rɖr soḷmli.

“Bt ɖr me b priti gd gesñ. H wl b a cmplitli gros, vulgr farmr, toṭli in’tntiv t apiṛnsz, n ʈncñ v nʈñ bt profit n los.”

“Wl h, indd? Ɖt wl b vri bad.”

“Hǎ mć hiz biznis ingrosz him olrdi z vri plen fṛm ɖ srcmstans v hiz fgetñ t inqîr fr ɖ bc y rec̣mndd. H wz a gret dīl tù fl v ɖ marcit t ʈnc v enʈñ els—ẃć z jst az it śd b, fr a ʈrîvñ man. Ẃt hz h t d wɖ bcs? N I hv no dǎt ɖt h wl ʈrîv, n b a vri rić man in tîm—n hiz biyñ ilitṛt n cōrs nīd nt dstrb s.”

“I wundr h dd nt rmembr ɖ bc”—wz ol Harịt’s ansr, n spocn wɖ a dgri v grev dspleźr ẃć Ema ʈt mt b sefli left t itslf. Ś, ɖrfr, sd no mor fr sm tîm. Hr nxt bginñ wz,

“In wn rspct, phps, Mr. Eltn’z manrz r s’pirịr t Mr. Naitli’z or Mr. Wsṭn’z. Ɖe hv mor jntlnis. Ɖe mt b mor sefli hld p az a patn. Ɖr z an opņis, a qcnis, olmst a bluntnis in Mr. Wsṭn, ẃć evrbdi lîcs in him, bcz ɖr z so mć gd-hymr wɖ it—bt ɖt wd nt d t b copid. Nɖr wd Mr. Naitli’z dǎnrît, dsîdd, cmandñ sort v manr, ɖo it sūts him vri wel; hiz figr, n lc, n sićueśn in lîf sīm t alǎ it; bt f eni yuñ man wr t set abt copiyñ him, h wd nt b sufṛbl. On ɖ contrri, I ʈnc a yuñ man mt b vri sefli rec̣mndd t tec Mr. Eltn az a modl. Mr. Eltn z gd-hymrd, ćirfl, oblîjñ, n jntl. H sīmz t m t b groun ptiklrli jntl v lêt. I d nt nǒ ẃɖr h hz eni dzîn v ingreśietñ himslf wɖ îɖr v s, Harịt, bî adiśnl softnis, bt it strîcs m ɖt hiz manrz r softr ɖn ɖe yst t b. F h mīnz enʈñ, it mst b t plīz y. Dd nt I tel y ẃt h sd v y ɖ uɖr de?”

Ś ɖen rpitd sm worm prsnl prêz ẃć ś hd drwn fṛm Mr. Eltn, n nǎ dd fl justis t; n Harịt bluśt n smîld, n sd ś hd olwz ʈt Mr. Eltn vri agriybl.

Mr. Eltn wz ɖ vri prsn fixt on bî Ema fr drîvñ ɖ yuñ farmr ǎt v Harịt’s hed. Ś ʈt it wd b an xḷnt mać; n onli tù palṗbli dzîṛbl, naćṛl, n probbl, fr hr t hv mć merit in planñ it. Ś fird it wz ẃt evrbodi els mst ʈnc v n pridict. It wz nt lîcli, hvr, ɖt enbdi śd hv īqld hr in ɖ det v ɖ plan, az it hd entrd hr bren jrñ ɖ vri frst īvnñ v Harịt’s cmñ t Hārtfīld. Ɖ longr ś cnsidrd it, ɖ gretr wz hr sns v its xpīdịnsi. Mr. Eltn’z sićueśn wz most sūṭbl, qt ɖ jntlmn himslf, n wɖt lo cnẋnz; at ɖ sem tîm, nt v eni faṃli ɖt cd ferli objict t ɖ dǎtfl brʈ v Harịt. H hd a cumftbl hom fr hr, n Ema imajind a vri sfiśnt incm; fr ɖo ɖ vic̣rij v Hîḅri wz nt larj, h wz noun t hv sm indipndnt proṗti; n ś ʈt vri hîli v him az a gd-hymrd, wel-mīnñ, rspctbl yuñ man, wɖt eni dfiśnsi v ysfl unḍstandñ or nolij v ɖ wrld.

Ś hd olrdi saṭsfaid hrslf ɖt h ʈt Harịt a bytifl grl, ẃć ś trustd, wɖ sć frīqnt mītñz at Hārtfīld, wz fǎndeśn inuf on hiz sîd; n on Harịt’s ɖr cd b litl dǎt ɖt ɖ îdīa v biyñ prifŕd bî him wd hv ol ɖ yźl weit n efic̣si. N h wz riyli a vri plizñ yuñ man, a yuñ man hūm eni wmn nt fstidịs mt lîc. H wz recnd vri hansm; hiz prsn mć admîrd in jenṛl, ɖo nt bî hr, ɖr biyñ a wont v eligns v fīćr ẃć ś cd nt dspns wɖ:—bt ɖ grl hu cd b graṭfaid bî a Roḅt Martin’z rîdñ abt ɖ cuntri t gt wōlnuts fr hr mt vri wel b concrd bî Mr. Eltn’z adṃreśn.


___

“I

d nt nǒ ẃt yr opińn me b, Msz. Wsṭn,” sd Mr. Naitli, “v ɖs gret intiṃsi btwn Ema n Harịt Smiʈ, bt I ʈnc it a bad ʈñ.”

“A bad ʈñ! D y riyli ʈnc it a bad ʈñ?—ẃ so?”

“I ʈnc ɖe wl nɖr v ɖm d ɖ uɖr eni gd.”

“Y s’prîz m! Ema mst d Harịt gd: n bî s’playñ hr wɖ a ny objict v inṭrest, Harịt me b sd t d Ema gd. I hv bn siyñ ɖer intiṃsi wɖ ɖ gretist pleźr. Hǎ vri difṛntli w fīl!—Nt ʈnc ɖe wl d ć uɖr eni gd! Ɖs wl srtnli b ɖ bginñ v wn v ǎr qoṛlz abt Ema, Mr. Naitli.”

“Phps y ʈnc I am cm on prṗs t qoṛl wɖ y, nwñ Wsṭn t b ǎt, n ɖt y mst stl fît yr ǒn batl.”

“Mr. Wsṭn wd undǎtidli s’port m, f h wr hir, fr h ʈncs xacli az I d on ɖ subjict. W wr spīcñ v it onli yesṭde, n agriyñ hǎ forćṇt it wz fr Ema, ɖt ɖr śd b sć a grl in Hîḅri fr hr t asośiet wɖ. Mr. Naitli, I śl nt alǎ y t b a fer juj in ɖs ces. Y r so mć yst t liv alon, ɖt y d nt nǒ ɖ valy v a cmpańn; n, phps no man cn b a gd juj v ɖ cumf̣t a wmn fīlz in ɖ ssayti v wn v hr ǒn sx, aftr biyñ yst t it ol hr lîf. I cn imajin yr objẋn t Harịt Smiʈ. Ś z nt ɖ s’pirịr yuñ wmn ẃć Ema’z frend òt t b. Bt on ɖ uɖr hand, az Ema wonts t si hr betr informd, it wl b an indysmnt t hr t rīd mor hrslf. Ɖe wl rīd tgɖr. Ś mīnz it, I nǒ.”

“Ema hz bn mīnñ t rīd mor evr sins ś wz twelv yirz old. I hv sìn a gret mni lists v hr drw̃-up at verịs tîmz v bcs ɖt ś mnt t rīd reğlrli ʈru—n vri gd lists ɖe wr—vri wel ćozn, n vri nītli arenjd—smtmz alfbéticli, n smtmz bî sm uɖr rūl. Ɖ list ś drù p ẃn onli fortīn—I rmembr ʈncñ it dd hr jujmnt so mć credit, ɖt I prizrvd it sm tîm; n I der se ś me hv md ǎt a vri gd list nǎ. Bt I hv dn wɖ xpctñ eni cors v stedi rīdñ fṛm Ema. Ś wl nvr sbmit t enʈñ rqîrñ inḍstri n peśns, n a sbjẋn v ɖ fansi t ɖ unḍstandñ. Ẃr Mis Teilr feld t stiḿlet, I me sefli afrm ɖt Harịt Smiʈ wl d nʈñ.—Y nvr cd pswed hr t rīd haf so mć az y wśt.—Y nǒ y cd nt.”

“I der se,” rplaid Msz. Wsṭn, smîlñ, “ɖt I ʈt so ɖen;—bt sins w hv partd, I cn nvr rmembr Ema’z omitñ t d enʈñ I wśt.”

“Ɖr z hardli eni dzîrñ t rfreś sć a meṃri az ɖt,”—sd Mr. Naitli, fīlñli; n fr a momnt or tū h hd dn. “Bt I,” h sn add, “hu hv hd no sć ćarm ʈroun ovr mî snsz, mst stl si, hír, n rmembr. Ema z spôld bî biyñ ɖ cleṿrist v hr faṃli. At ten yirz old, ś hd ɖ msfortyn v biyñ ebl t ansr qsćnz ẃć puzld hr sistr at sevntīn. Ś wz olwz qc n aśurd: Iẓbela slo n difidnt. N evr sins ś wz twelv, Ema hz bn mistris v ɖ hǎs n v y ol. In hr muɖr ś lost ɖ onli prsn ebl t cǒp wɖ hr. Ś inherits hr muɖr’z taḷnts, n mst hv bn undr sbjẋn t hr.”

“I śd hv bn sori, Mr. Naitli, t b dpndnt on yr rec̣mndeśn, hd I qitd Mr. Wŭdhǎs’z faṃli n wontd anɖr sićueśn; I d nt ʈnc y wd hv spocn a gd wrd fr m t enbdi. I am śr y olwz ʈt m unfit fr ɖ ofis I hld.”

“Yes,” sd h, smîlñ. “Y r betr plest hir; vri fit fr a wîf, bt nt at ol fr a guṿnes. Bt y wr pripẹrñ yrslf t b an xḷnt wîf ol ɖ tîm y wr at Hārtfīld. Y mt nt gv Ema sć a cmplit edyceśn az yr pǎrz wd sīm t promis; bt y wr rsivñ a vri gd edyceśn fṛm hr, on ɖ vri mtirịl matṛmonịl pônt v sbmitñ yr ǒn wil, n dwñ az y wr bid; n f Wsṭn hd asct m t rec̣mnd him a wîf, I śd srtnli hv nemd Mis Teilr.”

“Ʈanc y. Ɖr wl b vri litl merit in mcñ a gd wîf t sć a man az Mr. Wsṭn.”

“Ẃ, t ǒn ɖ truʈ, I am afreid y r rɖr ʈroun awe, n ɖt wɖ evri disṗziśn t ber, ɖr wl b nʈñ t b bòrn. W wl nt dsper, hvr. Wsṭn me gro cros fṛm ɖ wontņis v cumf̣t, or hiz sun me pleg him.”

“I hop nt ɖt.—It z nt lîcli. No, Mr. Naitli, d nt fōrtel vxeśn fṛm ɖt qortr.”

“Nt I, indd. I onli nem posbiḷtiz. I d nt pritnd t Ema’z jīńs fr fōrtelñ n gesñ. I hop, wɖ ol mî hart, ɖ yuñ man me b a Wsṭn in merit, n a Ćrćl in fortyn.—Bt Harịt Smiʈ—I hv nt haf dn abt Harịt Smiʈ. I ʈnc hr ɖ vri wrst sort v cmpańn ɖt Ema cd poṣbli hv. Ś nz nʈñ hrslf, n lcs upn Ema az nwñ evrʈñ. Ś z a flatrr in ol hr wez; n so mć ɖ wrs, bcz undizînd. Hr ignṛns z aurli flaṭri. Hǎ cn Ema imajin ś hz enʈñ t lrn hrslf, ẃl Harịt z prizntñ sć a dlîtfl infirioṛti? N az fr Harịt, I wl vnćr t se ɖt ś canot gen bî ɖ aqentns. Hārtfīld wl onli pt hr ǎt v cnsit wɖ ol ɖ uɖr plesz ś b’loñz t. Ś wl gro jst rfînd inuf t b uncumftbl wɖ ɖoz amñ hūm brʈ n srcmstansz hv plest hr hom. I am mć mstecn f Ema’z doctrinz gv eni streñʈ v mînd, or tnd at ol t mc a grl adapt hrslf raśṇli t ɖ vraytiz v hr sićueśn in lîf.—Ɖe onli gv a litl poliś.”

“I îɖr dpnd mor upn Ema’z gd sns ɖn y d, or am mor añśs fr hr preznt cumf̣t; fr I canot l’mnt ɖ aqentns. Hǎ wel ś lct last nît!”

“Ǒ! y wd rɖr tōc v hr prsn ɖn hr mînd, wd y? Vri wel; I śl nt atmt t dnî Ema’z biyñ priti.”

“Priti! se bytifl rɖr. Cn y imajin enʈñ nirr prfict byti ɖn Ema oltgɖr—fes n figr?”

“I d nt nǒ ẃt I cd imajin, bt I cnfes ɖt I hv sldm sìn a fes or figr mor plizñ t m ɖn hrz. Bt I am a parśl old frend.”

“Sć an î!—ɖ tru hezl î—n so briłnt! reğlr fīćrz, opn cǎntinns, wɖ a cmpleẋn! ǒ! ẃt a blūm v fl hlʈ, n sć a priti hît n sîz; sć a frm n uprît figr! Ɖr z hlʈ, nt mirli in hr blūm, bt in hr er, hr hed, hr glans. Wn hírz smtmz v a ćîld biyñ ‘ɖ picćr v hlʈ;’ nǎ, Ema olwz gvz m ɖ îdīa v biyñ ɖ cmplit picćr v groun-up hlʈ. Ś z luvlinis itslf. Mr. Naitli, z nt ś?”

“I hv nt a fōlt t fînd wɖ hr prsn,” h rplaid. “I ʈnc hr ol y dscrîb. I luv t lc at hr; n I wl ad ɖs prêz, ɖt I d nt ʈnc hr prsṇli ven. Cnsiḍrñ hǎ vri hansm ś z, ś apirz t b litl okpaid wɖ it; hr vaṇti lîz anɖr we. Msz. Wsṭn, I am nt t b tōct ǎt v mî dslîc v Harịt Smiʈ, or mî dred v its dwñ ɖm bʈ harm.”

“N I, Mr. Naitli, am īqli stǎt in mî confidns v its nt dwñ ɖm eni harm. Wɖ ol dir Ema’z litl fōlts, ś z an xḷnt crīćr. Ẃr śl w si a betr dōtr, or a cîndr sistr, or a truwr frend? No, no; ś hz qoḷtz ẃć me b trustd; ś wl nvr līd enwn riyli roñ; ś wl mc no lastñ blundr; ẃr Ema ŕz wns, ś z in ɖ rît a hundṛd tîmz.”

“Vri wel; I wl nt pleg y eni mor. Ema śl b an enjl, n I wl cīp mî splīn t mslf tl Crisṃs brñz Jon n Iẓbela. Jon luvz Ema wɖ a rīzṇbl n ɖrfr nt a blînd afẋn, n Iẓbela olwz ʈncs az h dz; xpt ẃn h z nt qt frîtnd inuf abt ɖ ćildṛn. I am śr v hvñ ɖer opińnz wɖ m.”

“I nǒ ɖt y ol luv hr riyli tù wel t b unjust or uncînd; bt xkz m, Mr. Naitli, f I tec ɖ liḅti (I cnsidr mslf, y nǒ, az hvñ smẃt v ɖ priṿlij v spīć ɖt Ema’z muɖr mt hv hd) ɖ liḅti v hintñ ɖt I d nt ʈnc eni poṣbl gd cn arîz fṛm Harịt Smiʈ’s intiṃsi biyñ md a matr v mć dscuśn amñ y. Pre xkz m; bt s’pozñ eni litl incnvińns me b aprihndd fṛm ɖ intiṃsi, it canot b xpctd ɖt Ema, acǎntbl t nbdi bt hr faɖr, hu prf̣cli apruvz ɖ aqentns, śd pt an end t it, so loñ az it z a sors v pleźr t hrslf. It hz bn so mni yirz mî provins t gv advîs, ɖt y canot b s’prîzd, Mr. Naitli, at ɖs litl rmenz v ofis.”

“Nt at ol,” craid h; “I am mć oblîjd t y fr it. It z vri gd advîs, n it śl hv a betr fet ɖn yr advîs hz ofn faund; fr it śl b atndd t.”

“Msz. Jon Naitli z īẓli alarmd, n mt b md unhapi abt hr sistr.”

“B saṭsfaid,” sd h, “I wl nt rêz eni ǎtcrî. I wl cīp mî il hymr t mslf. I hv a vri snsir inṭrest in Ema. Iẓbela dz nt sīm mor mî sistr; hz nvr xîtd a gretr inṭrest; phps hardli so gret. Ɖr z an añzayti, a krioṣti in ẃt wn fīlz fr Ema. I wundr ẃt wl bcm v hr!”

“So d I,” sd Msz. Wsṭn jntli, “vri mć.”

“Ś olwz dclerz ś wl nvr mari, ẃć, v cors, mīnz jst nʈñ at ol. Bt I hv no îdīa ɖt ś hz yt evr sìn a man ś cerd fr. It wd nt b a bad ʈñ fr hr t b vri mć in luv wɖ a propr objict. I śd lîc t si Ema in luv, n in sm dǎt v a rtrn; it wd d hr gd. Bt ɖr z nbdi hir’bts t atać hr; n ś gz so sldm fṛm hom.”

“Ɖr dz, indd, sīm az litl t tmt hr t brec hr reẓluśn at preznt,” sd Msz. Wsṭn, “az cn wel b; n ẃl ś z so hapi at Hārtfīld, I canot wś hr t b formñ eni ataćmnt ẃć wd b crietñ sć dificltiz on pur Mr. Wŭdhǎs’z acǎnt. I d nt rec̣mnd matriṃni at preznt t Ema, ɖo I mīn no slît t ɖ stet, I aśur y.”

Part v hr mīnñ wz t cnsil sm feṿrit ʈts v hr ǒn n Mr. Wsṭn’z on ɖ subjict, az mć az poṣbl. Ɖr wr wśz at Randlz rspctñ Ema’z desṭni, bt it wz nt dzîṛbl t hv ɖm sspctd; n ɖ qayt trnziśn ẃć Mr. Naitli sn aftwdz md t “Ẃt dz Wsṭn ʈnc v ɖ weɖr; śl w hv ren?” cnvinst hr ɖt h hd nʈñ mor t se or s’mîz abt Hārtfīld.


___

E

ma cd nt fīl a dǎt v hvñ gvn Harịt’s fansi a propr d’reẋn n rezd ɖ grattyd v hr yuñ vaṇti t a vri gd prṗs, fr ś faund hr dsîdidli mor snṣbl ɖn bfr v Mr. Eltn’z biyñ a rmarcbli hansm man, wɖ most agriybl manrz; n az ś hd no hezteśn in folowñ p ɖ aśuṛns v hiz adṃreśn bî agriybl hints, ś wz sn priti confidnt v crietñ az mć lîcñ on Harịt’s sîd, az ɖr cd b eni oceźn fr. Ś wz qt cnvinst v Mr. Eltn’z biyñ in ɖ fẹrist we v fōlñ in luv, f nt in luv olrdi. Ś hd no scrūpl wɖ rgard t him. H tōct v Harịt, n prezd hr so wormli, ɖt ś cd nt s’poz enʈñ wontñ ẃć a litl tîm wd nt ad. Hiz pspśn v ɖ strîcñ impruvmnt v Harịt’s manr, sins hr intṛduẋn at Hārtfīld, wz nt wn v ɖ līst agriybl prūfs v hiz growñ ataćmnt.

“Y hv gvn Mis Smiʈ ol ɖt ś rqîrd,” sd h; “y hv md hr gresfl n īzi. Ś wz a bytifl crīćr ẃn ś cem t y, bt, in mî opińn, ɖ atraẋnz y hv add r infiṇtli s’pirịr t ẃt ś rsivd fṛm nećr.”

“I am glad y ʈnc I hv bn ysfl t hr; bt Harịt onli wontd drw̃ ǎt, n rsivñ a fy, vri fy hints. Ś hd ol ɖ naćṛl gres v swītnis v tmpr n artlisnis in hrslf. I hv dn vri litl.”

“F it wr admisbl t contṛdict a ledi,” sd ɖ gaḷnt Mr. Eltn—

“I hv phps gvn hr a litl mor dsiźn v caṛctr, hv tòt hr t ʈnc on pônts ẃć hd nt fōḷn in hr we bfr.”

“Xacli so; ɖt z ẃt prinsipli strîcs m. So mć sūṗadd dsiźn v caṛctr! Scilfl hz bn ɖ hand!”

“Gret hz bn ɖ pleźr, I am śr. I nvr met wɖ a disṗziśn mor trūli emịbl.”

“I hv no dǎt v it.” N it wz spocn wɖ a sort v sayñ aṇmeśn, ẃć hd a vast dīl v ɖ luvr. Ś wz nt les plizd anɖr de wɖ ɖ manr in ẃć h secndd a sudn wś v hrz, t hv Harịt’s picćr.

“Dd y evr hv yr lîcnis tecn, Harịt?” sd ś: “dd y evr sit fr yr picćr?”

Harịt wz on ɖ pônt v līvñ ɖ rūm, n onli stopt t se, wɖ a vri inṭrestñ nîīvte,

“Ǒ! dir, no, nvr.”

No snr wz ś ǎt v sît, ɖn Ema xclemd,

“Ẃt an xqizit pześn a gd picćr v hr wd b! I wd gv eni muni fr it. I olmst loñ t atmt hr lîcnis mslf. Y d nt nǒ it I der se, bt tū or ʈri yirz ago I hd a gret paśn fr tecñ lîcnisz, n atmtd sevṛl v mî frendz, n wz ʈt t hv a tolṛbl î in jenṛl. Bt fṛm wn cōz or anɖr, I gev it p in dsgust. Bt riyli, I cd olmst vnćr, f Harịt wd sit t m. It wd b sć a dlît t hv hr picćr!”

“Let m intrit y,” craid Mr. Eltn; “it wd indd b a dlît! Let m intrit y, Mis Wŭdhǎs, t x’sîz so ćarmñ a taḷnt in fevr v yr frend. I nǒ ẃt yr drw̃z r. Hǎ cd y s’poz m ignṛnt? Z nt ɖs rūm rić in spesimnz v yr lansceps n flǎrz; n hz nt Msz. Wsṭn sm inimitbl figrpìsz in hr drw̃rūm, at Randlz?”

Yes, gd man!—ʈt Ema—bt ẃt hz ol ɖt t d wɖ tecñ lîcnisz? Y nǒ nʈñ v drw̃. D’nt pritnd t b in rapćrz abt mîn. Cīp yr rapćrz fr Harịt’s fes. “Wel, f y gv m sć cînd incurijmnt, Mr. Eltn, I b’liv I śl trî ẃt I cn d. Harịt’s fīćrz r vri delic̣t, ẃć mcs a lîcnis dificlt; n yt ɖr z a pkliaṛti in ɖ śep v ɖ î n ɖ lînz abt ɖ mǎʈ ẃć wn òt t cać.”

“Xacli so—Ɖ śep v ɖ î n ɖ lînz abt ɖ mǎʈ—I hv nt a dǎt v yr s’xes. Pre, pre atmt it. Az y wl d it, it wl indd, t yz yr ǒn wrdz, b an xqizit pześn.”

“Bt I am afreid, Mr. Eltn, Harịt wl nt lîc t sit. Ś ʈncs so litl v hr ǒn byti. Dd nt y obzrv hr manr v anṣrñ m? Hǎ cmplitli it mnt, ‘ẃ śd mî picćr b drwn?’”

“Ǒ! yes, I obzrvd it, I aśur y. It wz nt lost on m. Bt stl I canot imajin ś wd nt b pswedd.”

Harịt wz sn bac agn, n ɖ pṛpozl olmst imīɉtli md; n ś hd no scrūplz ẃć cd stand mni minits agnst ɖ rnist presñ v bʈ ɖ uɖrz. Ema wśt t g t wrc d’recli, n ɖrfr pṛdyst ɖ portfolio cntenñ hr verịs atmts at portrits, fr nt wn v ɖm hd evr bn finiśt, ɖt ɖe mt dsîd tgɖr on ɖ bst sîz fr Harịt. Hr mni bginñz wr dspleid. Miṇćrz, haf-leñʈs, hol-leñʈs, pensl, creon, n wōtrculrz hd bn ol traid in trn. Ś hd olwz wontd t d evrʈñ, n hd md mor progres bʈ in drw̃ n ḿzic ɖn mni mt hv dn wɖ so litl lebr az ś wd evr sbmit t. Ś pleid n sañ;—n drù in olmst evri stîl; bt stedinis hd olwz bn wontñ; n in nʈñ hd ś aproćt ɖ dgri v x’ḷns ẃć ś wd hv bn glad t cmand, n òt nt t hv feld v. Ś wz nt mć dsivd az t hr ǒn scil îɖr az an artist or a ḿziśn, bt ś wz nt unwilñ t hv uɖrz dsivd, or sori t nǒ hr repyteśn fr acumpliśmnt ofn hayr ɖn it dzrvd.

Ɖr wz merit in evri drw̃—in ɖ līst finiśt, phps ɖ most; hr stîl wz spiṛtd; bt hd ɖr bn mć les, or hd ɖr bn ten tîmz mor, ɖ dlît n adṃreśn v hr tū cmpańnz wd hv bn ɖ sem. Ɖe wr bʈ in xṭsiz. A lîcnis plizz evrbdi; n Mis Wŭdhǎs’z pformnsz mst b capitl.

“No gret vrayti v fesz fr y,” sd Ema. “I hd onli mî ǒn faṃli t studi fṛm. Ɖr z mî faɖr—anɖr v mî faɖr—bt ɖ îdīa v sitñ fr hiz picćr md him so nrṿs, ɖt I cd onli tec him bî stelʈ; nɖr v ɖm vri lîc ɖrfr. Msz. Wsṭn agn, n agn, n agn, y si. Dir Msz. Wsṭn! olwz mî cîndist frend on evri oceźn. Ś wd sit ẃnvr I asct hr. Ɖr z mî sistr; n riyli qt hr ǒn litl elignt figr!—n ɖ fes nt unlîc. I śd hv md a gd lîcnis v hr, f ś wd hv sat longr, bt ś wz in sć a huri t hv m drw hr for ćildṛn ɖt ś wd nt b qayt. Ɖen, hir cm ol mî atmts at ʈri v ɖoz for ćildṛn;—ɖr ɖe r, Õri n Jon n Bela, fṛm wn end v ɖ śīt t ɖ uɖr, n enwn v ɖm mt d fr enwn v ɖ rest. Ś wz so īgr t hv ɖm drwn ɖt I cd nt rfyz; bt ɖr z no mcñ ćildṛn v ʈri or for yirz old stand stil y nǒ; nr cn it b vri īzi t tec eni lîcnis v ɖm, bynd ɖ er n cmpleẋn, unls ɖe r cōrsr fīćrd ɖn eni v m’mā’z ćildṛn evr wr. Hir z mî sceć v ɖ forʈ, hu wz a bebi. I tc him az h wz slīpñ on ɖ sofa, n it z az stroñ a lîcnis v hiz cced az y wd wś t si. H hd nesld dǎn hiz hed most cnvińntli. Ɖt’s vri lîc. I am rɖr prǎd v litl Jorj. Ɖ cornr v ɖ sofa z vri gd. Ɖen hir z mî last,”—unclozñ a priti sceć v a jntlmn in smōl sîz, hol-leñʈ—“mî last n mî bst—mî bruɖr, Mr. Jon Naitli.—Ɖs dd nt wont mć v biyñ finiśt, ẃn I pt it awe in a pet, n vaud I wd nvr tec anɖr lîcnis. I cd nt hlp biyñ pṛvoct; fr aftr ol mî penz, n ẃn I hd riyli md a vri gd lîcnis v it—(Msz. Wsṭn n I wr qt agrìd in ʈncñ it vri lîc)—onli tù hansm—tù flaṭrñ—bt ɖt wz a fōlt on ɖ rît sîd”—aftr ol ɖs, cem pur dir Iẓbela’z cold apṛbeśn v—“Yes, it wz a litl lîc—bt t b śr it dd nt d him justis. W hd hd a gret dīl v trubl in pswedñ him t sit at ol. It wz md a gret fevr v; n oltgɖr it wz mor ɖn I cd ber; n so I nvr wd finiś it, t hv it apoḷjîzd ovr az an unfevṛbl lîcnis, t evri mornñ vizitr in Brunzwic Sqer;—n, az I sd, I dd ɖen forswer evr drw̃ enbdi agn. Bt fr Harịt’s sec, or rɖr fr mî ǒn, n az ɖr r no huzbndz n wîvz in ɖ ces at preznt, I wl brec mî reẓluśn nǎ.”

Mr. Eltn sīmd vri proprli struc n dlîtd bî ɖ îdīa, n wz rpitñ, “No huzbndz n wîvz in ɖ ces at preznt indd, az y obzrv. Xacli so. No huzbndz n wîvz,” wɖ so inṭrestñ a conśsnis, ɖt Ema bgan t cnsidr ẃɖr ś hd nt betr līv ɖm tgɖr at wns. Bt az ś wontd t b drw̃, ɖ decḷreśn mst wêt a litl longr.

Ś hd sn fixt on ɖ sîz n sort v portrit. It wz t b a hol-leñʈ in wōtrculrz, lîc Mr. Jon Naitli’z, n wz destind, f ś cd plīz hrslf, t hold a vri onṛbl steśn ovr ɖ mantlpìs.

Ɖ sitñ bgan; n Harịt, smîlñ n bluśñ, n afreid v nt cīpñ hr attyd n cǎntinns, prizntd a vri swīt mixćr v yʈfl xpreśn t ɖ stedi îz v ɖ artist. Bt ɖr wz no dwñ enʈñ, wɖ Mr. Eltn fiɉtñ bhnd hr n woćñ evri tuć. Ś gev him credit fr steṣ́nñ himslf ẃr h mt gêz n gêz agn wɖt ofns; bt wz riyli oblîjd t pt an end t it, n rqst him t ples himslf elsẃr. It ɖen ocŕd t hr t implô him in rīdñ.

“F h wd b so gd az t rīd t ɖm, it wd b a cîndnis indd! It wd aḿz awe ɖ dificltiz v hr part, n lesn ɖ ŕcsmnis v Mis Smiʈ’s.”

Mr. Eltn wz onli tù hapi. Harịt lisnd, n Ema drù in pīs. Ś mst alǎ him t b stl frīqntli cmñ t lc; enʈñ les wd srtnli hv bn tù litl in a luvr; n h wz redi at ɖ smōlist inṭmiśn v ɖ pensl, t jump p n si ɖ progres, n b ćarmd.—Ɖr wz no biyñ dsplizd wɖ sć an incurijr, fr hiz adṃreśn md him dsrn a lîcnis olmst bfr it wz poṣbl. Ś cd nt rspct hiz î, bt hiz luv n hiz cmplesns wr unixpśṇbl.

Ɖ sitñ wz oltgɖr vri saṭsfactri; ś wz qt inuf plizd wɖ ɖ frst de’z sceć t wś t g on. Ɖr wz no wont v lîcnis, ś hd bn forćṇt in ɖ attyd, n az ś mnt t ʈro in a litl impruvmnt t ɖ figr, t gv a litl mor hît, n cnsidṛbli mor eligns, ś hd gret confidns v its biyñ in evri we a priti drw̃ at last, n v its filñ its destind ples wɖ credit t ɖm bʈ—a standñ mmorịl v ɖ byti v wn, ɖ scil v ɖ uɖr, n ɖ frendśp v bʈ; wɖ az mni uɖr agriybl asośieśnz az Mr. Eltn’z vri proṃsñ ataćmnt wz lîcli t ad.

Harịt wz t sit agn ɖ nxt de; n Mr. Eltn, jst az h òt, intritd fr ɖ pmiśn v atndñ n rīdñ t ɖm agn.

“Bî ol mīnz. W śl b most hapi t cnsidr y az wn v ɖ parti.”

Ɖ sem sviḷtiz n crṭsiz, ɖ sem s’xes n saṭsfaẋn, tc ples on ɖ moro, n acumṗnid ɖ hol progres v ɖ picćr, ẃć wz rapid n hapi. Evrbdi hu sw it wz plizd, bt Mr. Eltn wz in cntińl rapćrz, n dfndd it ʈru evri criṭsizm.

“Mis Wŭdhǎs hz gvn hr frend ɖ onli byti ś wontd,”—obzrvd Msz. Wsṭn t him—nt in ɖ līst sspctñ ɖt ś wz adresñ a luvr.—“Ɖ xpreśn v ɖ î z most c’rect, bt Mis Smiʈ hz nt ɖoz îbrǎz n îlaśz. It z ɖ fōlt v hr fes ɖt ś hz ɖm nt.”

“D y ʈnc so?” rplaid h. “I canot agri wɖ y. It apirz t m a most prfict rzmbḷns in evri fīćr. I nvr sw sć a lîcnis in mî lîf. W mst alǎ fr ɖ ifct v śêd, y nǒ.”

“Y hv md hr tù tōl, Ema,” sd Mr. Naitli.

Ema ń ɖt ś hd, bt wd nt ǒn it; n Mr. Eltn wormli add,

“Ǒ no! srtnli nt tù tōl; nt in ɖ līst tù tōl. Cnsidr, ś z sitñ dǎn—ẃć naćṛli preznts a difṛnt—ẃć in śort gvz xacli ɖ îdīa—n ɖ pṛporśnz mst b prizrvd, y nǒ. Pṛporśnz, fōrśorṭnñ.—Ǒ no! it gvz wn xacli ɖ îdīa v sć a hît az Mis Smiʈ’s. Xacli so indd!”

“It z vri priti,” sd Mr. Wŭdhǎs. “So priṭli dn! Jst az yr drw̃z olwz r, mî dir. I d nt nǒ enbdi hu drwz so wel az y d. Ɖ onli ʈñ I d nt ʈuṛli lîc z, ɖt ś sīmz t b sitñ ǎt v dorz, wɖ onli a litl śōl ovr hr śoldrz—n it mcs wn ʈnc ś mst cać cold.”

“Bt, mî dir ppā, it z s’pozd t b sumr; a worm de in sumr. Lc at ɖ tri.”

“Bt it z nvr sef t sit ǎt v dorz, mî dir.”

“Y, sr, me se enʈñ,” craid Mr. Eltn, “bt I mst cnfes ɖt I rgard it az a most hapi ʈt, ɖ plesñ v Mis Smiʈ ǎt v dorz; n ɖ tri z tućt wɖ sć inimitbl spirit! Eni uɖr sićueśn wd hv bn mć les in caṛctr. Ɖ nîīvte v Mis Smiʈ’s manrz—n oltgɖr—Ǒ, it z most admṛbl! I canot cīp mî îz fṛm it. I nvr sw sć a lîcnis.”

Ɖ nxt ʈñ wontd wz t gt ɖ picćr fremd; n hir wr a fy dificltiz. It mst b dn d’recli; it mst b dn in Lundn; ɖ ordr mst g ʈru ɖ handz v sm intelijnt prsn huz test cd b dpndd on; n Iẓbela, ɖ yźl duwr v ol cmiśnz, mst nt b aplaid t, bcz it wz Dsmbr, n Mr. Wŭdhǎs cd nt ber ɖ îdīa v hr stŕñ ǎt v hr hǎs in ɖ fogz v Dsmbr. Bt no snr wz ɖ dstres noun t Mr. Eltn, ɖn it wz rmuvd. Hiz gaḷntri wz olwz on ɖ alrt. “Mt h b trustd wɖ ɖ cmiśn, ẃt infiṇt pleźr śd h hv in x’ktñ it! h cd rîd t Lundn at eni tîm. It wz imposbl t se hǎ mć h śd b graṭfaid bî biyñ imploid on sć an eṛnd.”

“H wz tù gd!—ś cd nt indyr ɖ ʈt!—ś wd nt gv him sć a trublsm ofis fr ɖ wrld,”—bròt on ɖ dzîrd reṗtiśn v intritiz n aśuṛnsz,—n a vri fy minits setld ɖ biznis.

Mr. Eltn wz t tec ɖ drw̃ t Lundn, ćūz ɖ frem, n gv ɖ d’reẋnz; n Ema ʈt ś cd so pac it az t enśur its sefti wɖt mć incmodñ him, ẃl h sīmd mostli firfl v nt biyñ inc̣modd inuf.

“Ẃt a preśs dpozit!” sd h wɖ a tndr sai, az h rsivd it.

“Ɖs man z olmst tù gaḷnt t b in luv,” ʈt Ema. “I śd se so, bt ɖt I s’poz ɖr me b a hundṛd difṛnt wez v biyñ in luv. H z an xḷnt yuñ man, n wl sūt Harịt xacli; it wl b an ‘Xacli so,’ az h sz himslf; bt h dz sai n lanḡś, n studi fr complimnts rɖr mor ɖn I cd indyr az a prinsipl. I cm in fr a priti gd śer az a secnd. Bt it z hiz grattyd on Harịt’s acǎnt.”


___

Ɖ

vri de v Mr. Eltn’z gwñ t Lundn pṛdyst a freś oceźn fr Ema’z srṿsz twdz hr frend. Harịt hd bn at Hārtfīld, az yźl, sn aftr brecfst; n, aftr a tîm, hd gn hom t rtrn agn t dinr: ś rtrnd, n snr ɖn hd bn tōct v, n wɖ an ajtetd, hurid lc, anǎnsñ smʈñ xtrordnri t hv hapnd ẃć ś wz loññ t tel. Haf a minit bròt it ol ǎt. Ś hd hŕd, az sn az ś got bac t Msz. Godard’z, ɖt Mr. Martin hd bn ɖr an aur bfr, n fîndñ ś wz nt at hom, nr ptiklrli xpctd, hd left a litl parsl fr hr fṛm wn v hiz sistrz, n gn awe; n on oṗnñ ɖs parsl, ś hd acć̣li faund, bsdz ɖ tū soñz ẃć ś hd lent Iliẓbʈ t copi, a letr t hrslf; n ɖs letr wz fṛm him, fṛm Mr. Martin, n cntend a d’rect pṛpozl v marij. “Hu cd hv ʈt it? Ś wz so s’prîzd ś dd nt nǒ ẃt t d. Yes, qt a pṛpozl v marij; n a vri gd letr, at līst ś ʈt so. N h rout az f h riyli luvd hr vri mć—bt ś dd nt nǒ—n so, ś wz cm az fast az ś cd t asc Mis Wŭdhǎs ẃt ś śd d.—” Ema wz haf-aśemd v hr frend fr sīmñ so plizd n so dǎtfl.

“Upn mî wrd,” ś craid, “ɖ yuñ man z dtrmind nt t lūz enʈñ fr wont v ascñ. H wl cnct himslf wel f h cn.”

“Wl y rīd ɖ letr?” craid Harịt. “Pre d. I’d rɖr y wd.”

Ema wz nt sori t b prest. Ś réd, n wz s’prîzd. Ɖ stîl v ɖ letr wz mć abv hr xpcteśn. Ɖr wr nt mirli no gṛmaticl errz, bt az a compziśn it wd nt hv dsgrest a jntlmn; ɖ lanḡj, ɖo plen, wz stroñ n un’fctd, n ɖ sntimnts it cnveid vri mć t ɖ credit v ɖ raitr. It wz śort, bt xprest gd sns, worm ataćmnt, liḅraḷti, pṛprayti, īvn delic̣si v fīlñ. Ś pōzd ovr it, ẃl Harịt std añśsli woćñ fr hr opińn, wɖ a “Wel, wel,” n wz at last forst t ad, “Z it a gd letr? or z it tù śort?”

“Yes, indd, a vri gd letr,” rplaid Ema rɖr slǒli—“so gd a letr, Harịt, ɖt evrʈñ cnsidrd, I ʈnc wn v hiz sistrz mst hv hlpt him. I cn hardli imajin ɖ yuñ man hūm I sw tōcñ wɖ y ɖ uɖr de cd xpres himslf so wel, f left qt t hiz ǒn pǎrz, n yt it z nt ɖ stîl v a wmn; no, srtnli, it z tù stroñ n cnsîs; nt dfys inuf fr a wmn. No dǎt h z a snṣbl man, n I s’poz me hv a naćṛl taḷnt fr—ʈncs stroñli n clirli—n ẃn h tecs a pén in hand, hiz ʈts naćṛli fînd propr wrdz. It z so wɖ sm men. Yes, I unḍstand ɖ sort v mînd. Vigṛs, dsîdd, wɖ sntimnts t a srtn pônt, nt cōrs. A betr ritn letr, Harịt (rtrnñ it,) ɖn I hd xpctd.”

“Wel,” sd ɖ stl wêtñ Harịt;—“wel—n—n ẃt śl I d?”

“Ẃt śl y d! In ẃt rspct? D y mīn wɖ rgard t ɖs letr?”

“Yes.”

“Bt ẃt r y in dǎt v? Y mst ansr it v cors—n spīḍli.”

“Yes. Bt ẃt śl I se? Dir Mis Wŭdhǎs, d advîz m.”

“Ǒ no, no! ɖ letr hd mć betr b ol yr ǒn. Y wl xpres yrslf vri proprli, I am śr. Ɖr z no denjr v yr nt biyñ inteliɉbl, ẃć z ɖ frst ʈñ. Yr mīnñ mst b uniqivcl; no dǎts or dḿrz: n sć xpreśnz v grattyd n cnsrn fr ɖ pen y r inflictñ az pṛprayti rqîrz, wl priznt ɖmslvz unbidn t yr mînd, I am pswedd. Y nīd nt b promtd t rait wɖ ɖ apiṛns v soro fr hiz dis’pôntmnt.”

“Y ʈnc I òt t rfyz him ɖen,” sd Harịt, lcñ dǎn.

“Òt t rfyz him! Mî dir Harịt, ẃt d y mīn? R y in eni dǎt az t ɖt? I ʈt—bt I beg yr pardn, phps I hv bn undr a mstec. I srtnli hv bn misunḍstandñ y, f y fīl in dǎt az t ɖ pport v yr ansr. I hd imajind y wr cnsultñ m onli az t ɖ wrdñ v it.”

Harịt wz sîḷnt. Wɖ a litl rzrv v manr, Ema cntinyd:

“Y mīn t rtrn a fevṛbl ansr, I c’lect.”

“No, I d nt; ɖt z, I d nt mīn—Ẃt śl I d? Ẃt wd y advîz m t d? Pre, dir Mis Wŭdhǎs, tel m ẃt I òt t d.”

“I śl nt gv y eni advîs, Harịt. I wl hv nʈñ t d wɖ it. Ɖs z a pônt ẃć y mst setl wɖ yr fīlñz.”

“I hd no nośn ɖt h lîct m so vri mć,” sd Harịt, contmpletñ ɖ letr. Fr a litl ẃl Ema prṣvird in hr sîḷns; bt bginñ t aprihnd ɖ bwićñ flaṭri v ɖt letr mt b tù pǎrfl, ś ʈt it bst t se,

“I le it dǎn az a jenṛl rūl, Harịt, ɖt f a wmn dǎts az t ẃɖr ś śd axpt a man or nt, ś srtnli òt t rfyz him. F ś cn heẓtet az t ‘Yes,’ ś òt t se ‘No’ d’recli. It z nt a stet t b sefli entrd intu wɖ dǎtfl fīlñz, wɖ haf a hart. I ʈt it mî dyti az a frend, n oldr ɖn yrslf, t se ɖus mć t y. Bt d nt imajin ɖt I wont t inflụns y.”

“Ǒ! no, I am śr y r a gret dīl tù cînd t—bt f y wd jst advîz m ẃt I hd bst d—No, no, I d nt mīn ɖt—Az y se, wn’z mînd òt t b qt md p—Wn śd nt b heztetñ—It z a vri sirịs ʈñ.—It wl b sefr t se ‘No,’ phps.—D y ʈnc I hd betr se ‘No?’”

“Nt fr ɖ wrld,” sd Ema, smîlñ greśsli, “wd I advîz y îɖr we. Y mst b ɖ bst juj v yr ǒn hapinis. F y prifŕ Mr. Martin t evri uɖr prsn; f y ʈnc him ɖ most agriybl man y hv evr bn in cumṗni wɖ, ẃ śd y heẓtet? Y bluś, Harịt.—Dz enbdi els ocŕ t y at ɖs momnt undr sć a def̣niśn? Harịt, Harịt, d nt dsiv yrslf; d nt b run awe wɖ bî grattyd n cmpaśn. At ɖs momnt hūm r y ʈncñ v?”

Ɖ simtmz wr fevṛbl.—Instd v anṣrñ, Harịt trnd awe cnfyzd, n std ʈtf̣li bî ɖ fîr; n ɖo ɖ letr wz stl in hr hand, it wz nǎ mcanicli twistd abt wɖt rgard. Ema wêtd ɖ rzult wɖ impeśns, bt nt wɖt stroñ hops. At last, wɖ sm hezteśn, Harịt sd—

“Mis Wŭdhǎs, az y wl nt gv m yr opińn, I mst d az wel az I cn bî mslf; n I hv nǎ qt dtrmind, n riyli olmst md p mî mînd—t rfyz Mr. Martin. D y ʈnc I am rît?”

“Prf̣cli, prf̣cli rît, mî dirist Harịt; y r dwñ jst ẃt y òt. Ẃl y wr at ol in sspns I cept mî fīlñz t mslf, bt nǎ ɖt y r so cmplitli dsîdd I hv no hezteśn in apruvñ. Dir Harịt, I gv mslf jô v ɖs. It wd hv grīvd m t lūz yr aqentns, ẃć mst hv bn ɖ consiqns v yr mariyñ Mr. Martin. Ẃl y wr in ɖ smōlist dgri weṿrñ, I sd nʈñ abt it, bcz I wd nt inflụns; bt it wd hv bn ɖ los v a frend t m. I cd nt hv viẓtd Msz. Roḅt Martin, v Abimil Farm. Nǎ I am s’kr v y fr evr.”

Harịt hd nt s’mîzd hr ǒn denjr, bt ɖ îdīa v it struc hr forṣbli.

“Y cd nt hv viẓtd m!” ś craid, lcñ agast. “No, t b śr y cd nt; bt I nvr ʈt v ɖt bfr. Ɖt wd hv bn tù dredfl!—Ẃt an iscep!—Dir Mis Wŭdhǎs, I wd nt gv p ɖ pleźr n onr v biyñ intiṃt wɖ y fr enʈñ in ɖ wrld.”

“Indd, Harịt, it wd hv bn a svir pañ t lūz y; bt it mst hv bn. Y wd hv ʈroun yrslf ǎt v ol gd ssayti. I mst hv gvn y p.”

“Dir m!—Hǎ śd I evr hv bòrn it! It wd hv cild m nvr t cm t Hārtfīld eni mor!”

“Dir afẋṇt crīćr!—Y baniśt t Abimil Farm!—Y cnfînd t ɖ ssayti v ɖ ilitṛt n vulgr ol yr lîf! I wundr hǎ ɖ yuñ man cd hv ɖ aśuṛns t asc it. H mst hv a priti gd opińn v himslf.”

“I d nt ʈnc h z cnsitd îɖr, in jenṛl,” sd Harịt, hr conśns opozñ sć snśr; “at līst, h z vri gd natured, n I śl olwz fīl mć oblîjd t him, n hv a gret rgard fr—bt ɖt z qt a difṛnt ʈñ fṛm—n y nǒ, ɖo h me lîc m, it dz nt folo ɖt I śd—n srtnli I mst cnfes ɖt sins mî viẓtñ hir I hv sìn ppl—n f wn cmz t cmper ɖm, prsn n manrz, ɖr z no cmparisn at ol, wn z so vri hansm n agriybl. Hvr, I d riyli ʈnc Mr. Martin a vri emịbl yuñ man, n hv a gret opińn v him; n hiz biyñ so mć ataćt t m—n hiz raitñ sć a letr—bt az t līvñ y, it z ẃt I wd nt d upn eni cnsiḍreśn.”

“Ʈanc y, ʈanc y, mî ǒn swīt litl frend. W wl nt b partd. A wmn z nt t mari a man mirli bcz ś z asct, or bcz h z ataćt t hr, n cn rait a tolṛbl letr.”

“Ǒ no;—n it z bt a śort letr tù.”

Ema flt ɖ bad test v hr frend, bt let it pas wɖ a “vri tru; n it wd b a smōl conṣleśn t hr, fr ɖ clǎniś manr ẃć mt b ofndñ hr evri aur v ɖ de, t nǒ ɖt hr huzbnd cd rait a gd letr.”

“Ǒ! yes, vri. Nbdi cerz fr a letr; ɖ ʈñ z, t b olwz hapi wɖ pleznt cmpańnz. I am qt dtrmind t rfyz him. Bt hǎ śl I d? Ẃt śl I se?”

Ema aśurd hr ɖr wd b no dificlti in ɖ ansr, n advîzd its biyñ ritn d’recli, ẃć wz agrìd t, in ɖ hop v hr asistns; n ɖo Ema cntinyd t pṛtst agnst eni asistns biyñ wontd, it wz in fact gvn in ɖ formeśn v evri sntns. Ɖ lcñ ovr hiz letr agn, in rplayñ t it, hd sć a sof̣nñ tndnsi, ɖt it wz ptiklrli nesṣri t bres hr p wɖ a fy dsîsiv xpreśnz; n ś wz so vri mć cnsrnd at ɖ îdīa v mcñ him unhapi, n ʈt so mć v ẃt hiz muɖr n sistrz wd ʈnc n se, n wz so añśs ɖt ɖe śd nt fansi hr ungretfl, ɖt Ema b’livd f ɖ yuñ man hd cm in hr we at ɖt momnt, h wd hv bn axptd aftr ol.

Ɖs letr, hvr, wz ritn, n sìld, n snt. Ɖ biznis wz finiśt, n Harịt sef. Ś wz rɖr lo ol ɖ īvnñ, bt Ema cd alǎ fr hr emịbl rgrets, n smtmz rlivd ɖm bî spīcñ v hr ǒn afẋn, smtmz bî brññ fwd ɖ îdīa v Mr. Eltn.

“I śl nvr b invîtd t Abimil agn,” wz sd in rɖr a soṛfl ton.

“Nr, f y wr, cd I evr ber t part wɖ y, mî Harịt. Y r a gret dīl tù nesṣri at Hārtfīld t b sperd t Abimil.”

“N I am śr I śd nvr wont t g ɖr; fr I am nvr hapi bt at Hārtfīld.”

Sm tîm aftwdz it wz, “I ʈnc Msz. Godard wd b vri mć s’prîzd f ś ń ẃt hd hapnd. I am śr Mis Naś wd—fr Mis Naś ʈncs hr ǒn sistr vri wel marid, n it z onli a linndrepr.”

“Wn śd b sori t si gretr prîd or rfînmnt in ɖ tīćr v a scūl, Harịt. I der se Mis Naś wd envi y sć an oṗtyṇti az ɖs v biyñ marid. Īvn ɖs conqest wd apir vałbl in hr îz. Az t enʈñ s’pirịr fr y, I s’poz ś z qt in ɖ darc. Ɖ atnśnz v a srtn prsn cn hardli b amñ ɖ titl-tatl v Hîḅri yt. Hiɖrtu I fansi y n I r ɖ onli ppl t hūm hiz lcs n manrz hv xplend ɖmslvz.”

Harịt bluśt n smîld, n sd smʈñ abt wunḍrñ ɖt ppl śd lîc hr so mć. Ɖ îdīa v Mr. Eltn wz srtnli ćirñ; bt stl, aftr a tîm, ś wz tndr-hartd agn twdz ɖ rjctd Mr. Martin.

“Nǎ h hz got mî letr,” sd ś softli. “I wundr ẃt ɖe r ol dwñ—ẃɖr hiz sistrz nǒ—f h z unhapi, ɖe wl b unhapi tù. I hop h wl nt mînd it so vri mć.”

“Let s ʈnc v ɖoz amñ ǎr absnt frendz hu r mor ćirf̣li imploid,” craid Ema. “At ɖs momnt, phps, Mr. Eltn z śowñ yr picćr t hiz muɖr n sistrz, telñ hǎ mć mor bytifl z ɖ orijinl, n aftr biyñ asct fr it fîv or six tîmz, alawñ ɖm t hír yr nem, yr ǒn dir nem.”

“Mî picćr!—Bt h hz left mî picćr in Bond Strīt.”

“Hz h so!—Ɖen I nǒ nʈñ v Mr. Eltn. No, mî dir litl modist Harịt, dpnd upn it ɖ picćr wl nt b in Bond Strīt tl jst bfr h mǎnts hiz hors tmoro. It z hiz cmpańn ol ɖs īvnñ, hiz solis, hiz dlît. It opnz hiz dzînz t hiz faṃli, it intṛdysz y amñ ɖm, it dfyzz ʈru ɖ parti ɖoz plezntist fīlñz v ǎr nećr, īgr krioṣti n worm prīṗześn. Hǎ ćirfl, hǎ aṇmetd, hǎ sspiśs, hǎ bizi ɖer imaɉneśnz ol r!”

Harịt smîld agn, n hr smîlz grù strongr.


___

H

arịt slept at Hārtfīld ɖt nît. Fr sm wīcs past ś hd bn spendñ mor ɖn haf hr tîm ɖr, n graɉli gtñ t hv a bedrūm aproprietd t hrslf; n Ema jujd it bst in evri rspct, sefist n cîndist, t cīp hr wɖ ɖm az mć az poṣbl jst at preznt. Ś wz oblîjd t g ɖ nxt mornñ fr an aur or tū t Msz. Godard’z, bt it wz ɖen t b setld ɖt ś śd rtrn t Hārtfīld, t mc a reğlr vizit v sm dez.

Ẃl ś wz gn, Mr. Naitli cōld, n sat sm tîm wɖ Mr. Wŭdhǎs n Ema, tl Mr. Wŭdhǎs, hu hd prīvịsli md p hiz mînd t wōc ǎt, wz pswedd bî hiz dōtr nt t dfŕ it, n wz indyst bî ɖ intritiz v bʈ, ɖo agnst ɖ scrūplz v hiz ǒn sviḷti, t līv Mr. Naitli fr ɖt prṗs. Mr. Naitli, hu hd nʈñ v seriṃni abt him, wz of̣rñ bî hiz śort, dsîdd ansrz, an aḿzñ contrast t ɖ pṛtractd apoḷjiz n sivl heẓteśnz v ɖ uɖr.

“Wel, I b’liv, f y wl xkz m, Mr. Naitli, f y wl nt cnsidr m az dwñ a vri rūd ʈñ, I śl tec Ema’z advîs n g ǎt fr a qortr v an aur. Az ɖ sún z ǎt, I b’liv I hd betr tec mî ʈri trnz ẃl I cn. I trīt y wɖt seriṃni, Mr. Naitli. W inṿlidz ʈnc w r priṿlijd ppl.”

“Mî dir sr, d nt mc a strenjr v m.”

“I līv an xḷnt substtyt in mî dōtr. Ema wl b hapi t entten y. N ɖrfr I ʈnc I wl beg yr xks n tec mî ʈri trnz—mî wintrwōc.”

“Y canot d betr, sr.”

“I wd asc fr ɖ pleźr v yr cumṗni, Mr. Naitli, bt I am a vri slo wōcr, n mî pes wd b tīdịs t y; n, bsdz, y hv anɖr loñ wōc bfr y, t Donwél Abi.”

“Ʈanc y, sr, ʈanc y; I am gwñ ɖs momnt mslf; n I ʈnc ɖ snr y g ɖ betr. I wl feć yr gretcot n opn ɖ gardn dor fr y.”

Mr. Wŭdhǎs at last wz of; bt Mr. Naitli, instd v biyñ imīɉtli of lîcwz, sat dǎn agn, sīmñli inclînd fr mor ćat. H bgan spīcñ v Harịt, n spīcñ v hr wɖ mor voḷntri prêz ɖn Ema hd evr hŕd bfr.

“I canot ret hr byti az y d,” sd h; “bt ś z a priti litl crīćr, n I am inclînd t ʈnc vri wel v hr disṗziśn. Hr caṛctr dpndz upn ɖoz ś z wɖ; bt in gd handz ś wl trn ǎt a vałbl wmn.”

“I am glad y ʈnc so; n ɖ gd handz, I hop, me nt b wontñ.”

“Cm,” sd h, “y r añśs fr a complimnt, so I wl tel y ɖt y hv impruvd hr. Y hv krd hr v hr scūlgrl’z gigl; ś riyli dz y credit.”

“Ʈanc y. I śd b morṭfaid indd f I dd nt b’liv I hd bn v sm ys; bt it z nt evrbdi hu wl bsto prêz ẃr ɖe me. Y d nt ofn oṿpǎr m wɖ it.”

“Y r xpctñ hr agn, y se, ɖs mornñ?”

“Olmst evri momnt. Ś hz bn gn longr olrdi ɖn ś intndd.”

“Smʈñ hz hapnd t dle hr; sm vizitrz phps.”

“Hîḅri gosips!—Tîrsm rećz!”

“Harịt me nt cnsidr evrbdi tîrsm ɖt y wd.”

Ema ń ɖs wz tù tru fr contṛdiẋn, n ɖrfr sd nʈñ. H prezntli add, wɖ a smîl,

“I d nt pritnd t fix on tîmz or plesz, bt I mst tel y ɖt I hv gd rīzn t b’liv yr litl frend wl sn hír v smʈñ t hr advantij.”

“Indd! hǎ so? v ẃt sort?”

“A vri sirịs sort, I aśur y;” stl smîlñ.

“Vri sirịs! I cn ʈnc v bt wn ʈñ—Hu z in luv wɖ hr? Hu mcs y ɖer conf̣dant?”

Ema wz mor ɖn haf in hops v Mr. Eltn’z hvñ dropt a hint. Mr. Naitli wz a sort v jenṛl frend n advîzr, n ś ń Mr. Eltn lct p t him.

“I hv rīzn t ʈnc,” h rplaid, “ɖt Harịt Smiʈ wl sn hv an ofr v marij, n fṛm a most unixpśṇbl qortr:—Roḅt Martin z ɖ man. Hr vizit t Abimil, ɖs sumr, sīmz t hv dn hiz biznis. H z despṛtli in luv n mīnz t mari hr.”

“H z vri oblîjñ,” sd Ema; “bt z h śr ɖt Harịt mīnz t mari him?”

“Wel, wel, mīnz t mc hr an ofr ɖen. Wl ɖt d? H cem t ɖ Abi tū īvnñz ago, on prṗs t cnsult m abt it. H nz I hv a ʈura rgard fr him n ol hiz faṃli, n, I b’liv, cnsidrz m az wn v hiz bst frendz. H cem t asc m ẃɖr I ʈt it wd b imprūdnt in him t setl so rli; ẃɖr I ʈt hr tù yuñ: in śort, ẃɖr I apruvd hiz ćôs oltgɖr; hvñ sm aprihnśn phps v hr biyñ cnsidrd (ispeṣ́li sins yr mcñ so mć v hr) az in a lîn v ssayti abv him. I wz vri mć plizd wɖ ol ɖt h sd. I nvr hír betr sns fṛm enwn ɖn Roḅt Martin. H olwz spīcs t ɖ prṗs; opn, stretfwd, n vri wel jujñ. H tld m evrʈñ; hiz srcmstansz n planz, n ẃt ɖe ol pṛpozd dwñ in ɖ ivnt v hiz marij. H z an xḷnt yuñ man, bʈ az sun n bruɖr. I hd no hezteśn in advîzñ him t mari. H pruvd t m ɖt h cd aford it; n ɖt biyñ ɖ ces, I wz cnvinst h cd nt d betr. I prezd ɖ fer ledi tù, n oltgɖr snt him awe vri hapi. F h hd nvr istimd mî opińn bfr, h wd hv ʈt hîli v m ɖen; n, I der se, left ɖ hǎs ʈncñ m ɖ bst frend n cǎnslr man evr hd. Ɖs hapnd ɖ nît bfr last. Nǎ, az w me ferli s’poz, h wd nt alǎ mć tîm t pas bfr h spouc t ɖ ledi, n az h dz nt apir t hv spocn yesṭde, it z nt unlîcli ɖt h śd b at Msz. Godard’z tde; n ś me b dtend bî a vizitr, wɖt ʈncñ him at ol a tîrsm reć.”

“Pre, Mr. Naitli,” sd Ema, hu hd bn smîlñ t hrslf ʈru a gret part v ɖs spīć, “hǎ d y nǒ ɖt Mr. Martin dd nt spīc yesṭde?”

“Srtnli,” rplaid h, s’prîzd, “I d nt abṣlutli nǒ it; bt it me b infŕd. Wz nt ś ɖ hol de wɖ y?”

“Cm,” sd ś, “I wl tel y smʈñ, in rtrn fr ẃt y hv tld m. H dd spīc yesṭde—ɖt z, h rout, n wz rfyzd.”

Ɖs wz oblîjd t b rpitd bfr it cd b b’livd; n Mr. Naitli acć̣li lct red wɖ s’prîz n dspleźr, az h std p, in tōl inḍgneśn, n sd,

“Ɖen ś z a gretr simpltn ɖn I evr b’livd hr. Ẃt z ɖ fūliś grl abt?”

“Ǒ! t b śr,” craid Ema, “it z olwz incomprihnsbl t a man ɖt a wmn śd evr rfyz an ofr v marij. A man olwz imajinz a wmn t b redi fr enbdi hu ascs hr.”

“Nonsns! a man dz nt imajin eni sć ʈñ. Bt ẃt z ɖ mīnñ v ɖs? Harịt Smiʈ rfyz Roḅt Martin? madnis, f it z so; bt I hop y r mstecn.”

“I sw hr ansr!—nʈñ cd b clirr.”

“Y sw hr ansr!—y rout hr ansr tù. Ema, ɖs z yr dwñ. Y pswedd hr t rfyz him.”

“N f I dd, (ẃć, hvr, I am far fṛm alawñ) I śd nt fīl ɖt I hd dn roñ. Mr. Martin z a vri rspctbl yuñ man, bt I canot admit him t b Harịt’s īql; n am rɖr s’prîzd indd ɖt h śd hv vnćrd t adres hr. Bî yr acǎnt, h dz sīm t hv hd sm scrūplz. It z a piti ɖt ɖe wr evr got ovr.”

“Nt Harịt’s īql!” xclemd Mr. Naitli lǎdli n wormli; n wɖ cāmr aspeṛti, add, a fy momnts aftwdz, “No, h z nt hr īql indd, fr h z az mć hr s’pirịr in sns az in sićueśn. Ema, yr infaćueśn abt ɖt grl blîndz y. Ẃt r Harịt Smiʈ’s clemz, îɖr v brʈ, nećr or edyceśn, t eni cnẋn hayr ɖn Robt Martin? Ś z ɖ naćṛl dōtr v nbdi nz hūm, wɖ probbli no setld pṛviźn at ol, n srtnli no rspctbl rleśnz. Ś z noun onli az parlrbōrdr at a comn scūl. Ś z nt a snṣbl grl, nr a grl v eni inf̣meśn. Ś hz bn tòt nʈñ ysfl, n z tù yuñ n tù simpl t hv aqîrd enʈñ hrslf. At hr ej ś cn hv no xpirịns, n wɖ hr litl wit, z nt vri lîcli evr t hv eni ɖt cn avel hr. Ś z priti, n ś z gd-tmprd, n ɖt z ol. Mî onli scrūpl in advîzñ ɖ mać wz on hiz acǎnt, az biyñ bnʈ hiz dzrts, n a bad cnẋn fr him. I flt ɖt, az t fortyn, in ol probbiḷti h mt d mć betr; n ɖt az t a raśnl cmpańn or ysfl hlpmêt, h cd nt d wrs. Bt I cd nt rīzn so t a man in luv, n wz wilñ t trust t ɖr biyñ no harm in hr, t hr hvñ ɖt sort v disṗziśn, ẃć, in gd handz, lîc hiz, mt b īẓli léd arît n trn ǎt vri wel. Ɖ advantij v ɖ mać I flt t b ol on hr sîd; n hd nt ɖ smōlist dǎt (nr hv I nǎ) ɖt ɖr wd b a jenṛl crî-ǎt upn hr xtrim gd luc. Īvn yr saṭsfaẋn I md śr v. It crost mî mînd imīɉtli ɖt y wd nt rgret yr frend’z līvñ Hîḅri, fr ɖ sec v hr biyñ setld so wel. I rmembr seyñ t mslf, ‘Īvn Ema, wɖ ol hr parśiaḷti fr Harịt, wl ʈnc ɖs a gd mać.’”

“I canot hlp wunḍrñ at yr nwñ so litl v Ema az t se eni sć ʈñ. Ẃt! ʈnc a farmr, (n wɖ ol hiz sns n ol hiz merit Mr. Martin z nʈñ mor,) a gd mać fr mî intiṃt frend! Nt rgret hr līvñ Hîḅri fr ɖ sec v mariyñ a man hūm I cd nvr admit az an aqentns v mî ǒn! I wundr y śd ʈnc it poṣbl fr m t hv sć fīlñz. I aśur y mîn r vri difṛnt. I mst ʈnc yr stetmnt bî no mīnz fer. Y r nt just t Harịt’s clemz. Ɖe wd b esṭmetd vri difṛntli bî uɖrz az wel az mslf; Mr. Martin me b ɖ rićist v ɖ tū, bt h z undǎtidli hr infirịr az t ranc in ssayti.—Ɖ sfir in ẃć ś muvz z mć abv hiz.—It wd b a degṛdeśn.”

“A degṛdeśn t iḷjitiṃsi n ignṛns, t b marid t a rspctbl, intelijnt jntlmnfarmr!”

“Az t ɖ srcmstansz v hr brʈ, ɖo in a līgl sns ś me b cōld Nbdi, it wl nt hold in comn-sns. Ś z nt t pe fr ɖ ofns v uɖrz, bî biyñ hld b’lo ɖ levl v ɖoz wɖ hūm ś z bròt p.—Ɖr cn scersli b a dǎt ɖt hr faɖr z a jntlmn—n a jntlmn v fortyn.—Hr alawns z vri libṛl; nʈñ hz evr bn grujd fr hr impruvmnt or cumf̣t.—Ɖt ś z a jntlmn’z dōtr, z indybitbl t m; ɖt ś asośịts wɖ jntlṃn’z dōtrz, nwn, I aprihnd, wl dnî.—Ś z s’pirịr t Mr. Roḅt Martin.”

“Huevr mt b hr peṛnts,” sd Mr. Naitli, “huevr me hv hd ɖ ćarj v hr, it dz nt apir t hv bn eni part v ɖer plan t intṛdys hr intu ẃt y wd cōl gd ssayti. Aftr rsivñ a vri indifṛnt edyceśn ś z left in Msz. Godard’z handz t śift az ś cn;—t muv, in śort, in Msz. Godard’z lîn, t hv Msz. Godard’z aqentns. Hr frendz evidntli ʈt ɖs gd inuf fr hr; n it wz gd inuf. Ś dzîrd nʈñ betr hrslf. Tl y ćouz t trn hr intu a frend, hr mînd hd no dstest fr hr ǒn set, nr eni ambiśn bynd it. Ś wz az hapi az poṣbl wɖ ɖ Martinz in ɖ sumr. Ś hd no sns v s’pirioṛti ɖen. F ś hz it nǎ, y hv gvn it. Y hv bn no frend t Harịt Smiʈ, Ema. Roḅt Martin wd nvr hv pṛsidd so far, f h hd nt flt pswedd v hr nt biyñ disinclînd t him. I nǒ him wel. H hz tù mć riyl fīlñ t adres eni wmn on ɖ haphaẓd v slfiś paśn. N az t cnsit, h z ɖ farɖist fṛm it v eni man I nǒ. Dpnd upn it h hd incurijmnt.”

It wz most cnvińnt t Ema nt t mc a d’rect rplî t ɖs asrśn; ś ćouz rɖr t tec p hr ǒn lîn v ɖ subjict agn.

“Y r a vri worm frend t Mr. Martin; bt, az I sd bfr, r unjust t Harịt. Harịt’s clemz t mari wel r nt so cntmtbl az y repriznt ɖm. Ś z nt a clevr grl, bt ś hz betr sns ɖn y r awer v, n dz nt dzrv t hv hr unḍstandñ spocn v so slîtñli. Weivñ ɖt pônt, hvr, n s’pozñ hr t b, az y dscrîb hr, onli priti n gd-nećrd, let m tel y, ɖt in ɖ dgri ś pzesz ɖm, ɖe r nt trivịl rec̣mndeśnz t ɖ wrld in jenṛl, fr ś z, in fact, a bytifl grl, n mst b ʈt so bî nînti-nîn ppl ǎt v an hundṛd; n tl it apirz ɖt men r mć mor fiḷsofic on ɖ subjict v byti ɖn ɖe r jenṛli s’pozd; tl ɖe d fōl in luv wɖ wel-informd mîndz instd v hansm fesz, a grl, wɖ sć luvlinis az Harịt, hz a srtnti v biyñ admîrd n sòt aftr, v hvñ ɖ pǎr v ćuzñ fṛm amñ mni, consiqntli a clem t b nîs. Hr gd-nećr, tù, z nt so vri slît a clem, comprihndñ, az it dz, riyl, ʈura swītnis v tmpr n manr, a vri humbl opińn v hrslf, n a gret redinis t b plizd wɖ uɖr ppl. I am vri mć mstecn f yr sx in jenṛl wd nt ʈnc sć byti, n sć tmpr, ɖ hîist clemz a wmn cd pzes.”

“Upn mî wrd, Ema, t hír y abyzñ ɖ rīzn y hv, z olmst inuf t mc m ʈnc so tù. Betr b wɖt sns, ɖn mis’plî it az y d.”

“T b śr!” craid ś plêf̣li. “I nǒ ɖt z ɖ fīlñ v y ol. I nǒ ɖt sć a grl az Harịt z xacli ẃt evri man dlîts in—ẃt at wns bwićz hiz snsz n saṭsfîz hiz jujmnt. Ǒ! Harịt me pic n ćūz. Wr y, yrslf, evr t mari, ś z ɖ vri wmn fr y. N z ś, at sevntīn, jst enṭrñ intu lîf, jst bginñ t b noun, t b wundrd at bcz ś dz nt axpt ɖ frst ofr ś rsivz? No—pre let hr hv tîm t lc abt hr.”

“I hv olwz ʈt it a vri fūliś intiṃsi,” sd Mr. Naitli prezntli, “ɖo I hv cept mî ʈts t mslf; bt I nǎ psiv ɖt it wl b a vri unforćṇt wn fr Harịt. Y wl puf hr p wɖ sć îdīaz v hr ǒn byti, n v ẃt ś hz a clem t, ɖt, in a litl ẃl, nbdi wɖn hr rīć wl b gd inuf fr hr. Vaṇti wrcñ on a wìc hed, pṛdysz evri sort v misćif. Nʈñ so īzi az fr a yuñ ledi t rêz hr xpcteśnz tù hî. Mis Harịt Smiʈ me nt fînd ofrz v marij flo in so fast, ɖo ś z a vri priti grl. Men v sns, ẃtvr y me ćūz t se, d nt wont sili wîvz. Men v faṃli wd nt b vri fond v cnctñ ɖmslvz wɖ a grl v sć obskṛti—n most prūdnt men wd b afreid v ɖ incnvińns n dsgres ɖe mt b involvd in, ẃn ɖ misṭri v hr peṛntij cem t b rvild. Let hr mari Roḅt Martin, n ś z sef, rspctbl, n hapi fr evr; bt f y incurij hr t xpct t mari gretli, n tīć hr t b saṭsfaid wɖ nʈñ les ɖn a man v consiqns n larj fortyn, ś me b a parlrbōrdr at Msz. Godard’z ol ɖ rest v hr lîf—or, at līst, (fr Harịt Smiʈ z a grl hu wl mari smbdi or uɖr,) tl ś gro despṛt, n z glad t cać at ɖ old raitñmastr’z sun.”

“W ʈnc so vri difṛntli on ɖs pônt, Mr. Naitli, ɖt ɖr cn b no ys in cánvsñ it. W śl onli b mcñ ć uɖr mor angri. Bt az t mî letñ hr mari Roḅt Martin, it z imposbl; ś hz rfyzd him, n so dsîdidli, I ʈnc, az mst privnt eni secnd apḷceśn. Ś mst abîd bî ɖ īvl v hvñ rfyzd him, ẃtvr it me b; n az t ɖ rfyzl itslf, I wl nt pritnd t se ɖt I mt nt inflụns hr a litl; bt I aśur y ɖr wz vri litl fr m or fr enbdi t d. Hiz apiṛns z so mć agnst him, n hiz manr so bad, ɖt f ś evr wr dspozd t fevr him, ś z nt nǎ. I cn imajin, ɖt bfr ś hd sìn enbdi s’pirịr, ś mt toḷret him. H wz ɖ bruɖr v hr frendz, n h tc penz t plīz hr; n oltgɖr, hvñ sìn nbdi betr (ɖt mst hv bn hiz gret asistnt) ś mt nt, ẃl ś wz at Abimil, fînd him dis’griybl. Bt ɖ ces z oltrd nǎ. Ś nz nǎ ẃt jntlṃn r; n nʈñ bt a jntlmn in edyceśn n manr hz eni ćans wɖ Harịt.”

“Nonsns, eṛnt nonsns, az evr wz tōct!” craid Mr. Naitli.—“Robt Martin’z manrz hv sns, snseṛti, n gd-hymr t rec̣mnd ɖm; n hiz mînd hz mor tru jntiḷti ɖn Harịt Smiʈ cd unḍstand.”

Ema md no ansr, n traid t lc ćirf̣li uncnsrnd, bt wz riyli fīlñ uncumftbl n wontñ him vri mć t b gn. Ś dd nt rpnt ẃt ś hd dn; ś stl ʈt hrslf a betr juj v sć a pônt v fīmel rît n rfînmnt ɖn h cd b; bt yt ś hd a sort v hbićl rspct fr hiz jujmnt in jenṛl, ẃć md hr dslîc hvñ it so lǎdli agnst hr; n t hv him sitñ jst oṗzit t hr in angri stet, wz vri dis’griybl. Sm minits pást in ɖs unpleznt sîḷns, wɖ onli wn atmt on Ema’z sîd t tōc v ɖ weɖr, bt h md no ansr. H wz ʈncñ. Ɖ rzult v hiz ʈts apird at last in ɖz wrdz.

“Roḅt Martin hz no gret los—f h cn bt ʈnc so; n I hop it wl nt b loñ bfr h dz. Yr vyz fr Harịt r bst noun t yrslf; bt az y mc no sīcrit v yr luv v mać-mcñ, it z fer t s’poz ɖt vyz, n planz, n projects y hv;—n az a frend I śl jst hint t y ɖt f Eltn z ɖ man, I ʈnc it wl b ol lebr in ven.”

Ema laft n dsclemd. H cntinyd,

“Dpnd upn it, Eltn wl nt d. Eltn z a vri gd sort v man, n a vri rspctbl vicr v Hîḅri, bt nt at ol lîcli t mc an imprūdnt mać. H nz ɖ valy v a gd incm az wel az enbdi. Eltn me tōc snṭmnṭli, bt h wl act raśṇli. H z az wel aqentd wɖ hiz ǒn clemz, az y cn b wɖ Harịt’s. H nz ɖt h z a vri hansm yuñ man, n a gret feṿrit ẃrvr h gz; n fṛm hiz jenṛl we v tōcñ in unrizrvd momnts, ẃn ɖr r onli men preznt, I am cnvinst ɖt h dz nt mīn t ʈro himslf awe. I hv hŕd him spīc wɖ gret aṇmeśn v a larj faṃli v yuñ lediz ɖt hiz sistrz r intiṃt wɖ, hu hv ol twenti ʈǎznd pǎndz apis.”

“I am vri mć oblîjd t y,” sd Ema, lafñ agn. “F I hd set mî hart on Mr. Eltn’z mariyñ Harịt, it wd hv bn vri cînd t opn mî îz; bt at preznt I onli wont t cīp Harịt t mslf. I hv dn wɖ mać-mcñ indd. I cd nvr hop t īql mî ǒn dwñz at Randlz. I śl līv of ẃl I am wel.”

“Gd mornñ t y,”—sd h, rîzñ n wōcñ of abrupli. H wz vri mć vxt. H flt ɖ dis’pôntmnt v ɖ yuñ man, n wz morṭfaid t hv bn ɖ mīnz v pṛmotñ it, bî ɖ sañśn h hd gvn; n ɖ part ẃć h wz pswedd Ema hd tecn in ɖ afer, wz pṛvocñ him xidñli.

Ema rmend in a stet v vxeśn tù; bt ɖr wz mor indistñtnis in ɖ cōzz v hr’z, ɖn in hiz. Ś dd nt olwz fīl so abṣlutli saṭsfaid wɖ hrslf, so intîrli cnvinst ɖt hr opińnz wr rît n hr advrṣri’z roñ, az Mr. Naitli. H wōct of in mor cmplit slf-apṛbeśn ɖn h left fr hr. Ś wz nt so mtirịli cast dǎn, hvr, bt ɖt a litl tîm n ɖ rtrn v Harịt wr vri adiqt rstoṛtivz. Harịt’s steyñ awe so loñ wz bginñ t mc hr unīzi. Ɖ posbiḷti v ɖ yuñ man’z cmñ t Msz. Godard’z ɖt mornñ, n mītñ wɖ Harịt n plīdñ hiz ǒn cōz, gev alarmñ îdīaz. Ɖ dred v sć a fełr aftr ol bcem ɖ prominnt unīzinis; n ẃn Harịt apird, n in vri gd spirits, n wɖt hvñ eni sć rīzn t gv fr hr loñ absns, ś flt a saṭsfaẋn ẃć setld hr wɖ hr ǒn mînd, n cnvinst hr, ɖt let Mr. Naitli ʈnc or se ẃt h wd, ś hd dn nʈñ ẃć wmn’z frendśp n wmn’z fīlñz wd nt jusṭfî.

H hd frîtnd hr a litl abt Mr. Eltn; bt ẃn ś cnsidrd ɖt Mr. Naitli cd nt hv obzrvd him az ś hd dn, nɖr wɖ ɖ inṭrest, nr (ś mst b alaud t tel hrslf, in spît v Mr. Naitli’z pritnśnz) wɖ ɖ scil v sć an obzrvr on sć a qsćn az hrslf, ɖt h hd spocn it hesṭli n in angr, ś wz ebl t b’liv, ɖt h hd rɖr sd ẃt h wśt rzntf̣li t b tru, ɖn ẃt h ń enʈñ abt. H srtnli mt hv hŕd Mr. Eltn spīc wɖ mor unrizrv ɖn ś hd evr dn, n Mr. Eltn mt nt b v an imprūdnt, incnsidṛt disṗziśn az t munimatrz; h mt naćṛli b rɖr atntiv ɖn uɖ̇wz t ɖm; bt ɖen, Mr. Naitli dd nt mc dy alawns fr ɖ inflụns v a stroñ paśn at wor wɖ ol inṭrestd motivz. Mr. Naitli sw no sć paśn, n v cors ʈt nʈñ v its ifcts; bt ś sw tù mć v it t fīl a dǎt v its oṿcmñ eni heẓteśnz ɖt a rīzṇbl prūdns mt orijiṇli sjst; n mor ɖn a rīzṇbl, bcmñ dgri v prūdns, ś wz vri śr dd nt b’loñ t Mr. Eltn.

Harịt’s ćirfl lc n manr istabliśt hrz: ś cem bac, nt t ʈnc v Mr. Martin, bt t tōc v Mr. Eltn. Mis Naś hd bn telñ hr smʈñ, ẃć ś rpitd imīɉtli wɖ gret dlît. Mr. Peri hd bn t Msz. Godard’z t atnd a sic ćîld, n Mis Naś hd sìn him, n h hd tld Mis Naś, ɖt az h wz cmñ bac yesṭde fṛm Cletn Parc, h hd met Mr. Eltn, n faund t hiz gret s’prîz, ɖt Mr. Eltn wz acć̣li on hiz rod t Lundn, n nt mīnñ t rtrn tl ɖ moro, ɖo it wz ɖ ẃistclub nît, ẃć h hd bn nvr noun t mis bfr; n Mr. Peri hd remnstretd wɖ him abt it, n tld him hǎ śabi it wz in him, ɖer bst pleyr, t absnt himslf, n traid vri mć t pswed him t pt of hiz jrni onli wn de; bt it wd nt d; Mr. Eltn hd bn dtrmind t g on, n hd sd in a vri ptiklr we indd, ɖt h wz gwñ on biznis ẃć h wd nt pt of fr eni indysmnt in ɖ wrld; n smʈñ abt a vri envịbl cmiśn, n biyñ ɖ berr v smʈñ xidñli preśs. Mr. Peri cd nt qt unḍstand him, bt h wz vri śr ɖr mst b a ledi in ɖ ces, n h tld him so; n Mr. Eltn onli lct vri conśs n smîlñ, n roud of in gret spirits. Mis Naś hd tld hr ol ɖs, n hd tōct a gret dīl mor abt Mr. Eltn; n sd, lcñ so vri sgnificntli at hr, “ɖt ś dd nt pritnd t unḍstand ẃt hiz biznis mt b, bt ś onli ń ɖt eni wmn hūm Mr. Eltn cd prifŕ, ś śd ʈnc ɖ luciist wmn in ɖ wrld; fr, bynd a dǎt, Mr. Eltn hd nt hiz īql fr byti or agriyblnis.”


___

M

r. Naitli mt qoṛl wɖ hr, bt Ema cd nt qoṛl wɖ hrslf. H wz so mć dsplizd, ɖt it wz longr ɖn yźl bfr h cem t Hārtfīld agn; n ẃn ɖe dd mīt, hiz grev lcs śoud ɖt ś wz nt fgivn. Ś wz sori, bt cd nt rpnt. On ɖ contrri, hr planz n pṛsidñz wr mor n mor jusṭfaid n indird t hr bî ɖ jenṛl apiṛnsz v ɖ nxt fy dez.

Ɖ Picćr, eligntli fremd, cem sefli t hand sn aftr Mr. Eltn’z rtrn, n biyñ huñ ovr ɖ mantlpìs v ɖ comn sitñrūm, h got p t lc at it, n said ǎt hiz haf sntnsz v adṃreśn jst az h òt; n az fr Harịt’s fīlñz, ɖe wr viẓbli formñ ɖmslvz intu az stroñ n stedi an ataćmnt az hr yʈ n sort v mînd admitd. Ema wz sn prf̣cli saṭsfaid v Mr. Martin’z biyñ no uɖ̇wz rmembrd, ɖn az h frniśt a contrast wɖ Mr. Eltn, v ɖ utmost advantij t ɖ latr.

Hr vyz v impruvñ hr litl frend’z mînd, bî a gret dīl v ysfl rīdñ n convseśn, hd nvr yt léd t mor ɖn a fy frst ćaptrz, n ɖ intnśn v gwñ on tmoro. It wz mć īzịr t ćat ɖn t studi; mć plezntr t let hr imaɉneśn renj n wrc at Harịt’s fortyn, ɖn t b leḅrñ t inlarj hr comprihnśn or x’sîz it on sobr facts; n ɖ onli litrri psyt ẃć ingejd Harịt at preznt, ɖ onli mntl pṛviźn ś wz mcñ fr ɖ īvnñ v lîf, wz ɖ c’lectñ n trnscrîbñ ol ɖ ridlz v evri sort ɖt ś cd mīt wɖ, intu a ʈin qorto v hot-prest pepr, md p bî hr frend, n orṇmntd wɖ sîfrz n trofiz.

In ɖs ej v litṛćr, sć c’leẋnz on a vri grand scel r nt uncomn. Mis Naś, hed-tīćr at Msz. Godard’z, hd ritn ǎt at līst ʈri hundṛd; n Harịt, hu hd tecn ɖ frst hint v it fṛm hr, hopt, wɖ Mis Wŭdhǎs’z hlp, t gt a gret mni mor. Ema asistd wɖ hr invnśn, meṃri n test; n az Harịt rout a vri priti hand, it wz lîcli t b an arenjmnt v ɖ frst ordr, in form az wel az qontti.

Mr. Wŭdhǎs wz olmst az mć inṭrestd in ɖ biznis az ɖ grlz, n traid vri ofn t rec̣lect smʈñ wrʈ ɖer ptñ in. “So mni clevr ridlz az ɖr yst t b ẃn h wz yuñ—h wundrd h cd nt rmembr ɖm! bt h hopt h śd in tîm.” N it olwz endd in “Citi, a fer bt frozn meid.”

Hiz gd frend Peri, tù, hūm h hd spocn t on ɖ subjict, dd nt at preznt rec̣lect enʈñ v ɖ ridl cnd; bt h hd dzîrd Peri t b upn ɖ woć, n az h wnt abt so mć, smʈñ, h ʈt, mt cm fṛm ɖt qortr.

It wz bî no mīnz hiz dōtr’z wś ɖt ɖ inṭlects v Hîḅri in jenṛl śd b pt undr reqziśn. Mr. Eltn wz ɖ onli wn huz asistns ś asct. H wz invîtd t cntribyt eni riyli gd inigmaz, ś’redz, or cnundṛmz ɖt h mt rec̣lect; n ś hd ɖ pleźr v siyñ him most intntli at wrc wɖ hiz rec̣leẋnz; n at ɖ sem tîm, az ś cd psiv, most rṇstli cerfl ɖt nʈñ ungaḷnt, nʈñ ɖt dd nt briɖ a complimnt t ɖ sx śd pas hiz lips. Ɖe oud t him ɖer tū or ʈri p’lîtist puzlz; n ɖ jô n xlteśn wɖ ẃć at last h rcōld, n rɖr snṭmnṭli rsîtd, ɖt wel-noun ś’red,

Mî frst duʈ afliẋn dnot,

Ẃć mî secnd z dstind t fīl

N mî hol z ɖ bst antidot

Ɖt afliẋn t sofn n hīl.—

md hr qt sori t acnolij ɖt ɖe hd trnscrîbd it sm pejz ago olrdi.

“Ẃ wl nt y rait wn yrslf fr s, Mr. Eltn?” sd ś; “ɖt z ɖ onli s’kṛti fr its freśnis; n nʈñ cd b īzịr t y.”

“Ǒ no! h hd nvr ritn, hardli evr, enʈñ v ɖ cnd in hiz lîf. Ɖ styṗdist felo! H wz afreid nt īvn Mis Wŭdhǎs”—h stopt a momnt—“or Mis Smiʈ cd inspîr him.”

Ɖ vri nxt de hvr pṛdyst sm prūf v insṗreśn. H cōld fr a fy momnts, jst t līv a pìs v pepr on ɖ tebl cntenñ, az h sd, a ś’red, ẃć a frend v hiz hd adrest t a yuñ ledi, ɖ objict v hiz adṃreśn, bt ẃć, fṛm hiz manr, Ema wz imīɉtli cnvinst mst b hiz ǒn.

“I d nt ofr it fr Mis Smiʈ’s c’leẋn,” sd h. “Biyñ mî frend’z, I hv no rît t xpoz it in eni dgri t ɖ public î, bt phps y me nt dslîc lcñ at it.”

Ɖ spīć wz mor t Ema ɖn t Harịt, ẃć Ema cd unḍstand. Ɖr wz dīp conśsnis abt him, n h faund it īzịr t mīt hr î ɖn hr frend’z. H wz gn ɖ nxt momnt:—aftr anɖr momnt’s pōz,

“Tec it,” sd Ema, smîlñ, n pśñ ɖ pepr twdz Harịt—“it z fr y. Tec yr ǒn.”

Bt Harịt wz in a tremr, n cd nt tuć it; n Ema, nvr loʈ t b frst, wz oblîjd t xamin it hrslf.

T Mis—

Ś’RED.

Mî frst dsplez ɖ wlʈ n pomp v cñz,

Lordz v ɖ rʈ! ɖer lux̣́ri n īz.

Anɖr vy v man, mî secnd brñz,

Bhold him ɖr, ɖ moṇc v ɖ sìz!

Bt ā! ynîtd, ẃt rvrs w hv!

Man’z bostd pǎr n frīdm, ol r floun;

Lord v ɖ rʈ n sì, h bndz a slev,

N wmn, luvli wmn, rênz alon.

Ɖî redi wit ɖ wrd wl sn s’plî,

Me its apruvl bīm in ɖt soft î!

Ś cast hr î ovr it, pondrd, còt ɖ mīnñ, réd it ʈru agn t b qt srtn, n qt mistris v ɖ lînz, n ɖen pasñ it t Harịt, sat haṗli smîlñ, n seyñ t hrslf, ẃl Harịt wz puẓlñ ovr ɖ pepr in ol ɖ cnfyźn v hop n dulnis, “Vri wel, Mr. Eltn, vri wel indd. I hv réd wrs ś’redz. Cortśp—a vri gd hint. I gv y credit fr it. Ɖs z fīlñ yr we. Ɖs z seyñ vri plenli—‘Pre, Mis Smiʈ, gv m līv t pe mî adresz t y. Apruv mî ś’red n mî intnśnz in ɖ sem glans.’

Me its apruvl bīm in ɖt soft î!

Harịt xacli. Soft z ɖ vri wrd fr hr î—v ol epiʈets, ɖ justist ɖt cd b gvn.

Ɖî redi wit ɖ wrd wl sn s’plî.

Humf—Harịt’s redi wit! Ol ɖ betr. A man mst b vri mć in luv, indd, t dscrîb hr so. Ā! Mr. Naitli, I wś y hd ɖ beṇfit v ɖs; I ʈnc ɖs wd cnvins y. Fr wns in yr lîf y wd b oblîjd t ǒn yrslf mstecn. An xḷnt ś’red indd! n vri mć t ɖ prṗs. Ʈñz mst cm t a crîsis sn nǎ.”

Ś wz oblîjd t brec of fṛm ɖz vri pleznt obẓveśnz, ẃć wr uɖ̇wz v a sort t run intu gret leñʈ, bî ɖ īgrnis v Harịt’s wunḍrñ qsćnz.

“Ẃt cn it b, Mis Wŭdhǎs?—ẃt cn it b? I hv nt an îdīa—I canot ges it in ɖ līst. Ẃt cn it poṣbli b? D trî t fînd it ǎt, Mis Wŭdhǎs. D hlp m. I nvr sw enʈñ so hard. Z it cñdm? I wundr hu ɖ frend wz—n hu cd b ɖ yuñ ledi. D y ʈnc it z a gd wn? Cn it b wmn?

N wmn, luvli wmn, rênz alon.

Cn it b Neptyn?

Bhold him ɖr, ɖ moṇc v ɖ sìz!

Or a trîdnt? or a mrmeid? or a śarc? Ǒ, no! śarc z onli wn siḷbl. It mst b vri clevr, or h wd nt hv bròt it. Ǒ! Mis Wŭdhǎs, d y ʈnc w śl evr fînd it ǎt?”

“Mrmeidz n śarcs! Nonsns! Mî dir Harịt, ẃt r y ʈncñ v? Ẃr wd b ɖ ys v hiz brññ s a ś’red md bî a frend upn a mrmeid or a śarc? Gv m ɖ pepr n lisn.

Fr Mis ———, réd Mis Smiʈ.

Mî frst dsplez ɖ wlʈ n pomp v cñz,

Lordz v ɖ rʈ! ɖer lux̣́ri n īz.

Ɖt z cort.

Anɖr vy v man, mî secnd brñz;

Bhold him ɖr, ɖ moṇc v ɖ sìz!

Ɖt z śip;—plen az it cn b.—Nǎ fr ɖ crīm.

Bt ā! ynîtd, (cortśp, y nǒ,) ẃt rvrs w hv!

Man’z bostd pǎr n frīdm, ol r floun.

Lord v ɖ rʈ n sì, h bndz a slev,

N wmn, luvli wmn, rênz alon.

A vri propr complimnt!—n ɖen foloz ɖ apḷceśn, ẃć I ʈnc, mî dir Harịt, y canot fînd mć dificlti in comprihndñ. Rīd it in cumf̣t t yrslf. Ɖr cn b no dǎt v its biyñ ritn fr y n t y.”

Harịt cd nt loñ rzist so dlîtfl a psweźn. Ś réd ɖ cncludñ lînz, n wz ol flutr n hapinis. Ś cd nt spīc. Bt ś wz nt wontd t spīc. It wz inuf fr hr t fīl. Ema spouc fr hr.

“Ɖr z so pôntd, n so ptiklr a mīnñ in ɖs complimnt,” sd ś, “ɖt I canot hv a dǎt az t Mr. Eltn’z intnśnz. Y r hiz objict—n y wl sn rsiv ɖ cmplitist prūf v it. I ʈt it mst b so. I ʈt I cd nt b so dsivd; bt nǎ, it z clir; ɖ stet v hiz mînd z az clir n dsîdd, az mî wśz on ɖ subjict hv bn evr sins I ń y. Yes, Harịt, jst so loñ hv I bn wontñ ɖ vri srcmstans t hapn ɖt hz hapnd. I cd nvr tel ẃɖr an ataćmnt btwn y n Mr. Eltn wr most dzîṛbl or most naćṛl. Its probbiḷti n its eliɉbiḷti hv riyli so īqld ć uɖr! I am vri hapi. I cngrać̣let y, mî dir Harịt, wɖ ol mî hart. Ɖs z an ataćmnt ẃć a wmn me wel fīl prîd in crietñ. Ɖs z a cnẋn ẃć ofrz nʈñ bt gd. It wl gv y evrʈñ ɖt y wont—cnsiḍreśn, indipndns, a propr hom—it wl fix y in ɖ sntr v ol yr riyl frendz, clos t Hārtfīld n t m, n cnfrm ǎr intiṃsi fr evr. Ɖs, Harịt, z an alayns ẃć cn nvr rêz a bluś in îɖr v s.”

“Dir Mis Wŭdhǎs!”—n “Dir Mis Wŭdhǎs,” wz ol ɖt Harịt, wɖ mni tndr imbresz cd artikḷt at frst; bt ẃn ɖe dd arîv at smʈñ mor lîc convseśn, it wz sfiśntli clir t hr frend ɖt ś sw, flt, antiṣpetd, n rmembrd jst az ś òt. Mr. Eltn’z s’pirioṛti hd vri ampl acnolijmnt.

“Ẃtvr y se z olwz rît,” craid Harịt, “n ɖrfr I s’poz, n b’liv, n hop it mst b so; bt uɖ̇wz I cd nt hv imajind it. It z so mć bynd enʈñ I dzrv. Mr. Eltn, hu mt mari enbdi! Ɖr canot b tū opińnz abt him. H z so vri s’pirịr. Onli ʈnc v ɖoz swīt vrsz—‘T Mis ———.’ Dir m, hǎ clevr!—Cd it riyli b mnt fr m?”

“I canot mc a qsćn, or lisn t a qsćn abt ɖt. It z a srtnti. Rsiv it on mî jujmnt. It z a sort v prolog t ɖ ple, a moto t ɖ ćaptr; n wl b sn foloud bî matr-v-fact prǒz.”

“It z a sort v ʈñ ẃć nbdi cd hv xpctd. I am śr, a munʈ ago, I hd no mor îdīa mslf!—Ɖ strenjist ʈñz d tec ples!”

“Ẃn Mis Smiʈs n Mr. Eltnz gt aqentd—ɖe d indd—n riyli it z strenj; it z ǎt v ɖ comn cors ɖt ẃt z so evidntli, so palṗbli dzîṛbl—ẃt corts ɖ pri’renjmnt v uɖr ppl, śd so imīɉtli śep itslf intu ɖ propr form. Y n Mr. Eltn r bî sićueśn cōld tgɖr; y b’loñ t wn anɖr bî evri srcmstans v yr rspctiv homz. Yr mariyñ wl b īql t ɖ mać at Randlz. Ɖr dz sīm t b a smʈñ in ɖ er v Hārtfīld ẃć gvz luv xacli ɖ rît d’reẋn, n sndz it intu ɖ vri ćanl ẃr it òt t flo.

Ɖ cors v tru luv nvr dd run smuɖ—

A Hārtfīld idiśn v Śecspir wd hv a loñ not on ɖt pasij.”

“Ɖt Mr. Eltn śd riyli b in luv wɖ m,—m, v ol ppl, hu dd nt nǒ him, t spīc t him, at Miclms! N h, ɖ vri hanṣmist man ɖt evr wz, n a man ɖt evrbdi lcs p t, qt lîc Mr. Naitli! Hiz cumṗni so sòt aftr, ɖt evrbdi sz h nīd nt īt a sngl mīl bî himslf f h dz nt ćūz it; ɖt h hz mor invteśnz ɖn ɖr r dez in ɖ wīc. N so xḷnt in ɖ Ćrć! Mis Naś hz pt dǎn ol ɖ txts h hz evr prīćt fṛm sins h cem t Hîḅri. Dir m! Ẃn I lc bac t ɖ frst tîm I sw him! Hǎ litl dd I ʈnc!—Ɖ tū Aḅts n I ran intu ɖ frunt rūm n pīpt ʈru ɖ blînd ẃn w hŕd h wz gwñ bî, n Mis Naś cem n scoldd s awe, n steid t lc ʈru hrslf; hvr, ś cōld m bac prezntli, n let m lc tù, ẃć wz vri gd-nećrd. N hǎ bytifl w ʈt h lct! H wz arm-in-arm wɖ Mr. Coul.”

“Ɖs z an alayns ẃć, huevr—ẃtvr yr frendz me b, mst b agriybl t ɖm, pṛvîdd at līst ɖe hv comn-sns; n w r nt t b adresñ ǎr conduct t fūlz. F ɖe r añśs t si y haṗli marid, hir z a man huz emịbl caṛctr gvz evri aśuṛns v it;—f ɖe wś t hv y setld in ɖ sem cuntri n srcl ẃć ɖe hv ćozn t ples y in, hir it wl b acumpliśt; n f ɖer onli objict z ɖt y śd, in ɖ comn frêz, b wel marid, hir z ɖ cumftbl fortyn, ɖ rspctbl istabliśmnt, ɖ rîz in ɖ wrld ẃć mst saṭsfî ɖm.”

“Yes, vri tru. Hǎ nîsli y tōc; I luv t hír y. Y unḍstand evrʈñ. Y n Mr. Eltn r wn az clevr az ɖ uɖr. Ɖs ś’red!—F I hd studid a twelvmunʈ, I cd nvr hv md enʈñ lîc it.”

“I ʈt h mnt t trî hiz scil, bî hiz manr v dclînñ it yesṭde.”

“I d ʈnc it z, wɖt xpśn, ɖ bst ś’red I evr réd.”

“I nvr réd wn mor t ɖ prṗs, srtnli.”

“It z az loñ agn az olmst ol w hv hd bfr.”

“I d nt cnsidr its leñʈ az ptiklrli in its fevr. Sć ʈñz in jenṛl canot b tù śort.”

Harịt wz tù intnt on ɖ lînz t hír. Ɖ most saṭsfactri cmparisnz wr rîzñ in hr mînd.

“It z wn ʈñ,” sd ś, prezntli—hr ćīcs in a glo—“t hv vri gd sns in a comn we, lîc evrbdi els, n f ɖr z enʈñ t se, t sit dǎn n rait a letr, n se jst ẃt y mst, in a śort we; n anɖr, t rait vrsz n ś’redz lîc ɖs.”

Ema cd nt hv dzîrd a mor spiṛtd rjẋn v Mr. Martin’z prǒz.

“Sć swīt lînz!” cntinyd Harịt—“ɖz tū last!—Bt hǎ śl I evr b ebl t rtrn ɖ pepr, or se I hv faund it ǎt?—Ǒ! Mis Wŭdhǎs, ẃt cn w d abt ɖt?”

“Līv it t m. Y d nʈñ. H wl b hir ɖs īvnñ, I der se, n ɖen I wl gv it him bac, n sm nonsns or uɖr wl pas btwn s, n y śl nt b cmitd.—Yr soft îz śl ćūz ɖer ǒn tîm fr bīmñ. Trust t m.”

“Ǒ! Mis Wŭdhǎs, ẃt a piti ɖt I mst nt rait ɖs bytifl ś’red intu mî bc! I am śr I hv nt got wn haf so gd.”

“Līv ǎt ɖ tū last lînz, n ɖr z no rīzn ẃ y śd nt rait it intu yr bc.”

“Ǒ! bt ɖoz tū lînz r”—

—“Ɖ bst v ol. Grantd;—fr prîṿt injômnt; n fr prîṿt injômnt cīp ɖm. Ɖe r nt at ol ɖ les ritn y nǒ, bcz y dvîd ɖm. Ɖ cuplit dz nt sīs t b, nr dz its mīnñ ćenj. Bt tec it awe, n ol aproprieśn sīsz, n a vri priti gaḷnt ś’red rmenz, fit fr eni c’leẋn. Dpnd upn it, h wd nt lîc t hv hiz ś’red slîtd, mć betr ɖn hiz paśn. A powt in luv mst b incurijd in bʈ cpaṣtiz, or nɖr. Gv m ɖ bc, I wl rait it dǎn, n ɖen ɖr cn b no poṣbl rfleẋn on y.”

Harịt sbmitd, ɖo hr mînd cd hardli seṗret ɖ parts, so az t fīl qt śr ɖt hr frend wr nt raitñ dǎn a decḷreśn v luv. It sīmd tù preśs an of̣rñ fr eni dgri v pbliṣti.

“I śl nvr let ɖt bc g ǎt v mî ǒn handz,” sd ś.

“Vri wel,” rplaid Ema; “a most naćṛl fīlñ; n ɖ longr it lasts, ɖ betr I śl b plizd. Bt hir z mî faɖr cmñ: y wl nt objict t mî rīdñ ɖ ś’red t him. It wl b gvñ him so mć pleźr! H luvz enʈñ v ɖ sort, n ispeṣ́li enʈñ ɖt pez wmn a complimnt. H hz ɖ tenḍrist spirit v gaḷntri twdz s ol!—Y mst let m rīd it t him.”

Harịt lct grev.

“Mî dir Harịt, y mst nt rfîn tù mć upn ɖs ś’red.—Y wl btre yr fīlñz improprli, f y r tù conśs n tù qc, n apir t afix mor mīnñ, or īvn qt ol ɖ mīnñ ẃć me b afixt t it. D nt b oṿpǎrd bî sć a litl tribyt v adṃreśn. F h hd bn añśs fr sīcṛsi, h wd nt hv left ɖ pepr ẃl I wz bî; bt h rɖr pśt it twdz m ɖn twdz y. D nt let s b tù soḷm on ɖ biznis. H hz incurijmnt inuf t pṛsid, wɖt ǎr sayñ ǎt ǎr soulz ovr ɖs ś’red.”

“Ǒ! no—I hop I śl nt b r’dikḷs abt it. D az y plīz.”

Mr. Wŭdhǎs cem in, n vri sn léd t ɖ subjict agn, bî ɖ rcuṛns v hiz vri frīqnt inqîri v “Wel, mî dirz, hǎ dz yr bc g on?—Hv y got enʈñ freś?”

“Yes, ppā; w hv smʈñ t rīd y, smʈñ qt freś. A pìs v pepr wz faund on ɖ tebl ɖs mornñ—(dropt, w s’poz, bî a fẹri)—cntenñ a vri priti ś’red, n w hv jst copid it in.”

Ś réd it t him, jst az h lîct t hv enʈñ réd, slǒli n dstñtli, n tū or ʈri tîmz ovr, wɖ xpḷneśnz v evri part az ś pṛsidd—n h wz vri mć plizd, n, az ś hd fsin, ispeṣ́li struc wɖ ɖ compḷmntri cncluźn.

“Ai, ɖt’s vri just, indd, ɖt’s vri proprli sd. Vri tru. ‘Wmn, luvli wmn.’ It z sć a priti ś’red, mî dir, ɖt I cn īẓli ges ẃt fẹri bròt it.—Nbdi cd hv ritn so priṭli, bt y, Ema.”

Ema onli nodd, n smîld.—Aftr a litl ʈncñ, n a vri tndr sai, h add,

“Ā! it z no dificlti t si hu y tec aftr! Yr dir muɖr wz so clevr at ol ɖoz ʈñz! F I hd bt hr meṃri! Bt I cn rmembr nʈñ;—nt īvn ɖt ptiklr ridl ẃć y hv hŕd m mnśn; I cn onli rec̣lect ɖ frst stanza; n ɖr r sevṛl.

Citi, a fer bt frozn meid,

Cindld a flem I yt dplor,

Ɖ hdwnct bô I cōld t ed,

Ɖo v hiz nir aproć afreid,

So fetl t mî sūt bfr.

N ɖt z ol ɖt I cn rec̣lect v it—bt it z vri clevr ol ɖ we ʈru. Bt I ʈnc, mî dir, y sd y hd got it.”

“Yes, ppā, it z ritn ǎt in ǎr secnd pej. W copid it fṛm ɖ Elignt Xtracts. It wz Garic’s, y nǒ.”

“Ai, vri tru.—I wś I cd rec̣lect mor v it.

Citi, a fer bt frozn meid.

Ɖ nem mcs m ʈnc v pur Iẓbela; fr ś wz vri nir biyñ crisnd Caʈrin aftr hr granṃmā. I hop w śl hv hr hir nxt wīc. Hv y ʈt, mî dir, ẃr y śl pt hr—n ẃt rūm ɖr wl b fr ɖ ćildṛn?”

“Ǒ! yes—ś wl hv hr ǒn rūm, v cors; ɖ rūm ś olwz hz;—n ɖr z ɖ nrṣri fr ɖ ćildṛn,—jst az yźl, y nǒ. Ẃ śd ɖr b eni ćenj?”

“I d nt nǒ, mî dir—bt it z so loñ sins ś wz hir!—nt sins last Īstr, n ɖen onli fr a fy dez.—Mr. Jon Naitli’z biyñ a loyr z vri incnvińnt.—Pur Iẓbela!—ś z sadli tecn awe fṛm s ol!—n hǎ sori ś wl b ẃn ś cmz, nt t si Mis Teilr hir!”

“Ś wl nt b s’prîzd, ppā, at līst.”

“I d nt nǒ, mî dir. I am śr I wz vri mć s’prîzd ẃn I frst hŕd ś wz gwñ t b marid.”

“W mst asc Mr. n Msz. Wsṭn t dîn wɖ s, ẃl Iẓbela z hir.”

“Yes, mî dir, f ɖr z tîm.—Bt—(in a vri dprest ton)—ś z cmñ fr onli wn wīc. Ɖr wl nt b tîm fr enʈñ.”

“It z unforćṇt ɖt ɖe canot ste longr—bt it sīmz a ces v nseṣti. Mr. Jon Naitli mst b in tǎn agn on ɖ 28ʈ, n w òt t b ʈancfl, ppā, ɖt w r t hv ɖ hol v ɖ tîm ɖe cn gv t ɖ cuntri, ɖt tū or ʈri dez r nt t b tecn ǎt fr ɖ Abi. Mr. Naitli proṃsz t gv p hiz clem ɖs Crisṃs—ɖo y nǒ it z longr sins ɖe wr wɖ him, ɖn wɖ s.”

“It wd b vri hard, indd, mî dir, f pur Iẓbela wr t b enẃr bt at Hārtfīld.”

Mr. Wŭdhǎs cd nvr alǎ fr Mr. Naitli’z clemz on hiz bruɖr, or enbdi’z clemz on Iẓbela, xpt hiz ǒn. H sat ḿzñ a litl ẃl, n ɖen sd,

“Bt I d nt si ẃ pur Iẓbela śd b oblîjd t g bac so sn, ɖo h dz. I ʈnc, Ema, I śl trî n pswed hr t ste longr wɖ s. Ś n ɖ ćildṛn mt ste vri wel.”

“Ā! ppā—ɖt z ẃt y nvr hv bn ebl t acumpliś, n I d nt ʈnc y evr wl. Iẓbela canot ber t ste bhnd hr huzbnd.”

Ɖs wz tù tru fr contṛdiẋn. Unwelcm az it wz, Mr. Wŭdhǎs cd onli gv a sbmisiv sai; n az Ema sw hiz spirits afctd bî ɖ îdīa v hiz dōtr’z ataćmnt t hr huzbnd, ś imīɉtli léd t sć a branć v ɖ subjict az mst rêz ɖm.

“Harịt mst gv s az mć v hr cumṗni az ś cn ẃl mî bruɖr n sistr r hir. I am śr ś wl b plizd wɖ ɖ ćildṛn. W r vri prǎd v ɖ ćildṛn, r nt w, ppā? I wundr ẃć ś wl ʈnc ɖ hanṣmist, Õri or Jon?”

“Ai, I wundr ẃć ś wl. Pur litl dirz, hǎ glad ɖe wl b t cm. Ɖe r vri fond v biyñ at Hārtfīld, Harịt.”

“I der se ɖe r, sr. I am śr I d nt nǒ hu z nt.”

“Õri z a fîn bô, bt Jon z vri lîc hiz m’mā. Õri z ɖ eldist, h wz nemd aftr m, nt aftr hiz faɖr. Jon, ɖ secnd, z nemd aftr hiz faɖr. Sm ppl r s’prîzd, I b’liv, ɖt ɖ eldist wz nt, bt Iẓbela wd hv him cōld Õri, ẃć I ʈt vri priti v hr. N h z a vri clevr bô, indd. Ɖe r ol rmarcbli clevr; n ɖe hv so mni priti wez. Ɖe wl cm n stand bî mî ćer, n se, ‘Granppā, cn y gv m a bit v strñ?’ n wns Õri asct m fr a nîf, bt I tld him nîvz wr onli md fr granppāz. I ʈnc ɖer faɖr z tù ruf wɖ ɖm vri ofn.”

“H apirz ruf t y,” sd Ema, “bcz y r so vri jntl yrslf; bt f y cd cmper him wɖ uɖr ppāz, y wd nt ʈnc him ruf. H wśz hiz bôz t b activ n hardi; n f ɖe misbhev, cn gv ɖm a śarp wrd nǎ n ɖen; bt h z an afẋṇt faɖr—srtnli Mr. Jon Naitli z an afẋṇt faɖr. Ɖ ćildṛn r ol fond v him.”

“N ɖen ɖer uncl cmz in, n tosz ɖm p t ɖ sīlñ in a vri frîtfl we!”

“Bt ɖe lîc it, ppā; ɖr z nʈñ ɖe lîc so mć. It z sć injômnt t ɖm, ɖt f ɖer uncl dd nt le dǎn ɖ rūl v ɖer tecñ trnz, ẃćvr bgan wd nvr gv we t ɖ uɖr.”

“Wel, I canot unḍstand it.”

“Ɖt z ɖ ces wɖ s ol, ppā. Wn haf v ɖ wrld canot unḍstand ɖ pleźrz v ɖ uɖr.”

Lêtr in ɖ mornñ, n jst az ɖ grlz wr gwñ t seṗret in preṗreśn fr ɖ reğlr for o’cloc dinr, ɖ hiro v ɖs inimitbl ś’red wōct in agn. Harịt trnd awe; bt Ema cd rsiv him wɖ ɖ yźl smîl, n hr qc î sn dsrnd in hiz ɖ conśsnis v hvñ md a pś—v hvñ ʈroun a dî; n ś imajind h wz cm t si hǎ it mt trn p. Hiz ostnsbl rīzn, hvr, wz t asc ẃɖr Mr. Wŭdhǎs’z parti cd b md p in ɖ īvnñ wɖt him, or ẃɖr h śd b in ɖ smōlist dgri nesṣri at Hārtfīld. F h wr, evrʈñ els mst gv we; bt uɖ̇wz hiz frend Coul hd bn seyñ so mć abt hiz dînñ wɖ him—hd md sć a pônt v it, ɖt h hd promist him cndiśṇli t cm.

Ema ʈanct him, bt cd nt alǎ v hiz dis’pôntñ hiz frend on ɖer acǎnt; hr faɖr wz śr v hiz rubr. H ri-rjd—ś rīdiclînd; n h sīmd ɖen abt t mc hiz bǎ, ẃn tecñ ɖ pepr fṛm ɖ tebl, ś rtrnd it—

“Ǒ! hir z ɖ ś’red y wr so oblîjñ az t līv wɖ s; ʈanc y fr ɖ sît v it. W admîrd it so mć, ɖt I hv vnćrd t rait it intu Mis Smiʈ’s c’leẋn. Yr frend wl nt tec it amis I hop. V cors I hv nt trnscrîbd bynd ɖ frst et lînz.”

Mr. Eltn srtnli dd nt vri wel nǒ ẃt t se. H lct rɖr dǎtñli—rɖr cnfyzd; sd smʈñ abt “onr,”—glanst at Ema n at Harịt, n ɖen siyñ ɖ bc opn on ɖ tebl, tc it p, n xamind it vri atntivli. Wɖ ɖ vy v pasñ of an ōcẉd momnt, Ema smîlñli sd,

“Y mst mc mî apoḷjiz t yr frend; bt so gd a ś’red mst nt b cnfînd t wn or tū. H me b śr v evri wmn’z apṛbeśn ẃl h raits wɖ sć gaḷntri.”

“I hv no hezteśn in seyñ,” rplaid Mr. Eltn, ɖo heztetñ a gd dīl ẃl h spouc; “I hv no hezteśn in seyñ—at līst f mî frend fīlz at ol az I d—I hv nt ɖ smōlist dǎt ɖt, cd h si hiz litl ifyźn onrd az I si it, (lcñ at ɖ bc agn, n rplesñ it on ɖ tebl), h wd cnsidr it az ɖ prǎdist momnt v hiz lîf.”

Aftr ɖs spīć h wz gn az sn az poṣbl. Ema cd nt ʈnc it tù sn; fr wɖ ol hiz gd n agriybl qoḷtz, ɖr wz a sort v p’red in hiz spīćz ẃć wz vri apt t inclîn hr t laf. Ś ran awe t indulj ɖ incḷneśn, līvñ ɖ tndr n ɖ sblîm v pleźr t Harịt’s śer.


___

Ɖ

o nǎ ɖ midl v Dsmbr, ɖr hd yt bn no weɖr t privnt ɖ yuñ lediz fṛm tolṛbli reğlr x’sîz; n on ɖ moro, Ema hd a ćaritbl vizit t pe t a pur sic faṃli, hu livd a litl we ǎt v Hîḅri.

Ɖer rod t ɖs dtaćt cotij wz dǎn Vic̣rij Len, a len līdñ at rît anglz fṛm ɖ brōd, ɖo ireğlr, mn strīt v ɖ ples; n, az me b infŕd, cntenñ ɖ blest abod v Mr. Eltn. A fy infirịr dwelñz wr frst t b pást, n ɖen, abt a qortr v a mîl dǎn ɖ len rouz ɖ Vic̣rij, an old n nt vri gd hǎs, olmst az clos t ɖ rod az it cd b. It hd no advantij v sićueśn; bt hd bn vri mć smartnd p bî ɖ preznt pṛpraytr; n, sć az it wz, ɖr cd b no posbiḷti v ɖ tū frendz pasñ it wɖt a slacnd pes n obzrvñ îz.—Ema’z rmarc wz—

“Ɖr it z. Ɖr g y n yr ridl-bc wn v ɖz dez.”—Harịt’s wz—

“Ǒ, ẃt a swīt hǎs!—Hǎ vri bytifl!—Ɖr r ɖ yelo crtnz ɖt Mis Naś admîrz so mć.”

“I d nt ofn wōc ɖs we ,” sd Ema, az ɖe pṛsidd, “bt ɖen ɖr wl b an indysmnt, n I śl graɉli gt intiṃtli aqentd wɖ ol ɖ hejz, gets, pūlz n polardz v ɖs part v Hîḅri.”

Harịt, ś faund, hd nvr in hr lîf bn insd ɖ Vic̣rij, n hr krioṣti t si it wz so xtrim, ɖt, cnsiḍrñ xtirịrz n probbiḷtiz, Ema cd onli clas it, az a prūf v luv, wɖ Mr. Eltn’z siyñ redi wit in hr.

“I wś w cd cntrîv it,” sd ś; “bt I canot ʈnc v eni tolṛbl pritns fr gwñ in;—no srvnt ɖt I wont t inqîr abt v hiz hǎscīpr—no mesij fṛm mî faɖr.”

Ś pondrd, bt cd ʈnc v nʈñ. Aftr a ḿćl sîḷns v sm minits, Harịt ɖus bgan agn—

“I d so wundr, Mis Wŭdhǎs, ɖt y śd nt b marid, or gwñ t b marid! so ćarmñ az y r!”—

Ema laft, n rplaid,

“Mî biyñ ćarmñ, Harịt, z nt qt inuf t indys m t mari; I mst fînd uɖr ppl ćarmñ—wn uɖr prsn at līst. N I am nt onli, nt gwñ t b marid, at preznt, bt hv vri litl intnśn v evr mariyñ at ol.”

“Ā!—so y se; bt I canot b’liv it.”

“I mst si smbdi vri s’pirịr t enwn I hv sìn yt, t b tmtd; Mr. Eltn, y nǒ, (rec̣lectñ hrslf,) z ǎt v ɖ qsćn: n I d nt wś t si eni sć prsn. I wd rɖr nt b tmtd. I canot riyli ćenj fr ɖ betr. F I wr t mari, I mst xpct t rpnt it.”

“Dir m!—it z so od t hír a wmn tōc so!”—

“I hv nn v ɖ yźl indysmnts v wimin t mari. Wr I t fōl in luv, indd, it wd b a difṛnt ʈñ! bt I nvr hv bn in luv; it z nt mî we, or mî nećr; n I d nt ʈnc I evr śl. N, wɖt luv, I am śr I śd b a fūl t ćenj sć a sićueśn az mîn. Fortyn I d nt wont; implômnt I d nt wont; consiqns I d nt wont: I b’liv fy marid wimin r haf az mć mistris v ɖer huzbnd’z hǎs az I am v Hārtfīld; n nvr, nvr cd I xpct t b so trūli b’luvid n importnt; so olwz frst n olwz rît in eni man’z îz az I am in mî faɖr’z.”

“Bt ɖen, t b an old meid at last, lîc Mis Bêts!”

“Ɖt z az formiḍbl an imij az y cd priznt, Harịt; n f I ʈt I śd evr b lîc Mis Bêts! so sili—so saṭsfaid—so smîlñ—so prozñ—so undistnḡśñ n unf̣stidịs—n so apt t tel evrʈñ reḷtiv t evrbdi abt m, I wd mari tmoro. Bt btwn s, I am cnvinst ɖr nvr cn b eni lîcnis, xpt in biyñ unmarid.”

“Bt stl, y wl b an old meid! n ɖt’s so dredfl!”

“Nvr mînd, Harịt, I śl nt b a pur old meid; n it z poṿti onli ẃć mcs seliḅsi cntmtbl t a jenṛs public! A sngl wmn, wɖ a vri naro incm, mst b a r’dikḷs, dis’griybl old meid! ɖ propr sport v bôz n grlz, bt a sngl wmn, v gd fortyn, z olwz rspctbl, n me b az snṣbl n pleznt az enbdi els. N ɖ dstñśn z nt qt so mć agnst ɖ candr n comn-sns v ɖ wrld az apirz at frst; fr a vri naro incm hz a tndnsi t contract ɖ mînd, n sǎr ɖ tmpr. Ɖoz hu cn bérli liv, n hu liv pfors in a vri smōl, n jenṛli vri infirịr, ssayti, me wel b ilibṛl n cros. Ɖs dz nt aplî, hvr, t Mis Bêts; ś z onli tù gd nećrd n tù sili t sūt m; bt, in jenṛl, ś z vri mć t ɖ test v evrbdi, ɖo sngl n ɖo pur. Poṿti srtnli hz nt cntractd hr mînd: I riyli b’liv, f ś hd onli a śilñ in ɖ wrld, ś wd b vri lîcli t gv awe sixpns v it; n nbdi z afreid v hr: ɖt z a gret ćarm.”

“Dir m! bt ẃt śl y d? hǎ śl y implô yrslf ẃn y gro old?”

“F I nǒ mslf, Harịt, mîn z an activ, bizi mînd, wɖ a gret mni indipndnt rzorsz; n I d nt psiv ẃ I śd b mor in wont v implômnt at forti or fifti ɖn wn-n-twenti. Wmn’z yźl okpeśnz v hand n mînd wl b az opn t m ɖen az ɖe r nǎ; or wɖ no importnt verieśn. F I drw les, I śl rīd mor; f I gv p ḿzic, I śl tec t carpitwrc. N az fr objicts v inṭrest, objicts fr ɖ afẋnz, ẃć z in truʈ ɖ gret pônt v infirioṛti, ɖ wont v ẃć z riyli ɖ gret īvl t b avôdd in nt mariyñ, I śl b vri wel of, wɖ ol ɖ ćildṛn v a sistr I luv so mć, t cer abt. Ɖr wl b inuf v ɖm, in ol probbiḷti, t s’plî evri sort v snseśn ɖt dclînñ lîf cn nīd. Ɖr wl b inuf fr evri hop n evri fir; n ɖo mî ataćmnt t nn cn īql ɖt v a peṛnt, it sūts mî îdīaz v cumf̣t betr ɖn ẃt z wormr n blîndr. Mî nefyz n nīsz!—I śl ofn hv a nīs wɖ m.”

“D y nǒ Mis Bêts’z nīs? Ɖt z, I nǒ y mst hv sìn hr a hundṛd tîmz—bt r y aqentd?”

“Ǒ! yes; w r olwz forst t b aqentd ẃnvr ś cmz t Hîḅri. Bî ɖ bái, ɖt z olmst inuf t pt wn ǎt v cnsit wɖ a nīs. Hevn fbid! at līst, ɖt I śd evr bòr ppl haf so mć abt ol ɖ Naitliz tgɖr, az ś dz abt Jen Ferfax. Wn z sic v ɖ vri nem v Jen Ferfax. Evri letr fṛm hr z réd forti tîmz ovr; hr complimnts t ol frendz g rnd n rnd agn; n f ś dz bt snd hr ānt ɖ patn v a stuṃcr, or nit a per v gartrz fr hr granmuɖr, wn hírz v nʈñ els fr a munʈ. I wś Jen Ferfax vri wel; bt ś tîrz m t deʈ.”

Ɖe wr nǎ aproćñ ɖ cotij, n ol îdl topics wr sūṗsidd. Ema wz vri cmpaśṇt; n ɖ dstresz v ɖ pur wr az śr v rlif fṛm hr prsnl atnśn n cîndnis, hr cǎnsl n hr peśns, az fṛm hr prs. Ś unḍstd ɖer wez, cd alǎ fr ɖer ignṛns n ɖer tmteśnz, hd no r’mantic xpcteśnz v xtrordnri vrću fṛm ɖoz fr hūm edyceśn hd dn so litl; entrd intu ɖer trublz wɖ redi simṗʈi, n olwz gev hr asistns wɖ az mć intelijns az gdwil. In ɖ preznt instns, it wz sicnis n poṿti tgɖr ẃć ś cem t vizit; n aftr rmenñ ɖr az loñ az ś cd gv cumf̣t or advîs, ś qitd ɖ cotij wɖ sć an impreśn v ɖ sīn az md hr se t Harịt, az ɖe wōct awe,

“Ɖz r ɖ sîts, Harịt, t d wn gd. Hǎ trîf̣lñ ɖe mc evrʈñ els apir!—I fīl nǎ az f I cd ʈnc v nʈñ bt ɖz pur crīćrz ol ɖ rest v ɖ de; n yt, hu cn se hǎ sn it me ol vaniś fṛm mî mînd?”

“Vri tru,” sd Harịt. “Pur crīćrz! wn cn ʈnc v nʈñ els.”

“N riyli, I d nt ʈnc ɖ impreśn wl sn b ovr,” sd Ema, az ś crost ɖ lo hej, n toṭrñ ftstep ẃć endd ɖ naro, sliṗri paʈ ʈru ɖ cotij gardn, n bròt ɖm intu ɖ len agn. “I d nt ʈnc it wl,” stopñ t lc wns mor at ol ɖ ǎtwd rećidnis v ɖ ples, n rcōl ɖ stl gretr wɖn.

“Ǒ! dir, no,” sd hr cmpańn.

Ɖe wōct on. Ɖ len md a slît bnd; n ẃn ɖt bnd wz pást, Mr. Eltn wz imīɉtli in sît; n so nir az t gv Ema tîm onli t se farɖr,

“Ā! Harịt, hir cmz a vri sudn trîl v ǎr stbiḷti in gd ʈts. Wel, (smîlñ,) I hop it me b alaud ɖt f cmpaśn hz pṛdyst xrśn n rlif t ɖ sufrrz, it hz dn ol ɖt z trūli importnt. F w fīl fr ɖ rećid, inuf t d ol w cn fr ɖm, ɖ rest z emti simṗʈi, onli dstresñ t ǎrslvz.”

Harịt cd jst ansr, “Ǒ! dir, yes,” bfr ɖ jntlmn jônd ɖm. Ɖ wonts n suf̣rñz v ɖ pur faṃli, hvr, wr ɖ frst subjict on mītñ. H hd bn gwñ t cōl on ɖm. Hiz vizit h wd nǎ dfŕ; bt ɖe hd a vri inṭrestñ parli abt ẃt cd b dn n śd b dn. Mr. Eltn ɖen trnd bac t acumṗni ɖm.

“T fōl in wɖ ć uɖr on sć an eṛnd az ɖs,” ʈt Ema; “t mīt in a ćaritbl scīm; ɖs wl brñ a gret incrīs v luv on ć sîd. I śd nt wundr f it wr t brñ on ɖ decḷreśn. It mst, f I wr nt hir. I wś I wr enẃr els.”

Añśs t seṗret hrslf fṛm ɖm az far az ś cd, ś sn aftwdz tc pześn v a naro ftpaʈ, a litl rezd on wn sîd v ɖ len, līvñ ɖm tgɖr in ɖ mn rod. Bt ś hd nt bn ɖr tū minits ẃn ś faund ɖt Harịt’s habits v dpndns n iṃteśn wr brññ hr p tù, n ɖt, in śort, ɖe wd bʈ b sn aftr hr. Ɖs wd nt d; ś imīɉtli stopt, undr pritns v hvñ sm olṭreśn t mc in ɖ lêsñ v hr haf-būt, n stūpñ dǎn in cmplit okpeśn v ɖ ftpaʈ, begd ɖm t hv ɖ gdnis t wōc on, n ś wd folo in haf a minit. Ɖe dd az ɖe wr dzîrd; n bî ɖ tîm ś jujd it rīzṇbl t hv dn wɖ hr būt, ś hd ɖ cumf̣t v farɖr dle in hr pǎr, biyñ oṿtecn bî a ćîld fṛm ɖ cotij, setñ ǎt, acordñ t ordrz, wɖ hr pićr, t feć broʈ fṛm Hārtfīld. T wōc bî ɖ sîd v ɖs ćîld, n tōc t n qsćn hr, wz ɖ most naćṛl ʈñ in ɖ wrld, or wd hv bn ɖ most naćṛl, hd ś bn actñ jst ɖen wɖt dzîn; n bî ɖs mīnz ɖ uɖrz wr stl ebl t cīp ahd, wɖt eni obḷgeśn v wêtñ fr hr. Ś gend on ɖm, hvr, invoḷntṛli: ɖ ćîld’z pes wz qc, n ɖerz rɖr slo; n ś wz ɖ mor cnsrnd at it, fṛm ɖer biyñ evidntli in a convseśn ẃć inṭrestd ɖm. Mr. Eltn wz spīcñ wɖ aṇmeśn, Harịt liṣnñ wɖ a vri plizd atnśn; n Ema, hvñ snt ɖ ćîld on, wz bginñ t ʈnc hǎ ś mt drw bac a litl mor, ẃn ɖe bʈ lct arnd, n ś wz oblîjd t jôn ɖm.

Mr. Eltn wz stl tōcñ, stl ingejd in sm inṭrestñ dītel; n Ema xpirịnst sm dis’pôntmnt ẃn ś faund ɖt h wz onli gvñ hiz fer cmpańn an acǎnt v ɖ yesṭde’z parti at hiz frend Coul’z, n ɖt ś wz cm in hrslf fr ɖ Stiltn ćīz, ɖ norʈ Wiltśr, ɖ butr, ɖ seḷri, ɖ bītrūt, n ol ɖ dzrt.

“Ɖs wd sn hv léd t smʈñ betr, v cors,” wz hr cnsolñ rfleẋn; “enʈñ inṭrests btwn ɖoz hu luv; n enʈñ wl srv az intṛduẋn t ẃt z nir ɖ hart. F I cd bt hv cept longr awe!”

Ɖe nǎ wōct on tgɖr qaytli, tl wɖn vy v ɖ vic̣rijpelz, ẃn a sudn reẓluśn, v at līst gtñ Harịt intu ɖ hǎs, md hr agn fînd smʈñ vri mć amis abt hr būt, n fōl bhnd t arenj it wns mor. Ś ɖen brouc ɖ lês of śort, n dxtṛsli ʈrowñ it intu a dić, wz prezntli oblîjd t intrit ɖm t stop, n acnolijd hr in’biḷti t pt hrslf t rîts so az t b ebl t wōc hom in tolṛbl cumf̣t.

“Part v mî lês z gn,” sd ś, “n I d nt nǒ hǎ I am t cntrîv. I riyli am a most trublsm cmpańn t y bʈ, bt I hop I am nt ofn so il-iqipt. Mr. Eltn, I mst beg līv t stop at yr hǎs, n asc yr hǎscīpr fr a bit v ribnd or strñ, or enʈñ jst t cīp mî būt on.”

Mr. Eltn lct ol hapinis at ɖs propziśn; n nʈñ cd xid hiz alrtnis n atnśn in cnductñ ɖm intu hiz hǎs n indeṿrñ t mc evrʈñ apir t advantij. Ɖ rūm ɖe wr tecn intu wz ɖ wn h ćīfli okpaid, n lcñ fwdz; bhnd it wz anɖr wɖ ẃć it imīɉtli cḿṇcetd; ɖ dor btwn ɖm wz opn, n Ema pást intu it wɖ ɖ hǎscīpr t rsiv hr asistns in ɖ most cumftbl manr. Ś wz oblîjd t līv ɖ dor ajar az ś faund it; bt ś fŭli intndd ɖt Mr. Eltn śd cloz it. It wz nt clozd, hvr, it stl rmend ajar; bt bî ingejñ ɖ hǎscīpr in insesnt convseśn, ś hopt t mc it practicbl fr him t ćūz hiz ǒn subjict in ɖ ajônñ rūm. Fr ten minits ś cd hír nʈñ bt hrslf. It cd b pṛtractd no longr. Ś wz ɖen oblîjd t b finiśt, n mc hr apiṛns.

Ɖ luvrz wr standñ tgɖr at wn v ɖ windoz. It hd a most fevṛbl aspect; n, fr haf a minit, Ema flt ɖ glori v hvñ scīmd s’xesf̣li. Bt it wd nt d; h hd nt cm t ɖ pônt. H hd bn most agriybl, most dlîtfl; h hd tld Harịt ɖt h hd sìn ɖm g bî, n hd prṗsli foloud ɖm; uɖr litl gaḷntriz n aluźnz hd bn dropt, bt nʈñ sirịs.

“Cōśs, vri cōśs,” ʈt Ema; “h advansz inć bî inć, n wl haẓd nʈñ tl h b’livz himslf s’kr.”

Stl, hvr, ɖo evrʈñ hd nt bn acumpliśt bî hr injīńs dvîs, ś cd nt bt flatr hrslf ɖt it hd bn ɖ oceźn v mć preznt injômnt t bʈ, n mst b līdñ ɖm fwd t ɖ gret ivnt.


___

M

r. Eltn mst nǎ b left t himslf. It wz no longr in Ema’z pǎr t sūṗintnd hiz hapinis or qcn hiz meźrz. Ɖ cmñ v hr sistr’z faṃli wz so vri nir at hand, ɖt frst in antiṣpeśn, n ɖen in riaḷti, it bcem hnsfʈ hr prîm objict v inṭrest; n jrñ ɖ ten dez v ɖer ste at Hārtfīld it wz nt t b xpctd—ś dd nt hrslf xpct—ɖt enʈñ bynd oceźnl, forćuwṭs asistns cd b afordd bî hr t ɖ luvrz. Ɖe mt advans rapidli f ɖe wd, hvr; ɖe mst advans smhǎ or uɖr ẃɖr ɖe wd or no. Ś hardli wśt t hv mor leźr fr ɖm. Ɖr r ppl, hu ɖ mor y d fr ɖm, ɖ les ɖe wl d fr ɖmslvz.

Mr. n Msz. Jon Naitli, fṛm hvñ bn longr ɖn yźl absnt fṛm Suri, wr xîtñ v cors rɖr mor ɖn ɖ yźl inṭrest. Tl ɖs yir, evri loñ vceśn sins ɖer marij hd bn dvîdd btwn Hārtfīld n Donwél Abi; bt ol ɖ hoḷdez v ɖs ōtm hd bn gvn t sìbeɖñ fr ɖ ćildṛn, n it wz ɖrfr mni munʈs sins ɖe hd bn sìn in a reğlr we bî ɖer Suri cnẋnz, or sìn at ol bî Mr. Wŭdhǎs, hu cd nt b indyst t gt so far az Lundn, īvn fr pur Iẓbela’z sec; n hu consiqntli wz nǎ most nrṿsli n aprihnsivli hapi in fōrstōlñ ɖs tù śort vizit.

H ʈt mć v ɖ īvlz v ɖ jrni fr hr, n nt a litl v ɖ ftīgz v hiz ǒn horsz n coćmn hu wr t brñ sm v ɖ parti ɖ last haf v ɖ we; bt hiz alarmz wr nīdlis; ɖ sixtīn mîlz biyñ haṗli acumpliśt, n Mr. n Msz. Jon Naitli, ɖer fîv ćildṛn, n a compitnt numbr v nrṣrimeidz, ol rīćñ Hārtfīld in sefti. Ɖ busl n jô v sć an arîvl, ɖ mni t b tōct t, welcmd, incurijd, n verịsli dsprst n dspozd v, pṛdyst a nôz n cnfyźn ẃć hiz nrvz cd nt hv bòrn undr eni uɖr cōz, nr hv indyrd mć longr īvn fr ɖs; bt ɖ wez v Hārtfīld n ɖ fīlñz v hr faɖr wr so rspctd bî Msz. Jon Naitli, ɖt in spît v mtrnl s’liṣtyd fr ɖ imīɉt injômnt v hr litl wnz, n fr ɖer hvñ instntli ol ɖ liḅti n atndns, ol ɖ ītñ n drincñ, n slīpñ n pleyñ, ẃć ɖe cd poṣbli wś fr, wɖt ɖ smōlist dle, ɖ ćildṛn wr nvr alaud t b loñ a dstrbns t him, îɖr in ɖmslvz or in eni restlis atndns on ɖm.

Msz. Jon Naitli wz a priti, elignt litl wmn, v jntl, qayt manrz, n a disṗziśn rmarcbli emịbl n afẋṇt; rápt p in hr faṃli; a dvotd wîf, a dǒtñ muɖr, n so tndrli ataćt t hr faɖr n sistr ɖt, bt fr ɖz hayr tîz, a wormr luv mt hv sīmd imposbl. Ś cd nvr si a fōlt in eni v ɖm. Ś wz nt a wmn v stroñ unḍstandñ or eni qcnis; n wɖ ɖs rzmbḷns v hr faɖr, ś inheṛtd olso mć v hiz consttyśn; wz delic̣t in hr ǒn hlʈ, oṿcerfl v ɖt v hr ćildṛn, hd mni firz n mni nrvz, n wz az fond v hr ǒn Mr. Wñfīld in tǎn az hr faɖr cd b v Mr. Peri. Ɖe wr alîc tù, in a jenṛl bnevḷns v tmpr, n a stroñ habit v rgard fr evri old aqentns.

Mr. Jon Naitli wz a tōl, jntlmnlîc, n vri clevr man; rîzñ in hiz pṛfeśn, dmestic, n rspctbl in hiz prîṿt caṛctr; bt wɖ rzrvd manrz ẃć privntd hiz biyñ jenṛli plizñ; n ceṗbl v biyñ smtmz ǎt v hymr. H wz nt an il-tmprd man, nt so ofn unrīzṇbli cros az t dzrv sć a rproć; bt hiz tmpr wz nt hiz gret pfẋn; n, indd, wɖ sć a wrṣ́pñ wîf, it wz hardli poṣbl ɖt eni naćṛl dīfects in it śd nt b incrist. Ɖ xtrim swītnis v hr tmpr mst hrt hiz. H hd ol ɖ clirnis n qcnis v mînd ẃć ś wontd, n h cd smtmz act an ungreśs, or se a svir ʈñ.

H wz nt a gret feṿrit wɖ hiz fer sistr-in-lw. Nʈñ roñ in him iscept hr. Ś wz qc in fīlñ ɖ litl inɉriz t Iẓbela, ẃć Iẓbela nvr flt hrslf. Phps ś mt hv pást ovr mor hd hiz manrz bn flaṭrñ t Iẓbela’z sistr, bt ɖe wr onli ɖoz v a cāmli cînd bruɖr n frend, wɖt prêz n wɖt blîndnis; bt hardli eni dgri v prsnl complimnt cd hv md hr rgardlis v ɖt gretist fōlt v ol in hr îz ẃć h smtmz fél intu, ɖ wont v rspctfl fōrbeṛns twdz hr faɖr. Ɖr h hd nt olwz ɖ peśns ɖt cd hv bn wśt. Mr. Wŭdhǎs’z pkliaṛtiz n fijtinis wr smtmz pṛvocñ him t a raśnl rmonstṛns or śarp rtort īqli il-bstoud. It dd nt ofn hapn; fr Mr. Jon Naitli hd riyli a gret rgard fr hiz faɖr-in-lw, n jenṛli a stroñ sns v ẃt wz dy t him; bt it wz tù ofn fr Ema’z ćaṛti, ispeṣ́li az ɖr wz ol ɖ pen v aprihnśn frīqntli t b indyrd, ɖo ɖ ofns cem nt. Ɖ bginñ, hvr, v evri vizit dspleid nn bt ɖ proṗrist fīlñz, n ɖs biyñ v nseṣti so śort mt b hopt t pas awe in unsulid cordiaḷti. Ɖe hd nt bn loñ sītd n cmpozd ẃn Mr. Wŭdhǎs, wɖ a meḷnc̣li śec v ɖ hed n a sai, cōld hiz dōtr’z atnśn t ɖ sad ćenj at Hārtfīld sins ś hd bn ɖr last.

“Ā, mî dir,” sd h, “pur Mis Teilr—It z a grīṿs biznis.”

“Ǒ yes, sr,” craid ś wɖ redi simṗʈi, “hǎ y mst mis hr! N dir Ema, tù!—Ẃt a dredfl los t y bʈ!—I hv bn so grīvd fr y.—I cd nt imajin hǎ y cd poṣbli d wɖt hr.—It z a sad ćenj indd.—Bt I hop ś z priti wel, sr.”

“Priti wel, mî dir—I hop—priti wel.—I d nt nǒ bt ɖt ɖ ples agriz wɖ hr tolṛbli.”

Mr. Jon Naitli hir asct Ema qaytli ẃɖr ɖr wr eni dǎts v ɖ er v Randlz.

“Ǒ! no—nn in ɖ līst. I nvr sw Msz. Wsṭn betr in mî lîf—nvr lcñ so wel. Ppā z onli spīcñ hiz ǒn rgret.”

“Vri mć t ɖ onr v bʈ,” wz ɖ hansm rplî.

“N d y si hr, sr, tolṛbli ofn?” asct Iẓbela in ɖ plentiv ton ẃć jst sūtd hr faɖr.

Mr. Wŭdhǎs heztetd.—“Nt nir so ofn, mî dir, az I cd wś.”

“Ǒ! ppā, w hv míst siyñ ɖm bt wn intîr de sins ɖe marid. Îɖr in ɖ mornñ or īvnñ v evri de, xptñ wn, hv w sìn îɖr Mr. Wsṭn or Msz. Wsṭn, n jenṛli bʈ, îɖr at Randlz or hir—n az y me s’poz, Iẓbela, most frīqntli hir. Ɖe r vri, vri cînd in ɖer vizits. Mr. Wsṭn z riyli az cînd az hrslf. Ppā, f y spīc in ɖt meḷnc̣li we, y wl b gvñ Iẓbela a fōls îdīa v s ol. Evrbdi mst b awer ɖt Mis Teilr mst b míst, bt evrbdi òt olso t b aśurd ɖt Mr. n Msz. Wsṭn d riyli privnt ǎr misñ hr bî eni mīnz t ɖ xtnt w ǎrslvz antiṣpetd—ẃć z ɖ xact truʈ.”

“Jst az it śd b,” sd Mr. Jon Naitli, “n jst az I hopt it wz fṛm yr letrz. Hr wś v śowñ y atnśn cd nt b dǎtd, n hiz biyñ a disingejd n sośl man mcs it ol īzi. I hv bn olwz telñ y, mî luv, ɖt I hd no îdīa v ɖ ćenj biyñ so vri mtirịl t Hārtfīld az y aprihndd; n nǎ y hv Ema’z acǎnt, I hop y wl b saṭsfaid.”

“Ẃ, t b śr,” sd Mr. Wŭdhǎs—“yes, srtnli—I canot dnî ɖt Msz. Wsṭn, pur Msz. Wsṭn, dz cm n si s priti ofn—bt ɖen—ś z olwz oblîjd t g awe agn.”

“It wd b vri hard upn Mr. Wsṭn f ś dd nt, ppā.—Y qt fget pur Mr. Wsṭn.”

“I ʈnc, indd,” sd Jon Naitli plezntli, “ɖt Mr. Wsṭn hz sm litl clem. Y n I, Ema, wl vnćr t tec ɖ part v ɖ pur huzbnd. I, biyñ a huzbnd, n y nt biyñ a wîf, ɖ clemz v ɖ man me vri lîcli strîc s wɖ īql fors. Az fr Iẓbela, ś hz bn marid loñ inuf t si ɖ cnvińns v ptñ ol ɖ Mr. Wsṭnz asd az mć az ś cn.”

“M, mî luv,” craid hiz wîf, hírñ n unḍstandñ onli in part.— “R y tōcñ abt m?—I am śr nbdi òt t b, or cn b, a gretr advc̣t fr matriṃni ɖn I am; n f it hd nt bn fr ɖ miẓri v hr līvñ Hārtfīld, I śd nvr hv ʈt v Mis Teilr bt az ɖ most forćṇt wmn in ɖ wrld; n az t slîtñ Mr. Wsṭn, ɖt xḷnt Mr. Wsṭn, I ʈnc ɖr z nʈñ h dz nt dzrv. I b’liv h z wn v ɖ vri bst-tmprd men ɖt evr xistd. Xptñ yrslf n yr bruɖr, I d nt nǒ hiz īql fr tmpr. I śl nvr fget hiz flayñ Õri’z cît fr him ɖt vri windi de last Īstr—n evr sins hiz ptiklr cîndnis last Sptmbr twelvmunʈ in raitñ ɖt not, at twelv o’cloc at nît, on prṗs t aśur m ɖt ɖr wz no scarlit fīvr at Cobm, I hv bn cnvinst ɖr cd nt b a mor fīlñ hart nr a betr man in xistns.—F enbdi cn dzrv him, it mst b Mis Teilr.”

“Ẃr z ɖ yuñ man?” sd Jon Naitli. “Hz h bn hir on ɖs oceźn—or hz h nt?”

“H hz nt bn hir yt,” rplaid Ema. “Ɖr wz a stroñ xpcteśn v hiz cmñ sn aftr ɖ marij, bt it endd in nʈñ; n I hv nt hŕd him mnśnd lêtli.”

“Bt y śd tel ɖm v ɖ letr, mî dir,” sd hr faɖr. “H rout a letr t pur Msz. Wsṭn, t cngrać̣let hr, n a vri propr, hansm letr it wz. Ś śoud it t m. I ʈt it vri wel dn v him indd. Ẃɖr it wz hiz ǒn îdīa y nǒ, wn canot tel. H z bt yuñ, n hiz uncl, phps—”

“Mî dir ppā, h z ʈri-n-twenti. Y fget hǎ tîm pasz.”

“Ʈri-n-twenti!—z h indd?—Wel, I cd nt hv ʈt it—n h wz bt tū yirz old ẃn h lost hiz pur muɖr! Wel, tîm dz flî indd!—n mî meṃri z vri bad. Hvr, it wz an xidñ gd, priti letr, n gev Mr. n Msz. Wsṭn a gret dīl v pleźr. I rmembr it wz ritn fṛm Weṃʈ, n detd Sept. 28ʈ—n bgan, ‘Mî dir Madm,’ bt I fget hǎ it wnt on; n it wz sînd ‘F. C. Wsṭn Ćrćl.’—I rmembr ɖt prf̣cli.”

“Hǎ vri plizñ n propr v him!” craid ɖ gd-hartd Msz. Jon Naitli. “I hv no dǎt v hiz biyñ a most emịbl yuñ man. Bt hǎ sad it z ɖt h śd nt liv at hom wɖ hiz faɖr! Ɖr z smʈñ so śocñ in a ćîld’z biyñ tecn awe fṛm hiz peṛnts n naćṛl hom! I nvr cd comprihnd hǎ Mr. Wsṭn cd part wɖ him. T gv p wn’z ćîld! I riyli nvr cd ʈnc wel v enbdi hu pṛpozd sć a ʈñ t enbdi els.”

“Nbdi evr dd ʈnc wel v ɖ Ćrćlz, I fansi,” obzrvd Mr. Jon Naitli cūli. “Bt y nīd nt imajin Mr. Wsṭn t hv flt ẃt y wd fīl in gvñ p Õri or Jon. Mr. Wsṭn z rɖr an īzi, ćirfl-tmprd man, ɖn a man v stroñ fīlñz; h tecs ʈñz az h fîndz ɖm, n mcs injômnt v ɖm smhǎ or uɖr, dpndñ, I sspct, mć mor upn ẃt z cōld ssayti fr hiz cumf̣ts, ɖt z, upn ɖ pǎr v ītñ n drincñ, n pleyñ ẃist wɖ hiz nebrz fîv tîmz a wīc, ɖn upn faṃli’fẋn, or enʈñ ɖt hom afordz.”

Ema cd nt lîc ẃt bordrd on a rfleẋn on Mr. Wsṭn, n hd haf a mînd t tec it p; bt ś strugld, n let it pas. Ś wd cīp ɖ pīs f poṣbl; n ɖr wz smʈñ onṛbl n vałbl in ɖ stroñ dmestic habits, ɖ ol-sfiśnsi v hom t himslf, ẃns rzultd hr bruɖr’z disṗziśn t lc dǎn on ɖ comn ret v sośl inṭcors, n ɖoz t hūm it wz importnt.—It hd a hî clem t fōrbeṛns.


___

M

r. Naitli wz t dîn wɖ ɖm—rɖr agnst ɖ incḷneśn v Mr. Wŭdhǎs, hu dd nt lîc ɖt enwn śd śer wɖ him in Iẓbela’z frst de. Ema’z sns v rît hvr hd dsîdd it; n bsdz ɖ cnsiḍreśn v ẃt wz dy t ć bruɖr, ś hd ptiklr pleźr, fṛm ɖ srcmstans v ɖ lêt dis’grīmnt btwn Mr. Naitli n hrslf, in pṛkrñ him ɖ propr invteśn.

Ś hopt ɖe mt nǎ bcm frendz agn. Ś ʈt it wz tîm t mc p. Mcñ-up indd wd nt d. Ś srtnli hd nt bn in ɖ roñ, n h wd nvr ǒn ɖt h hd. Cnseśn mst b ǎt v ɖ qsćn; bt it wz tîm t apir t fget ɖt ɖe hd evr qoṛld; n ś hopt it mt rɖr asist ɖ resṭreśn v frendśp, ɖt ẃn h cem intu ɖ rūm ś hd wn v ɖ ćildṛn wɖ hr—ɖ yungist, a nîs litl grl abt et munʈs old, hu wz nǎ mcñ hr frst vizit t Hārtfīld, n vri hapi t b danst abt in hr ānt’s armz. It dd asist; fr ɖo h bgan wɖ grev lcs n śort qsćnz, h wz sn léd on t tōc v ɖm ol in ɖ yźl we, n t tec ɖ ćîld ǎt v hr armz wɖ ol ɖ unseṛmonịsnis v prfict aṃti. Ema flt ɖe wr frendz agn; n ɖ cnviẋn gvñ hr at frst gret saṭsfaẋn, n ɖen a litl sōsinis, ś cd nt hlp seyñ, az h wz admîrñ ɖ bebi,

“Ẃt a cumf̣t it z, ɖt w ʈnc alîc abt ǎr nefyz n nīsz. Az t men n wimin, ǎr opińnz r smtmz vri difṛnt; bt wɖ rgard t ɖz ćildṛn, I obzrv w nvr dis’gri.”

“F y wr az mć gîdd bî nećr in yr esṭmet v men n wimin, n az litl undr ɖ pǎr v fansi n ẃim in yr dīlñz wɖ ɖm, az y r ẃr ɖz ćildṛn r cnsrnd, w mt olwz ʈnc alîc.”

“T b śr—ǎr dscordnsiz mst olwz arîz fṛm mî biyñ in ɖ roñ.”

“Yes,” sd h, smîlñ—“n rīzn gd. I wz sixtīn yirz old ẃn y wr born.”

“A mtirịl difṛns ɖen,” ś rplaid—“n no dǎt y wr mć mî s’pirịr in jujmnt at ɖt pirịd v ǎr livz; bt dz nt ɖ laps v wn-n-twenti yirz brñ ǎr unḍstandñz a gd dīl nirr?”

“Yes—a gd dīl nirr.”

“Bt stl, nt nir inuf t gv m a ćans v biyñ rît, f w ʈnc difṛntli.”

“I hv stl ɖ advantij v y bî sixtīn yirz’ xpirịns, n bî nt biyñ a priti yuñ wmn n a spôld ćîld. Cm, mî dir Ema, let s b frendz, n se no mor abt it. Tel yr ānt, litl Ema, ɖt ś òt t set y a betr xampl ɖn t b rnywñ old grīvnsz, n ɖt f ś wr nt roñ bfr, ś z nǎ.”

“Ɖt’s tru,” ś craid—“vri tru. Litl Ema, gro p a betr wmn ɖn yr ānt. B infiṇtli clevrr n nt haf so cnsitd. Nǎ, Mr. Naitli, a wrd or tū mor, n I hv dn. Az far az gd intnśnz wnt, w wr rît, n I mst se ɖt no ifcts on mî sîd v ɖ arğmnt hv yt pruvd roñ. I onli wont t nǒ ɖt Mr. Martin z nt vri, vri bitrli dis’pôntd.”

“A man canot b mor so,” wz hiz śort, fl ansr.

“Ā!—Indd I am vri sori.—Cm, śec handz wɖ m.”

Ɖs hd jst tecn ples n wɖ gret cordiaḷti, ẃn Jon Naitli md hiz apiṛns, n “Hǎ d’yi d, Jorj?” n “Jon, hǎ r y?” s’xidd in ɖ tru Ñgliś stîl, beriyñ undr a cāmnis ɖt sīmd ol bt indifṛns, ɖ riyl ataćmnt ẃć wd hv léd îɖr v ɖm, f reqzit, t d evrʈñ fr ɖ gd v ɖ uɖr.

Ɖ īvnñ wz qayt n cnvrsbl, az Mr. Wŭdhǎs dclînd cardz intîrli fr ɖ sec v cumftbl tōc wɖ hiz dir Iẓbela, n ɖ litl parti md tū naćṛl dviźnz; on wn sîd h n hiz dōtr; on ɖ uɖr ɖ tū Mr. Naitliz; ɖer subjicts toṭli dstñt, or vri rerli mixñ—n Ema onli oceźṇli jônñ in wn or ɖ uɖr.

Ɖ bruɖrz tōct v ɖer ǒn cnsrnz n psyts, bt prinsipli v ɖoz v ɖ eldr, huz tmpr wz bî mć ɖ most cḿnic̣tiv, n hu wz olwz ɖ gretr tōcr. Az a maɉstret, h hd jenṛli sm pônt v lw t cnsult Jon abt, or, at līst, sm krịs aṇcdot t gv; n az a farmr, az cīpñ in hand ɖ homfarm at Donwél, h hd t tel ẃt evri fīld wz t ber nxt yir, n t gv ol sć locl inf̣meśn az cd nt fel v biyñ inṭrestñ t a bruɖr huz hom it hd īqli bn ɖ longist part v hiz lîf, n huz ataćmnts wr stroñ. Ɖ plan v a dren, ɖ ćenj v a fns, ɖ félñ v a tri, n ɖ desṭneśn v evri ecr fr ẃīt, trnips, or sprñcorn, wz entrd intu wɖ az mć iqoḷti v inṭrest bî Jon, az hiz cūlr manrz rendrd poṣbl; n f hiz wilñ bruɖr evr left him enʈñ t inqîr abt, hiz inqîriz īvn aproćt a ton v īgrnis.

Ẃl ɖe wr ɖus cumftbli okpaid, Mr. Wŭdhǎs wz injoyñ a fl flo v hapi rgrets n firfl afẋn wɖ hiz dōtr.

“Mî pur dir Iẓbela,” sd h, fondli tecñ hr hand, n inṭruptñ, fr a fy momnts, hr bizi lebrz fr smwn v hr fîv ćildṛn—“Hǎ loñ it z, hǎ teṛbli loñ sins y wr hir! N hǎ tîrd y mst b aftr yr jrni! Y mst g t bed rli, mî dir—n I rec̣mnd a litl gruwl t y bfr y g.—Y n I wl hv a nîs besn v gruwl tgɖr. Mî dir Ema, s’poz w ol hv a litl gruwl.”

Ema cd nt s’poz eni sć ʈñ, nwñ az ś dd, ɖt bʈ ɖ Mr. Naitliz wr az unṗsweḍbl on ɖt articl az hrslf;—n tū besnz onli wr ordrd. Aftr a litl mor discors in prêz v gruwl, wɖ sm wunḍrñ at its nt biyñ tecn evri īvnñ bî evrbdi, h pṛsidd t se, wɖ an er v grev rfleẋn,

“It wz an ōcẉd biznis, mî dir, yr spendñ ɖ ōtm at Sǎʈ End instd v cmñ hir. I nvr hd mć opińn v ɖ sì-er.”

“Mr. Wñfīld most strenẏsli rec̣mndd it, sr—or w śd nt hv gn. H rec̣mndd it fr ol ɖ ćildṛn, bt ptiklrli fr ɖ wìcnis in litl Bela’z ʈrot,—bʈ sì-er n beɖñ.”

“Ā! mî dir, bt Peri hd mni dǎts abt ɖ sì dwñ hr eni gd; n az t mslf, I hv bn loñ prf̣cli cnvinst, ɖo phps I nvr tld y so bfr, ɖt ɖ sì z vri rerli v ys t enbdi. I am śr it olmst cild m wns.”

“Cm, cm,” craid Ema, fīlñ ɖs t b an unsef subjict, “I mst beg y nt t tōc v ɖ sì. It mcs m envịs n mizṛbl;—I hu hv nvr sìn it! Sǎʈ End z pṛhibtd, f y plīz. Mî dir Iẓbela, I hv nt hŕd y mc wn inqîri abt Mr. Peri yt; n h nvr fgets y.”

“Ǒ! gd Mr. Peri—hǎ z h, sr?”

“Ẃ, priti wel; bt nt qt wel. Pur Peri z biłs, n h hz nt tîm t tec cer v himslf—h tlz m h hz nt tîm t tec cer v himslf—ẃć z vri sad—bt h z olwz wontd ol rnd ɖ cuntri. I s’poz ɖr z nt a man in sć practis enẃr. Bt ɖen ɖr z nt so clevr a man enẃr.”

“N Msz. Peri n ɖ ćildṛn, hǎ r ɖe? d ɖ ćildṛn gro? I hv a gret rgard fr Mr. Peri. I hop h wl b cōlñ sn. H wl b so plizd t si mî litl wnz.”

“I hop h wl b hir tmoro, fr I hv a qsćn or tū t asc him abt mslf v sm consiqns. N, mî dir, ẃnvr h cmz, y hd betr let him lc at litl Bela’z ʈrot.”

“Ǒ! mî dir sr, hr ʈrot z so mć betr ɖt I hv hardli eni unīzinis abt it. Îɖr beɖñ hz bn v ɖ gretist srvis t hr, or els it z t b atribytd t an xḷnt embṛceśn v Mr. Wñfīld’z, ẃć w hv bn aplayñ at tîmz evr sins Ōġst.”

“It z nt vri lîcli, mî dir, ɖt beɖñ śd hv bn v ys t hr—n f I hd noun y wr wontñ an embṛceśn, I wd hv spocn t—

“Y sīm t m t hv fgotn Msz. n Mis Bêts,” sd Ema, “I hv nt hŕd wn inqîri aftr ɖm.”

“Ǒ! ɖ gd Bêtsz—I am qt aśemd v mslf—bt y mnśn ɖm in most v yr letrz. I hop ɖe r qt wel. Gd old Msz. Bêts—I wl cōl upn hr tmoro, n tec mî ćildṛn.—Ɖe r olwz so plizd t si mî ćildṛn.—N ɖt xḷnt Mis Bêts!—sć ʈura wrɖi ppl!—Hǎ r ɖe, sr?”

“Ẃ, priti wel, mî dir, upn ɖ hol. Bt pur Msz. Bêts hd a bad cold abt a munʈ ago.”

“Hǎ sori I am! Bt coldz wr nvr so prevḷnt az ɖe hv bn ɖs ōtm. Mr. Wñfīld tld m ɖt h hz nvr noun ɖm mor jenṛl or hevi—xpt ẃn it hz bn qt an influenza.”

“Ɖt hz bn a gd dīl ɖ ces, mî dir; bt nt t ɖ dgri y mnśn. Peri sz ɖt coldz hv bn vri jenṛl, bt nt so hevi az h hz vri ofn noun ɖm in Nvmbr. Peri dz nt cōl it oltgɖr a sicli sīzn.”

“No, I d nt nǒ ɖt Mr. Wñfīld cnsidrz it vri sicli xpt—

“Ā! mî pur dir ćîld, ɖ truʈ z, ɖt in Lundn it z olwz a sicli sīzn. Nbdi z hlʈi in Lundn, nbdi cn b. It z a dredfl ʈñ t hv y forst t liv ɖr! so far of!—n ɖ er so bad!”

“No, indd—w r nt at ol in a bad er. Ǎr part v Lundn z vri s’pirịr t most uɖrz!—Y mst nt cnfǎnd s wɖ Lundn in jenṛl, mî dir sr. Ɖ nebrhd v Brunzwic Sqer z vri difṛnt fṛm olmst ol ɖ rest. W r so vri e’ri! I śd b unwilñ, I ǒn, t liv in eni uɖr part v ɖ tǎn;—ɖr z hardli eni uɖr ɖt I cd b saṭsfaid t hv mî ćildṛn in: bt w r so rmarcbli e’ri!—Mr. Wñfīld ʈncs ɖ vsiṇti v Brunzwic Sqer dsîdidli ɖ most fevṛbl az t er.”

“Ā! mî dir, it z nt lîc Hārtfīld. Y mc ɖ bst v it—bt aftr y hv bn a wīc at Hārtfīld, y r ol v y difṛnt crīćrz; y d nt lc lîc ɖ sem. Nǎ I canot se, ɖt I ʈnc y r eni v y lcñ wel at preznt.”

“I am sori t hír y se so, sr; bt I aśur y, xptñ ɖoz litl nrṿs hed-ecs n palṗteśnz ẃć I am nvr intîrli fri fṛm enẃr, I am qt wel mslf; n f ɖ ćildṛn wr rɖr pel bfr ɖe wnt t bed, it wz onli bcz ɖe wr a litl mor tîrd ɖn yźl, fṛm ɖer jrni n ɖ hapinis v cmñ. I hop y wl ʈnc betr v ɖer lcs tmoro; fr I aśur y Mr. Wñfīld tld m, ɖt h dd nt b’liv h hd evr snt s of oltgɖr, in sć gd ces. I trust, at līst, ɖt y d nt ʈnc Mr. Naitli lcñ il,” trnñ hr îz wɖ afẋṇt añzayti twdz hr huzbnd.

“Miḍlñ, mî dir; I canot complimnt y. I ʈnc Mr. Jon Naitli vri far fṛm lcñ wel.”

“Ẃt z ɖ matr, sr?—Dd y spīc t m?” craid Mr. Jon Naitli, hírñ hiz ǒn nem.

“I am sori t fînd, mî luv, ɖt mî faɖr dz nt ʈnc y lcñ wel—bt I hop it z onli fṛm biyñ a litl ftīgd. I cd hv wśt, hvr, az y nǒ, ɖt y hd sìn Mr. Wñfīld bfr y left hom.”

“Mî dir Iẓbela,”—xclemd h hesṭli—“pre d nt cnsrn yrslf abt mî lcs. B saṭsfaid wɖ docṭrñ n coḍlñ yrslf n ɖ ćildṛn, n let m lc az I ćūz.”

“I dd nt ʈuṛli unḍstand ẃt y wr telñ yr bruɖr,” craid Ema, “abt yr frend Mr. Greym’z intndñ t hv a beilif fṛm Scotḷnd, t lc aftr hiz ny istet. Ẃt wl it ansr? Wl nt ɖ old preɉdis b tù stroñ?”

N ś tōct in ɖs we so loñ n s’xesf̣li ɖt, ẃn forst t gv hr atnśn agn t hr faɖr n sistr, ś hd nʈñ wrs t hír ɖn Iẓbela’z cînd inqîri aftr Jen Ferfax; n Jen Ferfax, ɖo no gret feṿrit wɖ hr in jenṛl, ś wz at ɖt momnt vri hapi t asist in prezñ.

“Ɖt swīt, emịbl Jen Ferfax!” sd Msz. Jon Naitli.—“It z so loñ sins I hv sìn hr, xpt nǎ n ɖen fr a momnt axdnṭli in tǎn! Ẃt hapinis it mst b t hr gd old granmuɖr n xḷnt ānt, ẃn ś cmz t vizit ɖm! I olwz rgret xesivli on dir Ema’z acǎnt ɖt ś canot b mor at Hîḅri; bt nǎ ɖer dōtr z marid, I s’poz Crnl n Msz. Cambl wl nt b ebl t part wɖ hr at ol. Ś wd b sć a dlîtfl cmpańn fr Ema.”

Mr. Wŭdhǎs agrìd t it ol, bt add,

“Ǎr litl frend Harịt Smiʈ, hvr, z jst sć anɖr priti cnd v yuñ prsn. Y wl lîc Harịt. Ema cd nt hv a betr cmpańn ɖn Harịt.”

“I am most hapi t hír it—bt onli Jen Ferfax wn nz t b so vri acumpliśt n s’pirịr!—n xacli Ema’z ej.”

Ɖs topic wz dscust vri haṗli, n uɖrz s’xidd v similr momnt, n pást awe wɖ similr harṃni; bt ɖ īvnñ dd nt cloz wɖt a litl rtrn v ajteśn. Ɖ gruwl cem n s’plaid a gret dīl t b sd—mć prêz n mni coments—undǎtñ dsiźn v its holṣmnis fr evri consttyśn, n priti svir F’lipics upn ɖ mni hǎzz ẃr it wz nvr met wɖ tolṛbli;—bt, unforćṇtli, amñ ɖ fełrz ẃć ɖ dōtr hd t instns, ɖ most rīsnt, n ɖrfr most prominnt, wz in hr ǒn cc at Sǎʈ End, a yuñ wmn hîrd fr ɖ tîm, hu nvr hd bn ebl t unḍstand ẃt ś mnt bî a besn v nîs smuɖ gruwl, ʈin, bt nt tù ʈin. Ofn az ś hd wśt fr n ordrd it, ś hd nvr bn ebl t gt enʈñ tolṛbl. Hir wz a denjṛs oṗnñ.

“Ā!” sd Mr. Wŭdhǎs, śecñ hiz hed n fixñ hiz îz on hr wɖ tndr cnsrn.—Ɖ ijakleśn in Ema’z ir xprest, “Ā! ɖr z no end v ɖ sad consiqnsz v yr gwñ t Sǎʈ End. It dz nt ber tōcñ v.” N fr a litl ẃl ś hopt h wd nt tōc v it, n ɖt a sîḷnt rūṃneśn mt sfîs t rstor him t ɖ reliś v hiz ǒn smuɖ gruwl. Aftr an inṭvl v sm minits, hvr, h bgan wɖ,

“I śl olwz b vri sori ɖt y wnt t ɖ sì ɖs ōtm, instd v cmñ hir.”

“Bt ẃ śd y b sori, sr?—I aśur y, it dd ɖ ćildṛn a gret dīl v gd.”

“N, morovr, f y mst g t ɖ sì, it hd betr nt hv bn t Sǎʈ End. Sǎʈ End z an unhlʈi ples. Peri wz s’prîzd t hír y hd fixt upn Sǎʈ End.”

“I nǒ ɖr z sć an îdīa wɖ mni ppl, bt indd it z qt a mstec, sr.—W ol hd ǎr hlʈ prf̣cli wel ɖr, nvr faund ɖ līst incnvińns fṛm ɖ mud; n Mr. Wñfīld sz it z intîrli a mstec t s’poz ɖ ples unhlʈi; n I am śr h me b dpndd on, fr h ʈuṛli unḍstandz ɖ nećr v ɖ er, n hiz ǒn bruɖr n faṃli hv bn ɖr rpitidli.”

“Y śd hv gn t Cromr, mî dir, f y wnt enẃr.—Peri wz a wīc at Cromr wns, n h holdz it t b ɖ bst v ol ɖ sìbeɖñ-plesz. A fîn opn sì, h sz, n vri pyr er. N, bî ẃt I unḍstand, y mt hv hd lojñz ɖr qt awe fṛm ɖ sì—a qortr v a mîl of—vri cumftbl. Y śd hv cnsultd Peri.”

“Bt, mî dir sr, ɖ difṛns v ɖ jrni;—onli cnsidr hǎ gret it wd hv bn.—An hundṛd mîlz, phps, instd v forti.”

“Ā! mî dir, az Peri sz, ẃr hlʈ z at stec, nʈñ els śd b cnsidrd; n f wn z t travl, ɖr z nt mć t ćūz btwn forti mîlz n an hundṛd.—Betr nt muv at ol, betr ste in Lundn oltgɖr ɖn travl forti mîlz t gt intu a wrs er. Ɖs z jst ẃt Peri sd. It sīmd t him a vri il-jujd meźr.”

Ema’z atmts t stop hr faɖr hd bn ven; n ẃn h hd rīćt sć a pônt az ɖs, ś cd nt wundr at hr bruɖr-in-lw’z brecñ ǎt.

“Mr. Peri,” sd h, in a vôs v vri stroñ dspleźr, “wd d az wel t cīp hiz opińn tl it z asct fr. Ẃ dz h mc it eni biznis v hiz, t wundr at ẃt I d?—at mî tecñ mî faṃli t wn part v ɖ cǒst or anɖr?—I me b alaud, I hop, ɖ ys v mî jujmnt az wel az Mr. Peri.—I wont hiz d’reẋnz no mor ɖn hiz drugz.” H pōzd—n growñ cūlr in a momnt, add, wɖ onli sarcastic drînis, “F Mr. Peri cn tel m hǎ t cnve a wîf n fîv ćildṛn a distns v an hundṛd n ʈrti mîlz wɖ no gretr xpns or incnvińns ɖn a distns v forti, I śd b az wilñ t prifŕ Cromr t Sǎʈ End az h cd himslf.”

“Tru, tru,” craid Mr. Naitli, wɖ most redi inṭpziśn—“vri tru. Ɖt’s a cnsiḍreśn indd.—Bt Jon, az t ẃt I wz telñ y v mî îdīa v muvñ ɖ paʈ t Lañm, v trnñ it mor t ɖ rît ɖt it me nt cut ʈru ɖ hom̦edoz, I canot cnsiv eni dificlti. I śd nt atmt it, f it wr t b ɖ mīnz v incnvińns t ɖ Hîḅri ppl, bt f y cōl t mînd xacli ɖ preznt lîn v ɖ paʈ…. Ɖ onli we v pruvñ it, hvr, wl b t trn t ǎr maps. I śl si y at ɖ Abi tmoro-mornñ I hop, n ɖen w wl lc ɖm ovr, n y śl gv m yr opińn.”

Mr. Wŭdhǎs wz rɖr ajtetd bî sć harś rfleẋnz on hiz frend Peri, t hūm h hd, in fact, ɖo unconśsli, bn atribytñ mni v hiz ǒn fīlñz n xpreśnz;—bt ɖ suɖñ atnśnz v hiz dōtrz graɉli rmuvd ɖ preznt īvl, n ɖ imīɉt alrtnis v wn bruɖr, n betr rec̣leẋnz v ɖ uɖr, privntd eni rnywl v it.


___

Ɖ

r cd hardli b a hapịr crīćr in ɖ wrld ɖn Msz. Jon Naitli, in ɖs śort vizit t Hārtfīld, gwñ abt evri mornñ amñ hr old aqentns wɖ hr fîv ćildṛn, n tōcñ ovr ẃt ś hd dn evri īvnñ wɖ hr faɖr n sistr. Ś hd nʈñ t wś uɖ̇wz, bt ɖt ɖ dez dd nt pas so swiftli. It wz a dlîtfl vizit;—prfict, in biyñ mć tù śort.

In jenṛl ɖer īvnñz wr les ingejd wɖ frendz ɖn ɖer mornñz; bt wn cmplit dinr-ingejmnt, n ǎt v ɖ hǎs tù, ɖr wz no avôdñ, ɖo at Crisṃs. Mr. Wsṭn wd tec no dnayl; ɖe mst ol dîn at Randlz wn de;—īvn Mr. Wŭdhǎs wz pswedd t ʈnc it a poṣbl ʈñ in prefṛns t a dviźn v ɖ parti.

Hǎ ɖe wr ol t b cnveid, h wd hv md a dificlti f h cd, bt az hiz sun n dōtr’z carij n horsz wr acć̣li at Hārtfīld, h wz nt ebl t mc mor ɖn a simpl qsćn on ɖt hed; it hardli amǎntd t a dǎt; nr dd it okpî Ema loñ t cnvins him ɖt ɖe mt in wn v ɖ caṛjz fînd rūm fr Harịt olso.

Harịt, Mr. Eltn, n Mr. Naitli, ɖer ǒn ispeśl set, wr ɖ onli prsnz invîtd t mīt ɖm;—ɖ aurz wr t b rli, az wel az ɖ numbrz fy; Mr. Wŭdhǎs’z habits n incḷneśn biyñ cnsultd in evrʈñ.

Ɖ īvnñ bfr ɖs gret ivnt (fr it wz a vri gret ivnt ɖt Mr. Wŭdhǎs śd dîn ǎt, on ɖ 24ʈ v Dsmbr) hd bn spent bî Harịt at Hārtfīld, n ś hd gn hom so mć indispozd wɖ a cold, ɖt, bt fr hr ǒn rnist wś v biyñ nrst bî Msz. Godard, Ema cd nt hv alaud hr t līv ɖ hǎs. Ema cōld on hr ɖ nxt de, n faund hr dūm olrdi sînd wɖ rgard t Randlz. Ś wz vri fīṿriś n hd a bad sor ʈrot: Msz. Godard wz fl v cer n afẋn, Mr. Peri wz tōct v, n Harịt hrslf wz tù il n lo t rzist ɖ oʈoṛti ẃć xcludd hr fṛm ɖs dlîtfl ingejmnt, ɖo ś cd nt spīc v hr los wɖt mni tirz.

Ema sat wɖ hr az loñ az ś cd, t atnd hr in Msz. Godard’z un’vôḍbl absnsz, n rêz hr spirits bî reprizntñ hǎ mć Mr. Eltn’z wd b dprest ẃn h ń hr stet; n left hr at last tolṛbli cumftbl, in ɖ swīt dpndns v hiz hvñ a most cumf̣tlis vizit, n v ɖer ol misñ hr vri mć. Ś hd nt advanst mni yardz fṛm Msz. Godard’z dor, ẃn ś wz met bî Mr. Eltn himslf, evidntli cmñ twdz it, n az ɖe wōct on slǒli tgɖr in convseśn abt ɖ inṿlid—v hūm h, on ɖ rūmr v cnsidṛbl ilnis, hd bn gwñ t inqîr, ɖt h mt cari sm rport v hr t Hārtfīld—ɖe wr oṿtecn bî Mr. Jon Naitli rtrnñ fṛm ɖ dêli vizit t Donwél, wɖ hiz tū eldist bôz, huz hlʈi, glowñ fesz śoud ol ɖ beṇfit v a cuntrirun, n sīmd t enśur a qc dspać v ɖ rost mutn n rîs pŭdñ ɖe wr heṣnñ hom fr. Ɖe jônd cumṗni n pṛsidd tgɖr. Ema wz jst dscrîbñ ɖ nećr v hr frend’z cmplent;—“a ʈrot vri mć inflemd, wɖ a gret dīl v hīt abt hr, a qc, lo puls, ets. n ś wz sori t fînd fṛm Msz. Godard ɖt Harịt wz laybl t vri bad sor ʈrots, n hd ofn alarmd hr wɖ ɖm.” Mr. Eltn lct ol alarm on ɖ oceźn, az h xclemd,

“A sor ʈrot!—I hop nt infẋs. I hop nt v a pytrid infẋs sort. Hz Peri sìn hr? Indd y śd tec cer v yrslf az wel az v yr frend. Let m intrit y t run no riscs. Ẃ dz nt Peri si hr?”

Ema, hu wz nt riyli at ol frîtnd hrslf, tranqlîzd ɖs xes v aprihnśn bî aśuṛnsz v Msz. Godard’z xpirịns n cer; bt az ɖr mst stl rmen a dgri v unīzinis ẃć ś cd nt wś t rīzn awe, ẃć ś wd rɖr fīd n asist ɖn nt, ś add sn aftwdz—az f qt anɖr subjict,

“It z so cold, so vri cold—n lcs n fīlz so vri mć lîc sno, ɖt f it wr t eni uɖr ples or wɖ eni uɖr parti, I śd riyli trî nt t g ǎt tde—n dswed mî faɖr fṛm vnćrñ; bt az h hz md p hiz mînd, n dz nt sīm t fīl ɖ cold himslf, I d nt lîc t inṭfir, az I nǒ it wd b so gret a dis’pôntmnt t Mr. n Msz. Wsṭn. Bt, upn mî wrd, Mr. Eltn, in yr ces, I śd srtnli xkz mslf. Y apir t m a litl hōrs olrdi, n ẃn y cnsidr ẃt dmand v vôs n ẃt ftīgz tmoro wl brñ, I ʈnc it wd b no mor ɖn comn prūdns t ste at hom n tec cer v yrslf tnît.”

Mr. Eltn lct az f h dd nt vri wel nǒ ẃt ansr t mc; ẃć wz xacli ɖ ces; fr ɖo vri mć graṭfaid bî ɖ cînd cer v sć a fer ledi, n nt lîcñ t rzist eni advîs v hr’z, h hd nt riyli ɖ līst incḷneśn t gv p ɖ vizit;—bt Ema, tù īgr n bizi in hr ǒn prīvịs cnspśnz n vyz t hír him imparṣ́li, or si him wɖ clir viźn, wz vri wel saṭsfaid wɖ hiz muṭrñ acnolijmnt v its biyñ “vri cold, srtnli vri cold,” n wōct on, rjôsñ in hvñ xtṛcetd him fṛm Randlz, n s’krd him ɖ pǎr v sndñ t inqîr aftr Harịt evri aur v ɖ īvnñ.

“Y d qt rît,” sd ś;—“w wl mc yr apoḷjiz t Mr. n Msz. Wsṭn.”

Bt hardli hd ś so spocn, ẃn ś faund hr bruɖr wz siṿli of̣rñ a sīt in hiz carij, f ɖ weɖr wr Mr. Eltn’z onli objẋn, n Mr. Eltn acć̣li axptñ ɖ ofr wɖ mć promt saṭsfaẋn. It wz a dn ʈñ; Mr. Eltn wz t g, n nvr hd hiz brōd hansm fes xprest mor pleźr ɖn at ɖs momnt; nvr hd hiz smîl bn strongr, nr hiz îz mor xultñ ɖn ẃn h nxt lct at hr.

“Wel,” sd ś t hrslf, “ɖs z most strenj!—Aftr I hd got him of so wel, t ćūz t g intu cumṗni, n līv Harịt il bhnd!—Most strenj indd!—Bt ɖr z, I b’liv, in mni men, ispeṣ́li sngl men, sć an incḷneśn—sć a paśn fr dînñ ǎt—a dinr-ingejmnt z so hî in ɖ clas v ɖer pleźrz, ɖer implômnts, ɖer digṇtiz, olmst ɖer dytiz, ɖt enʈñ gvz we t it—n ɖs mst b ɖ ces wɖ Mr. Eltn; a most vałbl, emịbl, plizñ yuñ man undǎtidli, n vri mć in luv wɖ Harịt; bt stl, h canot rfyz an invteśn, h mst dîn ǎt ẃrvr h z asct. Ẃt a strenj ʈñ luv z! h cn si redi wit in Harịt, bt wl nt dîn alon fr hr.”

Sn aftwdz Mr. Eltn qitd ɖm, n ś cd nt bt d him ɖ justis v fīlñ ɖt ɖr wz a gret dīl v sntimnt in hiz manr v nemñ Harịt at partñ; in ɖ ton v hiz vôs ẃl aśurñ hr ɖt h śd cōl at Msz. Godard’z fr nyz v hr fer frend, ɖ last ʈñ bfr h priperd fr ɖ hapinis v mītñ hr agn, ẃn h hopt t b ebl t gv a betr rport; n h said n smîld himslf of in a we ɖt left ɖ baḷns v apṛbeśn mć in hiz fevr.

Aftr a fy minits v intîr sîḷns btwn ɖm, Jon Naitli bgan wɖ—

“I nvr in mî lîf sw a man mor intnt on biyñ agriybl ɖn Mr. Eltn. It z dǎnrît lebr t him ẃr lediz r cnsrnd. Wɖ men h cn b raśnl n un’fctd, bt ẃn h hz lediz t plīz, evri fīćr wrcs.”

“Mr. Eltn’z manrz r nt prfict,” rplaid Ema; “bt ẃr ɖr z a wś t plīz, wn òt t oṿlc, n wn dz oṿlc a gret dīl. Ẃr a man dz hiz bst wɖ onli modṛt pǎrz, h wl hv ɖ advantij ovr neglijnt s’pirioṛti. Ɖr z sć prfict gd-tmpr n gdwil in Mr. Eltn az wn canot bt valy.”

“Yes,” sd Mr. Jon Naitli prezntli, wɖ sm slînis, “h sīmz t hv a gret dīl v gdwil twdz y.”

“M!” ś rplaid wɖ a smîl v astoniśmnt, “r y imaɉnñ m t b Mr. Eltn’z objict?”

“Sć an imaɉneśn hz crost m, I ǒn, Ema; n f it nvr ocŕd t y bfr, y me az wel tec it intu cnsiḍreśn nǎ.”

“Mr. Eltn in luv wɖ m!—Ẃt an îdīa!”

“I d nt se it z so; bt y wl d wel t cnsidr ẃɖr it z so or nt, n t reğlet yr bhevyr acordñli. I ʈnc yr manrz t him incuṛjñ. I spīc az a frend, Ema. Y hd betr lc abt y, n aṣten ẃt y d, n ẃt y mīn t d.”

“I ʈanc y; bt I aśur y y r qt mstecn. Mr. Eltn n I r vri gd frendz, n nʈñ mor;” n ś wōct on, aḿzñ hrslf in ɖ cnsiḍreśn v ɖ blundrz ẃć ofn arîz fṛm a parśl nolij v srcmstansz, v ɖ mstecs ẃć ppl v hî pritnśnz t jujmnt r fr evr fōlñ intu; n nt vri wel plizd wɖ hr bruɖr fr imaɉnñ hr blînd n ignṛnt, n in wont v cǎnsl. H sd no mor.

Mr. Wŭdhǎs hd so cmplitli md p hiz mînd t ɖ vizit, ɖt in spît v ɖ incrisñ coldnis, h sīmd t hv no îdīa v śrincñ fṛm it, n set fwd at last most puñć̣li wɖ hiz eldist dōtr in hiz ǒn carij, wɖ les apaṛnt conśsnis v ɖ weɖr ɖn îɖr v ɖ uɖrz; tù fl v ɖ wundr v hiz ǒn gwñ, n ɖ pleźr it wz t aford at Randlz t si ɖt it wz cold, n tù wel rápt p t fīl it. Ɖ cold, hvr, wz svir; n bî ɖ tîm ɖ secnd carij wz in mośn, a fy flecs v sno wr fîndñ ɖer we dǎn, n ɖ scî hd ɖ apiṛns v biyñ so oṿćarjd az t wont onli a mîldr er t pṛdys a vri ẃît wrld in a vri śort tîm.

Ema sn sw ɖt hr cmpańn wz nt in ɖ hapiist hymr. Ɖ pripẹrñ n ɖ gwñ abrōd in sć weɖr, wɖ ɖ sacṛfîs v hiz ćildṛn aftr dinr, wr īvlz, wr dis’griyblz at līst, ẃć Mr. Jon Naitli dd nt bî eni mīnz lîc; h antiṣpetd nʈñ in ɖ vizit ɖt cd b at ol wrʈ ɖ prćis; n ɖ hol v ɖer drîv t ɖ vic̣rij wz spent bî him in xpresñ hiz discntnt.

“A man,” sd h, “mst hv a vri gd opińn v himslf ẃn h ascs ppl t līv ɖer ǒn fîrsîd, n incǎntr sć a de az ɖs, fr ɖ sec v cmñ t si him. H mst ʈnc himslf a most agriybl felo; I cd nt d sć a ʈñ. It z ɖ gretist absrdti—Acć̣li snowñ at ɖs momnt!—Ɖ foli v nt alawñ ppl t b cumftbl at hom—n ɖ foli v ppl’z nt steyñ cumftbli at hom ẃn ɖe cn! F w wr oblîjd t g ǎt sć an īvnñ az ɖs, bî eni cōl v dyti or biznis, ẃt a hardśp w śd dīm it;—n hir r w, probbli wɖ rɖr ʈinr cloɖñ ɖn yźl, setñ fwd voḷntṛli, wɖt xks, in dfayns v ɖ vôs v nećr, ẃć tlz man, in evrʈñ gvn t hiz vy or hiz fīlñz, t ste at hom himslf, n cīp ol undr śltr ɖt h cn;—hir r w setñ fwd t spend fîv dul aurz in anɖr man’z hǎs, wɖ nʈñ t se or t hír ɖt wz nt sd n hŕd yesṭde, n me nt b sd n hŕd agn tmoro. Gwñ in dizṃl weɖr, t rtrn probbli in wrs;—for horsz n for srvnts tecn ǎt fr nʈñ bt t cnve fîv îdl, śiṿrñ crīćrz intu coldr rūmz n wrs cumṗni ɖn ɖe mt hv hd at hom.”

Ema dd nt fînd hrslf īql t gv ɖ plizd asnt, ẃć no dǎt h wz in ɖ habit v rsivñ, t eḿlet ɖ “Vri tru, mî luv,” ẃć mst hv bn yẓ́li administrd bî hiz traṿlñ cmpańn; bt ś hd reẓluśn inuf t rfren fṛm mcñ eni ansr at ol. Ś cd nt b cmplayñ, ś dredd biyñ qoṛlsm; hr herǒizm rīćt onli t sîḷns. Ś alaud him t tōc, n arenjd ɖ glasz, n rápt hrslf p, wɖt oṗnñ hr lips.

Ɖe arîvd, ɖ carij trnd, ɖ step wz let dǎn, n Mr. Eltn, sprūs, blac, n smîlñ, wz wɖ ɖm instntli. Ema ʈt wɖ pleźr v sm ćenj v subjict. Mr. Eltn wz ol obḷgeśn n ćirflnis; h wz so vri ćirfl in hiz sviḷtiz indd, ɖt ś bgan t ʈnc h mst hv rsivd a difṛnt acǎnt v Harịt fṛm ẃt hd rīćt hr. Ś hd snt ẃl dresñ, n ɖ ansr hd bn, “Mć ɖ sem—nt betr.”

rport fṛm Msz. Godard’z,” sd ś prezntli, “wz nt so pleznt az I hd hopt—‘Nt betr’ wz ansr.”

Hiz fes leñʈnd imīɉtli; n hiz vôs wz ɖ vôs v sntimnt az h ansrd.

“Ǒ! no—I am grīvd t fînd—I wz on ɖ pônt v telñ y ɖt ẃn I cōld at Msz. Godard’z dor, ẃć I dd ɖ vri last ʈñ bfr I rtrnd t dres, I wz tld ɖt Mis Smiʈ wz nt betr, bî no mīnz betr, rɖr wrs. Vri mć grīvd n cnsrnd—I hd flatrd mslf ɖt ś mst b betr aftr sć a cordịl az I ń hd bn gvn hr in ɖ mornñ.”

Ema smîld n ansrd—“Mî vizit wz v ys t ɖ nrṿs part v hr cmplent, I hop; bt nt īvn I cn ćarm awe a sor ʈrot; it z a most svir cold indd. Mr. Peri hz bn wɖ hr, az y probbli hŕd.”

“Yes—I imajind—ɖt z—I dd nt—”

“H hz bn yst t hr in ɖz cmplents, n I hop tmoro-mornñ wl brñ s bʈ a mor cumftbl rport. Bt it z imposbl nt t fīl unīzinis. Sć a sad los t ǎr parti tde!”

“Dredfl!—Xacli so, indd.—Ś wl b míst evri momnt.”

Ɖs wz vri propr; ɖ sai ẃć acumṗnid it wz riyli estiṃbl; bt it śd hv lastd longr. Ema wz rɖr in dsme ẃn onli haf a minit aftwdz h bgan t spīc v uɖr ʈñz, n in a vôs v ɖ gretist alacṛti n injômnt.

“Ẃt an xḷnt dvîs,” sd h, “ɖ ys v a śīpscin fr caṛjz. Hǎ vri cumftbl ɖe mc it;—imposbl t fīl cold wɖ sć pricōśnz. Ɖ cntrîvnsz v modn dez indd hv rendrd a jntlmn’z carij prf̣cli cmplit. Wn z so fnst n gardd fṛm ɖ weɖr, ɖt nt a breʈ v er cn fînd its we unṗmitd. Weɖr bcmz abṣlutli v no consiqns. It z a vri cold afṭnun—bt in ɖs carij w nǒ nʈñ v ɖ matr.—Ha! snoz a litl I si.”

“Yes,” sd Jon Naitli, “n I ʈnc w śl hv a gd dīl v it.”

“Crisṃsweɖr,” obzrvd Mr. Eltn. “Qt sīzṇbl; n xtrimli forćṇt w me ʈnc ǎrslvz ɖt it dd nt bgin yesṭde, n privnt ɖs de’z parti, ẃć it mt vri poṣbli hv dn, fr Mr. Wŭdhǎs wd hardli hv vnćrd hd ɖr bn mć sno on ɖ grǎnd; bt nǎ it z v no consiqns. Ɖs z qt ɖ sīzn indd fr frendli mītñz. At Crisṃs evrbdi invîts ɖer frendz abt ɖm, n ppl ʈnc litl v īvn ɖ wrst weɖr. I wz snoud p at a frend’z hǎs wns fr a wīc. Nʈñ cd b plezntr. I wnt fr onli wn nît, n cd nt gt awe tl ɖt vri de senît.”

Mr. Jon Naitli lct az f h dd nt comprihnd ɖ pleźr, bt sd onli, cūli,

“I canot wś t b snoud p a wīc at Randlz.”

At anɖr tîm Ema mt hv bn aḿzd, bt ś wz tù mć astoniśt nǎ at Mr. Eltn’z spirits fr uɖr fīlñz. Harịt sīmd qt fgotn in ɖ xpcteśn v a pleznt parti.

“W r śr v xḷnt fîrz,” cntinyd h, “n evrʈñ in ɖ gretist cumf̣t. Ćarmñ ppl, Mr. n Msz. Wsṭn;—Msz. Wsṭn indd z mć bynd prêz, n h z xacli ẃt wn valyz, so hspitbl, n so fond v ssayti;—it wl b a smōl parti, bt ẃr smōl partiz r s’lect, ɖe r phps ɖ most agriybl v eni. Mr. Wsṭn’z dînñrūm dz nt acoṃdet mor ɖn ten cumftbli; n fr mî part, I wd rɖr, undr sć srcmstansz, fōl śort bî tū ɖn xid bî tū. I ʈnc y wl agri wɖ m, (trnñ wɖ a soft er t Ema,) I ʈnc I śl srtnli hv yr apṛbeśn, ɖo Mr. Naitli phps, fṛm biyñ yst t ɖ larj partiz v Lundn, me nt qt entr intu ǎr fīlñz.”

“I nǒ nʈñ v ɖ larj partiz v Lundn, sr—I nvr dîn wɖ enbdi.”

“Indd! (in a ton v wundr n piti,) I hd no îdīa ɖt ɖ lw hd bn so gret a sleṿri. Wel, sr, ɖ tîm mst cm ẃn y wl b peid fr ol ɖs, ẃn y wl hv litl lebr n gret injômnt.”

“Mî frst injômnt,” rplaid Jon Naitli, az ɖe pást ʈru ɖ swīpget, “wl b t fînd mslf sef at Hārtfīld agn.”


___

S

m ćenj v cǎntinns wz nesṣri fr ć jntlmn az ɖe wōct intu Msz. Wsṭn’z drw̃rūm;—Mr. Eltn mst cmpoz hiz joys lcs, n Mr. Jon Naitli dsprs hiz il hymr. Mr. Eltn mst smîl les, n Mr. Jon Naitli mor, t fit ɖm fr ɖ ples.—Ema onli mt b az nećr promtd, n śo hrslf jst az hapi az ś wz. T hr it wz riyl injômnt t b wɖ ɖ Wsṭnz. Mr. Wsṭn wz a gret feṿrit, n ɖr wz nt a crīćr in ɖ wrld t hūm ś spouc wɖ sć unrizrv, az t hiz wîf; nt enwn, t hūm ś rletd wɖ sć cnviẋn v biyñ lisnd t n unḍstd, v biyñ olwz inṭrestñ n olwz inteliɉbl, ɖ litl aferz, arenjmnts, pplex̣tiz, n pleźrz v hr faɖr n hrslf. Ś cd tel nʈñ v Hārtfīld, in ẃć Msz. Wsṭn hd nt a lîvli cnsrn; n haf an aur’z uninṭruptd cḿṇceśn v ol ɖoz litl matrz on ẃć ɖ dêli hapinis v prîṿt lîf dpndz, wz wn v ɖ frst graṭficeśnz v ć.

Ɖs wz a pleźr ẃć phps ɖ hol de’z vizit mt nt aford, ẃć srtnli dd nt b’loñ t ɖ preznt haf-aur; bt ɖ vri sît v Msz. Wsṭn, hr smîl, hr tuć, hr vôs wz gretfl t Ema, n ś dtrmind t ʈnc az litl az poṣbl v Mr. Eltn’z oḍtiz, or v enʈñ els unpleznt, n injô ol ɖt wz injoybl t ɖ utmost.

Ɖ msfortyn v Harịt’s cold hd bn priti wel gn ʈru bfr hr arîvl. Mr. Wŭdhǎs hd bn sefli sītd loñ inuf t gv ɖ hisṭri v it, bsdz ol ɖ hisṭri v hiz ǒn n Iẓbela’z cmñ, n v Ema’z biyñ t folo, n hd indd jst got t ɖ end v hiz saṭsfaẋn ɖt Jemz śd cm n si hiz dōtr, ẃn ɖ uɖrz apird, n Msz. Wsṭn, hu hd bn olmst hoļi ingrost bî hr atnśnz t him, wz ebl t trn awe n welcm hr dir Ema.

Ema’z project v fgetñ Mr. Eltn fr a ẃl md hr rɖr sori t fînd, ẃn ɖe hd ol tecn ɖer plesz, ɖt h wz clos t hr. Ɖ dificlti wz gret v drîvñ hiz strenj insnsbiḷti twdz Harịt, fṛm hr mînd, ẃl h nt onli sat at hr elbo, bt wz cntińli obtrudñ hiz hapi cǎntinns on hr notis, n s’lisiṭsli adresñ hr upn evri oceźn. Instd v fgetñ him, hiz bhevyr wz sć ɖt ś cd nt avôd ɖ intrnl sjsćn v “Cn it riyli b az mî bruɖr imajind? cn it b poṣbl fr ɖs man t b bginñ t transfr hiz afẋnz fṛm Harịt t m?—Absrd n insufṛbl!”—Yt h wd b so añśs fr hr biyñ prf̣cli worm, wd b so inṭrestd abt hr faɖr, n so dlîtd wɖ Msz. Wsṭn; n at last wd bgin admîrñ hr drw̃z wɖ so mć zīl n so litl nolij az sīmd teṛbli lîc a wd-bi luvr, n md it sm ef̣t wɖ hr t prizrv hr gd manrz. Fr hr ǒn sec ś cd nt b rūd; n fr Harịt’s, in ɖ hop ɖt ol wd yt trn ǎt rît, ś wz īvn poztivli sivl; bt it wz an ef̣t; ispeṣ́li az smʈñ wz gwñ on amñst ɖ uɖrz, in ɖ most oṿpǎrñ pirịd v Mr. Eltn’z nonsns, ẃć ś ptiklrli wśt t lisn t. Ś hŕd inuf t nǒ ɖt Mr. Wsṭn wz gvñ sm inf̣meśn abt hiz sun; ś hŕd ɖ wrdz “mî sun,” n “Franc,” n “mî sun,” rpitd sevṛl tîmz ovr; n, fṛm a fy uɖr haf-siḷblz vri mć sspctd ɖt h wz anǎnsñ an rli vizit fṛm hiz sun; bt bfr ś cd qayt Mr. Eltn, ɖ subjict wz so cmplitli past ɖt eni rvîvñ qsćn fṛm hr wd hv bn ōcẉd.

Nǎ, it so hapnd ɖt in spît v Ema’z reẓluśn v nvr mariyñ, ɖr wz smʈñ in ɖ nem, in ɖ îdīa v Mr. Franc Ćrćl, ẃć olwz inṭrestd hr. Ś hd frīqntli ʈt—ispeṣ́li sins hiz faɖr’z marij wɖ Mis Teilr—ɖt f ś wr t mari, h wz ɖ vri prsn t sūt hr in ej, caṛctr n cndiśn. H sīmd bî ɖs cnẋn btwn ɖ faṃliz, qt t b’loñ t hr. Ś cd nt bt s’poz it t b a mać ɖt evrbdi hu ń ɖm mst ʈnc v. Ɖt Mr. n Msz. Wsṭn dd ʈnc v it, ś wz vri stroñli pswedd; n ɖo nt mīnñ t b indyst bî him, or bî enbdi els, t gv p a sićueśn ẃć ś b’livd mor rplit wɖ gd ɖn eni ś cd ćenj it fr, ś hd a gret krioṣti t si him, a dsîdd intnśn v fîndñ him pleznt, v biyñ lîct bî him t a srtn dgri, n a sort v pleźr in ɖ îdīa v ɖer biyñ cupld in ɖer frendz’ imaɉneśnz.

Wɖ sć snseśnz, Mr. Eltn’z sviḷtiz wr dredf̣li il-tîmd; bt ś hd ɖ cumf̣t v apirñ vri p’lît, ẃl fīlñ vri cros—n v ʈncñ ɖt ɖ rest v ɖ vizit cd nt poṣbli pas wɖt brññ fwd ɖ sem inf̣meśn agn, or ɖ substns v it, fṛm ɖ opn-hartd Mr. Wsṭn.—So it pruvd;—fr ẃn haṗli rlist fṛm Mr. Eltn, n sītd bî Mr. Wsṭn, at dinr, h md ys v ɖ vri frst inṭvl in ɖ cerz v hosṗtaḷti, ɖ vri frst leźr fṛm ɖ sadl v mutn, t se t hr,

“W wont onli tū mor t b jst ɖ rît numbr. I śd lîc t si tū mor hir,—yr priti litl frend, Mis Smiʈ, n mî sun—n ɖen I śd se w wr qt cmplit. I b’liv y dd nt hír m telñ ɖ uɖrz in ɖ drw̃rūm ɖt w r xpctñ Franc. I hd a letr fṛm him ɖs mornñ, n h wl b wɖ s wɖn a fortnît.”

Ema spouc wɖ a vri propr dgri v pleźr; n fŭli asntd t hiz propziśn v Mr. Franc Ćrćl n Mis Smiʈ mcñ ɖer parti qt cmplit.

“H hz bn wontñ t cm t s,” cntinyd Mr. Wsṭn, “evr sins Sptmbr: evri letr hz bn fl v it; bt h canot cmand hiz ǒn tîm. H hz ɖoz t plīz hu mst b plizd, n hu (btwn ǎrslvz) r smtmz t b plizd onli bî a gd mni sacṛfîsz. Bt nǎ I hv no dǎt v siyñ him hir abt ɖ secnd wīc in Jańri.”

“Ẃt a vri gret pleźr it wl b t y! n Msz. Wsṭn z so añśs t b aqentd wɖ him, ɖt ś mst b olmst az hapi az yrslf.”

“Yes, ś wd b, bt ɖt ś ʈncs ɖr wl b anɖr pt-of. Ś dz nt dpnd upn hiz cmñ so mć az I d: bt ś dz nt nǒ ɖ partiz so wel az I d. Ɖ ces, y si, z—(bt ɖs z qt btwn ǎrslvz: I dd nt mnśn a siḷbl v it in ɖ uɖr rūm. Ɖr r sīcrits in ol faṃliz, y nǒ)—Ɖ ces z, ɖt a parti v frendz r invîtd t pe a vizit at Enscm in Jańri; n ɖt Franc’s cmñ dpndz upn ɖer biyñ pt of. F ɖe r nt pt of, h canot str. Bt I nǒ ɖe wl, bcz it z a faṃli ɖt a srtn ledi, v sm consiqns, at Enscm, hz a ptiklr dslîc t: n ɖo it z ʈt nesṣri t invît ɖm wns in tū or ʈri yirz, ɖe olwz r pt of ẃn it cmz t ɖ pônt. I hv nt ɖ smōlist dǎt v ɖ iśu. I am az confidnt v siyñ Franc hir bfr ɖ midl v Jańri, az I am v biyñ hir mslf: bt yr gd frend ɖr (nodñ twdz ɖ upr end v ɖ tebl) hz so fy veġriz hrslf, n hz bn so litl yst t ɖm at Hārtfīld, ɖt ś canot calklet on ɖer ifcts, az I hv bn loñ in ɖ practis v dwñ.”

“I am sori ɖr śd b enʈñ lîc dǎt in ɖ ces,” rplaid Ema; “bt am dspozd t sîd wɖ y, Mr. Wsṭn. F y ʈnc h wl cm, I śl ʈnc so tù; fr y nǒ Enscm.”

“Yes—I hv sm rît t ɖt nolij; ɖo I hv nvr bn at ɖ ples in mî lîf.—Ś z an od wmn!—Bt I nvr alǎ mslf t spīc il v hr, on Franc’s acǎnt; fr I d b’liv hr t b vri fond v him. I yst t ʈnc ś wz nt ceṗbl v biyñ fond v enbdi, xpt hrslf: bt ś hz olwz bn cînd t him (in hr we—alawñ fr litl ẃimz n cprīsz, n xpctñ evrʈñ t b az ś lîcs). N it z no smōl credit, in mî opińn, t him, ɖt h śd xît sć an afẋn; fr, ɖo I wd nt se it t enbdi els, ś hz no mor hart ɖn a ston t ppl in jenṛl; n ɖ devl v a tmpr.”

Ema lîct ɖ subjict so wel, ɖt ś bgan upn it, t Msz. Wsṭn, vri sn aftr ɖer muvñ intu ɖ drw̃rūm: wśñ hr jô—yt obzrvñ, ɖt ś ń ɖ frst mītñ mst b rɖr alarmñ.— Msz. Wsṭn agrìd t it; bt add, ɖt ś śd b vri glad t b s’kr v unḍgwñ ɖ añzayti v a frst mītñ at ɖ tîm tōct v: “fr I canot dpnd upn hiz cmñ. I canot b so sanḡn az Mr. Wsṭn. I am vri mć afreid ɖt it wl ol end in nʈñ. Mr. Wsṭn, I der se, hz bn telñ y xacli hǎ ɖ matr standz?”

“Yes—it sīmz t dpnd upn nʈñ bt ɖ il hymr v Msz. Ćrćl, ẃć I imajin t b ɖ most srtn ʈñ in ɖ wrld.”

“Mî Ema!” rplaid Msz. Wsṭn, smîlñ, “ẃt z ɖ srtnti v cprīs?” Ɖen trnñ t Iẓbela, hu hd nt bn atndñ bfr—“Y mst nǒ, mî dir Msz. Naitli, ɖt w r bî no mīnz so śr v siyñ Mr. Franc Ćrćl, in mî opińn, az hiz faɖr ʈncs. It dpndz intîrli upn hiz ānt’s spirits n pleźr; in śort, upn hr tmpr. T y—t mî tū dōtrz—I me vnćr on ɖ truʈ. Msz. Ćrćl rūlz at Enscm, n z a vri od-tmprd wmn; n hiz cmñ nǎ, dpndz upn hr biyñ wilñ t sper him.”

“Ǒ, Msz. Ćrćl; evrbdi nz Msz. Ćrćl,” rplaid Iẓbela: “n I am śr I nvr ʈnc v ɖt pur yuñ man wɖt ɖ gretist cmpaśn. T b constntli livñ wɖ an il-tmprd prsn, mst b dredfl. It z ẃt w haṗli hv nvr noun enʈñ v; bt it mst b a lîf v miẓri. Ẃt a blesñ, ɖt ś nvr hd eni ćildṛn! Pur litl crīćrz, hǎ unhapi ś wd hv md ɖm!”

Ema wśt ś hd bn alon wɖ Msz. Wsṭn. Ś śd ɖen hv hŕd mor: Msz. Wsṭn wd spīc t hr, wɖ a dgri v unrizrv ẃć ś wd nt haẓd wɖ Iẓbela; n, ś riyli b’livd, wd scersli trî t cnsil enʈñ reḷtiv t ɖ Ćrćlz fṛm hr, xptñ ɖoz vyz on ɖ yuñ man, v ẃć hr ǒn imaɉneśn hd olrdi gvn hr sć instñtiv nolij. Bt at preznt ɖr wz nʈñ mor t b sd. Mr. Wŭdhǎs vri sn foloud ɖm intu ɖ drw̃rūm. T b sitñ loñ aftr dinr, wz a cnfînmnt ɖt h cd nt indyr. Nɖr wîn nr convseśn wz enʈñ t him; n gladli dd h muv t ɖoz wɖ hūm h wz olwz cumftbl.

Ẃl h tōct t Iẓbela, hvr, Ema faund an oṗtyṇti v seyñ,

“N so y d nt cnsidr ɖs vizit fṛm yr sun az bî eni mīnz srtn. I am sori fr it. Ɖ intṛduẋn mst b unpleznt, ẃnvr it tecs ples; n ɖ snr it cd b ovr, ɖ betr.”

“Yes; n evri dle mcs wn mor aprihnsiv v uɖr dlez. Īvn f ɖs faṃli, ɖ Breʈwets, r pt of, I am stl afreid ɖt sm xks me b faund fr dis’pôntñ s. I canot ber t imajin eni rluctns on hiz sîd; bt I am śr ɖr z a gret wś on ɖ Ćrćlz’ t cīp him t ɖmslvz. Ɖr z jeḷsi. Ɖe r jeḷs īvn v hiz rgard fr hiz faɖr. In śort, I cn fīl no dpndns on hiz cmñ, n I wś Mr. Wsṭn wr les sanḡn.”

“H òt t cm,” sd Ema. “F h cd ste onli a cupl v dez, h òt t cm; n wn cn hardli cnsiv a yuñ man’z nt hvñ it in hiz pǎr t d az mć az ɖt. A yuñ wmn, f ś fōl intu bad handz, me b tizd, n cept at a distns fṛm ɖoz ś wonts t b wɖ; bt wn canot comprihnd a yuñ man’z biyñ undr sć rstrent, az nt t b ebl t spend a wīc wɖ hiz faɖr, f h lîcs it.”

“Wn òt t b at Enscm, n nǒ ɖ wez v ɖ faṃli, bfr wn dsîdz upn ẃt h cn d,” rplaid Msz. Wsṭn. “Wn òt t yz ɖ sem cōśn, phps, in jujñ v ɖ conduct v eni wn indivijl v eni wn faṃli; bt Enscm, I b’liv, srtnli mst nt b jujd bî jenṛl rūlz: ś z so vri unrīzṇbl; n evrʈñ gvz we t hr.”

“Bt ś z so fond v ɖ nefy: h z so vri gret a feṿrit. Nǎ, acordñ t mî îdīa v Msz. Ćrćl, it wd b most naćṛl, ɖt ẃl ś mcs no sacṛfîs fr ɖ cumf̣t v ɖ huzbnd, t hūm ś oz evrʈñ, ẃl ś x’sîsz insesnt cprīs twdz him, ś śd frīqntli b guvnd bî ɖ nefy, t hūm ś oz nʈñ at ol.”

“Mî dirist Ema, d nt pritnd, wɖ yr swīt tmpr, t unḍstand a bad wn, or t le dǎn rūlz fr it: y mst let it g its ǒn we. I hv no dǎt v hiz hvñ, at tîmz, cnsidṛbl inflụns; bt it me b prf̣cli imposbl fr him t nǒ bfrhnd ẃn it wl b.”

Ema lisnd, n ɖen cūli sd, “I śl nt b saṭsfaid, unls h cmz.”

“H me hv a gret dīl v inflụns on sm pônts,” cntinyd Msz. Wsṭn, “n on uɖrz, vri litl: n amñ ɖoz, on ẃć ś z bynd hiz rīć, it z bt tù lîcli, me b ɖs vri srcmstans v hiz cmñ awe fṛm ɖm t vizit s.”


___

M

r. Wŭdhǎs wz sn redi fr hiz ti; n ẃn h hd dranc hiz ti h wz qt redi t g hom; n it wz az mć az hiz ʈri cmpańnz cd d, t entten awe hiz notis v ɖ lêtnis v ɖ aur, bfr ɖ uɖr jntlṃn apird. Mr. Wsṭn wz ćati n cnvivịl, n no frend t rli seṗreśnz v eni sort; bt at last ɖ drw̃rūm parti dd rsiv an ōgmnteśn. Mr. Eltn, in vri gd spirits, wz wn v ɖ frst t wōc in. Msz. Wsṭn n Ema wr sitñ tgɖr on a sofa. H jônd ɖm imīɉtli, n, wɖ scersli an invteśn, sītd himslf btwn ɖm.

Ema, in gd spirits tù, fṛm ɖ aḿzmnt afordd hr mînd bî ɖ xpcteśn v Mr. Franc Ćrćl, wz wilñ t fget hiz lêt impṛpraytiz, n b az wel saṭsfaid wɖ him az bfr, n on hiz mcñ Harịt hiz vri frst subjict, wz redi t lisn wɖ most frendli smîlz.

H pṛfest himslf xtrimli añśs abt hr fer frend—hr fer, luvli, emịbl frend. “Dd ś nǒ?—hd ś hŕd enʈñ abt hr, sins ɖer biyñ at Randlz?—h flt mć añzayti—h mst cnfes ɖt ɖ nećr v hr cmplent alarmd him cnsidṛbli.” N in ɖs stîl h tōct on fr sm tîm vri proprli, nt mć atndñ t eni ansr, bt oltgɖr sfiśntli awec t ɖ terr v a bad sor ʈrot; n Ema wz qt in ćaṛti wɖ him.

Bt at last ɖr sīmd a pvrs trn; it sīmd ol at wns az f h wr mor afreid v its biyñ a bad sor ʈrot on hr acǎnt, ɖn on Harịt’s—mor añśs ɖt ś śd iscep ɖ infẋn, ɖn ɖt ɖr śd b no infẋn in ɖ cmplent. H bgan wɖ gret rṇstnis t intrit hr t rfren fṛm viẓtñ ɖ sicćembr agn, fr ɖ preznt—t intrit hr t promis him nt t vnćr intu sć haẓd tl h hd sìn Mr. Peri n lrnt hiz opińn; n ɖo ś traid t laf it of n brñ ɖ subjict bac intu its propr cors, ɖr wz no ptñ an end t hiz xtrim s’liṣtyd abt hr. Ś wz vxt. It dd apir—ɖr wz no cnsilñ it—xacli lîc ɖ pritns v biyñ in luv wɖ hr, instd v Harịt; an inconstnsi, f riyl, ɖ most cntmtbl n abomiṇbl! n ś hd dificlti in bhevñ wɖ tmpr. H trnd t Msz. Wsṭn t implor hr asistns, “Wd nt ś gv him hr s’port?—wd nt ś ad hr psweźnz t hiz, t indys Mis Wŭdhǎs nt t g t Msz. Godard’z tl it wr srtn ɖt Mis Smiʈ’s dsordr hd no infẋn? H cd nt b saṭsfaid wɖt a promis—wd nt ś gv him hr inflụns in pṛkrñ it?”

“So scrūpyḷs fr uɖrz,” h cntinyd, “n yt so cerlis fr hrslf! Ś wontd m t nrs mî cold bî steyñ at hom tde, n yt wl nt promis t avôd ɖ denjr v caćñ an ulṣretd sor ʈrot hrslf. Z ɖs fer, Msz. Wsṭn?—Juj btwn s. Hv nt I sm rît t cmplen? I am śr v yr cînd s’port n ed.”

Ema sw Msz. Wsṭn’z s’prîz, n flt ɖt it mst b gret, at an adres ẃć, in wrdz n manr, wz asymñ t himslf ɖ rît v frst inṭrest in hr; n az fr hrslf, ś wz tù mć pṛvoct n ofndd t hv ɖ pǎr v d’recli seyñ enʈñ t ɖ prṗs. Ś cd onli gv him a lc; bt it wz sć a lc az ś ʈt mst rstor him t hiz snsz, n ɖen left ɖ sofa, rmuvñ t a sīt bî hr sistr, n gvñ hr ol hr atnśn.

Ś hd nt tîm t nǒ hǎ Mr. Eltn tc ɖ rprūf, so rapidli dd anɖr subjict s’xid; fr Mr. Jon Naitli nǎ cem intu ɖ rūm fṛm xaṃnñ ɖ weɖr, n opnd on ɖm ol wɖ ɖ inf̣meśn v ɖ grǎnd biyñ cuvrd wɖ sno, n v its stl snowñ fast, wɖ a stroñ driftñ wind; cncludñ wɖ ɖz wrdz t Mr. Wŭdhǎs:

“Ɖs wl pruv a spiṛtd bginñ v yr wintr-ingejmnts, sr. Smʈñ ny fr yr coćmn n horsz t b mcñ ɖer we ʈru a storm v sno.”

Pur Mr. Wŭdhǎs wz sîḷnt fṛm consṭneśn; bt evrbdi els hd smʈñ t se; evrbdi wz îɖr s’prîzd or nt s’prîzd, n hd sm qsćn t asc, or sm cumf̣t t ofr. Msz. Wsṭn n Ema traid rṇstli t ćir him n trn hiz atnśn fṛm hiz sun-in-lw, hu wz psywñ hiz trîumf rɖr unfīlñli.

“I admîrd yr reẓluśn vri mć, sr,” sd h, “in vnćrñ ǎt in sć weɖr, fr v cors y sw ɖr wd b sno vri sn. Evrbdi mst hv sìn ɖ sno cmñ on. I admîrd yr spirit; n I der se w śl gt hom vri wel. Anɖr aur or tū’z sno cn hardli mc ɖ rod impaṣbl; n w r tū caṛjz; f wn z bloun ovr in ɖ blīc part v ɖ comn fīld ɖr wl b ɖ uɖr at hand. I der se w śl b ol sef at Hārtfīld bfr midnît.”

Mr. Wsṭn, wɖ trîumf v a difṛnt sort, wz cnfesñ ɖt h hd noun it t b snowñ sm tîm, bt hd nt sd a wrd, lest it śd mc Mr. Wŭdhǎs uncumftbl, n b an xks fr hiz huriyñ awe. Az t ɖr biyñ eni qontti v sno fōḷn or lîcli t fōl t impid ɖer rtrn, ɖt wz a mir joc; h wz afreid ɖe wd fînd no dificlti. H wśt ɖ rod mt b impaṣbl, ɖt h mt b ebl t cīp ɖm ol at Randlz; n wɖ ɖ utmost gdwil wz śr ɖt acoṃdeśn mt b faund fr evrbdi, cōlñ on hiz wîf t agri wɖ him, ɖt wɖ a litl cntrîvns, evrbdi mt b lojd, ẃć ś hardli ń hǎ t d, fṛm ɖ conśsnis v ɖr biyñ bt tū sper rūmz in ɖ hǎs.

“Ẃt z t b dn, mî dir Ema?—ẃt z t b dn?” wz Mr. Wŭdhǎs’z frst xcḷmeśn, n ol ɖt h cd se fr sm tîm. T hr h lct fr cumf̣t; n hr aśuṛnsz v sefti, hr repriznteśn v ɖ x’ḷns v ɖ horsz, n v Jemz, n v ɖer hvñ so mni frendz abt ɖm, rvîvd him a litl.

Hiz eldist dōtr’z alarm wz īql t hiz ǒn. Ɖ horr v biyñ bloct p at Randlz, ẃl hr ćildṛn wr at Hārtfīld, wz fl in hr imaɉneśn; n fansiyñ ɖ rod t b nǎ jst paṣbl fr advnćṛs ppl, bt in a stet ɖt admitd no dle, ś wz īgr t hv it setld, ɖt hr faɖr n Ema śd rmen at Randlz, ẃl ś n hr huzbnd set fwd instntli ʈru ol ɖ poṣbl akḿleśnz v driftd sno ɖt mt impid ɖm.

“Y hd betr ordr ɖ carij d’recli, mî luv,” sd ś; “I der se w śl b ebl t gt alñ, f w set of d’recli; n f w d cm t enʈñ vri bad, I cn gt ǎt n wōc. I am nt at ol afreid. I śd nt mînd wōcñ haf ɖ we. I cd ćenj mî śuz, y nǒ, ɖ momnt I got hom; n it z nt ɖ sort v ʈñ ɖt gvz m cold.”

“Indd!” rplaid h. “Ɖen, mî dir Iẓbela, it z ɖ most xtrordnri sort v ʈñ in ɖ wrld, fr in jenṛl evrʈñ dz gv y cold. Wōc hom!—y r priṭli śod fr wōcñ hom, I der se. It wl b bad inuf fr ɖ horsz.”

Iẓbela trnd t Msz. Wsṭn fr hr apṛbeśn v ɖ plan. Msz. Wsṭn cd onli apruv. Iẓbela ɖen wnt t Ema; bt Ema cd nt so intîrli gv p ɖ hop v ɖer biyñ ol ebl t gt awe; n ɖe wr stl dscusñ ɖ pônt, ẃn Mr. Naitli, hu hd left ɖ rūm imīɉtli aftr hiz bruɖr’z frst rport v ɖ sno, cem bac agn, n tld ɖm ɖt h hd bn ǎt v dorz t xamin, n cd ansr fr ɖr nt biyñ ɖ smōlist dificlti in ɖer gtñ hom, ẃnvr ɖe lîct it, îɖr nǎ or an aur hns. H hd gn bynd ɖ swīp—sm we alñ ɖ Hîḅri rod—ɖ sno wz nẃr abv haf an inć dīp—in mni plesz hardli inuf t ẃîtn ɖ grǎnd; a vri fy flecs wr fōlñ at preznt, bt ɖ clǎdz wr partñ, n ɖr wz evri apiṛns v its biyñ sn ovr. H hd sìn ɖ coćṃn, n ɖe bʈ agrìd wɖ him in ɖr biyñ nʈñ t aprihnd.

T Iẓbela, ɖ rlif v sć tîdñz wz vri gret, n ɖe wr scersli les axptbl t Ema on hr faɖr’z acǎnt, hu wz imīɉtli set az mć at īz on ɖ subjict az hiz nrṿs consttyśn alaud; bt ɖ alarm ɖt hd bn rezd cd nt b apizd so az t admit v eni cumf̣t fr him ẃl h cntinyd at Randlz. H wz saṭsfaid v ɖr biyñ no preznt denjr in rtrnñ hom, bt no aśuṛnsz cd cnvins him ɖt it wz sef t ste; n ẃl ɖ uɖrz wr verịsli rjñ n rec̣mndñ, Mr. Naitli n Ema setld it in a fy brīf sntnsz: ɖus—

“Yr faɖr wl nt b īzi; ẃ d nt y g?”

“I am redi, f ɖ uɖrz r.”

“Śl I rñ ɖ bel?”

“Yes, d.”

N ɖ bel wz ruñ, n ɖ caṛjz spocn fr. A fy minits mor, n Ema hopt t si wn trublsm cmpańn dpoztd in hiz ǒn hǎs, t gt sobr n cūl, n ɖ uɖr rcuvr hiz tmpr n hapinis ẃn ɖs vizit v hardśp wr ovr.

Ɖ carij cem: n Mr. Wŭdhǎs, olwz ɖ frst objict on sć oceźnz, wz cerf̣li atndd t hiz ǒn bî Mr. Naitli n Mr. Wsṭn; bt nt ol ɖt îɖr cd se cd privnt sm rnywl v alarm at ɖ sît v ɖ sno ẃć hd acć̣li fōḷn, n ɖ dscuṿri v a mć darcr nît ɖn h hd bn priperd fr. “H wz afreid ɖe śd hv a vri bad drîv. H wz afreid pur Iẓbela wd nt lîc it. N ɖr wd b pur Ema in ɖ carij bhnd. H dd nt nǒ ẃt ɖe hd bst d. Ɖe mst cīp az mć tgɖr az ɖe cd;” n Jemz wz tōct t, n gvn a ćarj t g vri slo n wêt fr ɖ uɖr carij.

Iẓbela stept in aftr hr faɖr; Jon Naitli, fgetñ ɖt h dd nt b’loñ t ɖer parti, stept in aftr hiz wîf vri naćṛli; so ɖt Ema faund, on biyñ iscortd n foloud intu ɖ secnd carij bî Mr. Eltn, ɖt ɖ dor wz t b lwf̣li śut on ɖm, n ɖt ɖe wr t hv a tête-à-tête drîv. It wd nt hv bn ɖ ōcẉdnis v a momnt, it wd hv bn rɖr a pleźr, prīvịs t ɖ sspiśnz v ɖs vri de; ś cd hv tōct t him v Harịt, n ɖ ʈri-qortrs v a mîl wd hv sīmd bt wn. Bt nǎ, ś wd rɖr it hd nt hapnd. Ś b’livd h hd bn drincñ tù mć v Mr. Wsṭn’z gd wîn, n flt śr ɖt h wd wont t b tōcñ nonsns.

T rstren him az mć az mt b, bî hr ǒn manrz, ś wz imīɉtli pripẹrñ t spīc wɖ xqizit cāmnis n graṿti v ɖ weɖr n ɖ nît; bt scersli hd ś bgun, scersli hd ɖe pást ɖ swīpget n jônd ɖ uɖr carij, ɖn ś faund hr subjict cut p—hr hand sizd—hr atnśn dmandd, n Mr. Eltn acć̣li mcñ vayḷnt luv t hr: avelñ himslf v ɖ preśs oṗtyṇti, dclerñ sntimnts ẃć mst b olrdi wel noun, hopñ—firñ—adorñ—redi t dî f ś rfyzd him; bt flaṭrñ himslf ɖt hiz ardnt ataćmnt n unīqld luv n unixampld paśn cd nt fel v hvñ sm ifct, n in śort, vri mć rzolvd on biyñ sirịsli axptd az sn az poṣbl. It riyli wz so. Wɖt scrūpl—wɖt apoḷji—wɖt mć apaṛnt difidns, Mr. Eltn, ɖ luvr v Harịt, wz pṛfesñ himslf hr luvr. Ś traid t stop him; bt venli; h wd g on, n se it ol. Angri az ś wz, ɖ ʈt v ɖ momnt md hr rzolv t rstren hrslf ẃn ś dd spīc. Ś flt ɖt haf ɖs foli mst b druncņis, n ɖrfr cd hop ɖt it mt b’loñ onli t ɖ pasñ aur. Acordñli, wɖ a mixćr v ɖ sirịs n ɖ plêfl, ẃć ś hopt wd bst sūt hiz haf n haf stet, ś rplaid,

“I am vri mć astoniśt, Mr. Eltn. Ɖs t m! y fget yrslf—y tec m fr mî frend—eni mesij t Mis Smiʈ I śl b hapi t dlivr; bt no mor v ɖs t m, f y plīz.”

“Mis Smiʈ!—mesij t Mis Smiʈ!—Ẃt cd ś poṣbli mīn!”—N h rpitd hr wrdz wɖ sć aśuṛns v axnt, sć bostfl pritns v amezmnt, ɖt ś cd nt hlp rplayñ wɖ qcnis,

“Mr. Eltn, ɖs z ɖ most xtrordnri conduct! n I cn acǎnt fr it onli in wn we; y r nt yrslf, or y cd nt spīc îɖr t m, or v Harịt, in sć a manr. Cmand yrslf inuf t se no mor, n I wl indevr t fget it.”

Bt Mr. Eltn hd onli drunc wîn inuf t eḷvet hiz spirits, nt at ol t cnfyz hiz inṭlects. H prf̣cli ń hiz ǒn mīnñ; n hvñ wormli pṛtstd agnst hr sspiśn az most injurịs, n slîtli tućt upn hiz rspct fr Mis Smiʈ az hr frend,—bt acnoḷjñ hiz wundr ɖt Mis Smiʈ śd b mnśnd at ol,—h rzymd ɖ subjict v hiz ǒn paśn, n wz vri rjnt fr a fevṛbl ansr.

Az ś ʈt les v hiz inībrịti, ś ʈt mor v hiz inconstnsi n prizumśn; n wɖ fywr struglz fr p’lîtnis, rplaid,

“It z imposbl fr m t dǎt eni longr. Y hv md yrslf tù clir. Mr. Eltn, mî astoniśmnt z mć bynd enʈñ I cn xpres. Aftr sć bhevyr, az I hv witnist jrñ ɖ last munʈ, t Mis Smiʈ—sć atnśnz az I hv bn in ɖ dêli habit v obzrvñ—t b adresñ m in ɖs manr—ɖs z an unstedinis v caṛctr, indd, ẃć I hd nt s’pozd poṣbl! B’liv m, sr, I am far, vri far, fṛm graṭfaid in biyñ ɖ objict v sć pṛfeśnz.”

“Gd Hevn!” craid Mr. Eltn, “ẃt cn b ɖ mīnñ v ɖs?—Mis Smiʈ!—I nvr ʈt v Mis Smiʈ in ɖ hol cors v mî xistns—nvr peid hr eni atnśnz, bt az yr frend: nvr cerd ẃɖr ś wr ded or alîv, bt az yr frend. F ś hz fansid uɖ̇wz, hr ǒn wśz hv msléd hr, n I am vri sori—xtrimli sori—Bt, Mis Smiʈ, indd!—Ǒ! Mis Wŭdhǎs! hu cn ʈnc v Mis Smiʈ, ẃn Mis Wŭdhǎs z nir! No, upn mî onr, ɖr z no unstedinis v caṛctr. I hv ʈt onli v y. I pṛtst agnst hvñ peid ɖ smōlist atnśn t enwn els. Evrʈñ ɖt I hv sd or dn, fr mni wīcs past, hz bn wɖ ɖ sol vy v marcñ mî aḍreśn v yrslf. Y canot riyli, sirịsli, dǎt it. No!—(in an axnt mnt t b insińuetñ)—I am śr y hv sìn n unḍstd m.”

It wd b imposbl t se ẃt Ema flt, on hírñ ɖs—ẃć v ol hr unpleznt snseśnz wz uṗmost. Ś wz tù cmplitli oṿpǎrd t b imīɉtli ebl t rplî: n tū momnts v sîḷns biyñ ampl incurijmnt fr Mr. Eltn’z sanḡn stet v mînd, h traid t tec hr hand agn, az h joysli xclemd—

“Ćarmñ Mis Wŭdhǎs! alǎ m t intrprit ɖs inṭrestñ sîḷns. It cnfesz ɖt y hv loñ unḍstd m.”

“No, sr,” craid Ema, “it cnfesz no sć ʈñ. So far fṛm hvñ loñ unḍstd y, I hv bn in a most cmplit err wɖ rspct t yr vyz, tl ɖs momnt. Az t mslf, I am vri sori ɖt y śd hv bn gvñ we t eni fīlñz—Nʈñ cd b farɖr fṛm mî wśz—yr ataćmnt t mî frend Harịt—yr psyt v hr, (psyt, it apird,) gev m gret pleźr, n I hv bn vri rṇstli wśñ y s’xes: bt hd I s’pozd ɖt ś wr nt yr atraẋn t Hārtfīld, I śd srtnli hv ʈt y jujd il in mcñ yr vizits so frīqnt. Am I t b’liv ɖt y hv nvr sòt t rec̣mnd yrslf ptiklrli t Mis Smiʈ?—ɖt y hv nvr ʈt sirịsli v hr?”

“Nvr, madm,” craid h, afruntd in hiz trn: “nvr, I aśur y. I ʈnc sirịsli v Mis Smiʈ!—Mis Smiʈ z a vri gd sort v grl; n I śd b hapi t si hr rspctbli setld. I wś hr xtrimli wel: n, no dǎt, ɖr r men hu mt nt objict t—Evrbdi hz ɖer levl: bt az fr mslf, I am nt, I ʈnc, qt so mć at a los. I nīd nt so toṭli dsper v an īql alayns, az t b adresñ mslf t Mis Smiʈ!—No, madm, mî vizits t Hārtfīld hv bn fr yrslf onli; n ɖ incurijmnt I rsivd—”

“Incurijmnt!—I gv y incurijmnt!—Sr, y hv bn intîrli mstecn in s’pozñ it. I hv sìn y onli az ɖ admîrr v mî frend. In no uɖr lît cd y hv bn mor t m ɖn a comn aqentns. I am xidñli sori: bt it z wel ɖt ɖ mstec endz ẃr it dz. Hd ɖ sem bhevyr cntinyd, Mis Smiʈ mt hv bn léd intu a miscnspśn v yr vyz; nt biyñ awer, probbli, eni mor ɖn mslf, v ɖ vri gret iniqoḷti ẃć y r so snṣbl v. Bt, az it z, ɖ dis’pôntmnt z sngl, n, I trust, wl nt b lastñ. I hv no ʈts v matriṃni at preznt.”

H wz tù angri t se anɖr wrd; hr manr tù dsîdd t invît supḷceśn; n in ɖs stet v swelñ rzntmnt, n ḿć̣li dīp mortif̣ceśn, ɖe hd t cntiny tgɖr a fy minits longr, fr ɖ firz v Mr. Wŭdhǎs hd cnfînd ɖm t a ft-pes. F ɖr hd nt bn so mć angr, ɖr wd hv bn despṛt ōcẉdnis; bt ɖer stretfwd imośnz left no rūm fr ɖ litl zigzagz v imbaṛsmnt. Wɖt nwñ ẃn ɖ carij trnd intu Vic̣rij Len, or ẃn it stopt, ɖe faund ɖmslvz, ol at wns, at ɖ dor v hiz hǎs; n h wz ǎt bfr anɖr siḷbl pást.—Ema ɖen flt it indispnsbl t wś him a gd nît. Ɖ complimnt wz jst rtrnd, coldli n prǎdli; n, undr indiscrîbbl iṛteśn v spirits, ś wz ɖen cnveid t Hārtfīld.

Ɖr ś wz welcmd, wɖ ɖ utmost dlît, bî hr faɖr, hu hd bn tremḅlñ fr ɖ denjrz v a solitri drîv fṛm Vic̣rij Len—trnñ a cornr ẃć h cd nvr ber t ʈnc v—n in strenj handz—a mir comn coćmn—no Jemz; n ɖr it sīmd az f hr rtrn onli wr wontd t mc evrʈñ g wel: fr Mr. Jon Naitli, aśemd v hiz il hymr, wz nǎ ol cîndnis n atnśn; n so ptiklrli s’lisiṭs fr ɖ cumf̣t v hr faɖr, az t sīm—f nt qt redi t jôn him in a besn v gruwl—prf̣cli snṣbl v its biyñ xidñli holsm; n ɖ de wz cncludñ in pīs n cumf̣t t ol ɖer litl parti, xpt hrslf.—Bt hr mînd hd nvr bn in sć prtbeśn; n it nīdd a vri stroñ ef̣t t apir atntiv n ćirfl tl ɖ yźl aur v seṗretñ alaud hr ɖ rlif v qayt rfleẋn.


___

Ɖ

her wz crld, n ɖ meid snt awe, n Ema sat dǎn t ʈnc n b mizṛbl.—It wz a rećid biznis indd!—Sć an oṿʈro v evrʈñ ś hd bn wśñ fr!—Sć a dveḷpmnt v evrʈñ most unwelcm!—Sć a blo fr Harịt!—ɖt wz ɖ wrst v ol. Evri part v it bròt pen n hymilieśn, v sm sort or uɖr; bt, cmperd wɖ ɖ īvl t Harịt, ol wz lît; n ś wd gladli hv sbmitd t fīl yt mor mstecn—mor in err—mor dsgrest bî msjujmnt, ɖn ś acć̣li wz, cd ɖ ifcts v hr blundrz hv bn cnfînd t hrslf.

“F I hd nt pswedd Harịt intu lîcñ ɖ man, I cd hv bòrn enʈñ. H mt hv dubld hiz prizumśn t m—bt pur Harịt!”

Hǎ ś cd hv bn so dsivd!—H pṛtstd ɖt h hd nvr ʈt sirịsli v Harịt—nvr! Ś lct bac az wel az ś cd; bt it wz ol cnfyźn. Ś hd tecn p ɖ îdīa, ś s’pozd, n md evrʈñ bnd t it. Hiz manrz, hvr, mst hv bn unmarct, weṿrñ, dybịs, or ś cd nt hv bn so msléd.

Ɖ picćr!—Hǎ īgr h hd bn abt ɖ picćr!—n ɖ ś’red!—n an hundṛd uɖr srcmstansz;—hǎ clirli ɖe hd sīmd t pônt at Harịt. T b śr, ɖ ś’red, wɖ its “redi wit”—bt ɖen ɖ “soft îz”—in fact it sūtd nɖr; it wz a jumbl wɖt test or truʈ. Hu cd hv sìn ʈru sć ʈic-hedd nonsns?

Srtnli ś hd ofn, ispeṣ́li v lêt, ʈt hiz manrz t hrslf uņessṛli gaḷnt; bt it hd pást az hiz we, az a mir err v jujmnt, v nolij, v test, az wn prūf amñ uɖrz ɖt h hd nt olwz livd in ɖ bst ssayti, ɖt wɖ ol ɖ jntlnis v hiz adres, tru eligns wz smtmz wontñ; bt, tl ɖs vri de, ś hd nvr, fr an instnt, sspctd it t mīn enʈñ bt gretfl rspct t hr az Harịt’s frend.

T Mr. Jon Naitli wz ś indétd fr hr frst îdīa on ɖ subjict, fr ɖ frst start v its posbiḷti. Ɖr wz no dnayñ ɖt ɖoz bruɖrz hd peṇtreśn. Ś rmembrd ẃt Mr. Naitli hd wns sd t hr abt Mr. Eltn, ɖ cōśn h hd gvn, ɖ cnviẋn h hd pṛfest ɖt Mr. Eltn wd nvr mari indiscritli; n bluśt t ʈnc hǎ mć truwr a nolij v hiz caṛctr hd bn ɖr śoun ɖn eni ś hd rīćt hrslf. It wz dredf̣li morṭfayñ; bt Mr. Eltn wz pruvñ himslf, in mni rspcts, ɖ vri rvrs v ẃt ś hd mnt n b’livd him; prǎd, asymñ, cnsitd; vri fl v hiz ǒn clemz, n litl cnsrnd abt ɖ fīlñz v uɖrz.

Contrri t ɖ yźl cors v ʈñz, Mr. Eltn’z wontñ t pe hiz adresz t hr hd sunc him in hr opińn. Hiz pṛfeśnz n hiz pṛpozlz dd him no srvis. Ś ʈt nʈñ v hiz ataćmnt, n wz insultd bî hiz hops. H wontd t mari wel, n hvñ ɖ aṛgns t rêz hiz îz t hr, pritndd t b in luv; bt ś wz prf̣cli īzi az t hiz nt suf̣rñ eni dis’pôntmnt ɖt nīd b cerd fr. Ɖr hd bn no riyl afẋn îɖr in hiz lanḡj or manrz. Saiz n fîn wrdz hd bn gvn in abundns; bt ś cd hardli dvîz eni set v xpreśnz, or fansi eni ton v vôs, les alaid wɖ riyl luv. Ś nīd nt trubl hrslf t piti him. H onli wontd t agrandîz n inrić himslf; n f Mis Wŭdhǎs v Hārtfīld, ɖ éres v ʈrti ʈǎznd pǎndz, wr nt qt so īẓli obtend az h hd fansid, h wd sn trî fr Mis Smbdi-Els wɖ twenti, or wɖ ten.

Bt—ɖt h śd tōc v incurijmnt, śd cnsidr hr az awer v hiz vyz, axptñ hiz atnśnz, mīnñ (in śort), t mari him!—śd s’poz himslf hr īql in cnẋn or mînd!—lc dǎn upn hr frend, so wel unḍstandñ ɖ gṛdeśnz v ranc b’lo him, n b so blînd t ẃt rouz abv, az t fansi himslf śowñ no prizumśn in adresñ hr!—It wz most pṛvocñ.

Phps it wz nt fer t xpct him t fīl hǎ vri mć h wz hr infirịr in taḷnt, n ol ɖ elignsiz v mînd. Ɖ vri wont v sć iqoḷti mt privnt hiz pspśn v it; bt h mst nǒ ɖt in fortyn n consiqns ś wz gretli hiz s’pirịr. H mst nǒ ɖt ɖ Wŭdhǎsz hd bn setld fr sevṛl jeṇreśnz at Hārtfīld, ɖ yungr branć v a vri enćnt faṃli—n ɖt ɖ Eltnz wr nbdi. Ɖ landd proṗti v Hārtfīld srtnli wz incnsidṛbl, biyñ bt a sort v noć in ɖ Donwél Abi istet, t ẃć ol ɖ rest v Hîḅri b’loñd; bt ɖer fortyn, fṛm uɖr sorsz, wz sć az t mc ɖm scersli secnḍri t Donwél Abi itslf, in evri uɖr cnd v consiqns; n ɖ Wŭdhǎsz hd loñ hld a hî ples in ɖ cnsiḍreśn v ɖ nebrhd ẃć Mr. Eltn hd frst entrd nt tū yirz ago, t mc hiz we az h cd, wɖt eni alaynsz bt in tred, or enʈñ t rec̣mnd him t notis bt hiz sićueśn n hiz sviḷti.—Bt h hd fansid hr in luv wɖ him; ɖt evidntli mst hv bn hiz dpndns; n aftr revñ a litl abt ɖ sīmñ incngruwti v jntl manrz n a cnsitd hed, Ema wz oblîjd in comn oṇsti t stop n admit ɖt hr ǒn bhevyr t him hd bn so cmplesnt n oblîjñ, so fl v crṭsi n atnśn, az (s’pozñ hr riyl motiv unṗsivd) mt woṛnt a man v ordnri obẓveśn n delic̣si, lîc Mr. Eltn, in fansiyñ himslf a vri dsîdd feṿrit. F ś hd so misintrpṛtd hiz fīlñz, ś hd litl rît t wundr ɖt h, wɖ slf-inṭrest t blînd him, śd hv mstecn hrz.

Ɖ frst err n ɖ wrst lei at hr dor. It wz fūliś, it wz roñ, t tec so activ a part in brññ eni tū ppl tgɖr. It wz advnćrñ tù far, asymñ tù mć, mcñ lît v ẃt òt t b sirịs, a tric v ẃt òt t b simpl. Ś wz qt cnsrnd n aśemd, n rzolvd t d sć ʈñz no mor.

“Hir hv I,” sd ś, “acć̣li tōct pur Harịt intu biyñ vri mć ataćt t ɖs man. Ś mt nvr hv ʈt v him bt fr m; n srtnli nvr wd hv ʈt v him wɖ hop, f I hd nt aśurd hr v hiz ataćmnt, fr ś z az modist n humbl az I yst t ʈnc him. Ǒ! ɖt I hd bn saṭsfaid wɖ pswedñ hr nt t axpt yuñ Martin. Ɖr I wz qt rît. Ɖt wz wel dn v m; bt ɖr I śd hv stopt, n left ɖ rest t tîm n ćans. I wz intṛdysñ hr intu gd cumṗni, n gvñ hr ɖ oṗtyṇti v plizñ smwn wrʈ hvñ; I òt nt t hv atmtd mor. Bt nǎ, pur grl, hr pīs z cut p fr sm tîm. I hv bn bt haf a frend t hr; n f ś wr nt t fīl ɖs dis’pôntmnt so vri mć, I am śr I hv nt an îdīa v enbdi els hu wd b at ol dzîṛbl fr hr;—Wiłm Cǒx—Ǒ! no, I cd nt indyr Wiłm Cǒx—a prt yuñ loyr.”

Ś stopt t bluś n laf at hr ǒn rlaps, n ɖen rzymd a mor sirịs, mor dspiṛtñ cojteśn upn ẃt hd bn, n mt b, n mst b. Ɖ dstresñ xpḷneśn ś hd t mc t Harịt, n ol ɖt pur Harịt wd b suf̣rñ, wɖ ɖ ōcẉdnis v fyćr mītñz, ɖ dificltiz v cntinywñ or discntinywñ ɖ aqentns, v sbdywñ fīlñz, cnsilñ rzntmnt, n avôdñ eclā, wr inuf t okpî hr in most unmrʈfl rfleẋnz sm tîm longr, n ś wnt t bed at last wɖ nʈñ setld bt ɖ cnviẋn v hr hvñ blundrd most dredf̣li.

T yʈ n naćṛl ćirflnis lîc Ema’z, ɖo undr temprri glūm at nît, ɖ rtrn v de wl hardli fel t brñ rtrn v spirits. Ɖ yʈ n ćirflnis v mornñ r in hapi anaḷji, n v pǎrfl oṗreśn; n f ɖ dstres b nt pôńnt inuf t cīp ɖ îz unclozd, ɖe wl b śr t opn t snseśnz v sofnd pen n brîtr hop.

Ema got p on ɖ moro mor dspozd fr cumf̣t ɖn ś hd gn t bed, mor redi t si alivieśnz v ɖ īvl bfr hr, n t dpnd on gtñ tolṛbli ǎt v it.

It wz a gret conṣleśn ɖt Mr. Eltn śd nt b riyli in luv wɖ hr, or so ptiklrli emịbl az t mc it śocñ t dis’pônt him—ɖt Harịt’s nećr śd nt b v ɖt s’pirịr sort in ẃć ɖ fīlñz r most akt n rtntiv—n ɖt ɖr cd b no nseṣti fr enbdi’z nwñ ẃt hd pást xpt ɖ ʈri prinsiplz, n ispeṣ́li fr hr faɖr’z biyñ gvn a momnt’s unīzinis abt it.

Ɖz wr vri ćirñ ʈts; n ɖ sît v a gret dīl v sno on ɖ grǎnd dd hr frɖr srvis, fr enʈñ wz welcm ɖt mt jusṭfî ɖer ol ʈri biyñ qt asundr at preznt.

Ɖ weɖr wz most fevṛbl fr hr; ɖo Crisṃs De, ś cd nt g t ćrć. Mr. Wŭdhǎs wd hv bn mizṛbl hd hiz dōtr atmtd it, n ś wz ɖrfr sef fṛm îɖr xîtñ or rsivñ unpleznt n most unsūṭbl îdīaz. Ɖ grǎnd cuvrd wɖ sno, n ɖ atṃsfir in ɖt unsetld stet btwn frost n ʈw, ẃć z v ol uɖrz ɖ most unfrendli fr x’sîz, evri mornñ bginñ in ren or sno, n evri īvnñ setñ in t frīz, ś wz fr mni dez a most onṛbl priznr. No inṭcors wɖ Harịt poṣbl bt bî not; no ćrć fr hr on Súnde eni mor ɖn on Crisṃs De; n no nīd t fînd xksz fr Mr. Eltn’z absntñ himslf.

It wz weɖr ẃć mt ferli cnfîn evrbdi at hom; n ɖo ś hopt n b’livd him t b riyli tecñ cumf̣t in sm ssayti or uɖr, it wz vri pleznt t hv hr faɖr so wel saṭsfaid wɖ hiz biyñ ol alon in hiz ǒn hǎs, tù wîz t str ǎt; n t hír him se t Mr. Naitli, hūm no weɖr cd cīp intîrli fṛm ɖm,—

“Ā! Mr. Naitli, ẃ d nt y ste at hom lîc pur Mr. Eltn?”

Ɖz dez v cnfînmnt wd hv bn, bt fr hr prîṿt pplex̣tiz, rmarcbli cumftbl, az sć s’cluźn xacli sūtd hr bruɖr, huz fīlñz mst olwz b v gret importns t hiz cmpańnz; n h hd, bsdz, so ʈuṛli clird of hiz il hymr at Randlz, ɖt hiz amịblnis nvr feld him jrñ ɖ rest v hiz ste at Hārtfīld. H wz olwz agriybl n oblîjñ, n spīcñ plezntli v evrbdi. Bt wɖ ol ɖ hops v ćirflnis, n ol ɖ preznt cumf̣t v dle, ɖr wz stl sć an īvl haññ ovr hr in ɖ aur v xpḷneśn wɖ Harịt, az md it imposbl fr Ema t b evr prf̣cli at īz.


___

M

r. n Msz. Jon Naitli wr nt dtend loñ at Hārtfīld. Ɖ weɖr sn impruvd inuf fr ɖoz t muv hu mst muv; n Mr. Wŭdhǎs hvñ, az yźl, traid t pswed hiz dōtr t ste bhnd wɖ ol hr ćildṛn, wz oblîjd t si ɖ hol parti set of, n rtrn t hiz lamnteśnz ovr ɖ desṭni v pur Iẓbela;—ẃć pur Iẓbela, pasñ hr lîf wɖ ɖoz ś dǒtd on, fl v ɖer merits, blînd t ɖer fōlts, n olwz iṇsntli bizi, mt hv bn a modl v rît feṃnin hapinis.

Ɖ īvnñ v ɖ vri de on ẃć ɖe wnt bròt a not fṛm Mr. Eltn t Mr. Wŭdhǎs, a loñ, sivl, seṛmońs not, t se, wɖ Mr. Eltn’z bst complimnts, “ɖt h wz pṛpozñ t līv Hîḅri ɖ folowñ mornñ in hiz we t Baʈ; ẃr, in cmplayns wɖ ɖ presñ intritiz v sm frendz, h hd ingejd t spend a fy wīcs, n vri mć rgretd ɖ imposbiḷti h wz undr, fṛm verịs srcmstansz v weɖr n biznis, v tecñ a prsnl līv v Mr. Wŭdhǎs, v huz frendli sviḷtiz h śd evr rten a gretfl sns—n hd Mr. Wŭdhǎs eni cmandz, śd b hapi t atnd t ɖm.”

Ema wz most agriybli s’prîzd.—Mr. Eltn’z absns jst at ɖs tîm wz ɖ vri ʈñ t b dzîrd. Ś admîrd him fr cntrîvñ it, ɖo nt ebl t gv him mć credit fr ɖ manr in ẃć it wz anǎnst. Rzntmnt cd nt hv bn mor plenli spocn ɖn in a sviḷti t hr faɖr, fṛm ẃć ś wz so pôntidli xcludd. Ś hd nt īvn a śer in hiz oṗnñ complimnts.—Hr nem wz nt mnśnd;—n ɖr wz so strîcñ a ćenj in ol ɖs, n sć an il-jujd s’lemṇti v līvtecñ in hiz gresfl acnolijmnts, az ś ʈt, at frst, cd nt iscep hr faɖr’z sspiśn.

It dd, hvr.—Hr faɖr wz qt tecn p wɖ ɖ s’prîz v so sudn a jrni, n hiz firz ɖt Mr. Eltn mt nvr gt sefli t ɖ end v it, n sw nʈñ xtrordnri in hiz lanḡj. It wz a vri ysfl not, fr it s’plaid ɖm wɖ freś matr fr ʈt n convseśn jrñ ɖ rest v ɖer lonli īvnñ. Mr. Wŭdhǎs tōct ovr hiz alarmz, n Ema wz in spirits t pswed ɖm awe wɖ ol hr yźl promttyd.

Ś nǎ rzolvd t cīp Harịt no longr in ɖ darc. Ś hd rīzn t b’liv hr nirli rcuvrd fṛm hr cold, n it wz dzîṛbl ɖt ś śd hv az mć tîm az poṣbl fr gtñ ɖ betr v hr uɖr cmplent bfr ɖ jntlmn’z rtrn. Ś wnt t Msz. Godard’z acordñli ɖ vri nxt de, t unḍgo ɖ nesṣri penns v cḿṇceśn; n a svir wn it wz.—Ś hd t dstrô ol ɖ hops ẃć ś hd bn so industrịsli fīdñ—t apir in ɖ ungreśs caṛctr v ɖ wn prifŕd—n acnolij hrslf grosli mstecn n mis-jujñ in ol hr îdīaz on wn subjict, ol hr obẓveśnz, ol hr cnviẋnz, ol hr prof̣siz fr ɖ last six wīcs.

Ɖ cnfeśn cmplitli rnyd hr frst śem—n ɖ sît v Harịt’s tirz md hr ʈnc ɖt ś śd nvr b in ćaṛti wɖ hrslf agn.

Harịt bòr ɖ intelijns vri wel—blemñ nbdi—n in evrʈñ tsṭfayñ sć an injenẏsnis v disṗziśn n loli opińn v hrslf, az mst apir wɖ ptiklr advantij at ɖt momnt t hr frend.

Ema wz in ɖ hymr t valy simpliṣti n moḍsti t ɖ utmost; n ol ɖt wz emịbl, ol ɖt òt t b ataćñ, sīmd on Harịt’s sîd, nt hr ǒn. Harịt dd nt cnsidr hrslf az hvñ enʈñ t cmplen v. Ɖ afẋn v sć a man az Mr. Eltn wd hv bn tù gret a dstñśn.—Ś nvr cd hv dzrvd him—n nbdi bt so parśl n cînd a frend az Mis Wŭdhǎs wd hv ʈt it poṣbl.

Hr tirz fél abundntli—bt hr grīf wz so trūli artlis, ɖt no digṇti cd hv md it mor rspctbl in Ema’z îz—n ś lisnd t hr n traid t cnsol hr wɖ ol hr hart n unḍstandñ—riyli fr ɖ tîm cnvinst ɖt Harịt wz ɖ s’pirịr crīćr v ɖ tū—n ɖt t rzmbl hr wd b mor fr hr ǒn welfér n hapinis ɖn ol ɖt jīńs or intelijns cd d.

It wz rɖr tù lêt in ɖ de t set abt biyñ simpl-mîndd n ignṛnt; bt ś left hr wɖ evri prīvịs reẓluśn cnfrmd v biyñ humbl n dscrit, n rpresñ imaɉneśn ol ɖ rest v hr lîf. Hr secnd dyti nǎ, infirịr onli t hr faɖr’z clemz, wz t pṛmot Harịt’s cumf̣t, n indevr t pruv hr ǒn afẋn in sm betr meʈ̇d ɖn bî mać-mcñ. Ś got hr t Hārtfīld, n śoud hr ɖ most unvẹriyñ cîndnis, strîvñ t okpî n aḿz hr, n bî bcs n convseśn, t drîv Mr. Eltn fṛm hr ʈts.

Tîm, ś ń, mst b alaud fr ɖs biyñ ʈuṛli dn; n ś cd s’poz hrslf bt an indifṛnt juj v sć matrz in jenṛl, n vri inadiqt t simṗʈîz in an ataćmnt t Mr. Eltn in ptiklr; bt it sīmd t hr rīzṇbl ɖt at Harịt’s ej, n wɖ ɖ intîr xtñśn v ol hop, sć a progres mt b md twdz a stet v cmpoźr bî ɖ tîm v Mr. Eltn’z rtrn, az t alǎ ɖm ol t mīt agn in ɖ comn rūtīn v aqentns, wɖt eni denjr v btreyñ sntimnts or incrisñ ɖm.

Harịt dd ʈnc him ol pfẋn, n mntend ɖ non-xistns v enbdi īql t him in prsn or gdnis—n dd, in truʈ, pruv hrslf mor reẓlutli in luv ɖn Ema hd fsin; bt yt it apird t hr so naćṛl, so inevitbl t strîv agnst an incḷneśn v ɖt sort unriqîtd, ɖt ś cd nt comprihnd its cntinywñ vri loñ in īql fors.

F Mr. Eltn, on hiz rtrn, md hiz ǒn indifṛns az evidnt n indybitbl az ś cd nt dǎt h wd añśsli d, ś cd nt imajin Harịt’s psistñ t ples hr hapinis in ɖ sît or ɖ rec̣leẋn v him.

Ɖer biyñ fixt, so abṣlutli fixt, in ɖ sem ples, wz bad fr ć, fr ol ʈri. Nt wn v ɖm hd ɖ pǎr v rmuvl, or v ifctñ eni mtirịl ćenj v ssayti. Ɖe mst incǎntr ć uɖr, n mc ɖ bst v it.

Harịt wz farɖr unforćṇt in ɖ ton v hr cmpańnz at Msz. Godard’z; Mr. Eltn biyñ ɖ aḍreśn v ol ɖ tīćrz n gret grlz in ɖ scūl; n it mst b at Hārtfīld onli ɖt ś cd hv eni ćans v hírñ him spocn v wɖ cūlñ moḍreśn or rpeḷnt truʈ. Ẃr ɖ wūnd hd bn gvn, ɖr mst ɖ kr b faund f enẃr; n Ema flt ɖt, tl ś sw hr in ɖ we v kr, ɖr cd b no tru pīs fr hrslf.


___

M

r. Franc Ćrćl dd nt cm. Ẃn ɖ tîm pṛpozd drù nir, Msz. Wsṭn’z firz wr jusṭfaid in ɖ arîvl v a letr v xks. Fr ɖ preznt, h cd nt b sperd, t hiz “vri gret mortif̣ceśn n rgret; bt stl h lct fwd wɖ ɖ hop v cmñ t Randlz at no distnt pirịd.”

Msz. Wsṭn wz xidñli dis’pôntd—mć mor dis’pôntd, in fact, ɖn hr huzbnd, ɖo hr dpndns on siyñ ɖ yuñ man hd bn so mć mor sobr: bt a sanḡn tmpr, ɖo fr evr xpctñ mor gd ɖn ocŕz, dz nt olwz pe fr its hops bî eni pṛporśṇt dpreśn. It sn flîz ovr ɖ preznt fełr, n bginz t hop agn. Fr haf an aur Mr. Wsṭn wz s’prîzd n sori; bt ɖen h bgan t psiv ɖt Franc’s cmñ tū or ʈri munʈs lêtr wd b a mć betr plan; betr tîm v yir; betr weɖr; n ɖt h wd b ebl, wɖt eni dǎt, t ste cnsidṛbli longr wɖ ɖm ɖn f h hd cm snr.

Ɖz fīlñz rapidli rstord hiz cumf̣t, ẃl Msz. Wsṭn, v a mor aprihnsiv disṗziśn, fōrsw nʈñ bt a reṗtiśn v xksz n dlez; n aftr ol hr cnsrn fr ẃt hr huzbnd wz t sufr, sufrd a gret dīl mor hrslf.

Ema wz nt at ɖs tîm in a stet v spirits t cer riyli abt Mr. Franc Ćrćl’z nt cmñ, xpt az a dis’pôntmnt at Randlz. Ɖ aqentns at preznt hd no ćarm fr hr. Ś wontd, rɖr, t b qayt, n ǎt v tmteśn; bt stl, az it wz dzîṛbl ɖt ś śd apir, in jenṛl, lîc hr yźl slf, ś tc cer t xpres az mć inṭrest in ɖ srcmstans, n entr az wormli intu Mr. n Msz. Wsṭn’z dis’pôntmnt, az mt naćṛli b’loñ t ɖer frendśp.

Ś wz ɖ frst t anǎns it t Mr. Naitli; n xclemd qt az mć az wz nesṣri, (or, biyñ actñ a part, phps rɖr mor,) at ɖ conduct v ɖ Ćrćlz, in cīpñ him awe. Ś ɖen pṛsidd t se a gd dīl mor ɖn ś flt, v ɖ advantij v sć an adiśn t ɖer cnfînd ssayti in Suri; ɖ pleźr v lcñ at smbdi ny; ɖ gāḷde t Hîḅri intîr, ẃć ɖ sît v him wd hv md; n endñ wɖ rfleẋnz on ɖ Ćrćlz agn, faund hrslf d’recli involvd in a dis’grīmnt wɖ Mr. Naitli; n, t hr gret aḿzmnt, psivd ɖt ś wz tecñ ɖ uɖr sîd v ɖ qsćn fṛm hr riyl opińn, n mcñ ys v Msz. Wsṭn’z arğmnts agnst hrslf.

“Ɖ Ćrćlz r vri lîcli in fōlt,” sd Mr. Naitli, cūli; “bt I der se h mt cm f h wd.”

“I d nt nǒ ẃ y śd se so. H wśz xidñli t cm; bt hiz uncl n ānt wl nt sper him.”

“I canot b’liv ɖt h hz nt ɖ pǎr v cmñ, f h md a pônt v it. It z tù unlîcli, fr m t b’liv it wɖt prūf.”

“Hǎ od y r! Ẃt hz Mr. Franc Ćrćl dn, t mc y s’poz him sć an uņaćṛl crīćr?”

“I am nt s’pozñ him at ol an uņaćṛl crīćr, in sspctñ ɖt h me hv lrnt t b abv hiz cnẋnz, n t cer vri litl fr enʈñ bt hiz ǒn pleźr, fṛm livñ wɖ ɖoz hu hv olwz set him ɖ xampl v it. It z a gret dīl mor naćṛl ɖn wn cd wś, ɖt a yuñ man, bròt p bî ɖoz hu r prǎd, l’gźurịs, n slfiś, śd b prǎd, l’gźurịs, n slfiś tù. F Franc Ćrćl hd wontd t si hiz faɖr, h wd hv cntrîvd it btwn Sptmbr n Jańri. A man at hiz ej—ẃt z h?—ʈri or for-n-twenti—canot b wɖt ɖ mīnz v dwñ az mć az ɖt. It z imposbl.”

“Ɖt’s īẓli sd, n īẓli flt bî y, hu hv olwz bn yr ǒn mastr. Y r ɖ wrst juj in ɖ wrld, Mr. Naitli, v ɖ dificltiz v dpndns. Y d nt nǒ ẃt it z t hv tmprz t manij.”

“It z nt t b cnsivd ɖt a man v ʈri or for-n-twenti śd nt hv liḅti v mînd or lim t ɖt amǎnt. H canot wont muni—h canot wont leźr. W nǒ, on ɖ contrri, ɖt h hz so mć v bʈ, ɖt h z glad t gt rid v ɖm at ɖ îdlist hōnts in ɖ cñdm. W hír v him fr evr at sm wōṭrñples or uɖr. A litl ẃl ago, h wz at Weṃʈ. Ɖs pruvz ɖt h cn līv ɖ Ćrćlz.”

“Yes, smtmz h cn.”

“N ɖoz tîmz r ẃnvr h ʈncs it wrʈ hiz ẃl; ẃnvr ɖr z eni tmteśn v pleźr.”

“It z vri unfer t juj v enbdi’z conduct, wɖt an intiṃt nolij v ɖer sićueśn. Nbdi, hu hz nt bn in ɖ intirịr v a faṃli, cn se ẃt ɖ dificltiz v eni indivijl v ɖt faṃli me b. W òt t b aqentd wɖ Enscm, n wɖ Msz. Ćrćl’z tmpr, bfr w pritnd t dsîd upn ẃt hr nefy cn d. H me, at tîmz, b ebl t d a gret dīl mor ɖn h cn at uɖrz.”

“Ɖr z wn ʈñ, Ema, ẃć a man cn olwz d, f h ćuzz, n ɖt z, hiz dyti; nt bî mnuṿrñ n finesñ, bt bî vigr n reẓluśn. It z Franc Ćrćl’z dyti t pe ɖs atnśn t hiz faɖr. H nz it t b so, bî hiz proṃsz n meṣjz; bt f h wśt t d it, it mt b dn. A man hu flt rîtli wd se at wns, simpli n reẓlutli, t Msz. Ćrćl—‘Evri sacṛfîs v mir pleźr y wl olwz fînd m redi t mc t yr cnvińns; bt I mst g n si mî faɖr imīɉtli. I nǒ h wd b hrt bî mî felñ in sć a marc v rspct t him on ɖ preznt oceźn. I śl, ɖrfr, set of tmoro.’—F h wd se so t hr at wns, in ɖ ton v dsiźn bcmñ a man, ɖr wd b no opziśn md t hiz gwñ.”

“No,” sd Ema, lafñ; “bt phps ɖr mt b sm md t hiz cmñ bac agn. Sć lanḡj fr a yuñ man intîrli dpndnt, t yz!—Nbdi bt y, Mr. Naitli, wd imajin it poṣbl. Bt y hv nt an îdīa v ẃt z reqzit in sićueśnz d’recli oṗzit t yr ǒn. Mr. Franc Ćrćl t b mcñ sć a spīć az ɖt t ɖ uncl n ānt, hu hv bròt him p, n r t pṛvîd fr him!—Standñ p in ɖ midl v ɖ rūm, I s’poz, n spīcñ az lǎd az h cd!—Hǎ cn y imajin sć conduct practicbl?”

“Dpnd upn it, Ema, a snṣbl man wd fînd no dificlti in it. H wd fīl himslf in ɖ rît; n ɖ decḷreśn—md, v cors, az a man v sns wd mc it, in a propr manr—wd d him mor gd, rêz him hayr, fix hiz inṭrest strongr wɖ ɖ ppl h dpndd on, ɖn ol ɖt a lîn v śifts n xpīdịnts cn evr d. Rspct wd b add t afẋn. Ɖe wd fīl ɖt ɖe cd trust him; ɖt ɖ nefy hu hd dn rîtli bî hiz faɖr, wd d rîtli bî ɖm; fr ɖe nǒ, az wel az h dz, az wel az ol ɖ wrld mst nǒ, ɖt h òt t pe ɖs vizit t hiz faɖr; n ẃl mīnli xrtñ ɖer pǎr t dle it, r in ɖer hārts nt ʈncñ ɖ betr v him fr sbmitñ t ɖer ẃimz. Rspct fr rît conduct z flt bî evrbdi. F h wd act in ɖs sort v manr, on prínsipl, cnsistntli, reğlrli, ɖer litl mîndz wd bnd t hiz.”

“I rɖr dǎt ɖt. Y r vri fond v bndñ litl mîndz; bt ẃr litl mîndz b’loñ t rić ppl in oʈoṛti, I ʈnc ɖe hv a nac v swelñ ǎt, tl ɖe r qt az unmaniɉbl az gret wnz. I cn imajin, ɖt f y, az y r, Mr. Naitli, wr t b trnsportd n plest ol at wns in Mr. Franc Ćrćl’z sićueśn, y wd b ebl t se n d jst ẃt y hv bn rec̣mndñ fr him; n it mt hv a vri gd ifct. Ɖ Ćrćlz mt nt hv a wrd t se in rtrn; bt ɖen, y wd hv no habits v rli obīdịns n loñ obzrvns t brec ʈru. T him hu hz, it mt nt b so īzi t brst fʈ at wns intu prfict indipndns, n set ol ɖer clemz on hiz grattyd n rgard at nòt. H me hv az stroñ a sns v ẃt wd b rît, az y cn hv, wɖt biyñ so īql, undr ptiklr srcmstansz, t act p t it.”

“Ɖen it wd nt b so stroñ a sns. F it feld t pṛdys īql xrśn, it cd nt b an īql cnviẋn.”

“Ǒ, ɖ difṛns v sićueśn n habit! I wś y wd trî t unḍstand ẃt an emịbl yuñ man me b lîcli t fīl in d’recli opozñ ɖoz, hūm az ćîld n bô h hz bn lcñ p t ol hiz lîf.”

“Ǎr emịbl yuñ man z a vri wìc yuñ man, f ɖs b ɖ frst oceźn v hiz cariyñ ʈru a reẓluśn t d rît agnst ɖ wl v uɖrz. It òt t hv bn a habit wɖ him bî ɖs tîm, v folowñ hiz dyti, instd v cnsultñ xpīdịnsi. I cn alǎ fr ɖ firz v ɖ ćîld, bt nt v ɖ man. Az h bcem raśnl, h òt t hv rǎzd himslf n śecn of ol ɖt wz unwrɖi in ɖer oʈoṛti. H òt t hv opozd ɖ frst atmt on ɖer sîd t mc him slît hiz faɖr. Hd h bgun az h òt, ɖr wd hv bn no dificlti nǎ.”

“W śl nvr agri abt him,” craid Ema; “bt ɖt z nʈñ xtrordnri. I hv nt ɖ līst îdīa v hiz biyñ a wìc yuñ man: I fīl śr ɖt h z nt. Mr. Wsṭn wd nt b blînd t foli, ɖo in hiz ǒn sun; bt h z vri lîcli t hv a mor yīldñ, cmplayñ, mîld disṗziśn ɖn wd sūt yr nośnz v man’z pfẋn. I der se h hz; n ɖo it me cut him of fṛm sm advantjz, it wl s’kr him mni uɖrz.”

“Yes; ol ɖ advantjz v sitñ stil ẃn h òt t muv, n v līdñ a lîf v mir îdl pleźr, n fansiyñ himslf xtrimli xprt in fîndñ xksz fr it. H cn sit dǎn n rait a fîn fluṛśñ letr, fl v pṛfeśnz n fōlshdz, n pswed himslf ɖt h hz hit upn ɖ vri bst meʈ̇d in ɖ wrld v prizrvñ pīs at hom n privntñ hiz faɖr’z hvñ eni rît t cmplen. Hiz letrz dsgust m.”

“Yr fīlñz r snğlr. Ɖe sīm t saṭsfî evrbdi els.”

“I sspct ɖe d nt saṭsfî Msz. Wsṭn. Ɖe hardli cn saṭsfî a wmn v hr gd sns n qc fīlñz: standñ in a muɖr’z ples, bt wɖt a muɖr’z afẋn t blînd hr. It z on hr acǎnt ɖt atnśn t Randlz z dubli dy, n ś mst dubli fīl ɖ omiśn. Hd ś bn a prsn v consiqns hrslf, h wd hv cm I der se; n it wd nt hv sigṇfaid ẃɖr h dd or no. Cn y ʈnc yr frend bhnd-hand in ɖz sort v cnsiḍreśnz? D y s’poz ś dz nt ofn se ol ɖs t hrslf? No, Ema, yr emịbl yuñ man cn b emịbl onli in Frenć, nt in Ñgliś. H me b vri aimable, hv vri gd manrz, n b vri agriybl; bt h cn hv no Ñgliś delic̣si twdz ɖ fīlñz v uɖr ppl: nʈñ riyli emịbl abt him.”

“Y sīm dtrmind t ʈnc il v him.”

“M!—nt at ol,” rplaid Mr. Naitli, rɖr dsplizd; “I d nt wont t ʈnc il v him. I śd b az redi t acnolij hiz merits az eni uɖr man; bt I hír v nn, xpt ẃt r mirli prsnl; ɖt h z wel-groun n gd-lcñ, wɖ smuɖ, plōẓbl manrz.”

“Wel, f h hv nʈñ els t rec̣mnd him, h wl b a treźr at Hîḅri. W d nt ofn lc upn fîn yuñ men, wel-bréd n agriybl. W mst nt b nîs n asc fr ol ɖ vrćuz intu ɖ bargin. Canot y imajin, Mr. Naitli, ẃt a snseśn hiz cmñ wl pṛdys? Ɖr wl b bt wn subjict ʈrt ɖ paṛśz v Donwél n Hîḅri; bt wn inṭrest—wn objict v krioṣti; it wl b ol Mr. Franc Ćrćl; w śl ʈnc n spīc v nbdi els.”

“Y wl xkz mî biyñ so mć ovr-pǎrd. F I fînd him cnvrsbl, I śl b glad v hiz aqentns; bt f h z onli a ćaṭrñ cocscom, h wl nt okpî mć v mî tîm or ʈts.”

“Mî îdīa v him z, ɖt h cn adapt hiz convseśn t ɖ test v evrbdi, n hz ɖ pǎr az wel az ɖ wś v biyñ yṇvrṣli agriybl. T y, h wl tōc v farmñ; t m, v drw̃ or ḿzic; n so on t evrbdi, hvñ ɖt jenṛl inf̣meśn on ol subjicts ẃć wl inebl him t folo ɖ līd, or tec ɖ līd, jst az pṛprayti me rqîr, n t spīc xtrimli wel on ć; ɖt z mî îdīa v him.”

“N mîn,” sd Mr. Naitli wormli, “z, ɖt f h trn ǎt enʈñ lîc it, h wl b ɖ most insufṛbl felo briɖñ! Ẃt! at ʈri-n-twenti t b ɖ cñ v hiz cumṗni—ɖ gret man—ɖ practist poḷtiśn, hu z t rīd evrbdi’z caṛctr, n mc evrbdi’z taḷnts cndys t ɖ dsple v hiz ǒn s’pirioṛti; t b dspnsñ hiz flaṭriz arnd, ɖt h me mc ol apir lîc fūlz cmperd wɖ himslf! Mî dir Ema, yr ǒn gd sns cd nt indyr sć a pupi ẃn it cem t ɖ pônt.”

“I wl se no mor abt him,” craid Ema, “y trn evrʈñ t īvl. W r bʈ preɉdist; y agnst, I fr him; n w hv no ćans v agriyñ tl h z riyli hir.”

“Preɉdist! I am nt preɉdist.”

“Bt I am vri mć, n wɖt biyñ at ol aśemd v it. Mî luv fr Mr. n Msz. Wsṭn gvz m a dsîdd preɉdis in hiz fevr.”

“H z a prsn I nvr ʈnc v fṛm wn munʈ’s end t anɖr,” sd Mr. Naitli, wɖ a dgri v vxeśn, ẃć md Ema imīɉtli tōc v smʈñ els, ɖo ś cd nt comprihnd ẃ h śd b angri.

T tec a dslîc t a yuñ man, onli bcz h apird t b v a difṛnt disṗziśn fṛm himslf, wz unwrɖi ɖ riyl liḅraḷti v mînd ẃć ś wz olwz yst t acnolij in him; fr wɖ ol ɖ hî opińn v himslf, ẃć ś hd ofn leid t hiz ćarj, ś hd nvr bfr fr a momnt s’pozd it cd mc him unjust t ɖ merit v anɖr.

In Ñspel | FRANKENSTEIN | Mary Shelley

(Frankenstein, or The Modern Prometheus, by Mary Shelley, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.)

CONTENTS

Letrz

Ćaptrz
123456789101112131415161718192021222324


Letr 1

St. Pīṭzbrg, Ds. 11ʈ, 17—

T Msz. Savil, Ñgḷnd

Y wl rjôs t hír ɖt no dzastr hz acumṗnid ɖ cmnsmnt v an enṭprîz ẃć y hv rgardd wɖ sć īvl fōrbodñz. I arîvd hir yesṭde, n mî frst tasc z t aśur mî dir sistr v mî welfér n incrisñ confidns in ɖ s’xes v mî unḍtecñ.

I am olrdi far norʈ v Lundn, n az I wōc in ɖ strīts v Pīṭzbrg, I fīl a cold norɖn brīz ple upn mî ćīcs, ẃć bresz mî nrvz n filz m wɖ dlît. D y unḍstand ɖs fīlñ? Ɖs brīz, ẃć hz travld fṛm ɖ rījnz twdz ẃć I am advansñ, gvz m a fōrtest v ɖoz îsi clîmz. Inspiṛtd bî ɖs wind v promis, mî dêdrīmz bcm mor frvnt n vivid. I trî in ven t b pswedd ɖt ɖ pol z ɖ sīt v frost n deẓleśn; it evr priznts itslf t mî imaɉneśn az ɖ rījn v byti n dlît. Ɖr, Marġrit, ɖ sún z fr evr viẓbl, its brōd disc jst scrtñ ɖ hrîzn n dfyzñ a ppećl splendr. Ɖr—fr wɖ yr līv, mî sistr, I wl pt sm trust in prisidñ naṿgetrz—ɖr sno n frost r baniśt; n, sêlñ ovr a cām sì, w me b woftd t a land s’pasñ in wundrz n in byti evri rījn hiɖrtu dscuvrd on ɖ habitbl glob. Its pṛduẋnz n fīćrz me b wɖt xampl, az ɖ fnoṃna v ɖ hevnli bodiz undǎtidli r in ɖoz undiscuvrd soḷtydz. Ẃt me nt b xpctd in a cuntri v itrnl lît? I me ɖr dscuvr ɖ wundṛs pǎr ẃć atracts ɖ nīdl n me reğlet a ʈǎznd s’lesćl obẓveśnz ɖt rqîr onli ɖs vôij t rendr ɖer sīmñ xntriṣtiz cnsistnt fr evr. I śl seśiet mî ardnt krioṣti wɖ ɖ sît v a part v ɖ wrld nvr bfr viẓtd, n me tréd a land nvr bfr imprintd bî ɖ ft v man. Ɖz r mî intîsmnts, n ɖe r sfiśnt t concr ol fir v denjr or deʈ n t indys m t cmns ɖs l’borịs vôij wɖ ɖ jô a ćîld fīlz ẃn h imbarcs in a litl bot, wɖ hiz hoḷde mêts, on an xpdiśn v dscuṿri p hiz netiv rivr. Bt s’pozñ ol ɖz cnjcćrz t b fōls, y canot cntst ɖ inestiṃbl beṇfit ẃć I śl cnfŕ on ol man-cnd, t ɖ last jeṇreśn, bî dscuṿrñ a pasij nir ɖ pol t ɖoz cuntriz, t rīć ẃć at preznt so mni munʈs r reqzit; or bî aṣtenñ ɖ sīcrit v ɖ magnit, ẃć, f at ol poṣbl, cn onli b ifctd bî an unḍtecñ sć az mîn.

Ɖz rfleẋnz hv dspeld ɖ ajteśn wɖ ẃć I bgan mî letr, n I fīl mî hart glo wɖ an inʈyziazm ẃć eḷvets m t hevn, fr nʈñ cntribyts so mć t tranqlîz ɖ mînd az a stedi prṗs—a pônt on ẃć ɖ soul me fix its inṭlecćl î. Ɖs xpdiśn hz bn ɖ feṿrit drīm v mî rli yirz. I hv réd wɖ ardr ɖ acǎnts v ɖ verịs voyjz ẃć hv bn md in ɖ prospect v arîvñ at ɖ Norʈ Psific Ośn ʈru ɖ sìz ẃć srǎnd ɖ pol. Y me rmembr ɖt a hisṭri v ol ɖ voyjz md fr prṗsz v dscuṿri cmpozd ɖ hol v ǎr gd Uncl Toṃs’ lîbrri. Mî edyceśn wz nglectd, yt I wz paśṇtli fond v rīdñ. Ɖz volymz wr mî studi de n nît, n mî fmiliaṛti wɖ ɖm incrist ɖt rgret ẃć I hd flt, az a ćîld, on lrnñ ɖt mî faɖr’z dayñ injuñśn hd fbidn mî uncl t alǎ m t imbarc in a sìfẹrñlîf.

Ɖz viźnz fedd ẃn I p’ruzd, fr ɖ frst tîm, ɖoz powts huz ifyźnz intranst mî soul n liftd it t hevn. I olso bcem a powt n fr wn yir livd in a paṛdîs v mî ǒn crieśn; I imajind ɖt I olso mt obten a nīś in ɖ templ ẃr ɖ nemz v Homr n Śecspir r conṣcretd. Y r wel aqentd wɖ mî fełr n hǎ heṿli I bòr ɖ dis’pôntmnt. Bt jst at ɖt tîm I inheṛtd ɖ fortyn v mî cuzn, n mî ʈts wr trnd intu ɖ ćanl v ɖer rlịr bnt.

Six yirz hv pást sins I rzolvd on mî preznt unḍtecñ. I cn, īvn nǎ, rmembr ɖ aur fṛm ẃć I dedcetd mslf t ɖs gret enṭprîz. I cmnst bî inyrñ mî bodi t hardśp. I acumṗnid ɖ ẃelfiśrz on sevṛl xṗdiśnz t ɖ Norʈ Sì; I voḷntṛli indyrd cold, famin, ʈrst, n wont v slīp; I ofn wrct hardr ɖn ɖ comn sêlrz jrñ ɖ de n dvotd mî nîts t ɖ studi v maʈ̇matics, ɖ ʈiyri v meḍsin, n ɖoz branćz v fizicl sayns fṛm ẃć a nevl advnćrr mt d’rîv ɖ gretist practicl advantij. Twîs I acć̣li hîrd mslf az an unḍmêt in a Grīnḷnd ẃelr, n aqitd mslf t adṃreśn. I mst ǒn I flt a litl prǎd ẃn mî captin ofrd m ɖ secnd digṇti in ɖ vesl n intritd m t rmen wɖ ɖ gretist rṇstnis, so vałbl dd h cnsidr mî srṿsz. N nǎ, dir Marġrit, d I nt dzrv t acumpliś sm gret prṗs? Mî lîf mt hv bn pást in īz n lux̣́ri, bt I prifŕd glori t evri intîsmnt ɖt wlʈ plest in mî paʈ. Ǒ, ɖt sm incuṛjñ vôs wd ansr in ɖ afrṃtiv! Mî curij n mî reẓluśn z frm; bt mî hops flucćuet, n mî spirits r ofn dprest. I am abt t pṛsid on a loñ n dificlt vôij, ɖ imrjnsiz v ẃć wl dmand ol mî forttyd: I am rqîrd nt onli t rêz ɖ spirits v uɖrz, bt smtmz t ssten mî ǒn, ẃn ɖerz r felñ.

Ɖs z ɖ most fevṛbl pirịd fr traṿlñ in Ruśa. Ɖe flî qcli ovr ɖ sno in ɖer slejz; ɖ mośn z pleznt, n, in mî opińn, far mor agriybl ɖn ɖt v an Ñgliś stejcoć. Ɖ cold z nt xesiv, f y r rápt in fŕz—a dres ẃć I hv olrdi adoptd, fr ɖr z a gret difṛns btwn wōcñ ɖ dec n rmenñ sītd mośnlis fr aurz, ẃn no x’sîz privnts ɖ blud fṛm acć̣li frizñ in yr veinz. I hv no ambiśn t lūz mî lîf on ɖ postrod btwn St. Pīṭzbrg n Arcenjl. I śl dpart fr ɖ latr tǎn in a fortnît or ʈri wīcs; n mî intnśn z t hîr a śip ɖr, ẃć cn īẓli b dn bî peyñ ɖ inśuṛns fr ɖ ǒnr, n t ingej az mni sêlrz az I ʈnc nesṣri amñ ɖoz hu r acustmd t ɖ ẃelfiśñ. I d nt intnd t sêl untl ɖ munʈ v Jūn; n ẃn śl I rtrn? Ā, dir sistr, hǎ cn I ansr ɖs qsćn? F I s’xid, mni, mni munʈs, phps yirz, wl pas bfr y n I me mīt. F I fel, y wl si m agn sn, or nvr. Férwel, mî dir, xḷnt Marġrit. Hevn śǎr dǎn blesñz on y, n sev m, ɖt I me agn n agn tsṭfî mî grattyd fr ol yr luv n cîndnis.

Yr afẋṇt bruɖr, R. Wōltn

Letr 2

Arcenjl, 28ʈ Marć, 17—

T Msz. Savil, Ñgḷnd

Hǎ slǒli ɖ tîm pasz hir, incumṗst az I am bî frost n sno! Yt a secnd step z tecn twdz mî enṭprîz. I hv hîrd a vesl n am okpaid in c’lectñ mî sêlrz; ɖoz hūm I hv olrdi ingejd apir t b men on hūm I cn dpnd n r srtnli pzest v dōntlis curij.

Bt I hv wn wont ẃć I hv nvr yt bn ebl t saṭsfî, n ɖ absns v ɖ objict v ẃć I nǎ fīl az a most svir īvl, I hv no frend, Marġrit: ẃn I am glowñ wɖ ɖ inʈyziazm v s’xes, ɖr wl b nn t ptiṣpet mî jô; f I am aseld bî dis’pôntmnt, nwn wl indevr t ssten m in djẋn. I śl cmit mî ʈts t pepr, it z tru; bt ɖt z a pur mīdịm fr ɖ cḿṇceśn v fīlñ. I dzîr ɖ cumṗni v a man hu cd simṗʈîz wɖ m, huz îz wd rplî t mîn. Y me dīm m r’mantic, mî dir sistr, bt I bitrli fīl ɖ wont v a frend. I hv nwn nir m, jntl yt c’rejs, pzest v a cultvetd az wel az v a cpeśs mînd, huz tests r lîc mî ǒn, t apruv or amnd mî planz. Hǎ wd sć a frend rper ɖ fōlts v yr pur bruɖr! I am tù ardnt in x’kśn n tù impeśnt v dificltiz. Bt it z a stl gretr īvl t m ɖt I am slf-edycetd: fr ɖ frst fortīn yirz v mî lîf I ran wîld on a comn n réd nʈñ bt ǎr Uncl Toṃs’ bcs v voyjz. At ɖt ej I bcem aqentd wɖ ɖ seḷbretd powts v ǎr ǒn cuntri; bt it wz onli ẃn it hd sīst t b in mî pǎr t d’rîv its most importnt beṇfits fṛm sć a cnviẋn ɖt I psivd ɖ nseṣti v bcmñ aqentd wɖ mor lanḡjz ɖn ɖt v mî netiv cuntri. Nǎ I am twenti-et n am in riaḷti mor ilitṛt ɖn mni scūlbôz v fiftīn. It z tru ɖt I hv ʈt mor n ɖt mî dêdrīmz r mor xtndd n mgnifisnt, bt ɖe wont (az ɖ pentrz cōl it) CĪPÑ; n I gretli nīd a frend hu wd hv sns inuf nt t dspîz m az r’mantic, n afẋn inuf fr m t indevr t reğlet mî mînd. Wel, ɖz r yslis cmplents; I śl srtnli fînd no frend on ɖ wîd ośn, nr īvn hir in Arcenjl, amñ mrćnts n sìṃn. Yt sm fīlñz, un’laid t ɖ dros v hymn nećr, bìt īvn in ɖz rugid bzmz. Mî leftennt, fr instns, z a man v wundrfl curij n enṭprîz; h z madli dzîṛs v glori, or rɖr, t wrd mî frêz mor caṛcṭristicli, v advansmnt in hiz pṛfeśn. H z an Ñgliśmn, n in ɖ mdst v naṣ́nl n pṛfeśnl preɉdisz, unsofnd bî cultveśn, rtenz sm v ɖ noblist indǎmnts v hymaṇti. I frst bcem aqentd wɖ him on bōrd a ẃelvesl; fîndñ ɖt h wz unimploid in ɖs siti, I īẓli ingejd him t asist in mî enṭprîz. Ɖ mastr z a prsn v an xḷnt disṗziśn n z rmarcbl in ɖ śip fr hiz jntlnis n ɖ mîldnis v hiz diṣplin. Ɖs srcmstans, add t hiz wel-noun integṛti n dōntlis curij, md m vri dzîṛs t ingej him. A yʈ pást in soḷtyd, mî bst yirz spent undr yr jntl n feṃnin fosṭrij, hz so rfînd ɖ grǎndwrc v mî caṛctr ɖt I canot oṿcm an intns dstest t ɖ yźl brūtaḷti x’sîzd on bōrd śip: I hv nvr b’livd it t b nesṣri, n ẃn I hŕd v a marinr īqli notd fr hiz cîndlinis v hart n ɖ rspct n obīdịns peid t him bî hiz cru, I flt mslf pkłrli forćṇt in biyñ ebl t s’kr hiz srṿsz. I hŕd v him frst in rɖr a r’mantic manr, fṛm a ledi hu oz t him ɖ hapinis v hr lîf. Ɖs, brīfli, z hiz stori. Sm yirz ago h luvd a yuñ Ruśn ledi v modṛt fortyn, n hvñ amast a cnsidṛbl sum in prîzmuni, ɖ faɖr v ɖ grl cnsntd t ɖ mać. H sw hiz mistris wns bfr ɖ destind seriṃni; bt ś wz beɖd in tirz, n ʈrowñ hrslf at hiz fīt, intritd him t sper hr, cnfesñ at ɖ sem tîm ɖt ś luvd anɖr, bt ɖt h wz pur, n ɖt hr faɖr wd nvr cnsnt t ɖ yńn. Mî jenṛs frend ri’śurd ɖ suplịnt, n on biyñ informd v ɖ nem v hr luvr, instntli abandnd hiz psyt. H hd olrdi bòt a farm wɖ hiz muni, on ẃć h hd dzînd t pas ɖ rmendr v hiz lîf; bt h bstoud ɖ hol on hiz rîvl, tgɖr wɖ ɖ rmenz v hiz prîzmuni t prćs stoc, n ɖen himslf s’liṣtd ɖ yuñ wmn’z faɖr t cnsnt t hr marij wɖ hr luvr. Bt ɖ old man dsîdidli rfyzd, ʈncñ himslf baund in onr t mî frend, hu, ẃn h faund ɖ faɖr inexṛbl, qitd hiz cuntri, nr rtrnd untl h hŕd ɖt hiz formr mistris wz marid acordñ t hr incḷneśnz. “Ẃt a nobl felo!” y wl xclem. H z so; bt ɖen h z hoļi unedycetd: h z az sîḷnt az a Trc, n a cnd v ignṛnt cerlisnis atndz him, ẃć, ẃl it rendrz hiz conduct ɖ mor astoṇśñ, dtracts fṛm ɖ inṭrest n simṗʈi ẃć uɖ̇wz h wd cmand.

Yt d nt s’poz, bcz I cmplen a litl or bcz I cn cnsiv a conṣleśn fr mî tôlz ẃć I me nvr nǒ, ɖt I am weṿrñ in mî reẓluśnz. Ɖoz r az fixt az fet, n mî vôij z onli nǎ dleid untl ɖ weɖr śl pmit mî imbarceśn. Ɖ wintr hz bn dredf̣li svir, bt ɖ sprñ proṃsz wel, n it z cnsidrd az a rmarcbli rli sīzn, so ɖt phps I me sêl snr ɖn I xpctd. I śl d nʈñ raśli: y nǒ m sfiśntli t cnfîd in mî prūdns n cnsidṛtnis ẃnvr ɖ sefti v uɖrz z cmitd t mî cer.

I canot dscrîb t y mî snseśnz on ɖ nir prospect v mî unḍtecñ. It z imposbl t cḿṇcet t y a cnspśn v ɖ tremḅlñ snseśn, haf pleźṛbl n haf firfl, wɖ ẃć I am pripẹrñ t dpart. I am gwñ t unixplord rījnz, t “ɖ land v mist n sno,” bt I śl cil no alḅtrós; ɖrfr d nt b alarmd fr mî sefti or f I śd cm bac t y az wòrn n wǒfl az ɖ “Enćnt Marinr.” Y wl smîl at mî aluźn, bt I wl dscloz a sīcrit. I hv ofn atribytd mî ataćmnt t, mî paśṇt inʈyziazm fr, ɖ denjṛs misṭriz v ośn t ɖt pṛduẋn v ɖ most imajiṇtiv v modn powts. Ɖr z smʈñ at wrc in mî soul ẃć I d nt unḍstand. I am practicli industrịs—penztecñ, a wrcmn t x’kt wɖ prsviṛns n lebr—bt bsdz ɖs ɖr z a luv fr ɖ marvḷs, a b’lif in ɖ marvḷs, inṭtwînd in ol mî projects, ẃć huriz m ǎt v ɖ comn paʈwez v men, īvn t ɖ wîld sì n unviẓtd rījnz I am abt t xplor. Bt t rtrn t dirr cnsiḍreśnz. Śl I mīt y agn, aftr hvñ tṛvrst imns sìz, n rtrnd bî ɖ most suɖn cep v Africa or America? I der nt xpct sć s’xes, yt I canot ber t lc on ɖ rvrs v ɖ picćr. Cntiny fr ɖ preznt t rait t m bî evri oṗtyṇti: I me rsiv yr letrz on sm oceźnz ẃn I nīd ɖm most t s’port mî spirits. I luv y vri tndrli. Rmembr m wɖ afẋn, śd y nvr hír fṛm m agn.

Yr afẋṇt bruɖr, Robt Wōltn

Letr 3

Jlî 7ʈ, 17—

T Msz. Savil, Ñgḷnd

Mî dir Sistr,

I rait a fy lînz in hest t se ɖt I am sef—n wel advanst on mî vôij. Ɖs letr wl rīć Ñgḷnd bî a mrćntmn nǎ on its homẉd vôij fṛm Arcenjl; mor forćṇt ɖn I, hu me nt si mî netiv land, phps, fr mni yirz. I am, hvr, in gd spirits: mî men r bold n apaṛntli frm v prṗs, nr d ɖ flotñ śīts v îs ɖt cntińli pas s, indcetñ ɖ denjrz v ɖ rījn twdz ẃć w r advansñ, apir t dsme ɖm. W hv olrdi rīćt a vri hî lattyd; bt it z ɖ hît v sumr, n olɖo nt so worm az in Ñgḷnd, ɖ suɖn gelz, ẃć blo s spīḍli twdz ɖoz śorz ẃć I so ardntli dzîr t aten, briɖ a dgri v reṇvetñ wormʈ ẃć I hd nt xpctd.

No insidnts hv hiɖrtu bfōḷn s ɖt wd mc a figr in a letr. Wn or tū stif gelz n ɖ sprññ v a līc r axidnts ẃć xpirịnst naṿgetrz scersli rmembr t rcord, n I śl b wel cntnt f nʈñ wrs hapn t s jrñ ǎr vôij.

Ady, mî dir Marġrit. B aśurd ɖt fr mî ǒn sec, az wel az yrz, I wl nt raśli incǎntr denjr. I wl b cūl, prṣvirñ, n prūdnt.

Bt s’xes ŚL crǎn mî indevrz. Ẃr-fr nt? Ɖus far I hv gn, tresñ a s’kr we ovr ɖ paʈlis sìz, ɖ vri starz ɖmslvz biyñ witṇsz n tstiṃniz v mî trîumf. Ẃ nt stl pṛsid ovr ɖ untemd yt obījnt elimnt? Ẃt cn stop ɖ dtrmind hart n rzolvd wil v man?

Mî swelñ hart invoḷntṛli porz itslf ǎt ɖus. Bt I mst finiś. Hevn bles mî b’luvid sistr!

R.W.

Letr 4

Ōġst 5ʈ, 17—

T Msz. Savil, Ñgḷnd

So strenj an axidnt hz hapnd t s ɖt I canot fōrber rcordñ it, olɖo it z vri probbl ɖt y wl si m bfr ɖz peprz cn cm intu yr pześn.

Last Munde (Jlî 31st) w wr nirli srǎndd bî îs, ẃć clozd in ɖ śip on ol sîdz, scersli līvñ hr ɖ sìrūm in ẃć ś flotd. Ǎr sićueśn wz smẃt denjṛs, ispeṣ́li az w wr cumṗst rnd bî a vri ʈic fog. W acordñli le t, hopñ ɖt sm ćenj wd tec ples in ɖ atṃsfir n weɖr.

Abt tū o’cloc ɖ mist clird awe, n w bheld, strećt ǎt in evri d’reẋn, vast n ireğlr plenz v îs, ẃć sīmd t hv no end. Sm v mî comredz grond, n mî ǒn mînd bgan t gro woćfl wɖ añśs ʈts, ẃn a strenj sît sudnli atractd ǎr atnśn n dvrtd ǎr s’liṣtyd fṛm ǎr ǒn sićueśn. W psivd a lo carij, fixt on a slej n drwn bî dogz, pas on twdz ɖ norʈ, at ɖ distns v haf a mîl; a biyñ ẃć hd ɖ śep v a man, bt apaṛntli v jîgantic staćr, sat in ɖ slej n gîdd ɖ dogz. W woćt ɖ rapid progres v ɖ travlr wɖ ǎr teḷscops untl h wz lost amñ ɖ distnt iniqoḷtiz v ɖ îs. Ɖs apiṛns xîtd ǎr unqoḷfaid wundr. W wr, az w b’livd, mni hundṛd mîlz fṛm eni land; bt ɖs aṗriśn sīmd t dnot ɖt it wz nt, in riaḷti, so distnt az w hd s’pozd. Śut in, hvr, bî îs, it wz imposbl t folo hiz trac, ẃć w hd obzrvd wɖ ɖ gretist atnśn. Abt tū aurz aftr ɖs ocuṛns w hŕd ɖ grǎndsì, n bfr nît ɖ îs brouc n frìd ǎr śip. W, hvr, le t untl ɖ mornñ, firñ t incǎntr in ɖ darc ɖoz larj lūs masz ẃć flot abt aftr ɖ brecñ p v ɖ îs. I prof̣td v ɖs tîm t rest fr a fy aurz.

In ɖ mornñ, hvr, az sn az it wz lît, I wnt upn dec n faund ol ɖ sêlrz bizi on wn sîd v ɖ vesl, apaṛntli tōcñ t smwn in ɖ sì. It wz, in fact, a slej, lîc ɖt w hd sìn bfr, ẃć hd driftd twdz s in ɖ nît on a larj fragmnt v îs. Onli wn dog rmend alîv; bt ɖr wz a hymn biyñ wɖn it hūm ɖ sêlrz wr pswedñ t entr ɖ vesl. H wz nt, az ɖ uɖr travlr sīmd t b, a savij inhabitnt v sm undiscuvrd îḷnd, bt a Yṛpiyn. Ẃn I apird on dec ɖ mastr sd, “Hir z ǎr captin, n h wl nt alǎ y t periś on ɖ opn sì.”

On psivñ m, ɖ strenjr adrest m in Ñgliś, olɖo wɖ a foṛn axnt. “Bfr I cm on bōrd yr vesl,” sd h, “wl y hv ɖ cîndnis t inform m ẃiɖr y r baund?”

Y me cnsiv mî astoniśmnt on hírñ sć a qsćn adrest t m fṛm a man on ɖ brinc v dstruẋn n t hūm I śd hv s’pozd ɖt mî vesl wd hv bn a rzors ẃć h wd nt hv xćenjd fr ɖ most preśs wlʈ ɖ rʈ cn aford. I rplaid, hvr, ɖt w wr on a vôij v dscuṿri twdz ɖ norɖn pol.

Upn hírñ ɖs h apird saṭsfaid n cnsntd t cm on bōrd. Gd God! Marġrit, f y hd sìn ɖ man hu ɖus c’pić̣letd fr hiz sefti, yr s’prîz wd hv bn bǎndlis. Hiz limz wr nirli frozn, n hiz bodi dredf̣li imesietd bî ftīg n suf̣rñ. I nvr sw a man in so rećid a cndiśn. W atmtd t cari him intu ɖ cabin, bt az sn az h hd qitd ɖ freś er h fentd. W acordñli bròt him bac t ɖ dec n rstord him t aṇmeśn bî rubñ him wɖ brandi n forsñ him t swolo a smōl qontti. Az sn az h śoud sînz v lîf w rápt him p in blancits n plest him nir ɖ ćimni v ɖ cićn stov. Bî slo dgriz h rcuvrd n ét a litl sūp, ẃć rstord him wundrf̣li.

Tū dez pást in ɖs manr bfr h wz ebl t spīc, n I ofn fird ɖt hiz suf̣rñz hd dprîvd him v unḍstandñ. Ẃn h hd in sm meźr rcuvrd, I rmuvd him t mî ǒn cabin n atndd on him az mć az mî dyti wd pmit. I nvr sw a mor inṭrestñ crīćr: hiz îz hv jenṛli an xpreśn v wîldnis, n īvn madnis, bt ɖr r momnts ẃn, f enwn pformz an act v cîndnis twdz him or dz him eni ɖ most trîf̣lñ srvis, hiz hol cǎntinns z lîtd p, az it wr, wɖ a bīm v bnevḷns n swītnis ɖt I nvr sw īqld. Bt h z jenṛli meḷnc̣li n dsperñ, n smtmz h náśz hiz tīʈ, az f impeśnt v ɖ weit v woz ɖt opresz him.

Ẃn mî gest wz a litl rcuvrd I hd gret trubl t cīp of ɖ men, hu wśt t asc him a ʈǎznd qsćnz; bt I wd nt alǎ him t b tormntd bî ɖer îdl krioṣti, in a stet v bodi n mînd huz resṭreśn evidntli dpndd upn intîr rpoz. Wns, hvr, ɖ leftennt asct ẃ h hd cm so far upn ɖ îs in so strenj a viycl.

Hiz cǎntinns instntli asymd an aspect v ɖ dīpist glūm, n h rplaid, “T sīc wn hu fled fṛm m.”

“N dd ɖ man hūm y psyd travl in ɖ sem faśn?”

“Yes.”

“Ɖen I fansi w hv sìn him, fr ɖ de bfr w pict y p w sw sm dogz drw̃ a slej, wɖ a man in it, acrs ɖ îs.”

Ɖs arǎzd ɖ strenjr’z atnśn, n h asct a multtyd v qsćnz cnsrnñ ɖ rùt ẃć ɖ dīmn, az h cōld him, hd psyd. Sn aftr, ẃn h wz alon wɖ m, h sd, “I hv, dǎtlis, xîtd yr krioṣti, az wel az ɖt v ɖz gd ppl; bt y r tù cnsidṛt t mc inqîriz.”

“Srtnli; it wd indd b vri imprtinnt n inhymn in m t trubl y wɖ eni inqiztivnis v mîn.”

“N yt y rescyd m fṛm a strenj n perḷs sićueśn; y hv bneṿlntli rstord m t lîf.”

Sn aftr ɖs h inqîrd f I ʈt ɖt ɖ brecñ p v ɖ îs hd dstroid ɖ uɖr slej. I rplaid ɖt I cd nt ansr wɖ eni dgri v srtnti, fr ɖ îs hd nt brocn untl nir midnît, n ɖ travlr mt hv arîvd at a ples v sefti bfr ɖt tîm; bt v ɖs I cd nt juj. Fṛm ɖs tîm a ny spirit v lîf aṇmetd ɖ dceyñ frem v ɖ strenjr. H maṇfstd ɖ gretist īgrnis t b upn dec t woć fr ɖ slej ẃć hd bfr apird; bt I hv pswedd him t rmen in ɖ cabin, fr h z far tù wìc t ssten ɖ rwnis v ɖ atṃsfir. I hv promist ɖt smwn śd woć fr him n gv him instnt notis f eni ny objict śd apir in sît.

Sć z mî jrnl v ẃt rlets t ɖs strenj ocuṛns p t ɖ preznt de. Ɖ strenjr hz graɉli impruvd in hlʈ bt z vri sîḷnt n apirz unīzi ẃn enwn xpt mslf entrz hiz cabin. Yt hiz manrz r so cnsilietñ n jntl ɖt ɖ sêlrz r ol inṭrestd in him, olɖo ɖe hv hd vri litl cḿṇceśn wɖ him. Fr mî ǒn part, I bgin t luv him az a bruɖr, n hiz constnt n dīp grīf filz m wɖ simṗʈi n cmpaśn. H mst hv bn a nobl crīćr in hiz betr dez, biyñ īvn nǎ in rec so atractiv n emịbl. I sd in wn v mî letrz, mî dir Marġrit, ɖt I śd fînd no frend on ɖ wîd ośn; yt I hv faund a man hu, bfr hiz spirit hd bn brocn bî miẓri, I śd hv bn hapi t hv pzest az ɖ bruɖr v mî hart.

I śl cntiny mî jrnl cnsrnñ ɖ strenjr at inṭvlz, śd I hv eni freś insidnts t rcord.

Ōġst 13ʈ, 17—

Mî afẋn fr mî gest incrisz evri de. H xîts at wns mî adṃreśn n mî piti t an astoṇśñ dgri. Hǎ cn I si so nobl a crīćr dstroid bî miẓri wɖt fīlñ ɖ most pôńnt grīf? H z so jntl, yt so wîz; hiz mînd z so cultvetd, n ẃn h spīcs, olɖo hiz wrdz r culd wɖ ɖ ćôsist art, yt ɖe flo wɖ r’pidti n unpaṛleld eḷqns. H z nǎ mć rcuvrd fṛm hiz ilnis n z cntińli on ɖ dec, apaṛntli woćñ fr ɖ slej ɖt prisidd hiz ǒn. Yt, olɖo unhapi, h z nt so utrli okpaid bî hiz ǒn miẓri bt ɖt h inṭrests himslf dīpli in ɖ projects v uɖrz. H hz frīqntli cnvrst wɖ m on mîn, ẃć I hv cḿṇcetd t him wɖt dsgîz. H entrd atntivli intu ol mî arğmnts in fevr v mî ivnćl s’xes n intu evri mînyt dītel v ɖ meźrz I hd tecn t s’kr it. I wz īẓli léd bî ɖ simṗʈi ẃć h ivinst t yz ɖ lanḡj v mî hart, t gv utṛns t ɖ brnñ ardr v mî soul n t se, wɖ ol ɖ frvr ɖt wormd m, hǎ gladli I wd sacṛfîs mî fortyn, mî xistns, mî evri hop, t ɖ frɖṛns v mî enṭprîz. Wn man’z lîf or deʈ wr bt a smōl prîs t pe fr ɖ aqîrmnt v ɖ nolij ẃć I sòt, fr ɖ dmińn I śd aqîr n trnzmit ovr ɖ eḷmntl foz v ǎr res. Az I spouc, a darc glūm spred ovr mî lisnr’z cǎntinns. At frst I psivd ɖt h traid t s’pres hiz imośn; h plest hiz handz bfr hiz îz, n mî vôs qivrd n feld m az I bheld tirz tricl fast fṛm btwn hiz fngrz; a gron brst fṛm hiz hīvñ brest. I pōzd; at leñʈ h spouc, in brocn axnts: “Unhapi man! D y śer mî madnis? Hv y drunc olso v ɖ intox̣cetñ dráft? Hír m; let m rvil mî têl, n y wl daś ɖ cup fṛm yr lips!”

Sć wrdz, y me imajin, stroñli xîtd mî krioṣti; bt ɖ paṛxizm v grīf ɖt hd sizd ɖ strenjr oṿcem hiz wìcnd pǎrz, n mni aurz v rpoz n tranqil convseśn wr nesṣri t rstor hiz cmpoźr. Hvñ concrd ɖ vayḷns v hiz fīlñz, h apird t dspîz himslf fr biyñ ɖ slev v paśn; n qelñ ɖ darc tiṛni v dsper, h léd m agn t cnvrs cnsrnñ mslf prsṇli. H asct m ɖ hisṭri v mî rlịr yirz. Ɖ têl wz qcli tld, bt it awecnd verịs trenz v rfleẋn. I spouc v mî dzîr v fîndñ a frend, v mî ʈrst fr a mor intiṃt simṗʈi wɖ a felo mînd ɖn hd evr fōḷn t mî lot, n xprest mî cnviẋn ɖt a man cd bost v litl hapinis hu dd nt injô ɖs blesñ. “I agri wɖ y,” rplaid ɖ strenjr; “w r unfaśnd crīćrz, bt haf md p, f wn wîzr, betr, dirr ɖn ǎrslvz—sć a frend òt t b—d nt lend hiz ed t pfex̣́net ǎr wìc n fōlti nećrz. I wns hd a frend, ɖ most nobl v hymn crīćrz, n am intîtld, ɖrfr, t juj rspctñ frendśp. Y hv hop, n ɖ wrld bfr y, n hv no cōz fr dsper. Bt I—I hv lost evrʈñ n canot bgin lîf any.”

Az h sd ɖs hiz cǎntinns bcem xpresiv v a cām, setld grīf ɖt tućt m t ɖ hart. Bt h wz sîḷnt n prezntli rtîrd t hiz cabin.

Īvn brocn in spirit az h z, nwn cn fīl mor dīpli ɖn h dz ɖ bytiz v nećr. Ɖ stari scî, ɖ sì, n evri sît afordd bî ɖz wundrfl rījnz sīm stl t hv ɖ pǎr v eḷvetñ hiz soul fṛm rʈ. Sć a man hz a dubl xistns: h me sufr miẓri n b oṿẃlmd bî dis’pôntmnts, yt ẃn h hz rtîrd intu himslf, h wl b lîc a s’lesćl spirit ɖt hz a helo arnd him, wɖn huz srcl no grīf or foli vnćrz.

Wl y smîl at ɖ inʈyziazm I xpres cnsrnñ ɖs dvîn wondrr? Y wd nt f y sw him. Y hv bn tytrd n rfînd bî bcs n rtîrmnt fṛm ɖ wrld, n y r ɖrfr smẃt fstidịs; bt ɖs onli rendrz y ɖ mor fit t aprīśiet ɖ xtrordnri merits v ɖs wundrfl man. Smtmz I hv indevrd t dscuvr ẃt qoḷti it z ẃć h pzesz ɖt eḷvets him so imeźṛbli abv eni uɖr prsn I evr ń. I b’liv it t b an intywtiv dsrnmnt, a qc bt nvr-felñ pǎr v jujmnt, a peṇtreśn intu ɖ cōzz v ʈñz, unīqld fr clirnis n prisiźn; ad t ɖs a fsiḷti v xpreśn n a vôs huz vẹrid inṭneśnz r soul-sbdywñ ḿzic.

Ōġst 19, 17—

Yesṭde ɖ strenjr sd t m, “Y me īẓli psiv, Captin Wōltn, ɖt I hv sufrd gret n unpaṛleld msfortynz. I hd dtrmind at wn tîm ɖt ɖ meṃri v ɖz īvlz śd dî wɖ m, bt y hv wún m t oltr mî dtrṃneśn. Y sīc fr nolij n wizdm, az I wns dd; n I ardntli hop ɖt ɖ gratif̣ceśn v yr wśz me nt b a srpnt t stñ y, az mîn hz bn. I d nt nǒ ɖt ɖ rleśn v mî dzastrz wl b ysfl t y; yt, ẃn I rflect ɖt y r psywñ ɖ sem cors, xpozñ yrslf t ɖ sem denjrz ẃć hv rendrd m ẃt I am, I imajin ɖt y me ddys an apt moṛl fṛm mî têl, wn ɖt me d’rect y f y s’xid in yr unḍtecñ n consol y in ces v fełr. Priper t hír v ocuṛnsiz ẃć r yẓ́li dīmd marvḷs. Wr w amñ ɖ temr sīnz v nećr I mt fir t incǎntr yr unḅlif, phps yr riḍkl; bt mni ʈñz wl apir poṣbl in ɖz wîld n mstirịs rījnz ẃć wd pṛvoc ɖ laftr v ɖoz un’qentd wɖ ɖ evr-vẹrid pǎrz v nećr; nr cn I dǎt bt ɖt mî têl cnvez in its siriz intrnl evidns v ɖ truʈ v ɖ ivnts v ẃć it z cmpozd.”

Y me īẓli imajin ɖt I wz mć graṭfaid bî ɖ ofrd cḿṇceśn, yt I cd nt indyr ɖt h śd rny hiz grīf bî a rsîtl v hiz msfortynz. I flt ɖ gretist īgrnis t hír ɖ promist naṛtiv, partli fṛm krioṣti n partli fṛm a stroñ dzîr t amīłret hiz fet f it wr in mî pǎr. I xprest ɖz fīlñz in mî ansr.

“I ʈanc y,” h rplaid, “fr yr simṗʈi, bt it z yslis; mî fet z nirli flfild. I wêt bt fr wn ivnt, n ɖen I śl rpoz in pīs. I unḍstand yr fīlñ,” cntinyd h, psivñ ɖt I wśt t inṭrupt him; “bt y r mstecn, mî frend, f ɖus y wl alǎ m t nem y; nʈñ cn oltr mî desṭni; lisn t mî hisṭri, n y wl psiv hǎ irevcbli it z dtrmind.”

H ɖen tld m ɖt h wd cmns hiz naṛtiv ɖ nxt de ẃn I śd b at leźr. Ɖs promis drù fṛm m ɖ wormist ʈancs. I hv rzolvd evri nît, ẃn I am nt impeṛtivli okpaid bî mî dytiz, t rcord, az nirli az poṣbl in hiz ǒn wrdz, ẃt h hz rletd jrñ ɖ de. F I śd b ingejd, I wl at līst mc nots. Ɖs mańscript wl dǎtlis aford y ɖ gretist pleźr; bt t m, hu nǒ him, n hu hír it fṛm hiz ǒn lips—wɖ ẃt inṭrest n simṗʈi śl I rīd it in sm fyćr de! Īvn nǎ, az I cmns mî tasc, hiz fl-tond vôs swelz in mî irz; hiz lustṛs îz dwel on m wɖ ol ɖer meḷnc̣li swītnis; I si hiz ʈin hand rezd in aṇmeśn, ẃl ɖ linịmnts v hiz fes r iredietd bî ɖ soul wɖn.

Strenj n harowñ mst b hiz stori, frîtfl ɖ storm ẃć imbrest ɖ gaḷnt vesl on its cors n rect it—ɖus!


In Ñspel │ THROUGH THE LOOKING GLASS │ Lewis Carroll

(Through the Looking-Glass – Contents – by Lewis Carroll, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.)

58

wɖ iḷstreśnz bî Jon Teńl

Orijinli publiśt bî Mcmiḷn n Cumṗni in 1872

C O N T E N T S

ĆAPTRZ

I: Lcñglas hǎs
II: Đ gardn ov lîv flǎrz
III: Lcñglas insects
IV: Twīdldúm and Twīdldī
V: Wŭl and wōtr
VI: Humti Dumti
VII: Đ Layn and ɖ Yṇcorn
VIII: “It’s mî ǒn invnśn”
IX: Qīn Alis
X: Śecñ
XI: Wecñ
XII: Ẃć drīmd it?

In Ñspel │ THE WIND IN THE WILLOWS │ Kenneth Grahame

(The Wind in the Willows – Contents – by Kenneth Grahame, transcribed into Ñspel, a new way of spelling devised by Frank Johnson. With audio accompaniment.)

Contents

I: Ɖ RIVRBANC

II: Ɖ OPN ROD

III: Ɖ WÎLD WŬD

IV: MR. BAJR

V: DULCE DOMUM

VI: MR. TOD

VII: Ɖ PÎPR AT Ɖ GETS OV DŌN

VIII: TOD’Z ADVNĆRZ

IX: WÊFÉRRZ OL

X: Ɖ FRƉR ADVNĆRZ OV TOD

XI: “LÎC SUMR-TMPISTS CEM HIZ TIRZ”

XII: Ɖ RTRN OV YḶSĪZ

COVER The Wind in the Willows

 

In Ñspel │ THE WAR OF THE WORLDS │ H.G. WELLS

(Book 1 of The War of the Worlds by H.G. Wells, transcribed into Ñspel)

ĆAPTRZ

BC WN

1 – Ɖ īv ov ɖ wor; 2 – Ɖ fōlñstar; 3 – On Horsl Comn; 4 – Đ silindr opnz; 5 – Ɖ hītre; 6 – Ɖ hītre in ɖ Ćobm Rod; 7 – Hǎ I rīćt hom; 8 – Frîde Nît; 9 – Ɖ fîtñ bginz; 10 – In ɖ storm; 11 – At ɖ windo; 12 – Ẃt I sw ov ɖ dstrux́n ov Wêbrij and Śeṗtn; 13 – Hǎ I fél in wɖ ɖ kṛt; 14 – In Lundn; 15 – Ẃt hd hapnd in Suri; 16 – Ɖ x’ds fṛm Lundn; 17 – Ɖ “Ʈundr Ćîld”

BC TŪ

IḶSTREŚNZ

BC WN

Ɖ CMÑ V Ɖ MARŚNZ

___

ĆAPTR WN

Ɖ ĪV OV Ɖ WOR

N

wn wd hv b’livd in ɖ last yirz v ɖ nîntīnʈ snćri ɖt ɖs wrld wz biyñ woćt cīnli n closli bî intelijnsz gretr ɖn man’z n yt az mortl az hiz ǒn; ɖt az men bizid ɖmslvz abt ɖer verịs cnsrnz ɖe wr scrūṭnîzd n studid, phps olmst az naroli az a man wɖ a mîcṛscop mt scrūṭnîz ɖ tranzịnt crīćrz ɖt sworm n mulṭplî in a drop v wōtr. Wɖ infiṇt cmplesnsi men wnt t n fro ovr ɖs glob abt ɖer litl aferz, srīn in ɖer aśuṛns v ɖer empîr ovr matr. It z poṣbl ɖt ɖ infyzoria undr ɖ mîcṛscop d ɖ sem. Nwn gev a ʈt t ɖ oldr wrldz v spes az sorsz v hymn denjr, or ʈt v ɖm onli t dsmis ɖ îdīa v lîf upn ɖm az imposbl or improbbl. It z krịs t rcōl sm v ɖ mntl habits v ɖoz dpartd dez. At most t’restrịl men fansid ɖr mt b uɖr men upn Marz, phps infirịr t ɖmslvz n redi t welcm a miśnri enṭprîz. Yt acrs ɖ gulf v spes, mîndz ɖt r t ǎr mîndz az ǎrz r t ɖoz v ɖ bīsts ɖt periś, inṭlects vast n cūl n unsimṗʈetic, rgardd ɖs rʈ wɖ envịs îz, n slǒli n śrli drù ɖer planz agnst s. N rli in ɖ twentịʈ snćri cem ɖ gret disiluźnmnt.

Continue reading In Ñspel │ THE WAR OF THE WORLDS │ H.G. WELLS

In Ñspel │ TO THE LIGHTHOUSE │ Virginia Woolf

(Book 1 of To the Lighthouse by Virginia Woolf, transcribed into Ñspel)

PARTS: I – Ɖ WINDO; II – TÎM PASZ; III – Ɖ LÎTHǍS

Ćaptrz in Part I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ɖ WINDO


___

1

“Y

es, v cors, f it’s fîn tmro,” sd Msz Ramzi. “Bt y’l hv t b p wɖ ɖ larc,” ś add.

T hr sun ɖz wrdz cnveid an xtrordnri jô, az f it wr setld, ɖ xpdiśn wr baund t tec ples, n ɖ wundr t ẃć h hd lct fwd, fr yirz n yirz it sīmd, wz, aftr a nît’s darcnis n a de’z sêl, wɖn tuć. Sins h b’loñd, īvn at ɖ ej v six, t ɖt gret clan ẃć canot cīp ɖs fīlñ sepṛt fṛm ɖt, bt mst let fyćr prospects, wɖ ɖer jôz n soroz, clǎd ẃt z acćli at hand, sins t sć ppl īvn in rliist ćîldhd eni trn in ɖ ẃīl v snseśn hz ɖ pǎr t crisṭlîz n trnsfix ɖ momnt upn ẃć its glūm or redịns rests, Jemz Ramzi, sitñ on ɖ flor cutñ ǎt picćrz fṛm ɖ iḷstretd caṭlog v ɖ Armi n Nevi storz, indaud ɖ picćr v a rfriɉretr, az hiz muɖr spouc, wɖ hevnli blis. It wz frinjd wɖ jô. Ɖ ẃīlbaro, ɖ lōnmowr, ɖ sǎnd v popḷrtrīz, līvz ẃîṭnñ bfr ren, rŭcs cw̃, brūmz nocñ, dresz ruṣlñ—ol ɖz wr so culrd n dstnḡśt in hiz mînd ɖt h hd olrdi hiz prîṿt cod, hiz sīcrit lanḡj, ɖo h apird ɖ imij v starc n uncompṛmîzñ sveṛti, wɖ hiz hî fōrhed n hiz firs blu îz, impecbli candid n pyr, frǎnñ slîtli at ɖ sît v hymn frelti, so ɖt hiz muɖr, woćñ him gîd hiz sizrz nītli rnd ɖ rfriɉretr, imajnd him ol red n ŕmin on ɖ Benć or d’rectñ a strn n m’mnṭs enṭprîz in sm crîsis v public aferz.

“Bt,” sd hiz faɖr, stopñ in frunt v ɖ drw̃rūm windo, “it w’nt b fîn.”

Hd ɖr bn an ax handi, a pǒcr, or eni wepn ɖt wd hv gaśt a houl in hiz faɖr’z brest n cild him, ɖr n ɖen, Jemz wd hv sizd it. Sć wr ɖ xtrīmz v imośn ɖt Mr Ramzi xîtd in hiz ćildṛn’z brests bî hiz mir prezns; standñ, az nǎ, līn az a nîf, naro az ɖ bled v wn, grinñ sarcasticli, nt onli wɖ ɖ pleźr v disiluźnñ hiz sun n castñ riḍkl upn hiz wîf, hu wz ten ʈǎznd tîmz betr in evri we ɖn h wz (Jemz ʈt), bt olso wɖ sm sīcrit cnsit at hiz ǒn akṛsi v jujmnt. Ẃt h sd wz tru. It wz olwz tru. H wz inceṗbl v untruʈ; nvr tamprd wɖ a fact; nvr oltrd a dis’griybl wrd t sūt ɖ pleźr or cnvīńns v eni mortl biyñ, līst v ol v hiz ǒn ćildṛn, hu, spruñ fṛm hiz lônz, śd b awer fṛm ćîldhd ɖt lîf z dificlt; facts uncompṛmîzñ; n ɖ pasij t ɖt febld land ẃr ǎr brîtist hops r xtnḡśt, ǎr frel barcs fǎndr in darcnis (hir Mr Ramzi wd stretn hiz bac n naro hiz litl blu îz upn ɖ hrîzn), wn ɖt nīdz, abv ol, curij, truʈ, n ɖ pǎr t indyr.

“Bt it me b fîn—I xpct it wl b fîn,” sd Msz Ramzi, mcñ sm litl twist v ɖ rediś brǎn stocñ ś wz nitñ, impeśntli. F ś finiśt it tnît, f ɖe dd g t ɖ Lîthǎs aftr ol, it wz t b gvn t ɖ Lîthǎs cīpr fr hiz litl bô, hu wz ʈretnd wɖ a tybrkḷs hip; tgɖr wɖ a pîl v old maġzīnz, n sm tbaco, indd, ẃtvr ś cd fînd layñ abt, nt riyli wontd, bt onli liṭrñ ɖ rūm, t gv ɖoz pur feloz, hu mst b bord t deʈ sitñ ol de wɖ nʈñ t d bt poliś ɖ lamp n trim ɖ wic n rêc abt on ɖer scrap v gardn, smʈñ t aḿz ɖm. Fr hǎ wd y lîc t b śut p fr a hol munʈ at a tîm, n poṣbli mor in stormi weɖr, upn a roc ɖ sîz v a tenislōn? ś wd asc; n t hv no letrz or nyzpeprz, n t si nbdi; f y wr marid, nt t si yr wîf, nt t nǒ hǎ yr ćildṛn wr,—f ɖe wr il, f ɖe hd fōḷn dǎn n brocn ɖer legz or armz; t si ɖ sem driri wevz brecñ wīc aftr wīc, n ɖen a dredfl storm cmñ, n ɖ windoz cuvrd wɖ spre, n brdz daśt agnst ɖ lamp, n ɖ hol ples rocñ, n nt b ebl t pt yr nǒz ǎt v dorz fr fir v biyñ swept intu ɖ sì? Hǎ wd y lîc ɖt? ś asct, adresñ hrslf ptiklrli t hr dōtrz. So ś add, rɖr difṛntli, wn mst tec ɖm ẃtvr cumf̣ts wn cn.

“It’s dy wst,” sd ɖ eʈiist Tanzli, holdñ hiz boni fngrz spred so ɖt ɖ wind blù ʈru ɖm, fr h wz śẹrñ Mr Ramzi’z īvnñ wōc p n dǎn, p n dǎn ɖ teris. Ɖt z t se, ɖ wind blù fṛm ɖ wrst poṣbl drex́n fr landñ at ɖ Lîthǎs. Yes, h dd se dis’griybl ʈñz, Msz Ramzi admitd; it wz odịs v him t rub ɖs in, n mc Jemz stl mor dis’pôntd; bt at ɖ sem tîm, ś wd nt let ɖm laf at him. “Ɖ eʈiist,” ɖe cōld him; “ɖ litl eʈiist.” Rǒz moct him; Pru moct him; Andru, Jaspr, Rojr moct him; īvn old Bajr wɖt a tuʈ in hiz hed hd bit him, fr biyñ (az Nansi pt it) ɖ hundṛd n tenʈ yuñ man t ćes ɖm ol ɖ we p t ɖ Hebṛdīz ẃn it wz evr so mć nîsr t b alon.

“Nonsns,” sd Msz Ramzi, wɖ gret sveṛti. Apart fṛm ɖ habit v xaɉreśn ẃć ɖe hd fṛm hr, n fṛm ɖ impḷceśn (ẃć wz tru) ɖt ś asct tù mni ppl t ste, n hd t loj sm in ɖ tǎn, ś cd nt ber inṣviḷti t hr gests, t yuñ men in ptiklr, hu wr pur az ćrćmîs, “xpśṇli ebl,” hr huzbnd sd, hiz gret admîrrz, n cm ɖr fr a hoḷde. Indd, ś hd ɖ hol v ɖ uɖr sx undr hr pṛtx́n; fr rīznz ś cd nt xplen, fr ɖer śivlri n valr, fr ɖ fact ɖt ɖe ngośietd trītiz, rūld India, cntrold fnans; fîṇli fr an attyd twdz hrslf ẃć no wmn cd fel t fīl or t fînd agriybl, smʈñ trustfl, ćîldlîc, reṿrenśl; ẃć an old wmn cd tec fṛm a yuñ man wɖt los v digṇti, n wo btîd ɖ grl—pre Hevn it wz nn v hr dōtrz!—hu dd nt fīl ɖ wrʈ v it, n ol ɖt it implaid, t ɖ maro v hr bonz!

Ś trnd wɖ sveṛti upn Nansi. H hd nt ćest ɖm, ś sd. H hd bn asct.

Ɖe mst fînd a we ǎt v it ol. Ɖr mt b sm simplr we, sm les l’borịs we, ś said. Ẃn ś lct in ɖ glas n sw hr her gre, hr ćīc sunc, at fifti, ś ʈt, poṣbli ś mt hv manijd ʈñz betr—hr huzbnd; muni; hiz bcs. Bt fr hr ǒn part ś wd nvr fr a sngl secnd rgret hr dsiźn, ived dificltiz, or slr ovr dytiz. Ś wz nǎ formiḍbl t bhold, n it wz onli in sîḷns, lcñ p fṛm ɖer plets, aftr ś hd spocn so svirli abt Ćarlz Tanzli, ɖt hr dōtrz, Pru, Nansi, Rǒz—cd sport wɖ inf̣dl îdīaz ẃć ɖe hd brùd fr ɖmslvz v a lîf difṛnt fṛm hrz; in Paris, phps; a wîldr lîf; nt olwz tecñ cer v sm man or uɖr; fr ɖr wz in ol ɖer mîndz a ḿt qsćnñ v defṛns n śivlri, v ɖ Banc v Ñgḷnd n ɖ Indịn Empîr, v rñd fngrz n lês, ɖo t ɖm ol ɖr wz smʈñ in ɖs v ɖ esns v byti, ẃć cōld ǎt ɖ manlinis in ɖer grliś hārts, n md ɖm, az ɖe sat at tebl bnʈ ɖer muɖr’z îz, onr hr strenj sveṛti, hr xtrim crṭsi, lîc a qīn’z rezñ fṛm ɖ mud t woś a begr’z drti ft, ẃn ś admoniśt ɖm so vri svirli abt ɖt rećid eʈiist hu hd ćest ɖm—or, spīcñ akṛtli, bn invîtd t ste wɖ ɖm—in ɖ Îl v Scai.

“Ɖr’l b no landñ at ɖ Lîthǎs tmro,” sd Ćarlz Tanzli, clapñ hiz handz tgɖr az h std at ɖ windo wɖ hr huzbnd. Śrli, h hd sd inuf. Ś wśt ɖe wd bʈ līv hr n Jemz alon n g on tōcñ. Ś lct at him. H wz sć a mizṛbl spesimn, ɖ ćildṛn sd, ol humps n holoz. H cd’nt ple cricit; h pǒct; h śufld. H wz a sarcastic brūt, Andru sd. Ɖe ń ẃt h lîct bst—t b fr evr wōcñ p n dǎn, p n dǎn, wɖ Mr Ramzi, n seyñ hu hd wún ɖs, hu hd wún ɖt, hu wz a “frst-ret man” at Latin vrsz, hu wz “briłnt bt I ʈnc funḍmnṭli unsǎnd,” hu wz undǎtidli ɖ “eblist felo in Bełl,” hu hd berid hiz lît temprṛli at Bristl or Bedfd, bt wz baund t b hŕd v lêtr ẃn hiz Proḷgoṃna, v ẃć Mr Tanzli hd ɖ frst pejz in prūf wɖ him f Mr Ramzi wd lîc t si ɖm, t sm branć v maʈ̇matics or f’loṣfi sw ɖ lît v de. Ɖt wz ẃt ɖe tōct abt.

Ś cd nt hlp lafñ hrslf smtmz. Ś sd, ɖ uɖr de, smʈñ abt “wevz mǎntinz hî.” Yes, sd Ćarlz Tanzli, it wz a litl ruf. “R’nt y drenćt t ɖ scin?” ś hd sd. “Damp, nt wet ʈru,” sd Mr Tanzli, pinćñ hiz slīv, fīlñ hiz socs.

Bt it wz nt ɖt ɖe mîndd, ɖ ćildṛn sd. It wz nt hiz fes; it wz nt hiz manrz. It wz him—hiz pônt v vy. Ẃn ɖe tōct abt smʈñ inṭrestñ, ppl, ḿzic, hisṭri, enʈñ, īvn sd it wz a fîn īvnñ so ẃ nt sit ǎt v dorz, ɖen ẃt ɖe cmplend v abt Ćarlz Tanzli wz ɖt untl h hd trnd ɖ hol ʈñ rnd n md it smhǎ rflect himslf n dsparij ɖm—h wz nt saṭsfaid. N h wd g t picćrgaḷriz ɖe sd, n h wd asc wn, dd wn lîc hiz tî? God nz, sd Rǒz, wn dd nt.

Dis’pirñ az stelʈ̇li az stagz fṛm ɖ dinrtebl d’recli ɖ mīl wz ovr, ɖ et sunz n dōtrz v Mr n Msz Ramzi sòt ɖer bedrūmz, ɖer fastnis in a hǎs ẃr ɖr wz no uɖr priṿsi t dbet enʈñ, evrʈñ; Tanzli’z tî; ɖ pasñ v ɖ Rform Bil; sìbrdz n buṭflîz; ppl; ẃl ɖ sún pord intu ɖoz atics, ẃć a planc alon seṗretd fṛm ć uɖr so ɖt evri ftstep cd b plenli hŕd n ɖ Swis grl sobñ fr hr faɖr hu wz dayñ v cansr in a vali v ɖ Grisõ, n lit p bats, flanlz, strw hats, ñcpots, pentpots, bītlz, n ɖ sculz v smōl brdz, ẃl it drù fṛm ɖ loñ frild strips v sìwīd pind t ɖ wōl a smel v sōlt n wīdz, ẃć wz in ɖ tǎlz tù, griti wɖ sand fṛm beɖñ.

Strîf, dviźnz, difṛns v opińn, preɉdisz twistd intu ɖ vri fîbr v biyñ, ǒ, ɖt ɖe śd bgin so rli, Msz Ramzi dplord. Ɖe wr so criticl, hr ćildṛn. Ɖe tōct sć nonsns. Ś wnt fṛm ɖ dînñrūm, holdñ Jemz bî ɖ hand, sins h wd nt g wɖ ɖ uɖrz. It sīmd t hr sć nonsns—invntñ difṛnsz, ẃn ppl, hevn nz, wr difṛnt inuf wɖt ɖt. Ɖ riyl difṛnsz, ś ʈt, standñ bî ɖ drw̃rūm-windo, r inuf, qt inuf. Ś hd in mînd at ɖ momnt, rić n pur, hî n lo; ɖ gret in brʈ rsivñ fṛm hr, haf grujñ, sm rspct, fr hd ś nt in hr veinz ɖ blud v ɖt vri nobl, f slîtli miʈicl, Itałn hǎs, huz dōtrz, scatrd abt Ñgliś drw̃rūmz in ɖ nîntīnʈ snćri, hd lispt so ćarmñli, hd stormd so wîldli, n ol hr wit n hr bẹrñ n hr tmpr cem fṛm ɖm, n nt fṛm ɖ slugiś Ñgliś, or ɖ cold Scoć; bt mor pṛfǎndli, ś rūṃnetd ɖ uɖr probḷm, v rić n pur, n ɖ ʈñz ś sw wɖ hr ǒn îz, wīcli, dêli, hir or in Lundn, ẃn ś viẓtd ɖs wido, or ɖt struġlñ wîf in prsn wɖ a bag on hr arm, n a not-bc n pensl wɖ ẃć ś rout dǎn in coḷmz cerf̣li rūld fr ɖ prṗs wejz n spendñz, implômnt n unimplômnt, in ɖ hop ɖt ɖus ś wd sīs t b a prîṿt wmn huz ćaṛti wz haf a sóp t hr ǒn indigneśn, haf a rlif t hr ǒn krioṣti, n bcm ẃt wɖ hr untrênd mînd ś gretli admîrd, an invstgetr, ilūṣdetñ ɖ sośl probḷm.

Insołbl qsćnz ɖe wr, it sīmd t hr, standñ ɖr, holdñ Jemz bî ɖ hand. H hd foloud hr intu ɖ drw̃rūm, ɖt yuñ man ɖe laft at; h wz standñ bî ɖ tebl, fiɉtñ wɖ smʈñ, ōcẉdli, fīlñ himslf ǎt v ʈñz, az ś ń wɖt lcñ rnd. Ɖe hd ol gn—ɖ ćildṛn; Minta Dôl n Pōl Rêli; Ōgusṭs Carmîcl; hr huzbnd—ɖe hd ol gn. So ś trnd wɖ a sai n sd, “Wd it bōr y t cm wɖ m, Mr Tanzli?”

Ś hd a dul eṛnd in ɖ tǎn; ś hd a letr or tū t rait; ś wd b ten minits phps; ś wd pt on hr hat. N, wɖ hr bascit n hr paṛsol, ɖr ś wz agn, ten minits lêtr, gvñ ǎt a sns v biyñ redi, v biyñ iqipt fr a jōnt, ẃć, hvr, ś mst inṭrupt fr a momnt, az ɖe pást ɖ tenislōn, t asc Mr Carmîcl, hu wz bascñ wɖ hiz yelo cat’s îz ajar, so ɖt lîc a cat’s ɖe sīmd t rflect ɖ branćz muvñ or ɖ clǎdz pasñ, bt t gv no ñclñ v eni inr ʈts or imośn ẃtsvr, f h wontd enʈñ.

Fr ɖe wr mcñ ɖ gret xpdiśn, ś sd, lafñ. Ɖe wr gwñ t ɖ tǎn. “Stamps, raitñpepr, tbaco?” ś sjstd, stopñ bî hiz sîd. Bt no, h wontd nʈñ. Hiz handz claspt ɖmslvz ovr hiz cpeśs pōnć, hiz îz blinct, az f h wd hv lîct t rplî cîndli t ɖz blandiśmnts (ś wz sductiv bt a litl nrṿs) bt cd nt, sunc az h wz in a gre-grīn somṇḷns ẃć imbrest ɖm ol, wɖt nīd v wrdz, in a vast n bnevlnt leʈ̇ji v wel-wśñ; ol ɖ hǎs; ol ɖ wrld; ol ɖ ppl in it, fr h hd slipt intu hiz glas at lunć a fy drops v smʈñ, ẃć acǎntd, ɖ ćildṛn ʈt, fr ɖ vivid strīc v c’nẹri-yelo in mstaś n bird ɖt wr uɖwz milc-ẃît. No, nʈñ, h mrmrd.

H śd hv bn a gret f’loṣfr, sd Msz Ramzi, az ɖe wnt dǎn ɖ rod t ɖ fiśñvilij, bt h hd md an unforćṇt marij. Holdñ hr blac paṛsol vri irect, n muvñ wɖ an indiscrîbbl er v xpcteśn, az f ś wr gwñ t mīt smwn rnd ɖ cornr, ś tld ɖ stori; an afer at Oxfd wɖ sm grl; an rli marij; poṿti; gwñ t India; trnzletñ a litl powtri “vri bytif̣li, I b’liv,” biyñ wilñ t tīć ɖ bôz Prśn or Hindūstāni, bt ẃt riyli wz ɖ ys v ɖt?—n ɖen layñ, az ɖe sw him, on ɖ lōn.

It flatrd him; snubd az h hd bn, it suɖd him ɖt Msz Ramzi śd tel him ɖs. Ćarlz Tanzli rvîvd. Insińuetñ, tù, az ś dd, ɖ gretnis v man’z inṭlect, īvn in its dce, ɖ sbjx́n v ol wîvz—nt ɖt ś blemd ɖ grl, n ɖ marij hd bn hapi inuf, ś b’livd—t ɖer huzbnd’z lebrz, ś md him fīl betr plizd wɖ himslf ɖn h hd dn yt, n h wd hv lîct, hd ɖe tecn a cab, fr xampl, t hv peid ɖ fér. Az fr hr litl bag, mt h nt cari ɖt? No, no, ś sd, ś olwz carid ƉT hrslf. Ś dd tù. Yes, h flt ɖt in hr. H flt mni ʈñz, smʈñ in ptiklr ɖt xîtd him n dstrbd him fr rīznz ẃć h cd nt gv. H wd lîc hr t si him, gǎnd n hŭdd, wōcñ in a pṛseśn. A felośp, a pṛfesrśp, h flt ceṗbl v enʈñ n sw himslf—bt ẃt wz ś lcñ at? At a man pestñ a bil. Ɖ vast flapñ śīt flatnd itslf ǎt, n ć śuv v ɖ bruś rvild freś legz, hūps, horsz, gliṣnñ redz n bluz, bytifli smuɖ, untl haf ɖ wōl wz cuvrd wɖ ɖ advrtismnt v a src̣s; a hundṛd horsṃn, twenti pformñsīlz, laynz, tîgrz… Crenñ fwdz, fr ś wz śort-sîtd, ś réd it ǎt… “wl vizit ɖs tǎn,” ś réd. It wz teṛbli denjṛs wrc fr a wn-armd man, ś xclemd, t stand on top v a ladr lîc ɖt—hiz left arm hd bn cut of in a rīpñmśīn tū yirz ago.

“Let s ol g!” ś craid, muvñ on, az f ol ɖoz rîdrz n horsz hd fild hr wɖ ćîldlîc xlteśn n md hr fget hr piti.

“Let’s g,” h sd, rpitñ hr wrdz, clicñ ɖm ǎt, hvr, wɖ a slf-conśsnis ɖt md hr wins. “Let s ol g t ɖ src̣s.” No. H cd nt se it rît. H cd nt fīl it rît. Bt ẃ nt? ś wundrd. Ẃt wz roñ wɖ him ɖen? Ś lîct him wormli, at ɖ momnt. Hd ɖe nt bn tecn, ś asct, t src̣sz ẃn ɖe wr ćildṛn? Nvr, h ansrd, az f ś asct ɖ vri ʈñ h wontd; hd bn loññ ol ɖz dez t se, hǎ ɖe dd nt g t src̣sz. It wz a larj faṃli, nîn bruɖrz n sistrz, n hiz faɖr wz a wrcñman. “Mî faɖr z a cemist, Msz Ramzi. H cīps a śop.” H himslf hd peid hiz ǒn we sins h wz ʈrtīn. Ofn h wnt wɖt a gretcot in wintr. H cd nvr “rtrn hosṗtaḷti” (ɖoz wr hiz parćt stif wrdz) at colij. H hd t mc ʈñz last twîs ɖ tîm uɖr ppl dd; h smoct ɖ ćīpist tbaco; śag; ɖ sem ɖ old men dd in ɖ cìz. H wrct hard—sevn aurz a de; hiz subjict wz nǎ ɖ inflụns v smʈñ upn smbdi—ɖe wr wōcñ on n Msz Ramzi dd nt qt cać ɖ mīnñ, onli ɖ wrdz, hir n ɖr… diṣteśn… felośp… rīdrśp… lecćrśp. Ś cd nt folo ɖ ugli acdemic jargn, ɖt ratld itslf of so glibli, bt sd t hrslf ɖt ś sw nǎ ẃ gwñ t ɖ src̣s hd noct him of hiz prć, pur litl man, n ẃ h cem ǎt, instntli, wɖ ol ɖt abt hiz faɖr n muɖr n bruɖrz n sistrz, n ś wd si t it ɖt ɖe dd’nt laf at him eni mor; ś wd tel Pru abt it. Ẃt h wd hv lîct, ś s’pozd, wd hv bn t se hǎ h hd gn nt t ɖ src̣s bt t Ibsn wɖ ɖ Ramziz. H wz an ōfl prig—ǒ yes, an insufṛbl bōr. Fr, ɖo ɖe hd rīćt ɖ tǎn nǎ n wr in ɖ mn strīt, wɖ carts grîndñ past on ɖ coblz, stl h wnt on tōcñ, abt setlmnts, n tīćñ, n wrcñmen, n hlpñ ǎr ǒn clas, n lecćrz, tl ś gaɖrd ɖt h hd got bac intîr slf-confidns, hd rcuvrd fṛm ɖ src̣s, n wz abt (n nǎ agn ś lîct him wormli) t tel hr—bt hir, ɖ hǎzz fōlñ awe on bʈ sîdz, ɖe cem ǎt on ɖ cì, n ɖ hol be spred bfr ɖm n Msz Ramzi cd nt hlp xclemñ, “Ǒ, hǎ bytifl!” Fr ɖ gret plêtfl v blu wōtr wz bfr hr; ɖ hōri Lîthǎs, distnt, ostir, in ɖ mdst; n on ɖ rît, az far az ɖ î cd si, fedñ n fōlñ, in soft lo plīts, ɖ grīn sandynz wɖ ɖ wîld flowñ grasz on ɖm, ẃć olwz sīmd t b runñ awe intu sm mūncuntri, uninhaḅtd v men.

Ɖt wz ɖ vy, ś sd, stopñ, growñ greyr-aid, ɖt hr huzbnd luvd.

Ś pōzd a momnt. Bt nǎ, ś sd, artists hd cm hir. Ɖr indd, onli a fy pesz of, std wn v ɖm, in Paṇma hat n yelo būts, sirịsli, softli, abzorbidli, fr ol ɖt h wz woćt bî ten litl bôz, wɖ an er v pṛfǎnd cntntmnt on hiz rǎnd red fes gezñ, n ɖen, ẃn h hd gezd, dipñ; imbywñ ɖ tip v hiz bruś in sm soft mǎnd v grīn or pnc. Sins Mr Pōnfort hd bn ɖr, ʈri yirz bfr, ol ɖ picćrz wr lîc ɖt, ś sd, grīn n gre, wɖ lemn-culrd sêlñbots, n pnc wimin on ɖ bīć.

Bt hr granmuɖr’z frendz, ś sd, glansñ dscritli az ɖe pást, tc ɖ gretist penz; frst ɖe mixt ɖer ǒn culrz, n ɖen ɖe graund ɖm, n ɖen ɖe pt damp cloʈs t cīp ɖm môst.

So Mr Tanzli s’pozd ś mnt him t si ɖt ɖt man’z picćr wz scimpi, wz ɖt ẃt wn sd? Ɖ culrz wr’nt solid? Wz ɖt ẃt wn sd? Undr ɖ inflụns v ɖt xtrordnri imośn ẃć hd bn growñ ol ɖ wōc, hd bgun in ɖ gardn ẃn h hd wontd t tec hr bag, hd incrist in ɖ tǎn ẃn h hd wontd t tel hr evrʈñ abt himslf, h wz cmñ t si himslf, n evrʈñ h hd evr noun gn crŭcid a litl. It wz ōf̣li strenj.

Ɖr h std in ɖ parlr v ɖ pǒci litl hǎs ẃr ś hd tecn him, wêtñ fr hr, ẃl ś wnt upsterz a momnt t si a wmn. H hŕd hr qc step abv; hŕd hr vôs ćirfl, ɖen lo; lct at ɖ mats, tīcadiz, glas śêdz; wêtd qt impeśntli; lct fwd īgrli t ɖ wōc hom; dtrmind t cari hr bag; ɖen hŕd hr cm ǎt; śut a dor; se ɖe mst cīp ɖ windoz opn n ɖ dorz śut, asc at ɖ hǎs fr enʈñ ɖe wontd (ś mst b tōcñ t a ćîld) ẃn, sudnli, in ś cem, std fr a momnt sîḷnt (az f ś hd bn pritndñ p ɖr, n fr a momnt let hrslf b nǎ), std qt mośnlis fr a momnt agnst a picćr v Qīn Victoria wẹrñ ɖ blu ribn v ɖ Gartr; ẃn ol at wns h riylîzd ɖt it wz ɖs: it wz ɖs:—ś wz ɖ most bytifl prsn h hd evr sìn.

Wɖ starz in hr îz n veilz in hr her, wɖ sicḷmn n wîld vaylits—ẃt nonsns wz h ʈncñ? Ś wz fifti at līst; ś hd et ćildṛn. Stepñ ʈru fīldz v flǎrz n tecñ t hr brest budz ɖt hd brocn n lamz ɖt hd fōḷn; wɖ ɖ starz in hr îz n ɖ wind in hr her—H hd hold v hr bag.

“Gdbî, Elsi,” ś sd, n ɖe wōct p ɖ strīt, ś holdñ hr paṛsol irect n wōcñ az f ś xpctd t mīt smwn rnd ɖ cornr, ẃl fr ɖ frst tîm in hiz lîf Ćarlz Tanzli flt an xtrordnri prîd; a man digñ in a dren stopt digñ n lct at hr, let hiz arm fōl dǎn n lct at hr; fr ɖ frst tîm in hiz lîf Ćarlz Tanzli flt an xtrordnri prîd; flt ɖ wind n ɖ sicḷmn n ɖ vaylits fr h wz wōcñ wɖ a bytifl wmn. H hd hold v hr bag.


___

2

“N

o gwñ t ɖ Lîthǎs, Jemz,” h sd, az trayñ in defṛns t Msz Ramzi t sofn hiz vôs intu sm sembḷns v jīniaḷti at līst.

Odịs litl man, ʈt Msz Ramzi, ẃ g on seyñ ɖt?


___

3

“P

hps y wl wec p n fînd ɖ sún śînñ n ɖ brdz sññ,” ś sd cmpaśṇtli, smuɖñ ɖ litl bô’z her, fr hr huzbnd, wɖ hiz cōstic seyñ ɖt it wd nt b fîn, hd daśt hiz spirits ś cd si. Ɖs gwñ t ɖ Lîthǎs wz a paśn v hiz, ś sw, n ɖen, az f hr huzbnd hd nt sd inuf, wɖ hiz cōstic seyñ ɖt it wd nt b fîn tmro, ɖs odịs litl man wnt n rubd it in ol ovr agn.

“Phps it wl b fîn tmro,” ś sd, smuɖñ hiz her.

Ol ś cd d nǎ wz t admîr ɖ rfriɉretr, n trn ɖ pejz v ɖ Storz list in ɖ hop ɖt ś mt cm upn smʈñ lîc a rêc, or a mowñṃśīn, ẃć, wɖ its proñz n its handlz, wd nīd ɖ gretist scil n cer in cutñ ǎt. Ol ɖz yuñ men paṛdid hr huzbnd, ś rflectd; h sd it wd ren; ɖe sd it wd b a poẓtiv tornedo.

Bt hir, az ś trnd ɖ pej, sudnli hr srć fr ɖ picćr v a rêc or a mowñṃśīn wz inṭruptd. Ɖ gruf mrmr, ireğlrli brocn bî ɖ tecñ ǎt v pîps n ɖ ptñ in v pîps ẃć hd cept on aśurñ hr, ɖo ś cd nt hír ẃt wz sd (az ś sat in ɖ windo ẃć opnd on ɖ teris), ɖt ɖ men wr haṗli tōcñ; ɖs sǎnd, ẃć hd lastd nǎ haf an aur n hd tecn its ples suɖñli in ɖ scel v sǎndz presñ on top v hr, sć az ɖ tap v bōlz upn bats, ɖ śarp, sudn barc nǎ n ɖen, “Hǎ’z ɖt? Hǎ’z ɖt?” v ɖ ćildṛn pleyñ cricit, hd sīst; so ɖt ɖ mnotṇs fōl v ɖ wevz on ɖ bīć, ẃć fr ɖ most part bìt a meźrd n suɖñ ttu t hr ʈts n sīmd cnsolñli t rpit ovr n ovr agn az ś sat wɖ ɖ ćildṛn ɖ wrdz v sm old credlsoñ, mrmrd bî nećr, “I am gardñ y—I am yr s’port,” bt at uɖr tîmz sudnli n unixpctidli, ispeśli ẃn hr mînd rezd itslf slîtli fṛm ɖ tasc acćli in hand, hd no sć cîndli mīnñ, bt lîc a gostli rol v drumz rmorslisli bìt ɖ meźr v lîf, md wn ʈnc v ɖ dstrux́n v ɖ îḷnd n its ingulfmnt in ɖ sì, n wornd hr huz de hd slipt past in wn qc dwñ aftr anɖr ɖt it wz ol ifīmṛl az a renbǒ—ɖs sǎnd ẃć hd bn obskrd n cnsild undr ɖ uɖr sǎndz sudnli ʈundrd holo in hr irz n md hr lc p wɖ an impuls v terr.

Ɖe hd sīst t tōc; ɖt wz ɖ xpḷneśn. Fōlñ in wn secnd fṛm ɖ tnśn ẃć hd gript hr t ɖ uɖr xtrim ẃć, az f t rīcūp hr fr hr uņesṣri xpns v imośn, wz cūl, aḿzd, n īvn fentli mliśs, ś cncludd ɖt pur Ćarlz Tanzli hd bn śed. Ɖt wz v litl acǎnt t hr. F hr huzbnd rqîrd sacṛfîsz (n indd h dd) ś ćirf̣li ofrd p t him Ćarlz Tanzli, hu hd snubd hr litl bô.

Wn momnt mor, wɖ hr hed rezd, ś lisnd, az f ś wêtd fr sm hbićl sǎnd, sm reğlr mcanicl sǎnd; n ɖen, hírñ smʈñ riɖmicl, haf sd, haf ćantd, bginñ in ɖ gardn, az hr huzbnd bìt p n dǎn ɖ teris, smʈñ btwn a crǒc n a soñ, ś wz suɖd wns mor, aśurd agn ɖt ol wz wel, n lcñ dǎn at ɖ bc on hr ni faund ɖ picćr v a pocitnîf wɖ six bledz ẃć cd onli b cut ǎt f Jemz wz vri cerfl.

Sudnli a lǎd crî, az v a slīpwōcr, haf-rǎzd, smʈñ abt

Stormd at wɖ śot n śel

suñ ǎt wɖ ɖ utmost intnṣti in hr ir, md hr trn aprihnsivli t si f enwn hd hŕd him. Onli Lili Brisco, ś wz glad t fînd; n ɖt dd nt matr. Bt ɖ sît v ɖ grl standñ on ɖ éj v ɖ lōn pentñ rmîndd hr; ś wz s’pozd t b cīpñ hr hed az mć in ɖ sem pziśn az poṣbl fr Lili’z picćr. Lili’z picćr! Msz Ramzi smîld. Wɖ hr litl Ćînīz îz n hr pucrd-up fes, ś wd nvr mari; wn cd nt tec hr pentñ vri sirịsli; ś wz an indipndnt litl crīćr, n Msz Ramzi lîct hr fr it; so, rmembrñ hr promis, ś bnt hr hed.


___

4

I

ndd, h olmst noct hr īzl ovr, cmñ dǎn upn hr wɖ hiz handz wevñ śǎtñ ǎt, “Boldli w roud n wel,” bt, mrsif̣li, h trnd śarp, n roud of, t dî glorịsli ś s’pozd upn ɖ hîts v Baḷclāva. Nvr wz enbdi at wns so r’dikyḷs n so alarmñ. Bt so loñ az h cept lîc ɖt, wevñ, śǎtñ, ś wz sef; h wd nt stand stl n lc at hr picćr. N ɖt wz ẃt Lili Brisco cd nt hv indyrd. Īvn ẃl ś lct at ɖ mas, at ɖ lîn, at ɖ culr, at Msz Ramzi sitñ in ɖ windo wɖ Jemz, ś cept a fīlr on hr srǎndñz lest smwn śd crīp p, n sudnli ś śd fînd hr picćr lct at. Bt nǎ, wɖ ol hr snsz qcnd az ɖe wr, lcñ, strenñ, tl ɖ culr v ɖ wōl n ɖ jacmana bynd brnt intu hr îz, ś wz awer v smwn cmñ ǎt v ɖ hǎs, cmñ twdz hr; bt smhǎ dvînd, fṛm ɖ ftfōl, Wiłm Báncs, so ɖt ɖo hr bruś qivrd, ś dd nt, az ś wd hv dn hd it bn Mr Tanzli, Pōl Rêli, Minta Dôl, or practicli enbdi els, trn hr canvs upn ɖ gras, bt let it stand. Wiłm Báncs std bsd hr.

Ɖe hd rūmz in ɖ vilij, n so, wōcñ in, wōcñ ǎt, partñ lêt on dormats, hd sd litl ʈñz abt ɖ sūp, abt ɖ ćildṛn, abt wn ʈñ n anɖr ẃć md ɖm alîz; so ɖt ẃn h std bsd hr nǎ in hiz jdiśl we (h wz old inuf t b hr faɖr tù, a boṭnist, a widowr, smelñ v sóp, vri scrūpyḷs n clīn) ś jst std ɖr. H jst std ɖr. Hr śuz wr xḷnt, h obzrvd. Ɖe alaud ɖ toz ɖer naćṛl xpanśn. Lojñ in ɖ sem hǎs wɖ hr, h hd notist tù, hǎ ordrli ś wz, p bfr brecfst n of t pent, h b’livd, alon: pur, prizyṃbli, n wɖt ɖ cmplex́n or ɖ alurmnt v Mis Dôl srtnli, bt wɖ a gd sns ẃć md hr in hiz îz s’pirịr t ɖt yuñ ledi. Nǎ, fr instns, ẃn Ramzi bōr dǎn on ɖm, śǎtñ, jestikletñ, Mis Brisco, h flt srtn, unḍstd.

Smwn hd blundrd.

Mr Ramzi glerd at ɖm. H glerd at ɖm wɖt sīmñ t si ɖm. Ɖt dd mc ɖm bʈ vegli uncumftbl. Tgɖr ɖe hd sìn a ʈñ ɖe hd nt bn mnt t si. Ɖe hd incroćt upn a privsi. So, Lili ʈt, it wz probbli an xks v hiz fr muvñ, fr gtñ ǎt v irśot, ɖt md Mr Báncs olmst imījtli se smʈñ abt its biyñ ćili n sjstd tecñ a strol. Ś wd cm, yes. Bt it wz wɖ dificlti ɖt ś tc hr îz of hr picćr.

Ɖ jacmana wz brît vayḷt; ɖ wōl stẹrñ ẃît. Ś wd nt hv cnsidrd it onist t tampr wɖ ɖ brît vayḷt n ɖ stẹrñ ẃît, sins ś sw ɖm lîc ɖt, faśṇbl ɖo it wz, sins Mr Pōnfort’s vizit, t si evrʈñ pel, elignt, semitranspaṛnt. Ɖen bnʈ ɖ culr ɖr wz ɖ śep. Ś cd si it ol so clirli, so c’mandñli, ẃn ś lct: it wz ẃn ś tc hr bruś in hand ɖt ɖ hol ʈñ ćenjd. It wz in ɖt momnt’s flît btwn ɖ picćr n hr canvs ɖt ɖ dīṃnz set on hr hu ofn bròt hr t ɖ vrj v tirz n md ɖs pasij fṛm cnspśn t wrc az dredfl az eni dǎn a darc pasij fr a ćîld. Sć ś ofn flt hrslf—struġlñ agnst t’rific odz t mnten hr curij; t se: “Bt ɖs z ẃt I si; ɖs z ẃt I si,” n so t clasp sm mizṛbl remnnt v hr viźn t hr brest, ẃć a ʈǎznd forsz dd ɖer bst t pluc fṛm hr. N it wz ɖen tù, in ɖt ćil n windi we, az ś bgan t pent, ɖt ɖr forst ɖmslvz upn hr uɖr ʈñz, hr ǒn inadiqsi, hr inṣgnificns, cīpñ hǎs fr hr faɖr of ɖ Bromtn Rod, n hd mć adu t cntrol hr impuls t flñ hrslf (ʈanc Hevn ś hd olwz rzistd so far) at Msz Ramzi’z ni n se t hr—bt ẃt cd wn se t hr? “I’m in luv wɖ y?” No, ɖt wz nt tru. “I’m in luv wɖ ɖs ol,” wevñ hr hand at ɖ hej, at ɖ hǎs, at ɖ ćildṛn. It wz absrd, it wz impoṣbl. So nǎ ś leid hr bruśz nītli in ɖ box, sîd bî sîd, n sd t Wiłm Báncs:

“It sudnli gts cold. Ɖ sún sīmz t gv les hīt,” ś sd, lcñ abt hr, fr it wz brît inuf, ɖ gras stl a soft dīp grīn, ɖ hǎs stard in its grīṇri wɖ prpl paśnflǎrz, n rŭcs dropñ cūl crîz fṛm ɖ hî blu. Bt smʈñ muvd, flaśt, trnd a silvr wñ in ɖ er. It wz Sptmbr aftr ol, ɖ midl v Sptmbr, n past six in ɖ īvnñ. So of ɖe strold dǎn ɖ gardn in ɖ yźl drex́n, past ɖ tenislōn, past ɖ pamṗsgras, t ɖt brec in ɖ ʈic hej, gardd bî red-hot pocrz lîc brezịrz v clir brnñ col, btwn ẃć ɖ blu wōtrz v ɖ be lct bluwr ɖn evr.

Ɖe cem ɖr reğlrli evri īvnñ drwn bî sm nīd. It wz az f ɖ wōtr flotd of n set sêlñ ʈts ẃć hd groun stagnnt on drî land, n gev t ɖer bodiz īvn sm sort v fizicl rlif. Frst, ɖ puls v culr fludd ɖ be wɖ blu, n ɖ hart xpandd wɖ it n ɖ bodi swam, onli ɖ nxt instnt t b ćect n ćild bî ɖ pricli blacnis on ɖ rufld wevz. Ɖen, p bhnd ɖ gret blac roc, olmst evri īvnñ sprtd ireğlrli, so ɖt wn hd t woć fr it n it wz a dlît ẃn it cem, a fǎntn v ẃît wōtr; n ɖen, ẃl wn wêtd fr ɖt, wn woćt, on ɖ pel semisrklr bīć, wev aftr wev śedñ agn n agn smuɖli, a film v muɖr v prl.

Ɖe bʈ smîld, standñ ɖr. Ɖe bʈ flt a comn hilaṛti, xîtd bî ɖ muvñ wevz; n ɖen bî ɖ swift cutñ rês v a sêlñbot, ẃć, hvñ slîst a crv in ɖ be, stopt; śivrd; let its sêlz drop dǎn; n ɖen, wɖ a naćṛl instñt t cmplit ɖ picćr, aftr ɖs swift muvmnt, bʈ v ɖm lct at ɖ dynz far awe, n instd v merimnt flt cm ovr ɖm sm sadnis—bcz ɖ ʈñ wz cmplitd partli, n partli bcz distnt vyz sīm t ǎtlast bî a miłn yirz (Lili ʈt) ɖ gezr n t b cḿnñ olrdi wɖ a scî ẃć bholdz an rʈ intîrli at rest.

Lcñ at ɖ far sandhilz, Wiłm Báncs ʈt v Ramzi: ʈt v a rod in Wstṃḷnd, ʈt v Ramzi strîdñ alñ a rod bî himslf huñ rnd wɖ ɖt soḷtyd ẃć sīmd t b hiz naćṛl er. Bt ɖs wz sudnli inṭruptd, Wiłm Báncs rmembrd (n ɖs mst rfŕ t sm acćl insidnt), bî a hen, stradlñ hr wñz ǎt in pṛtx́n v a cuvi v litl ćics, upn ẃć Ramzi, stopñ, pôntd hiz stic n sd “Priti—priti,” an od iluṃneśn intu hiz hart, Báncs hd ʈt it, ẃć śoud hiz simpliṣti, hiz simṗʈi wɖ humbl ʈñz; bt it sīmd t him az f ɖer frendśp hd sīst, ɖr, on ɖt streć v rod. Aftr ɖt, Ramzi hd marid. Aftr ɖt, ẃt wɖ wn ʈñ n anɖr, ɖ pulp hd gn ǎt v ɖer frendśp. Huz fōlt it wz h cd nt se, onli, aftr a tîm, reṗtiśn hd tecn ɖ ples v nynis. It wz t rpit ɖt ɖe met. Bt in ɖs dum coḷqi wɖ ɖ sand dynz h mntend ɖt hiz afx́n fr Ramzi hd in no we dminiśt; bt ɖr, lîc ɖ bodi v a yuñ man leid p in pīt fr a snćri, wɖ ɖ red freś on hiz lips, wz hiz frendśp, in its aktnis n riaḷti, leid p acrs ɖ be amñ ɖ sandhilz.

H wz añśs fr ɖ sec v ɖs frendśp n phps tù in ordr t clir himslf in hiz ǒn mînd fṛm ɖ impyteśn v hvñ draid n śrunc—fr Ramzi livd in a wltr v ćildṛn, ẃr-az Báncs wz ćîldlis n a widowr—h wz añśs ɖt Lili Brisco śd nt dsparij Ramzi (a gret man in hiz ǒn we) yt śd unḍstand hǎ ʈñz std btwn ɖm. Bgun loñ yirz ago, ɖer frendśp hd pītrd ǎt on a Wstṃḷnd rod, ẃr ɖ hen spred hr wñz bfr hr ćics; aftr ẃć Ramzi hd marid, n ɖer paɖz layñ difṛnt wez, ɖr hd bn, srtnli fr nwn’z fōlt, sm tndnsi, ẃn ɖe met, t rpit.

Yes. Ɖt wz it. H finiśt. H trnd fṛm ɖ vy. N, trnñ t wōc bac ɖ uɖr we, p ɖ drîv, Mr Báncs wz alîv t ʈñz ẃć wd nt hv struc him hd nt ɖoz sandhilz rvild t him ɖ bodi v hiz frendśp layñ wɖ ɖ red on its lips leid p in pīt—fr instns, Cam, ɖ litl grl, Ramzi’z yungist dōtr. Ś wz picñ Swīt Alis on ɖ banc. Ś wz wîld n firs. Ś wd nt “gv a flǎr t ɖ jntlmn” az ɖ nrsmeid tld hr. No! no! no! ś wd nt! Ś clenćt hr fist. Ś stamt. N Mr Báncs flt ejd n sadnd n smhǎ pt intu ɖ roñ bî hr abt hiz frendśp. H mst hv draid n śrunc.

Ɖ Ramziz wr nt rić, n it wz a wundr hǎ ɖe manijd t cntrîv it ol. Et ćildṛn! T fīd et ćildṛn on f’loṣfi! Hir wz anɖr v ɖm, Jaspr ɖs tîm, strolñ past, t hv a śot at a brd, h sd, nonśḷntli, swññ Lili’z hand lîc a pumphandl az h pást, ẃć cōzd Mr Báncs t se, bitrli, hǎ Ś wz a fevrit. Ɖr wz edyceśn nǎ t b cnsidrd (tru, Msz Ramzi hd smʈñ v hr ǒn phps) let alon ɖ dêli wer n ter v śuz n stocñz ẃć ɖoz “gret feloz,” ol wel groun, anğlr, ruʈlis yuñstrz, mst rqîr. Az fr biyñ śr ẃć wz ẃć, or in ẃt ordr ɖe cem, ɖt wz bynd him. H cōld ɖm prîvtli aftr ɖ Cñz n Qīnz v Ñgḷnd; Cam ɖ Wicid, Jemz ɖ Ruʈlis, Andru ɖ Just, Pru ɖ Fer—fr Pru wd hv byti, h ʈt, hǎ cd ś hlp it?—n Andru brenz. Ẃl h wōct p ɖ drîv n Lili Brisco sd yes n no n capt hiz comnts (fr ś wz in luv wɖ ɖm ol, in luv wɖ ɖs wrld) h weid Ramzi’z ces, cmiẓretd him, envid him, az f h hd sìn him dvst himslf v ol ɖoz gloriz v îṣleśn n osteṛti ẃć crǎnd him in yʈ t cumbr himslf defiṇtli wɖ fluṭrñ wñz n clucñ dmestiṣtiz. Ɖe gev him smʈñ—Wiłm Báncs acnolijd ɖt; it wd hv bn pleznt f Cam hd stuc a flǎr in hiz cot or clambrd ovr hiz śoldr, az ovr hr faɖr’z, t lc at a picćr v Vsūvịs in irupśn; bt ɖe hd olso, hiz old frendz cd nt bt fīl, dstroid smʈñ. Ẃt wd a strenjr ʈnc nǎ? Ẃt dd ɖs Lili Brisco ʈnc? Cd wn hlp noṭsñ ɖt habits grù on him? xntriṣtiz, wìcnisz phps? It wz astoṇśñ ɖt a man v hiz inṭlect cd stūp so lo az h dd—bt ɖt wz tù harś a frêz—cd dpnd so mć az h dd upn ppl’z prêz.

“Ǒ, bt,” sd Lili, “ʈnc v hiz wrc!”

Ẃnvr ś “ʈt v hiz wrc” ś olwz sw clirli bfr hr a larj cićntebl. It wz Andru’z dwñ. Ś asct him ẃt hiz faɖr’z bcs wr abt. “Subjict n objict n ɖ nećr v riaḷti,” Andru hd sd. N ẃn ś sd Hevnz, ś hd no nośn ẃt ɖt mnt. “Ʈnc v a cićntebl ɖen,” h tld hr, “ẃn y’r nt ɖr.”

So nǎ ś olwz sw, ẃn ś ʈt v Mr Ramzi’z wrc, a scrubd cićntebl. It lojd nǎ in ɖ forc v a pértrī, fr ɖe hd rīćt ɖ orćd. N wɖ a penfl ef̣t v consntreśn, ś foc̣st hr mînd, nt upn ɖ silvr-bost barc v ɖ tri, or upn its fiś-śept līvz, bt upn a fantm cićntebl, wn v ɖoz scrubd-bord teblz, grend n nótd, huz vrću sīmz t hv bn leid bér bî yirz v musklr integṛti, ẃć stuc ɖr, its for legz in er. Naćṛli, f wn’z dez wr pást in ɖs siyñ v anğlr esnsz, ɖs rdysñ v luvli īvnñz, wɖ ol ɖer flamngo clǎdz n blu n silvr t a ẃît dīl for-legid tebl (n it wz a marc v ɖ fînist mîndz t d so), naćṛli wn cd nt b jujd lîc an ordnri prsn.

Mr Báncs lîct hr fr bidñ him “ʈnc v hiz wrc.” H hd ʈt v it, ofn n ofn. Tîmz wɖt numbr, h hd sd, “Ramzi z wn v ɖoz men hu d ɖer bst wrc bfr ɖe r forti.” H hd md a defiṇt contṛbyśn t f’loṣfi in wn litl bc ẃn h wz onli fîv n twenti; ẃt cem aftr wz mor or les amplif̣ceśn, reṗtiśn. Bt ɖ numbr v men hu mc a defiṇt contṛbyśn t enʈñ ẃtsvr z vri smōl, h sd, pōzñ bî ɖ pértrī, wel bruśt, scrūpyḷsli xact, xqiztli jdiśl. Sudnli, az f ɖ muvmnt v hiz hand hd rlist it, ɖ lod v hr akḿletd impreśnz v him tiltd p, n dǎn pord in a pondṛs aṿlanć ol ś flt abt him. Ɖt wz wn snseśn. Ɖen p rouz in a fym ɖ esns v hiz biyñ. Ɖt wz anɖr. Ś flt hrslf trnsfixt bî ɖ intnṣti v hr pspśn; it wz hiz sveṛti; hiz gdnis. I rspct y (ś adrest sîḷntli him in prsn) in evri atm; y r nt ven; y r intîrli imprsnl; y r fînr ɖn Mr Ramzi; y r ɖ fînist hymn biyñ ɖt I nǒ; y hv nɖr wîf nr ćîld (wɖt eni sx́l fīlñ, ś loñd t ćeriś ɖt lonlinis), y liv fr sayns (invoḷntṛli, sx́nz v ptetoz rouz bfr hr îz); prêz wd b an insult t y; jenṛs, pyr-hartd, hrǒic man! Bt simlteńsli, ś rmembrd hǎ h hd bròt a vel ol ɖ we p hir; objctd t dogz on ćerz; wd prǒz fr aurz (untl Mr Ramzi slamd ǎt v ɖ rūm) abt sōlt in vejtblz n ɖ iniqti v Ñgliś ccs.

Hǎ ɖen dd it wrc ǎt, ol ɖs? Hǎ dd wn juj ppl, ʈnc v ɖm? Hǎ dd wn ad p ɖs n ɖt n cnclud ɖt it wz lîcñ wn flt or dslîcñ? N t ɖoz wrdz, ẃt mīnñ ataćt, aftr ol? Standñ nǎ, apaṛntli trnsfixt, bî ɖ pértrī, impreśnz pord in upn hr v ɖoz tū men, n t folo hr ʈt wz lîc folowñ a vôs ẃć spīcs tù qcli t b tecn dǎn bî wn’z pensl, n ɖ vôs wz hr ǒn vôs seyñ wɖt promtñ undinaybl, eṿlastñ, contṛdictri ʈñz, so ɖt īvn ɖ fiśrz n humps on ɖ barc v ɖ pértrī wr irevcbli fixt ɖr fr itrṇti. Y hv gretnis, ś cntinyd, bt Mr Ramzi hz nn v it. H z peti, slfiś, ven, īgtistic; h z spôlt; h z a tîṛnt; h werz Msz Ramzi t deʈ; bt h hz ẃt y (ś adrest Mr Báncs) hv nt; a fîri unwrldlinis; h nz nʈñ abt trîflz; h luvz dogz n hiz ćildṛn. H hz et. Mr Báncs hz nn. Dd h nt cm dǎn in tū cots ɖ uɖr nît n let Msz Ramzi trim hiz her intu a pŭdñbesn? Ol v ɖs danst p n dǎn, lîc a cumṗni v nats, ć sepṛt bt ol marvḷsli cntrold in an inviẓbl ilastic net—danst p n dǎn in Lili’z mînd, in n abt ɖ branćz v ɖ pértrī, ẃr stl huñ in efji ɖ scrubd cićntebl, simbl v hr pṛfǎnd rspct fr Mr Ramzi’z mînd, untl hr ʈt ẃć hd spun qcr n qcr xplodd v its ǒn intnṣti; ś flt rlist; a śot wnt of clos at hand, n ɖr cem, flayñ fṛm its fragmnts, frîtnd, ifysiv, tymulćs, a floc v starlñz.

“Jaspr!” sd Mr Báncs. Ɖe trnd ɖ we ɖ starlñz flù, ovr ɖ teris. Folowñ ɖ scatr v swift-flayñ brdz in ɖ scî ɖe stept ʈru ɖ gap in ɖ hî hej stret intu Mr Ramzi, hu būmd trajicli at ɖm, “Smwn hd blundrd!”

Hiz îz, glezd wɖ imośn, dfaynt wɖ trajic intnṣti, met ɖerz fr a secnd, n trembld on ɖ vrj v recgniśn; bt ɖen, rezñ hiz hand, haf-we t hiz fes az f t avrt, t bruś of, in an aġni v pīviś śem, ɖer norml gêz, az f h begd ɖm t wɖhold fr a momnt ẃt h ń t b inevitbl, az f h imprest upn ɖm hiz ǒn ćîldlîc rzntmnt v inṭrupśn, yt īvn in ɖ momnt v dscuṿri wz nt t b rǎtd utrli, bt wz dtrmind t hold fast t smʈñ v ɖs dliśs imośn, ɖs impyr rapṣdi v ẃć h wz aśemd, bt in ẃć h revld—h trnd abrupli, slamd hiz prîvt dor on ɖm; n, Lili Brisco n Mr Báncs, lcñ unīẓli p intu ɖ scî, obzrvd ɖt ɖ floc v starlñz ẃć Jaspr hd rǎtd wɖ hiz gun hd setld on ɖ tops v ɖ elmtrīz.


___

5

“N

 īvn f it z’nt fîn tmro,” sd Msz Ramzi, rezñ hr îz t glans at Wiłm Báncs n Lili Brisco az ɖe pást, “it wl b anɖr de. N nǎ,” ś sd, ʈncñ ɖt Lili’z ćarm wz hr Ćînīz îz, aslant in hr ẃît, pucrd litl fes, bt it wd tec a clevr man t si it, “n nǎ stand p, n let m meźr yr leg,” fr ɖe mt g t ɖ Lîthǎs aftr ol, n ś mst si f ɖ stocñ dd nt nīd t b an inć or tū longr in ɖ leg.

Smîlñ, fr it wz an admṛbl îdīa, ɖt hd flaśt upn hr ɖs vri secnd—Wiłm n Lili śd mari—ś tc ɖ heɖr-mixćr stocñ, wɖ its cris-cros v stīl nīdlz at ɖ mǎʈ v it, n meźrd it agnst Jemz’z leg.

“Mî dir, stand stl,” ś sd, fr in hiz jeḷsi, nt lîcñ t srv az meźrñ bloc fr ɖ Lîthǎs cīpr’z litl bô, Jemz fiɉtd prṗsli; n f h dd ɖt, hǎ cd ś si, wz it tù loñ, wz it tù śort? ś asct.

Ś lct p—ẃt dīmn pzest him, hr yungist, hr ćeriśt?—n sw ɖ rūm, sw ɖ ćerz, ʈt ɖm firf̣li śabi. Ɖer entrelz, az Andru sd ɖ uɖr de, wr ol ovr ɖ flor; bt ɖen ẃt wz ɖ pônt, ś asct, v bayñ gd ćerz t let ɖm spôl p hir ol ʈru ɖ wintr ẃn ɖ hǎs, wɖ onli wn old wmn t si t it, poztivli dript wɖ wet? Nvr mînd, ɖ rent wz prisîsli tupns hêpni; ɖ ćildṛn luvd it; it dd hr huzbnd gd t b ʈri ʈǎznd, or f ś mst b akṛt, ʈri hundṛd mîlz fṛm hiz lîbrriz n hiz lecćrz n hiz dsîplz; n ɖr wz rūm fr vizitrz. Mats, campbedz, crezi gosts v ćerz n teblz huz Lundn lîf v srvis wz dn—ɖe dd wel inuf hir; n a foṭgraf or tū, n bcs. Bcs, ś ʈt, grù v ɖmslvz. Ś nvr hd tîm t rīd ɖm. Alas! īvn ɖ bcs ɖt hd bn gvn hr n inscrîbd bî ɖ hand v ɖ powt himslf: “Fr hr huz wśz mst b obeid”… “Ɖ hapịr Heḷn v ǎr dez”…dsgresfl t se, ś hd nvr réd ɖm. N Crūm on ɖ Mînd n Bêts on ɖ Savij Custmz v Poḷnīźa (“Mî dir, stand stl,” ś sd)—nɖr v ɖoz cd wn snd t ɖ Lîthǎs. At a srtn momnt, ś s’pozd, ɖ hǎs wd bcm so śabi ɖt smʈñ mst b dn. F ɖe cd b tòt t wîp ɖer fīt n nt brñ ɖ bīć in wɖ ɖm—ɖt wd b smʈñ. Crabz, ś hd t alǎ, f Andru riyli wśt t dsct ɖm, or f Jaspr b’livd ɖt wn cd mc sūp fṛm sìwīd, wn cd nt privnt it; or Rôz’z objicts—ślz, rìdz, stonz; fr ɖe wr giftd, hr ćildṛn, bt ol in qt difṛnt wez. N ɖ rzult v it wz, ś said, tecñ in ɖ hol rūm fṛm flor t sīlñ, az ś hld ɖ stocñ agnst Jemz’z leg, ɖt ʈñz got śabịr n got śabịr sumr aftr sumr. Ɖ mat wz fedñ; ɖ wōlpepr wz flapñ. Y cd’nt tel eni mor ɖt ɖoz wr rozz on it. Stl, f evri dor in a hǎs z left ppćli opn, n no loc-mcr in ɖ hol v Scotḷnd cn mnd a bolt, ʈñz mst spôl. Ẃt wz ɖ ys v flññ a grīn Caśmir śōl ovr ɖ éj v a picćrfrem? In tū wīcs it wd b ɖ culr v pīsūp. Bt it wz ɖ dorz ɖt anoid hr; evri dor wz left opn. Ś lisnd. Ɖ drw̃rūm dor wz opn; ɖ hōldor wz opn; it sǎndd az f ɖ bedrūm dorz wr opn; n srtnli ɖ windo on ɖ landñ wz opn, fr ɖt ś hd opnd hrslf. Ɖt windoz śd b opn, n dorz śut—simpl az it wz, cd nn v ɖm rmembr it? Ś wd g intu ɖ meidz’ bedrūmz at nît n fînd ɖm sìld lîc uvnz, xpt fr Mri’z, ɖ Swis grl, hu wd rɖr g wɖt a baʈ ɖn wɖt freś er, bt ɖen at hom, ś hd sd, “ɖ mǎntinz r so bytifl.” Ś hd sd ɖt last nît lcñ ǎt v ɖ windo wɖ tirz in hr îz. “Ɖ mǎntinz r so bytifl.” Hr faɖr wz dayñ ɖr, Msz Ramzi ń. H wz līvñ ɖm faɖrlis. Scoldñ n demnstretñ (hǎ t mc a bed, hǎ t opn a windo, wɖ handz ɖt śut n spred lîc a Frenćwŭmn’z) ol hd foldd itslf qaytli abt hr, ẃn ɖ grl spouc, az, aftr a flît ʈru ɖ sunśîn ɖ wñz v a brd fold ɖmslvz qaytli n ɖ blu v its plūmij ćenjz fṛm brît stīl t soft prpl. Ś hd std ɖr sîḷnt fr ɖr wz nʈñ t b sd. H hd cansr v ɖ ʈrot. At ɖ rec̣lex́n—hǎ ś hd std ɖr, hǎ ɖ grl hd sd, “At hom ɖ mǎntinz r so bytifl,” n ɖr wz no hop, no hop ẃtvr, ś hd a spazm v iṛteśn, n spīcñ śarpli, sd t Jemz:

“Stand stl. D’nt b tîrsm,” so ɖt h ń instntli ɖt hr sveṛti wz riyl, n stretnd hiz leg n ś meźrd it.

Ɖ stocñ wz tù śort bî haf an inć at līst, mcñ alawns fr ɖ fact ɖt Sōrli’z litl bô wd b les wel groun ɖn Jemz.

“It’s tù śort,” ś sd, “evr so mć tù śort.”

Nvr dd enbdi lc so sad. Bitr n blac, haf-we dǎn, in ɖ darcnis, in ɖ śaft ẃć ran fṛm ɖ súnlît t ɖ depʈs, phps a tir formd; a tir fél; ɖ wōtrz sweid ɖs we n ɖt, rsivd it, n wr at rest. Nvr dd enbdi lc so sad.

Bt wz it nʈñ bt lcs, ppl sd? Ẃt wz ɖr bhnd it—hr byti n splendr? Hd h bloun hiz brenz ǎt, ɖe asct, hd h daid ɖ wīc bfr ɖe wr marid—sm uɖr, rlịr luvr, v hūm rūmrz rīćt wn? Or wz ɖr nʈñ? nʈñ bt an incmpaṛbl byti ẃć ś livd bhnd, n cd d nʈñ t dstrb? Fr īẓli ɖo ś mt hv sd at sm momnt v intiṃsi ẃn storiz v gret paśn, v luv fôld, v ambiśn ʈwortd cem hr we hǎ ś tù hd noun or flt or bn ʈru it hrslf, ś nvr spouc. Ś wz sîḷnt olwz. Ś ń ɖen—ś ń wɖt hvñ lrnt. Hr simpliṣti faɖmd ẃt clevr ppl fōlṣfaid. Hr snglnis v mînd md hr drop plúm lîc a ston, alît xact az a brd, gev hr, naćṛli, ɖs swūp n fōl v ɖ spirit upn truʈ ẃć dlîtd, īzd, sstend—fōlsli phps.

(“Nećr hz bt litl cle,” sd Mr Báncs wns, mć muvd bî hr vôs on ɖ teḷfon, ɖo ś wz onli telñ him a fact abt a tren, “lîc ɖt v ẃć ś moldd y.” H sw hr at ɖ end v ɖ lîn, Grīc, blu-aid, stret-nozd. Hǎ incongrụs it sīmd t b teḷfonñ t a wmn lîc ɖt. Ɖ Gresz asmblñ sīmd t hv jônd handz in medoz v asf̣dél t cmpoz ɖt fes. Yes, h wd cać ɖ 10:30 at Ystn.

“Bt ś’z no mor awer v hr byti ɖn a ćîld,” sd Mr Báncs, rplesñ ɖ rsivr n crosñ ɖ rūm t si ẃt progres ɖ wrcṃn wr mcñ wɖ an hotel ẃć ɖe wr bildñ at ɖ bac v hiz hǎs. N h ʈt v Msz Ramzi az h lct at ɖt str amñ ɖ unfiniśt wōlz. Fr olwz, h ʈt, ɖr wz smʈñ incongrụs t b wrct intu ɖ harṃni v hr fes. Ś clapt a dír-stōcr’z hat on hr hed; ś ran acrs ɖ lōn in ġlośz t snać a ćîld fṛm misćif. So ɖt f it wz hr byti mirli ɖt wn ʈt v, wn mst rmembr ɖ qiṿrñ ʈñ, ɖ livñ ʈñ (ɖe wr cariyñ brics p a litl planc az h woćt ɖm), n wrc it intu ɖ picćr; or f wn ʈt v hr simpli az a wmn, wn mst indǎ hr wɖ sm frīc v idịsncṛsi—ś dd nt lîc adṃreśn—or s’poz sm letnt dzîr t dof hr roylti v form az f hr byti bord hr n ol ɖt men se v byti, n ś wontd onli t b lîc uɖr ppl, insignificnt. H dd nt nǒ. H dd nt nǒ. H mst g t hiz wrc.)

Nitñ hr rediś-brǎn hẹri stocñ, wɖ hr hed ǎtlînd absrdli bî ɖ gílt frem, ɖ grīn śōl ẃć ś hd tóst ovr ɖ éj v ɖ frem, n ɖ oʈenṭcetd mastrpìs bî Mîcl Anɉlo, Msz Ramzi smuɖd ǎt ẃt hd bn harś in hr manr a momnt bfr, rezd hiz hed, n cist hr litl bô on ɖ fōrhed. “Let s fînd anɖr picćr t cut ǎt,” ś sd.


___

6

B

t ẃt hd hapnd?

Smwn hd blundrd.

Startñ fṛm hr ḿzñ ś gev mīnñ t wrdz ẃć ś hd hld mīnñlis in hr mînd fr a loñ streć v tîm. “Smwn hd blundrd”—Fixñ hr śort-sîtd îz upn hr huzbnd, hu wz nǎ bẹrñ dǎn upn hr, ś gezd steḍli untl hiz closnis rvild t hr (ɖ jngl metd itslf in hr hed) ɖt smʈñ hd hapnd, smwn hd blundrd. Bt ś cd nt fr ɖ lîf v hr ʈnc ẃt.

H śivrd; h qivrd. Ol hiz vaṇti, ol hiz saṭsfax́n in hiz ǒn splendr, rîdñ fél az a ʈundrbolt, firs az a hōc at ɖ hed v hiz men ʈru ɖ vali v deʈ, hd bn śatrd, dstroid. Stormd at bî śot n śel, boldli w roud n wel, flaśt ʈru ɖ vali v deʈ, volid n ʈundrd—stret intu Lili Brisco n Wiłm Báncs. H qivrd; h śivrd.

Nt fr ɖ wrld wd ś hv spocn t him, riylîzñ, fṛm ɖ fmiłr sînz, hiz îz avrtd, n sm krịs gaɖ̇rñ tgɖr v hiz prsn, az f h rápt himslf abt n nīdd privsi intu ẃć t rgen hiz eqlibrịm, ɖt h wz ǎtrejd n anḡśt. Ś stroct Jemz’z hed; ś trnsfŕd t him ẃt ś flt fr hr huzbnd, n, az ś woćt him ćōc yelo ɖ ẃît dresśrt v a jntlmn in ɖ Armi n Nevi Storz caṭlog, ʈt ẃt a dlît it wd b t hr śd h trn ǎt a gret artist; n ẃ śd h nt? H hd a splendid fōrhed. Ɖen, lcñ p, az hr huzbnd pást hr wns mor, ś wz rlivd t fînd ɖt ɖ ruin wz veild; domestiṣti trîumft; custm crūnd its suɖñ riɖm, so ɖt ẃn stopñ dlibṛtli, az hiz trn cem rnd agn, at ɖ windo h bnt qizicli n ẃimzicli t ticl Jemz’z bér cāf wɖ a sprig v smʈñ, ś twitd him fr hvñ dspaćt “ɖt pur yuñ man,” Ćarlz Tanzli. Tanzli hd hd t g in n rait hiz diṣteśn, h sd.

“Jemz wl hv t rait HIZ diṣteśn wn v ɖz dez,” h add îronicli, flicñ hiz sprig.

Hetñ hiz faɖr, Jemz bruśt awe ɖ ticlñ spre wɖ ẃć in a manr pkłr t him, compǎnd v sveṛti n hymr, h tizd hiz yungist sun’z bér leg.

Ś wz trayñ t gt ɖz tîrsm stocñz finiśt t snd t Sōrli’z litl bô tmro, sd Msz Ramzi.

Ɖr wz’nt ɖ slîtist poṣbl ćans ɖt ɖe cd g t ɖ Lîthǎs tmro, Mr Ramzi snapt ǎt irasbli.

Hǎ dd h nǒ? ś asct. Ɖ wind ofn ćenjd.

Ɖ xtrordnri iraṣ́naḷti v hr rmarc, ɖ foli v wimin’z mîndz inrejd him. H hd ridn ʈru ɖ vali v deʈ, bn śatrd n śivrd; n nǎ, ś flù in ɖ fes v facts, md hiz ćildṛn hop ẃt wz utrli ǎt v ɖ qsćn, in ifct, tld lîz. H stamt hiz ft on ɖ ston step. “Dám y,” h sd. Bt ẃt hd ś sd? Simpli ɖt it mt b fîn tmro. So it mt.

Nt wɖ ɖ b’romitr fōlñ n ɖ wind dy wst.

T psy truʈ wɖ sć astoṇśñ lac v cnsiḍreśn fr uɖr ppl’z fīlñz, t rend ɖ ʈin veilz v siṿlîześn so wontnli, so brūṭli, wz t hr so hoṛbl an ǎtrej v hymn dīsnsi ɖt, wɖt rplayñ, dezd n blîndd, ś bnt hr hed az f t let ɖ plt v jagid hêl, ɖ drenć v drti wōtr, b’spatr hr unribyct. Ɖr wz nʈñ t b sd.

H std bî hr in sîḷns. Vri humbli, at leñʈ, h sd ɖt h wd step ovr n asc ɖ Cǒstgardz f ś lîct.

Ɖr wz nbdi hūm ś revṛnst az ś revṛnst him.

Ś wz qt redi t tec hiz wrd fr it, ś sd. Onli ɖen ɖe nīd nt cut sanẉjz—ɖt wz ol. Ɖe cem t hr, naćṛli, sins ś wz a wmn, ol de loñ wɖ ɖs n ɖt; wn wontñ ɖs, anɖr ɖt; ɖ ćildṛn wr growñ p; ś ofn flt ś wz nʈñ bt a spunj sopt fl v hymn imośnz. Ɖen h sd, Dám y. H sd, It mst ren. H sd, It w’nt ren; n instntli a Hevn v s’kṛti opnd bfr hr. Ɖr wz nbdi ś revṛnst mor. Ś wz nt gd inuf t tî hiz śūstrñz, ś flt.

Olrdi aśemd v ɖt peć̣ḷns, v ɖt jestikleśn v ɖ handz ẃn ćarjñ at ɖ hed v hiz trūps, Mr Ramzi rɖr śīpiśli prodd hiz sun’z bér legz wns mor, n ɖen, az f h hd hr līv fr it, wɖ a muvmnt ẃć odli rmîndd hiz wîf v ɖ gret sìlayn at ɖ Zu tumḅlñ bcwdz aftr swolowñ hiz fiś n waḷpñ of so ɖt ɖ wōtr in ɖ tanc wośz fṛm sîd t sîd, h dîvd intu ɖ īvnñ er ẃć, olrdi ʈinr, wz tecñ ɖ substns fṛm līvz n hejz bt, az f in rtrn, rstorñ t rozz n pncs a lustr ẃć ɖe hd nt hd bî de.

“Smwn hd blundrd,” h sd agn, strîdñ of, p n dǎn ɖ teris.

Bt hǎ xtrordnṛli hiz not hd ćenjd! It wz lîc ɖ ccu; “in Jūn h gts ǎt v tyn”; az f h wr trayñ ovr, tnttivli sīcñ, sm frêz fr a ny mūd, n hvñ onli ɖs at hand, yzd it, cract ɖo it wz. Bt it sǎndd r’dikyḷs—”Smwn hd blundrd”—sd lîc ɖt, olmst az a qsćn, wɖt eni cnvix́n, mlodịsli. Msz Ramzi cd nt hlp smîlñ, n sn, śr inuf, wōcñ p n dǎn, h humd it, dropt it, fél sîḷnt.

H wz sef, h wz rstord t hiz privsi. H stopt t lît hiz pîp, lct wns at hiz wîf n sun in ɖ windo, n az wn raises wn’z îz fṛm a pej in an xpres tren n siz a farm, a tri, a clustr v cotjz az an iḷstreśn, a confmeśn v smʈñ on ɖ printd pej t ẃć wn rtrnz, forṭfaid, n saṭsfaid, so wɖt hiz dstnḡśñ îɖr hiz sun or hiz wîf, ɖ sît v ɖm forṭfaid him n saṭsfaid him n conṣcretd hiz ef̣t t arîv at a prf̣cli clir unḍstandñ v ɖ probḷm ẃć nǎ ingejd ɖ eṇjiz v hiz splendid mînd.

It wz a splendid mînd. Fr f ʈt z lîc ɖ cībord v a piano, dvîdd intu so mni nots, or lîc ɖ alf̣bét z renjd in twenti-six letrz ol in ordr, ɖen hiz splendid mînd hd no sort v dificlti in runñ ovr ɖoz letrz wn bî wn, frmli n akṛtli, untl it hd rīćt, se, ɖ letr Q. H rīćt Q. Vri fy ppl in ɖ hol v Ñgḷnd evr rīć Q. Hir, stopñ fr wn momnt bî ɖ ston ŕn ẃć hld ɖ jrenịmz, h sw, bt nǎ far, far awe, lîc ćildṛn picñ p ślz, dvînli iṇsnt n okpaid wɖ litl trîflz at ɖer fīt n smhǎ intîrli dfnslis agnst a dūm ẃć h psivd, hiz wîf n sun, tgɖr, in ɖ windo. Ɖe nīdd hiz pṛtx́n; h gev it ɖm. Bt aftr Q? Ẃt cmz nxt? Aftr Q ɖr r a numbr v letrz ɖ last v ẃć z scersli viẓbl t mortl îz, bt glimrz red in ɖ distns. Z z onli rīćt wns bî wn man in a jeṇreśn. Stl, f h cd rīć R it wd b smʈñ. Hir at līst wz Q. H dug hiz hìlz in at Q. Q h wz śr v. Q h cd demnstret. F Q ɖen z Q—R—. Hir h noct hiz pîp ǎt, wɖ tū or ʈri reẓnnt taps on ɖ handl v ɖ ŕn, n pṛsidd. “Ɖen R… “ H brêst himslf. H clenćt himslf.

Qoḷtz ɖt wd hv sevd a śip’s cumṗni xpozd on a brôlñ sì wɖ six biscits n a flasc v wōtr—indyṛns n justis, fōrsît, dvośn, scil, cem t hiz hlp. R z ɖen—ẃt z R?

A śutr, lîc ɖ leɖn îlid v a liẓd, flicrd ovr ɖ intnṣti v hiz gêz n obskrd ɖ letr R. In ɖt flaś v darcnis h hŕd ppl seyñ—h wz a fełr—ɖt R wz bynd him. H wd nvr rīć R. On t R, wns mor. R—

Qoḷtz ɖt in a dezḷt xpdiśn acrs ɖ îsi soḷtydz v ɖ Polr rījn wd hv md him ɖ līdr, ɖ gîd, ɖ cǎnslr, huz tmpr, nɖr sanḡn nr dspondnt, srvez wɖ eqniṃti ẃt z t b n fesz it, cem t hiz hlp agn. R—

Ɖ liẓd’z î flicrd wns mor. Ɖ veinz on hiz fōrhed buljd. Ɖ jreńm in ɖ ŕn bcem startlñli viẓbl n, dspleid amñ its līvz, h cd si, wɖt wśñ it, ɖt old, ɖt obvịs dstñśn btwn ɖ tū clasz v men; on ɖ wn hand ɖ stedi gwrz v sūṗhymn streñʈ hu, plodñ n prṣvirñ, rpit ɖ hol alf̣bét in ordr, twenti-six letrz in ol, fṛm start t finiś; on ɖ uɖr ɖ giftd, ɖ inspîrd hu, mrakḷsli, lump ol ɖ letrz tgɖr in wn flaś—ɖ we v jīńs. H hd nt jīńs; h leid no clem t ɖt: bt h hd, or mt hv hd, ɖ pǎr t rpit evri letr v ɖ alf̣bét fṛm A t Z akṛtli in ordr. Mnẃl, h stuc at Q. On, ɖen, on t R.

Fīlñz ɖt wd nt hv dsgrest a līdr hu, nǎ ɖt ɖ sno hz bgun t fōl n ɖ mǎntintop z cuvrd in mist, nz ɖt h mst le himslf dǎn n dî bfr mornñ cmz, stoul upn him, pelñ ɖ culr v hiz îz, gvñ him, īvn in ɖ tū minits v hiz trn on ɖ teris, ɖ blīćt lc v wiɖrd old ej. Yt h wd nt dî layñ dǎn; h wd fînd sm crag v roc, n ɖr, hiz îz fixt on ɖ storm, trayñ t ɖ end t pirs ɖ darcnis, h wd dî standñ. H wd nvr rīć R.

H std stoc-stil, bî ɖ ŕn, wɖ ɖ jreńm flowñ ovr it. Hǎ mni men in a ʈǎznd miłn, h asct himslf, rīć Z aftr ol? Śrli ɖ līdr v a f’lorn hop me asc himslf ɖt, n ansr, wɖt treć̣ri t ɖ xpdiśn bhnd him, “Wn phps.” Wn in a jeṇreśn. Z h t b blemd ɖen f h z nt ɖt wn? pṛvîdd h hz tôld oṇstli, gvn t ɖ bst v hiz pǎr, n tl h hz no mor left t gv? N hiz fem lasts hǎ loñ? It z pmisbl īvn fr a dayñ hiro t ʈnc bfr h dîz hǎ men wl spīc v him hiraftr. Hiz fem lasts phps tū ʈǎznd yirz. N ẃt r tū ʈǎznd yirz? (asct Mr Ramzi îronicli, stẹrñ at ɖ hej). Ẃt, indd, f y lc fṛm a mǎntintop dǎn ɖ loñ wests v ɖ ejz? Ɖ vri ston wn cics wɖ wn’z būt wl ǎtlast Śecspir. Hiz ǒn litl lît wd śîn, nt vri brîtli, fr a yir or tū, n wd ɖen b mrjd in sm bigr lît, n ɖt in a bigr stl. (H lct intu ɖ hej, intu ɖ intric̣si v ɖ twigz.) Hu ɖen cd blem ɖ līdr v ɖt f’lorn parti ẃć aftr ol hz clîmd hî inuf t si ɖ west v ɖ yirz n ɖ peṛśñ v ɖ starz, f bfr deʈ stifnz hiz limz bynd ɖ pǎr v muvmnt h dz a litl conśsli rêz hiz numd fngrz t hiz brǎ, n sqer hiz śoldrz, so ɖt ẃn ɖ srćparti cmz ɖe wl fînd him ded at hiz post, ɖ fîn figr v a soljr? Mr Ramzi sqerd hiz śoldrz n std vri uprît bî ɖ ŕn.

Hu śl blem him, f, so standñ fr a momnt h dwelz upn fem, upn srćpartiz, upn cernz rezd bî gretfl folowrz ovr hiz bonz? Fîṇli, hu śl blem ɖ līdr v ɖ dūmd xpdiśn, f, hvñ advnćrd t ɖ utrmost, n yzd hiz streñʈ hoļi t ɖ last ǎns n fōḷn aslip nt mć cẹrñ f h wecs or nt, h nǎ psivz bî sm pricñ in hiz toz ɖt h livz, n dz nt on ɖ hol objct t liv, bt rqîrz simṗʈi, n ẃisci, n smwn t tel ɖ stori v hiz suf̣rñ t at wns? Hu śl blem him? Hu wl nt sīcṛtli rjôs ẃn ɖ hiro pts hiz armr of, n hōlts bî ɖ windo n gezz at hiz wîf n sun, hu, vri distnt at frst, graɉli cm closr n closr, tl lips n bc n hed r clirli bfr him, ɖo stl luvli n unfmiłr fṛm ɖ intnṣti v hiz îṣleśn n ɖ west v ejz n ɖ peṛśñ v ɖ starz, n fîṇli ptñ hiz pîp in hiz pocit n bndñ hiz magnifisnt hed bfr hr—hu wl blem him f h dz homij t ɖ byti v ɖ wrld?


___

7

B

t hiz sun hetd him. H hetd him fr cmñ p t ɖm, fr stopñ n lcñ dǎn on ɖm; h hetd him fr inṭruptñ ɖm; h hetd him fr ɖ xlteśn n sbliṃti v hiz jsćrz; fr ɖ magnifisns v hiz hed; fr hiz xactñnis n īgtizm (fr ɖr h std, cmandñ ɖm t atnd t him) bt most v ol h hetd ɖ twañ n twitr v hiz faɖr’z imośn ẃć, vîbretñ rnd ɖm, dstrbd ɖ prfict simpliṣti n gd sns v hiz rleśnz wɖ hiz muɖr. Bî lcñ fixidli at ɖ pej, h hopt t mc him muv on; bî pôntñ hiz fngr at a wrd, h hopt t rcōl hiz muɖr’z atnśn, ẃć, h ń angṛli, wevrd instntli hiz faɖr stopt. Bt, no. Nʈñ wd mc Mr Ramzi muv on. Ɖr h std, dmandñ simṗʈi.

Msz Ramzi, hu hd bn sitñ lūsli, foldñ hr sun in hr arm, brêst hrslf, n, haf trnñ, sīmd t rêz hrslf wɖ an ef̣t, n at wns t por irect intu ɖ er a ren v eṇji, a coḷm v spre, lcñ at ɖ sem tîm aṇmetd n alîv az f ol hr eṇjiz wr biyñ fyzd intu fors, brnñ n iluṃnetñ (qaytli ɖo ś sat, tecñ p hr stocñ agn), n intu ɖs dliśs fcundti, ɖs fǎntn n spre v lîf, ɖ fetl sṭriḷti v ɖ mel plunjd itslf, lîc a bīc v bras, baṛn n bér. H wontd simṗʈi. H wz a fełr, h sd. Msz Ramzi flaśt hr nīdlz. Mr Ramzi rpitd, nvr tecñ hiz îz fṛm hr fes, ɖt h wz a fełr. Ś blù ɖ wrdz bac at him. “Ćarlz Tanzli… “ ś sd. Bt h mst hv mor ɖn ɖt. It wz simṗʈi h wontd, t b aśurd v hiz jīńs, frst v ol, n ɖen t b tecn wɖn ɖ srcl v lîf, wormd n suɖd, t hv hiz snsz rstord t him, hiz baṛnis md frtîl, n ol ɖ rūmz v ɖ hǎs md fl v lîf—ɖ drw̃rūm; bhnd ɖ drw̃rūm ɖ cićn; abv ɖ cićn ɖ bedrūmz; n bynd ɖm ɖ nrṣriz; ɖe mst b frniśt, ɖe mst b fild wɖ lîf.

Ćarlz Tanzli ʈt him ɖ gretist meṭfziśn v ɖ tîm, ś sd. Bt h mst hv mor ɖn ɖt. H mst hv simṗʈi. H mst b aśurd ɖt h tù livd in ɖ hart v lîf; wz nīdd; nt onli hir, bt ol ovr ɖ wrld. Flaśñ hr nīdlz, confidnt, uprît, ś crietd drw̃rūm n cićn, set ɖm ol aglo; bád him tec hiz īz ɖr, g in n ǎt, injô himslf. Ś laft, ś nitd. Standñ btwn hr niz, vri stif, Jemz flt ol hr streñʈ flẹrñ p t b drunc n qnćt bî ɖ bīc v bras, ɖ arid siṃtar v ɖ mel, ẃć smout mrsilisli, agn n agn, dmandñ simṗʈi.

H wz a fełr, h rpitd. Wel, lc ɖen, fīl ɖen. Flaśñ hr nīdlz, glansñ rnd abt hr, ǎt v ɖ windo, intu ɖ rūm, at Jemz himslf, ś aśurd him, bynd a śado v a dǎt, bî hr laf, hr pôz, hr compitns (az a nrs cariyñ a lît acrs a darc rūm aśurz a frax́s ćîld), ɖt it wz riyl; ɖ hǎs wz fl; ɖ gardn blowñ. F h pt implisit feʈ in hr, nʈñ śd hrt him; hvr dīp h berid himslf or clîmd hî, nt fr a secnd śd h fînd himslf wɖt hr. So bostñ v hr c’paṣti t srǎnd n pṛtct, ɖr wz scersli a śel v hrslf left fr hr t nǒ hrslf bî; ol wz so laviśt n spent; n Jemz, az h std stif btwn hr niz, flt hr rîz in a rozi-flǎrd frūțrī leid wɖ līvz n dansñ bǎz intu ẃć ɖ bīc v bras, ɖ arid siṃtar v hiz faɖr, ɖ īgtistic man, plunjd n smout, dmandñ simṗʈi.

Fild wɖ hr wrdz, lîc a ćîld hu drops of saṭsfaid, h sd, at last, lcñ at hr wɖ humbl grattyd, rstord, rnyd, ɖt h wd tec a trn; h wd woć ɖ ćildṛn pleyñ cricit. H wnt.

Imījtli, Msz Ramzi sīmd t fold hrslf tgɖr, wn petl clozd in anɖr, n ɖ hol fabric fél in xōsćn upn itslf, so ɖt ś hd onli streñʈ inuf t muv hr fngr, in xqizit abandnmnt t xōsćn, acrs ɖ pej v Grím’z fẹri stori, ẃl ɖr ʈrobd ʈru hr, lîc a puls in a sprñ ẃć hz xpandd t its fl widʈ n nǎ jntli sīsz t bìt, ɖ rapćr v s’xesfl crieśn.

Evri ʈrob v ɖs puls sīmd, az h wōct awe, t incloz hr n hr huzbnd, n t gv t ć ɖt solis ẃć tū difṛnt nots, wn hî, wn lo, struc tgɖr, sīm t gv ć uɖr az ɖe cmbîn. Yt az ɖ reẓnns daid, n ś trnd t ɖ Fẹritêl agn, Msz Ramzi flt nt onli xōstd in bodi (aftwdz, nt at ɖ tîm, ś olwz flt ɖs) bt olso ɖr tinjd hr fizicl ftīg sm fentli dis’griybl snseśn wɖ anɖr oṛjin. Nt ɖt, az ś réd alǎd ɖ stori v ɖ Fiśrmn’z Wîf, ś ń prisîsli ẃt it cem fṛm; nr dd ś let hrslf pt intu wrdz hr dșaṭsfax́n ẃn ś riylîzd, at ɖ trn v ɖ pej ẃn ś stopt n hŕd duļi, omiṇsli, a wev fōl, hǎ it cem fṛm ɖs: ś dd nt lîc, īvn fr a secnd, t fīl fînr ɖn hr huzbnd; n frɖr, cd nt ber nt biyñ intîrli śr, ẃn ś spouc t him, v ɖ truʈ v ẃt ś sd. Yṇvrṣtiz n ppl wontñ him, lecćrz n bcs n ɖer biyñ v ɖ hîist importns—ol ɖt ś dd nt dǎt fr a momnt; bt it wz ɖer rleśn, n hiz cmñ t hr lîc ɖt, opnli, so ɖt enwn cd si, ɖt discmpozd hr; fr ɖen ppl sd h dpndd on hr, ẃn ɖe mst nǒ ɖt v ɖ tū h wz infiṇtli ɖ mor importnt, n ẃt ś gev ɖ wrld, in cmpaṛsn wɖ ẃt h gev, negliɉbl. Bt ɖen agn, it wz ɖ uɖr ʈñ tù—nt biyñ ebl t tel him ɖ truʈ, biyñ afreid, fr instns, abt ɖ grīnhǎs rūf n ɖ xpns it wd b, fifti pǎndz phps t mnd it; n ɖen abt hiz bcs, t b afreid ɖt h mt ges, ẃt ś a litl sspctd, ɖt hiz last bc wz nt qt hiz bst bc (ś gaɖrd ɖt fṛm Wiłm Báncs); n ɖen t hîd smōl dêli ʈñz, n ɖ ćildṛn siyñ it, n ɖ brdn it leid on ɖm—ol ɖs dminiśt ɖ intîr jô, ɖ pyr jô, v ɖ tū nots sǎndñ tgɖr, n let ɖ sǎnd dî on hr ir nǎ wɖ a dizṃl flatnis.

A śado wz on ɖ pej; ś lct p. It wz Ōgusṭs Carmîcl śuf̣lñ past, prisîsli nǎ, at ɖ vri momnt ẃn it wz penfl t b rmîndd v ɖ inadiqsi v hymn rleśnśps, ɖt ɖ most prfict wz flwd, n cd nt ber ɖ xaṃneśn ẃć, luvñ hr huzbnd, wɖ hr instñt fr truʈ, ś trnd upn it; ẃn it wz penfl t fīl hrslf cnvictd v unwrɖinis, n impidd in hr propr fuñśn bî ɖz lîz, ɖz xaɉreśnz,—it wz at ɖs momnt ẃn ś wz fretd ɖus ignobli in ɖ wec v hr xlteśn, ɖt Mr Carmîcl śufld past, in hiz yelo sliprz, n sm dīmn in hr md it nesṣri fr hr t cōl ǎt, az h pást,

“Gwñ indorz Mr Carmîcl?”


___

8

H

 sd nʈñ. H tc opịm. Ɖ ćildṛn sd h hd stend hiz bird yelo wɖ it. Phps. Ẃt wz obvịs t hr wz ɖt ɖ pur man wz unhapi, cem t ɖm evri yir az an iscep; n yt evri yir ś flt ɖ sem ʈñ; h dd nt trust hr. Ś sd, “I am gwñ t ɖ tǎn. Śl I gt y stamps, pepr, tbaco?” n ś flt him wins. H dd nt trust hr. It wz hiz wîf’s dwñ. Ś rmembrd ɖt iniqti v hiz wîf’s twdz him, ẃć hd md hr trn t stīl n aḍmnt ɖr, in ɖ hoṛbl litl rūm in St Jon’z Wŭd, ẃn wɖ hr ǒn îz ś hd sìn ɖt odịs wmn trn him ǎt v ɖ hǎs. H wz uncmt; h dropt ʈñz on hiz cot; h hd ɖ tîrṣmnis v an old man wɖ nʈñ in ɖ wrld t d; n ś trnd him ǎt v ɖ rūm. Ś sd, in hr odịs we, “Nǎ, Msz Ramzi n I wont t hv a litl tōc tgɖr,” n Msz Ramzi cd si, az f bfr hr îz, ɖ ińmṛbl miẓriz v hiz lîf. Hd h muni inuf t bai tbaco? Dd h hv t asc hr fr it? haf a crǎn? etīn pns? Ǒ, ś cd nt ber t ʈnc v ɖ litl indigṇtiz ś md him sufr. N olwz nǎ (ẃ, ś cd nt ges, xpt ɖt it cem probbli fṛm ɖt wmn smhǎ) h śranc fṛm hr. H nvr tld hr enʈñ. Bt ẃt mor cd ś hv dn? Ɖr wz a súni rūm gvn p t him. Ɖ ćildṛn wr gd t him. Nvr dd ś śo a sîn v nt wontñ him. Ś wnt ǎt v hr we indd t b frendli. D y wont stamps, d y wont tbaco? Hir’z a bc y mt lîc n so on. N aftr ol—aftr ol (hir insnsbli ś drù hrslf tgɖr, fizicli, ɖ sns v hr ǒn byti bcmñ, az it dd so sldm, preznt t hr) aftr ol, ś hd nt jenṛli eni dificlti in mcñ ppl lîc hr; fr instns, Jorj Manñ; Mr Wolis; feṃs az ɖe wr, ɖe wd cm t hr v an īvnñ, qaytli, n tōc alon ovr hr fîr. Ś bòr abt wɖ hr, ś cd nt hlp nwñ it, ɖ torć v hr byti; ś carid it irect intu eni rūm ɖt ś entrd; n aftr ol, veil it az ś mt, n śrinc fṛm ɖ mnoṭni v bẹrñ ɖt it impozd on hr, hr byti wz apaṛnt. Ś hd bn admîrd. Ś hd bn luvd. Ś hd entrd rūmz ẃr mōrnrz sat. Tirz hd floun in hr prezns. Men, n wimin tù, letñ g t ɖ mulṭpliṣti v ʈñz, hd alaud ɖmslvz wɖ hr ɖ rlif v simpliṣti. It injrd hr ɖt h śd śrinc. It hrt hr. N yt nt clīnli, nt rîtli. Ɖt wz ẃt ś mîndd, cmñ az it dd on top v hr discntnt wɖ hr huzbnd; ɖ sns ś hd nǎ ẃn Mr Carmîcl śufld past, jst nodñ t hr qsćn, wɖ a bc bnʈ hiz arm, in hiz yelo sliprz, ɖt ś wz sspctd; n ɖt ol ɖs dzîr v hrz t gv, t hlp, wz vaṇti. Fr hr ǒn slf-saṭsfax́n wz it ɖt ś wśt so instñtivli t hlp, t gv, ɖt ppl mt se v hr, “O Msz Ramzi! dir Msz Ramzi… Msz Ramzi, v cors!” n nīd hr n snd fr hr n admîr hr? Wz it nt sīcṛtli ɖs ɖt ś wontd, n ɖrfr ẃn Mr Carmîcl śranc awe fṛm hr, az h dd at ɖs momnt, mcñ of t sm cornr ẃr h dd acrostics endlisli, ś dd nt fīl mirli snubd bac in hr instñt, bt md awer v ɖ petinis v sm part v hr, n v hymn rleśnz, hǎ flwd ɖe r, hǎ dspicbl, hǎ slf-sīcñ, at ɖer bst. Śabi n wòrn ǎt, n nt prizyṃbli (hr ćīcs wr holo, hr her wz ẃît) eni longr a sît ɖt fild ɖ îz wɖ jô, ś hd betr dvot hr mînd t ɖ stori v ɖ Fiśrmn n hiz Wîf n so paṣfî ɖt bundl v snṣtvnis (nn v hr ćildṛn wz az snṣtiv az h wz), hr sun Jemz.

“Ɖ man’z hart grù hevi,” ś réd alǎd, “n h wd nt g. H sd t himslf, ‘It z nt rît,’ n yt h wnt. N ẃn h cem t ɖ sì ɖ wōtr wz qt prpl n darc blu, n gre n ʈic, n no longr so grīn n yelo, bt it wz stl qayt. N h std ɖr n sd—”

Msz Ramzi cd hv wśt ɖt hr huzbnd hd nt ćozn ɖt momnt t stop. Ẃ hd h nt gn az h sd t woć ɖ ćildṛn pleyñ cricit? Bt h dd nt spīc; h lct; h nodd; h apruvd; h wnt on. H slipt, siyñ bfr him ɖt hej ẃć hd ovr n ovr agn rǎndd sm pōz, sigṇfaid sm cncluźn, siyñ hiz wîf n ćîld, siyñ agn ɖ ŕnz wɖ ɖ trelñ v red jrenịmz ẃć hd so ofn dec̣retd prosesz v ʈt, n bōr, ritn p amñ ɖer līvz, az f ɖe wr scraps v pepr on ẃć wn scriblz nots in ɖ ruś v rīdñ—h slipt, siyñ ol ɖs, smuɖli intu spekleśn sjstd bî an articl in Ɖ TÎMZ abt ɖ numbr v Americnz hu vizit Śecspir’z hǎs evri yir. F Śecspir hd nvr xistd, h asct, wd ɖ wrld hv difrd mć fṛm ẃt it z tde? Dz ɖ progres v siṿlîześn dpnd upn gret men? Z ɖ lot v ɖ aṿrij hymn biyñ betr nǎ ɖn in ɖ tîm v ɖ Fẹroz? Z ɖ lot v ɖ aṿrij hymn biyñ, hvr, h asct himslf, ɖ crîtirịn bî ẃć w juj ɖ meźr v siṿlîześn? Poṣbli nt. Poṣbli ɖ gretist gd rqîrz ɖ xistns v a slev clas. Ɖ liftmn in ɖ Tyb z an itrnl nseṣti. Ɖ ʈt wz dstestfl t him. H tóst hiz hed. T avôd it, h wd fînd sm we v snubñ ɖ pridominns v ɖ arts. H wd argy ɖt ɖ wrld xists fr ɖ aṿrij hymn biyñ; ɖt ɖ arts r mirli a dec̣reśn impozd on ɖ top v hymn lîf; ɖe d nt xpres it. Nr z Śecspir nesṣri t it. Nt nwñ prisîsli ẃ it wz ɖt h wontd t dsparij Śecspir n cm t ɖ rescy v ɖ man hu standz itrṇli in ɖ dor v ɖ lift, h pict a līf śarpli fṛm ɖ hej. Ol ɖs wd hv t b diśt p fr ɖ yuñ men at Cardif nxt munʈ, h ʈt; hir, on hiz teris, h wz mirli foṛjñ n picnicñ (h ʈrù awe ɖ līf ɖt h hd pict so pīviśli) lîc a man hu rīćz fṛm hiz hors t pic a bunć v rozz, or stufs hiz pocits wɖ nuts az h amblz at hiz īz ʈru ɖ lenz n fīldz v a cuntri noun t him fṛm bôhd. It wz ol fmiłr; ɖs trnñ, ɖt stail, ɖt cut acrs ɖ fīldz. Aurz h wd spend ɖus, wɖ hiz pîp, v an īvnñ, ʈncñ p n dǎn n in n ǎt v ɖ old fmiłr lenz n comnz, ẃć wr ol stuc abt wɖ ɖ hisṭri v ɖt campen ɖr, ɖ lîf v ɖs stetsmn hir, wɖ powmz n wɖ aṇcdots, wɖ figrz tù, ɖs ʈncr, ɖt soljr; ol vri brisc n clir; bt at leñʈ ɖ len, ɖ fīld, ɖ comn, ɖ frūtfl nuțrī n ɖ flǎrñ hej léd him on t ɖt frɖr trn v ɖ rod ẃr h dsmǎntd olwz, taid hiz hors t a tri, n pṛsidd on ft alon. H rīćt ɖ éj v ɖ lōn n lct ǎt on ɖ be bnʈ.

It wz hiz fet, hiz pkliaṛti, ẃɖr h wśt it or nt, t cm ǎt ɖus on a spit v land ẃć ɖ sì z slǒli ītñ awe, n ɖr t stand, lîc a dezḷt sìbrd, alon. It wz hiz pǎr, hiz gift, sudnli t śed ol sūṗfluwtis, t śrinc n dminiś so ɖt h lct bérr n flt sperr, īvn fizicli, yt lost nn v hiz intnṣti v mînd, n so t stand on hiz litl lej fesñ ɖ darc v hymn ignṛns, hǎ w nǒ nʈñ n ɖ sì īts awe ɖ grǎnd w stand on—ɖt wz hiz fet, hiz gift. Bt hvñ ʈroun awe, ẃn h dsmǎntd, ol jsćrz n friṗriz, ol trofiz v nuts n rozz, n śrunc so ɖt nt onli fem bt īvn hiz ǒn nem wz fgotn bî him, cept īvn in ɖt deẓleśn a vijiḷns ẃć sperd no fantm n l’x́urietd in no viźn, n it wz in ɖs gîz ɖt h inspîrd in Wiłm Báncs (inṭmitntli) n in Ćarlz Tanzli (obsīqịsli) n in hiz wîf nǎ, ẃn ś lct p n sw him standñ at ɖ éj v ɖ lōn, pṛfǎndli, revṛns, n piti, n grattyd tù, az a stec drivn intu ɖ bed v a ćanl upn ẃć ɖ gulz prć n ɖ wevz bìt inspîrz in meri botlodz a fīlñ v grattyd fr ɖ dyti it z tecñ upn itslf v marcñ ɖ ćanl ǎt ɖr in ɖ fludz alon.

“Bt ɖ faɖr v et ćildṛn hz no ćôs.” Muṭrñ haf alǎd, so h brouc of, trnd, said, rezd hiz îz, sòt ɖ figr v hiz wîf rīdñ storiz t hiz litl bô, fild hiz pîp. H trnd fṛm ɖ sît v hymn ignṛns n hymn fet n ɖ sì ītñ ɖ grǎnd w stand on, ẃć, hd h bn ebl t contmplet it fixidli mt hv léd t smʈñ; n faund conṣleśn in trîflz so slît cmperd wɖ ɖ ōgust ʈīm jst nǎ bfr him ɖt h wz dspozd t slr ɖt cumf̣t ovr, t depṛcet it, az f t b còt hapi in a wrld v miẓri wz fr an onist man ɖ most dspicbl v crîmz. It wz tru; h wz fr ɖ most part hapi; h hd hiz wîf; h hd hiz ćildṛn; h hd promist in six wīcs’ tîm t tōc “sm nonsns” t ɖ yuñ men v Cardif abt Lóc, Hym, Brcli, n ɖ cōzz v ɖ Frenć Reṿluśn. Bt ɖs n hiz pleźr in it, hiz glori in ɖ frezz h md, in ɖ ardr v yʈ, in hiz wîf’s byti, in ɖ tribyts ɖt rīćt him fṛm Swonzi, Cardif, Xitr, Sǎʈamtn, Ciḍminstr, Oxfd, Cembrij—ol hd t b depṛcetd n cnsild undr ɖ frêz “tōcñ nonsns,” bcz, in ifct, h hd nt dn ɖ ʈñ h mt hv dn. It wz a dsgîz; it wz ɖ refyj v a man afreid t ǒn hiz ǒn fīlñz, hu cd nt se, Ɖs z ẃt I lîc—ɖs z ẃt I am; n rɖr pitịbl n dstestfl t Wiłm Báncs n Lili Brisco, hu wundrd ẃ sć cnsilmnts śd b nesṣri; ẃ h nīdd olwz prêz; ẃ so brev a man in ʈt śd b so timid in lîf; hǎ strenjli h wz venṛbl n laf̣bl at wn n ɖ sem tîm.

Tīćñ n prīćñ z bynd hymn pǎr, Lili sspctd. (Ś wz ptñ awe hr ʈñz.) F y r xōltd y mst smhǎ cm a cropr. Msz Ramzi gev him ẃt h asct tù īẓli. Ɖen ɖ ćenj mst b so upsetñ, Lili sd. H cmz in fṛm hiz bcs n fîndz s ol pleyñ gemz n tōcñ nonsns. Imajn ẃt a ćenj fṛm ɖ ʈñz h ʈncs abt, ś sd.

H wz bẹrñ dǎn upn ɖm. Nǎ h stopt ded n std lcñ in sîḷns at ɖ sì. Nǎ h hd trnd awe agn.


___

9

Y

es, Mr Báncs sd, woćñ him g. It wz a ʈǎznd pitiz. (Lili hd sd smʈñ abt hiz frîṭnñ hr—h ćenjd fṛm wn mūd t anɖr so sudnli.) Yes, sd Mr Báncs, it wz a ʈǎznd pitiz ɖt Ramzi cd nt bhev a litl mor lîc uɖr ppl. (Fr h lîct Lili Brisco; h cd dscus Ramzi wɖ hr qt opnli.) It wz fr ɖt rīzn, h sd, ɖt ɖ yuñ d’nt rīd Cārlîl. A crusti old grumblr hu lost hiz tmpr f ɖ porij wz cold, ẃ śd h prīć t s? wz ẃt Mr Báncs unḍstd ɖt yuñ ppl sd nawdez. It wz a ʈǎznd pitiz f y ʈt, az h dd, ɖt Cārlîl wz wn v ɖ gret tīćrz v man-cnd. Lili wz aśemd t se ɖt ś hd nt réd Cārlîl sins ś wz at scūl. Bt in hr opińn wn lîct Mr Ramzi ol ɖ betr fr ʈncñ ɖt f hiz litl fngr ect ɖ hol wrld mst cm t an end. It wz nt ƉT ś mîndd. Fr hu cd b dsivd bî him? H asct y qt opnli t flatr him, t admîr him, hiz litl dojz dsivd nbdi. Ẃt ś dslîct wz hiz naronis, hiz blîndnis, ś sd, lcñ aftr him.

“A bit v a hiṗcrit?” Mr Báncs sjstd, lcñ tù at Mr Ramzi’z bac, fr wz h nt ʈncñ v hiz frendśp, n v Cam rfyzñ t gv him a flǎr, n v ol ɖoz bôz n grlz, n hiz ǒn hǎs, fl v cumf̣t, bt, sins hiz wîf’s deʈ, qayt rɖr? V cors, h hd hiz wrc… Ol ɖ sem, h rɖr wśt Lili t agri ɖt Ramzi wz, az h sd, “a bit v a hiṗcrit.”

Lili Brisco wnt on ptñ awe hr bruśz, lcñ p, lcñ dǎn. Lcñ p, ɖr h wz—Mr Ramzi—advansñ twdz ɖm, swññ, cerlis, oblivịs, rmot. A bit v a hiṗcrit? ś rpitd. Ǒ, no—ɖ most s’nsir v men, ɖ truist (hir h wz), ɖ bst; bt, lcñ dǎn, ś ʈt, h z abzorbd in himslf, h z tiranicl, h z unjust; n cept lcñ dǎn, prṗsli, fr onli so cd ś cīp stedi, steyñ wɖ ɖ Ramziz. D’recli wn lct p n sw ɖm, ẃt ś cōld “biyñ in luv” fludd ɖm. Ɖe bcem part v ɖt unriyl bt peṇtretñ n xîtñ ynivrs ẃć z ɖ wrld sìn ʈru ɖ îz v luv. Ɖ scî stuc t ɖm; ɖ brdz sañ ʈru ɖm. N, ẃt wz īvn mor xîtñ, ś flt, tù, az ś sw Mr Ramzi bẹrñ dǎn n rtritñ, n Msz Ramzi sitñ wɖ Jemz in ɖ windo n ɖ clǎd muvñ n ɖ tri bndñ, hǎ lîf, fṛm biyñ md p v litl sepṛt insidnts ẃć wn livd wn bî wn, bcem crld n hol lîc a wev ẃć bōr wn p n ʈrù wn dǎn wɖ it, ɖr, wɖ a daś on ɖ bīć.

Mr Báncs xpctd hr t ansr. N ś wz abt t se smʈñ criṭsîzñ Msz Ramzi, hǎ ś wz alarmñ, tù, in hr we, hî-handd, or wrdz t ɖt ifct, ẃn Mr Báncs md it intîrli uņesṣri fr hr t spīc bî hiz rapćr. Fr sć it wz cnsidrñ hiz ej, trnd sixti, n hiz clenlinis n hiz imprṣnaḷti, n ɖ ẃît sạntific cot ẃć sīmd t cloɖ him. Fr him t gêz az Lili sw him gezñ at Msz Ramzi wz a rapćr, iqivḷnt, Lili flt, t ɖ luvz v duznz v yuñ men (n phps Msz Ramzi hd nvr xîtd ɖ luvz v duznz v yuñ men). It wz luv, ś ʈt, pritndñ t muv hr canvs, dstild n filtrd; luv ɖt nvr atmtd t cluć its objict; bt, lîc ɖ luv ẃć maʈṃtiśnz ber ɖer simblz, or powts ɖer frezz, wz mnt t b spred ovr ɖ wrld n bcm part v ɖ hymn gen. So it wz indd. Ɖ wrld bî ol mīnz śd hv śerd it, cd Mr Báncs hv sd ẃ ɖt wmn plizd him so; ẃ ɖ sît v hr rīdñ a fẹritêl t hr bô hd upn him prisîsli ɖ sem ifct az ɖ s’lūśn v a sạntific probḷm, so ɖt h restd in contmpleśn v it, n flt, az h flt ẃn h hd pruvd smʈñ abṣlut abt ɖ djstiv sistm v plants, ɖt barbaṛti wz temd, ɖ rên v ceos sbdyd.

Sć a rapćr—fr bî ẃt uɖr nem cd wn cōl it?—md Lili Brisco fget intîrli ẃt ś hd bn abt t se. It wz nʈñ v importns; smʈñ abt Msz Ramzi. It peld bsd ɖs “rapćr,” ɖs sîḷnt stér, fr ẃć ś flt intns grattyd; fr nʈñ so solist hr, īzd hr v ɖ pplex̣ti v lîf, n mrakḷsli rezd its brdnz, az ɖs sblîm pǎr, ɖs hevnli gift, n wn wd no mor dstrb it, ẃl it lastd, ɖn brec p ɖ śaft v súnlît, layñ levl acrs ɖ flor.

Ɖt ppl śd luv lîc ɖs, ɖt Mr Báncs śd fīl ɖs fr Msz Ramzi (ś glanst at him ḿzñ) wz hlpfl, wz xōltñ. Ś wîpt wn bruś aftr anɖr upn a pìs v old rag, mīńli, on prṗs. Ś tc śltr fṛm ɖ revṛns ẃć cuvrd ol wimin; ś flt hrslf prezd. Let him gêz; ś wd stìl a lc at hr picćr.

Ś cd hv wept. It wz bad, it wz bad, it wz infiṇtli bad! Ś cd hv dn it difṛntli v cors; ɖ culr cd hv bn ʈind n fedd; ɖ śeps iʈirịlîzd; ɖt wz hǎ Pōnfort wd hv sìn it. Bt ɖen ś dd nt si it lîc ɖt. Ś sw ɖ culr brnñ on a fremwrc v stīl; ɖ lît v a buṭflî’z wñ layñ upn ɖ arćz v a cʈīdṛl. V ol ɖt onli a fy randm marcs scrōld upn ɖ canvs rmend. N it wd nvr b sìn; nvr b huñ īvn, n ɖr wz Mr Tanzli ẃisṗrñ in hr ir, “Wimin c’nt pent, wimin c’nt rait… “

Ś nǎ rmembrd ẃt ś hd bn gwñ t se abt Msz Ramzi. Ś dd nt nǒ hǎ ś wd hv pt it; bt it wd hv bn smʈñ criticl. Ś hd bn anoid ɖ uɖr nît bî sm hî-handidnis. Lcñ alñ ɖ levl v Mr Báncs’z glans at hr, ś ʈt ɖt no wmn cd wrśp anɖr wmn in ɖ we h wrśipt; ɖe cd onli sīc śltr undr ɖ śêd ẃć Mr Báncs xtndd ovr ɖm bʈ. Lcñ alñ hiz bīm ś add t it hr difṛnt re, ʈncñ ɖt ś wz unqsćṇbli ɖ luvliist v ppl (baud ovr hr bc); ɖ bst phps; bt olso, difṛnt tù fṛm ɖ prfict śep ẃć wn sw ɖr. Bt ẃ difṛnt, n hǎ difṛnt? ś asct hrslf, screpñ hr pálit v ol ɖoz mǎndz v blu n grīn ẃć sīmd t hr lîc clodz wɖ no lîf in ɖm nǎ, yt ś vaud, ś wd inspîr ɖm, fors ɖm t muv, flo, d hr bidñ tmro. Hǎ dd ś difr? Ẃt wz ɖ spirit in hr, ɖ isnśl ʈñ, bî ẃć, hd y faund a crumpld gluv in ɖ cornr v a sofa, y wd hv noun it, fṛm its twistd fngr, hrz indispytbli? Ś wz lîc a brd fr spīd, an aro fr d’rectnis. Ś wz wilfl; ś wz cmandñ (v cors, Lili rmîndd hrslf, I am ʈncñ v hr rleśnz wɖ wimin, n I am mć yungr, an inṣgnificnt prsn, livñ of ɖ Bromtn Rod). Ś opnd bedrūm windoz. Ś śut dorz. (So ś traid t start ɖ tyn v Msz Ramzi in hr hed.) Arîvñ lêt at nît, wɖ a lît tap on wn’z bedrūm dor, rápt in an old fŕ cot (fr ɖ setñ v hr byti wz olwz ɖt—hesti, bt apt), ś wd inact agn ẃtvr it mt b—Ćarlz Tanzli luzñ hiz umbrela; Mr Carmîcl snuf̣lñ n snifñ; Mr Báncs seyñ, “Ɖ vejtblsōlts r lost.” Ol ɖs ś wd adrôtli śep; īvn mliśsli twist; n, muvñ ovr t ɖ windo, in pritns ɖt ś mst g,—it wz dōn, ś cd si ɖ sún rîzñ,—haf trn bac, mor intiṃtli, bt stl olwz lafñ, insist ɖt ś mst, Minta mst, ɖe ol mst mari, sins in ɖ hol wrld ẃtvr loṛlz mt b tóst t hr (bt Msz Ramzi cerd nt a fig fr hr pentñ), or trîumfs wún bî hr (probbli Msz Ramzi hd hd hr śer v ɖoz), n hir ś sadnd, darcnd, n cem bac t hr ćer, ɖr cd b no dspytñ ɖs: an unmarid wmn (ś lîtli tc hr hand fr a momnt), an unmarid wmn hz míst ɖ bst v lîf. Ɖ hǎs sīmd fl v ćildṛn slīpñ n Msz Ramzi liṣnñ; śêdd lîts n reğlr briɖñ.

Ǒ, bt, Lili wd se, ɖr wz hr faɖr; hr hom; īvn, hd ś derd t se it, hr pentñ. Bt ol ɖs sīmd so litl, so vrjinl, agnst ɖ uɖr. Yt, az ɖ nît wòr on, n ẃît lîts partd ɖ crtnz, n īvn nǎ n ɖen sm brd ćrpt in ɖ gardn, gaɖ̇rñ a despṛt curij ś wd rj hr ǒn xmśn fṛm ɖ yṇvrsl lw; plīd fr it; ś lîct t b alon; ś lîct t b hrslf; ś wz nt md fr ɖt; n so hv t mīt a sirịs stér fṛm îz v unpaṛleld depʈ, n cnfrunt Msz Ramzi’z simpl srtnti (n ś wz ćîldlîc nǎ) ɖt hr dir Lili, hr litl Brisc, wz a fūl. Ɖen, ś rmembrd, ś hd leid hr hed on Msz Ramzi’z lap n laft n laft n laft, laft olmst histericli at ɖ ʈt v Msz Ramzi prizîdñ wɖ iḿṭbl cām ovr desṭniz ẃć ś cmplitli feld t unḍstand. Ɖr ś sat, simpl, sirịs. Ś hd rcuvrd hr sns v hr nǎ—ɖs wz ɖ gluv’z twistd fngr. Bt intu ẃt sañćri hd wn peṇtretd? Lili Brisco hd lct p at last, n ɖr wz Msz Ramzi, unwitñ intîrli ẃt hd cōzd hr laftr, stl prizîdñ, bt nǎ wɖ evri tres v wilflnis aboliśt, n in its sted, smʈñ clir az ɖ spes ẃć ɖ clǎdz at last uncuvr—ɖ litl spes v scî ẃć slīps bsd ɖ mūn.

Wz it wizdm? Wz it nolij? Wz it, wns mor, ɖ dsptivnis v byti, so ɖt ol wn’z pspśnz, haf we t truʈ, wr tangld in a goldn meś? or dd ś loc p wɖn hr sm sīcrit ẃć srtnli Lili Brisco b’livd ppl mst hv fr ɖ wrld t g on at ol? Evrwn cd nt b az heltr-sceltr, hand t mǎʈ az ś wz. Bt f ɖe ń, cd ɖe tel wn ẃt ɖe ń? Sitñ on ɖ flor wɖ hr armz rnd Msz Ramzi’z niz, clos az ś cd gt, smîlñ t ʈnc ɖt Msz Ramzi wd nvr nǒ ɖ rīzn v ɖt preśr, ś imajnd hǎ in ɖ ćembrz v ɖ mînd n hart v ɖ wmn hu wz, fizicli, tućñ hr, wr std, lîc ɖ treźrz in ɖ tūmz v cñz, tablits bẹrñ secrid inscripśnz, ẃć f wn cd spel ɖm ǎt, wd tīć wn evrʈñ, bt ɖe wd nvr b ofrd opnli, nvr md public. Ẃt art wz ɖr, noun t luv or cunñ, bî ẃć wn prest ʈru intu ɖoz sīcrit ćembrz? Ẃt dvîs fr bcmñ, lîc wōtrz pord intu wn jar, inixtricbli ɖ sem, wn wɖ ɖ objict wn adord? Cd ɖ bodi aćiv, or ɖ mînd, sutli mnġlñ in ɖ intric̣t pasjz v ɖ bren? or ɖ hart? Cd luvñ, az ppl cōld it, mc hr n Msz Ramzi wn? fr it wz nt nolij bt yṇti ɖt ś dzîrd, nt inscripśnz on tablits, nʈñ ɖt cd b ritn in eni lanḡj noun t men, bt intiṃsi itslf, ẃć z nolij, ś hd ʈt, līnñ hr hed on Msz Ramzi’z ni.

Nʈñ hapnd. Nʈñ! Nʈñ! az ś lent hr hed agnst Msz Ramzi’z ni. N yt, ś ń nolij n wizdm wr stord p in Msz Ramzi’z hart. Hǎ, ɖen, ś hd asct hrslf, dd wn nǒ wn ʈñ or anɖr ʈñ abt ppl, sìld az ɖe wr? Onli lîc a bì, drwn bî sm swītnis or śarpnis in ɖ er intanɉbl t tuć or test, wn hōntd ɖ dom-śept hîv, renjd ɖ wests v ɖ er ovr ɖ cuntriz v ɖ wrld alon, n ɖen hōntd ɖ hîvz wɖ ɖer mrmrz n ɖer stŕñz; ɖ hîvz, ẃć wr ppl. Msz Ramzi rouz. Lili rouz. Msz Ramzi wnt. Fr dez ɖr huñ abt hr, az aftr a drīm sm sutl ćenj z flt in ɖ prsn wn hz dremt v, mor vividli ɖn enʈñ ś sd, ɖ sǎnd v mrṃrñ n, az ś sat in ɖ wicr armćer in ɖ drw̃rūm windo ś wòr, t Lili’z îz, an ōgust śep; ɖ śep v a dom.

Ɖs re pást levl wɖ Mr Báncs’z re stret t Msz Ramzi sitñ rīdñ ɖr wɖ Jemz at hr ni. Bt nǎ ẃl ś stl lct, Mr Báncs hd dn. H hd pt on hiz spectclz. H hd stept bac. H hd rezd hiz hand. H hd slîtli naroud hiz clir blu îz, ẃn Lili, rǎzñ hrslf, sw ẃt h wz at, n winst lîc a dog hu siz a hand rezd t strîc it. Ś wd hv snaćt hr picćr of ɖ īzl, bt ś sd t hrslf, Wn mst. Ś brêst hrslf t stand ɖ ōfl trîl v smwn lcñ at hr picćr. Wn mst, ś sd, wn mst. N f it mst b sìn, Mr Báncs wz les alarmñ ɖn anɖr. Bt ɖt eni uɖr îz śd si ɖ reẓdy v hr ʈrti-ʈri yirz, ɖ dpozit v ć de’z livñ mixt wɖ smʈñ mor sīcrit ɖn ś hd evr spocn or śoun in ɖ cors v ol ɖoz dez wz an aġni. At ɖ sem tîm it wz imnsli xîtñ.

Nʈñ cd b cūlr n qaytr. Tecñ ǎt a péņîf, Mr Báncs tapt ɖ canvs wɖ ɖ bon handl. Ẃt dd ś wś t indicet bî ɖ trîanğlr prpl śep, “jst ɖr”? h asct.

It wz Msz Ramzi rīdñ t Jemz, ś sd. Ś ń hiz objx́n— ɖt nwn cd tel it fr a hymn śep. Bt ś hd md no atmt at lîcnis, ś sd. Fr ẃt rīzn hd ś intṛdyst ɖm ɖen? h asct. Ẃ indd?—xpt ɖt f ɖr, in ɖt cornr, it wz brît, hir, in ɖs, ś flt ɖ nīd v darcnis. Simpl, obvịs, comnples, az it wz, Mr Báncs wz inṭrestd. Muɖr n ćîld ɖen—objicts v yṇvrsl veṇreśn, n in ɖs ces ɖ muɖr wz feṃs fr hr byti—mt b rdyst, h pondrd, t a prpl śado wɖt irevṛns.

Bt ɖ picćr wz nt v ɖm, ś sd. Or, nt in hiz sns. Ɖr wr uɖr snsz tù in ẃć wn mt revṛns ɖm. Bî a śado hir n a lît ɖr, fr instns. Hr tribyt tc ɖt form f, az ś vegli s’pozd, a picćr mst b a tribyt. A muɖr n ćîld mt b rdyst t a śado wɖt irevṛns. A lît hir rqîrd a śado ɖr. H cnsidrd. H wz inṭrestd. H tc it sạntificli in cmplit gd feʈ. Ɖ truʈ wz ɖt ol hiz preɉdisz wr on ɖ uɖr sîd, h xplend. Ɖ larjist picćr in hiz drw̃rūm, ẃć pentrz hd prezd, n valyd at a hayr prîs ɖn h hd gvn fr it, wz v ɖ ćeritrīs in blosm on ɖ bancs v ɖ Cenit. H hd spent hiz hunimūn on ɖ bancs v ɖ Cenit, h sd. Lili mst cm n si ɖt picćr, h sd. Bt nǎ—h trnd, wɖ hiz glasz rezd t ɖ sạntific xaṃneśn v hr canvs. Ɖ qsćn biyñ wn v ɖ rleśnz v masz, v lîts n śadoz, ẃć, t b onist, h hd nvr cnsidrd bfr, h wd lîc t hv it xplend—ẃt ɖen dd ś wś t mc v it? N h indicetd ɖ sīn bfr ɖm. Ś lct. Ś cd nt śo him ẃt ś wśt t mc v it, cd nt si it īvn hrslf, wɖt a bruś in hr hand. Ś tc p wns mor hr old pentñ pziśn wɖ ɖ dim îz n ɖ absnt-mîndd manr, sbdywñ ol hr impreśnz az a wmn t smʈñ mć mor jenṛl; bcmñ wns mor undr ɖ pǎr v ɖt viźn ẃć ś hd sìn clirli wns n mst nǎ grop fr amñ hejz n hǎzz n muɖrz n ćildṛn—hr picćr. It wz a qsćn, ś rmembrd, hǎ t cnct ɖs mas on ɖ rît hand wɖ ɖt on ɖ left. Ś mt d it bî brññ ɖ lîn v ɖ branć acrs so; or brec ɖ vecnsi in ɖ fōrgrǎnd bî an objict (Jemz phps) so. Bt ɖ denjr wz ɖt bî dwñ ɖt ɖ yṇti v ɖ hol mt b brocn. Ś stopt; ś dd nt wont t bōr him; ś tc ɖ canvs lîtli of ɖ īzl.

Bt it hd bn sìn; it hd bn tecn fṛm hr. Ɖs man hd śerd wɖ hr smʈñ pṛfǎndli intiṃt. N, ʈancñ Mr Ramzi fr it n Msz Ramzi fr it n ɖ aur n ɖ ples, creḍtñ ɖ wrld wɖ a pǎr ẃć ś hd nt sspctd—ɖt wn cd wōc awe dǎn ɖt loñ gaḷri nt alon eni mor bt arm in arm wɖ smbdi—ɖ strenjist fīlñ in ɖ wrld, n ɖ most xiḷretñ—ś nict ɖ cać v hr pentbox t, mor frmli ɖn wz nesṣri, n ɖ nic sīmd t srǎnd in a srcl fr evr ɖ pentbox, ɖ lōn, Mr Báncs, n ɖt wîld viḷn, Cam, daśñ past.


___

10

F

r Cam grezd ɖ īzl bî an inć; ś wd nt stop fr Mr Báncs n Lili Brisco; ɖo Mr Báncs, hu wd hv lîct a dōtr v hiz ǒn, hld ǎt hiz hand; ś wd nt stop fr hr faɖr, hūm ś grezd olso bî an inć; nr fr hr muɖr, hu cōld “Cam! I wont y a momnt!” az ś daśt past. Ś wz of lîc a brd, bŭlit, or aro, impeld bî ẃt dzîr, śot bî hūm, at ẃt drectd, hu cd se? Ẃt, ẃt? Msz Ramzi pondrd, woćñ hr. It mt b a viźn—v a śel, v a ẃīlbaro, v a fẹricñdm on ɖ far sîd v ɖ hej; or it mt b ɖ glori v spīd; nwn ń. Bt ẃn Msz Ramzi cōld “Cam!” a secnd tîm, ɖ pṛjctîl dropt in mid c’rir, n Cam cem lagñ bac, pŭlñ a līf bî ɖ we, t hr muɖr.

Ẃt wz ś drīmñ abt, Msz Ramzi wundrd, siyñ hr ingrost, az ś std ɖr, wɖ sm ʈt v hr ǒn, so ɖt ś hd t rpit ɖ mesij twîs—asc Mildrid f Andru, Mis Dôl, n Mr Rêli hv cm bac?—Ɖ wrdz sīmd t b dropt intu a wel, ẃr, f ɖ wōtrz wr clir, ɖe wr olso so xtrordnṛli dstortñ ɖt, īvn az ɖe dsndd, wn sw ɖm twistñ abt t mc Hevn nz ẃt patn on ɖ flor v ɖ ćîld’z mînd. Ẃt mesij wd Cam gv ɖ cc? Msz Ramzi wundrd. N indd it wz onli bî wêtñ peśntli, n hírñ ɖt ɖr wz an old wmn in ɖ cićn wɖ vri red ćīcs, drincñ sūp ǎt v a besn, ɖt Msz Ramzi at last promtd ɖt paṛtlîc instñt ẃć hd pict p Mildrid’z wrdz qt akṛtli n cd nǎ pṛdys ɖm, f wn wêtd, in a culrlis sñ-soñ. Śiftñ fṛm ft t ft, Cam rpitd ɖ wrdz, “No, ɖe hv’nt, n I’v tld Eḷn t clir awe ti.”

Minta Dôl n Pōl Rêli hd nt cm bac ɖen. Ɖt cd onli mīn, Msz Ramzi ʈt, wn ʈñ. Ś mst axpt him, or ś mst rfyz him. Ɖs gwñ of aftr lunćn fr a wōc, īvn ɖo Andru wz wɖ ɖm—ẃt cd it mīn? xpt ɖt ś hd dsîdd, rîtli, Msz Ramzi ʈt (n ś wz vri, vri fond v Minta), t axpt ɖt gd felo, hu mt nt b briłnt, bt ɖen, ʈt Msz Ramzi, riylîzñ ɖt Jemz wz tugñ at hr, t mc hr g on rīdñ alǎd ɖ Fiśrmn n hiz Wîf, ś dd in hr ǒn hart infiṇtli prifŕ būbiz t clevr men hu rout diṣteśnz; Ćarlz Tanzli, fr instns. Enhǎ it mst hv hapnd, wn we or ɖ uɖr, bî nǎ.

Bt ś réd, “Nxt mornñ ɖ wîf awoc frst, n it wz jst dêbrec, n fṛm hr bed ś sw ɖ bytifl cuntri layñ bfr hr. Hr huzbnd wz stl strećñ himslf… “

Bt hǎ cd Minta se nǎ ɖt ś wd nt hv him? Nt f ś agrìd t spend hol afṭnunz trepsñ abt ɖ cuntri alon—fr Andru wd b of aftr hiz crabz—bt poṣbli Nansi wz wɖ ɖm. Ś traid t rcōl ɖ sît v ɖm standñ at ɖ hōldor aftr lunć. Ɖr ɖe std, lcñ at ɖ scî, wunḍrñ abt ɖ weɖr, n ś hd sd, ʈncñ partli t cuvr ɖer śînis, partli t incurij ɖm t b of (fr hr simṗʈiz wr wɖ Pōl),

“Ɖr z’nt a clǎd enẃr wɖn mîlz,” at ẃć ś cd fīl litl Ćarlz Tanzli, hu hd foloud ɖm ǎt, snigr. Bt ś dd it on prṗs. Ẃɖr Nansi wz ɖr or nt, ś cd nt b srtn, lcñ fṛm wn t ɖ uɖr in hr mînd’z î.

Ś réd on: “Ā, wîf,” sd ɖ man, “ẃ śd w b Cñ? I d nt wont t b Cñ.” “Wel,” sd ɖ wîf, “f y w’nt b Cñ, I wl; g t ɖ Flǎndr, fr I wl b Cñ.”

“Cm in or g ǎt, Cam,” ś sd, nwñ ɖt Cam wz atractd onli bî ɖ wrd “Flǎndr” n ɖt in a momnt ś wd fijit n fît wɖ Jemz az yźl. Cam śot of. Msz Ramzi wnt on rīdñ, rlivd, fr ś n Jemz śerd ɖ sem tests n wr cumftbl tgɖr.

“N ẃn h cem t ɖ sì, it wz qt darc gre, n ɖ wōtr hīvd p fṛm b’lo, n smelt pytrid. Ɖen h wnt n std bî it n sd,

‘Flǎndr, flǎndr, in ɖ sì,

Cm, I pre ɖi, hir t m;

Fr mî wîf, gd Ilṣbil,

Wilz nt az I’d hv hr wl.’

‘Wel, ẃt dz ś wont ɖen?’ sd ɖ Flǎndr.” N ẃr wr ɖe nǎ? Msz Ramzi wundrd, rīdñ n ʈncñ, qt īẓli, bʈ at ɖ sem tîm; fr ɖ stori v ɖ Fiśrmn n hiz Wîf wz lîc ɖ beis jntli acumṗniyñ a tyn, ẃć nǎ n ɖen ran p unixpctidli intu ɖ meḷdi. N ẃn śd ś b tld? F nʈñ hapnd, ś wd hv t spīc sirịsli t Minta. Fr ś cd nt g trepsñ abt ol ovr ɖ cuntri, īvn f Nansi wr wɖ ɖm (ś traid agn, unsxesf̣li, t viź̦lîz ɖer bacs gwñ dǎn ɖ paʈ, n t cǎnt ɖm). Ś wz rsponsbl t Minta’z peṛnts—ɖ Ǎl n ɖ Pǒcr. Hr nicnemz fr ɖm śot intu hr mînd az ś réd. Ɖ Ǎl n ɖ Pǒcr—yes, ɖe wd b anoid f ɖe hŕd—n ɖe wr srtn t hír—ɖt Minta, steyñ wɖ ɖ Ramziz, hd bn sìn etseṭra, etseṭra, etseṭra. “H wòr a wig in ɖ Hǎs v Comnz n ś ebli asistd him at ɖ hed v ɖ sterz,” ś rpitd, fiśñ ɖm p ǎt v hr mînd bî a frêz ẃć, cmñ bac fṛm sm parti, ś hd md t aḿz hr huzbnd. Dir, dir, Msz Ramzi sd t hrslf, hǎ dd ɖe pṛdys ɖs incongrụs dōtr? ɖs tombô Minta, wɖ a houl in hr stocñ? Hǎ dd ś xist in ɖt portnṭs atṃsfir ẃr ɖ meid wz olwz rmuvñ in a duspan ɖ sand ɖt ɖ paṛt hd scatrd, n convseśn wz olmst intîrli rdyst t ɖ xplôts—inṭrestñ phps, bt liṃtd aftr ol—v ɖt brd? Naćṛli, wn hd asct hr t lunć, ti, dinr, fîṇli t ste wɖ ɖm p at Finle, ẃć hd rzultd in sm frix́n wɖ ɖ Ǎl, hr muɖr, n mor cōlñ, n mor convseśn, n mor sand, n riyli at ɖ end v it, ś hd tld inuf lîz abt paṛts t last hr a lîftîm (so ś hd sd t hr huzbnd ɖt nît, cmñ bac fṛm ɖ parti). Hvr, Minta cem… Yes, ś cem, Msz Ramzi ʈt, sspctñ sm ʈorn in ɖ tangl v ɖs ʈt; n disingejñ it faund it t b ɖs: a wmn hd wns akzd hr v “robñ hr v hr dōtr’z afx́nz”; smʈñ Msz Dôl hd sd md hr rmembr ɖt ćarj agn. Wśñ t doṃnet, wśñ t inṭfir, mcñ ppl d ẃt ś wśt—ɖt wz ɖ ćarj agnst hr, n ś ʈt it most unjust. Hǎ cd ś hlp biyñ “lîc ɖt” t lc at? Nwn cd akz hr v tecñ penz t impres. Ś wz ofn aśemd v hr ǒn śabinis. Nr wz ś doṃnirñ, nr wz ś tiranicl. It wz mor tru abt hospitlz n drenz n ɖ dẹri. Abt ʈñz lîc ɖt ś dd fīl paśṇtli, n wd, f ś hd ɖ ćans, hv lîct t tec ppl bî ɖ scruf v ɖer necs n mc ɖm si. No hospitl on ɖ hol îḷnd. It wz a dsgres. Milc dlivrd at yr dor in Lundn poztivli brǎn wɖ drt. It śd b md ilīgl. A modl dẹri n a hospitl p hir—ɖoz tū ʈñz ś wd hv lîct t d, hrslf. Bt hǎ? Wɖ ol ɖz ćildṛn? Ẃn ɖe wr oldr, ɖen phps ś wd hv tîm; ẃn ɖe wr ol at scūl.

Ǒ, bt ś nvr wontd Jemz t gro a de oldr! or Cam îɖr. Ɖz tū ś wd hv lîct t cīp fr evr jst az ɖe wr, dīṃnz v wicidnis, enjlz v dlît, nvr t si ɖm gro p intu loñ-legid monstrz. Nʈñ md p fr ɖ los. Ẃn ś réd jst nǎ t Jemz, “n ɖr wr numbrz v soljrz wɖ cetldrumz n trumpits,” n hiz îz darcnd, ś ʈt, ẃ śd ɖe gro p n lūz ol ɖt? H wz ɖ most giftd, ɖ most snṣtiv v hr ćildṛn. Bt ol, ś ʈt, wr fl v promis. Pru, a prfict enjl wɖ ɖ uɖrz, n smtmz nǎ, at nît ispeśli, ś tc wn’z breʈ awe wɖ hr byti. Andru—īvn hr huzbnd admitd ɖt hiz gift fr maʈ̇matcs wz xtrordnri. N Nansi n Rojr, ɖe wr bʈ wîld crīćrz nǎ, scamṗrñ abt ovr ɖ cuntri ol de loñ. Az fr Rôz, hr mǎʈ wz tù big, bt ś hd a wundrfl gift wɖ hr handz. F ɖe hd ś’redz, Rôz md ɖ dresz; md evrʈñ; lîct bst arenjñ teblz, flǎrz, enʈñ. Ś dd nt lîc it ɖt Jaspr śd śūt brdz; bt it wz onli a stej; ɖe ol wnt ʈru stejz. Ẃ, ś asct, presñ hr ćin on Jemz’z hed, śd ɖe gro p so fast? Ẃ śd ɖe g t scūl? Ś wd hv lîct olwz t hv hd a bebi. Ś wz hapiist cariyñ wn in hr armz. Ɖen ppl mt se ś wz tiranicl, doṃnirñ, mastrfl, f ɖe ćouz; ś dd nt mînd. N, tućñ hiz her wɖ hr lips, ś ʈt, h wl nvr b so hapi agn, bt stopt hrslf, rmembrñ hǎ it angrd hr huzbnd ɖt ś śd se ɖt. Stl, it wz tru. Ɖe wr hapịr nǎ ɖn ɖe wd evr b agn. A tenṗni tīset md Cam hapi fr dez. Ś hŕd ɖm stampñ n crowñ on ɖ flor abv hr hed ɖ momnt ɖe awoc. Ɖe cem buṣlñ alñ ɖ pasij. Ɖen ɖ dor sprañ opn n in ɖe cem, freś az rozz, stẹrñ, wîd awec, az f ɖs cmñ intu ɖ dînñrūm aftr brecfst, ẃć ɖe dd evri de v ɖer livz, wz a poẓtiv ivnt t ɖm, n so on, wɖ wn ʈñ aftr anɖr, ol de loñ, untl ś wnt p t se gdnît t ɖm, n faund ɖm netd in ɖer cots lîc brdz amñ ćeriz n razbriz, stl mcñ p storiz abt sm litl bit v rubiś—smʈñ ɖe hd hŕd, smʈñ ɖe hd pict p in ɖ gardn. Ɖe ol hd ɖer litl treźrz… N so ś wnt dǎn n sd t hr huzbnd, Ẃ mst ɖe gro p n lūz it ol? Nvr wl ɖe b so hapi agn. N h wz angri. Ẃ tec sć a glūmi vy v lîf? h sd. It z nt snṣbl. Fr it wz od; n ś b’livd it t b tru; ɖt wɖ ol hiz glūm n desṗreśn h wz hapịr, mor hopfl on ɖ hol, ɖn ś wz. Les xpozd t hymn wuriz—phps ɖt wz it. H hd olwz hiz wrc t fōl bac on. Nt ɖt ś hrslf wz “peṣmistic,” az h akzd hr v biyñ. Onli ś ʈt lîf—n a litl strip v tîm prizntd itslf t hr îz—hr fifti yirz. Ɖr it wz bfr hr—lîf. Lîf, ś ʈt—bt ś dd nt finiś hr ʈt. Ś tc a lc at lîf, fr ś hd a clir sns v it ɖr, smʈñ riyl, smʈñ prîvt, ẃć ś śerd nɖr wɖ hr ćildṛn nr wɖ hr huzbnd. A sort v trnzax́n wnt on btwn ɖm, in ẃć ś wz on wn sîd, n lîf wz on anɖr, n ś wz olwz trayñ t gt ɖ betr v it, az it wz v hr; n smtmz ɖe parlid (ẃn ś sat alon); ɖr wr, ś rmembrd, gret recnsilieśnsīnz; bt fr ɖ most part, odli inuf, ś mst admit ɖt ś flt ɖs ʈñ ɖt ś cōld lîf teṛbl, hostîl, n qc t pǎns on y f y gev it a ćans. Ɖr wr itrnl probḷmz: suf̣rñ; deʈ; ɖ pur. Ɖr wz olwz a wmn dayñ v cansr īvn hir. N yt ś hd sd t ol ɖz ćildṛn, Y śl g ʈru it ol. T et ppl ś hd sd rlentlisli ɖt (n ɖ bil fr ɖ grīnhǎs wd b fifti pǎndz). Fr ɖt rīzn, nwñ ẃt wz bfr ɖm—luv n ambiśn n biyñ rećid alon in driri plesz—ś hd ofn ɖ fīlñ, Ẃ mst ɖe gro p n lūz it ol? N ɖen ś sd t hrslf, branḍśñ hr sord at lîf, Nonsns. Ɖe wl b prf̣cli hapi. N hir ś wz, ś rflectd, fīlñ lîf rɖr sinistr agn, mcñ Minta mari Pōl Rêli; bcz ẃtvr ś mt fīl abt hr ǒn trnzax́n, ś hd hd xpirịnsz ẃć nīd nt hapn t evrwn (ś dd nt nem ɖm t hrslf); ś wz drivn on, tù qcli ś ń, olmst az f it wr an iscep fr hr tù, t se ɖt ppl mst mari; ppl mst hv ćildṛn.

Wz ś roñ in ɖs, ś asct hrslf, rvywñ hr cnduct fr ɖ past wīc or tū, n wunḍrñ f ś hd indd pt eni preśr upn Minta, hu wz onli twenti-for, t mc p hr mînd. Ś wz unīzi. Hd ś nt laft abt it? Wz ś nt fgetñ agn hǎ stroñli ś inflụnst ppl? Marij nīdd—ǒ, ol sorts v qoḷtz (ɖ bil fr ɖ grīnhǎs wd b fifti pǎndz); wn—ś nīd nt nem it—ɖt wz isnśl; ɖ ʈñ ś hd wɖ hr huzbnd. Hd ɖe ɖt?

“Ɖen h pt on hiz trǎzrz n ran awe lîc a madmn,” ś réd. “Bt ǎtsd a gret storm wz rejñ n blowñ so hard ɖt h cd scersli cīp hiz fīt; hǎzz n triz topld ovr, ɖ mǎntinz trembld, rocs rold intu ɖ sì, ɖ scî wz pić blac, n it ʈundrd n lîtnd, n ɖ sì cem in wɖ blac wevz az hî az ćrćtǎrz n mǎntinz, n ol wɖ ẃît fom at ɖ top.”

Ś trnd ɖ pej; ɖr wr onli a fy lînz mor, so ɖt ś wd finiś ɖ stori, ɖo it wz past bedtîm. It wz gtñ lêt. Ɖ lît in ɖ gardn tld hr ɖt; n ɖ ẃîṭnñ v ɖ flǎrz n smʈñ gre in ɖ līvz cnspîrd tgɖr, t rǎz in hr a fīlñ v añzayti. Ẃt it wz abt ś cd nt ʈnc at frst. Ɖen ś rmembrd; Pōl n Minta n Andru hd nt cm bac. Ś sumnd bfr hr agn ɖ litl grūp on ɖ teris in frunt v ɖ hōldor, standñ lcñ p intu ɖ scî. Andru hd hiz net n bascit. Ɖt mnt h wz gwñ t cać crabz n ʈñz. Ɖt mnt h wd clîm ǎt on t a roc; h wd b cut of. Or cmñ bac sngl fîl on wn v ɖoz litl paɖz abv ɖ clif wn v ɖm mt slip. H wd rol n ɖen craś. It wz growñ qt darc.

Bt ś dd nt let hr vôs ćenj in ɖ līst az ś finiśt ɖ stori, n add, śutñ ɖ bc, n spīcñ ɖ last wrdz az f ś hd md ɖm p hrslf, lcñ intu Jemz’z îz: “N ɖr ɖe r livñ stl at ɖs vri tîm.”

“N ɖt’s ɖ end,” ś sd, n ś sw in hiz îz, az ɖ inṭrest v ɖ stori daid awe in ɖm, smʈñ els tec its ples; smʈñ wunḍrñ, pel, lîc ɖ rflex́n v a lît, ẃć at wns md him gêz n marvl. Trnñ, ś lct acrs ɖ be, n ɖr, śr inuf, cmñ reğlrli acrs ɖ wevz frst tū qc strocs n ɖen wn loñ stedi stroc, wz ɖ lît v ɖ Lîthǎs. It hd bn lit.

In a momnt h wd asc hr, “R w gwñ t ɖ Lîthǎs?” N ś wd hv t se, “No: nt tmro; yr faɖr sz nt.” Haṗli, Mildrid cem in t feć ɖm, n ɖ busl dstractd ɖm. Bt h cept lcñ bac ovr hiz śoldr az Mildrid carid him ǎt, n ś wz srtn ɖt h wz ʈncñ, w r nt gwñ t ɖ Lîthǎs tmro; n ś ʈt, h wl rmembr ɖt ol hiz lîf.


___

11

N

o, ś ʈt, ptñ tgɖr sm v ɖ picćrz h hd cut ǎt— a rfriɉretr, a mowñṃśīn, a jntlmn in īvnñdres— ćildṛn nvr fget. Fr ɖs rīzn, it wz so importnt ẃt wn sd, n ẃt wn dd, n it wz a rlif ẃn ɖe wnt t bed. Fr nǎ ś nīd nt ʈnc abt enbdi. Ś cd b hrslf, bî hrslf. N ɖt wz ẃt nǎ ś ofn flt ɖ nīd v—t ʈnc; wel, nt īvn t ʈnc. T b sîḷnt; t b alon. Ol ɖ biyñ n ɖ dwñ, xpansiv, gliṭrñ, vocl, ivaṗretd; n wn śrunc, wɖ a sns v s’lemṇti, t biyñ wnslf, a wéj-śept cor v darcnis, smʈñ inviẓbl t uɖrz. Olɖo ś cntinyd t nit, n sat uprît, it wz ɖus ɖt ś flt hrslf; n ɖs slf hvñ śed its ataćmnts wz fri fr ɖ strenjist advnćrz. Ẃn lîf sanc dǎn fr a momnt, ɖ renj v xpirịns sīmd liṃtlis. N t evrbdi ɖr wz olwz ɖs sns v unliṃtd rzorsz, ś s’pozd; wn aftr anɖr, ś, Lili, Ōgusṭs Carmîcl, mst fīl, ǎr aṗriśnz, ɖ ʈñz y nǒ s bî, r simpli ćîldiś. Bnʈ it z ol darc, it z ol spredñ, it z unfaɖṃbli dīp; bt nǎ n agn w rîz t ɖ srfis n ɖt z ẃt y si s bî. Hr hrîzn sīmd t hr liṃtlis. Ɖr wr ol ɖ plesz ś hd nt sìn; ɖ Indịn plenz; ś flt hrslf pśñ asd ɖ ʈic leɖr crtn v a ćrć in Rǒm. Ɖs cor v darcnis cd g enẃr, fr nwn sw it. Ɖe cd nt stop it, ś ʈt, xultñ. Ɖr wz frīdm, ɖr wz pīs, ɖr wz, most welcm v ol, a suṃnñ tgɖr, a restñ on a platform v stbiḷti. Nt az wnslf dd wn fînd rest evr, in hr xpirịns (ś acumpliśt hir smʈñ dxtṛs wɖ hr nīdlz) bt az a wéj v darcnis. Luzñ prṣnaḷti, wn lost ɖ fret, ɖ huri, ɖ str; n ɖr rouz t hr lips olwz sm xcḷmeśn v trîumf ovr lîf ẃn ʈñz cem tgɖr in ɖs pīs, ɖs rest, ɖs itrṇti; n pōzñ ɖr ś lct ǎt t mīt ɖt stroc v ɖ Lîthǎs, ɖ loñ stedi stroc, ɖ last v ɖ ʈri, ẃć wz hr stroc, fr woćñ ɖm in ɖs mūd olwz at ɖs aur wn cd nt hlp ataćñ wnslf t wn ʈñ ispeśli v ɖ ʈñz wn sw; n ɖs ʈñ, ɖ loñ stedi stroc, wz hr stroc. Ofn ś faund hrslf sitñ n lcñ, sitñ n lcñ, wɖ hr wrc in hr handz untl ś bcem ɖ ʈñ ś lct at—ɖt lît, fr xampl. N it wd lift p on it sm litl frêz or uɖr ẃć hd bn layñ in hr mînd lîc ɖt—”Ćildṛn d’nt fget, ćildṛn d’nt fget”—ẃć ś wd rpit n bgin adñ t it, It wl end, it wl end, ś sd. It wl cm, it wl cm, ẃn sudnli ś add, W r in ɖ handz v ɖ Lord.

Bt instntli ś wz anoid wɖ hrslf fr seyñ ɖt. Hu hd sd it? Nt ś; ś hd bn trapt intu seyñ smʈñ ś dd nt mīn. Ś lct p ovr hr nitñ n met ɖ ʈrd stroc n it sīmd t hr lîc hr ǒn îz mītñ hr ǒn îz, srćñ az ś alon cd srć intu hr mînd n hr hart, pyṛfayñ ǎt v xistns ɖt lai, eni lai. Ś prezd hrslf in prezñ ɖ lît, wɖt vaṇti, fr ś wz strn, ś wz srćñ, ś wz bytifl lîc ɖt lît. It wz od, ś ʈt, hǎ f wn wz alon, wn lent t inaniṃt ʈñz; triz, strīmz, flǎrz; flt ɖe xprest wn; flt ɖe bcem wn; flt ɖe ń wn, in a sns wr wn; flt an iraśnl tndrnis ɖus (ś lct at ɖt loñ stedi lît) az fr wnslf. Ɖr rouz, n ś lct n lct wɖ hr nīdlz sspndd, ɖr crld p of ɖ flor v ɖ mînd, rouz fṛm ɖ lec v wn’z biyñ, a mist, a brîd t mīt hr luvr.

Ẃt bròt hr t se ɖt: “W r in ɖ handz v ɖ Lord?” ś wundrd. Ɖ inṣnseṛti slipñ in amñ ɖ truɖz rǎzd hr, anoid hr. Ś rtrnd t hr nitñ agn. Hǎ cd eni Lord hv md ɖs wrld? ś asct. Wɖ hr mînd ś hd olwz sizd ɖ fact ɖt ɖr z no rīzn, ordr, justis: bt suf̣rñ, deʈ, ɖ pur. Ɖr wz no treć̣ri tù bes fr ɖ wrld t cmit; ś ń ɖt. No hapinis lastd; ś ń ɖt. Ś nitd wɖ frm cmpoźr, slîtli prsñ hr lips n, wɖt biyñ awer v it, so stifnd n cmpozd ɖ lînz v hr fes in a habit v strņis ɖt ẃn hr huzbnd pást, ɖo h wz ćuc̣lñ at ɖ ʈt ɖt Hym, ɖ f’loṣfr, groun inorṃsli fat, hd stuc in a bog, h cd nt hlp notñ, az h pást, ɖ strņis at ɖ hart v hr byti. It sadnd him, n hr rmotnis pend him, n h flt, az h pást, ɖt h cd nt pṛtct hr, n, ẃn h rīćt ɖ hej, h wz sad. H cd d nʈñ t hlp hr. H mst stand bî n woć hr. Indd, ɖ infrṇl truʈ wz, h md ʈñz wrs fr hr. H wz iritbl—h wz tući. H hd lost hiz tmpr ovr ɖ Lîthǎs. H lct intu ɖ hej, intu its intric̣si, its darcnis.

Olwz, Msz Ramzi flt, wn hlpt wnslf ǎt v soḷtyd rluctntli bî leyñ hold v sm litl od or end, sm sǎnd, sm sît. Ś lisnd, bt it wz ol vri stl; cricit wz ovr; ɖ ćildṛn wr in ɖer baɖz; ɖr wz onli ɖ sǎnd v ɖ sì. Ś stopt nitñ; ś hld ɖ loñ rediś-brǎn stocñ danġlñ in hr handz a momnt. Ś sw ɖ lît agn. Wɖ sm îṛni in hr inteṛgeśn, fr ẃn wn wouc at ol, wn’z rleśnz ćenjd, ś lct at ɖ stedi lît, ɖ pitilis, ɖ rmorslis, ẃć wz so mć hr, yt so litl hr, ẃć hd hr at its béc n cōl (ś wouc in ɖ nît n sw it bnt acrs ɖer bed, strocñ ɖ flor), bt fr ol ɖt ś ʈt, woćñ it wɖ faṣneśn, hipṇtîzd, az f it wr strocñ wɖ its silvr fngrz sm sìld vesl in hr bren huz brstñ wd flud hr wɖ dlît, ś hd noun hapinis, xqizit hapinis, intns hapinis, n it silvrd ɖ ruf wevz a litl mor brîtli, az dêlît fedd, n ɖ blu wnt ǎt v ɖ sì n it rold in wevz v pyr lemn ẃć crvd n sweld n brouc upn ɖ bīć n ɖ xṭsi brst in hr îz n wevz v pyr dlît rêst ovr ɖ flor v hr mînd n ś flt, It z inuf! It z inuf!

H trnd n sw hr. Ā! Ś wz luvli, luvlịr nǎ ɖn evr h ʈt. Bt h cd nt spīc t hr. H cd nt inṭrupt hr. H wontd rjntli t spīc t hr nǎ ɖt Jemz wz gn n ś wz alon at last. Bt h rzolvd, no; h wd nt inṭrupt hr. Ś wz alūf fṛm him nǎ in hr byti, in hr sadnis. H wd let hr b, n h pást hr wɖt a wrd, ɖo it hrt him ɖt ś śd lc so distnt, n h cd nt rīć hr, h cd d nʈñ t hlp hr. N agn h wd hv pást hr wɖt a wrd hd ś nt, at ɖt vri momnt, gvn him v hr ǒn fri wil ẃt ś ń h wd nvr asc, n cōld t him n tecn ɖ grīn śōl of ɖ picćrfrem, n gn t him. Fr h wśt, ś ń, t pṛtct hr.


___

12

Ś

 foldd ɖ grīn śōl abt hr śoldrz. Ś tc hiz arm. Hiz byti wz so gret, ś sd, bginñ t spīc v Ceṇdi ɖ gardnr, at wns h wz so ōf̣li hansm, ɖt ś cd’nt dsmis him. Ɖr wz a ladr agnst ɖ grīnhǎs, n litl lumps v puti stuc abt, fr ɖe wr bginñ t mnd ɖ grīnhǎs. Yes, bt az ś strold alñ wɖ hr huzbnd, ś flt ɖt ɖt ptiklr sors v wuri hd bn plest. Ś hd it on ɖ tip v hr tuñ t se, az ɖe strold, “It’l cost fifti pǎndz,” bt instd, fr hr hart feld hr abt muni, ś tōct abt Jaspr śūtñ brdz, n h sd, at wns, suɖñ hr instntli, ɖt it wz naćṛl in a bô, n h trustd h wd fînd betr wez v aḿzñ himslf bfr loñ. Hr huzbnd wz so snṣbl, so jst. N so ś sd, “Yes; ol ćildṛn g ʈru stejz,” n bgan cnsidrñ ɖ deliaz in ɖ big bed, n wunḍrñ ẃt abt nxt yir’z flǎrz, n hd h hŕd ɖ ćildṛn’z nicnem fr Ćarlz Tanzli, ś asct. Ɖ eʈiist, ɖe cōld him, ɖ litl eʈiist. “H’z nt a poliśt spesimn,” sd Mr Ramzi. “Far fṛm it,” sd Msz Ramzi.

Ś s’pozd it wz ol rît līvñ him t hiz ǒn dvîsz, Msz Ramzi sd, wunḍrñ ẃɖr it wz eni ys sndñ dǎn bulbz; dd ɖe plant ɖm? “Ǒ, h hz hiz diṣteśn t rait,” sd Mr Ramzi. Ś ń ol abt ƉT, sd Msz Ramzi. H tōct v nʈñ els. It wz abt ɖ inflụns v smbdi upn smʈñ. “Wel, it’s ol h hz t cǎnt on,” sd Mr Ramzi. “Pre Hevn h w’nt fōl in luv wɖ Pru,” sd Msz Ramzi. H’d disinherit hr f ś marid him, sd Mr Ramzi. H dd nt lc at ɖ flǎrz, ẃć hiz wîf wz cnsidrñ, bt at a spot abt a ft or so abv ɖm. Ɖr wz no harm in him, h add, n wz jst abt t se ɖt enhǎ h wz ɖ onli yuñ man in Ñgḷnd hu admîrd hiz—ẃn h ćoct it bac. H wd nt boɖr hr agn abt hiz bcs. Ɖz flǎrz sīmd creditbl, Mr Ramzi sd, lowrñ hiz gêz n noṭsñ smʈñ red, smʈñ brǎn. Yes, bt ɖen ɖz ś hd pt in wɖ hr ǒn handz, sd Msz Ramzi. Ɖ qsćn wz, ẃt hapnd f ś snt bulbz dǎn; dd Ceṇdi plant ɖm? It wz hiz inkṛbl lezinis; ś add, muvñ on. F ś std ovr him ol de loñ wɖ a sped in hr hand, h dd smtmz d a stroc v wrc. So ɖe strold alñ, twdz ɖ red-hot pocrz. “Y’r tīćñ yr dōtrz t xaɉret,” sd Mr Ramzi, rpruvñ hr. Hr Ānt Cmila wz far wrs ɖn ś wz, Msz Ramzi rmarct. “Nbdi evr hld p yr Ānt Cmila az a modl v vrću ɖt I’m awer v,” sd Mr Ramzi. “Ś wz ɖ most bytifl wmn I evr sw,” sd Msz Ramzi. “Smbdi els wz ɖt,” sd Mr Ramzi. Pru wz gwñ t b far mor bytifl ɖn ś wz, sd Msz Ramzi. H sw no tres v it, sd Mr Ramzi. “Wel, ɖen, lc tnît,” sd Msz Ramzi. Ɖe pōzd. H wśt Andru cd b indyst t wrc hardr. H wd lūz evri ćans v a scolrśp f h dd’nt. “Ǒ, scolrśps!” ś sd. Mr Ramzi ʈt hr fūliś fr seyñ ɖt, abt a sirịs ʈñ, lîc a scolrśp. H śd b vri prǎd v Andru f h got a scolrśp, h sd. Ś wd b jst az prǎd v him f h dd’nt, ś ansrd. Ɖe dis’grìd olwz abt ɖs, bt it dd nt matr. Ś lîct him t b’liv in scolrśps, n h lîct hr t b prǎd v Andru ẃtvr h dd. Sudnli ś rmembrd ɖoz litl paɖz on ɖ éj v ɖ clifs.

Wz’nt it lêt? ś asct. Ɖe hd’nt cm hom yt. H flict hiz woć cerlisli opn. Bt it wz onli jst past sevn. H hld hiz woć opn fr a momnt, dsîdñ ɖt h wd tel hr ẃt h hd flt on ɖ teris. T bgin wɖ, it wz nt rīzṇbl t b so nrṿs. Andru cd lc aftr himslf. Ɖen, h wontd t tel hr ɖt ẃn h wz wōcñ on ɖ teris jst nǎ—hir h bcem uncumftbl, az f h wr brecñ intu ɖt soḷtyd, ɖt alūfnis, ɖt rmotnis v hrz. Bt ś prest him. Ẃt hd h wontd t tel hr, ś asct, ʈncñ it wz abt gwñ t ɖ Lîthǎs; ɖt h wz sori h hd sd “Dám y.” Bt no. H dd nt lîc t si hr lc so sad, h sd. Onli wŭlgaɖ̇rñ, ś pṛtstd, fluśñ a litl. Ɖe bʈ flt uncumftbl, az f ɖe dd nt nǒ ẃɖr t g on or g bac. Ś hd bn rīdñ fẹritêlz t Jemz, ś sd. No, ɖe cd nt śer ɖt; ɖe cd nt se ɖt.

Ɖe hd rīćt ɖ gap btwn ɖ tū clumps v red-hot pocrz, n ɖr wz ɖ Lîthǎs agn, bt ś wd nt let hrslf lc at it. Hd ś noun ɖt h wz lcñ at hr, ś ʈt, ś wd nt hv let hrslf sit ɖr, ʈncñ. Ś dslîct enʈñ ɖt rmîndd hr ɖt ś hd bn sìn sitñ ʈncñ. So ś lct ovr hr śoldr, at ɖ tǎn. Ɖ lîts wr riplñ n runñ az f ɖe wr drops v silvr wōtr hld frm in a wind. N ol ɖ poṿti, ol ɖ suf̣rñ hd trnd t ɖt, Msz Ramzi ʈt. Ɖ lîts v ɖ tǎn n v ɖ harbr n v ɖ bots sīmd lîc a fanṭmnet flotñ ɖr t marc smʈñ ẃć hd sunc. Wel, f h cd nt śer hr ʈts, Mr Ramzi sd t himslf, h wd b of, ɖen, on hiz ǒn. H wontd t g on ʈncñ, telñ himslf ɖ stori hǎ Hym wz stuc in a bog; h wontd t laf. Bt frst it wz nonsns t b añśs abt Andru. Ẃn h wz Andru’z ej h yst t wōc abt ɖ cuntri ol de loñ, wɖ nʈñ bt a biscit in hiz pocit n nbdi boɖrd abt him, or ʈt ɖt h hd fōḷn ovr a clif. H sd alǎd h ʈt h wd b of fr a de’z wōc f ɖ weɖr hld. H hd hd abt inuf v Báncs n v Carmîcl. H wd lîc a litl soḷtyd. Yes, ś sd. It anoid him ɖt ś dd nt pṛtst. Ś ń ɖt h wd nvr d it. H wz tù old nǎ t wōc ol de loñ wɖ a biscit in hiz pocit. Ś wurid abt ɖ bôz, bt nt abt him. Yirz ago, bfr h hd marid, h ʈt, lcñ acrs ɖ be, az ɖe std btwn ɖ clumps v red-hot pocrz, h hd wōct ol de. H hd md a mīl of bred n ćīz in a public hǎs. H hd wrct ten aurz at a streć; an old wmn jst popt hr hed in nǎ n agn n sw t ɖ fîr. Ɖt wz ɖ cuntri h lîct bst, ovr ɖr; ɖoz sandhilz dwindlñ awe intu darcnis. Wn cd wōc ol de wɖt mītñ a soul. Ɖr wz nt a hǎs scersli, nt a sngl vilij fr mîlz on end. Wn cd wuri ʈñz ǎt alon. Ɖr wr litl sandi bīćz ẃr nwn hd bn sins ɖ bginñ v tîm. Ɖ sīlz sat p n lct at y. It smtmz sīmd t him ɖt in a litl hǎs ǎt ɖr, alon—h brouc of, sayñ. H hd no rît. Ɖ faɖr v et ćildṛn—h rmîndd himslf. N h wd hv bn a bīst n a cr t wś a sngl ʈñ oltrd. Andru wd b a betr man ɖn h hd bn. Pru wd b a byti, hr muɖr sd. Ɖe wd stem ɖ flud a bit. Ɖt wz a gd bit v wrc on ɖ hol—hiz et ćildṛn. Ɖe śoud h dd nt dám ɖ pur litl ynivrs intîrli, fr on an īvnñ lîc ɖs, h ʈt, lcñ at ɖ land dwindlñ awe, ɖ litl îḷnd sīmd pʈeticli smōl, haf swoloud p in ɖ sì.

“Pur litl ples,” h mrmrd wɖ a sai.

Ś hŕd him. H sd ɖ most meḷncli ʈñz, bt ś notist ɖt d’recli h hd sd ɖm h olwz sīmd mor ćirfl ɖn yźl. Ol ɖs frêz-mcñ wz a gem, ś ʈt, fr f ś hd sd haf ẃt h sd, ś wd hv bloun hr brenz ǎt bî nǎ.

It anoid hr, ɖs frêz-mcñ, n ś sd t him, in a matr-v-fact we, ɖt it wz a prf̣cli luvli īvnñ. N ẃt wz h gronñ abt, ś asct, haf lafñ, haf cmplenñ, fr ś gést ẃt h wz ʈncñ—h wd hv ritn betr bcs f h hd nt marid.

H wz nt cmplenñ, h sd. Ś ń ɖt h dd nt cmplen. Ś ń ɖt h hd nʈñ ẃtvr t cmplen v. N h sizd hr hand n rezd it t hiz lips n cist it wɖ an intnṣti ɖt bròt ɖ tirz t hr îz, n qcli h dropt it.

Ɖe trnd awe fṛm ɖ vy n bgan t wōc p ɖ paʈ ẃr ɖ silvr-grīn spirlîc plants grù, arm in arm. Hiz arm wz olmst lîc a yuñ man’z arm, Msz Ramzi ʈt, ʈin n hard, n ś ʈt wɖ dlît hǎ stroñ h stl wz, ɖo h wz ovr sixti, n hǎ untemd n opṭmistic, n hǎ strenj it wz ɖt biyñ cnvinst, az h wz, v ol sorts v horrz, sīmd nt t dpres him, bt t ćir him. Wz it nt od, ś rflectd? Indd h sīmd t hr smtmz md difṛntli fṛm uɖr ppl, born blînd, def, n dum, t ɖ ordnri ʈñz, bt t ɖ xtrordnri ʈñz, wɖ an î lîc an īgl’z. Hiz unḍstandñ ofn astoniśt hr. Bt dd h notis ɖ flǎrz? No. Dd h notis ɖ vy? No. Dd h īvn notis hiz ǒn dōtr’z byti, or ẃɖr ɖr wz pŭdñ on hiz plet or rost bīf? H wd sit at tebl wɖ ɖm lîc a prsn in a drīm. N hiz habit v tōcñ alǎd, or seyñ powtri alǎd, wz growñ on him, ś wz afreid; fr smtmz it wz ōcẉd—

Bst n brîtist cm awe!

pur Mis Gidñz, ẃn h śǎtd ɖt at hr, olmst jumt ǎt v hr scin. Bt ɖen, Msz Ramzi, ɖo instntli tecñ hiz sîd agnst ol ɖ sili Gidñzz in ɖ wrld, ɖen, ś ʈt, inṭmetñ bî a litl preśr on hiz arm ɖt h wōct p hil tù fast fr hr, n ś mst stop fr a momnt t si ẃɖr ɖoz wr freś molhilz on ɖ banc, ɖen, ś ʈt, stūpñ dǎn t lc, a gret mînd lîc hiz mst b difṛnt in evri we fṛm ǎrz. Ol ɖ gret men ś hd evr noun, ś ʈt, dsîdñ ɖt a rabit mst hv got in, wr lîc ɖt, n it wz gd fr yuñ men (ɖo ɖ atṃsfir v lecćŗūmz wz stufi n dpresñ t hr bynd indyṛns olmst) simpli t hír him, simpli t lc at him. Bt wɖt śūtñ rabits, hǎ wz wn t cīp ɖm dǎn? ś wundrd. It mt b a rabit; it mt b a mol. Sm crīćr enhǎ wz ruinñ hr Īvnñ Primrozz. N lcñ p, ś sw abv ɖ ʈin triz ɖ frst puls v ɖ fl-ʈrobñ star, n wontd t mc hr huzbnd lc at it; fr ɖ sît gev hr sć cīn pleźr. Bt ś stopt hrslf. H nvr lct at ʈñz. F h dd, ol h wd se wd b, Pur litl wrld, wɖ wn v hiz saiz.

At ɖt momnt, h sd, “Vri fîn,” t plīz hr, n pritndd t admîr ɖ flǎrz. Bt ś ń qt wel ɖt h dd nt admîr ɖm, or īvn riylîz ɖt ɖe wr ɖr. It wz onli t plīz hr. Ā, bt wz ɖt nt Lili Brisco strolñ alñ wɖ Wiłm Báncs? Ś foc̣st hr śort-sîtd îz upn ɖ bacs v a rtritñ cupl. Yes, indd it wz. Dd ɖt nt mīn ɖt ɖe wd mari? Yes, it mst! Ẃt an admṛbl îdīa! Ɖe mst mari!


___

13

H

 hd bn t Amstdam, Mr Báncs wz seyñ az h strold acrs ɖ lōn wɖ Lili Brisco. H hd sìn ɖ Rembrants. H hd bn t Mdrid. Unforćṇtli, it wz Gd Frîde n ɖ Prādo wz śut. H hd bn t Rǒm. Hd Mis Brisco nvr bn t Rǒm? Ǒ, ś śd—It wd b a wundrfl xpirịns fr hr—ɖ Sistīn Ćapl; Mîcl Anɉlo; n Pajua, wɖ its Jiotoz. Hiz wîf hd bn in bad hlʈ fr mni yirz, so ɖt ɖer sîtsiyñ hd bn on a modist scel.

Ś hd bn t Bruslz; ś hd bn t Paris bt onli fr a flayñ vizit t si an ānt hu wz il. Ś hd bn t Drezdn; ɖr wr masz v picćrz ś hd nt sìn; hvr, Lili Brisco rflectd, phps it wz betr nt t si picćrz: ɖe onli md wn hoplisli discntntd wɖ wn’z ǒn wrc. Mr Báncs ʈt wn cd cari ɖt pônt v vy tù far. W c’nt ol b Tiśnz n w c’nt ol b Darwinz, h sd; at ɖ sem tîm h dǎtd ẃɖr y cd hv yr Darwin n yr Tiśn f it wr’nt fr humbl ppl lîc ǎrslvz. Lili wd hv lîct t pe him a complimnt; y’r nt humbl, Mr Báncs, ś wd hv lîct t hv sd. Bt h dd nt wont complimnts (most men d, ś ʈt), n ś wz a litl aśemd v hr impuls n sd nʈñ ẃl h rmarct ɖt phps ẃt h wz seyñ dd nt aplî t picćrz. Enhǎ, sd Lili, tosñ of hr litl inṣnseṛti, ś wd olwz g on pentñ, bcz it inṭrestd hr. Yes, sd Mr Báncs, h wz śr ś wd, n, az ɖe rīćt ɖ end v ɖ lōn h wz ascñ hr ẃɖr ś hd dificlti in fîndñ subjicts in Lundn ẃn ɖe trnd n sw ɖ Ramziz. So ɖt z marij, Lili ʈt, a man n a wmn lcñ at a grl ʈrowñ a bōl. Ɖt z ẃt Msz Ramzi traid t tel m ɖ uɖr nît, ś ʈt. Fr ś wz wẹrñ a grīn śōl, n ɖe wr standñ clos tgɖr woćñ Pru n Jaspr ʈrowñ caćz. N sudnli ɖ mīnñ ẃć, fr no rīzn at ol, az phps ɖe r stepñ ǎt v ɖ Tyb or rññ a dorbel, dsndz on ppl, mcñ ɖm simbolicl, mcñ ɖm repriznttiv, cem upn ɖm, n md ɖm in ɖ dusc standñ, lcñ, ɖ simblz v marij, huzbnd n wîf. Ɖen, aftr an instnt, ɖ simbolicl ǎtlîn ẃć trnsndd ɖ riyl figrz sanc dǎn agn, n ɖe bcem, az ɖe met ɖm, Mr n Msz Ramzi woćñ ɖ ćildṛn ʈrowñ caćz. Bt stl fr a momnt, ɖo Msz Ramzi grītd ɖm wɖ hr yźl smîl (ǒ, ś’z ʈncñ w’r gwñ t gt marid, Lili ʈt) n sd, “I hv trîumft tnît,” mīnñ ɖt fr wns Mr Báncs hd agrìd t dîn wɖ ɖm n nt run of t hiz ǒn lojñ ẃr hiz man cct vejtblz proprli; stl, fr wn momnt, ɖr wz a sns v ʈñz hvñ bn bloun apart, v spes, v irisponsbiḷti az ɖ bōl sōrd hî, n ɖe foloud it n lost it n sw ɖ wn star n ɖ drept branćz. In ɖ felñ lît ɖe ol lct śarp-éjd n iʈirịl n dvîdd bî gret distnsz. Ɖen, dartñ bcwdz ovr ɖ vast spes (fr it sīmd az f s’lidti hd vaniśt oltgɖr), Pru ran fl tilt intu ɖm n còt ɖ bōl briłntli hî p in hr left hand, n hr muɖr sd, “Hv’nt ɖe cm bac yt?” ẃr’pn ɖ spel wz brocn. Mr Ramzi flt fri nǎ t laf ǎt lǎd at ɖ ʈt ɖt Hym hd stuc in a bog n an old wmn rescyd him on cndiśn h sd ɖ Lord’z Prer, n ćuc̣lñ t himslf h strold of t hiz studi. Msz Ramzi, brññ Pru bac intu ʈrowñ caćz agn, fṛm ẃć ś hd iscept, asct,

“Dd Nansi g wɖ ɖm?”


___

14

(S

rtnli, Nansi hd gn wɖ ɖm, sins Minta Dôl hd asct it wɖ hr dum lc, holdñ ǎt hr hand, az Nansi md of, aftr lunć, t hr atic, t iscep ɖ horr v faṃli lîf. Ś s’pozd ś mst g ɖen. Ś dd nt wont t g. Ś dd nt wont t b drwn intu it ol. Fr az ɖe wōct alñ ɖ rod t ɖ clif Minta cept on tecñ hr hand. Ɖen ś wd let it g. Ɖen ś wd tec it agn. Ẃt wz it ś wontd? Nansi asct hrslf. Ɖr wz smʈñ, v cors, ɖt ppl wontd; fr ẃn Minta tc hr hand n hld it, Nansi, rluctntli, sw ɖ hol wrld spred ǎt bnʈ hr, az f it wr Constanṭnopl sìn ʈru a mist, n ɖen, hvr hevi-aid wn mt b, wn mst nīdz asc, “Z ɖt Santa Sfīa?” “Z ɖt ɖ Goldn Horn?” So Nansi asct, ẃn Minta tc hr hand. “Ẃt z it ɖt ś wonts? Z it ɖt?” N ẃt wz ɖt? Hir n ɖr imrjd fṛm ɖ mist (az Nansi lct dǎn upn lîf spred bnʈ hr) a piṇcl, a dom; prominnt ʈñz, wɖt nemz. Bt ẃn Minta dropt hr hand, az ś dd ẃn ɖe ran dǎn ɖ hilsîd, ol ɖt, ɖ dom, ɖ piṇcl, ẃtvr it wz ɖt hd pṛtrudd ʈru ɖ mist, sanc dǎn intu it n dis’pird. Minta, Andru obzrvd, wz rɖr a gd wōcr. Ś wòr mor snṣbl cloɖz ɖn most wimin. Ś wòr vri śort scrts n blac nicrbocrz. Ś wd jump stret intu a strīm n flǎndr acrs. H lîct hr raśnis, bt h sw ɖt it wd nt d—ś wd cil hrslf in sm idiotic we wn v ɖz dez. Ś sīmd t b afreid v nʈñ—xpt blz. At ɖ mir sît v a bl in a fīld ś wd ʈro p hr armz n flî scrīmñ, ẃć wz ɖ vri ʈñ t inrej a bl v cors. Bt ś dd nt mînd ǒnñ p t it in ɖ līst; wn mst admit ɖt. Ś ń ś wz an ōfl cawd abt blz, ś sd. Ś ʈt ś mst hv bn tóst in hr p’rambyletr ẃn ś wz a bebi. Ś dd’nt sīm t mînd ẃt ś sd or dd. Sudnli nǎ ś pićt dǎn on ɖ éj v ɖ clif n bgan t sñ sm soñ abt

Dám yr îz, dám yr îz.

Ɖe ol hd t jôn in n sñ ɖ cōṛs, n śǎt ǎt tgɖr:

Dám yr îz, dám yr îz,

bt it wd b fetl t let ɖ tîd cm in n cuvr p ol ɖ gd huntñgrǎndz bfr ɖe got on t ɖ bīć.

“Fetl,” Pōl agrìd, sprññ p, n az ɖe wnt sliɖ̇rñ dǎn, h cept qotñ ɖ gîd-bc abt “ɖz îḷndz biyñ justli seḷbretd fr ɖer parclîc prospects n ɖ xtnt n vrayti v ɖer mrin krioṣtiz.” Bt it wd nt d oltgɖr, ɖs śǎtñ n dámñ yr îz, Andru flt, picñ hiz we dǎn ɖ clif, ɖs clapñ him on ɖ bac, n cōlñ him “old felo” n ol ɖt; it wd nt oltgɖr d. It wz ɖ wrst v tecñ wimin on wōcs. Wns on ɖ bīć ɖe seṗretd, h gwñ ǎt on t ɖ Pǒp’s Nǒz, tecñ hiz śuz of, n rolñ hiz socs in ɖm n letñ ɖt cupl lc aftr ɖmslvz; Nansi wêdd ǎt t hr ǒn rocs n srćt hr ǒn pūlz n let ɖt cupl lc aftr ɖmslvz. Ś crǎćt lo dǎn n tućt ɖ smuɖ rubrlîc sì’neṃniz, hu wr stuc lîc lumps v jeli t ɖ sîd v ɖ roc. Brūdñ, ś ćenjd ɖ pūl intu ɖ sì, n md ɖ minoz intu śarcs n ẃelz, n cast vast clǎdz ovr ɖs tîni wrld bî holdñ hr hand agnst ɖ sún, n so bròt darcnis n deẓleśn, lîc God himslf, t miłnz v ignṛnt n iṇsnt crīćrz, n ɖen tc hr hand awe sudnli n let ɖ sún strīm dǎn. Ǎt on ɖ pel cris-crost sand, hî-stepñ, frinjd, gōntḷtd, stōct sm fntastic l’vayʈn (ś wz stl inlarjñ ɖ pūl), n slipt intu ɖ vast fiśrz v ɖ mǎntinsîd. N ɖen, letñ hr îz slîd imṗsptbli abv ɖ pūl n rest on ɖt weṿrñ lîn v sì n scî, on ɖ trītruncs ẃć ɖ smoc v stīmrz md wevr on ɖ hrîzn, ś bcem wɖ ol ɖt pǎr swīpñ saṿjli in n inevitbli wɖdrw̃, hipṇtîzd, n ɖ tū snsz v ɖt vastnis n ɖs tîninis (ɖ pūl hd dminiśt agn) flǎrñ wɖn it md hr fīl ɖt ś wz baund hand n ft n unebl t muv bî ɖ intnṣti v fīlñz ẃć rdyst hr ǒn bodi, hr ǒn lîf, n ɖ lîvz v ol ɖ ppl in ɖ wrld, fr evr, t nʈñnis. So liṣnñ t ɖ wevz, crǎćñ ovr ɖ pūl, ś brūdd.

N Andru śǎtd ɖt ɖ sì wz cmñ in, so ś lept splaśñ ʈru ɖ śalo wevz on t ɖ śor n ran p ɖ bīć n wz carid bî hr ǒn impećuoṣti n hr dzîr fr rapid muvmnt rît bhnd a roc n ɖr—ǒ, hevnz! in ć uɖr’z armz, wr Pōl n Minta cisñ probbli. Ś wz ǎtrejd, indignnt. Ś n Andru pt on ɖer śuz n stocñz in ded sîḷns wɖt seyñ a ʈñ abt it. Indd ɖe wr rɖr śarp wɖ ć uɖr. Ś mt hv cōld him ẃn ś sw ɖ crêfiś or ẃtvr it wz, Andru grumbld. Hvr, ɖe bʈ flt, it’s nt ǎr fōlt. Ɖe hd nt wontd ɖs horid ńsns t hapn. Ol ɖ sem it iṛtetd Andru ɖt Nansi śd b a wmn, n Nansi ɖt Andru śd b a man, n ɖe taid ɖer śuz vri nītli n drù ɖ boz rɖr tît.

It wz nt untl ɖe hd clîmd rît p on t ɖ top v ɖ clif agn ɖt Minta craid ǎt ɖt ś hd lost hr granmuɖr’z broć— hr granmuɖr’z broć, ɖ sol orṇmnt ś pzest—a wīpñwilo, it wz (ɖe mst rmembr it) set in prlz. Ɖe mst hv sìn it, ś sd, wɖ ɖ tirz runñ dǎn hr ćīcs, ɖ broć ẃć hr granmuɖr hd fasnd hr cap wɖ tl ɖ last de v hr lîf. Nǎ ś hd lost it. Ś wd rɖr hv lost enʈñ ɖn ɖt! Ś wd g bac n lc fr it. Ɖe ol wnt bac. Ɖe pǒct n pīrd n lct. Ɖe cept ɖer hedz vri lo, n sd ʈñz śortli n grufli. Pōl Rêli srćt lîc a madmn ol abt ɖ roc ẃr ɖe hd bn sitñ. Ol ɖs poɖr abt a broć riyli dd’nt d at ol, Andru ʈt, az Pōl tld him t mc a “ʈura srć btwn ɖs pônt n ɖt.” Ɖ tîd wz cmñ in fast. Ɖ sì wd cuvr ɖ ples ẃr ɖe hd sat in a minit. Ɖr wz nt a gost v a ćans v ɖer fîndñ it nǎ. “W śl b cut of!” Minta śrīct, sudnli teṛfaid. Az f ɖr wr eni denjr v ɖt! It wz ɖ sem az ɖ blz ol ovr agn—ś hd no cntrol ovr hr imośnz, Andru ʈt. Wimin hd’nt. Ɖ rećid Pōl hd t paṣfî hr. Ɖ men (Andru n Pōl at wns bcem manli, n difṛnt fṛm yźl) tc cǎnsl brīfli n dsîdd ɖt ɖe wd plant Rêli’z stic ẃr ɖe hd sat n cm bac at lo tîd agn. Ɖr wz nʈñ mor ɖt cd b dn nǎ. F ɖ broć wz ɖr, it wd stl b ɖr in ɖ mornñ, ɖe aśurd hr, bt Minta stl sobd, ol ɖ we p t ɖ top v ɖ clif. It wz hr granmuɖr’z broć; ś wd rɖr hv lost enʈñ bt ɖt, n yt Nansi flt, it mt b tru ɖt ś mîndd luzñ hr broć, bt ś wz’nt crayñ onli fr ɖt. Ś wz crayñ fr smʈñ els. W mt ol sit dǎn n crî, ś flt. Bt ś dd nt nǒ ẃt fr.

Ɖe drù ahd tgɖr, Pōl n Minta, n h cumf̣td hr, n sd hǎ feṃs h wz fr fîndñ ʈñz. Wns ẃn h wz a litl bô h hd faund a gold woć. H wd gt p at dêbrec n h wz poẓtiv h wd fînd it. It sīmd t him ɖt it wd b olmst darc, n h wd b alon on ɖ bīć, n smhǎ it wd b rɖr denjṛs. H bgan telñ hr, hvr, ɖt h wd srtnli fînd it, n ś sd ɖt ś wd nt hír v hiz gtñ p at dōn: it wz lost: ś ń ɖt: ś hd hd a prizntimnt ẃn ś pt it on ɖt afṭnun. N sīcṛtli h rzolvd ɖt h wd nt tel hr, bt h wd slip ǎt v ɖ hǎs at dōn ẃn ɖe wr ol aslip n f h cd nt fînd it h wd g t Ednbra n bai hr anɖr, jst lîc it bt mor bytifl. H wd pruv ẃt h cd d. N az ɖe cem ǎt on ɖ hil n sw ɖ lîts v ɖ tǎn bnʈ ɖm, ɖ lîts cmñ ǎt sudnli wn bî wn sīmd lîc ʈñz ɖt wr gwñ t hapn t him—hiz marij, hiz ćildṛn, hiz hǎs; n agn h ʈt, az ɖe cem ǎt on t ɖ hî rod, ẃć wz śêdd wɖ hî bśz, hǎ ɖe wd rtrit intu soḷtyd tgɖr, n wōc on n on, h olwz līdñ hr, n ś presñ clos t hiz sîd (az ś dd nǎ). Az ɖe trnd bî ɖ crosrodz h ʈt ẃt an apōlñ xpirịns h hd bn ʈru, n h mst tel smwn—Msz Ramzi v cors, fr it tc hiz breʈ awe t ʈnc ẃt h hd bn n dn. It hd bn far n awe ɖ wrst momnt v hiz lîf ẃn h asct Minta t mari him. H wd g stret t Msz Ramzi, bcz h flt smhǎ ɖt ś wz ɖ prsn hu hd md him d it. Ś hd md him ʈnc h cd d enʈñ. Nbdi els tc him sirịsli. Bt ś md him b’liv ɖt h cd d ẃtvr h wontd. H hd flt hr îz on him ol de tde, folowñ him abt (ɖo ś nvr sd a wrd) az f ś wr seyñ, “Yes, y cn d it. I b’liv in y. I xpct it v y.” Ś hd md him fīl ol ɖt, n d’recli ɖe got bac (h lct fr ɖ lîts v ɖ hǎs abv ɖ be) h wd g t hr n se, “I’v dn it, Msz Ramzi; ʈancs t y.” N so trnñ intu ɖ len ɖt léd t ɖ hǎs h cd si lîts muvñ abt in ɖ upr windoz. Ɖe mst b ōf̣li lêt ɖen. Ppl wr gtñ redi fr dinr. Ɖ hǎs wz ol lit p, n ɖ lîts aftr ɖ darcnis md hiz îz fīl fl, n h sd t himslf, ćîldiśli, az h wōct p ɖ drîv, Lîts, lîts, lîts, n rpitd in a dezd we, Lîts, lîts, lîts, az ɖe cem intu ɖ hǎs stẹrñ abt him wɖ hiz fes qt stif. Bt, gd hevnz, h sd t himslf, ptñ hiz hand t hiz tî, I mst nt mc a fūl v mslf.)


___

15

“Y

es,” sd Pru, in hr cnsidrñ we, anṣrñ hr muɖr’z qsćn, “I ʈnc Nansi dd g wɖ ɖm.”


___

16

W

el ɖen, Nansi hd gn wɖ ɖm, Msz Ramzi s’pozd, wunḍrñ, az ś pt dǎn a bruś, tc p a com, n sd “Cm in” t a tap at ɖ dor (Jaspr n Rôz cem in), ẃɖr ɖ fact ɖt Nansi wz wɖ ɖm md it les lîcli or mor lîcli ɖt enʈñ wd hapn; it md it les lîcli, smhǎ, Msz Ramzi flt, vri iraśṇli, xpt ɖt aftr ol hoḷcōst on sć a scel wz nt probbl. Ɖe cd nt ol b drǎnd. N agn ś flt alon in ɖ prezns v hr old antaġnist, lîf.

Jaspr n Rôz sd ɖt Mildrid wontd t nǒ ẃɖr ś śd wêt dinr.

“Nt fr ɖ Qīn v Ñgḷnd,” sd Msz Ramzi imfaticli.

“Nt fr ɖ Empris v Mx̣co,” ś add, lafñ at Jaspr; fr h śerd hiz muɖr’z vîs: h, tù, xaɉretd.

N f Rôz lîct, ś sd, ẃl Jaspr tc ɖ mesij, ś mt ćūz ẃć juwlz ś wz t wer. Ẃn ɖr r fiftīn ppl sitñ dǎn t dinr, wn canot cīp ʈñz wêtñ fr evr. Ś wz nǎ bginñ t fīl anoid wɖ ɖm fr biyñ so lêt; it wz incnsidṛt v ɖm, n it anoid hr on top v hr añzayti abt ɖm, ɖt ɖe śd ćūz ɖs vri nît t b ǎt lêt, ẃn, in fact, ś wśt ɖ dinr t b ptiklrli nîs, sins Wiłm Báncs hd at last cnsntd t dîn wɖ ɖm; n ɖe wr hvñ Mildrid’z mastrpìs—BOEUF EN DAUBE. Evrʈñ dpndd upn ʈñz biyñ srvd p t ɖ prisîs momnt ɖe wr redi. Ɖ bīf, ɖ bêlīf, n ɖ wîn—ol mst b dn t a trn. T cīp it wêtñ wz ǎt v ɖ qsćn. Yt v cors tnît, v ol nîts, ǎt ɖe wnt, n ɖe cem in lêt, n ʈñz hd t b snt ǎt, ʈñz hd t b cept hot; ɖ BOEUF EN DAUBE wd b intîrli spôlt.

Jaspr ofrd hr an opl necḷs; Rôz a gold necḷs. Ẃć lct bst agnst hr blac dres? Ẃć dd indd, sd Msz Ramzi absnt-mîndidli, lcñ at hr nec n śoldrz (bt avôdñ hr fes) in ɖ glas. N ɖen, ẃl ɖ ćildṛn rumijd amñ hr ʈñz, ś lct ǎt v ɖ windo at a sît ẃć olwz aḿzd hr—ɖ rŭcs trayñ t dsîd ẃć tri t setl on. Evri tîm, ɖe sīmd t ćenj ɖer mîndz n rouz p intu ɖ er agn, bcz, ś ʈt, ɖ old rŭc, ɖ faɖr rŭc, old Jozif wz hr nem fr him, wz a brd v a vri trayñ n dificlt disṗziśn. H wz a dsrepytbl old brd, wɖ haf hiz wñ feɖrz misñ. H wz lîc sm sīdi old jntlmn in a top hat ś hd sìn pleyñ ɖ horn in frunt v a public hǎs.

“Lc!” ś sd, lafñ. Ɖe wr acćli fîtñ. Jozif n Mẹri wr fîtñ. Enhǎ ɖe ol wnt p agn, n ɖ er wz śuvd asd bî ɖer blac wñz n cut intu xqizit siṃtar śeps. Ɖ muvmnts v ɖ wñz bìtñ ǎt, ǎt, ǎt—ś cd nvr dscrîb it akṛtli inuf t plīz hrslf—wz wn v ɖ luvliist v ol t hr. Lc at ɖt, ś sd t Rôz, hopñ ɖt Rôz wd si it mor clirli ɖn ś cd. Fr wn’z ćildṛn so ofn gev wn’z ǒn pspśnz a litl ʈrust fwdz.

Bt ẃć wz it t b? Ɖe hd ol ɖ trez v hr juwlces opn. Ɖ gold necḷs, ẃć wz Itałn, or ɖ opl necḷs, ẃć Uncl Jemz hd bròt hr fṛm India; or śd ś wer hr aṃʈists?

“Ćūz, dirists, ćūz,” ś sd, hopñ ɖt ɖe wd mc hest.

Bt ś let ɖm tec ɖer tîm t ćūz: ś let Rôz, ptiklrli, tec p ɖs n ɖen ɖt, n hold hr juwlz agnst ɖ blac dres, fr ɖs litl seriṃni v ćuzñ juwlz, ẃć wz gn ʈru evri nît, wz ẃt Rôz lîct bst, ś ń. Ś hd sm hidn rīzn v hr ǒn fr ataćñ gret importns t ɖs ćuzñ ẃt hr muɖr wz t wer. Ẃt wz ɖ rīzn, Msz Ramzi wundrd, standñ stl t let hr clasp ɖ necḷs ś hd ćozn, dvînñ, ʈru hr ǒn past, sm dīp, sm berid, sm qt spīćlis fīlñ ɖt wn hd fr wn’z muɖr at Rôz’z ej. Lîc ol fīlñz flt fr wnslf, Msz Ramzi ʈt, it md wn sad. It wz so inadiqt, ẃt wn cd gv in rtrn; n ẃt Rôz flt wz qt ǎt v pṛporśn t enʈñ ś acćli wz. N Rôz wd gro p; n Rôz wd sufr, ś s’pozd, wɖ ɖz dīp fīlñz, n ś sd ś wz redi nǎ, n ɖe wd g dǎn, n Jaspr, bcz h wz ɖ jntlmn, śd gv hr hiz arm, n Rôz, az ś wz ɖ ledi, śd cari hr hanc̣ćif (ś gev hr ɖ hanc̣ćif), n ẃt els? ǒ, yes, it mt b cold: a śōl. Ćūz m a śōl, ś sd, fr ɖt wd plīz Rôz, hu wz baund t sufr so. “Ɖr,” ś sd, stopñ bî ɖ windo on ɖ landñ, “ɖr ɖe r agn.” Jozif hd setld on anɖr trītop. “D’nt y ʈnc ɖe mînd,” ś sd t Jaspr, “hvñ ɖer wñz brocn?” Ẃ dd h wont t śūt pur old Jozif n Mẹri? H śufld a litl on ɖ sterz, n flt rbyct, bt nt sirịsli, fr ś dd nt unḍstand ɖ fun v śūtñ brdz; n ɖe dd nt fīl; n biyñ hiz muɖr ś livd awe in anɖr dviźn v ɖ wrld, bt h rɖr lîct hr storiz abt Mẹri n Jozif. Ś md him laf. Bt hǎ dd ś nǒ ɖt ɖoz wr Mẹri n Jozif? Dd ś ʈnc ɖ sem brdz cem t ɖ sem triz evri nît? h asct. Bt hir, sudnli, lîc ol groun-up ppl, ś sīst t pe him ɖ līst atnśn. Ś wz liṣnñ t a clatr in ɖ hōl.

“Ɖ’v cm bac!” ś xclemd, n at wns ś flt mć mor anoid wɖ ɖm ɖn rlivd. Ɖen ś wundrd, hd it hapnd? Ś wd g dǎn n ɖe wd tel hr—bt no. Ɖe cd nt tel hr enʈñ, wɖ ol ɖz ppl abt. So ś mst g dǎn n bgin dinr n wêt. N, lîc sm qīn hu, fîndñ hr ppl gaɖrd in ɖ hōl, lcs dǎn upn ɖm, n dsndz amñ ɖm, n acnoḷjz ɖer tribyts sîḷntli, n axpts ɖer dvośn n ɖer pṛstreśn bfr hr (Pōl dd nt muv a musl bt lct stret bfr him az ś pást) ś wnt dǎn, n crost ɖ hōl n baud hr hed vri slîtli, az f ś axptd ẃt ɖe cd nt se: ɖer tribyt t hr byti.

Bt ś stopt. Ɖr wz a smel v brnñ. Cd ɖe hv let ɖ BOEUF EN DAUBE oṿbôl? ś wundrd, pre hevn nt! ẃn ɖ gret clangr v ɖ goñ anǎnst soḷmli, oʈorittivli, ɖt ol ɖoz scatrd abt, in atics, in bedrūmz, on litl prćz v ɖer ǒn, rīdñ, raitñ, ptñ ɖ last smuɖ t ɖer her, or faṣnñ dresz, mst līv ol ɖt, n ɖ litl odz n endz on ɖer wośñteblz n dresñtebls, n ɖ novlz on ɖ bedteblz, n ɖ dayriz ẃć wr so prîvt, n asmbl in ɖ dînñrūm fr dinr.


___

17

B

t ẃt hv I dn wɖ mî lîf? ʈt Msz Ramzi, tecñ hr ples at ɖ hed v ɖ tebl, n lcñ at ol ɖ plets mcñ ẃît srclz on it. “Wiłm, sit bî m,” ś sd. “Lili,” ś sd, wiṛli, “ovr ɖr.” Ɖe hd ɖt—Pōl Rêli n Minta Dôl—ś, onli ɖs—an infiṇtli loñ tebl n plets n nîvz. At ɖ far end wz hr huzbnd, sitñ dǎn, ol in a hīp, frǎnñ. Ẃt at? Ś dd nt nǒ. Ś dd nt mînd. Ś cd nt unḍstand hǎ ś hd evr flt eni imośn or afx́n fr him. Ś hd a sns v biyñ past evrʈñ, ʈru evrʈñ, ǎt v evrʈñ, az ś hlpt ɖ sūp, az f ɖr wz an edi—ɖr— n wn cd b in it, or wn cd b ǎt v it, n ś wz ǎt v it. It’s ol cm t an end, ś ʈt, ẃl ɖe cem in wn aftr anɖr, Ćarlz Tanzli—”Sit ɖr, plīz,” ś sd—Ōgusṭs Carmîcl—n sat dǎn. N mnẃl ś wêtd, pasivli, fr smwn t ansr hr, fr smʈñ t hapn. Bt ɖs z nt a ʈñ, ś ʈt, leḍlñ ǎt sūp, ɖt wn sz.

Rezñ hr îbrǎz at ɖ dscrepnsi—ɖt wz ẃt ś wz ʈncñ, ɖs wz ẃt ś wz dwñ—leḍlñ ǎt sūp—ś flt, mor n mor stroñli, ǎtsd ɖt edi; or az f a śêd hd fōḷn, n, robd v culr, ś sw ʈñz trūli. Ɖ rūm (ś lct rnd it) wz vri śabi. Ɖr wz no byti enẃr. Ś fōrbòr t lc at Mr Tanzli. Nʈñ sīmd t hv mrjd. Ɖe ol sat sepṛt. N ɖ hol v ɖ ef̣t v mrjñ n flowñ n crietñ restd on hr. Agn ś flt, az a fact wɖt hostiḷti, ɖ sṭriḷti v men, fr f ś dd nt d it nbdi wd d it, n so, gvñ hrslf a litl śec ɖt wn gvz a woć ɖt hz stopt, ɖ old fmiłr puls bgan bìtñ, az ɖ woć bginz ticñ—wn, tū, ʈri, wn, tū, ʈri. N so on n so on, ś rpitd, liṣnñ t it, ślṭrñ n fosṭrñ ɖ stl fībl puls az wn mt gard a wìc flem wɖ a nyzpepr. N so ɖen, ś cncludd, adresñ hrslf bî bndñ sîḷntli in hiz drex́n t Wiłm Báncs—pur man! hu hd no wîf, n no ćildṛn n dînd alon in lojñz xpt fr tnît; n in piti fr him, lîf biyñ nǎ stroñ inuf t ber hr on agn, ś bgan ol ɖs biznis, az a sêlr nt wɖt wirinis siz ɖ wind fil hiz sêl n yt hardli wonts t b of agn n ʈncs hǎ, hd ɖ śip sunc, h wd hv ẃrld rnd n rnd n faund rest on ɖ flor v ɖ sì.

“Dd y fînd yr letrz? I tld ɖm t pt ɖm in ɖ hōl fr y,” ś sd t Wiłm Báncs.

Lili Brisco woćt hr driftñ intu ɖt strenj no-man’z land ẃr t folo ppl z impoṣbl n yt ɖer gwñ inflicts sć a ćil on ɖoz hu woć ɖm ɖt ɖe olwz trî at līst t folo ɖm wɖ ɖer îz az wn foloz a fedñ śip untl ɖ sêlz hv sunc bnʈ ɖ hrîzn.

Hǎ old ś lcs, hǎ wòrn ś lcs, Lili ʈt, n hǎ rmot. Ɖen ẃn ś trnd t Wiłm Báncs, smîlñ, it wz az f ɖ śip hd trnd n ɖ sún hd struc its sêlz agn, n Lili ʈt wɖ sm aḿzmnt bcz ś wz rlivd, Ẃ dz ś piti him? Fr ɖt wz ɖ impreśn ś gev, ẃn ś tld him ɖt hiz letrz wr in ɖ hōl. Pur Wiłm Báncs, ś sīmd t b seyñ, az f hr ǒn wirinis hd bn partli pitiyñ ppl, n ɖ lîf in hr, hr rzolv t liv agn, hd bn strd bî piti. N it wz nt tru, Lili ʈt; it wz wn v ɖoz msjujmnts v hrz ɖt sīmd t b instñtiv n t arîz fṛm sm nīd v hr ǒn rɖr ɖn v uɖr ppl’z. H z nt in ɖ līst pitịbl. H hz hiz wrc, Lili sd t hrslf. Ś rmembrd, ol v a sudn az f ś hd faund a treźr, ɖt ś hd hr wrc. In a flaś ś sw hr picćr, n ʈt, Yes, I śl pt ɖ tri frɖr in ɖ midl; ɖen I śl avôd ɖt ōcẉd spes. Ɖt’s ẃt I śl d. Ɖt’s ẃt hz bn puẓlñ m. Ś tc p ɖ sōltsélr n pt it dǎn agn on a flǎrpatn in ɖ teblcloʈ, so az t rmînd hrslf t muv ɖ tri.

“It’s od ɖt wn scersli gts enʈñ wrʈ hvñ bî post, yt wn olwz wonts wn’z letrz,” sd Mr Báncs.

Ẃt dámd rot ɖe tōc, ʈt Ćarlz Tanzli, leyñ dǎn hiz spūn prisîsli in ɖ midl v hiz plet, ẃć h hd swept clīn, az f, Lili ʈt (h sat oṗzit t hr wɖ hiz bac t ɖ windo prisîsli in ɖ midl v vy), h wr dtrmind t mc śr v hiz mīlz. Evrʈñ abt him hd ɖt mīgr fix̣ti, ɖt bér unluvlinis. Bt nvɖles, ɖ fact rmend, it wz imposbl t dslîc enwn f wn lct at ɖm. Ś lîct hiz îz; ɖe wr blu, dīp set, frîṭnñ.

“D y rait mni letrz, Mr Tanzli?” asct Msz Ramzi, pitiyñ him tù, Lili s’pozd; fr ɖt wz tru v Msz Ramzi—ś pitid men olwz az f ɖe lact smʈñ—wimin nvr, az f ɖe hd smʈñ. H rout t hiz muɖr; uɖwz h dd nt s’poz h rout wn letr a munʈ, sd Mr Tanzli, śortli.

Fr h wz nt gwñ t tōc ɖ sort v rot condisndd t bî ɖz sili wimin. H hd bn rīdñ in hiz rūm, n nǎ h cem dǎn n it ol sīmd t him sili, sūṗfiśl, flimzi. Ẃ dd ɖe dres? H hd cm dǎn in hiz ordnri cloɖz. H hd nt got eni drescloɖz. “Wn nvr gts enʈñ wrʈ hvñ bî post”—ɖt wz ɖ sort v ʈñ ɖe wr olwz seyñ. Ɖe md men se ɖt sort v ʈñ. Yes, it wz priti wel tru, h ʈt. Ɖe nvr got enʈñ wrʈ hvñ fṛm wn yir’z end t anɖr. Ɖe dd nʈñ bt tōc, tōc, tōc, īt, īt, īt. It wz ɖ wimin’z fōlt. Wimin md siṿlîześn impoṣbl wɖ ol ɖer “ćarm,” ol ɖer silinis.

“No gwñ t ɖ Lîthǎs tmro, Msz Ramzi,” h sd, asrtñ himslf. H lîct hr; h admîrd hr; h stl ʈt v ɖ man in ɖ drenpîp lcñ p at hr; bt h flt it nesṣri t asrt himslf.

H wz riyli, Lili Brisco ʈt, in spît v hiz îz, bt ɖen lc at hiz nǒz, lc at hiz handz, ɖ most unćarmñ hymn biyñ ś hd evr met. Ɖen ẃ dd ś mînd ẃt h sd? Wimin c’nt rait, wimin c’nt pent—ẃt dd ɖt matr cmñ fṛm him, sins clirli it wz nt tru t him bt fr sm rīzn hlpfl t him, n ɖt wz ẃ h sd it? Ẃ dd hr hol biyñ bǎ, lîc corn undr a wind, n irect itslf agn fṛm ɖs abesmnt onli wɖ a gret n rɖr penfl ef̣t? Ś mst mc it wns mor. Ɖr’z ɖ sprig on ɖ teblcloʈ; ɖr’z mî pentñ; I mst muv ɖ tri t ɖ midl; ɖt matrz—nʈñ els. Cd ś nt hold fast t ɖt, ś asct hrslf, n nt lūz hr tmpr, n nt argy; n f ś wontd rvnj tec it bî lafñ at him?

“Ǒ, Mr Tanzli,” ś sd, “d tec m t ɖ Lîthǎs wɖ y. I śd so luv it.”

Ś wz telñ lîz h cd si. Ś wz seyñ ẃt ś dd nt mīn t anô him, fr sm rīzn. Ś wz lafñ at him. H wz in hiz old flanl trǎzrz. H hd no uɖrz. H flt vri ruf n îṣletd n lonli. H ń ɖt ś wz trayñ t tīz him fr sm rīzn; ś dd’nt wont t g t ɖ Lîthǎs wɖ him; ś dspîzd him: so dd Pru Ramzi; so dd ɖe ol. Bt h wz nt gwñ t b md a fūl v bî wimin, so h trnd dlibṛtli in hiz ćer n lct ǎt v ɖ windo n sd, ol in a jrc, vri rūdli, it wd b tù ruf fr hr tmro. Ś wd b sic.

It anoid him ɖt ś śd hv md him spīc lîc ɖt, wɖ Msz Ramzi liṣnñ. F onli h cd b alon in hiz rūm wrcñ, h ʈt, amñ hiz bcs. Ɖt wz ẃr h flt at hiz īz. N h hd nvr run a peni intu dét; h hd nvr cost hiz faɖr a peni sins h wz fiftīn; h hd hlpt ɖm at hom ǎt v hiz sevñz; h wz edycetñ hiz sistr. Stl, h wśt h hd noun hǎ t ansr Mis Brisco proprli; h wśt it hd nt cm ǎt ol in a jrc lîc ɖt. “Y’d b sic.” H wśt h cd ʈnc v smʈñ t se t Msz Ramzi, smʈñ ẃć wd śo hr ɖt h wz nt jst a drî prig. Ɖt wz ẃt ɖe ol ʈt him. H trnd t hr. Bt Msz Ramzi wz tōcñ abt ppl h hd nvr hŕd v t Wiłm Báncs.

“Yes, tec it awe,” ś sd brīfli, inṭruptñ ẃt ś wz seyñ t Wiłm Báncs t spīc t ɖ meid. “It mst hv bn fiftīn— no, twenti yirz ago—ɖt I last sw hr,” ś wz seyñ, trnñ bac t him agn az f ś cd nt lūz a momnt v ɖer tōc, fr ś wz abzorbd bî ẃt ɖe wr seyñ. So h hd acćli hŕd fṛm hr ɖs īvnñ! N wz Cári stl livñ at Marlo, n wz evrʈñ stl ɖ sem? Ǒ, ś cd rmembr it az f it wr yesṭde—on ɖ rivr, fīlñ it az f it wr yesṭde—gwñ on ɖ rivr, fīlñ vri cold. Bt f ɖ Manñz md a plan ɖe stuc t it. Nvr śd ś fget Hrbt cilñ a wosp wɖ a tīspūn on ɖ banc! N it wz stl gwñ on, Msz Ramzi ḿzd, glîdñ lîc a gost amñ ɖ ćerz n teblz v ɖt drw̃rūm on ɖ bancs v ɖ Tmz ẃr ś hd bn so vri, vri cold twenti yirz ago; bt nǎ ś wnt amñ ɖm lîc a gost; n it faṣnetd hr, az f, ẃl ś hd ćenjd, ɖt ptiklr de, nǎ bcm vri stl n bytifl, hd rmend ɖr, ol ɖz yirz. Hd Cári ritn t him hrslf? ś asct.

“Yes. Ś sz ɖ’r bildñ a ny biłdrūm,” h sd. No! No! Ɖt wz ǎt v ɖ qsćn! Bildñ a ny biłdrūm! It sīmd t hr impoṣbl.

Mr Báncs cd nt si ɖt ɖr wz enʈñ vri od abt it. Ɖe wr vri wel of nǎ. Śd h gv hr luv t Cári?

“Ǒ,” sd Msz Ramzi wɖ a litl start, “No,” ś add, rflectñ ɖt ś dd nt nǒ ɖs Cári hu bilt a ny biłrd rūm. Bt hǎ strenj, ś rpitd, t Mr Báncs’z aḿzmnt, ɖt ɖe śd b gwñ on ɖr stl. Fr it wz xtrordnri t ʈnc ɖt ɖe hd bn ceṗbl v gwñ on livñ ol ɖz yirz ẃn ś hd nt ʈt v ɖm mor ɖn wns ol ɖt tîm. Hǎ ivntfl hr ǒn lîf hd bn, jrñ ɖoz sem yirz. Yt phps Cári Manñ hd nt ʈt abt hr, îɖr. Ɖ ʈt wz strenj n dstestfl.

“Ppl sn drift apart,” sd Mr Báncs, fīlñ, hvr, sm saṭsfax́n ẃn h ʈt ɖt aftr ol h ń bʈ ɖ Manñz n ɖ Ramziz. H hd nt driftd apart h ʈt, leyñ dǎn hiz spūn n wîpñ hiz clīn-śevn lips puñtiłsli. Bt phps h wz rɖr unyźl, h ʈt, in ɖs; h nvr let himslf gt intu a grūv. H hd frendz in ol srclz… Msz Ramzi hd t brec of hir t tel ɖ meid smʈñ abt cīpñ fūd hot. Ɖt wz ẃ h prifŕd dînñ alon. Ol ɖoz inṭrupśnz anoid him. Wel, ʈt Wiłm Báncs, prizrvñ a dmīnr v xqizit crṭsi n mirli spredñ ɖ fngrz v hiz left hand on ɖ teblcloʈ az a mcanic xaminz a tūl bytif̣li poliśt n redi fr ys in an inṭvl v leźr, sć r ɖ sacṛfîsz wn’z frendz asc v wn. It wd hv hrt hr f h hd rfyzd t cm. Bt it wz nt wrʈ it fr him. Lcñ at hiz hand h ʈt ɖt f h hd bn alon dinr wd hv bn olmst ovr nǎ; h wd hv bn fri t wrc. Yes, h ʈt, it z a teṛbl west v tîm. Ɖ ćildṛn wr dropñ in stl. “I wś wn v y wd run p t Rojr’z rūm,” Msz Ramzi wz seyñ. Hǎ trîf̣lñ it ol z, hǎ borñ it ol z, h ʈt, cmperd wɖ ɖ uɖr ʈñ— wrc. Hir h sat drumñ hiz fngrz on ɖ teblcloʈ ẃn h mt hv bn—h tc a flaśñ brd’z-î vy v hiz wrc. Ẃt a west v tîm it ol wz t b śr! Yt, h ʈt, ś z wn v mî oldist frendz. I am bî we v biyñ dvotd t hr. Yt nǎ, at ɖs momnt hr prezns mnt abṣlutli nʈñ t him: hr byti mnt nʈñ t him; hr sitñ wɖ hr litl bô at ɖ windo— nʈñ, nʈñ. H wśt onli t b alon n t tec p ɖt bc. H flt uncumftbl; h flt trećṛs, ɖt h cd sit bî hr sîd n fīl nʈñ fr hr. Ɖ truʈ wz ɖt h dd nt injô faṃlilîf. It wz in ɖs sort v stet ɖt wn asct wnslf, Ẃt dz wn liv fr? Ẃ, wn asct wnslf, dz wn tec ol ɖz penz fr ɖ hymn res t g on? Z it so vri dzîṛbl? R w atractiv az a spīśīz? Nt so vri, h ʈt, lcñ at ɖoz rɖr untîdi bôz. Hiz fevrit, Cam, wz in bed, h s’pozd. Fūliś qsćnz, ven qsćnz, qsćnz wn nvr asct f wn wz okpaid. Z hymn lîf ɖs? Z hymn lîf ɖt? Wn nvr hd tîm t ʈnc abt it. Bt hir h wz ascñ himslf ɖt sort v qsćn, bcz Msz Ramzi wz gvñ ordrz t srvnts, n olso bcz it hd struc him, ʈncñ hǎ s’prîzd Msz Ramzi wz ɖt Cári Manñ śd stl xist, ɖt frendśps, īvn ɖ bst v ɖm, r frel ʈñz. Wn drifts apart. H rproćt himslf agn. H wz sitñ bsd Msz Ramzi n h hd nʈñ in ɖ wrld t se t hr.

“I’m so sori,” sd Msz Ramsy, trnñ t him at last. H flt rijid n baṛn, lîc a per v būts ɖt hv bn sǒct n gn drî so ɖt y cn hardli fors yr fīt intu ɖm. Yt h mst fors hiz fīt intu ɖm. H mst mc himslf tōc. Unls h wr vri cerfl, ś wd fînd ǎt ɖs treć̣ri v hiz; ɖt h dd nt cer a strw fr hr, n ɖt wd nt b at ol pleznt, h ʈt. So h bnt hiz hed crtịsli in hr drex́n.

“Hǎ y mst dtst dînñ in ɖs bergardn,” ś sd, mcñ ys, az ś dd ẃn ś wz dstractd, v hr sośl manr. So, ẃn ɖr z a strîf v tuñz, at sm mītñ, ɖ ćermn, t obten yṇti, sjsts ɖt evrwn śl spīc in Frenć. Phps it z bad Frenć; Frenć me nt cnten ɖ wrdz ɖt xpres ɖ spīcr’z ʈts; nvɖles spīcñ Frenć impozz sm ordr, sm yṇforṃti. Rplayñ t hr in ɖ sem lanḡj, Mr Báncs sd, “No, nt at ol,” n Mr Tanzli, hu hd no nolij v ɖs lanḡj, īvn spouc ɖus in wrdz v wn siḷbl, at wns sspctd its inṣnseṛti. Ɖe dd tōc nonsns, h ʈt, ɖ Ramziz; n h pǎnst on ɖs freś instns wɖ jô, mcñ a not ẃć, wn v ɖz dez, h wd rīd alǎd, t wn or tū frendz. Ɖr, in a ssayti ẃr wn cd se ẃt wn lîct h wd sarcasticli dscrîb “steyñ wɖ ɖ Ramziz” n ẃt nonsns ɖe tōct. It wz wrʈ ẃl dwñ it wns, h wd se; bt nt agn. Ɖ wimin bòrd wn so, h wd se. V cors Ramzi hd diśt himslf bî mariyñ a bytifl wmn n hvñ et ćildṛn. It wd śep itslf smʈñ lîc ɖt, bt nǎ, at ɖs momnt, sitñ stuc ɖr wɖ an emti sīt bsd him, nʈñ hd śept itslf at ol. It wz ol in scraps n fragmnts. H flt xtrimli, īvn fizicli, uncumftbl. H wontd smbdi t gv him a ćans v asrtñ himslf. H wontd it so rjntli ɖt h fiɉtd in hiz ćer, lct at ɖs prsn, ɖen at ɖt prsn, traid t brec intu ɖer tōc, opnd hiz mǎʈ n śut it agn. Ɖe wr tōcñ abt ɖ fiśñinḍstri. Ẃ dd nwn asc him hiz opińn? Ẃt dd ɖe nǒ abt ɖ fiśñinḍstri?

Lili Brisco ń ol ɖt. Sitñ oṗzit him, cd ś nt si, az in an X-re foṭgraf, ɖ ribz n ʈî bonz v ɖ yuñ man’z dzîr t impres himslf, layñ darc in ɖ mist v hiz fleś—ɖt ʈin mist ẃć cnvnśn hd leid ovr hiz brnñ dzîr t brec intu ɖ convseśn? Bt, ś ʈt, scruwñ p hr Ćînīz îz, n rmembrñ hǎ h snird at wimin, “c’nt pent, c’nt rait,” ẃ śd I hlp him t rliv himslf?

Ɖr z a cod v bhevyr, ś ń, huz sevnʈ articl (it me b) sz ɖt on oceźnz v ɖs sort it bhovz ɖ wmn, ẃtvr hr ǒn okpeśn mt b, t g t ɖ hlp v ɖ yuñ man oṗzit so ɖt h me xpoz n rliv ɖ ʈî bonz, ɖ ribz, v hiz vaṇti, v hiz rjnt dzîr t asrt himslf; az indd it z ɖer dyti, ś rflectd, in hr old meidnli fernis, t hlp s, s’poz ɖ Tyb wr t brst intu flemz. Ɖen, ś ʈt, I śd srtnli xpct Mr Tanzli t gt m ǎt. Bt hǎ wd it b, ś ʈt, f nɖr v s dd îɖr v ɖz ʈñz? So ś sat ɖr smîlñ.

“Y’r nt planñ t g t ɖ Lîthǎs, r y, Lili,” sd Msz Ramzi. “Rmembr pur Mr Lañli; h hd bn rnd ɖ wrld duznz v tîmz, bt h tld m h nvr sufrd az h dd ẃn mî huzbnd tc him ɖr. R y a gd sêlr, Mr Tanzli?” ś asct.

Mr Tanzli rezd a hamr: swuñ it hî in er; bt riylîzñ, az it dsndd, ɖt h cd nt smît ɖt buṭflî wɖ sć an instṛmnt az ɖs, sd onli ɖt h hd nvr bn sic in hiz lîf. Bt in ɖt wn sntns le compact, lîc gunpǎdr, ɖt hiz granfaɖr wz a fiśrmn; hiz faɖr a cemist; ɖt h hd wrct hiz we p intîrli himslf; ɖt h wz prǎd v it; ɖt h wz Ćarlz Tanzli—a fact ɖt nbdi ɖr sīmd t riylîz; bt wn v ɖz dez evri sngl prsn wd nǒ it. H scǎld ahd v him. H cd olmst piti ɖz mîld cultvetd ppl, hu wd b bloun scî hî, lîc bêlz v wŭl n baṛlz v aplz, wn v ɖz dez bî ɖ gunpǎdr ɖt wz in him.

“Wl y tec m, Mr Tanzli?” sd Lili, qcli, cîndli, fr, v cors, f Msz Ramzi sd t hr, az in ifct ś dd, “I am drǎnñ, mî dir, in sìz v fîr. Unls y aplî sm bām t ɖ anḡś v ɖs aur n se smʈñ nîs t ɖt yuñ man ɖr, lîf wl run upn ɖ rocs—indd I hír ɖ greitñ n ɖ grǎlñ at ɖs minit. Mî nrvz r tōt az fidlstrñz. Anɖr tuć n ɖe wl snap”—ẃn Msz Ramzi sd ol ɖs, az ɖ glans in hr îz sd it, v cors fr ɖ hundṛd n fiftịʈ tîm Lili Brisco hd t rnǎns ɖ xperimnt—ẃt hapnz f wn z nt nîs t ɖt yuñ man ɖr—n b nîs.

Jujñ ɖ trn in hr mūd c’recli—ɖt ś wz frendli t him nǎ—h wz rlivd v hiz īgtizm, n tld hr hǎ h hd bn ʈroun ǎt v a bot ẃn h wz a bebi; hǎ hiz faɖr yst t fiś him ǎt wɖ a bot-hc; ɖt wz hǎ h hd lrnt t swim. Wn v hiz unclz cept ɖ lît on sm roc or uɖr of ɖ Scotiś cǒst, h sd. H hd bn ɖr wɖ him in a storm. Ɖs wz sd lǎdli in a pōz. Ɖe hd t lisn t him ẃn h sd ɖt h hd bn wɖ hiz uncl in a lîthǎs in a storm. Ā, ʈt Lili Brisco, az ɖ convseśn tc ɖs ōspiśs trn, n ś flt Msz Ramzi’z grattyd (fr Msz Ramzi wz fri nǎ t tōc fr a momnt hrslf), ā, ś ʈt, bt ẃt hv’nt I peid t gt it fr y? Ś hd nt bn s’nsir.

Ś hd dn ɖ yźl tric—bn nîs. Ś wd nvr nǒ him. H wd nvr nǒ hr. Hymn rleśnz wr ol lîc ɖt, ś ʈt, n ɖ wrst (f it hd nt bn fr Mr Báncs) wr btwn men n wimin. Inevitbli ɖz wr xtrimli inṣnsir ś ʈt. Ɖen hr î còt ɖ sōltsélr, ẃć ś hd plest ɖr t rmînd hr, n ś rmembrd ɖt nxt mornñ ś wd muv ɖ tri frɖr twdz ɖ midl, n hr spirits rouz so hî at ɖ ʈt v pentñ tmro ɖt ś laft ǎt lǎd at ẃt Mr Tanzli wz seyñ. Let him tōc ol nît f h lîct it.

“Bt hǎ loñ d ɖe līv men on a Lîthǎs?” ś asct. H tld hr. H wz amezñli wel informd. N az h wz gretfl, n az h lîct hr, n az h wz bginñ t injô himslf, so nǎ, Msz Ramzi ʈt, ś cd rtrn t ɖt drīmland, ɖt unriyl bt faṣnetñ ples, ɖ Manñz’ drw̃rūm at Marlo twenti yirz ago; ẃr wn muvd abt wɖt hest or añzayti, fr ɖr wz no fyćr t wuri abt. Ś ń ẃt hd hapnd t ɖm, ẃt t hr. It wz lîc rīdñ a gd bc agn, fr ś ń ɖ end v ɖt stori, sins it hd hapnd twenti yirz ago, n lîf, ẃć śot dǎn īvn fṛm ɖs dînñrūm tebl in cascedz, hevn nz ẃr, wz sìld p ɖr, n le, lîc a lec, plasidli btwn its bancs. H sd ɖe hd bilt a biłrdrūm—wz it poṣbl? Wd Wiłm g on tōcñ abt ɖ Manñz? Ś wontd him t. Bt, no—fr sm rīzn h wz no longr in ɖ mūd. Ś traid. H dd nt rspond. Ś cd nt fors him. Ś wz dis’pôntd.

“Ɖ ćildṛn r dsgresfl,” ś sd, sayñ. H sd smʈñ abt puñćuaḷti biyñ wn v ɖ mînr virćuz ẃć w d nt aqîr untl lêtr in lîf.

“F at ol,” sd Msz Ramzi mirli t fil p spes, ʈncñ ẃt an old meid Wiłm wz bcmñ. Conśs v hiz treć̣ri, conśs v hr wś t tōc abt smʈñ mor intiṃt, yt ǎt v mūd fr it at preznt, h flt cm ovr him ɖ diṣgriyblnis v lîf, sitñ ɖr, wêtñ. Phps ɖ uɖrz wr seyñ smʈñ inṭrestñ? Ẃt wr ɖe seyñ?

Ɖt ɖ fiśñsīzn wz bad; ɖt ɖ men wr eṃgretñ. Ɖe wr tōcñ abt wejz n unimplômnt. Ɖ yuñ man wz abyzñ ɖ guvnmnt. Wiłm Báncs, ʈncñ ẃt a rlif it wz t cać on t smʈñ v ɖs sort ẃn prîvt lîf wz dis’griybl, hŕd him se smʈñ abt “wn v ɖ most scandḷs acts v ɖ preznt guvnmnt.” Lili wz liṣnñ; Msz Ramzi wz liṣnñ; ɖe wr ol liṣnñ. Bt olrdi bòrd, Lili flt ɖt smʈñ wz lacñ; Mr Báncs flt ɖt smʈñ wz lacñ. Pŭlñ hr śōl rnd hr Msz Ramzi flt ɖt smʈñ wz lacñ. Ol v ɖm bndñ ɖmslvz t lisn ʈt, “Pre hevn ɖt ɖ insd v mî mînd me nt b xpozd,” fr ć ʈt, “Ɖ uɖrz r fīlñ ɖs. Ɖe r ǎtrejd n indignnt wɖ ɖ guvnmnt abt ɖ fiśrṃn. Ẃr-az, I fīl nʈñ at ol.” Bt phps, ʈt Mr Báncs, az h lct at Mr Tanzli, hir z ɖ man. Wn wz olwz wêtñ fr ɖ man. Ɖr wz olwz a ćans. At eni momnt ɖ līdr mt arîz; ɖ man v jīńs, in poḷtics az in enʈñ els. Probbli h wl b xtrimli dis’griybl t s old fǒgiz, ʈt Mr Báncs, dwñ hiz bst t mc alawnsz, fr h ń bî sm krịs fizicl snseśn, az v nrvz irect in hiz spîn, ɖt h wz jeḷs, fr himslf partli, partli mor probbli fr hiz wrc, fr hiz pônt v vy, fr hiz sayns; n ɖrfr h wz nt intîrli opn-mîndd or oltgɖr fer, fr Mr Tanzli sīmd t b seyñ, Y hv westd yr lîvz. Y r ol v y roñ. Pur old fǒgiz, y’r hoplisli bhnd ɖ tîmz. H sīmd t b rɖr cocśur, ɖs yuñ man; n hiz manrz wr bad. Bt Mr Báncs bád himslf obzrv, h hd curij; h hd abiḷti; h wz xtrimli wel p in ɖ facts. Probbli, Mr Báncs ʈt, az Tanzli abyzd ɖ guvnmnt, ɖr z a gd dīl in ẃt h sz.

“Tel m nǎ… “ h sd. So ɖe arğd abt poḷtics, n Lili lct at ɖ līf on ɖ teblcloʈ; n Msz Ramzi, līvñ ɖ arğmnt intîrli in ɖ handz v ɖ tū men, wundrd ẃ ś wz so bòrd bî ɖs tōc, n wśt, lcñ at hr huzbnd at ɖ uɖr end v ɖ tebl, ɖt h wd se smʈñ. Wn wrd, ś sd t hrslf. Fr f h sd a ʈñ, it wd mc ol ɖ difṛns. H wnt t ɖ hart v ʈñz. H cerd abt fiśrṃn n ɖer wejz. H cd nt slīp fr ʈncñ v ɖm. It wz oltgɖr difṛnt ẃn h spouc; wn dd nt fīl ɖen, pre hevn y d’nt si hǎ litl I cer, bcz wn dd cer. Ɖen, riylîzñ ɖt it wz bcz ś admîrd him so mć ɖt ś wz wêtñ fr him t spīc, ś flt az f smbdi hd bn prezñ hr huzbnd t hr n ɖer marij, n ś gloud ol ovr wɖt riylîzñ ɖt it wz ś hrslf hu hd prezd him. Ś lct at him ʈncñ t fînd ɖs in hiz fes; h wd b lcñ magnifisnt… Bt nt in ɖ līst! H wz scruwñ hiz fes p, h wz scǎlñ n frǎnñ, n fluśñ wɖ angr. Ẃt on rʈ wz it abt? ś wundrd. Ẃt cd b ɖ matr? Onli ɖt pur old Ōgusṭs hd asct fr anɖr plet v sūp—ɖt wz ol. It wz unʈnc̣bl, it wz dtstbl (so h signld t hr acrs ɖ tebl) ɖt Ōgusṭs śd b bginñ hiz sūp ovr agn. H loɖd ppl ītñ ẃn h hd finiśt. Ś sw hiz angr flî lîc a pac v hǎndz intu hiz îz, hiz brǎ, n ś ń ɖt in a momnt smʈñ vayḷnt wd xplod, n ɖen—ʈanc gdnis! ś sw him cluć himslf n clap a breic on ɖ ẃīl, n ɖ hol v hiz bodi sīmd t imit sparcs bt nt wrdz. H sat ɖr scǎlñ. H hd sd nʈñ, h wd hv hr obzrv. Let hr gv him ɖ credit fr ɖt! Bt ẃ aftr ol śd pur Ōgusṭs nt asc fr anɖr plet v sūp? H hd mirli tućt Eḷn’z arm n sd:

“Eḷn, plīz, anɖr plet v sūp,” n ɖen Mr Ramzi scǎld lîc ɖt.

N ẃ nt? Msz Ramzi dmandd. Śrli ɖe cd let Ōgusṭs hv hiz sūp f h wontd it. H hetd ppl wolowñ in fūd, Mr Ramzi frǎnd at hr. H hetd evrʈñ dragñ on fr aurz lîc ɖs. Bt h hd cntrold himslf, Mr Ramzi wd hv hr obzrv, dsgustñ ɖo ɖ sît wz. Bt ẃ śo it so plenli, Msz Ramzi dmandd (ɖe lct at ć uɖr dǎn ɖ loñ tebl sndñ ɖz qsćnz n ansrz acrs, ć nwñ xacli ẃt ɖ uɖr flt). Evrbdi cd si, Msz Ramzi ʈt. Ɖr wz Rôz gezñ at hr faɖr, ɖr wz Rojr gezñ at hiz faɖr; bʈ wd b of in spazmz v laftr in anɖr secnd, ś ń, n so ś sd promtli (indd it wz tîm):

“Lît ɖ candlz,” n ɖe jumt p instntli n wnt n fumbld at ɖ sîdbord.

Ẃ cd h nvr cnsil hiz fīlñz? Msz Ramzi wundrd, n ś wundrd f Ōgusṭs Carmîcl hd notist. Phps h hd; phps h hd nt. Ś cd nt hlp rspctñ ɖ cmpoźr wɖ ẃć h sat ɖr, drincñ hiz sūp. F h wontd sūp, h asct fr sūp. Ẃɖr ppl laft at him or wr angri wɖ him h wz ɖ sem. H dd nt lîc hr, ś ń ɖt; bt partli fr ɖt vri rīzn ś rspctd him, n lcñ at him, drincñ sūp, vri larj n cām in ɖ felñ lît, n mońmntl, n cntmpḷtiv, ś wundrd ẃt h dd fīl ɖen, n ẃ h wz olwz cntnt n digṇfaid; n ś ʈt hǎ dvotd h wz t Andru, n wd cōl him intu hiz rūm, n Andru sd, “śo him ʈñz.” N ɖr h wd lî ol de loñ on ɖ lōn brūdñ prizyṃbli ovr hiz powtri, tl h rmîndd wn v a cat woćñ brdz, n ɖen h clapt hiz pwz tgɖr ẃn h hd faund ɖ wrd, n hr huzbnd sd, “Pur old Ōgusṭs—h’z a tru powt,” ẃć wz hî prêz fṛm hr huzbnd.

Nǎ et candlz wr std dǎn ɖ tebl, n aftr ɖ frst stūp ɖ flemz std uprît n drù wɖ ɖm intu viẓbiḷti ɖ loñ tebl intîr, n in ɖ midl a yelo n prpl diś v frūt. Ẃt hd ś dn wɖ it, Msz Ramzi wundrd, fr Rôz’z arenjmnt v ɖ greps n pérz, v ɖ horni pnc-lînd śel, v ɖ bnanaz, md hr ʈnc v a trofi fećt fṛm ɖ botm v ɖ sì, v Neptyn’z banqit, v ɖ bunć ɖt hañz wɖ vînlīvz ovr ɖ śoldr v Bac̣s (in sm picćr), amñ ɖ leṗdscinz n ɖ torćz loḷpñ red n gold… Ɖus bròt p sudnli intu ɖ lît it sīmd pzest v gret sîz n depʈ, wz lîc a wrld in ẃć wn cd tec wn’z staf n clîm hilz, ś ʈt, n g dǎn intu valiz, n t hr pleźr (fr it bròt ɖm intu simṗʈi momntṛli) ś sw ɖt Ōgusṭs tù fīstd hiz îz on ɖ sem plet v frūt, plunjd in, brouc of a blūm ɖr, a tasl hir, n rtrnd, aftr fīstñ, t hiz hîv. Ɖt wz hiz we v lcñ, difṛnt fṛm hrz. Bt lcñ tgɖr ynîtd ɖm.

Nǎ ol ɖ candlz wr lit p, n ɖ fesz on bʈ sîdz v ɖ tebl wr bròt nirr bî ɖ candļît, n cmpozd, az ɖe hd nt bn in ɖ twîlît, intu a parti rnd a tebl, fr ɖ nît wz nǎ śut of bî peinz v glas, ẃć, far fṛm gvñ eni akṛt vy v ɖ ǎtsd wrld, ripld it so strenjli ɖt hir, insd ɖ rūm, sīmd t b ordr n drî land; ɖr, ǎtsd, a rflex́n in ẃć ʈñz wevd n vaniśt, wōtṛli.

Sm ćenj at wns wnt ʈru ɖm ol, az f ɖs hd riyli hapnd, n ɖe wr ol conśs v mcñ a parti tgɖr in a holo, on an îḷnd; hd ɖer comn cōz agnst ɖt fluidti ǎt ɖr. Msz Ramzi, hu hd bn unīzi, wêtñ fr Pōl n Minta t cm in, n unebl, ś flt, t setl t ʈñz, nǎ flt hr unīzinis ćenjd t xpcteśn. Fr nǎ ɖe mst cm, n Lili Brisco, trayñ t aṇlîz ɖ cōz v ɖ sudn xiḷreśn, cmperd it wɖ ɖt momnt on ɖ tenislōn, ẃn s’lidti sudnli vaniśt, n sć vast spesz le btwn ɖm; n nǎ ɖ sem ifct wz got bî ɖ mni candlz in ɖ sperli frniśt rūm, n ɖ uncrtnd windoz, n ɖ brît masclîc lc v fesz sìn bî candļît. Sm weit wz tecn of ɖm; enʈñ mt hapn, ś flt. Ɖe mst cm nǎ, Msz Ramzi ʈt, lcñ at ɖ dor, n at ɖt instnt, Minta Dôl, Pōl Rêli, n a meid cariyñ a gret diś in hr handz cem in tgɖr. Ɖe wr ōf̣li lêt; ɖe wr hoṛbli lêt, Minta sd, az ɖe faund ɖer we t difṛnt endz v ɖ tebl.

“I lost mî broć—mî granmuɖr’z broć,” sd Minta wɖ a sǎnd v lamnteśn in hr vôs, n a s’fyźn in hr larj brǎn îz, lcñ dǎn, lcñ p, az ś sat bî Mr Ramzi, ẃć rǎzd hiz śivlri so ɖt h bantrd hr.

Hǎ cd ś b sć a gūs, h asct, az t scrambl abt ɖ rocs in juwlz?

Ś wz bî we v biyñ teṛfaid v him—h wz so firf̣li clevr, n ɖ frst nît ẃn ś hd sat bî him, n h tōct abt Jorj Ełt, ś hd bn riyli frîtnd, fr ś hd left ɖ ʈrd volym v MIDLMARĆ in ɖ tren n ś nvr ń ẃt hapnd in ɖ end; bt aftwdz ś got on prf̣cli, n md hrslf ǎt īvn mor ignṛnt ɖn ś wz, bcz h lîct telñ hr ś wz a fūl. N so tnît, d’recli h laft at hr, ś wz nt frîtnd. Bsdz, ś ń, d’recli ś cem intu ɖ rūm ɖt ɖ miṛcl hd hapnd; ś wòr hr goldn hêz. Smtmz ś hd it; smtmz nt. Ś nvr ń ẃ it cem or ẃ it wnt, or f ś hd it untl ś cem intu ɖ rūm n ɖen ś ń instntli bî ɖ we sm man lct at hr. Yes, tnît ś hd it, tṛmndsli; ś ń ɖt bî ɖ we Mr Ramzi tld hr nt t b a fūl. Ś sat bsd him, smîlñ.

It mst hv hapnd ɖen, ʈt Msz Ramzi; ɖe r ingejd. N fr a momnt ś flt ẃt ś hd nvr xpctd t fīl agn— jeḷsi. Fr h, hr huzbnd, flt it tù—Minta’z glo; h lîct ɖz grlz, ɖz goldn-rediś grlz, wɖ smʈñ flayñ, smʈñ a litl wîld n heṛm-sceṛm abt ɖm, hu dd’nt “screp ɖer her of,” wr’nt, az h sd abt pur Lili Brisco, “scimpi”. Ɖr wz sm qoḷti ẃć ś hrslf hd nt, sm lustr, sm rićnis, ẃć atractd him, aḿzd him, léd him t mc feṿrits v grlz lîc Minta. Ɖe mt cut hiz her fṛm him, pleit him woć̦enz, or inṭrupt him at hiz wrc, hêlñ him (ś hŕd ɖm), “Cm alñ, Mr Ramzi; it’s ǎr trn t bìt ɖm nǎ,” n ǎt h cem t ple tenis.

Bt indd ś wz nt jeḷs, onli, nǎ n ɖen, ẃn ś md hrslf lc in hr glas, a litl rzntfl ɖt ś hd groun old, phps, bî hr ǒn fōlt. (Ɖ bil fr ɖ grīnhǎs n ol ɖ rest v it.) Ś wz gretfl t ɖm fr lafñ at him. (“Hǎ mni pîps hv y smoct tde, Mr Ramzi?” n so on), tl h sīmd a yuñ man; a man vri atractiv t wimin, nt brdnd, nt weid dǎn wɖ ɖ gretnis v hiz lebrz n ɖ soroz v ɖ wrld n hiz fem or hiz fełr, bt agn az ś hd frst noun him, gōnt bt gaḷnt; hlpñ hr ǎt v a bot, ś rmembrd; wɖ dlîtfl wez, lîc ɖt (ś lct at him, n h lct astoṇśñli yuñ, tizñ Minta). Fr hrslf—“Pt it dǎn ɖr,” ś sd, hlpñ ɖ Swis grl t ples jntli bfr hr ɖ hyj brǎn pot in ẃć wz ɖ BOEUF EN DAUBE—fr hr ǒn part, ś lîct hr būbiz. Pōl mst sit bî hr. Ś hd cept a ples fr him. Riyli, ś smtmz ʈt ś lîct ɖ būbiz bst. Ɖe dd nt boɖr wn wɖ ɖer diṣteśn. Hǎ mć ɖe míst, aftr ol, ɖz vri clevr men! Hǎ draid p ɖe dd bcm, t b śr. Ɖr wz smʈñ, ś ʈt az h sat dǎn, vri ćarmñ abt Pōl. Hiz manrz wr dlîtfl t hr, n hiz śarp cut nǒz n hiz brît blu îz. H wz so cnsidṛt. Wd h tel hr—nǎ ɖt ɖe wr ol tōcñ agn—ẃt hd hapnd?

“W wnt bac t lc fr Minta’z broć,” h sd, sitñ dǎn bî hr. “W”—ɖt wz inuf. Ś ń fṛm ɖ ef̣t, ɖ rîz in hiz vôs t s’mǎnt a dificlt wrd ɖt it wz ɖ frst tîm h hd sd “w.” “W dd ɖs, w dd ɖt.” Ɖ’l se ɖt ol ɖer livz, ś ʈt, n an xqizit sént v olivz n ôl n jūs rouz fṛm ɖ gret brǎn diś az Marta, wɖ a litl fluriś, tc ɖ cuvr of. Ɖ cc hd spent ʈri dez ovr ɖt diś. N ś mst tec gret cer, Msz Ramzi ʈt, dîvñ intu ɖ soft mas, t ćūz a speṣ́li tndr pìs fr Wiłm Báncs. N ś pīrd intu ɖ diś, wɖ its śîni wōlz n its cnfyźn v sêvri brǎn n yelo mìts n its be līvz n its wîn, n ʈt, Ɖs wl seḷbret ɖ oceźn—a krịs sns rîzñ in hr, at wns frīciś n tndr, v seḷbretñ a fstivl, az f tū imośnz wr cōld p in hr, wn pṛfǎnd—fr ẃt cd b mor sirịs ɖn ɖ luv v man fr wmn, ẃt mor cmandñ, mor impresiv, bẹrñ in its bŭzm ɖ sīdz v deʈ; at ɖ sem tîm ɖz luvrz, ɖz ppl enṭrñ intu iluźn gliṭrñ aid, mst b danst rnd wɖ moc̣ri, dec̣retd wɖ garḷndz.

“It z a trîumf,” sd Mr Báncs, leyñ hiz nîf dǎn fr a momnt. H hd ītn atntivli. It wz rić; it wz tndr. It wz prf̣cli cct. Hǎ dd ś manij ɖz ʈñz in ɖ depʈs v ɖ cuntri? h asct hr. Ś wz a wundrfl wmn. Ol hiz luv, ol hiz revṛns, hd rtrnd; n ś ń it.

“It z a Frenć reṣpi v mî granmuɖr’z,” sd Msz Ramzi, spīcñ wɖ a rñ v gret pleźr in hr vôs. V cors it wz Frenć. Ẃt pasz fr cc̣ri in Ñgḷnd z an aboṃneśn (ɖe agrìd). It z ptñ caḅjz in wōtr. It z rostñ mìt tl it z lîc leɖr. It z cutñ of ɖ dliśs scinz v vejtblz. “In ẃć,” sd Mr Báncs, “ol ɖ vrću v ɖ vejtbl z cntend.” N ɖ west, sd Msz Ramzi. A hol Frenć faṃli cd liv on ẃt an Ñgliś cc ʈroz awe. Sprd on bî hr sns ɖt Wiłm’z afx́n hd cm bac t hr, n ɖt evrʈñ wz ol rît agn, n ɖt hr sspns wz ovr, n ɖt nǎ ś wz fri bʈ t trîumf n t moc, ś laft, ś jestikletd, tl Lili ʈt, Hǎ ćîldlîc, hǎ absrd ś wz, sitñ p ɖr wɖ ol hr byti opnd agn in hr, tōcñ abt ɖ scinz v vejtblz. Ɖr wz smʈñ frîṭnñ abt hr. Ś wz irizistbl. Olwz ś got hr ǒn we in ɖ end, Lili ʈt. Nǎ ś hd bròt ɖs of—Pōl n Minta, wn mt s’poz, wr ingejd. Mr Báncs wz dînñ hir. Ś pt a spel on ɖm ol, bî wśñ, so simpli, so d’recli, n Lili cntrastd ɖt abundns wɖ hr ǒn poṿti v spirit, n s’pozd ɖt it wz partli ɖt b’lif (fr hr fes wz ol lit p—wɖt lcñ yuñ, ś lct redịnt) in ɖs strenj, ɖs teṛfayñ ʈñ, ẃć md Pōl Rêli, sitñ at hr sîd, ol v a tremr, yt abstract, abzorbd, sîḷnt. Msz Ramzi, Lili flt, az ś tōct abt ɖ scinz v vejtblz, xōltd ɖt, wrśipt ɖt; hld hr handz ovr it t worm ɖm, t pṛtct it, n yt, hvñ bròt it ol abt, smhǎ laft, léd hr victimz, Lili flt, t ɖ ōltr. It cem ovr hr tù nǎ—ɖ imośn, ɖ vîbreśn, v luv. Hǎ incnspiks ś flt hrslf bî Pōl’z sîd! H, glowñ, brnñ; ś, alūf, s’tiricl; h, baund fr advnćr; ś, murd t ɖ śor; h, lōnćt, incōśs; ś solitri, left ǎt—n, redi t implor a śer, f it wr a dzastr, in hiz dzastr, ś sd śîli:

“Ẃn dd Minta lūz hr broć?”

H smîld ɖ most xqizit smîl, veild bî meṃri, tinjd bî drīmz. H śc hiz hed. “On ɖ bīć,” h sd.

“I’m gwñ t fînd it,” h sd, “I’m gtñ p rli.” Ɖs biyñ cept sīcrit fṛm Minta, h lowrd hiz vôs, n trnd hiz îz t ẃr ś sat, lafñ, bsd Mr Ramzi.

Lili wontd t pṛtst vayḷntli n ǎtrejsli hr dzîr t hlp him, inviẓjñ hǎ in ɖ dōn on ɖ bīć ś wd b ɖ wn t pǎns on ɖ broć haf-hidn bî sm ston, n ɖus hrslf b includd amñ ɖ sêlrz n advnćrrz. Bt ẃt dd h rplî t hr ofr? Ś acćli sd wɖ an imośn ɖt ś sldm let apir, “Let m cm wɖ y,” n h laft. H mnt yes or no— îɖr phps. Bt it wz nt hiz mīnñ—it wz ɖ od ćucl h gev, az f h hd sd, Ʈro yrslf ovr ɖ clif f y lîc, I d’nt cer. H trnd on hr ćīc ɖ hīt v luv, its horr, its cruwlti, its unscrūpyloṣti. It scorćt hr, n Lili, lcñ at Minta, biyñ ćarmñ t Mr Ramzi at ɖ uɖr end v ɖ tebl, flinćt fr hr xpozd t ɖz fañz, n wz ʈancfl. Fr at eni ret, ś sd t hrslf, caćñ sît v ɖ sōltsélr on ɖ patn, ś nīd nt mari, ʈanc Hevn: ś nīd nt unḍgo ɖt degṛdeśn. Ś wz sevd fṛm ɖt dlūźn. Ś wd muv ɖ tri rɖr mor t ɖ midl.

Sć wz ɖ cmplex̣ti v ʈñz. Fr ẃt hapnd t hr, ispeśli steyñ wɖ ɖ Ramziz, wz t b md t fīl vayḷntli tū oṗzit ʈñz at ɖ sem tîm; ɖt’s ẃt y fīl, wz wn; ɖt’s ẃt I fīl, wz ɖ uɖr, n ɖen ɖe fòt tgɖr in hr mînd, az nǎ. It z so bytifl, so xîtñ, ɖs luv, ɖt I trembl on ɖ vrj v it, n ofr, qt ǎt v mî ǒn habit, t lc fr a broć on a bīć; olso it z ɖ styṗdist, ɖ most barbaric v hymn paśnz, n trnz a nîs yuñ man wɖ a profîl lîc a jem’z (Pōl’z wz xqizit) intu a bŭli wɖ a crǒbar (h wz swaġrñ, h wz insḷnt) in ɖ Mîl End Rod. Yt, ś sd t hrslf, fṛm ɖ dōn v tîm ǒdz hv bn suñ t luv; rīɖz hīpt n rozz; n f y asct nîn ppl ǎt v ten ɖe wd se ɖe wontd nʈñ bt ɖs—luv; ẃl ɖ wimin, jujñ fṛm hr ǒn xpirịns, wd ol ɖ tîm b fīlñ, Ɖs z nt ẃt w wont; ɖr z nʈñ mor tīdịs, pyrîl, n inhymen ɖn ɖs; yt it z olso bytifl n nesṣri. Wel ɖen, wel ɖen? ś asct, smhǎ xpctñ ɖ uɖrz t g on wɖ ɖ arğmnt, az f in an arğmnt lîc ɖs wn ʈrù wn’z ǒn litl bolt ẃć fél śort obvịsli n left ɖ uɖrz t cari it on. So ś lisnd agn t ẃt ɖe wr seyñ in ces ɖe śd ʈro eni lît upn ɖ qsćn v luv.

“Ɖen,” sd Mr Báncs, “ɖr z ɖt liqid ɖ Ñgliś cōl cofi.”

“Ǒ, cofi!” sd Msz Ramzi. Bt it wz mć rɖr a qsćn (ś wz ʈuṛli rǎzd, Lili cd si, n tōct vri imfaticli) v riyl butr n clīn milc. Spīcñ wɖ wormʈ n eḷqns, ś dscrîbd ɖ iniqti v ɖ Ñgliś dẹrisistm, n in ẃt stet milc wz dlivrd at ɖ dor, n wz abt t pruv hr ćarjz, fr ś hd gn intu ɖ matr, ẃn ol rnd ɖ tebl, bginñ wɖ Andru in ɖ midl, lîc a fîr līpñ fṛm tuft t tuft v frz, hr ćildṛn laft; hr huzbnd laft; ś wz laft at, fîr-insrcld, n forst t veil hr crest, dsmǎnt hr baṭriz, n onli rtaliet bî dspleyñ ɖ reḷri n riḍkl v ɖ tebl t Mr Báncs az an xampl v ẃt wn sufrd f wn atact ɖ preɉdisz v ɖ Britiś Public.

Prṗsli, hvr, fr ś hd it on hr mînd ɖt Lili, hu hd hlpt hr wɖ Mr Tanzli, wz ǎt v ʈñz, ś xmtd hr fṛm ɖ rest; sd “Lili enhǎ agriz wɖ m,” n so drù hr in, a litl flutrd, a litl startld. (Fr ś wz ʈncñ abt luv.) Ɖe wr bʈ ǎt v ʈñz, Msz Ramzi hd bn ʈncñ, bʈ Lili n Ćarlz Tanzli. Bʈ sufrd fṛm ɖ glo v ɖ uɖr tū. H, it wz clir, flt himslf utrli in ɖ cold; no wmn wd lc at him wɖ Pōl Rêli in ɖ rūm. Pur felo! Stl, h hd hiz diṣteśn, ɖ inflụns v smbdi upn smʈñ: h cd tec cer v himslf. Wɖ Lili it wz difṛnt. Ś fedd, undr Minta’z glo; bcem mor incnspiks ɖn evr, in hr litl gre dres wɖ hr litl pucrd fes n hr litl Ćînīz îz. Evrʈñ abt hr wz so smōl. Yt, ʈt Msz Ramzi, cmperñ hr wɖ Minta, az ś clemd hr hlp (fr Lili śd ber hr ǎt ś tōct no mor abt hr dẹriz ɖn hr huzbnd dd abt hiz būts—h wd tōc bî ɖ aur abt hiz būts) v ɖ tū, Lili at forti wl b ɖ betr. Ɖr wz in Lili a ʈred v smʈñ; a fler v smʈñ; smʈñ v hr ǒn ẃć Msz Ramzi lîct vri mć indd, bt no man wd, ś fird. Obvịsli, nt, unls it wr a mć oldr man, lîc Wiłm Báncs. Bt ɖen h cerd, wel, Msz Ramzi smtmz ʈt ɖt h cerd, sins hiz wîf’s deʈ, phps fr hr. H wz nt “in luv” v cors; it wz wn v ɖoz unclaṣfaid afx́nz v ẃć ɖr r so mni. Ǒ, bt nonsns, ś ʈt; Wiłm mst mari Lili. Ɖe hv so mni ʈñz in comn. Lili z so fond v flǎrz. Ɖe r bʈ cold n alūf n rɖr slf-s’fîsñ. Ś mst arenj fr ɖm t tec a loñ wōc tgɖr.

Fūliśli, ś hd set ɖm oṗzit ć uɖr. Ɖt cd b reṃdid tmro. F it wr fîn, ɖe śd g fr a picnic. Evrʈñ sīmd poṣbl. Evrʈñ sīmd rît. Jst nǎ (bt ɖs canot last, ś ʈt, dsośietñ hrslf fṛm ɖ momnt ẃl ɖe wr ol tōcñ abt būts) jst nǎ ś hd rīćt s’kṛti; ś hovrd lîc a hōc sspndd; lîc a flag flotd in an elimnt v jô ẃć fild evri nrv v hr bodi fŭli n swītli, nt nôẓli, soḷmli rɖr, fr it arouz, ś ʈt, lcñ at ɖm ol ītñ ɖr, fṛm huzbnd n ćildṛn n frendz; ol v ẃć rîzñ in ɖs pṛfǎnd stilnis (ś wz hlpñ Wiłm Báncs t wn vri smōl pìs mor, n pīrd intu ɖ depʈs v ɖ rʈnwér pot) sīmd nǎ fr no speśl rīzn t ste ɖr lîc a smoc, lîc a fym rîzñ upwdz, holdñ ɖm sef tgɖr. Nʈñ nīd b sd; nʈñ cd b sd. Ɖr it wz, ol rnd ɖm. It ptŭc, ś flt, cerf̣li hlpñ Mr Báncs t a speṣ́li tndr pìs, v itrṇti; az ś hd olrdi flt abt smʈñ difṛnt wns bfr ɖt afṭnun; ɖr z a chiṛns in ʈñz, a stbiḷti; smʈñ, ś mnt, z iḿn fṛm ćenj, n śînz ǎt (ś glanst at ɖ windo wɖ its ripl v rflectd lîts) in ɖ fes v ɖ flowñ, ɖ flītñ, ɖ spectṛl, lîc a rūbi; so ɖt agn tnît ś hd ɖ fīlñ ś hd hd wns tde, olrdi, v pīs, v rest. V sć momnts, ś ʈt, ɖ ʈñ z md ɖt indyrz.

“Yes,” ś aśurd Wiłm Báncs, “ɖr z plenti fr evrbdi.”

“Andru,” ś sd, “hold yr plet lowr, or I śl spil it.” (Ɖ BOEUF EN DAUBE wz a prfict trîumf.) Hir, ś flt, ptñ ɖ spūn dǎn, ẃr wn cd muv or rest; cd wêt nǎ (ɖe wr ol hlpt) liṣnñ; cd ɖen, lîc a hōc ẃć lapsz sudnli fṛm its hî steśn, flōnt n snc on laftr īẓli, restñ hr hol weit upn ẃt at ɖ uɖr end v ɖ tebl hr huzbnd wz seyñ abt ɖ sqer rūt v wn ʈǎznd tū hundṛd n fifti-ʈri. Ɖt wz ɖ numbr, it sīmd, on hiz woć.

Ẃt dd it ol mīn? T ɖs de ś hd no nośn. A sqer rūt? Ẃt wz ɖt? Hr sunz ń. Ś lent on ɖm; on kbz n sqer rūts; ɖt wz ẃt ɖe wr tōcñ abt nǎ; on Volter n Mdam d’Stêl; on ɖ caṛctr v Npołn; on ɖ Frenć sistm v landteńr; on Lord Rozbri; on Crīvi’z Memwarz: ś let it uphold hr n ssten hr, ɖs admṛbl fabric v ɖ masklin intelijns, ẃć ran p n dǎn, crost ɖs we n ɖt, lîc ayn grdrz spanñ ɖ sweyñ fabric, upholdñ ɖ wrld, so ɖt ś cd trust hrslf t it utrli, īvn śut hr îz, or flicr ɖm fr a momnt, az a ćîld stẹrñ p fṛm its pilo wincs at ɖ mirịd leyrz v ɖ līvz v a tri. Ɖen ś wouc p. It wz stl biyñ fabṛcetd. Wiłm Báncs wz prezñ ɖ Weṿli novlz.

H réd wn v ɖm evri six munʈs, h sd. N ẃ śd ɖt mc Ćarlz Tanzli angri? H ruśt in (ol, ʈt Msz Ramzi, bcz Pru wl nt b nîs t him) n dnǎnst ɖ Weṿli novlz ẃn h ń nʈñ abt it, nʈñ abt it ẃtsvr, Msz Ramzi ʈt, obzrvñ him rɖr ɖn liṣnñ t ẃt h sd. Ś cd si hǎ it wz fṛm hiz manr—h wontd t asrt himslf, n so it wd olwz b wɖ him tl h got hiz Pṛfesrśp or marid hiz wîf, n so nīd nt b olwz seyñ, “I—I—I.” Fr ɖt wz ẃt hiz criṭsizm v pur Sr Wōltr, or phps it wz Jen Ostn, amǎntd t. “I—I—I.” H wz ʈncñ v himslf n ɖ impreśn h wz mcñ, az ś cd tel bî ɖ sǎnd v hiz vôs, n hiz emf̣sis n hiz unīzinis. S’xes wd b gd fr him. At eni ret ɖe wr of agn. Nǎ ś nīd nt lisn. It cd nt last, ś ń, bt at ɖ momnt hr îz wr so clir ɖt ɖe sīmd t g rnd ɖ tebl unveilñ ć v ɖz ppl, n ɖer ʈts n ɖer fīlñz, wɖt ef̣t lîc a lît stìlñ undr wōtr so ɖt its riplz n ɖ rìdz in it n ɖ minoz baḷnsñ ɖmslvz, n ɖ sudn sîḷnt trǎt r ol lit p haññ, tremḅlñ. So ś sw ɖm; ś hŕd ɖm; bt ẃtvr ɖe sd hd olso ɖs qoḷti, az f ẃt ɖe sd wz lîc ɖ muvmnt v a trǎt ẃn, at ɖ sem tîm, wn cn si ɖ ripl n ɖ gravl, smʈñ t ɖ rît, smʈñ t ɖ left; n ɖ hol z hld tgɖr; fr ẃr-az in activ lîf ś wd b netñ n seṗretñ wn ʈñ fṛm anɖr; ś wd b seyñ ś lîct ɖ Weṿli novlz or hd nt réd ɖm; ś wd b rjñ hrslf fwd; nǎ ś sd nʈñ. Fr ɖ momnt, ś huñ sspndd.

“Ā, bt hǎ loñ d y ʈnc it’l last?” sd smbdi. It wz az f ś hd antenī tremḅlñ ǎt fṛm hr, ẃć, inṭsptñ srtn sntnsz, forst ɖm upn hr atnśn. Ɖs wz wn v ɖm. Ś séntd denjr fr hr huzbnd. A qsćn lîc ɖt wd līd, olmst srtnli, t smʈñ biyñ sd ẃć rmîndd him v hiz ǒn fełr. Hǎ loñ wd h b réd—h wd ʈnc at wns. Wiłm Báncs (hu wz intîrli fri fṛm ol sć vaṇti) laft, n sd h ataćt no importns t ćenjz in faśn. Hu cd tel ẃt wz gwñ t last—in litṛćr or indd in enʈñ els?

“Let s injô ẃt w d injô,” h sd. Hiz integṛti sīmd t Msz Ramzi qt admṛbl. H nvr sīmd fr a momnt t ʈnc, Bt hǎ dz ɖs afct m? Bt ɖen f y hd ɖ uɖr tmpṛmnt, ẃć mst hv prêz, ẃć mst hv incurijmnt, naćṛli y bgan (n ś ń ɖt Mr Ramzi wz bginñ) t b unīzi; t wont smbdi t se, Ǒ, bt yr wrc wl last, Mr Ramzi, or smʈñ lîc ɖt. H śoud hiz unīzinis qt clirli nǎ bî seyñ, wɖ sm iṛteśn, ɖt, enhǎ, Scot (or wz it Śecspir ?) wd last him hiz lîftîm. H sd it iritbli. Evrbdi, ś ʈt, flt a litl uncumftbl, wɖt nwñ ẃ. Ɖen Minta Dôl, huz instñt wz fîn, sd blufli, absrdli, ɖt ś dd nt b’liv ɖt enwn riyli injoid rīdñ Śecspir. Mr Ramzi sd grimli (bt hiz mînd wz trnd awe agn) ɖt vri fy ppl lîct it az mć az ɖe sd ɖe dd. Bt, h add, ɖr z cnsidṛbl merit in sm v ɖ plez nvɖles, n Msz Ramzi sw ɖt it wd b ol rît fr ɖ momnt enhǎ; h wd laf at Minta, n ś, Msz Ramzi sw, riylîzñ hiz xtrim añzayti abt himslf, wd, in hr ǒn we, si ɖt h wz tecn cer v, n prêz him, smhǎ or uɖr. Bt ś wśt it wz nt nesṣri: phps it wz hr fōlt ɖt it wz nesṣri. Enhǎ, ś wz fri nǎ t lisn t ẃt Pōl Rêli wz trayñ t se abt bcs wn hd réd az a bô. Ɖe lastd, h sd. H hd réd sm v Tolstô at scūl. Ɖr wz wn h olwz rmembrd, bt h hd fgotn ɖ nem. Ruśn nemz wr impoṣbl, sd Msz Ramzi. “Vronsci,” sd Pōl. H rmembrd ɖt bcz h olwz ʈt it sć a gd nem fr a viḷn. “Vronsci,” sd Msz Ramzi; “Ǒ, ANA C’REŃINA,” bt ɖt dd nt tec ɖm vri far; bcs wr nt in ɖer lîn. No, Ćarlz Tanzli wd pt ɖm bʈ rît in a secnd abt bcs, bt it wz ol so mixt p wɖ, Am I seyñ ɖ rît ʈñ? Am I mcñ a gd impreśn? ɖt, aftr ol, wn ń mor abt him ɖn abt Tolstô, ẃr-az, ẃt Pōl sd wz abt ɖ ʈñ, simpli, nt himslf, nʈñ els. Lîc ol stypid ppl, h hd a cnd v moḍsti tù, a cnsiḍreśn fr ẃt y wr fīlñ, ẃć, wns in a we at līst, ś faund atractiv. Nǎ h wz ʈncñ, nt abt himslf, or abt Tolstô, bt ẃɖr ś wz cold, ẃɖr ś flt a dráft, ẃɖr ś wd lîc a pér.

No, ś sd, ś dd nt wont a pér. Indd ś hd bn cīpñ gard ovr ɖ diś v frūt (wɖt riylîzñ it) jeḷsli, hopñ ɖt nbdi wd tuć it. Hr îz hd bn gwñ in n ǎt amñ ɖ crvz n śadoz v ɖ frūt, amñ ɖ rić prplz v ɖ lǒḷnd greps, ɖen ovr ɖ horni rij v ɖ śel, ptñ a yelo agnst a prpl, a crvd śep agnst a rǎnd śep, wɖt nwñ ẃ ś dd it, or ẃ, evri tîm ś dd it, ś flt mor n mor srīn; untl, ǒ, ẃt a piti ɖt ɖe śd d it—a hand rīćt ǎt, tc a pér, n spôlt ɖ hol ʈñ. In simṗʈi ś lct at Rôz. Ś lct at Rôz sitñ btwn Jaspr n Pru. Hǎ od ɖt wn’z ćîld śd d ɖt!

Hǎ od t si ɖm sitñ ɖr, in a ro, hr ćildṛn, Jaspr, Rôz, Pru, Andru, olmst sîḷnt, bt wɖ sm joc v ɖer ǒn gwñ on, ś gést, fṛm ɖ twićñ at ɖer lips. It wz smʈñ qt apart fṛm evrʈñ els, smʈñ ɖe wr hōrdñ p t laf ovr in ɖer ǒn rūm. It wz nt abt ɖer faɖr, ś hopt. No, ś ʈt nt. Ẃt wz it, ś wundrd, sadli rɖr, fr it sīmd t hr ɖt ɖe wd laf ẃn ś wz nt ɖr. Ɖr wz ol ɖt hōrdd bhnd ɖoz rɖr set, stl, masclîc fesz, fr ɖe dd nt jôn in īẓli; ɖe wr lîc woćrz, sveyrz, a litl rezd or set apart fṛm ɖ groun-up ppl. Bt ẃn ś lct at Pru tnît, ś sw ɖt ɖs wz nt nǎ qt tru v hr. Ś wz jst bginñ, jst muvñ, jst dsndñ. Ɖ fentist lît wz on hr fes, az f ɖ glo v Minta oṗzit, sm xîtmnt, sm antiṣpeśn v hapinis wz rflectd in hr, az f ɖ sún v ɖ luv v men n wimin rouz ovr ɖ rim v ɖ teblcloʈ, n wɖt nwñ ẃt it wz ś bnt twdz it n grītd it. Ś cept lcñ at Minta, śîli, yt krịsli, so ɖt Msz Ramzi lct fṛm wn t ɖ uɖr n sd, spīcñ t Pru in hr ǒn mînd, Y wl b az hapi az ś z wn v ɖz dez. Y wl b mć hapịr, ś add, bcz y r mî dōtr, ś mnt; hr ǒn dōtr mst b hapịr ɖn uɖr ppl’z dōtrz. Bt dinr wz ovr. It wz tîm t g. Ɖe wr onli pleyñ wɖ ʈñz on ɖer plets. Ś wd wêt untl ɖe hd dn lafñ at sm stori hr huzbnd wz telñ. H wz hvñ a joc wɖ Minta abt a bet. Ɖen ś wd gt p.

Ś lîct Ćarlz Tanzli, ś ʈt, sudnli; ś lîct hiz laf. Ś lîct him fr biyñ so angri wɖ Pōl n Minta. Ś lîct hiz ōcẉdnis. Ɖr wz a lot in ɖt yuñ man aftr ol. N Lili, ś ʈt, ptñ hr napcin bsd hr plet, ś olwz hz sm joc v hr ǒn. Wn nīd nvr boɖr abt Lili. Ś wêtd. Ś tuct hr napcin undr ɖ éj v hr plet. Wel, wr ɖe dn nǎ? No. Ɖt stori hd léd t anɖr stori. Hr huzbnd wz in gret spirits tnît, n wśñ, ś s’pozd, t mc it ol rît wɖ old Ōgusṭs aftr ɖt sīn abt ɖ sūp, hd drwn him in— ɖe wr telñ storiz abt smwn ɖe hd bʈ noun at colij. Ś lct at ɖ windo in ẃć ɖ candl flemz brnt brîtr nǎ ɖt ɖ peinz wr blac, n lcñ at ɖt ǎtsd ɖ vôsz cem t hr vri strenjli, az f ɖe wr vôsz at a srvis in a cʈīdṛl, fr ś dd nt lisn t ɖ wrdz. Ɖ sudn brsts v laftr n ɖen wn vôs (Minta’z) spīcñ alon, rmîndd hr v men n bôz crayñ ǎt ɖ Latin wrdz v a srvis in sm Romn Caʈlic cʈīdṛl. Ś wêtd. Hr huzbnd spouc. H wz rpitñ smʈñ, n ś ń it wz powtri fṛm ɖ riɖm n ɖ rñ v xlteśn, n meḷncli in hiz vôs:

Cm ǎt n clîm ɖ gardnpaʈ, Lriana Luṛli. Ɖ Ćîna rouz z ol ablum n búzñ wɖ ɖ yelo bì.

Ɖ wrdz (ś wz lcñ at ɖ windo) sǎndd az f ɖe wr flotñ lîc flǎrz on wōtr ǎt ɖr, cut of fṛm ɖm ol, az f nwn hd sd ɖm, bt ɖe hd cm intu xistns v ɖmslvz.

N ol ɖ lîvz w evr livd n ol ɖ lîvz t b
R fl v triz n ćenjñ līvz.

Ś dd nt nǒ ẃt ɖe mnt, bt, lîc ḿzic, ɖ wrdz sīmd t b spocn bî hr ǒn vôs, ǎtsd hrslf, seyñ qt īẓli n naćṛli ẃt hd bn in hr mînd ɖ hol īvnñ ẃl ś sd difṛnt ʈñz. Ś ń, wɖt lcñ rnd, ɖt evrwn at ɖ tebl wz liṣnñ t ɖ vôs seyñ:

I wundr f it sīmz t y, Lriana, Luṛli

wɖ ɖ sem sort v rlif n pleźr ɖt ś hd, az f ɖs wr, at last, ɖ naćṛl ʈñ t se, ɖs wr ɖer ǒn vôs spīcñ.

Bt ɖ vôs hd stopt. Ś lct rnd. Ś md hrslf gt p. Ōgusṭs Carmîcl hd rizn n, holdñ hiz teblnapcin so ɖt it lct lîc a loñ ẃît rǒb h std ćantñ:

T si ɖ Cñz g rîdñ bî Ovr lōn n dezilī Wɖ ɖer pāmlīvz n sīdr Lriana, Luṛli,

n az ś pást him, h trnd slîtli twdz hr rpitñ ɖ last wrdz:

Lriana, Luṛli

n baud t hr az f h dd hr homij. Wɖt nwñ ẃ, ś flt ɖt h lîct hr betr ɖn h evr hd dn bfr; n wɖ a fīlñ v rlif n grattyd ś rtrnd hiz bǎ n pást ʈru ɖ dor ẃć h hld opn fr hr.

It wz nesṣri nǎ t cari evrʈñ a step frɖr. Wɖ hr ft on ɖ ʈreśhold ś wêtd a momnt longr in a sīn ẃć wz vaṇśñ īvn az ś lct, n ɖen, az ś muvd n tc Minta’z arm n left ɖ rūm, it ćenjd, it śept itslf difṛntli; it hd bcm, ś ń, gvñ wn last lc at it ovr hr śoldr, olrdi ɖ past.


___

18

A

z yźl, Lili ʈt. Ɖr wz olwz smʈñ ɖt hd t b dn at ɖt prisîs momnt, smʈñ ɖt Msz Ramzi hd dsîdd fr rīznz v hr ǒn t d instntli, it mt b wɖ evrwn standñ abt mcñ jocs, az nǎ, nt biyñ ebl t dsîd ẃɖr ɖe wr gwñ intu ɖ smocñrūm, intu ɖ drw̃rūm, p t ɖ atics. Ɖen wn sw Msz Ramzi in ɖ mdst v ɖs hubub standñ ɖr wɖ Minta’z arm in hrz, b’ʈnc hr, “Yes, it z tîm fr ɖt nǎ,” n so mc of at wns wɖ an er v sīcṛsi t d smʈñ alon. N d’recli ś wnt a sort v disintgreśn set in; ɖe wevrd abt, wnt difṛnt wez, Mr Báncs tc Ćarlz Tanzli bî ɖ arm n wnt of t finiś on ɖ teris ɖ dscuśn ɖe hd bgun at dinr abt poḷtics, ɖus gvñ a trn t ɖ hol pôz v ɖ īvnñ, mcñ ɖ weit fōl in a difṛnt drex́n, az f, Lili ʈt, siyñ ɖm g, n hírñ a wrd or tū abt ɖ poḷsi v ɖ Lebr Parti, ɖe hd gn p on t ɖ brij v ɖ śip n wr tecñ ɖer bẹrñz; ɖ ćenj fṛm powtri t poḷtics struc hr lîc ɖt; so Mr Báncs n Ćarlz Tanzli wnt of ẃl ɖ uɖrz std lcñ at Msz Ramzi gwñ upsterz in ɖ lamplît alon. Ẃr, Lili wundrd, wz ś gwñ so qcli?

Nt ɖt ś dd in fact run or huri; ś wnt indd rɖr slǒli. Ś flt rɖr inclînd jst fr a momnt t stand stl aftr ol ɖt ćatr, n pic ǎt wn ptiklr ʈñ; ɖ ʈñ ɖt matrd; t dtać it; sepṛt it of; clīn it v ol ɖ imośnz n odz n endz v ʈñz, n so hold it bfr hr, n brñ it t ɖ trîbynl ẃr, renjd abt in conclev, sat ɖ jujz ś hd set p t dsîd ɖz ʈñz. Z it gd, z it bad, z it rît or roñ? Ẃr r w ol gwñ t? n so on. So ś rîtd hrslf aftr ɖ śoc v ɖ ivnt, n qt unconśsli n incongrụsli, yzd ɖ branćz v ɖ elmtrīs ǎtsd t hlp hr t steḅlîz hr pziśn. Hr wrld wz ćenjñ: ɖe wr stil. Ɖ ivnt hd gvn hr a sns v muvmnt. Ol mst b in ordr. Ś mst gt ɖt rît n ɖt rît, ś ʈt, insnsbli apruvñ v ɖ digṇti v ɖ triz’ stilnis, n nǎ agn v ɖ sūprb upwd rîz (lîc ɖ bīc v a śip p a wev) v ɖ elm branćz az ɖ wind rezd ɖm. Fr it wz windi (ś std a momnt t lc ǎt). It wz windi, so ɖt ɖ līvz nǎ n ɖen bruśt opn a star, n ɖ starz ɖmslvz sīmd t b śecñ n dartñ lît n trayñ t flaś ǎt btwn ɖ éjz v ɖ līvz. Yes, ɖt wz dn ɖen, acumpliśt; n az wɖ ol ʈñz dn, bcem soḷm. Nǎ wn ʈt v it, clird v ćatr n imośn, it sīmd olwz t hv bn, onli wz śoun nǎ n so biyñ śoun, struc evrʈñ intu stbiḷti. Ɖe wd, ś ʈt, gwñ on agn, hvr loñ ɖe livd, cm bac t ɖs nît; ɖs mūn; ɖs wind; ɖs hǎs: n t hr tù. It flatrd hr, ẃr ś wz most ssptbl v flaṭri, t ʈnc hǎ, waund abt in ɖer hārts, hvr loñ ɖe livd ś wd b wovn; n ɖs, n ɖs, n ɖs, ś ʈt, gwñ upsterz, lafñ, bt afx́ṇtli, at ɖ sofa on ɖ landñ (hr muɖr’z); at ɖ rocñćer (hr faɖr’z); at ɖ map v ɖ Hebṛdīz. Ol ɖt wd b rvîvd agn in ɖ livz v Pōl n Minta; “ɖ Rêliz”—ś traid ɖ ny nem ovr; n ś flt, wɖ hr hand on ɖ nrṣridor, ɖt cḿṇti v fīlñ wɖ uɖr ppl ẃć imośn gvz az f ɖ wōlz v partiśn hd bcm so ʈin ɖt practicli (ɖ fīlñ wz wn v rlif n hapinis) it wz ol wn strīm, n ćerz, teblz, maps, wr hrz, wr ɖerz, it dd nt matr huz, n Pōl n Minta wd cari it on ẃn ś wz ded.

Ś trnd ɖ handl, frmli, lest it śd sqīc, n wnt in, prsñ hr lips slîtli, az f t rmînd hrslf ɖt ś mst nt spīc alǎd. Bt d’recli ś cem in ś sw, wɖ anoyns, ɖt ɖ pricōśn wz nt nīdd. Ɖ ćildṛn wr nt aslip. It wz most anoyñ. Mildrid śd b mor cerfl. Ɖr wz Jemz wîd awec n Cam sitñ bolt uprît, n Mildrid ǎt v bed in hr bér fīt, n it wz olmst ilevn n ɖe wr ol tōcñ. Ẃt wz ɖ matr? It wz ɖt horid scul agn. Ś hd tld Mildrid t muv it, bt Mildrid, v cors, hd fgotn, n nǎ ɖr wz Cam wîd awec, n Jemz wîd awec qoṛlñ ẃn ɖe òt t hv bn aslip aurz ago. Ẃt hd pzest Edẉd t snd ɖm ɖs horid scul? Ś hd bn so fūliś az t let ɖm nêl it p ɖr. It wz nêld fast, Mildrid sd, n Cam cd’nt g t slīp wɖ it in ɖ rūm, n Jemz scrīmd f ś tućt it.

Ɖen Cam mst g t slīp (it hd gret hornz sd Cam)—mst g t slīp n drīm v luvli paḷsz, sd Msz Ramzi, sitñ dǎn on ɖ bed bî hr sîd. Ś cd si ɖ hornz, Cam sd, ol ovr ɖ rūm. It wz tru. Ẃrvr ɖe pt ɖ lît (n Jemz cd nt slīp wɖt a lît) ɖr wz olwz a śado smẃr.

“Bt ʈnc, Cam, it’s onli an old pig,” sd Msz Ramzi, “a nîs blac pig lîc ɖ pigz at ɖ farm.” Bt Cam ʈt it wz a horid ʈñ, branćñ at hr ol ovr ɖ rūm.

“Wel ɖen,” sd Msz Ramzi, “w wl cuvr it p,” n ɖe ol woćt hr g t ɖ ćst v drorz, n opn ɖ litl drorz qcli wn aftr anɖr, n nt siyñ enʈñ ɖt wd d, ś qcli tc hr ǒn śōl of n waund it rnd ɖ scul, rnd n rnd n rnd, n ɖen ś cem bac t Cam n leid hr hed olmst flat on ɖ pilo bsd Cam’z n sd hǎ luvli it lct nǎ; hǎ ɖ fẹriz wd luv it; it wz lîc a brd’z nst; it wz lîc a bytifl mǎntin sć az ś hd sìn abrōd, wɖ valiz n flǎrz n belz rññ n brdz sññ n litl gots n anṭlops n… Ś cd si ɖ wrdz ecowñ az ś spouc ɖm riɖmicli in Cam’z mînd, n Cam wz rpitñ aftr hr hǎ it wz lîc a mǎntin, a brd’z nst, a gardn, n ɖr wr litl anṭlops, n hr îz wr oṗnñ n śutñ, n Msz Ramzi wnt on spīcñ stl mor mnoṭṇsli, n mor riɖmicli n mor nonsnsicli, hǎ ś mst śut hr îz n g t slīp n drīm v mǎntinz n valiz n starz fōlñ n paṛts n anṭlops n gardnz, n evrʈñ luvli, ś sd, rezñ hr hed vri slǒli n spīcñ mor n mor mcanicli, untl ś sat uprît n sw ɖt Cam wz aslip.

Nǎ, ś ẃisprd, crosñ ovr t hiz bed, Jemz mst g t slīp tù, fr si, ś sd, ɖ bōr’z scul wz stl ɖr; ɖe hd nt tućt it; ɖe hd dn jst ẃt h wontd; it wz ɖr qt unhrt. H md śr ɖt ɖ scul wz stl ɖr undr ɖ śōl. Bt h wontd t asc hr smʈñ mor. Wd ɖe g t ɖ Lîthǎs tmro?

No, nt tmro, ś sd, bt sn, ś promist him; ɖ nxt fîn de. H wz vri gd. H le dǎn. Ś cuvrd him p. Bt h wd nvr fget, ś ń, n ś flt angri wɖ Ćarlz Tanzli, wɖ hr huzbnd, n wɖ hrslf, fr ś hd rezd hiz hops. Ɖen fīlñ fr hr śōl n rmembrñ ɖt ś hd rápt it rnd ɖ bor’z scul, ś got p, n pld ɖ windo dǎn anɖr inć or tū, n hŕd ɖ wind, n got a breʈ v ɖ prf̣cli indifṛnt ćil nîter n mrmrd gd nît t Mildrid n left ɖ rūm n let ɖ tuñ v ɖ dor slǒli leñʈn in ɖ loc n wnt ǎt.

Ś hopt h wd nt bañ hiz bcs on ɖ flor abv ɖer hedz, ś ʈt, stl ʈncñ hǎ anoyñ Ćarlz Tanzli wz. Fr nɖr v ɖm slept wel; ɖe wr xîṭbl ćildṛn, n sins h sd ʈñz lîc ɖt abt ɖ Lîthǎs, it sīmd t hr lîcli ɖt h wd noc a pîl v bcs ovr, jst az ɖe wr gwñ t slīp, clumẓli swīpñ ɖm of ɖ tebl wɖ hiz elbo. Fr ś s’pozd ɖt h hd gn upsterz t wrc. Yt h lct so dezḷt; yt ś wd fīl rlivd ẃn h wnt; yt ś wd si ɖt h wz betr trītd tmro; yt h wz admṛbl wɖ hr huzbnd; yt hiz manrz srtnli wontd impruvñ; yt ś lîct hiz laf—ʈncñ ɖs, az ś cem dǎnsterz, ś notist ɖt ś cd nǎ si ɖ mūn itslf ʈru ɖ sterces windo—ɖ yelo harvistmūn— n trnd, n ɖe sw hr, standñ abv ɖm on ɖ sterz.

“Ɖt’s mî muɖr,” ʈt Pru. Yes; Minta śd lc at hr; Pōl Rêli śd lc at hr. Ɖt z ɖ ʈñ itslf, ś flt, az f ɖr wr onli wn prsn lîc ɖt in ɖ wrld; hr muɖr. N, fṛm hvñ bn qt groun p, a momnt bfr, tōcñ wɖ ɖ uɖrz, ś bcem a ćîld agn, n ẃt ɖe hd bn dwñ wz a gem, n wd hr muɖr sañśn ɖer gem, or cndem it, ś wundrd. N ʈncñ ẃt a ćans it wz fr Minta n Pōl n Lili t si hr, n fīlñ ẃt an xtrordnri stroc v fortyn it wz fr hr, t hv hr, n hǎ ś wd nvr gro p n nvr līv hom, ś sd, lîc a ćîld, “W ʈt v gwñ dǎn t ɖ bīć t woć ɖ wevz.”

Instntli, fr no rīzn at ol, Msz Ramzi bcem lîc a grl v twenti, fl v geyti. A mūd v revlri sudnli tc pześn v hr. V cors ɖe mst g; v cors ɖe mst g, ś craid, lafñ; n runñ dǎn ɖ last ʈri or for steps qcli, ś bgan trnñ fṛm wn t ɖ uɖr n lafñ n drw̃ Minta’z ráp rnd hr n seyñ ś onli wśt ś cd cm tù, n wd ɖe b vri lêt, n hd eni v ɖm got a woć?

“Yes, Pōl hz,” sd Minta. Pōl slipt a bytifl gold woć ǎt v a litl woś-leɖr ces t śo hr. N az h hld it in ɖ pām v hiz hand bfr hr, h flt, “Ś nz ol abt it. I nīd nt se enʈñ.” H wz seyñ t hr az h śoud hr ɖ woć, “I’v dn it, Msz Ramzi. I o it ol t y.” N siyñ ɖ gold woć layñ in hiz hand, Msz Ramzi flt, Hǎ xtrordnṛli luci Minta z! Ś z mariyñ a man hu hz a gold woć in a woś-leɖr bag!

“Hǎ I wś I cd cm wɖ y!” ś craid. Bt ś wz wɖheld bî smʈñ so stroñ ɖt ś nvr īvn ʈt v ascñ hrslf ẃt it wz. V cors it wz impoṣbl fr hr t g wɖ ɖm. Bt ś wd hv lîct t g, hd it nt bn fr ɖ uɖr ʈñ, n ticld bî ɖ absrdti v hr ʈt (hǎ luci t mari a man wɖ a woś-leɖr bag fr hiz woć) ś wnt wɖ a smîl on hr lips intu ɖ uɖr rūm, ẃr hr huzbnd sat rīdñ.


___

19

V

 cors, ś sd t hrslf, cmñ intu ɖ rūm, ś hd t cm hir t gt smʈñ ś wontd. Frst ś wontd t sit dǎn in a ptiklr ćer undr a ptiklr lamp. Bt ś wontd smʈñ mor, ɖo ś dd nt nǒ, cd nt ʈnc ẃt it wz ɖt ś wontd. Ś lct at hr huzbnd (tecñ p hr stocñ n bginñ t nit), n sw ɖt h dd nt wont t b inṭruptd— ɖt wz clir. H wz rīdñ smʈñ ɖt muvd him vri mć. H wz haf smîlñ n ɖen ś ń h wz cntrolñ hiz imośn. H wz tosñ ɖ pejz ovr. H wz actñ it—phps h wz ʈncñ himslf ɖ prsn in ɖ bc. Ś wundrd ẃt bc it wz. Ǒ, it wz wn v old Sr Wōltr’z ś sw, ajustñ ɖ śêd v hr lamp so ɖt ɖ lît fél on hr nitñ. Fr Ćarlz Tanzli hd bn seyñ (ś lct p az f ś xpctd t hír ɖ craś v bcs on ɖ flor abv), hd bn seyñ ɖt ppl d’nt rīd Scot eni mor. Ɖen hr huzbnd ʈt, “Ɖt’s ẃt ɖ’l se v m;” so h wnt n got wn v ɖoz bcs. N f h cem t ɖ cncluźn “Ɖt’s tru” ẃt Ćarlz Tanzli sd, h wd axpt it abt Scot. (Ś cd si ɖt h wz weyñ, cnsidrñ, ptñ ɖs wɖ ɖt az h réd.) Bt nt abt himslf. H wz olwz unīzi abt himslf. Ɖt trubld hr. H wd olwz b wuriyñ abt hiz ǒn bcs—wl ɖe b réd, r ɖe gd, ẃ r’nt ɖe betr, ẃt d ppl ʈnc v m? Nt lîcñ t ʈnc v him so, n wunḍrñ f ɖe hd gést at dinr ẃ h sudnli bcem iritbl ẃn ɖe tōct abt fem n bcs lastñ, wunḍrñ f ɖ ćildṛn wr lafñ at ɖt, ś twićt ɖ stocñz ǎt, n ol ɖ fîn grevñz cem drwn wɖ stīl instṛmnts abt hr lips n fōrhed, n ś grù stil lîc a tri ẃć hz bn tosñ n qiṿrñ n nǎ, ẃn ɖ brīz fōlz, setlz, līf bî līf, intu qayt.

It dd’nt matr, eni v it, ś ʈt. A gret man, a gret bc, fem—hu cd tel? Ś ń nʈñ abt it. Bt it wz hiz we wɖ him, hiz truʈflnis—fr instns at dinr ś hd bn ʈncñ qt instñtivli, F onli h wd spīc! Ś hd cmplit trust in him. N dsmisñ ol ɖs, az wn pasz in dîvñ nǎ a wīd, nǎ a strw, nǎ a bubl, ś flt agn, sncñ dīpr, az ś hd flt in ɖ hōl ẃn ɖ uɖrz wr tōcñ, Ɖr z smʈñ I wont—smʈñ I hv cm t gt, n ś fél dīpr n dīpr wɖt nwñ qt ẃt it wz, wɖ hr îz clozd. N ś wêtd a litl, nitñ, wunḍrñ, n slǒli rouz ɖoz wrdz ɖe hd sd at dinr, “ɖ Ćîna rouz z ol ablum n búzñ wɖ ɖ hunibì,” bgan wośñ fṛm sîd t sîd v hr mînd riɖmicli, n az ɖe wośt, wrdz, lîc litl śêdd lîts, wn red, wn blu, wn yelo, lit p in ɖ darc v hr mînd, n sīmd līvñ ɖer prćz p ɖr t flî acrs n acrs, or t crî ǎt n t b ecoud; so ś trnd n flt on ɖ tebl bsd hr fr a bc.

N ol ɖ lîvz w evr livd

N ol ɖ lîvz t b,

R fl v triz n ćenjñ līvz,

ś mrmrd, sticñ hr nīdlz intu ɖ stocñ. N ś opnd ɖ bc n bgan rīdñ hir n ɖr at randm, n az ś dd so, ś flt ɖt ś wz clîmñ bcwdz, upwdz, śuvñ hr we p undr petlz ɖt crvd ovr hr, so ɖt ś onli ń ɖs z ẃît, or ɖs z red. Ś dd nt nǒ at frst ẃt ɖ wrdz mnt at ol.

Stir, hiɖr stir yr wñid pînz, ol bìtn Marinrz

ś réd n trnd ɖ pej, swññ hrslf, zigzagñ ɖs we n ɖt, fṛm wn lîn t anɖr az fṛm wn branć t anɖr, fṛm wn red n ẃît flǎr t anɖr, untl a litl sǎnd rǎzd hr—hr huzbnd slapñ hiz ʈîz. Ɖer îz met fr a secnd; bt ɖe dd nt wont t spīc t ć uɖr. Ɖe hd nʈñ t se, bt smʈñ sīmd, nvɖles, t g fṛm him t hr. It wz ɖ lîf, it wz ɖ pǎr v it, it wz ɖ tṛmnds hymr, ś ń, ɖt md him slap hiz ʈîz. D’nt inṭrupt m, h sīmd t b seyñ, d’nt se enʈñ; jst sit ɖr. N h wnt on rīdñ. Hiz lips twićt. It fild him. It forṭfaid him. H clīn fgot ol ɖ litl rubz n digz v ɖ īvnñ, n hǎ it bòrd him unutṛbli t sit stil ẃl ppl ét n dranc intrmiṇbli, n hiz biyñ so iritbl wɖ hiz wîf n so tući n mîndñ ẃn ɖe pást hiz bcs ovr az f ɖe dd’nt xist at ol. Bt nǎ, h flt, it dd’nt matr a dám hu rīćt Z (f ʈt ran lîc an alf̣bét fṛm A t Z). Smbdi wd rīć it—f nt h, ɖen anɖr. Ɖs man’z streñʈ n saṇti, hiz fīlñ fr stret fwd simpl ʈñz, ɖz fiśrṃn, ɖ pur old crezd crīćr in Muclbacit’s cotij md him fīl so vigṛs, so rlivd v smʈñ ɖt h flt rǎzd n trîumfnt n cd nt ćoc bac hiz tirz. Rezñ ɖ bc a litl t hîd hiz fes, h let ɖm fōl n śc hiz hed fṛm sîd t sîd n fgot himslf cmplitli (bt nt wn or tū rflex́nz abt mraḷti n Frenć novlz n Ñgliś novlz n Scot’s handz biyñ taid bt hiz vy phps biyñ az tru az ɖ uɖr vy), fgot hiz ǒn boɖrz n fełrz cmplitli in pur Stīni’z drǎnñ n Muclbacit’s soro (ɖt wz Scot at hiz bst) n ɖ astoṇśñ dlît n fīlñ v vigr ɖt it gev him.

Wel, let ɖm impruv upn ɖt, h ʈt az h finiśt ɖ ćaptr. H flt ɖt h hd bn arğwñ wɖ smbdi, n hd got ɖ betr v him. Ɖe cd nt impruv upn ɖt, ẃtvr ɖe mt se; n hiz ǒn pziśn bcem mor s’kr. Ɖ luvrz wr fidlstics, h ʈt, c’lectñ it ol in hiz mînd agn. Ɖt’s fidlstics, ɖt’s frst-ret, h ʈt, ptñ wn ʈñ bsd anɖr. Bt h mst rīd it agn. H cd nt rmembr ɖ hol śep v ɖ ʈñ. H hd t cīp hiz jujmnt in sspns. So h rtrnd t ɖ uɖr ʈt—f yuñ men dd nt cer fr ɖs, naćṛli ɖe dd nt cer fr him îɖr. Wn òt nt t cmplen, ʈt Mr Ramzi, trayñ t stîfl hiz dzîr t cmplen t hiz wîf ɖt yuñ men dd nt admîr him. Bt h wz dtrmind; h wd nt boɖr hr agn. Hir h lct at hr rīdñ. Ś lct vri pīsfl, rīdñ. H lîct t ʈnc ɖt evrwn hd tecn ɖmslvz of n ɖt h n ś wr alon. Ɖ hol v lîf dd nt cnsist in gwñ t bed wɖ a wmn, h ʈt, rtrnñ t Scot n Balzac, t ɖ Ñgliś novl n ɖ Frenć novl.

Msz Ramzi rezd hr hed n lîc a prsn in a lît slīp sīmd t se ɖt f h wontd hr t wec ś wd, ś riyli wd, bt uɖwz, mt ś g on slīpñ, jst a litl longr, jst a litl longr? Ś wz clîmñ p ɖoz branćz, ɖs we n ɖt, leyñ handz on wn flǎr n ɖen anɖr.

Nr prêz ɖ dīp vmiłn in ɖ rouz,

ś réd, n so rīdñ ś wz asndñ, ś flt, on t ɖ top, on t ɖ sumit. Hǎ saṭsfayñ! Hǎ restfl! Ol ɖ odz n endz v ɖ de stuc t ɖs magnit; hr mînd flt swept, flt clīn. N ɖen ɖr it wz, sudnli intîr; ś hld it in hr handz, bytifl n rīzṇbl, clir n cmplit, hir—ɖ sonit.

Bt ś wz bcmñ conśs v hr huzbnd lcñ at hr. H wz smîlñ at hr, qizicli, az f h wr ridklñ hr jntli fr biyñ aslip in brōd dêlît, bt at ɖ sem tîm h wz ʈncñ, G on rīdñ. Y d’nt lc sad nǎ, h ʈt. N h wundrd ẃt ś wz rīdñ, n xaɉretd hr ignṛns, hr simpliṣti, fr h lîct t ʈnc ɖt ś wz nt clevr, nt bc-lrnt at ol. H wundrd f ś unḍstd ẃt ś wz rīdñ. Probbli nt, h ʈt. Ś wz astoṇśñli bytifl. Hr byti sīmd t him, f ɖt wr poṣbl, t incris

Yt sīm’d it wintr stl, n, y awe,

Az wɖ yr śado I wɖ ɖz dd ple,

ś finiśt.

“Wel?” ś sd, ecowñ hiz smîl drīṃli, lcñ p fṛm hr bc.

Az wɖ yr śado I wɖ ɖz dd ple,

ś mrmrd, ptñ ɖ bc on ɖ tebl.

Ẃt hd hapnd, ś wundrd, az ś tc p hr nitñ, sins ś hd sìn him alon? Ś rmembrd dresñ, n siyñ ɖ mūn; Andru holdñ hiz plet tù hî at dinr; biyñ dprest bî smʈñ Wiłm hd sd; ɖ brdz in ɖ triz; ɖ sofa on ɖ landñ; ɖ ćildṛn biyñ awec; Ćarlz Tanzli wecñ ɖm wɖ hiz bcs fōlñ—ǒ, no, ɖt ś hd invntd; n Pōl hvñ a woś-leɖr ces fr hiz woć. Ẃć śd ś tel him abt?

“Ɖ’r ingejd,” ś sd, bginñ t nit, “Pōl n Minta.”

“So I gést,” h sd. Ɖr wz nʈñ vri mć t b sd abt it. Hr mînd wz stl gwñ p n dǎn, p n dǎn wɖ ɖ powtri; h wz stl fīlñ vri vigṛs, vri forʈrît, aftr rīdñ abt Stīni’z fynṛl. So ɖe sat sîḷnt. Ɖen ś bcem awer ɖt ś wontd him t se smʈñ.

Enʈñ, enʈñ, ś ʈt, gwñ on wɖ hr nitñ. Enʈñ wl d.

“Hǎ nîs it wd b t mari a man wɖ a woś-leɖr bag fr hiz woć,” ś sd, fr ɖt wz ɖ sort v joc ɖe hd tgɖr.

H snortd. H flt abt ɖs ingejmnt az h olwz flt abt eni ingejmnt; ɖ grl z mć tù gd fr ɖt yuñ man. Slǒli it cem intu hr hed, ẃ z it ɖen ɖt wn wonts ppl t mari? Ẃt wz ɖ valy, ɖ mīnñ v ʈñz? (Evri wrd ɖe sd nǎ wd b tru.) D se smʈñ, ś ʈt, wśñ onli t hír hiz vôs. Fr ɖ śado, ɖ ʈñ foldñ ɖm in wz bginñ, ś flt, t cloz rnd hr agn. Se enʈñ, ś begd, lcñ at him, az f fr hlp.

H wz sîḷnt, swññ ɖ cumṗs on hiz woć̦en t n fro, n ʈncñ v Scot’s novlz n Balzac’s novlz. Bt ʈru ɖ cṛpusklr wōlz v ɖer intiṃsi, fr ɖe wr drw̃ tgɖr, invoḷntṛli, cmñ sîd bî sîd, qt clos, ś cd fīl hiz mînd lîc a rezd hand śadowñ hr mînd; n h wz bginñ, nǎ ɖt hr ʈts tc a trn h dslîct—twdz ɖs “peṣmizm” az h cōld it—t fijit, ɖo h sd nʈñ, rezñ hiz hand t hiz fōrhed, twistñ a loc v her, letñ it fōl agn.

“Y w’nt finiś ɖt stocñ tnît,” h sd, pôntñ t hr stocñ. Ɖt wz ẃt ś wontd—ɖ aspeṛti in hiz vôs rpruvñ hr. F h sz it’s roñ t b peṣmistic probbli it z roñ, ś ʈt; ɖ marij wl trn ǎt ol rît.

“No,” ś sd, flaṭnñ ɖ stocñ ǎt upn hr ni, “I ś’nt finiś it.”

N ẃt ɖen? Fr ś flt ɖt h wz stl lcñ at hr, bt ɖt hiz lc hd ćenjd. H wontd smʈñ—wontd ɖ ʈñ ś olwz faund it so dificlt t gv him; wontd hr t tel him ɖt ś luvd him. N ɖt, no, ś cd nt d. H faund tōcñ so mć īzịr ɖn ś dd. H cd se ʈñz—ś nvr cd. So naćṛli it wz olwz h ɖt sd ɖ ʈñz, n ɖen fr sm rīzn h wd mînd ɖs sudnli, n wd rproć hr. A hartlis wmn h cōld hr; ś nvr tld him ɖt ś luvd him. Bt it wz nt so—it wz nt so. It wz onli ɖt ś nvr cd se ẃt ś flt. Wz ɖr no crum on hiz cot? Nʈñ ś cd d fr him? Gtñ p, ś std at ɖ windo wɖ ɖ rediś-brǎn stocñ in hr handz, partli t trn awe fṛm him, partli bcz ś rmembrd hǎ bytifl it ofn z—ɖ sì at nît. Bt ś ń ɖt h hd trnd hiz hed az ś trnd; h wz woćñ hr. Ś ń ɖt h wz ʈncñ, Y r mor bytifl ɖn evr. N ś flt hrslf vri bytifl. Wl y nt tel m jst fr wns ɖt y luv m? H wz ʈncñ ɖt, fr h wz rǎzd, ẃt wɖ Minta n hiz bc, n its biyñ ɖ end v ɖ de n ɖer hvñ qoṛld abt gwñ t ɖ Lîthǎs. Bt ś cd nt d it; ś cd nt se it. Ɖen, nwñ ɖt h wz woćñ hr, instd v seyñ enʈñ ś trnd, holdñ hr stocñ, n lct at him. N az ś lct at him ś bgan t smîl, fr ɖo ś hd nt sd a wrd, h ń, v cors h ń, ɖt ś luvd him. H cd nt dnî it. N smîlñ ś lct ǎt v ɖ windo n sd (ʈncñ t hrslf, Nʈñ on rʈ cn īql ɖs hapinis)—

“Yes, y wr rît. It’s gwñ t b wet tmro. Y w’nt b ebl t g.” N ś lct at him smîlñ. Fr ś hd trîumft agn. Ś hd nt sd it: yt h ń.

In Ñspel │ NORTHANGER ABBEY │ Jane Austen

ĆAPTRZ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

ADVRTISMNT BÎ Ɖ OƮ̇RES,

ƉS litl wrc wz finiśt in ɖ yir 1803, n intndd fr imījt pubḷceśn. It wz dspozd v t a bcselr, it wz īvn advtîzd, n ẃ ɖ biznis pṛsidd no farɖr, ɖ oʈr hz nvr bn ebl t lrn. Ɖt eni bcselr śd ʈnc it wrʈẃl t prćs ẃt h dd nt ʈnc it wrʈẃl t publiś sīmz xtrordnri. Bt wɖ ɖs, nɖr ɖ oʈr nr ɖ public hv eni uɖr cnsrn ɖn az sm obzveśn z nesṣri upn ɖoz parts v ɖ wrc ẃć ʈrtīn yirz hv md cmpaṛtivli obṣlīt. Ɖ public r intritd t ber in mînd ɖt ʈrtīn yirz hv pást sins it wz finiśt, mni mor sins it wz bgun, n ɖt jrñ ɖt pirịd, plesz, manrz, bcs, n opińnz hv unḍgn cnsidṛbl ćenjz.

———

ĆAPTR 1

Nwn hu hd evr sìn Caʈrin Morḷnd in hr inf̣nsi wd hv s’pozd hr born t b an herǒin. Hr sićueśn in lîf, ɖ caṛctr v hr faɖr n muɖr, hr ǒn prsn n disṗziśn, wr ol īqli agnst hr. Hr faɖr wz a clrjimn, wɖǎt biyñ nglectd, or pur, n a vri rspctbl man, ɖo hiz nem wz Rićd—n h hd nvr bn hansm. H hd a cnsidṛbl indpndns bsdz tū gd livñz—n h wz nt in ɖ līst adictd t locñ p hiz dōtrz. Hr muɖr wz a wmn v ysfl plen sns, wɖ a gd tmpr, n, ẃt z mor rmarcbl, wɖ a gd consttyśn. Ś hd ʈri sunz bfr Caʈrin wz born; n instd v dayñ in brññ ɖ latr intu ɖ wrld, az enbdi mt xpct, ś stl livd on—livd t hv six ćildṛn mor—t si ɖm growñ p arnd hr, n t injô xḷnt hlʈ hrslf. A faṃli v ten ćildṛn wl b olwz cōld a fîn faṃli, ẃr ɖr r hedz n armz n legz inuf fr ɖ numbr; bt ɖ Morḷndz hd litl uɖr rît t ɖ wrd, fr ɖe wr in jenṛl vri plen, n Caʈrin, fr mni yirz v hr lîf, az plen az eni. Ś hd a ʈin ōcẉd figr, a salo scin wɖǎt culr, darc lanc her, n stroñ fīćrz—so mć fr hr prsn; n nt les unpṛpiśs fr herǒizm sīmd hr mînd. Ś wz fond v ol bôz’ plez, n gretli prifŕd cricit nt mirli t dolz, bt t ɖ mor hrǒic injômnts v inf̣nsi, nrsñ a dormǎs, fīdñ a c’nẹribrd, or wōṭrñ a rǒz-bś. Indd ś hd no test fr a gardn; n f ś gaɖrd flǎrz at ol, it wz ćīfli fr ɖ pleźr v misćif—at līst so it wz cnjcćrd fṛm hr olwz prifŕñ ɖoz ẃć ś wz fbidn t tec. Sć wr hr pṛpnṣtiz—hr abiḷtiz wr qt az xtrordnri. Ś nvr cd lrn or unḍstand enʈñ bfr ś wz tòt; n smtmz nt īvn ɖen, fr ś wz ofn in’tntiv, n oceźṇli stypid. Hr muɖr wz ʈri munʈs in tīćñ hr onli t rpit ɖ “Begr’z Ptiśn”; n aftr ol, hr nxt sistr, Sali, cd se it betr ɖn ś dd. Nt ɖt Caʈrin wz olwz stypid—bî no mīnz; ś lrnt ɖ febl v “Ɖ Hér n Mni Frendz” az qcli az eni grl in Ñgḷnd. Hr muɖr wśt hr t lrn ḿzic; n Caʈrin wz śr ś śd lîc it, fr ś wz vri fond v tnclñ ɖ ciz v ɖ old f’lorn spinit; so, at et yirz old ś bgan. Ś lrnt a yir, n cd nt ber it; n Msz Morḷnd, hu dd nt insist on hr dōtrz biyñ acumpliśt in spît v inc̣paṣti or dstest, alaud hr t līv of. Ɖ de ẃć dsmist ɖ ḿzicmastr wz wn v ɖ hapiist v Caʈrin’z lîf. Hr test fr drw̃ wz nt s’pirịr; ɖo ẃnvr ś cd obten ɖ ǎtsd v a letr fṛm hr muɖr or sīz upn eni uɖr od pìs v pepr, ś dd ẃt ś cd in ɖt we, bî drw̃ hǎzz n triz, hnz n ćicinz, ol vri mć lîc wn anɖr. Raitñ n acǎnts ś wz tòt bî hr faɖr; Frenć bî hr muɖr: hr pṛfiśnsi in îɖr wz nt rmarcbl, n ś śrct hr lésnz in bʈ ẃnvr ś cd. Ẃt a strenj, un’cǎntbl caṛctr!—fr wɖ ol ɖz simtmz v profligsi at ten yirz old, ś hd nɖr a bad hart nr a bad tmpr, wz sldm stubn, scersli evr qoṛlsm, n vri cînd t ɖ litl wnz, wɖ fy inṭrupśnz v tiṛni; ś wz morovr nôzi n wîld, hetd cnfînmnt n clenlinis, n luvd nʈñ so wel in ɖ wrld az rolñ dǎn ɖ grīn slǒp at ɖ bac v ɖ hǎs.

Continue reading In Ñspel │ NORTHANGER ABBEY │ Jane Austen

In Ñspel │ THE TIME MACHINE │ H.G. WELLS

(Chapter I of The Time Machine by H.G. Wells, transcribed into Ñspel)

Ćaptrz: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII n Epilog

NXT→


___

ĆAPTR I

Ɖ  Tîmtravlr (fr so it wl b cnvińnt t spīc v him) wz xpǎndñ a recndît matr t s. Hiz gre îz śon n twncld, n hiz yźli pel fes wz fluśt n aṇmetd. Ɖ fîr brnd brîtli, n ɖ soft redịns v ɖ incandesnt lîts in ɖ liliz v silvr còt ɖ bublz ɖt flaśt n pást in ǎr glasz. Ǎr ćerz, biyñ hiz petnts, imbrest n c’rest s rɖr ɖn sbmitd t b sat upn, n ɖr wz ɖt l’gźurịs aftr-dinr atṃsfir ẃn ʈt romz gresf̣li fri v ɖ tramlz v prisiźn. N h pt it t s in ɖs we—marcñ ɖ pônts wɖ a līn fōrfngr—az w sat n leẓli admîrd hiz ŕṇstnis ovr ɖs ny paṛdox (az w ʈt it) n hiz fcŭndti.

Continue reading In Ñspel │ THE TIME MACHINE │ H.G. WELLS