Category Archives: Ñspel

Clasics in Ñspel: Thou art as tyrannous, so as thou art – William Shakespeare’s Sonnet 131

Sonit 131: Ɖǎ art az tiṛṇs, so az ɖǎ art

WIŁM ŚECSPIR

Ɖǎ art az tiṛṇs, so az ɖǎ art,
Az ɖoz huz bytiz

prǎdli mc ɖm cruwl;

Fr wel ɖǎ nǒist t mî dir dǒtñ hart
Ɖǎ art ɖ fẹrist n most preśs juwl.
Yt, in gd feʈ, sm se ɖt ɖi bhold,
Ɖî fes hʈ nt ɖ pǎr t mc luv gron;
T se ɖe ŕ I der nt b so bold,
Olɖo I swer it t mslf alon.
N t b śr ɖt z nt fōls I swer,
A ʈǎznd gronz, bt ʈncñ on ɖî fes,
Wn on anɖr’z nec, d witnis ber
Ɖî blac z fẹrist

in mî jujmnt’s ples.

In nʈñ art ɖǎ blac sev in ɖî dīdz,
N ɖns ɖs slandr, az I ʈnc, pṛsidz.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: My mistress’ eyes are nothing like the sun – William Shakespeare’s Sonnet 130

Sonit 130: Mî mistris’ îz r nʈñ lîc ɖ sún

WIŁM ŚECSPIR

  

Mî mistris’ îz r nʈñ lîc ɖ sún;
Coṛl z far mor red, ɖn hr lips red:
F sno b ẃît, ẃ ɖen hr brests r dun;
F herz b wîrz,

blac wîrz gro on hr hed.

I hv sìn rozz daṃsct, red n ẃît,
Bt no sć rozz si I in hr ćīcs;
N in sm prfymz z ɖr mor dlît
Ɖn in ɖ breʈ ɖt fṛm mî mistris rìcs.
I luv t hír hr spīc, yt wel I nǒ
Ɖt ḿzic hʈ a far mor plizñ sǎnd:
I grant I nvr sw a godes g,
Mî mistris, ẃn ś wōcs,

trédz on ɖ grǎnd:

N yt bî hevn, I ʈnc mî luv az rer,
Az eni ś b’laid wɖ fōls cmper.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: The expense of spirit in a waste of shame – William Shakespeare’s Sonnet 129

Sonit 129: Ɖ xpns v spirit in a west v śem

WIŁM ŚECSPIR

Ɖ xpns v spirit in a west v śem
Z lust in ax́n: n tl ax́n, lust
Z prjrd, mrdṛs, bludi, fl v blem,
Savij, xtrim, rūd, cruwl, nt t trust;
Injoid no snr bt dspîzid stret;
Past rīzn huntd; n no snr hd,
Past rīzn hetd, az a swoloud beit,
On prṗs leid t mc ɖ tecr mad.
Mad in psyt n in pześn so;
Hd, hvñ, n in qst t hv xtrim;
A blis in prūf, n pruvd, a vri wo;
Bfr, a jô pṛpozd; bhnd a drīm.
Ol ɖs ɖ wrld wel nz; yt nn nz wel
T śun ɖ hevn ɖt līdz men t ɖs hel.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: How oft when thou, my music, music play’st – William Shakespeare’s Sonnet 128

Sonit 128: Hǎ oft ẃn ɖǎ, mî ḿzic, ḿzic plêist

WIŁM ŚECSPIR

Hǎ oft ẃn ɖǎ, mî ḿzic, ḿzic plêist,
Upn ɖt blesid wŭd huz mośn sǎndz
Wɖ ɖî swīt fngrz ẃn ɖǎ jntli swêist
Ɖ wîri concord ɖt mîn ir cnfǎndz,
D I envi ɖoz jacs ɖt nimbl līp,
T cis ɖ tndr inwd v ɖî hand,
Ẃlst mî pur lips ẃć śd ɖt harvist rīp,
At ɖ wŭd’z boldnis bî ɖi bluśñ stand!
T b so ticld, ɖe wd ćenj ɖer stet
N sićueśn wɖ ɖoz dansñ ćips,
’r hūm ɖî fngrz wōc wɖ jntl geit,
Mcñ ded wŭd mor blest ɖn livñ lips.
Sins sōsi jacs so hapi r in ɖs,
Gv ɖm ɖî fngrz, m ɖî lips t cis.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: In the old age black was not counted fair – William Shakespeare’s Sonnet 127

Sonit 127: In ɖ old ej blac wz nt cǎntd fer

WIŁM ŚECSPIR

In ɖ old ej blac wz nt cǎntd fer,
Or f it wr, it bòr nt byti’z nem;
Bt nǎ z blac byti’z s’xesiv ér,
N byti slandrd wɖ a basṭd śem:
Fr sins ć hand hʈ pt on Nećr’z pǎr,
Fẹrñ ɖ fǎl wɖ Art’s fōls boroud fes,
Swīt byti hʈ no nem, no holi bǎr,
Bt z pṛfend, f nt livz in dsgres.
Ɖrfr mî mistris’ îz r revn blac,
Hr îz so sūtd, n ɖe mōrnrz sīm
At sć hu, nt born fer, no byti lac,
Slanḍrñ crieśn wɖ a fōls istim:
Yt so ɖe mōrn bcmñ v ɖer wo,
Ɖt evri tuñ sz byti śd lc so.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Fṛm Đ Gardịn: Is there anything more shaming than shelves full of books you will never read?

Speaking volumes … scenes like this should not be allowed unless you’ve read all those books. Photograph: Viktoriia Hnatiuk/Getty Images/iStockphoto
Spīcñ volymz … sīnz lîc ɖs śd nt b alaud unls y’v réd ol ɖoz bcs. Foṭgraf: Victoria Hnaćŭc/Geti Iṃjz/Stocfoto

Z ɖr enʈñ mor śemñ ɖn ślvz fl v bcs y wl nvr rīd?

(Transcription of an article published in the Guardian on 10 September 2020)

I am infyrietd bî ppl huz lîbrriz r onli fr śo. Bt it’s tîm t tacl mî ǒn baclog

Edrịn Ćîlz, 10 Sptmbr 2020

It z nîs t hv a wōl fl v bcs. Biyñ sigṇlrz v gret inṭlecćl vrću, bc-ślvz r injoyñ ɖer momnt in ɖ sún, ćôsli lit in ɖ bacgrǎnd v a ʈǎznd Zūm inṭvyz on TV. Ɖ sît v mî ślvz gvz m liṃtd pleźr, az I am rproćt bî ɖ spînz v so mni bcs I hv nvr acć̣li, y nǒ, réd. It’s ćītñ, ɖt’s ẃt it z. Y śd onli b alaud t dsple bcs y hv finiśt, or at līst got mor ɖn hafwe ʈru. Woćñ sm opînñ clevr dic on a nyzćanl, wɖ hundṛdz upn hundṛdz v weiti tǒmz dspleid bhnd ɖm, I fînd it imposbl t consntret on enʈñ ɖs inṭlecćl frōd z seyñ. “Y c’nt hv réd ɖm ol!” I yel, ʈrowñ wn v mî ǒn unréd Grantaz at ɖ scrīn. “Y hv’nt bn alîv loñ inuf t hv réd ɖm ol.”

Ovr ɖ wīcend, I met a nîs gai at hūm I cd’nt ʈro eni peprbacs fr ɖs crîm bcz h hz dn a dīl wɖ himslf t gt ʈru ol hiz unréd bcs bfr h baiz eni mor. Jon Budn, smtm ftbōlr wns on ɖ, ‘r, bcs v Cristl Palis amñ uɖrz, wnt on t b a hedtīćr n ɖen ćīf xktiv v a grūp v acaḍmiscūlz. H z prezntli on a bit v a c’rirbrec, ẃć z jst az wel bcz h hz got 125 bcs t rīd.

“It startd wɖ a hǎsmuv ẃn I wz sortñ ɖm ǎt n riylîzd hǎ mni I’d nvr réd,” h tld m. “Olso, wn v mî bst palz daid at 50. H wz ɖ frst v mî frendz t dî v naćṛl cōzz rɖr ɖn an axidnt or enʈñ, n it riyli md m ʈnc. I lct at ɖoz 125 bcs n ʈt: ‘I’d b luci t rīd ɖm ol bfr I dî’.” N so h hz cmitd himslf t dwñ jst ɖt.

Jon z faṣnetd bî ɖ fact ɖt ol ɖ bcs hv îɖr bn bòt bî him or gvn t him bî smwn hu nz him wel, n yt h hz nvr réd ɖm. “It rezz a riyli inṭrestñ fiḷsoficl qsćn abt ẃ w ćūz ɖ art w ćūz at ɖt tîm. N I stl d’nt riyli nǒ ẃt ɖ ansr z.”

H recnz h z nǎ arnd hafwe ʈru hiz rīdñlist n sz ɖ jôz hv bn mni, includñ fîṇli rīdñ a copi v Olivr Twist h bòt on a scūltrip t Roćestr 35 yirz ago. Ɖ glu hd gn fṛm ɖ spîn n ɖ pejz wr fōlñ ǎt. H hz at last got t ɖ end v it n riylîzd ɖt ɖ bc z nt vri mć lîc ɖ ḿzicl at ol; it wz, h sz, “lîc a big rvil”. H olso adord tū Filip Roʈs: I Marid a Coḿnist n Patriṃni.

Bt ɖs maṃʈ tasc hz nt bn wɖt hardśp. H z wn v ɖoz ppl hu c’nt nt finiś a bc wns h hz startd it. Patric Ẃît, ɖ Ostrełn Nobél prîz winr, wz rec̣mndd t him bî hiz Ñgliś tīćr ẃn h wz 17. Ʈrti-tū yirz on, h fîṇli got arnd t grîndñ hiz we ʈru Rîdrz in ɖ Ćarịt. I s’lūt hiz dilijns.

Nî on flinćñ wɖ śem, I sqint at sm v ɖ pristīn peprbacs on mî ślvz. I hv pict ʈri t b gtñ on wɖ: Americn Pastṛl bî Filip Roʈ, Ɖ Jinjr Man bî JP Dunlīvi, n Wst Bromij Albịn: Ɖ Cmplit Record bî Toni Maʈyz. Bt bfr I cn start, Jon txts m, cnfesñ h cd’nt finiś Ɖ Conṣveśnist bî Nedīn Gordimr. So, I am gwñ t rīd ɖt wn, jst t rn mslf a smōl pać v litrri hî grǎnd nxt t him.

———

 

Adrian Chiles

Edrịn Ćîlz z a Gardịn coḷmnist

Instroduction to Ñspel

Clasics in Ñspel: Beshrew that heart that makes my heart to groan – William Shakespeare’s Sonnet 133

Sonit 133: Bśru ɖt hart ɖt mcs mî hart t gron

WIŁM ŚECSPIR

Bśru ɖt hart ɖt mcs mî hart t gron
Fr ɖt dīp wūnd it gvz mî frend n m!
Z’t nt inuf t torćr m alon,
Bt slev t sleṿri mî swītst frend mst b?
M fṛm mslf ɖî cruwl î hʈ tecn,
N mî nxt slf ɖǎ hardr hst ingrost:
V him, mslf, n ɖi I am fōrsecn;
A tormnt ʈrîs ʈrīfold ɖus t b crost.
Prizn mî hart in ɖî stīl bŭzm’z word,
Bt ɖen mî frend’z hart

let mî pur hart beil;

Hue’r cīps m, let mî hart b hiz gard;
Ɖǎ cnst nt ɖen yz rigr in mî jel:
N yt ɖǎ wlt; fr I, biyñ pnt in ɖi,
Pfors am ɖîn, n ol ɖt z in m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: O thou, my lovely boy, who in thy power – William Shakespeare’s Sonnet 126

Sonit 126: Ǒ ɖǎ, mî luvli bô, hu in ɖî pǎr

WIŁM ŚECSPIR

Ǒ ɖǎ, mî luvli bô, hu in ɖî pǎr
Dst hold Tîm’z ficl glas,

hiz sicl, aur;

Hu hst bî wenñ groun, n ɖr-in śǒst
Ɖî luvrz wiɖ̇rñ, az ɖî swīt slf grǒst.
F Nećr, sovrin mistris ovr rác,
Az ɖǎ gǒst onẉdz

stl wl pluc ɖi bac,

Ś cīps ɖi t ɖs prṗs, ɖt hr scil
Me tîm dsgres n rećid minit cil.
Yt fir hr, Ǒ ɖǎ mińn v hr pleźr!
Ś me dten, bt nt stl cīp, hr treźr:
Hr ōdit (ɖo dleid) ansrd mst b,
N hr qîeṭs z t rendr ɖi.
( )
( )

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Were’t aught to me I bore the canopy – William Shakespeare’s Sonnet 125

Sonit 125: Wr’t ōt t m I bòr ɖ caṇpi

WIŁM ŚECSPIR

♦♦♦

Wr’t ōt t m I bòr ɖ caṇpi,
Wɖ mî xtrn ɖ ǎtwd oṇrñ,
Or leid gret besīz fr itrṇti,
Ẃć pruvz mor śort ɖn west or ruinñ?
Hv I nt sìn dwelrz on form n fevr
Lūz ol n mor bî peyñ tù mć rent
Fr compǎnd swīt,

forgowñ simpl sêvr,

Pitifl ʈrîvrz, in ɖer gezñ spent?
No; let m b obsīqịs in ɖî hart,
N tec ɖǎ mî obleśn, pur bt fri,
Ẃć z nt mixt wɖ secndz, nz no art,
Bt ḿćl rendr, onli m fr ɖi.
Hns, ɖǎ sbornd informr! a tru soul
Ẃn most impićt

standz līst in ɖî cntrol.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: If my dear love were but the child of state – William Shakespeare’s Sonnet 124

Sonit 124: F mî dir luv wr bt ɖ ćîld v stet

WIŁM ŚECSPIR

F mî dir luv wr bt ɖ ćîld v stet,
It mt fr Fortyn’z bastd b unfaɖrd,
Az subjict t Tîm’z luv or t Tîm’z het,
Wīdz amñ wīdz,

or flǎrz wɖ flǎrz gaɖrd.

No, it wz bildid far fṛm axidnt;
It sufrz nt in smîlñ pomp, nr fōlz
Undr ɖ blo v ʈrōlid discntnt,
Ẃr-tu ɖ invîtñ tîm ǎr faśn cōlz:
It firz nt poḷsi, ɖt heṛtic,
Ẃć wrcs on līsz v śort-numbrd aurz,
Bt ol alon standz hyjli poḷtic,
Ɖt it nr groz wɖ hīt, nr drǎnz wɖ śǎrz.
T ɖs I witnis cōl ɖ fūlz v tîm,
Ẃć dî fr gdnis, hu hv livd fr crîm.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ‘Tis better to be vile than vile esteemed – William Shakespeare’s Sonnet 121

Sonit 121: ’Tiz betr t b vîl ɖn vîl istimd

WIŁM ŚECSPIR

’Tiz betr t b vîl ɖn vîl istimd,
Ẃn nt t b rsivz rproć v biyñ;
N ɖ just pleźr lost, ẃć z so dīmd
Nt bî ǎr fīlñ, bt bî uɖrz’ siyñ:
Fr ẃ śd uɖrz’ fōls adultṛt îz
Gv sałteśn t mî sportiv blud?
Or on mî freltiz ẃ r frelr spîz,
Ẃć in ɖer wilz cǎnt bad ẃt I ʈnc gd?
No, I am ɖt I am, n ɖe ɖt levl
At mî abysz recn p ɖer ǒn:
I me b stret ɖo ɖe ɖmslvz b bevl;
Bî ɖer ranc ʈts, mî dīdz mst nt b śoun;
Unls ɖs jenṛl īvl ɖe mnten,
Ol men r bad n in ɖer badnis rên.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: That you were once unkind befriends me now – William Shakespeare’s Sonnet 120

Sonit 120: Ɖt y wr wns uncînd bfrendz m nǎ

WIŁM ŚECSPIR

Ɖt y wr wns uncînd bfrendz m nǎ,
N fr ɖt soro, ẃć I ɖen dd fīl,
Nīdz mst I undr mî trnzgreśn bǎ,
Unls mî nrvz wr bras or hamrd stīl.
Fr f y wr bî mî uncîndnis śecn,
Az I bî yrz, y’v pást a hel v tîm;
N I, a tîṛnt, hv no leźr tecn
T wei hǎ wns I sufrd in yr crîm.
Ǒ! ɖt ǎr nît v wo mt hv rmembrd
Mî dīpist sns, hǎ hard tru soro hits,
N sn t y, az y t m, ɖen tndrd
Ɖ humbl salv, ẃć wūndd bzmz fits!
Bt ɖt yr tresṗs nǎ bcmz a fi;
Mîn ransmz yrz, n yrz mst ransm m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL