Category Archives: Poetry

Clasics in Ñspel: Two loves I have of comfort and despair – William Shakespeare’s Sonnet 144

Sonit 144: Tū luvz I hv v cumf̣t n dsper

WIŁM ŚECSPIR

Tū luvz I hv v cumf̣t n dsper,
Ẃć lîc tū spirits d sjst m stl:
Ɖ betr enjl z a man rît fer,
Ɖ wrsr spirit a wmn culrd il.
T win m sn t hel, mî fīmel īvl,
Temtiʈ mî betr enjl fṛm mî sîd,
N wd c’rupt mî sent t b a devl,
Wuwñ hiz pyṛti wɖ hr fǎl prîd.
N ẃɖr ɖt mî enjl b trnd fīnd,
Sspct I me, yt nt d’recli tel;
Bt biyñ bʈ fṛm m, bʈ t ć frend,
I ges wn enjl in anɖr’z hel:
Yt ɖs śl I ner nǒ, bt liv in dǎt,
Tl mî bad enjl fîr mî gd wn ǎt.

♥ ♥

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Lo, as a careful housewife runs to catch – William Shakespeare’s Sonnet 143

Sonit 143: Lǒ, az a cerfl hǎswîf runz t cać

WIŁM ŚECSPIR

Lǒ, az a cerfl hǎswîf runz t cać
Wn v hr feɖrd crīćrz brouc awe,
Sets dǎn hr beb,

n mcs ol swift dspać

In psyt v ɖ ʈñ ś wd hv ste;
Ẃlst hr nglectd ćîld holdz hr in ćes,
Crîz t cać hr huz bizi cer z bnt
T folo ɖt ẃć flîz bfr hr fes,
Nt prîzñ hr pur inf̣nt’s discntnt;
So runst ɖǎ aftr ɖt ẃć flîz fṛm ɖi,
Ẃlst I ɖî beb ćes ɖi afar bhnd;
Bt f ɖǎ cać ɖî hop, trn bac t m,
N ple ɖ muɖr’z part, cis m, b cînd;
So wl I pre ɖt ɖǎ mêst hv ɖî ‘Wil,’
F ɖǎ trn bac n mî lǎd crayñ stil.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Love is my sin, and thy dear virtue hate – William Shakespeare’s Sonnet 142

Sonit 142: Luv z mî sin, n ɖî dir vrću het

WIŁM ŚECSPIR

     

Luv z mî sin, n ɖî dir vrću het,
Het v mî sin, grǎndd on sinfl luvñ:
Ǒ! bt wɖ mîn cmper ɖǎ ɖîn ǒn stet,
N ɖǎ ślt fînd it merits nt rpruvñ;
Or, f it d, nt fṛm ɖoz lips v ɖîn,
Ɖt hv pṛfend ɖer scarlit orṇmnts
N sìld fōls bondz v luv

az oft az mîn,

Robd uɖrz’ bedz’ rvenyz

v ɖer rents.

B it lwfl I luv ɖi, az ɖǎ luvst ɖoz
Hūm ɖîn îz wu az mîn importyn ɖi:
Rūt piti in ɖî hart, ɖt, ẃn it groz,
Ɖî piti me dzrv t pitid b.
F ɖǎ dst sīc t hv ẃt ɖǎ dst hîd,
Bî slf-xampl mêst ɖǎ b dnaid!

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: In faith I do not love thee with mine eyes – William Shakespeare’s Sonnet 141

Sonit 141: In feʈ I d nt luv ɖi wɖ mîn îz

WIŁM ŚECSPIR

     

In feʈ I d nt luv ɖi wɖ mîn îz,
Fr ɖe in ɖi a ʈǎznd errz not;
Bt ’tiz mî hart ɖt luvz ẃt ɖe dspîz,
Hu, in dspt v vy, z plizd t dǒt.
Nr r mîn irz wɖ ɖî tuñ’z tyn dlîtd;
Nr tndr fīlñ, t bes tućz pron,
Nr test, nr smel, dzîr t b invîtd
T eni snśụl fīst wɖ ɖi alon:
Bt mî fîv wits nr mî fîv snsz cn
Dswed wn fūliś hart fṛm srvñ ɖi,
Hu līvz unsweid ɖ lîcnis v a man,
Ɖî prǎd hart’s slev n vasl reć t b:
Onli mî pleg ɖus far I cǎnt mî gen,
Ɖt ś ɖt mcs m sin awordz m pen.

♥     

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Be wise as thou art cruel; do not press – William Shakespeare’s Sonnet 140

Sonit 140: B wîz az ɖǎ art cruwl; d nt pres

WIŁM ŚECSPIR

B wîz az ɖǎ art cruwl; d nt pres
Mî tuñ-taid peśns wɖ tù mć dsden;
Lest soro lend m wrdz,

n wrdz xpres

Ɖ manr v mî piti-wontñ pen.
F I mt tīć ɖi wit, betr it wr,
Ɖo nt t luv, yt, luv t tel m so;
Az tsti sic men, ẃn ɖer deʈs b nir,
No nyz bt hlʈ fṛm ɖer fziśnz nǒ;
Fr, f I śd dsper, I śd gro mad,
N in mî madnis mt spīc il v ɖi;
Nǎ ɖs il-réstñ wrld z groun so bad,
Mad slandrrz bî mad irz b’līvid b.
Ɖt I me nt b so, nr ɖǎ b’laid,
Ber ɖîn îz stret,

ɖo ɖî prǎd hart g wîd.

 

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: O! call not me to justify the wrong – William Shakespeare’s Sonnet 139

Sonit 139: Ǒ! cōl nt m t jusṭfî ɖ roñ

WIŁM ŚECSPIR

Ǒ! cōl nt m t jusṭfî ɖ roñ
Ɖt ɖî uncîndnis lez upn mî hart;
Wūnd m nt wɖ ɖîn î, bt wɖ ɖî tuñ:
Yz pǎr wɖ pǎr, n sle m nt bî art,
Tel m ɖǎ luvst elsẃr; bt in mî sît,
Dir hart, fōrber t glans ɖîn î asd:
Ẃt nīdst ɖǎ wūnd wɖ cunñ,

ẃn ɖî mît

Z mor ɖn mî o’prest dfns cn bîd?
Let m xkz ɖi: ā! mî luv wel nz
Hr priti lcs hv bn mîn eṇmiz;
N ɖrfr fṛm mî fes ś trnz mî foz,
Ɖt ɖe elsẃr mt dart ɖer inɉriz:
Yt d nt so; bt sins I am nir slein,
Cil m ǎtrît wɖ lcs, n rid mî pen.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: When my love swears that she is made of truth – William Shakespeare’s Sonnet 138

Sonit 138: Ẃn mî luv swerz ɖt ś z md v truʈ

WIŁM ŚECSPIR

Ẃn mî luv swerz ɖt ś z md v truʈ,
I d b’liv hr ɖo I nǒ ś laiz,
Ɖt ś mt ʈnc m sm untytrd yʈ,
Unlrnid in ɖ wrld’z fōls sutltiz.
Ɖus venli ʈncñ ɖt ś ʈncs m yuñ,
Olɖo ś nz mî dez r past ɖ bst,
Simpli I credit hr fōls-spīcñ tuñ:
On bʈ sîdz ɖus z simpl truʈ s’prest:
Bt ẃr-fr sz ś nt ś z unjust?
N ẃr-fr se nt I ɖt I am old?
Ǒ! luv’z bst habit z in sīmñ trust,
N ej in luv, luvz nt t hv yirz tld:
Ɖrfr I lai wɖ hr, n ś wɖ m,
N in ǎr fōlts bî laiz w flatrd b.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: If thy soul check thee that I come so near – William Shakespeare’s Sonnet 136

Sonit 136: F ɖî soul ćec ɖi ɖt I cm so nir

WIŁM ŚECSPIR

F ɖî soul ćec ɖi ɖt I cm so nir,
Swer t ɖî blînd soul ɖt I wz ɖî Wil,
N wil, ɖî soul nz, z admitd ɖr;
Ɖus far fr luv, mî luvsūt, swīt, flfil.
Wil, wl flfil ɖ treźr v ɖî luv,
Ai, fil it fl wɖ wilz, n mî wil wn.
In ʈñz v gret rsit wɖ īz w pruv
Amñ a numbr wn z recnd nn:
Ɖen in ɖ numbr let m pas untld,
Ɖo in ɖî stor’z acǎnt I wn mst b;
Fr nʈñ hold m, so it plīz ɖi hold
Ɖt nʈñ m, a smʈñ swīt t ɖi:
Mc bt mî nem ɖî luv, n luv ɖt stl,
N ɖen ɖǎ luvst m

fr mî nem z ‘Wil.’

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Whoever hath her wish, thou hast thy Will – William Shakespeare’s Sonnet 135

Sonit 135: Huevr hʈ hr wś, ɖǎ hst ɖî Wil

WIŁM ŚECSPIR

Huevr hʈ hr wś, ɖǎ hst ɖî Wil,
N Wil t būt, n Wil in oṿplus;
Mor ɖn inuf am I ɖt vxt ɖi stl,
T ɖî swīt wil mcñ adiśn ɖus.
Wlt ɖǎ, huz wil z larj n speśs,
Nt wns vǎćsef t hîd mî wil in ɖîn?
Śl wil in uɖrz sīm rît greśs,
N in mî wil no fer axptns śîn?
Ɖ sì, ol wōtr, yt rsivz ren stl,
N in abundns adiʈ t hiz stor;
So ɖǎ, biyñ rić in Wil, ad t ɖî Wil
Wn wil v mîn,

t mc ɖî larj wil mor.

Let no uncînd, no fer bsićrz cil;
Ʈnc ol bt wn, n m in ɖt wn Wil.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: So now I have confessed that he is thine – William Shakespeare’s Sonnet 134

Sonit 134: So nǎ I hv cnfest ɖt h z ɖîn

WIŁM ŚECSPIR

So nǎ I hv cnfest ɖt h z ɖîn,
N I mslf am morgijd t ɖî wil,
Mslf I’l forfit, so ɖt uɖr mîn
Ɖǎ wlt rstor t b mî cumf̣t stl:
Bt ɖǎ wlt nt, nr h wl nt b fri,
Fr ɖǎ art cuvṭs, n h z cînd;
H lrnt bt śṛtilîc t rait fr m,
Undr ɖt bond

ɖt him az fast dʈ bînd.

Ɖ statyt v ɖî byti ɖǎ wlt tec,
Ɖǎ yźrr, ɖt ptst fʈ ol t ys,
N su a frend cem détr fr mî sec;
So him I lūz ʈru mî uncînd abys.
Him hv I lost; ɖǎ hst bʈ him n m:
H pez ɖ hol, n yt am I nt fri.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Thine eyes I love, and they, as pitying me – William Shakespeare’s Sonnet 132

Sonit 132: Ɖîn îz I luv, n ɖe, az pitiyñ m

WIŁM ŚECSPIR

•   

Ɖîn îz I luv, n ɖe, az pitiyñ m,
Nwñ ɖî hart tormnts m wɖ dsden,
Hv pt on blac n luvñ mōrnrz b,
Lcñ wɖ priti ruʈ upn mî pen.
N trūli nt ɖ mornñsún v hevn
Betr bcmz ɖ gre ćīcs v ɖ īst,
Nr ɖt fl star ɖt uśrz in ɖ īvn,
Dʈ haf ɖt glori t ɖ sobr wst,
Az ɖoz tū mōrnñ îz bcm ɖî fes:
Ǒ! let it ɖen az wel bsim ɖî hart
T mōrn fr m

sins mōrnñ dʈ ɖi gres,

N sūt ɖî piti lîc in evri part.
Ɖen wl I swer byti hrslf z blac,
N ol ɖe fǎl ɖt ɖî cmplex́n lac.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL