Category Archives: Poetry

In Ñspel: LINES COMPOSED A FEW MILES ABOVE TINTERN ABBEY, on Revisiting the Banks of the Wye during a Tour. July 13, 1798 │ William Wordsworth

LÎNZ CMPOZD A FY MÎLZ ABV TINTRN ABI, on Rīviẓtñ ɖ Bancs v ɖ Wî jrñ a Tur. Jlî 13, 1798

Fîv yirz hv past; fîv sumrz, wɖ ɖ leñʈ
V fîv loñ wintrz! n agn I hír
Ɖz wōtrz, rolñ fṛm ɖer mǎntnsprñz
Wɖ a soft inḷnd mrmr.—Wns agn
D I bhold ɖz stīp n lofti clifs,
Ɖt on a wîld s’cludd sīn impres
Ʈts v mor dīp s’cluźn; n cnct
Ɖ lanscep wɖ ɖ qayt v ɖ scî.
Ɖ de z cm ẃn I agn rpoz
Hir, undr ɖs darc sic̣mor, n vy
Ɖz plots v cotijgrǎnd, ɖz orć̣dtufts,
Ẃć at ɖs sīzn, wɖ ɖer unrîp frūts,
R clad in wn grīn hy, n lūz ɖmslvz
’Mid grovz n copsz. Wns agn I si
Ɖz hejroz, hardli hejroz, litl lînz
V sportiv wŭd run wîld: ɖz pastṛl farmz,
Grīn t ɖ vri dor; n rīɖz v smoc
Snt p, in sîḷns, fṛm amñ ɖ triz!
Wɖ sm unsrtn notis, az mt sīm
V vegṛnt dwelrz in ɖ hǎslis wŭdz,
Or v sm Hrmit’s cev, ẃr bî hiz fîr
Ɖ Hrmit sits alon.

Ɖz bytịs formz,
Ʈru a loñ absns, hv nt bn t m
Az z a lanscep t a blînd man’z î:
Bt oft, in lonli rūmz, n ’mid ɖ din
V tǎnz n sitiz, I hv oud t ɖm,
In aurz v wirinis, snseśnz swīt,
Flt in ɖ blud, n flt alñ ɖ hart;
N pasñ īvn intu mî pyrr mînd
Wɖ tranqil resṭreśn:—fīlñz tù
V unrimembrd pleźr: sć, phps,
Az hv no slît or trivịl inflụns
On ɖt bst porśn v a gd man’z lîf,
Hiz litl, nemlis, unrimembrd, acts
V cîndnis n v luv. Nr les, I trust,
T ɖm I me hv oud anɖr gift,
V aspect mor sblîm; ɖt blesid mūd,
In ẃć ɖ brɖn v ɖ misṭri,
In ẃć ɖ hevi n ɖ wiri weit
V ol ɖs uninteliɉbl wrld,
Z lîtnd:—ɖt srīn n blesid mūd,
In ẃć ɖ afx́nz jntli līd s on,—
Untl, ɖ breʈ v ɖs corporịl frem
N īvn ɖ mośn v ǎr hymn blud
Olmst sspndd, w r leid aslip
In bodi, n bcm a livñ soul:
Ẃl wɖ an î md qayt bî ɖ pǎr
V harṃni, n ɖ dīp pǎr v jô,
W si intu ɖ lîf v ʈñz.

F ɖs
B bt a ven b’lif, yt, ǒ! hǎ oft—
In darcnis n amd ɖ mni śeps
V jôlis dêlît; ẃn ɖ fretfl str
Unprofitbl, n ɖ fīvr v ɖ wrld,
Hv huñ upn ɖ bìtñz v mî hart—
Hǎ oft, in spirit, hv I trnd t ɖi,
O silvn Wî! ɖǎ wondrr ʈru ɖ wŭdz,
Hǎ ofn hz mî spirit trnd t ɖi!

N nǎ, wɖ glīmz v haf-xtnḡśt ʈt,
Wɖ mni recgniśnz dim n fent,
N smẃt v a sad pplex̣ti,
Ɖ picćr v ɖ mînd rvîvz agn:
Ẃl hir I stand, nt onli wɖ ɖ sns
V preznt pleźr, bt wɖ plizñ ʈts
Ɖt in ɖs momnt ɖr z lîf n fūd
Fr fyćr yirz. N so I der t hop,
Ɖo ćenjd, no dǎt, fṛm ẃt I wz ẃn frst
I cem amñ ɖz hilz; ẃn lîc a rou
I bǎndd ’r ɖ mǎntnz, bî ɖ sîdz
V ɖ dīp rivrz, n ɖ lonli strīmz,
Ẃrvr nećr léd: mor lîc a man
Flayñ fṛm smʈñ ɖt h dredz, ɖn wn
Hu sòt ɖ ʈñ h luvd. Fr nećr ɖen
(Ɖ cōrsr pleźrz v mî bôiś dez
N ɖer glad animlmuvmnts ol gn bî)
T m wz ol in ol.—I canot pent
Ẃt ɖen I wz. Ɖ sǎndñ caṭract
Hōntd m lîc a paśn: ɖ tōl roc,
Ɖ mǎntn, n ɖ dīp n glūmi wŭd,
Ɖer culrz n ɖer formz, wr ɖen t m
An aṗtît; a fīlñ n a luv,
Ɖt hd no nīd v a rmotr ćarm,
Bî ʈt s’plaid, nt eni inṭrest
Unboroud fṛm ɖ î.—Ɖt tîm z past,
N ol its ecñ jôz r nǎ no mor,
N ol its dizi rapćrz. Nt fr ɖs
Fent I, nr mōrn nr mrmr; uɖr gifts
Hv foloud; fr sć los, I wd b’liv,
Abundnt recmpns. Fr I hv lrnt
T lc on nećr, nt az in ɖ aur
V ʈtlis yʈ; bt hírñ ofntîmz
Ɖ stl sad ḿzic v hymaṇti,
Nr harś nr greitñ, ɖo v ampl pǎr
T ćesn n sbdy.—N I hv flt
A prezns ɖt dstrbz m wɖ ɖ jô
V eḷvetd ʈts; a sns sblîm
V smʈñ far mor dīpli inṭfyzd,
Huz dwelñ z ɖ lît v setñ súnz,
N ɖ rnd ośn n ɖ livñ er,
N ɖ blu scî, n in ɖ mînd v man:
A mośn n a spirit, ɖt impelz
Ol ʈncñ ʈñz, ol objicts v ol ʈt,
N rolz ʈru ol ʈñz. Ɖrfr am I stl
A luvr v ɖ medoz n ɖ wŭdz
N mǎntnz; n v ol ɖt w bhold
Fṛm ɖs grīn rʈ; v ol ɖ mîti wrld
V î, n ir,—bʈ ẃt ɖe haf criet,
N ẃt psiv; wel plizd t rec̣gnîz
In nećr n ɖ lanḡj v ɖ sns
Ɖ ancr v mî pyrist ʈts, ɖ nrs,
Ɖ gîd, ɖ gardịn v mî hart, n soul
V ol mî moṛl biyñ.

Nr pćans,
F I wr nt ɖus tòt, śd I ɖ mor
Sufr mî jīńl spirits t dce:
Fr ɖǎ art wɖ m hir upn ɖ bancs
V ɖs fer rivr; ɖǎ mî dirist Frend,
Mî dir, dir Frend; n in ɖî vôs I cać
Ɖ lanḡj v mî formr hart, n rīd
Mî formr pleźrz in ɖ śūtñ lîts
V ɖî wîld îz. Ǒ! yt a litl ẃl
Me I bhold in ɖi ẃt I wz wns,
Mî dir, dir Sistr! n ɖs prer I mc,
Nwñ ɖt Nećr nvr dd btre
Ɖ hart ɖt luvd hr; ’tiz hr priṿlij,
Ʈru ol ɖ yirz v ɖs ǎr lîf, t līd
Fṛm jô t jô: fr ś cn so inform
Ɖ mînd ɖt z wɖn s, so impres
Wɖ qaytnis n byti, n so fīd
Wɖ lofti ʈts, ɖt nɖr īvl tuñz,
Raś jujmnts, nr ɖ snirz v slfiś men,
Nr grītñz ẃr no cîndnis z, nr ol
Ɖ driri inṭcors v dêli lîf,
Śl e’r privel agnst s, or dstrb
Ǎr ćirfl feʈ, ɖt ol ẃć w bhold
Z fl v blesñz. Ɖrfr let ɖ mūn
Śîn on ɖi in ɖî soliṭri wōc;
N let ɖ misti mǎntnwindz b fri
T blo agnst ɖi: n, in aftr yirz,
Ẃn ɖz wîld xṭsiz śl b mtyrd
Intu a sobr pleźr; ẃn ɖî mînd
Śl b a manśn fr ol luvli formz,
Ɖî meṃri b az a dwelñples
Fr ol swīt sǎndz n harṃniz; ǒ! ɖen,
F soḷtyd, or fir, or pen, or grīf,
Śd b ɖî porśn, wɖ ẃt hīlñ ʈts
V tndr jô wilt ɖǎ rmembr m,
N ɖz mî xorteśnz! Nr, pćans—
F I śd b ẃr I no mor cn hír
Ɖî vôs, nr cać fṛm ɖî wîld îz ɖz glīmz
V past xistns—wilt ɖǎ ɖen fget
Ɖt on ɖ bancs v ɖs dlîtfl strīm
W std tgɖr; n ɖt I, so loñ
A wrśpr v Nećr, hiɖr cem
Unwirid in ɖt srvis: rɖr se
Wɖ wormr luv—ǒ! wɖ far dīpr zīl
V hǒlịr luv. Nr wilt ɖǎ ɖen fget,
Ɖt aftr mni wonḍrñz, mni yirz
V absns, ɖz stīp wŭdz n lofti clifs,
N ɖs grīn pastṛl lanscep, wr t m
Mor dir, bʈ fr ɖmslvz n fr ɖî sec!

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: KUBLA KHAN, by Samuel Taylor Coleridge

CŪBLA CĀN

Or, a viźn in a drīm. A Fragmnt.

In Xaṇdu dd Cūbla Cān
A stetli pleźrdom dcri:
Ẃr Álf, ɖ secrid rivr, ran
Ʈru cavnz meźrlis t man
Dǎn t a súnlis sì.
So twîs fîv mîlz v frtîl grǎnd
Wɖ wōlz n tǎrz wr grdld rnd;
N ɖr wr gardnz brît wɖ sinẏs rilz,
Ẃr blosmd mni an insens-bẹrñ tri;
N hir wr forists enćnt az ɖ hilz,
Infoldñ súni spots v grīṇri.

Bt ǒ! ɖt dīp r’mantic cazm ẃć slantd
Dǎn ɖ grīn hil aʈwort a sīdrn cuvr!
A savij ples! az holi n inćantd
Az e’r bnʈ a wenñ mūn wz hōntd
Bî wmn weilñ fr hr dīmnluvr!
N fṛm ɖs cazm, wɖ sīslis trmôl siɖñ,
Az f ɖs rʈ in fast ʈic pants wr briɖñ,
A mîti fǎntn momntli wz forst:
Amd huz swift haf-inṭmitd brst
Hyj fragmnts vōltd lîc rībǎndñ hêl,
Or ćafi gren bnʈ ɖ ʈreśr’z flêl:
N mid ɖz dansñ rocs at wns n evr
It fluñ p momntli ɖ secrid rivr.
Fîv mîlz mianḍrñ wɖ a mezi mośn
Ʈru wŭd n dêl ɖ secrid rivr ran,
Ɖen rīćt ɖ cavnz meźrlis t man,
N sanc in tymult t a lîflis ośn;
N ’mid ɖs tymult Cūbla hŕd fṛm far
Ansestṛl vôsz prof̣sayñ wor!
Ɖ śado v ɖ dom v pleźr
Flotd midwe on ɖ wevz;
Ẃr wz hŕd ɖ mngld meźr
Fṛm ɖ fǎntn n ɖ cevz.
It wz a miṛcl v rer dvîs,
A súni pleźrdom wɖ cevz v îs!

A damzl wɖ a dulsimr
In a viźn wns I sw:
It wz an Aḅsińn meid
N on hr dulsimr ś pleid,
Sññ v Mǎnt Abora.
Cd I rvîv wɖn m
Hr simf̣ni n soñ,
T sć a dīp dlît ’twŭd win m,
Ɖt wɖ ḿzic lǎd n loñ,
I wd bild ɖt dom in er,
Ɖt súni dom! ɖoz cevz v îs!
N ol hu hŕd śd si ɖm ɖr,
N ol śd crî, Bwer! Bwer!
Hiz flaśñ îz, hiz flotñ her!
Wīv a srcl rnd him ʈrîs,
N clos yr îz wɖ holi dred
Fr h on hunidȳ haʈ féd,
N drunc ɖ milc v Paṛdîs.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: I TRAVELLED AMONG UNKNOWN MEN, by William Wordsworth

I TRAVLD AMÑ UŅOUN MEN

I travld amñ uņoun men,
In landz bynd ɖ sì;
Nr, Ñgḷnd! dd I nǒ tl ɖen
Ẃt luv I bòr t ɖi.

’tiz past, ɖt meḷnc̣li drīm!
Nr wl I qit ɖî śor
A secnd tîm; fr stl I sīm
T luv ɖi mor n mor.

Amñ ɖî mǎntnz dd I fīl
Ɖ jô v mî dzîr;
N ś I ćeriśt trnd hr ẃīl
Bsd an Ñgliś fîr.

Ɖî mornñz śoud, ɖî nîts cnsild,
Ɖ bǎrz ẃr Lūsi pleid;
N ɖîn tù z ɖ last grīn fīld
Ɖt Lūsi’z îz sveid.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: GOD’S GRANDEUR, by Gerard Manley Hopkins

GOD’Z GRANJR

Ɖ wrld z ćarjd wɖ ɖ granjr v God.
It wl flem ǎt, lîc śînñ fṛm śc fôl;
It gaɖrz t a gretnis, lîc ɖ ūz v ôl
Cruśt. Ẃ d men ɖen nǎ nt réc hiz ród?
Jeṇreśnz hv trod, hv trod, hv trod;
N ol z sird wɖ tred; blird, smird wɖ tôl;
N werz man’z smuj n śerz man’z smel: ɖ sôl
Z bér nǎ, nr cn ft fīl, biyñ śod.

N fr ol ɖs, nećr z nvr spent;
Ɖr livz ɖ dirist freśnis dīp dǎn ʈñz;
N ɖo ɖ last lîts of ɖ blac Wst wnt
Ǒ, mornñ, at ɖ brǎn brinc īstẉd, sprñz —
Bcz ɖ Holi Gost ovr ɖ bnt
Wrld brūdz wɖ worm brest n wɖ ā! brît wñz.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: IF THOU MUST LOVE ME, by Elizabeth Barrett Browning

IF ƉǍ MST LUV MI?

F ɖǎ mst luv m, let it b fr nòt
Xpt fr luv’z sec onli. D nt se
“I luv hr fr hr smîl … hr lc … hr we
V spīcñ jntli, … fr a tric v ʈt
Ɖt fōlz in wel wɖ mîn, n srtīz bròt
A sns v pleznt īz on sć a de”—
Fr ɖz ʈñz in ɖmslvz, B’luvid, me
B ćenjd, or ćenj fr ɖi,—n luv, so ròt,
Me b unròt so. Nɖr luv m fr
Ɖîn ǒn dir piti’z wîpñ mî ćīcs drî,—
A crīćr mt fget t wīp, hu bòr
Ɖî cumf̣t loñ, n lūz ɖî luv ɖr-bî!
Bt luv m fr luv’z sec, ɖt eṿmor
Ɖǎ mêst luv on, ʈru luv’z itrṇti.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: HOW DO I LOVE THEE? by Elizabeth Barrett Browning

HǍ DU I LUV ƉI?

Hǎ d I luv ɖi? Let m cǎnt ɖ wez.

I luv ɖi t ɖ depʈ n bredʈ n hît

Mî soul cn rīć, ẃn fīlñ ǎt v sît

Fr ɖ endz v biyñ n îdiyl gres.

I luv ɖi t ɖ levl v evri de’z

Most qayt nīd, bî sún n candļît.

I luv ɖi frīli, az men strîv fr rît;

I luv ɖi pyrli, az ɖe trn fṛm prêz.

I luv ɖi wɖ ɖ paśn pt t ys

In mî old grīfs, n wɖ mî ćîldhd’z feʈ.

I luv ɖi wɖ a luv I sīmd t lūz

Wɖ mî lost sents. I luv ɖi wɖ ɖ breʈ,

Smîlz, tirz, v ol mî lîf; n, f God ćūz,

I śl bt luv ɖi betr aftr deʈ.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: ODE ON MELANCHOLY, by John Keats


ǑD ON MEḶNC̣LI

No, no, g nt t Līʈi, nɖr twist

Wlf’s-ben, tît-rūtd, fr its pôzṇs wîn;

Nr sufr ɖî pel fōrhed t b cist

Bî nîtśêd, rūbi grep v Proṣpîn;

Mc nt yr roẓri v ȳbériz,

Nr let ɖ bītl, nr ɖ deʈmoʈ b

Yr mōrnfl Sîci, nr ɖ dǎni ǎl

A partnr in yr soro’z misṭriz;

Fr śêd t śêd wl cm tù drǎẓli,

N drǎn ɖ wecfl anḡś v ɖ soul.

 

Bt ẃn ɖ meḷnc̣li fit śl fōl

Sudn fṛm hevn lîc a wīpñ clǎd,

Ɖt fostrz ɖ drūp-hedd flǎrz ol,

N hîdz ɖ grīn hil in an Epril śrǎd;

Ɖen glut ɖî soro on a mornñrǒz,

Or on ɖ renbo v ɖ sōlt sandwev,

Or on ɖ wlʈ v globid piyniz;

Or f ɖî mistris sm rić angr śoz,

Imprizn hr soft hand, n let hr rev,

N fīd dīp, dīp upn hr pirlis îz.

 

Ś dwelz wɖ Byti—Byti ɖt mst dî;

N Jô, huz hand z evr at hiz lips

Bidñ ady; n ecñ Pleźr nî,

Trnñ t pôzn ẃl ɖ bìmǎʈ sips:

Ai, in ɖ vri templ v Dlît

Veild Meḷnc̣li hz hr sovṛn śrîn,

Ɖo sìn v nn sev him huz strenẏs tuñ

Cn brst Jô’z grep agnst hiz palit fîn;

Hiz soul śalt test ɖ sadnis v hr mît,

N b amñ hr clǎdi trofiz huñ.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: ODE ON A GRECIAN URN, by John Keats

ǑD ON A GRÌŚN ŔN

Ɖǎ stl unraviśt brîd v qaytnis,

Ɖǎ fostrćîld v sîḷns n slo tîm,

Silvn historịn, hu cnst ɖus xpres

A flǎri têl mor swītli ɖn ǎr rîm:

Ẃt līf-frinjd lejnd hōnts abt ɖî śep

V deytiz or mortlz, or v bʈ,

In Tempi or ɖ dêlz v Arc̣di?

Ẃt men or godz r ɖz? Ẃt meidnz loʈ?

Ẃt mad psyt? Ẃt strugl t iscep?

Ẃt pîps n timbṛlz? Ẃt wîld xṭsi?

Hŕd meḷdiz r swīt, bt ɖoz unhŕd

R swītr; ɖrfr, yi soft pîps, ple on;

Nt t ɖ snśụl ir, bt, mor indird,

Pîp t ɖ spirit ditiz v no ton:

Fer yʈ, bnʈ ɖ triz, ɖǎ cnst nt līv

Ɖî soñ, nr evr cn ɖoz triz b bér;

Bold Luvr, nvr, nvr cnst ɖǎ cis,

Ɖo winñ nir ɖ gol yt, d nt grīv;

Ś canot fed, ɖo ɖǎ hast nt ɖî blis,

Fr evr wlt ɖǎ luv, n ś b fer!

Ā, hapi, hapi bauz! ɖt canot śed

Yr līvz, nr evr bid ɖ Sprñ ady;

N, hapi meḷdist, unwirid,

Fr evr pîpñ soñz fr evr ny;

Mor hapi luv! mor hapi, hapi luv!

Fr evr worm n stl t b injoid,

Fr evr pantñ, n fr evr yuñ;

Ol briɖñ hymn paśn far abv,

Ɖt līvz a hart hî-soṛfl n cloid,

A brnñ fōrhed, n a parćñ tuñ.

Hu r ɖz cmñ t ɖ sacṛfîs?

T ẃt grīn ōltr, O mstirịs prīst,

Līd’st ɖǎ ɖt hefr lowñ at ɖ scîz,

N ol hr silcn flancs wɖ garḷndz drest?

Ẃt litl tǎn bî rivr or sìśor,

Or mǎntn-bilt wɖ pīsfl siṭdél,

Z emtid v ɖs foc, ɖs pays morn?

N, litl tǎn, ɖî strīts fr eṿmor

Wl sîḷnt b; n nt a soul t tel

Ẃ ɖǎ art dezḷt, cn e’r rtrn.

O Atic śep! Fer attyd! wɖ brìd

V marbl men n meidnz ovŗòt,

Wɖ foristbranćz n ɖ trodn wīd;

Ɖǎ, sîḷnt form, dst tīz s ǎt v ʈt

Az duʈ itrṇti: Cold Pastṛl!

Ẃn old ej śl ɖs jeṇreśn west,

Ɖǎ śalt rmen, in mdst v uɖr wo

Ɖn ǎrz, a frend t man, t hūm ɖǎ se’st,

“Byti z truʈ, truʈ byti,—ɖt z ol

Yi nǒ on rʈ, n ol yi nīd t nǒ.”

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: ODE TO A NIGHTINGALE, by John Keats


ǑD TU A NÎTNGEL

Mî hart ecs, n a drǎzi numnis penz

Mî sns, az ɖo v hemlóc I hd drunc,

Or emtid sm dul opịt t ɖ drenz

Wn minit past, n Līʈiẉdz hd sunc:

’tiz nt ʈru envi v ɖî hapi lot,

Bt biyñ tù hapi in ɖîn hapinis,—

Ɖt ɖǎ, lît-wñid Drîad v ɖ triz

In sm mlodịs plot

V bīćn grīn, n śadoz numbrlis,

Sñist v sumr in fl-ʈrotd īz.

 

O, fr a dráft v vintij! ɖt haʈ bn

Cūld a loñ ej in ɖ dīp-delvd rʈ,

Testñ v Flora n ɖ cuntri grīn,

Dans, n Provõsal soñ, n súnbrnt mrʈ!

O fr a bīcr fl v ɖ worm Sǎʈ,

Fl v ɖ tru, ɖ bluśfl Hiṗcrīn,

Wɖ bīdd bublz wncñ at ɖ brim,

N prpl-stenid mǎʈ;

Ɖt I mt drinc, n līv ɖ wrld unsìn,

N wɖ ɖi fed awe intu ɖ forist dim:

 

Fed far awe, dzolv, n qt fget

Ẃt ɖǎ amñ ɖ līvz hast nvr noun,

Ɖ wirinis, ɖ fīvr, n ɖ fret

Hir, ẃr men sit n hír ć uɖr gron;

Ẃr pōlzi śecs a fy, sad, last gre herz,

Ẃr yʈ groz pel, n spectr-ʈin, n dîz;

Ẃr bt t ʈnc z t b fl v soro

N ledn-aid dsperz,

Ẃr Byti canot cīp hr lustṛs îz,

Or ny Luv pîn at ɖm bynd tmoro.

 

Awe! awe! fr I wl flî t ɖi,

Nt ćarịtd bî Bac̣s n hiz pardz,

Bt on ɖ vylis wñz v Powzi,

Ɖo ɖ dul bren pplexz n rtardz:

Olrdi wɖ ɖi! tndr z ɖ nît,

N hapli ɖ Qīn Mūn z on hr ʈron,

Clustrd arnd bî ol hr stari Feiz;

Bt hir ɖr z no lît,

Sev ẃt fṛm hevn z wɖ ɖ brizz bloun

Ʈru vrdyṛs glūmz n wîndñ mosi wez.

 

I canot si ẃt flǎrz r at mî fīt,

Nr ẃt soft insens hañz upn ɖ bauz,

Bt, in imbāmid darcnis, ges ć swīt

Ẃr-wɖ ɖ sīzṇbl munʈ indǎz

Ɖ gras, ɖ ʈicit, n ɖ frūțrī wîld;

Ẃît hwʈorn, n ɖ pastṛl egḷntîn;

Fast-fedñ vaylits cuvrd p in līvz;

N mid-Me’z eldist ćîld,

Ɖ cmñ muscrôz, fl v dȳi wîn,

Ɖ mrmṛs hōnt v flîz on sumr-īvz.

 

Darclñ I lisn; n, fr mni a tîm

I hv bn haf in luv wɖ īzfl Deʈ,

Cōld him soft nemz in mni a ḿzid rîm,

T tec intu ɖ er mî qayt breʈ;

Nǎ mor ɖn evr sīmz it rić t dî,

T sīs upn ɖ midnît wɖ no pen,

Ẃl ɖǎ art porñ fʈ ɖî soul abrōd

In sć an xṭsi!

Stl wdst ɖǎ sñ, n I hv irz in ven—

T ɖî hî reqịm bcm a sod.

 

Ɖǎ wst nt born fr deʈ, imortl Brd!

No hungri jeṇreśnz tréd ɖi dǎn;

Ɖ vôs I hír ɖs pasñ nît wz hŕd

In enćnt dez bî emprr n clǎn:

Phps ɖ slf-sem soñ ɖt faund a paʈ

Ʈru ɖ sad hart v Ruʈ, ẃn, sic fr hom,

Ś std in tirz amd ɖ ełn corn;

Ɖ sem ɖt ofțîmz haʈ

Ćarmd majic cesmnts, oṗnñ on ɖ fom

V periḷs sìz, in feyri landz f’lorn.

 

F’lorn! ɖ vri wrd z lîc a bel

T tol m bac fṛm ɖi t mî sol slf!

Ady! ɖ fansi canot ćīt so wel

Az ś z femd t d, dsivñ elf.

Ady! ady! ɖî plentiv anʈm fedz

Past ɖ nir medoz, ovr ɖ stil strīm,

P ɖ hilsîd; n nǎ ’tiz berid dīp

In ɖ nxt valigledz:

Wz it a viźn, or a wecñ drīm?

Fled z ɖt ḿzic:—D I wec or slīp?

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: TO AUTUMN, by John Keats


TU ŌTM

Sīzn v mists n melo frūtflnis,

Clos bŭzm-frend v ɖ mtyrñ sún;

Cnspîrñ wɖ him hǎ t lod n bles

Wɖ frūt ɖ vînz ɖt rnd ɖ ʈać-īvz run;

T bnd wɖ aplz ɖ móst cotijtriz,

N fil ol frūt wɖ rîpnis t ɖ cor;

T swel ɖ gurd, n plump ɖ hezl-ślz

Wɖ a swīt crṇl; t set budñ mor,

N stl mor, lêtr flǎrz fr ɖ bìz,

Untl ɖe ʈnc worm dez wl nvr sīs,

Fr sumr hz ’rbrimd ɖer clami sélz.

Hu haʈ nt sìn ɖi oft amd ɖî stor?

Smtmz huevr sīcs abrōd me fînd

Ɖi sitñ cerlis on a graṇri-flor,

Ɖî her soft-liftd bî ɖ winowñ wind;

Or on a haf-rīpt furo sǎnd aslip,

Drǎzd wɖ ɖ fym v popiz, ẃl ɖî hc

Sperz ɖ nxt sweɖ n ol its twînid flǎrz:

N smtmz lîc a glīnr ɖǎ dst cīp

Stedi ɖî lêdn hed acrs a brŭc;

Or bî a cîdrpres, wɖ peśnt lc,

Ɖǎ woćist ɖ last ūzñz aurz bî aurz.

Ẃr r ɖ soñz v sprñ? Ai, ẃr r ɖe?

Ʈnc nt v ɖm, ɖǎ hast ɖî ḿzic tù,—

Ẃl bàrd clǎdz blūm ɖ soft-dayñ de,

N tuć ɖ stublplenz wɖ rozi hy;

Ɖen in a weilfl qîr ɖ smōl nats mōrn

Amñ ɖ rivr-saloz, bòrn aloft

Or sncñ az ɖ lît wind livz or dîz;

N fl-groun lamz lǎd blīt fṛm hili bōrn;

Hejcricits sñ; n nǎ wɖ trebl soft

Ɖ red-brest ẃislz fṛm a gardncroft;

N gaɖ̇rñ swoloz twitr in ɖ scîz.

CLASICS IN ÑSPEL

ABOUT POETS: JACKIE KAY