Category Archives: Poetry

Clasics in Ñspel: Not mine own fears, nor the prophetic soul – William Shakespeare’s Sonnet 107

Sonit 107: Nt mîn ǒn firz, nr ɖ pṛfetic soul

WIŁM ŚECSPIR

Nt mîn ǒn firz, nr ɖ pṛfetic soul
V ɖ wîd wrld drīmñ on ʈñz t cm,
Cn yt ɖ līs v mî tru luv cntrol,
S’pozd az forfit t a confînd dūm.
Ɖ mortl mūn hʈ hr iclips indyrd,
N ɖ sad ōgrz moc ɖer ǒn prisej;
Insrtntiz nǎ crǎn ɖmslvz aśurd,
N pīs pṛclemz olivz v endlis ej.
Nǎ wɖ ɖ drops

v ɖs most bāmi tîm,

Mî luv lcs freś,

n Deʈ t m sbscrîbz,

Sins, spît v him,

I’l liv in ɖs pur rîm,

Ẃl h insults ’r dul n spīćlis trîbz:
N ɖǎ in ɖs ślt fînd ɖî mońmnt,
Ẃn tîṛnts’ crests n tūmz v bras

r spent.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: When in the chronicle of wasted time – William Shakespeare’s Sonnet 106

Sonit 106: Ẃn in ɖ cronicl v westd tîm

WIŁM ŚECSPIR

Ẃn in ɖ cronicl v westd tîm
I si dscripśnz v ɖ fẹrist wîts,
N byti mcñ bytifl old rîm,
In prêz v lediz ded n luvli naits,
Ɖen, in ɖ blezn v swīt byti’z bst,
V hand, v ft, v lip, v î, v brǎ,
I si ɖer antīc pén wd hv xprest
Īvn sć a byti az y mastr nǎ.
So ol ɖer prezz r bt prof̣siz
V ɖs ǎr tîm, ol y prīfiġrñ;
N fr ɖe lct bt wɖ dvînñ îz,
Ɖe hd nt scil inuf yr wrʈ t sñ:
Fr w, ẃć nǎ bhold ɖz preznt dez,
Hv îz t wundr, bt lac tuñz t prêz.

• • •

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: Let not my love be called idolatry – William Shakespeare’s Sonnet 105

Sonit 105: Let nt mî luv b cōld aidoḷtri

WIŁM ŚECSPIR

Let nt mî luv b cōld aidoḷtri,
Nr mî b’luvid az an aidl śo,
Sins ol alîc mî soñz n prezz b
T wn, v wn, stl sć, n evr so.
Cînd z mî luv tde, tmoro cînd,
Stl constnt in a wundṛs x’ḷns;
Ɖrfr mî vrs t constnsi cnfînd,
Wn ʈñ xpresñ, līvz ǎt difṛns.
Fer, cînd, n tru, z ol mî arğmnt,
Fer, cînd, n tru,

vẹriyñ t uɖr wrdz;

N in ɖs ćenj z mî invnśn spent,
Ʈri ʈīmz in wn,

ẃć wundṛs scop afordz.

Fer, cînd, n tru, hv ofn livd alon,
Ẃć ʈri tl nǎ, nvr cept sīt in wn.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

About Poets: LINTON KWESI JOHNSON

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: To me, fair friend, you never can be old – William Shakespeare’s Sonnet 104

Sonit 104: T m, fer frend, y nvr cn b old

WIŁM ŚECSPIR

T m, fer frend, y nvr cn b old,
Fr az y wr ẃn frst yr î I aid,
Sć sīmz yr byti stl. Ʈri wintrz cold,
Hv fṛm ɖ forists śc ʈri sumrz’ prîd,
Ʈri bytịs sprñz t yelo ōtm trnd,
In proses v ɖ sīznz hv I sìn,
Ʈri Epril prfymz

in ʈri hot Jūnz brnd,

Sins frst I sw y freś, ẃć yt r grīn.
Ā! yt dʈ byti lîc a dîlhand,
Stìl fṛm hiz figr, n no pes psivd;
So yr swīt hy,

ẃć mīʈncs stl dʈ stand,

Hʈ mośn, n mîn î me b dsivd:
Fr fir v ẃć, hír ɖs ɖǎ ej unbred:
E’r y wr born wz byti’z sumr ded.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Frank Poems: WHO DO I THINK I AM?

English and Irish flags

I’ve no hesitation
in claiming filiation
to the English and Irish nations
but after a lifetime’s peregrination
through

abbreviation, abdication, aberration, abjuration, ablation, abnegation, abomination, abrogation, acceleration, accentuation, acceptation, acclamation, acclimatisation, accommodation, accreditation, accumulation, accusation, acidification, activation, actualisation, actuation, adaptation, adjudication, adjuration, administration, admiration, adoration, adulation, adulteration, adumbration, aeration, affectation, affiliation, affirmation, afforestation, agglomeration, aggravation, aggregation, agitation, alienation, allegation, alleviation, alliteration, allocation, alteration, altercation, alternation, amalgamation, amelioration, amortisation, amplification, amputation, animation, annexation, annihilation, annotation, annunciation, anticipation, appellation, application, appreciation, approbation, appropriation, approximation, arbitration, argumentation, articulation, asphyxiation, aspiration, assassination, asseveration, assignation, assimilation, association, atomisation, attenuation, attestation, augmentation, authentication, authorisation, automation, aviation, avocation, economisation, edification, education, ejaculation, elaboration, elation, electrification, elevation, elicitation, elimination, elongation, elucidation, emaciation, emanation, emancipation, emasculation, embarkation, embrocation, emendation, emigration, emulation, encapsulation, encrustation, enervation, enumeration, enunciation, equalisation, equation, equilibration, equivocation, eradication, eructation, escalation, estimation, evacuation, evaluation, evangelisation, evaporation, evisceration, evocation, exacerbation, exaggeration, exaltation, examination, exasperation, excavation, excitation, exclamation, excommunication, excoriation, excruciation, exculpation, execration, exemplification, exfoliation, exhalation, exhilaration, exhortation, exhumation, exoneration, expectation, expectoration, experimentation, expiation, expiration, explanation, explication, exploitation, exploration, exportation, expostulation, expropriation, expurgation, extenuation, extermination, extirpation, extrapolation, extravasation, extrication, exultation, idealisation, identification, idolisation, illumination, illustration, imagination, imitation, immigration, immobilisation, immolation, immunisation, impersonation, implantation, implementation, implication, importation, imprecation, impregnation, improvisation, imputation, inauguration, incantation, incapacitation, incarceration, incarnation, incineration, inclination, inconsideration, incorporation, incrementation, incrimination, incrustation, incubation, inculcation, inculpation, indemnification, indentation, indetermination, indexation, indication, indignation, indiscrimination, individualisation, individuation, indoctrination, industrialisation, inebriation, infatuation, infestation, infiltration, inflammation, inflation, information, inhalation, initialisation, initiation, innervation, innovation, inoculation, insemination, insinuation, inspiration, installation, instantiation, instigation, instillation, institutionalisation, instrumentation, insubordination, insulation, integration, intensification, intercalation, intercommunication, intermediation, internalisation, internationalisation, interpellation, interpenetration, interpolation, interpretation, interrelation, interrogation, intimation, intimidation, intonation, intoxication, inundation, invagination, invalidation, investigation, invigoration, invitation, invocation, ionisation, irradiation, irrigation, irritation, isolation, italicisation, iteration, obfuscation, objurgation, oblation, obligation, obliteration, obscuration, observation, occultation, occupation, operation, optimisation, oration, orchestration, ordination, organisation, orientation, origination, ornamentation, oscillation, ossification, ostentation, outstation, ovation, overallocation, overestimation, overpopulation, oversimplification, ovulation, oxidation, oxidisation, oxygenation, uglification, ulceration, ululation, underestimation, underpopulation, underrepresentation, undulation, unification, unionisation, unsophistication, urbanisation, urination, usurpation and utilisation,

there’s no negation
of a third filiation:
to the Romantic nation.

Pax and amoration.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: Alack! what poverty my Muse brings forth – William Shakespeare’s Sonnet 103

Sonit 103: Alac! ẃt poṿti mî Ḿz brñz fʈ

WIŁM ŚECSPIR

Alac! ẃt poṿti mî Ḿz brñz fʈ,
Ɖt hvñ sć a scop t śo hr prîd,
Ɖ arğmnt ol bér z v mor wrʈ
Ɖn ẃn it hʈ mî add prêz bsd!
Ǒ! blem m nt,

f I no mor cn rait!

Lc in yr glas, n ɖr apirz a fes
Ɖt oṿgz mî blunt invnśn qt,
Dulñ mî lînz, n dwñ m dsgres.
Wr it nt sinfl ɖen, strîvñ t mnd,
T mar ɖ subjict ɖt bfr wz wel?
Fr t no uɖr pas mî vrsz tnd
Ɖn v yr gresz n yr gifts t tel;
N mor, mć mor,

ɖn in mî vrs cn sit,

Yr ǒn glas śoz y ẃn y lc in it.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

About Poets: DALJIT NAGRA

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: My love is strengthened, though more weak in seeming – William Shakespeare’s Sonnet 102

Sonit 102: Mî luv z streñʈnd, ɖo mor wìc in sīmñ

WIŁM ŚECSPIR

Mî luv z streñʈnd,

ɖo mor wìc in sīmñ;

I luv nt les, ɖo les ɖ śo apir;
Ɖt luv z mrćndîzd, huz rić istimñ,
Ɖ ǒnr’z tuñ dʈ publiś evrẃr.
Ǎr luv wz ny, n ɖen bt in ɖ sprñ,
Ẃn I wz wónt t grīt it wɖ mî lez;
Az Fiḷmél in sumr’z frunt dʈ sñ,
N stops hr pîp in groʈ v rîpr dez:
Nt ɖt ɖ sumr z les pleznt nǎ
Ɖn ẃn hr mōrnfl hímz

dd huś ɖ nît,

Bt ɖt wîld ḿzic brɖnz evri bau,
N swīts groun comn

lūz ɖer dir dlît.

Ɖrfr lîc hr, I smtm hold mî tuñ:
Bcz I wd nt dul y wɖ mî soñ.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: O truant Muse what shall be thy amends – William Shakespeare’s Sonnet 101

Sonit 101: Ǒ truwnt Ḿz ẃt śl b ɖî amndz

WIŁM ŚECSPIR

?

Ǒ truwnt Ḿz ẃt śl b ɖî amndz
Fr ɖî nglect v truʈ in byti dáid?
Bʈ truʈ n byti on mî luv dpndz;
So dst ɖǎ tù, n ɖr-in digṇfaid.
Mc ansr Ḿz: wilt ɖǎ nt hapli se,
‘Truʈ nīdz no culr,

wɖ hiz culr fixt;

Byti no pensl, byti’z truʈ t le;
Bt bst z bst, f nvr inṭmixt’?
Bcz h nīdz no prêz,

wilt ɖǎ b dum?

Xkz nt sîḷns so, fr’t lîz in ɖi
T mc him mć ǎtliv a gíldd tūm
N t b prezd v ejz yt t b.
Ɖen d ɖî ofis, Ḿz; I tīć ɖi hǎ
T mc him sīm, loñ hns,

az h śoz nǎ.

!

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: Where art thou Muse that thou forget’st so long – William Shakespeare’s Sonnet 100

Sonit 100: Ẃr art ɖǎ Ḿz ɖt ɖǎ fgetst so loñ

WIŁM ŚECSPIR

?

Ẃr art ɖǎ Ḿz ɖt ɖǎ fgetst so loñ,
T spīc v ɖt ẃć gvz ɖi ol ɖî mît?
Spendst ɖǎ ɖî fyri

on sm wrʈlis soñ,

Darc̣nñ ɖî pǎr

t lend bes subjicts lît?

Rtrn fgetfl Ḿz, n stret rdim,
In jntl numbrz tîm so îdli spent;
Sñ t ɖ ir ɖt dʈ ɖî lez istim
N gvz ɖî pén bʈ scil n arğmnt.
Rîz, resti Ḿz,

mî luv’z swīt fes srve,

F Tîm hv eni rincl grevn ɖr;
F eni, b a satîr t dce,
N mc Tîm’z spôlz dspîzid evrẃr.
Gv mî luv fem

fastr ɖn Tîm wests lîf,

So ɖǎ privntst hiz sîɖ n crŭcid nîf.

!

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925