Category Archives: Poems from Uncle Arthur

Powmz fṛm Uncl Arʈr: RUBBISH SONG

RUBIŚSOÑ

(wɖ apoḷjiz t Pōl MCartni, Rngo Star n ɖ Siti v Covntri Rubiś n Rsîclñ Dpartmnt)

Cōṛs: Ū, ā, rubiś

Ẃ d’nt w ʈro it in ɖ rod?
Ẃ d’nt w ʈro it in ɖ rod?
Ẃ d’nt w ʈro it in ɖ rod?
Ẃ d’nt w ʈro it in ɖ rod?
Nwn wl b woćñ s,
Ẃ d’nt w ʈro it in ɖ rod?

(x3)

Plus it’s slîtli īzịr ɖn ptñ it in ɖ bin.INDEX OF POETSMEDIA LINKS

Powmz fṛm Uncl Arʈr: THE PRESIDENT SAYS…

Ɖ PREZIDNT SZ…

Ɖ Prezidnt sz
D’nt wuri focs
Ɖ vîṛs ʈñ’z
Jst a Deṃcrat hox

Ɖ Prezidnt sz
Nwn ń
Ɖ wornñ I wz gvn
Wd trn ǎt tru

Wɖ jst fiftīn ded
I dcler tde
W’r a big s’xes
In ɖ YSA

Ɖ Prezidnt sz
I’m ɖ xprt hu
Ń ol alñ
It’s onli flu

Ignor fec nyz
Mî rît-hand fan
Litl Mic Pns
Hz it ol in hand

A gret rzult
Jst ʈǎzndz ded
Tîmz ʈǎzndz mor
Ɖ Prezidnt sd

Ɖ Prezidnt sz
Ẃt śd smaś it
Z blīć-injx́n
Jst biyñ sarcastic

Ɖ Prezidnt sz
It’l g awe
Jst lîc a miṛcl
Wn de

Ɖ Prezidnt sz
Wev rstrix́nz gdbî
In ɖ land v ɖ fri
Ya’l fri t dî

Bt h w’nt se sori
Cz hiz onli wuri
Z ɖ infx́n infctñ
Hiz re-ilex́nINDEX OF POETSMEDIA LINKS

Powmz fṛm Uncl Arʈr: THREE-POEM PIECE

ƮRI-POWM PÌS

Punćlîn

Flots lîc a buṭflî,
stñz lîc a bì.
F it d’nt noc y ǎt
it e’nt powtri.

Secnd Impreśnz

F Jīzs wr
t cm bac nǎ
t Rʈ fṛm Paṛdîs
wd hiz frst wrdz b
Hê Wǎ
or jst b Jīzs Crîst?

PS

Dd y nǒ
sm powts hu
rout vrs on Rʈ
stl d?

F nt
ɖs wn’z fr y.INDEX OF POETSMEDIA LINKS

Powmz fṛm Uncl Arʈr: NEW SONNET

NY SONIT

Ny hart, ny fes, ny her, ny yʈ, ny y

Ny start, ny lît, ny mūn, ny dōn, ny de

Ny sns, ny sǎnd, ny smel, ny test, ny vy

Ny ćans, ny vim, ny vrv, ny wrd, ny we

Ny blac, ny red, ny blu, ny grīn, ny gre

Ny hat, ny śuz, ny rñ, ny dres, ny hr

Ny nem, ny prîz, ny stîl, ny frendz, ny fem

Ny gem, ny bc, ny film, ny soñ, ny star

Ny luv, ny hom, ny dog, ny cat, ny car

Ny gluvz, ny tî, ny cot, ny hed, ny him

Ny scrt, ny bra, ny scarf etseṭra.

So ẃn ɖ sún śînz brît on evrʈñ

It’s īzi t fget, in Arc̣di,

Wɖ him n hr n y ɖr’z olso… m.INDEX OF POETSMEDIA LINKS

Powmz fṛm Uncl Arʈr: CLOSE SHAVE

CLOS ŚEV

Nirli nict mslf śeving

az ofn I d

ẃn ɖ sop z so soft

n ɖ scî z so blu

Olmst slipt ptñ on mî soc

ẃć hapnz qt a bit

ẃn ɖ flor z so flîti

ɖ scî so blu

ɖ sop so soft

n mî hart gz hóp scip flip

Cd’v ćoct upn mî ti

ẃć z nt so rer at ol

f ɖ tīlīvz līv tù lêt

hóp scip flip

flor so flîti

sop so soft

scî so blu

n I fri-fōl ʈru ɖ hōl

Nirli wz run ovr

by Numbr 63

bcz ɖ bus wz rūbi-red

fri-fél ʈru hōl

līvz left tù lêt

hart hóp scip flip

flor so flîti

sop so soft

scî so blu

n I’m fīlñ nt qt m

Olmst disingejd yr get –

I d it qt a lot

ẃn yr getposts stand so prǎd

nt qt m wz rūbi-red

ʈru ɖ hōl līvz left tù lêt

scip flip so flîti

sop soft scî blu

n it’s olmst nǎ ocloc

Stumbld on yr dorstep –

mć īzịr ɖn y’d ʈnc

ẃn ɖ ston sz Welcm Hom

nǎ ocloc prǎd nt m rūbi

hōl ti hóp flip

fri soft blu scî

n ɖ pevmnt’s prpl-pnc

Nirli fél intu yr armz

ẃć z vri īzi tù

bcz yr îz r dîmnd-brît

ɖ pevmnt’s pnc ɖ ston sd Hom

it’s haf-past nǎ yr getposts prǎd

nt fīlñ m bus 63

fél ʈru ɖ hōl līvz left tù lêt

wnt hóp scip flip so flîti flor

fri soft blu scî

fri soft blu scî

n I’m so in luv wɖ yINDEX OF POETSMEDIA LINKS

Powmz fṛm Uncl Arʈr: IF

IF

 

F I hd feʈ

ɖt a powm v mîn

at ɖ rît tîm

n in ɖ rît ples

cd spred luv n pīs,

mc fwa-gra hisṭri fr gīs,

tec fṛm ɖ rić n gv t ɖ pur,

fix a brocn bacdor,

mc siṿlîześn mor sivl,

stop tōcrz tōcñ drivl,

reẓrect ɖ ded,

mnd ɖ gardnśed,

sev ɖ ẃelz,

gt m a cotij in ɖ Yorcśr Dêlz,

injndr hop n ćaṛti,

gv trnspaṛnsi mor claṛti,

bwić n bgîl

or at līst mc y smîl,

cunjr smʈñ ǎt v nʈñ,

cīp ɖ foxz fri fṛm huntñ,

solv ɖ ic̣nomic crîsis,

iliṃnet Îsis,

dump Trump,

xit Brexit,

untwist m n unbitr,

imprizn lǎts hu drop ɖer litr,

pt an end t grīd,

mc Worbrec Rzrvz win ɖ ftbōl līg,

hlp ɖ Marśnz gt bî on Marz,

florịnoṗlîz ɖt emti vāz,

hīl ɖ sic n mc pen sīs,

gv caḅjz incris,

stop ɖ wor,

wrc ǎt ẃt on rʈ lîf’s fr,

sumn ɖ sblîm,

mc ɖ busz run on tîm

or

cd mc y a man, mî bô,

I mt rait mor.

INDEX OF POETSMEDIA LINKS

Powmz fṛm Uncl Arʈr: JUST DESSERTS

JUST DZRTS

Ɖ stori wz nicrbocr glori

untl mî î

fél on apl pî, onli t trn

t ɖ ruf n tumbl

v rūbarb crumbl, ɖ bîlatṛl wit

v bnana split, a scrumśs plet

v caṛt cec, ou peut-etre savourer

une crème brûlée, or phps a plunj

intu trīcl spunj, n ǒ! fr a bytifl

slîs v frūt trîfl, or a ćili wōltsdrīm

v Viena îscrīm, n ẃt a sinfl bt gd ʈñ

sticitofi pdñ! or ʈncñ it ovr

ẃ nt sm pvlova, or lemn mrañ

t gv lîf a tang? bt mć az I traid

I jst cd’nt dsîd. N so it wz lcñ

ol rɖr rum baba, untl trnñ t y

I sudnli ń: ɖ dzrt I dzrvd

wz yr tiṛmisu.

INDEX OF POETSMEDIA LINKS

Powmz fṛm Uncl Arʈr: RHYMING ROBOT

RÎMÑROBÓT

I am a robót.

A robótman I am.

I run on ti n powtri

N a slîs v bred n jam.

Ti n powtri

N a slîs v bred n jam

Z ẃt mcs a rîmñ robót

Đ robótman I am.

Plīz gv m bred n jam

Sm ti n powtri

Fr wɖt sć ʈñz a robót

Z mir mśīṇri.

wɖt sć ʈñz a robót

sć ʈñz a robót

ʈñz a robót

a robót

robót

robót

robót

robót

robót

robót

robót

INDEX OF POETSMEDIA LINKS

Powmz fṛm Uncl Arʈr: LIFE SENTENCE

LÎF-SNTNS

 

(wɖ ybiqiṭs apoḷjiz)

Lîf’s t b livd

so liv fr tde

or carpe diem

f yr Latin’z oce

n d’nt lūz ɖ wil t liv

or se lîf e’nt wrʈ livñ

bcz y onli liv wns

n lîf’s tù śort

az w’r hir tde

gn tmoro

indd fṛm credl t grev

e’nt ɖt loñ a ste

lîf z a caḅre old ćum

ɖ bst ʈñz in lîf r fri

livñ z īzi wɖ îz clozd

n lîf’s nt abt hǎ mni breʈs y tec

bt ɖ momnts ɖt tec yr breʈ awe

so liv n let liv

īt drinc n b meri

fr tmoro

cn lc aftr itslf

n enwe

ǎr litl lîf z rǎndd wɖ a slīp

n lîf ẃt z it bt a drīm

wć z nt t se lîf c’nt b cruwl

lîf z hard

n nʈñ z srtn bt deʈ n taxz

so lc lîvli

h cem t sev ɖ livñ nt ɖ ded

liv az if evri de wz yr last

d’nt fret abt spelñ or gramr

n srtnli nt sintax

it’s nt a matr v lîf or deʈ

it’s mor importnt ɖn ɖt

rmembr God raits stret on crŭcid lîvz

n liv lîf t ɖ fl stop

INDEX OF POETSMEDIA LINKS