Category Archives: Sonnets

Clasics in Ñspel: O! call not me to justify the wrong – William Shakespeare’s Sonnet 139

Sonit 139: Ǒ! cōl nt m t jusṭfî ɖ roñ

WIŁM ŚECSPIR

Ǒ! cōl nt m t jusṭfî ɖ roñ
Ɖt ɖî uncîndnis lez upn mî hart;
Wūnd m nt wɖ ɖîn î, bt wɖ ɖî tuñ:
Yz pǎr wɖ pǎr, n sle m nt bî art,
Tel m ɖǎ luvst elsẃr; bt in mî sît,
Dir hart, fōrber t glans ɖîn î asd:
Ẃt nīdst ɖǎ wūnd wɖ cunñ,

ẃn ɖî mît

Z mor ɖn mî o’prest dfns cn bîd?
Let m xkz ɖi: ā! mî luv wel nz
Hr priti lcs hv bn mîn eṇmiz;
N ɖrfr fṛm mî fes ś trnz mî foz,
Ɖt ɖe elsẃr mt dart ɖer inɉriz:
Yt d nt so; bt sins I am nir slein,
Cil m ǎtrît wɖ lcs, n rid mî pen.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: When my love swears that she is made of truth – William Shakespeare’s Sonnet 138

Sonit 138: Ẃn mî luv swerz ɖt ś z md v truʈ

WIŁM ŚECSPIR

Ẃn mî luv swerz ɖt ś z md v truʈ,
I d b’liv hr ɖo I nǒ ś laiz,
Ɖt ś mt ʈnc m sm untytrd yʈ,
Unlrnid in ɖ wrld’z fōls sutltiz.
Ɖus venli ʈncñ ɖt ś ʈncs m yuñ,
Olɖo ś nz mî dez r past ɖ bst,
Simpli I credit hr fōls-spīcñ tuñ:
On bʈ sîdz ɖus z simpl truʈ s’prest:
Bt ẃr-fr sz ś nt ś z unjust?
N ẃr-fr se nt I ɖt I am old?
Ǒ! luv’z bst habit z in sīmñ trust,
N ej in luv, luvz nt t hv yirz tld:
Ɖrfr I lai wɖ hr, n ś wɖ m,
N in ǎr fōlts bî laiz w flatrd b.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: If thy soul check thee that I come so near – William Shakespeare’s Sonnet 136

Sonit 136: F ɖî soul ćec ɖi ɖt I cm so nir

WIŁM ŚECSPIR

F ɖî soul ćec ɖi ɖt I cm so nir,
Swer t ɖî blînd soul ɖt I wz ɖî Wil,
N wil, ɖî soul nz, z admitd ɖr;
Ɖus far fr luv, mî luvsūt, swīt, flfil.
Wil, wl flfil ɖ treźr v ɖî luv,
Ai, fil it fl wɖ wilz, n mî wil wn.
In ʈñz v gret rsit wɖ īz w pruv
Amñ a numbr wn z recnd nn:
Ɖen in ɖ numbr let m pas untld,
Ɖo in ɖî stor’z acǎnt I wn mst b;
Fr nʈñ hold m, so it plīz ɖi hold
Ɖt nʈñ m, a smʈñ swīt t ɖi:
Mc bt mî nem ɖî luv, n luv ɖt stl,
N ɖen ɖǎ luvst m

fr mî nem z ‘Wil.’

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Whoever hath her wish, thou hast thy Will – William Shakespeare’s Sonnet 135

Sonit 135: Huevr hʈ hr wś, ɖǎ hst ɖî Wil

WIŁM ŚECSPIR

Huevr hʈ hr wś, ɖǎ hst ɖî Wil,
N Wil t būt, n Wil in oṿplus;
Mor ɖn inuf am I ɖt vxt ɖi stl,
T ɖî swīt wil mcñ adiśn ɖus.
Wlt ɖǎ, huz wil z larj n speśs,
Nt wns vǎćsef t hîd mî wil in ɖîn?
Śl wil in uɖrz sīm rît greśs,
N in mî wil no fer axptns śîn?
Ɖ sì, ol wōtr, yt rsivz ren stl,
N in abundns adiʈ t hiz stor;
So ɖǎ, biyñ rić in Wil, ad t ɖî Wil
Wn wil v mîn,

t mc ɖî larj wil mor.

Let no uncînd, no fer bsićrz cil;
Ʈnc ol bt wn, n m in ɖt wn Wil.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: So now I have confessed that he is thine – William Shakespeare’s Sonnet 134

Sonit 134: So nǎ I hv cnfest ɖt h z ɖîn

WIŁM ŚECSPIR

So nǎ I hv cnfest ɖt h z ɖîn,
N I mslf am morgijd t ɖî wil,
Mslf I’l forfit, so ɖt uɖr mîn
Ɖǎ wlt rstor t b mî cumf̣t stl:
Bt ɖǎ wlt nt, nr h wl nt b fri,
Fr ɖǎ art cuvṭs, n h z cînd;
H lrnt bt śṛtilîc t rait fr m,
Undr ɖt bond

ɖt him az fast dʈ bînd.

Ɖ statyt v ɖî byti ɖǎ wlt tec,
Ɖǎ yźrr, ɖt ptst fʈ ol t ys,
N su a frend cem détr fr mî sec;
So him I lūz ʈru mî uncînd abys.
Him hv I lost; ɖǎ hst bʈ him n m:
H pez ɖ hol, n yt am I nt fri.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Thine eyes I love, and they, as pitying me – William Shakespeare’s Sonnet 132

Sonit 132: Ɖîn îz I luv, n ɖe, az pitiyñ m

WIŁM ŚECSPIR

•   

Ɖîn îz I luv, n ɖe, az pitiyñ m,
Nwñ ɖî hart tormnts m wɖ dsden,
Hv pt on blac n luvñ mōrnrz b,
Lcñ wɖ priti ruʈ upn mî pen.
N trūli nt ɖ mornñsún v hevn
Betr bcmz ɖ gre ćīcs v ɖ īst,
Nr ɖt fl star ɖt uśrz in ɖ īvn,
Dʈ haf ɖt glori t ɖ sobr wst,
Az ɖoz tū mōrnñ îz bcm ɖî fes:
Ǒ! let it ɖen az wel bsim ɖî hart
T mōrn fr m

sins mōrnñ dʈ ɖi gres,

N sūt ɖî piti lîc in evri part.
Ɖen wl I swer byti hrslf z blac,
N ol ɖe fǎl ɖt ɖî cmplex́n lac.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Thou art as tyrannous, so as thou art – William Shakespeare’s Sonnet 131

Sonit 131: Ɖǎ art az tiṛṇs, so az ɖǎ art

WIŁM ŚECSPIR

Ɖǎ art az tiṛṇs, so az ɖǎ art,
Az ɖoz huz bytiz

prǎdli mc ɖm cruwl;

Fr wel ɖǎ nǒist t mî dir dǒtñ hart
Ɖǎ art ɖ fẹrist n most preśs juwl.
Yt, in gd feʈ, sm se ɖt ɖi bhold,
Ɖî fes hʈ nt ɖ pǎr t mc luv gron;
T se ɖe ŕ I der nt b so bold,
Olɖo I swer it t mslf alon.
N t b śr ɖt z nt fōls I swer,
A ʈǎznd gronz, bt ʈncñ on ɖî fes,
Wn on anɖr’z nec, d witnis ber
Ɖî blac z fẹrist

in mî jujmnt’s ples.

In nʈñ art ɖǎ blac sev in ɖî dīdz,
N ɖns ɖs slandr, az I ʈnc, pṛsidz.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: My mistress’ eyes are nothing like the sun – William Shakespeare’s Sonnet 130

Sonit 130: Mî mistris’ îz r nʈñ lîc ɖ sún

WIŁM ŚECSPIR

  

Mî mistris’ îz r nʈñ lîc ɖ sún;
Coṛl z far mor red, ɖn hr lips red:
F sno b ẃît, ẃ ɖen hr brests r dun;
F herz b wîrz,

blac wîrz gro on hr hed.

I hv sìn rozz daṃsct, red n ẃît,
Bt no sć rozz si I in hr ćīcs;
N in sm prfymz z ɖr mor dlît
Ɖn in ɖ breʈ ɖt fṛm mî mistris rìcs.
I luv t hír hr spīc, yt wel I nǒ
Ɖt ḿzic hʈ a far mor plizñ sǎnd:
I grant I nvr sw a godes g,
Mî mistris, ẃn ś wōcs,

trédz on ɖ grǎnd:

N yt bî hevn, I ʈnc mî luv az rer,
Az eni ś b’laid wɖ fōls cmper.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: The expense of spirit in a waste of shame – William Shakespeare’s Sonnet 129

Sonit 129: Ɖ xpns v spirit in a west v śem

WIŁM ŚECSPIR

Ɖ xpns v spirit in a west v śem
Z lust in ax́n: n tl ax́n, lust
Z prjrd, mrdṛs, bludi, fl v blem,
Savij, xtrim, rūd, cruwl, nt t trust;
Injoid no snr bt dspîzid stret;
Past rīzn huntd; n no snr hd,
Past rīzn hetd, az a swoloud beit,
On prṗs leid t mc ɖ tecr mad.
Mad in psyt n in pześn so;
Hd, hvñ, n in qst t hv xtrim;
A blis in prūf, n pruvd, a vri wo;
Bfr, a jô pṛpozd; bhnd a drīm.
Ol ɖs ɖ wrld wel nz; yt nn nz wel
T śun ɖ hevn ɖt līdz men t ɖs hel.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: How oft when thou, my music, music play’st – William Shakespeare’s Sonnet 128

Sonit 128: Hǎ oft ẃn ɖǎ, mî ḿzic, ḿzic plêist

WIŁM ŚECSPIR

Hǎ oft ẃn ɖǎ, mî ḿzic, ḿzic plêist,
Upn ɖt blesid wŭd huz mośn sǎndz
Wɖ ɖî swīt fngrz ẃn ɖǎ jntli swêist
Ɖ wîri concord ɖt mîn ir cnfǎndz,
D I envi ɖoz jacs ɖt nimbl līp,
T cis ɖ tndr inwd v ɖî hand,
Ẃlst mî pur lips ẃć śd ɖt harvist rīp,
At ɖ wŭd’z boldnis bî ɖi bluśñ stand!
T b so ticld, ɖe wd ćenj ɖer stet
N sićueśn wɖ ɖoz dansñ ćips,
’r hūm ɖî fngrz wōc wɖ jntl geit,
Mcñ ded wŭd mor blest ɖn livñ lips.
Sins sōsi jacs so hapi r in ɖs,
Gv ɖm ɖî fngrz, m ɖî lips t cis.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: In the old age black was not counted fair – William Shakespeare’s Sonnet 127

Sonit 127: In ɖ old ej blac wz nt cǎntd fer

WIŁM ŚECSPIR

In ɖ old ej blac wz nt cǎntd fer,
Or f it wr, it bòr nt byti’z nem;
Bt nǎ z blac byti’z s’xesiv ér,
N byti slandrd wɖ a basṭd śem:
Fr sins ć hand hʈ pt on Nećr’z pǎr,
Fẹrñ ɖ fǎl wɖ Art’s fōls boroud fes,
Swīt byti hʈ no nem, no holi bǎr,
Bt z pṛfend, f nt livz in dsgres.
Ɖrfr mî mistris’ îz r revn blac,
Hr îz so sūtd, n ɖe mōrnrz sīm
At sć hu, nt born fer, no byti lac,
Slanḍrñ crieśn wɖ a fōls istim:
Yt so ɖe mōrn bcmñ v ɖer wo,
Ɖt evri tuñ sz byti śd lc so.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Beshrew that heart that makes my heart to groan – William Shakespeare’s Sonnet 133

Sonit 133: Bśru ɖt hart ɖt mcs mî hart t gron

WIŁM ŚECSPIR

Bśru ɖt hart ɖt mcs mî hart t gron
Fr ɖt dīp wūnd it gvz mî frend n m!
Z’t nt inuf t torćr m alon,
Bt slev t sleṿri mî swītst frend mst b?
M fṛm mslf ɖî cruwl î hʈ tecn,
N mî nxt slf ɖǎ hardr hst ingrost:
V him, mslf, n ɖi I am fōrsecn;
A tormnt ʈrîs ʈrīfold ɖus t b crost.
Prizn mî hart in ɖî stīl bŭzm’z word,
Bt ɖen mî frend’z hart

let mî pur hart beil;

Hue’r cīps m, let mî hart b hiz gard;
Ɖǎ cnst nt ɖen yz rigr in mî jel:
N yt ɖǎ wlt; fr I, biyñ pnt in ɖi,
Pfors am ɖîn, n ol ɖt z in m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL