Category Archives: Sonnets

Clasics in Ñspel: Not mine own fears, nor the prophetic soul – William Shakespeare’s Sonnet 107

Sonit 107: Nt mîn ǒn firz, nr ɖ pṛfetic soul

WIŁM ŚECSPIR

Nt mîn ǒn firz, nr ɖ pṛfetic soul
V ɖ wîd wrld drīmñ on ʈñz t cm,
Cn yt ɖ līs v mî tru luv cntrol,
S’pozd az forfit t a confînd dūm.
Ɖ mortl mūn hʈ hr iclips indyrd,
N ɖ sad ōgrz moc ɖer ǒn prisej;
Insrtntiz nǎ crǎn ɖmslvz aśurd,
N pīs pṛclemz olivz v endlis ej.
Nǎ wɖ ɖ drops

v ɖs most bāmi tîm,

Mî luv lcs freś,

n Deʈ t m sbscrîbz,

Sins, spît v him,

I’l liv in ɖs pur rîm,

Ẃl h insults ’r dul n spīćlis trîbz:
N ɖǎ in ɖs ślt fînd ɖî mońmnt,
Ẃn tîṛnts’ crests n tūmz v bras

r spent.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: When in the chronicle of wasted time – William Shakespeare’s Sonnet 106

Sonit 106: Ẃn in ɖ cronicl v westd tîm

WIŁM ŚECSPIR

Ẃn in ɖ cronicl v westd tîm
I si dscripśnz v ɖ fẹrist wîts,
N byti mcñ bytifl old rîm,
In prêz v lediz ded n luvli naits,
Ɖen, in ɖ blezn v swīt byti’z bst,
V hand, v ft, v lip, v î, v brǎ,
I si ɖer antīc pén wd hv xprest
Īvn sć a byti az y mastr nǎ.
So ol ɖer prezz r bt prof̣siz
V ɖs ǎr tîm, ol y prīfiġrñ;
N fr ɖe lct bt wɖ dvînñ îz,
Ɖe hd nt scil inuf yr wrʈ t sñ:
Fr w, ẃć nǎ bhold ɖz preznt dez,
Hv îz t wundr, bt lac tuñz t prêz.

• • •

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: Let not my love be called idolatry – William Shakespeare’s Sonnet 105

Sonit 105: Let nt mî luv b cōld aidoḷtri

WIŁM ŚECSPIR

Let nt mî luv b cōld aidoḷtri,
Nr mî b’luvid az an aidl śo,
Sins ol alîc mî soñz n prezz b
T wn, v wn, stl sć, n evr so.
Cînd z mî luv tde, tmoro cînd,
Stl constnt in a wundṛs x’ḷns;
Ɖrfr mî vrs t constnsi cnfînd,
Wn ʈñ xpresñ, līvz ǎt difṛns.
Fer, cînd, n tru, z ol mî arğmnt,
Fer, cînd, n tru,

vẹriyñ t uɖr wrdz;

N in ɖs ćenj z mî invnśn spent,
Ʈri ʈīmz in wn,

ẃć wundṛs scop afordz.

Fer, cînd, n tru, hv ofn livd alon,
Ẃć ʈri tl nǎ, nvr cept sīt in wn.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: To me, fair friend, you never can be old – William Shakespeare’s Sonnet 104

Sonit 104: T m, fer frend, y nvr cn b old

WIŁM ŚECSPIR

T m, fer frend, y nvr cn b old,
Fr az y wr ẃn frst yr î I aid,
Sć sīmz yr byti stl. Ʈri wintrz cold,
Hv fṛm ɖ forists śc ʈri sumrz’ prîd,
Ʈri bytịs sprñz t yelo ōtm trnd,
In proses v ɖ sīznz hv I sìn,
Ʈri Epril prfymz

in ʈri hot Jūnz brnd,

Sins frst I sw y freś, ẃć yt r grīn.
Ā! yt dʈ byti lîc a dîlhand,
Stìl fṛm hiz figr, n no pes psivd;
So yr swīt hy,

ẃć mīʈncs stl dʈ stand,

Hʈ mośn, n mîn î me b dsivd:
Fr fir v ẃć, hír ɖs ɖǎ ej unbred:
E’r y wr born wz byti’z sumr ded.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: Alack! what poverty my Muse brings forth – William Shakespeare’s Sonnet 103

Sonit 103: Alac! ẃt poṿti mî Ḿz brñz fʈ

WIŁM ŚECSPIR

Alac! ẃt poṿti mî Ḿz brñz fʈ,
Ɖt hvñ sć a scop t śo hr prîd,
Ɖ arğmnt ol bér z v mor wrʈ
Ɖn ẃn it hʈ mî add prêz bsd!
Ǒ! blem m nt,

f I no mor cn rait!

Lc in yr glas, n ɖr apirz a fes
Ɖt oṿgz mî blunt invnśn qt,
Dulñ mî lînz, n dwñ m dsgres.
Wr it nt sinfl ɖen, strîvñ t mnd,
T mar ɖ subjict ɖt bfr wz wel?
Fr t no uɖr pas mî vrsz tnd
Ɖn v yr gresz n yr gifts t tel;
N mor, mć mor,

ɖn in mî vrs cn sit,

Yr ǒn glas śoz y ẃn y lc in it.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: My love is strengthened, though more weak in seeming – William Shakespeare’s Sonnet 102

Sonit 102: Mî luv z streñʈnd, ɖo mor wìc in sīmñ

WIŁM ŚECSPIR

Mî luv z streñʈnd,

ɖo mor wìc in sīmñ;

I luv nt les, ɖo les ɖ śo apir;
Ɖt luv z mrćndîzd, huz rić istimñ,
Ɖ ǒnr’z tuñ dʈ publiś evrẃr.
Ǎr luv wz ny, n ɖen bt in ɖ sprñ,
Ẃn I wz wónt t grīt it wɖ mî lez;
Az Fiḷmél in sumr’z frunt dʈ sñ,
N stops hr pîp in groʈ v rîpr dez:
Nt ɖt ɖ sumr z les pleznt nǎ
Ɖn ẃn hr mōrnfl hímz

dd huś ɖ nît,

Bt ɖt wîld ḿzic brɖnz evri bau,
N swīts groun comn

lūz ɖer dir dlît.

Ɖrfr lîc hr, I smtm hold mî tuñ:
Bcz I wd nt dul y wɖ mî soñ.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: O truant Muse what shall be thy amends – William Shakespeare’s Sonnet 101

Sonit 101: Ǒ truwnt Ḿz ẃt śl b ɖî amndz

WIŁM ŚECSPIR

?

Ǒ truwnt Ḿz ẃt śl b ɖî amndz
Fr ɖî nglect v truʈ in byti dáid?
Bʈ truʈ n byti on mî luv dpndz;
So dst ɖǎ tù, n ɖr-in digṇfaid.
Mc ansr Ḿz: wilt ɖǎ nt hapli se,
‘Truʈ nīdz no culr,

wɖ hiz culr fixt;

Byti no pensl, byti’z truʈ t le;
Bt bst z bst, f nvr inṭmixt’?
Bcz h nīdz no prêz,

wilt ɖǎ b dum?

Xkz nt sîḷns so, fr’t lîz in ɖi
T mc him mć ǎtliv a gíldd tūm
N t b prezd v ejz yt t b.
Ɖen d ɖî ofis, Ḿz; I tīć ɖi hǎ
T mc him sīm, loñ hns,

az h śoz nǎ.

!

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: Where art thou Muse that thou forget’st so long – William Shakespeare’s Sonnet 100

Sonit 100: Ẃr art ɖǎ Ḿz ɖt ɖǎ fgetst so loñ

WIŁM ŚECSPIR

?

Ẃr art ɖǎ Ḿz ɖt ɖǎ fgetst so loñ,
T spīc v ɖt ẃć gvz ɖi ol ɖî mît?
Spendst ɖǎ ɖî fyri

on sm wrʈlis soñ,

Darc̣nñ ɖî pǎr

t lend bes subjicts lît?

Rtrn fgetfl Ḿz, n stret rdim,
In jntl numbrz tîm so îdli spent;
Sñ t ɖ ir ɖt dʈ ɖî lez istim
N gvz ɖî pén bʈ scil n arğmnt.
Rîz, resti Ḿz,

mî luv’z swīt fes srve,

F Tîm hv eni rincl grevn ɖr;
F eni, b a satîr t dce,
N mc Tîm’z spôlz dspîzid evrẃr.
Gv mî luv fem

fastr ɖn Tîm wests lîf,

So ɖǎ privntst hiz sîɖ n crŭcid nîf.

!

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: The forward violet thus did I chide – William Shakespeare’s Sonnet 99

Sonit 99: Ɖ fwd vayḷt ɖus dd I ćîd

WIŁM ŚECSPIR

Ɖ fwd vayḷt ɖus dd I ćîd:
Swīt ʈīf, ẃns ddst ɖǎ stìl

ɖî swīt ɖt smelz,

F nt fṛm mî luv’z breʈ?

Ɖ prpl prîd

Ẃć on ɖî soft ćīc

fr cmplex́n dwelz

In mî luv’z veinz

ɖǎ hst tù grosli dáid.

Ɖ lili I cndemnid fr ɖî hand,
N budz v marjṛm hd stoḷn ɖî her;
Ɖ rozz firf̣li on ʈornz dd stand,
Wn bluśñ śem, anɖr ẃît dsper;
A ʈrd, nr red nr ẃît, hd stoḷn v bʈ,
N t hiz roḅri hd anxt ɖî breʈ;
Bt, fr hiz ʈeft, in prîd v ol hiz groʈ
A vnjfl cancr īt him p t deʈ.
Mor flǎrz I notd, yt I nn cd si,
Bt swīt, or culr it hd stoln fṛm ɖi.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: From you have I been absent in the spring – William Shakespeare’s Sonnet 98

Sonit 98: Fṛm y hv I bn absnt in ɖ sprñ

WIŁM ŚECSPIR

Fṛm y hv I bn absnt in ɖ sprñ,
Ẃn prǎd paid Epril,

drest in ol hiz trim,

Hʈ pt a spirit v yʈ in evrʈñ,
Ɖt hevi Satn laft n lept wɖ him.
Yt nr ɖ lez v brdz,

nr ɖ swīt smel

V difṛnt flǎrz in ǒdr n in hy,
Cd mc m eni sumr’z stori tel,
Or fṛm ɖer prǎd lap

pluc ɖm ẃr ɖe grù:

Nr dd I wundr at ɖ lili’z ẃît,
Nr prêz ɖ dīp vmiłn in ɖ rôz;
Ɖe wr bt swīt, bt figrz v dlît,
Drwn aftr y, y patn v ol ɖoz.
Yt sīmd it wintr stl, n y awe,
Az wɖ yr śado I wɖ ɖz dd ple.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: How like a winter hath my absence been – William Shakespeare’s Sonnet 97

Sonit 97: Hǎ lîc a wintr hʈ mî absns bn

WIŁM ŚECSPIR

Hǎ lîc a wintr hʈ mî absns bn
Fṛm ɖi, ɖ pleźr v ɖ flītñ yir!
Ẃt frizñz hv I flt, ẃt darc dez sìn!
Ẃt old Dsmbr’z bérnis evrẃr!
N yt ɖs tîm rmuvd wz sumr’z tîm;
Ɖ tìmñ ōtm, big wɖ rić incris,
Bẹrñ ɖ wontn brdn v ɖ prîm,
Lîc widoud wūmz

aftr ɖer lordz’ dsis:

Yt ɖs abundnt iśu sīmd t m
Bt hop v orfnz, n unfaɖrd frūt;
Fr sumr n hiz pleźrz wêt on ɖi,
N, ɖǎ awe, ɖ vri brdz r ḿt:
Or, f ɖe sñ, ’tiz wɖ so dul a ćir,
Ɖt līvz lc pel, dredñ ɖ wintr’z nir.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: Some say thy fault is youth, some wantonness – William Shakespeare’s Sonnet 96

Sonit 96: Sm se ɖî fōlt z yʈ, sm wontņis

WIŁM ŚECSPIR

Sm se ɖî fōlt z yʈ, sm wontņis;
Sm se ɖî gres z yʈ n jntl sport;
Bʈ gres n fōlts r luvd v mor n les:
Ɖǎ mcst fōlts gresz ɖt t ɖi rzort.
Az on ɖ fngr v a ʈronid qīn
Ɖ besist juwl wl b wel istimd,
So r ɖoz errz ɖt in ɖi r sìn
T truɖz trnzletd,

n fr tru ʈñz dīmd.

Hǎ mni lamz mt ɖ strn wlf btre,
F lîc a lam h cd hiz lcs trnzlet!
Hǎ mni gezrz mtst ɖǎ līd awe,
F ɖǎ wdst yz ɖ streñʈ v ol ɖî stet!
Bt d nt so, I luv ɖi in sć sort,
Az ɖǎ biyñ mîn,

mîn z ɖî gd rport.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925