Category Archives: Sonnets

In Ñspel: That time of year thou mayst in me behold – William Shakespeare’s Sonnet 73

Sonit 73: Ɖt tîm v yir ɖǎ mêist in m bhold

WIŁM ŚECSPIR

Ɖt tîm v yir ɖǎ mêist in m bhold
Ẃn yelo līvz, or nn, or fy, d hañ
Upn ɖoz bauz ẃć śec agnst ɖ cold,
Bér ruind qîrz, ẃr lêt ɖ swīt brdz sañ.
In m ɖǎ siist ɖ twîlît v sć de
Az aftr súnset fediʈ in ɖ wst;
Ẃć bî n bî blac nît duʈ tec awe,
Deʈ’s secnd slf, ɖt sìlz p ol in rest.
In m ɖǎ siist ɖ glowñ v sć fîr,
Ɖt on ɖ aśz v hiz yʈ duʈ lî,
Az ɖ deʈbed, ẃr-on it mst xpîr,
Cnsymd wɖ ɖt ẃć it wz nuriśt bî.
Ɖs ɖǎ psivst, ẃć mcs ɖî luv mor stroñ,
T luv ɖt wel, ẃć ɖǎ mst līv e’r loñ.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: BELOVED, MY BELOVED, by Elizabeth Barrett Browning

ILIẒBƮ BAṚT BRǍNÑ

SONITS FṚM Ɖ PORĆGĪZ, 20

B’luvid, mî B’luvid, ẃn I ʈnc
Ɖt ɖǎ w’st in ɖ wrld a yir ago,
Ẃt tîm I sat alon hir in ɖ sno
N sw no ftprint, hŕd ɖ sîḷns snc
No momnt at ɖî vôs, bt, linc bî linc,
Wnt cǎntñ ol mî ćenz az f ɖt so
Ɖe nvr cd fōl of at eni blo
Struc bî ɖî poṣbl hand, –

ẃ, ɖus I drinc

V lîf’s gret cup v wundr! Wundrfl,
Nvr t fīl ɖi ʈril ɖ de or nît
Wɖ prsnl act or spīć, – nr evr cul
Sm presịns v ɖi wɖ ɖ blosmz ẃît
Ɖǎ sōist growñ! Eʈiists r az dul,
Hu canot ges God’z prezns ǎt v sît.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: Sin of self-love possesseth all mine eye – William Shakespeare’s Sonnet 62

Sonit 62: Sin v slfluv pzesiʈ ol mîn î

WIŁM ŚECSPIR

Sin v slfluv pzesiʈ ol mîn î
N ol mî soul, n ol mî evri part;
N fr ɖs sin ɖr z no reṃdi,
It z so grǎndd inwd in mî hart.
Mīʈncs no fes so greśs z az mîn,
No śep so tru, no truʈ v sć acǎnt;
N fr mslf mîn ǒn wrʈ d dfîn,
Az I ol uɖr in ol wrʈs s’mǎnt.
Bt ẃn mî glas śoz m mslf indd
Bītd n ćopt wɖ tand antiqti,
Mîn ǒn slfluv qt contrri I rīd;
Slf so slfluvñ wr iniqti.
’tiz ɖi, mslf, ɖt fr mslf I prêz,
Pentñ mî ej wɖ byti v ɖî dez.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: If the dull substance of my flesh were thought – William Shakespeare’s Sonnet 44

Sonit 44: F ɖ dul substns v mî fleś wr ʈt

WIŁM ŚECSPIR

F ɖ dul substns v mî fleś wr ʈt,
Injurịs distns śd nt stop mî we;
Fr ɖen dspt v spes I wd b bròt,
Fṛm limits far rmot, ẃr ɖǎ dst ste.
No matr ɖen olɖo mî ft dd stand
Upn ɖ farɖist rʈ rmuvd fṛm ɖi;
Fr nimbl ʈt cn jump bʈ sì n land
Az sn az ʈnc ɖ ples ẃr h wd b.
Bt ā! ʈt cilz m ɖt I am nt ʈt,
T līp larj leñʈs v mîlz ẃn ɖǎ art gn,
Bt ɖt, so mć v rʈ n wōtr ròt,
I mst atnd tîm’z leźr wɖ mî mon,
Rsivñ nòt bî elimnts so slo
Bt hevi tirz, bajz v îɖr’z wo.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: Say that thou didst forsake me for some fault – William Shakespeare’s Sonnet 89

Sonit 89: Se ɖt ɖǎ ddst fsec m fr sm fōlt

WIŁM ŚECSPIR

Se ɖt ɖǎ ddst fsec m fr sm fōlt,
N I wl coment upn ɖt ofns:
Spīc v mî lemnis, n I stret wl hōlt,
Agnst ɖî rīznz mcñ no dfns.
Ɖǎ cnst nt, luv, dsgres m haf so il,
T set a form upn dzîrd ćenj,
Az I’l mslf dsgres; nwñ ɖî wil,
I wl aqentns strangl, n lc strenj;
B absnt fṛm ɖî wōcs; n in mî tuñ
Ɖî swīt b’luvid nem no mor śl dwel,
Lest I, tù mć pṛfen, śd d it roñ,
N hapli v ǎr old aqentns tel.
Fr ɖi, agnst mslf I’l vǎ dbet,
Fr I mst ner luv him hūm ɖǎ dst het.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: Alack! what poverty my Muse brings forth – William Shakespeare’s Sonnet 103

Sonit 103: Alac! ẃt poṿti mî Ḿz brñz fʈ

WIŁM ŚECSPIR

Alac! ẃt poṿti mî Ḿz brñz fʈ,
Ɖt hvñ sć a scop t śo hr prîd,
Ɖ arğmnt ol bér z v mor wrʈ
Ɖn ẃn it haʈ mî add prêz bsd!
O! blem m nt, f I no mor cn rait!
Lc in yr glas, n ɖr apirz a fes
Ɖt oṿgz mî blunt invnśn qt,
Dulñ mî lînz, n dwñ m dsgres.
Wr it nt sinfl ɖen, strîvñ t mnd,
T mar ɖ subjict ɖt bfr wz wel?
Fr t no uɖr pas mî vrsz tnd
Ɖn v yr gresz n yr gifts t tel;
N mor, mć mor, ɖn in mî vrs cn sit,
Yr ǒn glas śoz y ẃn y lc in it.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: In the old age black was not counted fair – William Shakespeare’s Sonnet 127

Sonit 127: In ɖ old ej blac wz nt cǎntd fer

WIŁM ŚECSPIR

In ɖ old ej blac wz nt cǎntd fer,
Or f it wr, it bòr nt byti’z nem;
Bt nǎ z blac byti’z s’xesiv ér,
N byti slandrd wɖ a basṭd śem:
Fr sins ć hand haʈ pt on Nećr’z pǎr,
Fẹrñ ɖ fǎl wɖ Art’s fōls boroud fes,
Swīt byti haʈ no nem, no holi bǎr,
Bt z pṛfend, f nt livz in dsgres.
Ɖrfr mî mistris’ îz r revn blac,
Hr îz so sūtd, n ɖe mōrnrz sīm
At sć hu, nt born fer, no byti lac,
Slanḍrñ crieśn wɖ a fōls istim:
Yt so ɖe mōrn bcmñ v ɖer wo,
Ɖt evri tuñ sz byti śd lc so.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: SILVER, by Walter de la Mare

Wōltr d’ la Mer

SILVR

Sloli, sîḷntli, nǎ ɖ mūn
Wōcs ɖ nît in hr silvr shūn;
Ɖs we, n ɖt, ś pirz, n siz
Silvr frūt upn silvr triz;
Wn bî wn ɖ cesmnts cać
Hr bīmz bnʈ ɖ silṿri ʈać;
Cǎćt in hiz cenl, lîc a log,
With pwz v silvr slīps ɖ dog;
Fṛm ɖer śadǒi cǒt ɖ wît brests pīp
V duvz in a silvr-feɖrd slīp;
A harvistmǎs gz scamṗrñ bî,
Wɖ silvr clwz n a silvr î;
N muvlis fiś in ɖ wōtr glīm,
Bî silvr rìdz in a silvr strīm.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: MY POET, THOU CANST TOUCH, by Elizabeth Barrett Browning

ILIẒBƮ BAṚT BRǍNÑ

SONITS FṚM Ɖ PORĆGĪZ, 17

Mî powt, ɖǎ cnst tuć on ol ɖ nots
God set btwn Hiz Aftr n Bfr,
N strîc p n strîc of ɖ jenṛl ror
V ɖ ruśñ wrldz a meḷdi ɖt flots
In a srīn er pyrli. Antidots
V meḍcetd ḿzic, anṣrñ fr
Man-cnd’z f’lornist ysz, ɖǎ cnst por
Fṛm ɖns intu ɖer irz. God’z wil dvots
Ɖîn t sć endz, n mîn t wêt on ɖîn.
Hǎ, Dirist, wilt ɖǎ hv m fr most ys?
A hop, t sñ bî gladli? or a fîn
Sad meṃri, wɖ ɖî soñz t inṭfyz?
A śêd, in ẃć t sñ – v pām or pîn?
A grev, on ẃć t rest fṛm sññ? Ćūz.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: How can my muse want subject to invent – William Shakespeare’s Sonnet 38

Sonit 38: Hǎ cn mî ḿz wont subjict t invnt

WIŁM ŚECSPIR

Hǎ cn mî ḿz wont subjict t invnt,
Ẃl ɖǎ dst briɖ, ɖt porst intu mî vrs
Ɖîn ǒn swīt arğmnt, tù xḷnt
Fr evri vulgr pepr t rhrs?
O! gv ɖî slf ɖ ʈancs, f ōt in m
Wrɖi p’ruzl stand agnst ɖî sît;
Fr hu’z so dum ɖt canot rait t ɖi,
Ẃn ɖǎ ɖî slf dst gv invnśn lît?
B ɖǎ ɖ tnʈ Ḿz, ten tîmz mor in wrʈ
Ɖn ɖoz old nîn ẃć rîmrz inṿcet;
N h ɖt cōlz on ɖi, let him brñ fʈ
Itrnl numbrz t ǎtliv loñ det.
F mî slît ḿz d plīz ɖz krịs dez,
Ɖ pen b mîn, bt ɖîn śl b ɖ prêz.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: A woman’s face with nature’s own hand painted – William Shakespeare’s Sonnet 20

Sonit 20: A wmn’z fes wɖ nećr’z ǒn hand pentd

WIŁM ŚECSPIR

A wmn’z fes wɖ nećr’z ǒn hand pentd
Hast ɖǎ, ɖ mastr-mistris v mî paśn;
A wmn’z jntl hart, bt nt aqentd
Wɖ śiftñ ćenj az z fōls wimin’z faśn;
An î mor brît ɖn ɖerz, les fōls in rolñ,
Gíldñ ɖ objict ẃr’pn it geziʈ;
A man in hy, ol hyz in hiz cntrolñ,
Ẃć stìlz men’z îz n wimin’z soulz ameziʈ.
N fr a wmn wrt ɖǎ frst crietd,
Tl nećr az ś ròt ɖi fél a-dǒtñ,
N bî adiśn m v ɖi dfitd
Bî adñ wn ʈñ t mî prṗs nʈñ.
Bt sins ś prict ɖi ǎt fr wimin’z pleźr,
Mîn b ɖî luv n ɖî luv’z ys ɖer treźr.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

In Ñspel: YET LOVE, MERE LOVE, by Elizabeth Barrett Browning

ILIẒBƮ BAṚT BRǍNÑ

SONITS FṚM Ɖ PORĆGĪZ, 10

Yt, luv, mir luv, z bytifl indd
N wrɖi v axpteśn. Fîr z brît,
Let tmpl brn, or flax; an īql lît
Līps in ɖ flem fṛm sīdrplanc or wīd:
N luv z fîr. N ẃn I se at nīd
I luv ɖi… marc! … I luv ɖi – in ɖî sît
I stand trnsfigrd, gloṛfaid arît,
Wɖ conśns v ɖ ny rez ɖt pṛsid
Ǎt v mî fes twd ɖîn. Ɖr’z nʈñ lo
In luv, ẃn luv ɖ lǒist: mīnist crīćrz
Hu luv God, God axpts ẃl luvñ so.
N ẃt I fīl, acrs ɖ infirịr fīćrz
V ẃt I am, duʈ flaś itslf, n śo
Hǎ ɖt gret wrc v Luv inhansz Nećr’z.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL