Category Archives: Sonnets

Clasics in Ñspel: Why didst thou promise such a beauteous day – William Shakespeare’s Sonnet 34

Sonit 34: Ẃ ddst ɖǎ promis sć a bytịs de

WIŁM ŚECSPIR

Ẃ ddst ɖǎ promis sć a bytịs de,
N mc m travl fʈ wɖt mî clǒc,
T let bes clǎdz ’rtec m in mî we,
Hîdñ ɖî breṿri in ɖer rotn smoc?
’Tiz nt inuf ɖt ʈru ɖ clǎd ɖǎ brec,
T drî ɖ ren on mî storm-bìtn fes,
Fr no man wel v sć a salv cn spīc,
Ɖt hīlz ɖ wūnd, n krz nt ɖ dsgres:
Nr cn ɖî śem gv fizic t mî grīf;
Ɖo ɖǎ rpnt, yt I hv stl ɖ los:
Ɖ ofndr’z soro lendz bt wìc rlif
T him ɖt berz ɖ stroñ ofns’z cros.
Ā! bt ɖoz tirz r prl ẃć ɖî luv śedz,
N ɖe r rić n ransm ol il dīdz.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Full many a glorious morning have I seen – William Shakespeare’s Sonnet 33

Sonit 33: Fl mni a glorịs mornñ hv I sìn

WIŁM ŚECSPIR

Fl mni a glorịs mornñ hv I sìn
Flatr ɖ mǎntntops wɖ sovrin î,
Cisñ wɖ goldn fes ɖ medoz grīn,
Gíldñ pel strīmz wɖ hevnli alc̣mi;
Anon pmit ɖ besist clǎdz t rîd
Wɖ ugli rac on hiz s’lesćl fes,
N fṛm ɖ forlorn wrld hiz vizij hîd,
Stìlñ unsìn t wst wɖ ɖs dsgres:
Īvn so mî sún wn rli morn dd śîn,
Wɖ ol trîumfnt splendr on mî brǎ;
Bt ǎt, alac, h wz bt wn aur mîn,
Ɖ rījn clǎd hʈ masc’d him fṛm m nǎ.
Yt him fr ɖs mî luv no ẃit dsdeniʈ;
Súnz v ɖ wrld me sten

ẃn hevn’z sún steniʈ.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Thy bosom is endeared with all hearts – William Shakespeare’s Sonnet 31

Sonit 31: Ɖî bŭzm z indirid wɖ ol hārts

WIŁM ŚECSPIR

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ɖî bŭzm z indirid wɖ ol hārts,
Ẃć I bî lacñ hv s’pozid ded;
N ɖr rênz Luv, n ol Luv’z luvñ parts,
N ol ɖoz frendz ẃć I ʈt beriid.
Hǎ mni a holi n obsīqịs tir
Hʈ dir rlijs luv stoln fṛm mîn î,
Az inṭrest v ɖ ded, ẃć nǎ apir
Bt ʈñz rmuvd ɖt hidn in ɖi lî!
Ɖǎ art ɖ grev ẃr berid luv dʈ liv,
Huñ wɖ ɖ trofiz v mî luvrz gn,
Hu ol ɖer parts v m t ɖi dd gv,
Ɖt dy v mni nǎ z ɖîn alon:
Ɖer iṃjz I luvd, I vy in ɖi,
N ɖǎ (ol ɖe) hast ol ɖ ol v m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: When to the sessions of sweet silent thought – William Shakespeare’s Sonnet 30

Sonit 30: Ẃn t ɖ seśnz v swīt sîḷnt ʈt

WIŁM ŚECSPIR

Ẃn t ɖ seśnz v swīt sîḷnt ʈt
I sumn p rmembṛns v ʈñz past,
I sai ɖ lac v mni a ʈñ I sòt,
N wɖ old woz

ny weil mî dir tîm’z west:

Ɖen cn I drǎn an î, unyst t flo,
Fr preśs frendz hid in deʈ’s detlis nît,
N wīp afreś luv’z loñ sins cansld wo,
N mon ɖ xpns v mni a vaniśt sît:
Ɖen cn I grīv at grīvnsz fōrgon,
N heṿli fṛm wo t wo tel ’r
Ɖ sad acǎnt v fōrbimonid mon,
Ẃć I ny pe az f nt peid bfr.
Bt f ɖ ẃl I ʈnc on ɖi, dir frend,
Ol losz r rstord n soroz end.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Weary with toil, I haste me to my bed – William Shakespeare’s Sonnet 27

Sonit 27: Wiri wɖ tôl, I hest m t mî bed

WIŁM ŚECSPIR

Wiri wɖ tôl, I hest m t mî bed,
Ɖ dir rpoz fr limz wɖ travl tîrd;
Bt ɖen bginz a jrni in mî hed
T wrc mî mînd, ẃn bodi’z wrc’s xpîrd:
Fr ɖen mî ʈts – fṛm far ẃr I abîd –
Intnd a zeḷs pilgṛmij t ɖi,
N cīp mî drūpñ îlidz opn wîd,
Lcñ on darcnis ẃć ɖ blînd d si:
Sev ɖt mî soul’z imajinri sît
Priznts ɖî śado t mî sîtlis vy,
Ẃć, lîc a juwl huñ in gastli nît,
Mcs blac nît bytịs, n hr old fes ny.
Lo! ɖus, bî de mî limz, bî nît mî mînd,
Fr ɖi, n fr mslf, no qayt fînd.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: CROSSING THE MARA, by Laurie van der Hart

CROSÑ Đ MĀRA

Lōri van der Hārt

A Sǎʈ Africn powt hu livz in ɖ Ćeh Rpublic

• • • • • • •

On ɖ plenz v Īst Africa, evri yir
Smʈñ tecs ples ɖt z feṃs n rer
Wilḍbīsts en masse mc a gret mîgreśn
N ɖ jrni z fild wɖ mć tribyleśn
Fesñ denjrz n foz v mni cndz
Bt ɖe g on, wɖ wn ʈt in ɖer mîndz –
T fînd grīn pasćrz, īt n svîv
T gv brʈ t yuñ n cīp ɖm alîv

Laynz, hîīnaz n ćītaz alñ ɖ we
R perilz ɖe hv t cǒp wɖ evri de
Bt ɖ gretist ʈret n denjr
Z crosñ ɖ mîti Māra
A rivr ɖt’s brōd n swift-flowñ
Ɖ cuṛnt alon mcs it hevi-gwñ
N lrcñ bnʈ ɖ mrci wōtrz
R ɖ dedliist v ol ɖ preḍtrz

Croc̣dîlz, pôzd n redi fr wrc
Strîcñ ɖ smōl, ɖ struġlñ, ɖ wìc
Bt ɖ wilḍbīsts cntiny t srj
Tumḅlñ dǎn ɖ clifs n intu ɖ srf
Ol v ɖm drivn bî frenzi n fir
Pld fṛm in frunt n pśt fṛm ɖ rir
Traṿlñcmpańnz dis’pir left n rît
Bt slf-preẓveśn z ɖ ol-cnsymñ fît

N at ɖs dṛmatic, lîf-n-deʈ momnt
I wont t brec in wɖ mî poetic coment
Bcz ɖs z hǎ I si ǎr hymn lîf
In ɖs most denjṛs wrld fl v strîf
T ǎr left n rît ppl cīp dropñ
Bt w srj on fwd, ɖr’z no stopñ
Muɖrz n faɖrz n sistrz n bruɖrz
Cuznz n wrcmets n nebrz n uɖrz

Fōl bî ǎr sîdz, noct ǎt v lîf’s rês
Bcm victimz v biyñ in ɖ roñ ples
At ɖ roñ tîm, dy t naćṛl ctastṛfiz
Crîm, wor, sicnis, n uɖr c’laṃtiz
Bt ǎr lîvz cntiny, smhǎ w cīp swimñ
Cīpñ ǎr hedz abv wōtr, nt drǎnñ
In soro, w hv litl tîm fr ʈt or rflex́n
Abt ẃr w r gwñ or ẃ, no rūṃneśn

R w bt hrdz v bīsts drivn bî instñt?
F w liv in ɖs we, w’l sn b xtñt
Ẃt hz hapnd t ǎr hymaṇti?
Ẃ ol ɖs hart-n-mîndlis insaṇti?
It’s tîm t gt bac t besics n tec stoc
V ẃt’s importnt fr ɖ hol floc
V mancînd, d’nt jst se, “It’s nt m!”
Bcz, fr śur, wn de it wl b.

• • • • • • •

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: Mine eye hath played the painter and hath steeled – William Shakespeare’s Sonnet 24

Sonit 24: Mîn î hʈ pleid ɖ pentr n hʈ stīld

WIŁM ŚECSPIR

Mîn î hʈ pleid ɖ pentr n hʈ stīld,
Ɖî byti’z form in tebl v mî hart;
Mî bodi z ɖ frem ẃr-in ’tiz hld,
N pspctiv it z bst pentr’z art.
Fr ʈru ɖ pentr mst y si hiz scil,
T fînd ẃr yr tru imij picćrd lîz,
Ẃć in mî bŭzm’z śop z haññ stl,
Ɖt hʈ hiz windoz glezid wɖ ɖîn îz.
Nǎ si ẃt gd trnz îz fr îz hv dn:
Mîn îz hv drwn ɖî śep, n ɖîn fr m
R windoz t mî brest, ẃr-ʈru ɖ sún
Dlîts t pīp, t gêz ɖr-in on ɖi;
Yt îz ɖs cunñ wont t gres ɖer art,
Ɖe drw bt ẃt ɖe si, nǒ nt ɖ hart.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: Lord of my love, to whom in vassalage – William Shakespeare’s Sonnet 26

Sonit 26: Lord v mî luv, t hūm in vaṣlij

WIŁM ŚECSPIR

Lord v mî luv, t hūm in vaṣlij
Ɖî merit hʈ mî dyti stroñli nit,
T ɖi I snd ɖs ritn emḅsij,
T witnis dyti, nt t śo mî wit:
Dyti so gret, ẃć wit so pur az mîn
Me mc sīm bér, in wontñ wrdz t śo it,
Bt ɖt I hop sm gd cnsit v ɖîn
In ɖî soul’z ʈt, ol necid, wl bsto it:
Tl ẃtsvr star ɖt gîdz mî muvñ,
Pônts on m greśsli wɖ fer aspect,
N pts apaṛl on mî totrd luvñ,
T śo m wrɖi v ɖî swīt rspct:
Ɖen me I der t bost hǎ I d luv ɖi;
Tl ɖen, nt śo mî hed

ẃr ɖǎ mêist pruv m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Powmz fṛm Uncl Arʈr: THE PRESIDENT SAYS…

Ɖ PREZIDNT SZ…

Ɖ Prezidnt sz
D’nt wuri focs
Ɖ vîṛs ʈñ’z
Jst a Deṃcrat hox

Ɖ Prezidnt sz
Nwn ń
Ɖ wornñ I wz gvn
Wd trn ǎt tru

Wɖ jst fiftīn ded
I dcler tde
W’r a big s’xes
In ɖ YSA

Ɖ Prezidnt sz
I’m ɖ xprt hu
Ń ol alñ
It’s onli flu

Ignor fec nyz
Mî rît-hand fan
Litl Mic Pns
Hz it ol in hand

A gret rzult
Jst ʈǎzndz ded
Tîmz ʈǎzndz mor
Ɖ Prezidnt sd

Ɖ Prezidnt sz
Ẃt śd smaś it
Z blīć-injx́n
Jst biyñ sarcastic

Ɖ Prezidnt sz
It’l g awe
Jst lîc a miṛcl
Wn de

Ɖ Prezidnt sz
Wev rstrix́nz gdbî
In ɖ land v ɖ fri
Ya’l fri t dî

Bt h w’nt se sori
Cz hiz onli wuri
Z ɖ infx́n infctñ
Hiz re-ilex́nINDEX OF POETSMEDIA LINKS

Clasics in Ñspel: Let me confess that we two must be twain – William Shakespeare’s Sonnet 36

Sonit 36: Let m cnfes ɖt w tū mst b twen

WIŁM ŚECSPIR

♥ ♥

Let m cnfes ɖt w tū mst b twen,
Olɖo ǎr undivîdd luvz r wn:
So śl ɖoz blots ɖt d wɖ m rmen,
Wɖt ɖî hlp, bî m b bòrn alon.
In ǎr tū luvz ɖr z bt wn rspct,
Ɖo in ǎr lîvz a sepṛbl spît,
Ẃć ɖo it oltr nt luv’z sol ifct,
Yt dʈ it stìl swīt aurz fṛm luv’z dlît.
I me nt eṿmor acnolij ɖi,
Lest mî bweilid gilt śd d ɖi śem,
Nr ɖǎ wɖ public cîndnis onr m,
Unls ɖǎ tec ɖt onr fṛm ɖî nem:
Bt d nt so, I luv ɖi in sć sort,
Az ɖǎ biyñ mîn, mîn z ɖî gd rport.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: So is it not with me as with that Muse – William Shakespeare’s Sonnet 21

Sonit 21: So z it nt wɖ m az wɖ ɖt Ḿz

WIŁM ŚECSPIR

So z it nt wɖ m az wɖ ɖt Ḿz,
Strd bî a pentd byti t hiz vrs,
Hu hevn itslf fr orṇmnt dʈ yz
N evri fer wɖ hiz fer dʈ rhrs,
Mcñ a cuplmnt v prǎd cmper
Wɖ sún n mūn, wɖ rʈ n sì’z rić jmz,
Wɖ Epril’z frst-born flǎrz, n ol ʈñz rer,
Ɖt hevn’z er in ɖs hyj rondyr hmz.
Ǒ! let m, tru in luv, bt trūli rait,
N ɖen b’liv m, mî luv z az fer
Az eni muɖr’z ćîld, ɖo nt so brît
Az ɖoz gold candlz fixt in hevn’z er:
Let ɖm se mor ɖt lîc v hírse wel;
I wl nt prêz ɖt prṗs nt t sel.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: ON HER DEAFNESS, by Laurie van der Hart

ON HR DEFNIS

Lōri van der Hārt

A Sǎʈ Africn powt hu livz in ɖ Ćeh Rpublic

Ẃn I ʈnc v hǎ hr irz
Grù dul ovr ɖ yirz
Hǎ ɖ wrld v sǎnd grù distnt
I fīl insd m welñ p a pen
I si it ol haṗnñ agn
N I rgret ɖt I wz nt mor tolṛnt
N unḍstandñ v hr intns fṛstreśn
Az hr hírñ slipt awe –
ɖ desṗreśn
Ś mst hv flt ẃn ś cd’nt
Folo a convseśn n ś wz’nt
Ebl t b clos t uɖrz az bfr
Hǎ ɖ sîḷns v hr îṣleśn
Mst hv md hr lonli hart sor
Hǎ I wś I’d xprest
mî luv fr hr mor.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo