Category Archives: Australia

About Poets: CLIVE JAMES

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

About Artists: RON MUECK

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: NO MORE BOOMERANG, by Oodgeroo Noonuccal (Kath Walker)

NO MOR BŪṂRAÑ

Ūɉru Nūnúcl (Caʈ Wōcr)

No mor būṃrañ,
No mor spir.
Nǎ ol siṿlîzd –
Culr bar n bir.

No mor c’roḅri,
Ge dans n din.
Nǎ w got muviz
N pe t g in.

No mor śẹrñ
Ẃt ɖ huntr brñz.
Nǎ w wrc fr muni
N pe it bac fr ʈñz.

Nǎ w trac bosz
T cać a fy bob.
Nǎ w g wōc’bt
On bus t ɖ job.

Wn tîm necid
Hu nvr ń śem.
Nǎ w pt cloɖz on
T hîd ẃotṣnem.

No mor guńa,
nǎ bunġlo,
Peid bî hîrprćis
In twenti yir or so.

Le dǎn ɖ ston ax,
Tec p ɖ stīl
N wrc lîc a nigr
Fr a ẃît man’z mīl.

No mor fîrstic
Đt md ẃîts scof.
Nǎ ol ilectric
N no betr of.

Buńip h finiś,
Nǎ got instd
Ẃît-fela Buńip –
Cōl him Red.

Abstract picćr nǎ –
Ẃt ɖe cumin’ at?
Crîps! in ǎr cevz
W dd betr ɖn ɖt.

Blac huntd woḷbi,
Ẃît hunt dolr.
Ẃîtfela wićdoctr
Wer dogcolr.

No mor mesijstic –
Lūbraz n ladz
Got teḷviźn nǎ,
Mostli ads.

Le dǎn ɖ wŭṃra,
Le dǎn ɖ wodi.
Nǎ w got atmbom,
End evribdi.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

LAUREN GAULT & ALLISON GIBBS: FUGUE STATES │ CCA, Glasgow → 6 September 2015

Alison Gibbs, Our Extra-Sensory Selves, 2015
Alison Gibbs, Our Extra-Sensory Selves, 2015

GALLERY

ARTISTS
Lauren Gault, Allison Gibbs

“Vẹriyñ aproćz in film n sculpćr ɖt criet a leyrd rspons t ʈīmz v tîm n ‘ɖ xtra sensri’”

Lauren Gault, Y.O.R.B, Atelier Am Eck, Dusseldorf, 2014. Photo: Achim Kukulies
Lauren Gault, Y.O.R.B, Atelier Am Eck, Dusseldorf, 2014. Photo: Achim Kukulies

Continue reading LAUREN GAULT & ALLISON GIBBS: FUGUE STATES │ CCA, Glasgow → 6 September 2015

ELIZABETH CORKERY: PICTURES OF PIECES │ Beers, London → 25 July 2015

Hedge Theatre, 2013, etching and silkscreen on paper, five panels, 152x76cm each
Hedge Theatre, 2013, etching and silkscreen on paper, five panels, 152x76cm each

GALLERYARTIST

“Îdiyz cnsrnñ ɖ undstandñ v arcitcćṛl spês, ɖ rīpṛdyst imij, n ɖ ptnśli fròt tasc v reprizntñ ʈri dmnśnz in tu dmnśnz”


Cara Bray PEOPLE OF PRINT 29 May 2015

Continue reading ELIZABETH CORKERY: PICTURES OF PIECES │ Beers, London → 25 July 2015

OPEN 1 │ Open Eye, Liverpool → 23 August 2015

Helen Marshall & Risang Yuwono: Project Tobong, City Wall, Indonesia, 2012
Helen Marshall & Risang Yuwono: Project Tobong, City Wall, Indonesia, 2012

GALLERY

ARTISTS
Sonal Kantaria, Deborah Kelly, Billy Macrae, Helen Marshall, Louis Quail, Richard Ross

“Brññ tgɖr ftogṛfi ɖt nrets indivijl storiz n yt adresz iśuz v c̣lctv reḷvns n jnṛl public intrest”

Catherine Jones LIVERPOOL ECHO 14 May 2015

Continue reading OPEN 1 │ Open Eye, Liverpool → 23 August 2015