Category Archives: Barbados

About Poets: DOROTHEA SMARTT

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

About Poets: BENJAMIN ZEPHANIAH

About Artists: ALBERTA WHITTLE

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

About Artists: SONIA BOYCE

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Clasics in Ñspel: MONEY, by Benjamin Zephaniah

MUNI

Bnɉmin Zef̣naia

•  •  •  •  •  •  •

Muni mc a rić man fīl lîc a big man
It mc a pur man fīl lîc a hūlign
A wn peṛnt faṃli fīlz lîc a rufịn
N ɖoz hu hv it w’nt gv y enʈñ
Muni mcs yr frend bcm yr eṇmi
Y start si ʈñz vri sūṗfiṣ́li
Yr lîf z livd vri arṭfiṣ́li
Unlîc ɖoz hu liv in poṿti
Muni infcts yr īgo
Bt muni brñz y dǎn
Muni cōzz probḷmz enẃr muni z faund
Fūd z ẃt w nīd
Fūd z nesṣri
Let m gro mî fūd
N mc dem īt dem muni
Muni mcs a sñr sñ a lod v crap
Muni cips horsz runñ rǎnd ɖ trac
Muni mcs maṛjz
N muni mcs dvors
N muni mcs a stydnt ʈnc abt ɖ cors
Muni mcs cmrślz
N cmrślz mc muni
N f y d’nt hv muni
Ɖen y woć mor TV
Muni cn sev s
Bt yt w fīl dūmd
Plenti muni brnz in a ńclir muśrum
Muni ca’n mc y hapi
Muni ca’n hlp y ẃn y dî
An ɖoz hu hv it cntińli liv a lî
Ćildṛn r dayñ
Spîz r spayñ
Refyjīz r fliyñ
Poḷtiśnz r layñ
N dīlz r dn
N webz r spun
Nwn cīps ɖ ʈrd wrld on ɖ run
N ɖ bruɖr fīlz betr ɖn ɖ bruɖrz nxt dor
Cōz ɖ bruɖrz got muni
bt hiz bruɖrz got mor
Ɖ bruɖr ʈncs a bruɖr’z nt a bruɖr
cz h’z pur
Ẃn a bruɖr cilz ɖ uɖr ɖt z ic̣nomic wor
Ic̣nomic wor
Ic̣nomic wor
It me nt b ɖ īst n ɖ wst enmor
Bt ɖ norʈ n ɖ sǎʈ
Ʈrd wrld fōl ǎt
Śŭgr an ôl
Ɖt z ẃt it’s abt
Ic̣nomic wor
Ic̣nomic wor
Śots fîrd fṛm ɖ stocmarcit flor
So w wrc fr a livin
W trî an w trî
Wɖ so litl tîm fr ćilin
Lîc w’r livin a lî
Muni mcs a drīm bcm riaḷti
Muni mcs riyl lîf lîc a fanṭsi
Muni hz a habit v gwñ t ɖ hed
I hv sm fr ɖ reni de undnʈ m bed
Muniprobḷmz mc it hard t rlax
Muni mcs it dificlt t gt dǎn t ɖ facts
Muni mcs y wrśp vaṇti n lîz
Muni z a drug wɖ līgl hîz
Muni md m g ǎt an rob
Ɖen it md m g lcñ fr a job
Muni md ɖ nrs
N ɖ doctr iṃgret
Muni baiz frendz y luv t het
Muni md sleṿri sīm alrît
Muni bròt ɖ Bîbl
An ɖ Bîbl śon ɖ lît
Vicṭri t ɖ penilis
At grasrūt sorsz
W cm t maś dǎn marcitforsz
W cm t maś dǎn marcitforsz

•  •  •  •  •  •  •

bt on ɖ uɖr hand:

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo