Category Archives: USA

Clasics in Ñspel: THE ROAD NOT TAKEN, by Robert Frost

Ɖ ROD NT TECN

Roḅt Frost

Tū rodz dvrjd in a yelo wŭd,
N sori I cd nt travl bʈ
N b wn travlr, loñ I std
N lct dǎn wn az far az I cd
T ẃr it bnt in ɖ unḍgroʈ;

Ɖen tc ɖ uɖr, az jst az fer,
N hvñ phps ɖ betr clem,
Bcz it wz grasi n wontd wer;
Ɖo az fr ɖt ɖ pasñ ɖr
Hd wòrn ɖm riyli abt ɖ sem,

N bʈ ɖt mornñ īqli le
In līvz no step hd trodn blac.
Ǒ, I cept ɖ frst fr anɖr de!
Yt nwñ hǎ we līdz on t we,
I dǎtd f I śd evr cm bac.

I śl b telñ ɖs wɖ a sai
Smẃr ejz n ejz hns:
Tū rodz dvrjd in a wŭd, n I—
I tc ɖ wn les travld bî,
N ɖt hz md ol ɖ difṛns.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: BECAUSE I COULD NOT STOP FOR DEATH, by Emily Dickinson

BCZ I CD NT STOP FR DEƮ

Eṃli Dicinsn

Bcz I cd nt stop fr Deʈ –
H cîndli stopt fr m –
Ɖ Carij hld bt jst Ǎrslvz –
N Imortaḷti.

W slǒli drouv – H ń no hest
N I hd pt awe
Mî lebr n mî leźr tù,
Fr Hiz Sviḷti –

W pást ɖ Scūl, ẃr Ćildṛn strouv
At Rīses – in ɖ Rñ –
W pást ɖ Fīldz v Gezñ Gren –
W pást ɖ Setñ Sún –

Or rɖr – H pást S –
Ɖ Dȳz drù qiṿrñ n Ćil –
Fr onli Goṣmr, mî Gǎn –
Mî Tipit – onli Tyl –

W pōzd bfr a Hǎs ɖt sīmd
A Swelñ v ɖ Grǎnd –
Ɖ Rūf wz scersli viẓbl –
Ɖ Cornis – in ɖ Grǎnd –

Sins ɖen – ’tiz Snć̣riz – n yt
Fīlz śortr ɖn ɖ De
I frst s’mîzd ɖ Horsz’ Hedz
Wr twd Itrṇti –

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Clasics in Ñspel: POEM IN THE AMERICAN MANNER, by Dorothy Parker

Public Domain Review: Dorothy Parker in 1924, photographed in the backyard of her New York residence.

Doṛʈi Parcr

POWM IN Đ AMERICN MANR

I d’no y’ hîf̣lutin wrdz, bt hir’z ɖ we it sīmz
Ẃn I’m pīcin ǎt ɖ windr o’ mî litl Hǎs o’ Drīmz;
I’v bn lŭcin rǎn ɖs big ol’ wrld, az bizi az a hîv,
N I wont t’ tel y’, nebr mîn, it’s gd t’ b alîv.
I’v bn setin hir, aʈncin hard, n se, it sīmz t’ m
Ɖt ɖs big ol’ wrld z jest abt az gd az it cin b,
Wɖ its starvin litl bebiz, n its batlz, n its strîcs,
N its prof̣tirz, n hold-up men—ɖ dogón litl tîcs!
N its hungri men ɖt fòt f’ s, ɖt nbdi implôz.
N I ʈnc, “Ẃ, śucs, w’r jest a lot o’ groun-up litl bôz!”
N I setl bac, n lît mî pîp, n rīć f’ Muɖr’z hand,
N I wd’nt swop mî pīs o’ mînd f’ nuʈin in ɖ land;
F’ ɖs wrld v ǎrz, ɖt jest wz md f’ focs lîc m n y
Z a prdi gd ol’ ples t’ liv—se, nebr, e’nt it tru?

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: THE MOON AND THE YEW TREE, by Sylvia Plath

Faber

Silvia Plaʈ

Ɖ MŪN AND Ɖ ȲTRĪ

Ɖs z ɖ lît v ɖ mînd, cold n planitri
Ɖ triz v ɖ mînd r blac. Ɖ lît z blu.
Ɖ grasz unlod ɖer grīfs on mî fīt

az f I wr God

Pric̣lñ mî anclz n mrṃrñ v ɖer hymiḷti
Fymi, spiriṭs mists inhabit ɖs ples.
Seṗretd fṛm mî hǎs bî a ro v hedstonz.
I simpli canot si ẃr ɖr z t gt t.

Ɖ mūn z no dor. It z a fes in its ǒn rît,
Ẃît az a nucl n teṛbli upset.
It dragz ɖ sì aftr it lîc a darc crîm;

it z qayt

Wɖ ɖ O-gep v cmplit dsper. I liv hir.
Twîs on Súnde, ɖ belz startl ɖ scî —
Et gret tuñz afrmñ ɖ Reẓrex́n
At ɖ end, ɖe sobrli boñ ǎt ɖer nemz.

Ɖ ȳtrī pônts p, it hz a Goʈic śep.
Ɖ îz lift aftr it n fînd ɖ mūn.
Ɖ mūn z mî muɖr. Ś z nt swīt lîc Mẹri.
Hr blu garmnts unlūs smōl bats n ǎlz.
Hǎ I wd lîc t b’liv in tndrnis –
Ɖ fes v ɖ ef̣ji, jntld bî candlz,
Bndñ, on m in ptiklr, its mîld îz.
I hv fōḷn a loñ we. Clǎdz r flǎrñ
Blu n misticl ovr ɖ fes v ɖ starz
Insd ɖ ćrć, ɖ sents wl ol b blu,
Flotñ on ɖer delic̣t fīt ovr ɖ cold pyz,
Ɖer handz n fesz stif wɖ holinis.
Ɖ mūn siz nʈñ v ɖs. Ś z bòld n wîld.
N ɖ mesij v ɖ ȳtrī z blacnis –

blacnis n sîḷns.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: PHENOMENAL WOMAN, by Maya Angelou

Poetry Foundation; photo: Stephen Parker / Alamy Stock Photo.

Maia Anɉlu

FNOMINL WMN

Mni ppl wundr ẃr mî sīcrit lîz.
I’m nt kt or bilt

t sūt a faśnmodl’z sîz.

Ẃn I start t tel ɖm,
Ɖe ʈnc I’m telñ laiz.
I se,
It’s in ɖ rīć v mî armz
Ɖ span v mî hips,
Ɖ strîd v mî step,
Ɖ crl v mî lips.
I’m a wmn
Fnomiṇli.

I wōc intu a rūm
Jst az cūl az y plīz,
N t a man
Ɖ feloz stand or
Fōl dǎn on ɖer niz.
Ɖen ɖe sworm arnd m,
A hîv v hunibìz.
I se,
It’s ɖ fîr in mî îz,
Ɖ flaś v mî tīʈ,
Ɖ swñ in mî weist,
Ɖ jô in mî fīt.
I’m a wmn
Fnomiṇli.

Men ɖmslvz hv wundrd
Ẃt ɖe si in m.
Ɖe trî so mć
Bt ɖe c’nt tuć
Mî inr misṭri.
Ẃn I trî t śo ɖm
Ɖe se ɖe stl c’nt si.
I se,
It’s in ɖ arć v mî bac,
Ɖ sún v mî smîl,
Ɖ rîd v mî brests,
Ɖ gres v mî stîl.
I’m a wmn
Fnomiṇli.

Nǎ y unḍstand
Jst ẃ mî hed’z nt baud.
I d’nt śǎt or jump abt
Or hv t tōc riyl lǎd.
Ẃn y si m pasñ
It òt t mc y prǎd.
I se,
It’s in ɖ clic v mî hìlz,
Ɖ bnd v mî her,
Ɖ pāmz v mî handz,
Ɖ nīd fr mî cer,
Bcz I’m a wmn,
Fnomiṇli.
Fnominl wmn.
Ol y wimin
N m.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: FOR A’ THAT AND A’ THAT, by Robert Burns

FR O’ ƉT AND O’ ƉT

Roḅt Brnz

  

Z ɖr, fr onist poṿti,

Ɖt hñz hiz hed, an’ o’ ɖt?

Ɖ cawd slev, w pas him bî,

W dar b pir fr o’ ɖt!

Fr o’ ɖt, an’ o’ ɖt,

Ǎr tôlz obskr, an’ o’ ɖt;

Ɖ ranc z bt ɖ gini’z stamp;

Ɖ man’z ɖ gǎd fr o’ ɖt,

Ẃt ɖo on hemli fér w dîn,

Wer hodn-gre, an’ o’ ɖt;

Gi fūlz ɖer silcs, n nevz ɖer wîn,

A man’z a man fr o’ ɖt.

Fr o’ ɖt, an’ o’ ɖt,

Ɖer tinslśo an’ o’ ɖt;

Ɖ onist man, ɖo e’r sei pir,

Z cñ o’ men fr o’ ɖt.

Yi si yon brci, cō’d a lord

Ẃa struts, an’ sterz, an’ o’ ɖt;

Ɖo hundṛdz wrśp at hiz wrd,

H’z bt a cūf fr o’ ɖt:

Fr o’ ɖt, an’ o’ ɖt,

Hiz ribnd, star, an’ o’ ɖt,

Ɖ man o’ indipndnt mînd,

H lcs n lafs at o’ ɖt.

A prins cn mac a bltd nait,

A marqis, dyc, an’ o’ ɖt;

Bt an onist man’z abin hiz mît,

Gid feʈ h muna fo’ ɖt!

Fr o’ ɖt, an’ o’ ɖt,

Ɖer digṇtiz, an’ o’ ɖt,

Ɖ piʈ o’ sns, an’ prîd o’ wrʈ,

R hayr ranc ɖn o’ ɖt.

Đen let s pre ɖt cm it me,

Az cm it wl fr o’ ɖt,

Ɖt sns n wrth, o’r o’ ɖ rʈ,

Śl ber ɖ gri, an’ o’ ɖt.

Fr o’ ɖt, an’ o’ ɖt,

It’s cmñ yt, fr o’ ɖt,

Ɖt man t man, ɖ wrld o’r,

Śl bruɖrz b fr o’ ɖt.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: LET THE LIGHT ENTER, by Frances Ellen Watkins Harper

LET Đ LÎT ENTR

Franss Eḷn Wotcinz Harpr

Ɖ dayñ wrdz v Grta

“Lît! mor lît! ɖ śadoz dīpn,

        N mî lîf z ebñ lo,

Ʈro ɖ windoz wîdli opn:

        Lît! mor lît! bfr I g.

“Softli let ɖ bāmi súnśîn

        Ple arnd mî dayñ bed,

’r ɖ dimli lîtd vali

        I wɖ lonli fīt mst tréd.

“Lît! mor lît! fr Deʈ z wīvñ

        Śadoz rnd mî wenñ sît,

N I fein wd gêz upn him

        Ʈru a strīm v rʈli lît.”

Nt fr gretr gifts v jīńs;

        Nt fr ʈts mor grandli brît,

Ol ɖ dayñ powt ẃisprz

        Z a prer fr lît, mor lît.

Hīdz h nt ɖ gaɖrd loṛlz,

        Fedn sloli fṛm hiz sît;

Ol ɖ powt’s asṗreśnz

        Sentr in ɖt prer fr lît.

Greśs Sevyr, ẃn lîf’s dêdrīmz

        Melt n vaniś fṛm ɖ sît,

Me ǎr dim n loññ viźn

        Đen b blest wɖ lît, mor lît.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: LEARNING TO READ, by Frances Ellen Watkins Harper

LRNÑ TU RĪD

Franss Eḷn Wotcinz Harpr

Vri sn ɖ Yanci tīćrz

   Cem dǎn n set p scūl;

Bt, ǒ! hǎ ɖ Rebz dd het it,—

   It wz agin ɖer rūl.

Ǎr mastrz olwz traid to hîd

   Bc-lrnñ from ǎr îz;

Nolij dd’nt agri wɖ sleṿri—

   ’Twŭd mc s ol tù wîz.

Bt sm v s wd trî t stìl

   A litl fṛm ɖ bc.

N pt ɖ wrdz tgɖr,

   N lrn bî hc or crŭc.

I rmembr Uncl Cāwél,

   Hu tc potlícr fat

N grīst ɖ pejz v hiz bc,

   N hid it in hiz hat.

N hd hiz mastr evr sìn

   Ɖ līvz upn hiz hed,

H’d hv ʈt ɖm grīsi peprz,

   Bt nʈñ t b réd.

N ɖr wz Mr. Trnr’z Ben,

   Hu hrd ɖ ćildṛn spel,

N pict ɖ wrdz rît p bî hart,

   N lrnt t rīd ’m wel.

Wel, ɖ Norɖn focs cept sndñ

   Ɖ Yanci tīćrz dǎn;

N ɖe std rît p n hlpt s,

   Ɖo Rebz dd snir n frǎn.

N I loñd t rīd mî Bîbl,

   Fr preśs wrdz it sd;

Bt ẃn I bgun t lrn it,

   Focs jst śc ɖer hedz,

N sd ɖr z no ys trayñ,

   Ǒ! Cloī, y’r tù lêt;

Bt az I wz rîzñ sixti,

   I hd no tîm t wêt.

So I got a per v glasz,

   N stret t wrc I wnt,

N nvr stopt tl I cd rīd

   Ɖ hímz n Tsṭmnt.

Ɖen I got a litl cabin

   A ples t call mî ǒn—

N I flt az indipndnt

   Az ɖ qīn upn hr ʈron.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: SONGS FOR THE PEOPLE, by Frances Ellen Watkins Harper

SOÑZ FR Đ PPL

Franss Eḷn Wotcinz Harpr

Let m mc ɖ soñz fr ɖ ppl,

Soñz fr ɖ old n yuñ;

Soñz t str lîc a batlcrî

Ẃrvr ɖe r suñ.

Nt fr ɖ claśñ v sebrz,

Fr carnij nr fr strîf;

Bt soñz t ʈril ɖ harts v men

Wɖ mor abundnt lîf.

Let m mc ɖ soñz fr ɖ wiri,

Amd lîf’s fīvr n fret,

Tl harts śl rlax ɖer tnśn,

N cerwòrn brǎz fget.

Let m sñ fr litl ćildṛn,

Bfr ɖer ftsteps stre,

Swīt anʈmz v luv n dyti,

T flot ’r lîf’s hîwe.

I wd sñ fr ɖ pur n ejid,

Ẃn śadoz dim ɖr sît;

V ɖ brît n restfl manśnz,

Ẃr ɖr śl b no nît.

Ǎr wrld, so wòrn n wiri,

Nīdz ḿzic, pyr n stroñ,

T huś ɖ jangl n discordz

V soro, pen, n roñ.

Ḿzic t suɖ ol its soro,

Tl wor n crîm śl sīs;

N ɖ harts v men groun tndr

Grdl ɖ wrld wɖ pīs.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: SOMETHING TOLD THE WILD GEESE, by Rachel Field

SMƮÑ TLD Đ WÎLD GĪS

Rećl Fīld

Smʈñ tld ɖ wîld gīs
It wz tîm t g.
Đo ɖ fīldz le goldn
Smʈñ ẃisprd,—‘Sno.’
Līvz wr grīn n stŕñ,
Bériz, lustr-glost,
Bt bnʈ worm feɖrz
Smʈñ cōśnd,—‘Frost.’
Ol ɖ sagñ orć̣dz
Stīmd wɖ ambr spîs,
Bt ć wîld brest stifnd
At rmembrd îs.
Smʈñ tld ɖ wîld gīs
It wz tîm t flî,—
Sumrsún wz on ɖer wñz,
Wintr in ɖer crî.

CLASICS IN ÑSPEL