Category Archives: USA

About Poets: T S ELIOT

Clasics in Ñspel: MOTHER TO SON, by Langston Hughes

MUƉR TU SUN

Lañstn Hȳz

Wel, sun, I’l tel y:
Lîf fr m e’nt bn no cristl ster.
It’s hd tacs in it,
N splintrz,
N bōrdz torn p,
N plesz wɖ no carpit on ɖ flor –
Bér.

Bt ol ɖ tîm
I’z bn a-clîmin on,
N rīćin landinz,
N trnin cornrz,
N smtmz gowin in ɖ darc
Ẃr ɖr e’nt bn no lît.

So bô, d’nt y trn bac.
D’nt y set dǎn on ɖ steps
Coz y fîndz it’s cînda hard.
D’nt y fōl nǎ –
Fr I’z stl gowin, huni,
I’z stl clîmin,
N lîf fr m e’nt bn no cristl ster.

CLASICS IN ÑSPEL

About Poets: SYLVIA PLATH

Clasics in Ñspel: DAYBREAK IN ALABAMA, by Langston Hughes

DÊBREC IN AḶBAMA

Lañstn Hȳz

Ẃn I gt t b a culrd cmpozr
I’m gna rait m sm ḿzic abt
Dêbrec in Aḷbama
N I’m gna pt ɖ prdiist soñz in it
Rîzñ ǎt v ɖ grǎnd lîc a swompmist
N fōlñ ǎt v hevn lîc soft dȳ
I’m gna pt sm tōl tōl triz in it
N ɖ sént v pîņīdlz
N ɖ smel v red cle aftr ren
N loñ red necs
N popi culrd fesz
N big brǎn armz
N ɖ fīlḑeizi îz
V blac n ẃît blac ẃît blac ppl
N I’m gna pt ẃît handz
N blac handz n brǎn n yelo handz
N red cle rʈ handz in it
Tućñ evrbdi wɖ cînd fngrz
Tućñ ć uɖr naćṛl az dȳ
In ɖt dōn v ḿzic ẃn I
Gt t b a culrd cmpozr
N rait abt dêbrec
In Aḷbama.

CLASICS IN ÑSPEL

About Poets: ANNE STEVENSON

About Poets: THOMAS KINSELLA

About Artists: CHANTAL JOFFE

Clasics in Ñspel: THE HILL WE CLIMB, by Amanda Gorman

BBC, 20 January 2021: "Amanda Gorman: Inauguration poet calls for 'unity and togetherness'."

Amanda Gormn

Ɖ HIL W CLÎM

Ẃn de cmz w asc ǎrslvz,
ẃr cn w fînd lît in ɖs nvr-endñ śêd?
Ɖ los w cari,
a sì w mst wêd
W’v brevd ɖ beli v ɖ bīst
W’v lrnd ɖt qayt z’nt olwz pīs
N ɖ normz n nośnz
v ẃt jst z
z’nt olwz just-is
N yt ɖ dōn z ǎrz
bfr w ń it
Smhǎ w d it
Smhǎ w’v weɖrd n witnist
a neśn ɖt z’nt brocn
bt simpli unfiniśt
W ɖ s’xesrz v a cuntri n a tîm
ẃr a scini Blac grl
dsndd fṛm slevz n rezd bî a sngl muɖr
cn drīm v bcmñ prezidnt
onli t fînd hrslf rsîtñ fr wn
N yes w r far fṛm poliśt
far fṛm pristīn
bt ɖt dz’nt mīn w r
strîvñ t form a yńn ɖt z prfict
W r strîvñ t forj a yńn wɖ prṗs
T cmpoz a cuntri cmitd t ol culćrz,

culrz, caṛctrz n

cndiśnz v man

N so w lift ǎr gezz

nt t ẃt standz btwn s

bt ẃt standz bfr s
W cloz ɖ dvîd bcz w nǒ, t pt ǎr fyćr frst,
w mst frst pt ǎr difṛnsz asd
W le dǎn ǎr armz
so w cn rīć ǎt ǎr armz
t wn anɖr
W sīc harm t nn n harṃni fr ol
Let ɖ glob, f nʈñ els, se ɖs z tru:
Ɖt īvn az w grīvd, w grù
Ɖt īvn az w hrt, w hopt
Ɖt īvn az w tîrd, w traid
Ɖt w’l fr evr b taid tgɖr, victorịs
Nt bcz w wl nvr agn nǒ dfit
bt bcz w wl nvr agn sǒ dviźn
Scripćr tlz s t inviźn
ɖt evrwn śl sit undr ɖer ǒn vîn n figtrī
N nwn śl mc ɖm afreid
F w’r t liv p t ǎr ǒn tîm
ɖen vicṭri w’nt lî in ɖ bled
bt in ol v ɖ brijz w’v md
Ɖt z ɖ promis t gled
ɖ hil w clîm
f onli w der it
Bcz biyñ Americn

z mor ɖn a prîd w inherit,

it’s ɖ past w step intu
n hǎ w rper it
W’v sìn a fors ɖt wd śatr ǎr neśn
rɖr ɖn śer it
Wd dstrô ǎr cuntri

f it mnt dleyñ dmocṛsi

N ɖs ef̣t vri nirli s’xidd
Bt ẃl dmocṛsi cn b piriodicli dleid
it cn nvr b prṃnntli dfitd
In ɖs truʈ
in ɖs feʈ w trust
Fr ẃl w hv ǎr îz on ɖ fyćr
hisṭri hz its îz on s
Ɖs z ɖ ira v just rdmśn
W fird in its inspśn
W dd nt fīl priperd t b ɖ érz
v sć a teṛfayñ aur
bt wɖn it w faund ɖ pǎr
t oʈr a ny ćaptr
T ofr hop n laftr t ǎrslvz
So ẃl wns w asct,
hǎ cd w poṣbli privel ovr ctastṛfi?
Nǎ w asrt
Hǎ cd ctastṛfi poṣbli privel ovr s?
W wl nt marć bac t ẃt wz
bt muv t ẃt śl b
A cuntri ɖt z bruzd bt hol,
bnevlnt bt bold,
firs n fri
W wl nt b trnd arnd
or inṭruptd bî intiṃdeśn
bcz w nǒ ǎr inax́n n inrśa
wl b ɖ inheritns v ɖ nxt jeṇreśn
Ǎr blundrz bcm ɖer brdnz
Bt wn ʈñ z srtn:
F w mrj mrsi wɖ mît,
n mît wɖ rît,
ɖen luv bcmz ǎr leġsi
n ćenj ǎr ćildṛn’z brʈrît
So let s līv bhnd a cuntri
betr ɖn ɖ wn w wr left wɖ
Evri breʈ fṛm mî bronz-pǎndd ćst,
w wl rêz ɖs wūndd wrld

intu a wundṛs wn

W wl rîz fṛm ɖ gold-limd hilz v ɖ wst,
w wl rîz fṛm ɖ windswept norʈīst
ẃr ǎr fōrfaɖrz frst riylîzd reṿluśn
W wl rîz fṛm ɖ lec-rimd sitiz

v ɖ midwsṭn stets,

w wl rîz fṛm ɖ súnbect sǎʈ
W wl rībild, recnsîl, n rcuvr
n evri noun nc v ǎr neśn n
evri cornr cōld ǎr cuntri,
ǎr ppl dvrs n bytifl wl imrj,
batrd n bytifl
Ẃn de cmz w step ǎt v ɖ śêd,
aflem n un’fred
Đ ny dōn blūmz az w fri it
Fr ɖr z olwz lît,
f onli w’r brev inuf t si it
F onli w’r brev inuf t b it

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Clasics in Ñspel: THE BALLAD OF THE HARP-WEAVER, by Edna St. Vincent Millay

Ɖ BAḶD OV Ɖ HARPWĪVR

Edna St Vinsnt Mile

│││

“Sun,” sd mî muɖr,
Ẃn I wz ni-hî,
“Y’v nīd v cloɖz t cuvr y,
N nt a rag hv I.

“Ɖr’z nʈñ in ɖ hǎs
T mc a bô brićz,
Nr śirz t cut a cloʈ wɖ
Nr ʈred t tec stićz.

“Ɖr’z nʈñ in ɖ hǎs
Bt a lof-end v rî,
N a harp wɖ a wmn’z hed
Nbdi wl bai,”
N ś bgan t crî.

Ɖt wz in ɖ rli fōl.
Ẃn cem ɖ lêt fōl,
“Sun,” ś sd, “ɖ sît v y
Mcs yr muɖr’z blud crōl,—

“Litl scini śoldrbledz
Sticñ ʈru yr cloɖz!
N ẃr y’l gt a jacit fṛm
God abv nz.

“It’s luci fr m, lad,
Yr dadi’z in ɖ grǎnd,
N c’nt si ɖ we I let
Hiz sun g arnd!”
N ś md a qir sǎnd.

Ɖt wz in ɖ lêt fōl.
Ẃn ɖ wintr cem,
I’d nt a per v brićz
Nr a śrt t mî nem.

I cd’nt g t scūl,
Or ǎt v dorz t ple.
N ol ɖ uɖr litl bôz
Pást ǎr we.

“Sun,” sd mî muɖr,
“Cm, clîm intu mî lap,
N I’l ćef yr litl bonz
Ẃl y tec a nap.”

N, ǒ, bt w wr sili
Fr haf an aur or mor,
M wɖ mî loñ legz
Dragñ on ɖ flor,

A-roc-roc-rocñ
T a muɖrgūs rîm!
Ǒ, bt w wr hapi
Fr haf an aur’z tîm!

Bt ɖr wz I, a gret bô,
N ẃt wd focs se
T hír mî muɖr sññ m
T slīp ol de,
In sć a daft we?

Men se ɖ wintr
Wz bad ɖt yir;
Fyl wz scers,
N fūd wz dir.

A wind wɖ a wlf’s hed
Hǎld abt ǎr dor,
N w brnd p ɖ ćerz
N sat upn ɖ flor.

Ol ɖt wz left s
Wz a ćer w cd’nt brec,
N ɖ harp wɖ a wmn’z hed
Nbdi wd tec,
Fr soñ or piti’z sec.

Ɖ nît bfr Crisṃs
I craid wɖ ɖ cold,
I craid mslf t slīp
Lîc a tū-yir-old.

N in ɖ dīp nît
I felt mî muɖr rîz,
N stér dǎn upn m
Wɖ luv in hr îz.

I sw mî muɖr sitñ
On ɖ wn gd ćer,
A lît fōlñ on hr
Fṛm I cd’nt tel ẃr,

Lcñ nîntīn,
N nt a de oldr,
N ɖ harp wɖ a wmn’z hed
Līnd agnst hr śoldr.

Hr ʈin fngrz, muvñ
In ɖ ʈin, tōl strñz,
Wr wīv-wīv-wīvñ
Wundrfl ʈñz.

Mni brît ʈredz,
Fṛm ẃr I cd’nt si,
Wr runñ ʈru ɖ harpstrñz
Rapidli,

N gold ʈredz ẃiṣlñ
Ʈru mî muɖr’z hand.
I sw ɖ web gro,
N ɖ patn xpand.

Ś wov a ćîld’s jacit,
N ẃn it wz dn
Ś leid it on ɖ flor
N wov anɖr wn.

Ś wov a red clǒc
So rīgl t si,
“Ś’z md it fr a cñ’z sun,”
I sd, “n nt fr m.”
Bt I ń it wz fr m.

Ś wov a per v brićz
Qcr ɖn ɖt!
Ś wov a per v būts
N a litl coct hat.

Ś wov a per v mitnz,
Ś wov a litl blǎz,
Ś wov ol nît
In ɖ stil, cold hǎs.

Ś sañ az ś wrct,
N ɖ harpstrñz spouc;
Hr vôs nvr fōltrd,
N ɖ ʈred nvr brouc.
N ẃn I awouc,—

Ɖr sat mî muɖr
Wɖ ɖ harp agnst hr śoldr
Lcñ nîntīn
N nt a de oldr,

A smîl abt hr lips,
N a lît abt hr hed,
N hr handz in ɖ harpstrñz
Frozn ded.

N pîld p bsd hr
N toṗlñ t ɖ scîz,
Wr ɖ cloɖz v a cñ’z sun,
Jst mî sîz.

│││


CLASICS IN ÑSPEL

Clasics in Ñspel: “What lips my lips have kissed, and where, and why”, by Edna St. Vincent Millay

“Ẃt lips mî lips hv cist, n ẃr, n ẃ”

Edna St Vinsnt Mile

〉〈

Ẃt lips mî lips hv cist, n ẃr, n ẃ,
I hv fgotn, n ẃt armz hv lein
Undr mî hed tl mornñ; bt ɖ ren
Z fl v gosts tnît, ɖt tap n sai
Upn ɖ glas n lisn fr rplî,
N in mî hart ɖr strz a qayt pen
Fr unrimembrd ladz ɖt nt agn
Wl trn t m at midnît wɖ a crî.

Ɖus in ɖ wintr standz ɖ lonli tri,
Nr nz ẃt brdz hv vaniśt wn bî wn,
Yt nz its bauz mor sîḷnt ɖn bfr:
I canot se ẃt luvz hv cm n gn,
I onli nǒ ɖt sumr sañ in m
A litl ẃl, ɖt in m sñz no mor.

〉〈

CLASICS IN ÑSPEL