Category Archives: Short stories

In Ñspel: BANK HOLIDAY, by Katherine Mansfield

BANCHOḶDE

Caʈ̇rīn Mansfīld

A  stǎt man wɖ a pnc fes werz dinji ẃît flanl trǎzrz, a blu cot wɖ a pnc hanc̣ćif śowñ, n a strw hat mć tù smōl fr him, prćt at ɖ bac v hiz hed. H plez ɖ gitar. A litl ćap in ẃît canvs śuz, hiz fes hidn undr a flt hat lîc a brocn wñ, briɖz intu a flūt; n a tōl ʈin felo, wɖ brstñ ovr-rîp butn būts, drwz ribnz—loñ, twistd, strīmñ ribnz—v tyn ǎt v a fidl. Ɖe stand, unsmîlñ, bt nt sirịs, in ɖ brōd súnlît oṗzit ɖ frūt-śop; ɖ pnc spîdr v a hand bìts ɖ gitar, ɖ litl sqot hand, wɖ a bras-n-trqôz rñ, forsz ɖ rluctnt flūt, n ɖ fidlr’z arm trîz t sw ɖ fidl in tū.

A crǎd c’lects, ītñ oṛnjz n bnanaz, tẹrñ of ɖ scinz, dvîdñ, śẹrñ. Wn yuñ grl hz īvn a bascit v strwḅriz, bt ś dz nt īt ɖm. “R’nt ɖe dir!” Ś stérz at ɖ tîni pôntd frūts az f ś wr afred v ɖm. Ɖ Ostrełn soljr lafs. “Hir, g on, ɖr’z nt mor ɖn a mǎʈfl.” Bt h dz’nt wont hr t īt ɖm, îɖr. H lîcs t woć hr litl frîtnd fes, n hr puzld îz liftd t hiz: “R’nt ɖe a prîs!” H pśz ǎt hiz ćst n grinz. Old fat wimin in velvit bodsz—old dusti pincŭśnz—līn old hagz lîc wòrn umbrelaz wɖ a qiṿrñ bonit on top; yuñ wimin, in muzlinz, wɖ hats ɖt mt hv groun on hejz, n hî pôntd śuz; men in cāci, sêlrz, śabi clarcs, yuñ Juz in fîn cloʈ sūts wɖ padd śoldrz n wîd trǎzrz, “hospitlbôz” in blu—ɖ sún dscuvrz ɖm—ɖ lǎd, bold ḿzic holdz ɖm tgɖr in wn big nót fr a momnt. Ɖ yuñ wnz r larcñ, pśñ ć uɖr on n of ɖ pevmnt, dojñ, nujñ; ɖ old wnz r tōcñ: “So I sd t ’im, f y wonts ɖ doctr t yrslf, feć ’im, sz I.”

“An’ bî ɖ tîm ɖe wz cct ɖr wz’nt so mć az y cd pt in ɖ pām v mi ’an!”

Ɖ onli wnz hu r qayt r ɖ ragid ćildṛn. Ɖe stand, az clos p t ɖ ḿziśnz az ɖe cn gt, ɖer handz bhnd ɖer bacs, ɖer îz big. Oceźṇli a leg hóps, an arm wagz. A tîni staġrr, oṿcm, trnz rnd twîs, sits dǎn soḷm, n ɖen gts p agn.

“E’nt it luvli?” ẃisprz a smōl grl bhnd hr hand.

N ɖ ḿzic brecs intu brît pìsz, n jônz tgɖr agn, n agn brecs, n z dzolvd, n ɖ crǎd scatrz, muvñ slǒli p ɖ hil.

At ɖ cornr v ɖ rod ɖ stōlz bgin.

“Ticlrz! Tupns a ticlr! ’Ūl ‘av a ticlr? Ticl ’m p, bôz.” Litl soft brūmz on wîr handlz. Ɖe r īgrli bòt bî ɖ soljrz.

“Bai a goliwog! Tupns a goliwog!”

“Bai a jumpñ donci! Ol alîv-ǒ!”

“Su-pirịr ćuwñgum. Bai smʈñ t d, bôz.”

“Bai a rôz. Gv ’r a rôz, bô. Rozz, ledi?”

“Fevrz! Fevrz!” Ɖe r hard t rzist. Luvli, strīmñ feɖrz, emṛld grīn, scarlit, brît blu, cnẹri yelo. Īvn ɖ bebiz wer feɖrz ʈredd ʈru ɖer bonits.

N an old wmn in a ʈri-cornrd pepr hat crîz az f it wr hr fînl partñ’dvîs, ɖ onli we v sevñ yrslf or v brññ him t hiz snsz: “Bai a ʈri-cornrd ’at, mî dir, an’ pt it on!”

It z a flayñ de, haf sún, haf wind. Ẃn ɖ sún gz in a śado flîz ovr; ẃn it cmz ǎt agn it z fîri. Ɖ men n wimin fīl it brnñ ɖer bacs, ɖer brests n ɖer armz; ɖe fīl ɖer bodiz xpandñ, cmñ alîv… so ɖt ɖe mc larj imbresñ-jsćrz, lift p ɖer armz, fr nʈñ, swūp dǎn on a grl, blrt intu laftr.

Leṃned! A hol tanc v it standz on a tebl cuvrd wɖ a cloʈ; n lemnz lîc bluntd fiśz blob in ɖ yelo wōtr. It lcs solid, lîc a jeli, in ɖ ʈic glasz. Ẃ c’nt ɖe drinc it wɖt spilñ it? Evrbdi spilz it, n bfr ɖ glas z handd bac ɖ last drops r ʈroun in a rñ.

Rnd ɖ îscrīm cart, wɖ its strîpt ōnñ n brît bras cuvr, ɖ ćildṛn clustr. Litl tuñz lic, lic rnd ɖ crīm trumpits, rnd ɖ sqerz. Ɖ cuvr z liftd, ɖ wŭdn spūn plunjz in; wn śuts wn’z îz t fīl it, sîḷntli scrunćñ.

“Let ɖz litl brdz tel y yr fyćr!” Ś standz bsd ɖ cej, a śrivld êjlis Itałn, claspñ n unclaspñ hr darc clwz. Hr fes, a treźr v delic̣t carvñ, z taid in a grīn-n-gold scarf. N insd ɖer prizn ɖ luv-brdz flutr twdz ɖ peprz in ɖ sīdtre.

“Y hv gret streñʈ v caṛctr. Y wl mari a red-herd man n hv ʈri ćildṛn. Bwer v a blond wmn.” Lc ǎt! Lc ǎt! A motrcar drivn bî a fat śofr cmz ruśñ dǎn ɖ hil. Insd ɖr a blond wmn, pǎtñ, līnñ fwd—ruśñ ʈru yr lîf—bwer! bwer!

“Lediz n jntlṃn, I am an ōx́nir bî pṛfeśn, n f ẃt I tel y z nt ɖ truʈ I am laybl t hv mî lîsns tecn awe fṛm m n a hevi impriznmnt.” H holdz ɖ lîsns acrs hiz ćst; ɖ swet porz dǎn hiz fes intu hiz pepr colr; hiz îz lc glezd. Ẃn h tecs of hiz hat ɖr z a dīp pucr v angri fleś on hiz fōrhed. Nbdi baiz a woć.

Lc ǎt agn! A hyj b’rūś cmz swññ dǎn ɖ hil wɖ tū old, old bebiz insd. Ś holdz p a lês paṛsol; h sucs ɖ nob v hiz cen, n ɖ fat old bodiz rol tgɖr az ɖ credl rocs, n ɖ stīmñ hors līvz a trel v mńr az it amblz dǎn ɖ hil.

Undr a tri, Pṛfesr Leṇd, in cap n gǎn, standz bsd hiz banr. H z hir “fr wn de,” fṛm ɖ Lundn, Paris n Bruslz Xbiśn, t tel yr fortyn fṛm yr fes. N h standz, smîlñ incurijmnt, lîc a clumzi dntist. Ẃn ɖ big men, rompñ n swẹrñ a momnt bfr, hand acrs ɖer sixpns, n stand bfr him, ɖe r sudnli sirịs, dum, timid, olmst bluśñ az ɖ Pṛfesr’z qc hand noćz ɖ printd card. Ɖe r lîc litl ćildṛn còt pleyñ in a fbidn gardn bî ɖ ǒnr, stepñ fṛm bhnd a tri.

Ɖ top v ɖ hil z rīćt. Hǎ hot it z! Hǎ fîn it z! Ɖ publichǎs z opn, n ɖ crǎd presz in. Ɖ muɖr sits on ɖ pevmnt-éj wɖ hr bebi, n ɖ faɖr brñz hr ǎt a glas v darc, brǎniś stuf, n ɖen saṿjli elboz hiz we in agn. A rìc v bir flots fṛm ɖ publichǎs, n a lǎd clatr n ratl v vôsz.

Ɖ wind hz dropt, n ɖ sún brnz mor firsli ɖn evr. Ǎtsd ɖ tū swñdorz ɖr z a ʈic mas v ćildṛn lîc flîz at ɖ mǎʈ v a swītjar.

N p, p ɖ hil cm ɖ ppl, wɖ ticlrz n goliwogz, n rozz n feɖrz. P, p ɖe ʈrust intu ɖ lît n hīt, śǎtñ, lafñ, sqīlñ, az ɖo ɖe wr biyñ pśt bî smʈñ, far b’lo, n bî ɖ sún, far ahd v ɖm—drwn p intu ɖ fl, brît, daẓlñ redịns t… ẃt?

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: THE STRANGER, by Katherine Mansfield

Ɖ STRENJR

Caʈ̇rīn Mansfīld

It sīmd t ɖ litl crǎd on ɖ ẃorf ɖt ś wz nvr gwñ t muv agn. Ɖr ś le, imns, mośnlis on ɖ gre crincld wōtr, a lūp v smoc abv hr, an imns floc v gulz scrīmñ n dîvñ aftr ɖ galidropñz at ɖ strn. Y cd jst si litl cuplz p’redñ—litl flîz wōcñ p n dǎn ɖ diś on ɖ gre crincld teblcloʈ. Uɖr flîz clustrd n swormd at ɖ éj. Nǎ ɖr wz a glīm v ẃît on ɖ lowr dec—ɖ cc’s epṛn or ɖ stywdes phps. Nǎ a tîni blac spîdr rêst p ɖ ladr on t ɖ brij.

In ɖ frunt v ɖ crǎd a stroñ-lcñ, midl-ejd man, drest vri wel, vri snugli in a gre oṿcot, gre silc scarf, ʈic gluvz n darc flt hat, marćt p n dǎn, twrlñ hiz foldd umbrela. H sīmd t b ɖ līdr v ɖ litl crǎd on ɖ ẃorf n at ɖ sem tîm t cīp ɖm tgɖr. H wz smʈñ btwn ɖ śīpdog n ɖ śeṗd.

Bt ẃt a fūl—ẃt a fūl h hd bn nt t brñ eni glasz! Ɖr wz’nt a per v glasz btwn ɖ hol lot v ɖm.

“Krịs ʈñ, Mr. Scot, ɖt nn v s ʈt v glasz. W mt hv bn ebl t str ’m p a bit. W mt hv manijd a litl sigṇlñ. ‘D’nt heẓtet t land. Netivz harmlis.’ Or: ‘A welcm awêts y. Ol z fgivn.’ Ẃt? Ê?”

Mr. Hamnd’z qc, īgr glans, so nrṿs n yt so frendli n cnfîdñ, tc in evrbdi on ɖ ẃorf, ropt in īvn ɖoz old ćaps lǎnjñ agnst ɖ gañwez. Ɖe ń, evri manjac v ɖm, ɖt Msz. Hamnd wz on ɖt bot, n ɖt h wz so tṛmndsli xîtd it nvr entrd hiz hed nt t b’liv ɖt ɖs marvḷs fact mnt smʈñ t ɖm tù. It wormd hiz hart twdz ɖm. Ɖe wr, h dsîdd, az dīsnt a crǎd v ppl—Ɖoz old ćaps ovr bî ɖ gañwez, tù—fîn, solid old ćaps. Ẃt ćests—bî Jov! N h sqerd hiz ǒn, plunjd hiz ʈic-gluvd handz intu hiz pocits, roct fṛm hìl t to.

“Yes, mî wîf’s bn in Yṛp fr ɖ last ten munʈs. On a vizit t ǎr eldist grl, hu wz marid last yir. I bròt hr p hir, az far az Sōlzḅri, mslf. So I ʈt I’d betr cm n feć hr bac. Yes, yes, yes.” Ɖ śrūd gre îz naroud agn n srćt añśsli, qcli, ɖ mośnlis lînr. Agn hiz oṿcot wz unbutnd. Ǎt cem ɖ ʈin, butr-yelo woć agn, n fr ɖ twentịʈ—fiftịʈ—hundṛdʈ tîm h md ɖ calkleśn.

“Let m si nǎ. It wz tū fiftīn ẃn ɖ doctr’z lōnć wnt of. Tū fiftīn. It z nǎ xacli twenti-et minits past for. Ɖt z t se, ɖ doctr’z bn gn tū aurz n ʈrtīn minits. Tū aurz n ʈrtīn minits! Ẃi-ū!” H gev a qir litl haf-ẃisl n snapt hiz woć t agn. “Bt I ʈnc w śd hv bn tld f ɖr wz enʈñ p—d’nt y, Mr. Gavn?”

“Ǒ, yes, Mr. Hamnd! I d’nt ʈnc ɖr’z enʈñ t—enʈñ t wuri abt,” sd Mr. Gavn, nocñ ǎt hiz pîp agnst ɖ hìl v hiz śu. “At ɖ sem tîm—”

“Qt so! Qt so!” craid Mr. Hamnd. “Daśt anoyñ!” H pêst qcli p n dǎn n cem bac agn t hiz stand btwn Mr. n Msz. Scot n Mr. Gavn. “It’s gtñ qt darc, tù,” n h wevd hiz foldd umbrela az ɖo ɖ dusc at līst mt hv hd ɖ dīsnsi t cīp of fr a bit. Bt ɖ dusc cem slǒli, spredñ lîc a slo sten ovr ɖ wōtr. Litl Jīn Scot dragd at hr muɖr’z hand.

“I won’ mî ti, mami!” ś weild.

“I xpct y d,” sd Mr. Hamnd. “I xpct ol ɖz lediz wont ɖer ti.” N hiz cînd, fluśt, olmst pitifl glans ropt ɖm ol in agn. H wundrd ẃɖr Jêni wz hvñ a fînl cup v ti in ɖ s’lūn ǎt ɖr. H hopt so; h ʈt nt. It wd b jst lîc hr nt t līv ɖ dec. In ɖt ces phps ɖ dec stywd wd brñ hr p a cup. F h’d bn ɖr h’d hv got it fr hr—smhǎ. N fr a momnt h wz on dec, standñ ovr hr, woćñ hr litl hand fold rnd ɖ cup in ɖ we ś hd, ẃl ś dranc ɖ onli cup v ti t b got on bōrd… Bt nǎ h wz bac hir, n ɖ Lord onli ń ẃn ɖt crst Captin wd stop haññ abt in ɖ strīm. H tc anɖr trn, p n dǎn, p n dǎn. H wōct az far az ɖ cabstand t mc śr hiz drîvr hd’nt dis’pird; bac h swrvd agn t ɖ litl floc hudld in ɖ śltr v ɖ bnanacrets. Litl Jīn Scot wz stl wontñ hr ti. Pur litl begr! H wśt h hd a bit v ćocḷt on him.

“Hir, Jīn!” h sd. “Lîc a lift p?” N īẓli, jntli, h swuñ ɖ litl grl on t a hayr baṛl. Ɖ muvmnt v holdñ hr, stediyñ hr, rlivd him wundrf̣li, lîtnd hiz hart.

“Hold on,” h sd, cīpñ an arm rnd hr.

“Ǒ, d’nt wuri abt Jīn, Mr. Hamnd!” sd Msz. Scot.

“Ɖt’s ol rît, Msz. Scot. No trubl. It’s a pleźr. Jīn’z a litl pal v mîn, r’nt y, Jīn?”

“Yes, Mr. Hamnd,” sd Jīn, n ś ran hr fngr dǎn ɖ dnt v hiz flt hat.

Bt sudnli ś còt him bî ɖ ir n gev a lǎd scrīm. “Lŭ-ŭc, Mr. Hamnd! Ś’z muvñ! Lc, ś’z cmñ in!”

Bî Jov! So ś wz. At last! Ś wz slǒli, slǒli trnñ rnd. A bel sǎndd far ovr ɖ wōtr n a gret spǎt v stīm guśt intu ɖ er. Ɖ gulz rouz; ɖe flutrd awe lîc bits v ẃît pepr. N ẃɖr ɖt dīp ʈrobñ wz hr enjinz or hiz hart Mr. Hamnd cd’nt se. H hd t nrv himslf t ber it, ẃtvr it wz. At ɖt momnt old Captin Jonsn, ɖ harbrmastr, cem strîdñ dǎn ɖ ẃorf, a leɖr portfolio undr hiz arm.

“Jīn’l b ol rît,” sd Mr. Scot. “I’l hold hr.” H wz jst in tîm. Mr. Hamnd hd fgotn abt Jīn. H sprañ awe t grīt old Captin Jonsn.

“Wel, Captin,” ɖ īgr, nrṿs vôs rañ ǎt agn, “y’v tecn piti on s at last.”

“It’s no gd blemñ m, Mr. Hamnd,” ẃizd old Captin Jonsn, stẹrñ at ɖ lînr. ‘Y got Msz. Hamnd on bōrd, e’nt y’?”

“Yes, yes!” sd Hamnd, n h cept bî ɖ harbrmastr’z sîd. “Msz. Hamnd’z ɖr. Hul-lo! W ś’nt b loñ nǎ!”

Wɖ hr teḷfon rñ-rññ, ɖ ʈrum v hr scru filñ ɖ er, ɖ big lînr bòr dǎn on ɖm, cutñ śarp ʈru ɖ darc wōtr so ɖt big ẃît śevñzz crld t îɖr sîd. Hamnd n ɖ harbrmastr cept in frunt v ɖ rest. Hamnd tc of hiz hat; h rêct ɖ decs—ɖe wr cramd wɖ pasinjrz; h wevd hiz hat n bȍld a lǎd, strenj “Hul-lo!” acrs ɖ wōtr; n ɖen trnd rnd n brst ǎt lafñ n sd smʈñ—nʈñ—t old Captin Jonsn.

“Sìn hr?” asct ɖ harbrmastr.

“No, nt yt. Stedi—wêt a bit!” N sudnli, btwn tū gret clumzi idịts—“Gt ǎt v ɖ we ɖr!” h sînd wɖ hiz umbrela—h sw a hand rezd—a ẃît gluv śecñ a hanc̣ćif. Anɖr momnt, n—ʈanc God, ʈanc God!—ɖr ś wz. Ɖr wz Jêni. Ɖr wz Msz. Hamnd, yes, yes, yes—standñ bî ɖ rel n smîlñ n nodñ n wevñ hr hanc̣ćif.

“Wel ɖt’s frst clas—frst clas! Wel, wel, wel!” H poztivli stamt. Lîc lîtnñ h drù ǎt hiz sgarces n ofrd it t old Captin Jonsn. “Hv a sgar, Captin! Ɖ’r priti gd. Hv a cupl! Hir”—n h prest ol ɖ sgarz in ɖ ces on ɖ harbrmastr—“I’v a cupl v boxz p at ɖ hotel.”

“Ʈencs, Mr. Hamnd!” ẃizd old Captin Jonsn.

Hamnd stuft ɖ sgarces bac. Hiz handz wr śecñ, bt h’d got hold v himslf agn. H wz ebl t fes Jêni. Ɖr ś wz, līnñ on ɖ rel, tōcñ t sm wmn n at ɖ sem tîm woćñ him, redi fr him. It struc him, az ɖ gulf v wōtr clozd, hǎ smōl ś lct on ɖt hyj śip. Hiz hart wz rúñ wɖ sć a spazm ɖt h cd hv craid ǎt. Hǎ litl ś lct t hv cm ol ɖt loñ we n bac bî hrslf! Jst lîc hr, ɖo. Jst lîc Jêni. Ś hd ɖ curij v a—N nǎ ɖ cru hd cm fwd n partd ɖ pasinjrz; ɖe hd lowrd ɖ relz fr ɖ gañwez.

Ɖ vôsz on śor n ɖ vôsz on bōrd flù t grīt ć uɖr.

“Ol wel?”

“Ol wel.”

“Hǎ’z muɖr?”

“Mć betr.”

“Hlo, Jīn!”

“Hilo, Ān’ Eṃli!”

“Hd a gd vôij?”

“Splendid!”

“Ś’nt b loñ nǎ!”

“Nt loñ nǎ.”

Ɖ enjinz stopt. Slǒli ś éjd t ɖ ẃorfsîd.

“Mc we ɖr—mc we—mc we!” N ɖ ẃorfhandz bròt ɖ hevi gañwez alñ at a swīpñ run. Hamnd sînd t Jêni t ste ẃr ś wz. Ɖ old harbrmastr stept fwd; h foloud. Az t “lediz frst,” or eni rot lîc ɖt, it nvr entrd hiz hed.

“Aftr y, Captin!” h craid jīńli. N, trédñ on ɖ old man’z hìlz, h stroud p ɖ gañwe on t ɖ dec in a bìlîn t Jêni, n Jêni wz claspt in hiz armz.

“Wel, wel, wel! Yes, yes! Hir w r at last!” h stamrd. It wz ol h cd se. N Jêni imrjd, n hr cūl litl vôs—ɖ onli vôs in ɖ wrld fr him—sd,

“Wel, darlñ! Hv y bn wêtñ loñ?”

No; nt loñ. Or, at eni ret, it dd’nt matr. It wz ovr nǎ. Bt ɖ pônt wz, h hd a cab wêtñ at ɖ end v ɖ ẃorf. Wz ś redi t g of. Wz hr lugij redi? In ɖt ces ɖe cd cut of śarp wɖ hr cabinlugij n let ɖ rest g hañ untl tmoro. H bnt ovr hr n ś lct p wɖ hr fmiłr haf-smîl. Ś wz jst ɖ sem. Nt a de ćenjd. Jst az h’d olwz noun hr. Ś leid hr smōl hand on hiz slīv.

“Hǎ r ɖ ćildṛn, Jon?” ś asct.

(Hañ ɖ ćildṛn!) “Prf̣cli wel. Nvr betr in ɖer livz.”

“Hv’nt ɖe snt m letrz?”

“Yes, yes—v cors! I’v left ɖm at ɖ hotel fr y t djst lêtr on.”

“W c’nt g qt so fast,” sd ś. “I’v got ppl t se gdbî t—n ɖen ɖr’z ɖ Captin.” Az hiz fes fél ś gev hiz arm a smōl unḍstandñ sqīz. “F ɖ Captin cmz of ɖ brij I wont y t ʈanc him fr hvñ lct aftr yr wîf so bytifli.” Wel, h’d got hr. F ś wontd anɖr ten minits—Az h gev we ś wz srǎndd. Ɖ hol frst-clas sīmd t wont t se gdbî t Jêni.

“Gdbî, dir Msz. Hamnd! N nxt tîm y’r in Sidni I’l xpct y.”

“Darlñ Msz. Hamnd! Y w’nt fget t rait t m, wl y?”

“Wel, Msz. Hamnd, ẃt ɖs bot wd hv bn wɖt y!”

It wz az plen az a pîcstaf ɖt ś wz bî far ɖ most popylr wmn on bōrd. N ś tc it ol—jst az yźl. Abṣlutli cmpozd. Jst hr litl slf—jst Jêni ol ovr; standñ ɖr wɖ hr veil ʈroun bac. Hamnd nvr notist ẃt hiz wîf hd on. It wz ol ɖ sem t him ẃtvr ś wòr. Bt tde h dd notis ɖt ś wòr a blac “costym”—dd’nt ɖe cōl it?—wɖ ẃît frilz, trimñz h s’pozd ɖe wr, at ɖ nec n slīvz. Ol ɖs ẃl Jêni handd him rnd.

“Jon, dir!” N ɖen: “I wont t intṛdys y t—”

Fîṇli ɖe dd iscep, n ś léd ɖ we t hr stetrūm. T folo Jêni dǎn ɖ pasij ɖt ś ń so wel—ɖt wz so strenj t him; t part ɖ grīn crtnz aftr hr n t step intu ɖ cabin ɖt hd bn hrz gev him xqizit hapinis. Bt—cnfǎnd it!—ɖ stywdes wz ɖr on ɖ flor, strapñ p ɖ rugz.

“Ɖt’s ɖ last, Msz. Hamnd,” sd ɖ stywdes, rîzñ n pŭlñ dǎn hr cufs.

H wz intṛdyst agn, n ɖen Jêni n ɖ stywdes dis’pird intu ɖ pasij. H hŕd ẃisṗrñz. Ś wz gtñ ɖ tipñbiznis ovr, h s’pozd. H sat dǎn on ɖ strîpt sofa n tc hiz hat of. Ɖr wr ɖ rugz ś hd tecn wɖ hr; ɖe lct gd az ny. Ol hr lugij lct freś, prfict. Ɖ leblz wr ritn in hr bytifl litl clir hand—“Msz. Jon Hamnd.”

“Msz. Jon Hamnd!” H gev a loñ sai v cntnt n līnd bac, crosñ hiz armz. Ɖ stren wz ovr. H flt h cd hv sat ɖr fr evr sayñ hiz rlif—ɖ rlif at biyñ rid v ɖt hoṛbl tug, pl, grip on hiz hart. Ɖ denjr wz ovr. Ɖt wz ɖ fīlñ. Ɖe wr on drî land agn.

Bt at ɖt momnt Jêni’z hed cem rnd ɖ cornr.

“Darlñ—d y mînd? I jst wont t g n se gdbî t ɖ doctr.”

Hamnd startd p. “I’l cm wɖ y.”

“No, no!” ś sd. “D’nt boɖr. I’d rɖr nt. I’l nt b a minit.”

N bfr h cd ansr ś wz gn. H hd haf a mînd t run aftr hr; bt instd h sat dǎn agn.

Wd ś riyli nt b loñ? Ẃt wz ɖ tîm nǎ? Ǎt cem ɖ woć; h stérd at nʈñ. Ɖt wz rɖr qir v Jêni, wz’nt it? Ẃ cd’nt ś hv tld ɖ stywdes t se gdbî fr hr? Ẃ dd ś hv t g ćesñ aftr ɖ śip’s doctr? Ś cd hv snt a not fṛm ɖ hotel īvn f ɖ afer hd bn rjnt. Rjnt? Dd it—cd it mīn ɖt ś hd bn il on ɖ vôij—ś wz cīpñ smʈñ fṛm him? Ɖt wz it! H sizd hiz hat. H wz gwñ of t fînd ɖt felo n t riñ ɖ truʈ ǎt v him at ol costs. H ʈt h’d notist jst smʈñ. Ś wz jst a tuć tù cām—tù stedi. Fṛm ɖ vri frst momnt—

Ɖ crtnz rañ. Jêni wz bac. H jumt t hiz fīt.

“Jêni, hv y bn il on ɖs vôij? Y hv!”

“Il?” Hr e’ri litl vôs moct him. Ś stept ovr ɖ rugz, n cem p clos, tućt hiz brest, n lct p at him.

“Darlñ,” ś sd, “d’nt frîtn m. V cors I hv’nt! Ẃtvr mcs y ʈnc I hv? D I lc il?”

Bt Hamnd dd’nt si hr. H onli flt ɖt ś wz lcñ at him n ɖt ɖr wz no nīd t wuri abt enʈñ. Ś wz hir t lc aftr ʈñz. It wz ol rît. Evrʈñ wz.

Ɖ jntl preśr v hr hand wz so cāmñ ɖt h pt hiz ovr hrz t hold it ɖr. N ś sd:

“Stand stil. I wont t lc at y. I hv’nt sìn y yt. Y’v hd yr bird bytifli trimd, n y lc—yungr, I ʈnc, n dsîdidli ʈinr! Bać̣lrlîf agriz wɖ y.”

“Agriz wɖ m!” H grond fr luv n còt hr clos agn. N agn, az olwz, h hd ɖ fīlñ ɖt h wz holdñ smʈñ ɖt nvr wz qt hiz—hiz. Smʈñ tù delic̣t, tù preśs, ɖt wd flî awe wns h let g.

“Fr God’z sec let’s gt of t ɖ hotel so ɖt w cn b bî ǎrslvz!” N h rañ ɖ bel hard fr smwn t lc śarp wɖ ɖ lugij.

Wōcñ dǎn ɖ ẃorf tgɖr ś tc hiz arm. H hd hr on hiz arm agn. N ɖ difṛns it md t gt intu ɖ cab aftr Jêni—t ʈro ɖ red-n-yelo strîpt blancit rnd ɖm bʈ—t tel ɖ drîvr t huri bcz nɖr v ɖm hd hd eni ti. No mor gwñ wɖt hiz ti or porñ ǎt hiz ǒn. Ś wz bac. H trnd t hr, sqizd hr hand, n sd jntli, tizñli, in ɖ “speśl” vôs h hd fr hr: “Glad t b hom agn, diri?” Ś smîld; ś dd’nt īvn boɖr t ansr, bt jntli ś drù hiz hand awe az ɖe cem t ɖ brîtr strīts.

“W’v got ɖ bst rūm in ɖ hotel,” h sd. “I wd’nt b pt of wɖ anɖr. N I asct ɖ ćembrmeid t pt in a bit v a fîr in ces y flt ćili. Ś’z a nîs, atntiv grl. N I ʈt nǎ w wr hir w wd’nt boɖr t g hom tmoro, bt spend ɖ de lcñ rnd n līv ɖ mornñ aftr. Dz ɖt sūt y? Ɖr’z no huri, z ɖr? Ɖ ćildṛn wl hv y sn inuf… I ʈt a de’z sîtsiyñ mt mc a nîs brec in yr jrni—ê, Jêni?”

“Hv y tecn ɖ ticits fr ɖ de aftr?” ś asct.

“I śd ʈnc I hv!” H unbutnd hiz oṿcot n tc ǎt hiz buljñ pocit-bc. “Hir w r! I rzrvd a frst-clas carij t Cctǎn. Ɖr it z—‘Mr. n Msz. Jon Hamnd.’ I ʈt w mt az wel d ǎrslvz cumftbli, n w d’nt wont uɖr ppl butñ in, d w? Bt f y’d lîc t stop hir a bit longr—?”

“Ǒ, no!” sd Jêni qcli. “Nt fr ɖ wrld! Ɖ de aftr tmoro, ɖen. N ɖ ćildṛn—”

Bt ɖe hd rīćt ɖ hotel. Ɖ manijr wz standñ in ɖ brōd, briłntli-lîtd porć. H cem dǎn t grīt ɖm. A portr ran fṛm ɖ hōl fr ɖer boxz.

“Wel, Mr. Arnld, hir’z Msz. Hamnd at last!”

Ɖ manijr léd ɖm ʈru ɖ hōl himslf n prest ɖ eḷvetrbel. Hamnd ń ɖr wr biznispalz v hiz sitñ at ɖ litl hōlteblz hvñ a drinc bfr dinr. Bt h wz’nt gwñ t risc inṭrupśn; h lct nɖr t ɖ rît nr ɖ left. Ɖe cd ʈnc ẃt ɖe plizd. F ɖe dd’nt unḍstand, ɖ mor fūlz ɖe—n h stept ǎt v ɖ lift, unloct ɖ dor v ɖer rūm, n śeṗdd Jêni in. Ɖ dor śut. Nǎ, at last, ɖe wr alon tgɖr. H trnd p ɖ lît. Ɖ crtnz wr drwn; ɖ fîr blezd. H fluñ hiz hat on t ɖ hyj bed n wnt twdz hr.

Bt—wd y b’liv it!—agn ɖe wr inṭruptd. Ɖs tîm it wz ɖ portr wɖ ɖ lugij. H md tū jrniz v it, līvñ ɖ dor opn in btwn, tecñ hiz tîm, ẃiṣlñ ʈru hiz tīʈ in ɖ coṛdor. Hamnd pêst p n dǎn ɖ rūm, tẹrñ of hiz gluvz, tẹrñ of hiz scarf. Fîṇli h fluñ hiz oṿcot on t ɖ bedsîd.

At last ɖ fūl wz gn. Ɖ dor clict. Nǎ ɖe wr alon. Sd Hamnd: “I fīl I’l nvr hv y t mslf agn. Ɖz crst ppl! Jêni”—n h bnt hiz fluśt, īgr gêz upn hr—“let’s hv dinr p hir. F w g dǎn t ɖ resṭront w’l b inṭruptd, n ɖen ɖr’z ɖ cnfǎndd ḿzic” (ɖ ḿzic h’d prezd so hîli, aplōdd so lǎdli last nît!). “W ś’nt b ebl t hír ć uɖr spīc. Let’s hv smʈñ p hir in frunt v ɖ fîr. It’s tù lêt fr ti. I’l ordr a litl supr, śl I? Hǎ dz ɖt îdīa strîc y?”

“D, darlñ!” sd Jêni. “N ẃl y’r awe—ɖ ćildṛn’z letrz—”

“Ǒ, lêtr on wl d!” sd Hamnd.

“Bt ɖen w’d gt it ovr,” sd Jêni. “N I’d frst hv tîm t—”

“Ǒ, I nīd’nt g dǎn!” xplend Hamnd. “I’l jst rñ n gv ɖ ordr… y d’nt wont t snd m awe, d y?”

Jêni śc hr hed n smîld.

“Bt y’r ʈncñ v smʈñ els. Y’r wuriyñ abt smʈñ,” sd Hamnd. “Ẃt z it? Cm n sit hir—cm n sit on mî ni bfr ɖ fîr.”

“I’l jst unpin mî hat,” sd Jêni, n ś wnt ovr t ɖ dresñtebl. “Ā-ā!” Ś gev a litl crî.

“Ẃt z it?”

“Nʈñ, darlñ. I’v jst faund ɖ ćildṛn’z letrz. Ɖt’s ol rît! Ɖe wl cīp. No huri nǎ!” Ś trnd t him, claspñ ɖm. Ś tuct ɖm intu hr frild blǎz. Ś craid qcli, gêli: “Ǒ, hǎ tipicl ɖs dresñtebl z v y!”

“Ẃ? Ẃt’s ɖ matr wɖ it?” sd Hamnd.

“F it wr flotñ in itrṇti I śd se ‘Jon!’” laft Jêni, stẹrñ at ɖ big botl v hertonic, ɖ wicrbotl v eau-de-Cologne, ɖ tū herbruśz, n a duzn ny coḷrz taid wɖ pnc tep. “Z ɖs ol yr lugij?”

“Hañ mî lugij!” sd Hamnd; bt ol ɖ sem h lîct biyñ laft at bî Jêni. “Let’s tōc. Let’s gt dǎn t ʈñz. Tel m”—n az Jêni prćt on hiz niz h līnd bac n drù hr intu ɖ dīp, ugli ćer—“tel m y’r riyli glad t b bac, Jêni.”

“Yes, darlñ, I am glad,” ś sd.

Bt jst az ẃn h imbrest hr h flt ś wd flî awe, so Hamnd nvr ń—nvr ń fr ded srtn ɖt ś wz az glad az h wz. Hǎ cd h nǒ? Wd h evr nǒ? Wd h olwz hv ɖs crevñ—ɖs pañ lîc hungr, smhǎ, t mc Jêni so mć part v him ɖt ɖr wz’nt eni v hr t iscep? H wontd t blot ǎt evrbdi, evrʈñ. H wśt nǎ h’d trnd of ɖ lît. Ɖt mt hv bròt hr nirr. N nǎ ɖoz letrz fṛm ɖ ćildṛn rusld in hr blǎz. H cd hv ćuct ɖm intu ɖ fîr.

“Jêni,” h ẃisprd.

“Yes, dir?” Ś le on hiz brest, bt so lîtli, so rmotli. Ɖer briɖñ rouz n fél tgɖr.

“Jêni!”

“Ẃt z it?”

“Trn t m,” h ẃisprd. A slo, dīp fluś floud intu hiz fōrhed. “Cis m, Jêni! Y cis m!”

It sīmd t him ɖr wz a tîni pōz—bt loñ inuf fr him t sufr torćr—bfr hr lips tućt hiz, frmli, lîtli—cisñ ɖm az ś olwz cist him, az ɖo ɖ cis—hǎ cd h dscrîb it?—cnfrmd ẃt ɖe wr seyñ, sînd ɖ contract. Bt ɖt wz’nt ẃt h wontd; ɖt wz’nt at ol ẃt h ʈrstd fr. H flt sudnli, hoṛbl tîrd.

“F y ń,” h sd, oṗnñ hiz îz, “ẃt it’s bn lîc—wêtñ tde. I ʈt ɖ bot nvr wd cm in. Ɖr w wr, haññ abt. Ẃt cept y so loñ?”

Ś md no ansr. Ś wz lcñ awe fṛm him at ɖ fîr. Ɖ flemz hurid—hurid ovr ɖ colz, flicrd, fél.

“Nt aslip, r y?” sd Hamnd, n h jumt hr p n dǎn.

“No,” ś sd. N ɖen: “D’nt d ɖt, dir. No, I wz ʈncñ. Az a matr v fact,” ś sd, “wn v ɖ pasinjrz daid last nît—a man. Ɖt’s ẃt hld s p. W bròt him in—I mīn, h wz’nt berid at sì. So, v cors, ɖ śip’s doctr n ɖ śordoctr—”

“Ẃt wz it?” asct Hamnd unīẓli. H hetd t hír v deʈ. H hetd ɖs t hv hapnd. It wz, in sm qir we, az ɖo h n Jêni hd met a fynṛl on ɖer we t ɖ hotel.

“Ǒ, it wz’nt enʈñ in ɖ līst infx́s!” sd Jêni. Ś wz spīcñ scersli abv hr breʈ. “It wz hart.” A pōz. “Pur felo!” ś sd. “Qt yuñ.” N ś woćt ɖ fîr flicr n fōl. “H daid in mî armz,” sd Jêni.

Ɖ blo wz so sudn ɖt Hamnd ʈt h wd fent. H cd’nt muv; h cd’nt briɖ. H flt ol hiz streñʈ flowñ—flowñ intu ɖ big darc ćer, n ɖ big darc ćer hld him fast, gript him, forst him t ber it.

“Ẃt?” h sd duļi. “Ẃt’s ɖt y se?”

“Ɖ end wz qt pīsfl,” sd ɖ smōl vôs. “H jst”—n Hamnd sw hr lift hr jntl hand—“briɖd hiz lîf awe at ɖ end.” N hr hand fél.

“Hu—els wz ɖr?” Hamnd manijd t asc.

“Nbdi. I wz alon wɖ him.”

Ā, mî God, ẃt wz ś seyñ! Ẃt wz ś dwñ t him! Ɖs wd cil him! N ol ɖ ẃl ś spouc:

“I sw ɖ ćenj cmñ n I snt ɖ stywd fr ɖ doctr, bt ɖ doctr wz tù lêt. H cd’nt hv dn enʈñ, enwe.”

“Bt—ẃ y, ẃ y?” mond Hamnd.

At ɖt Jêni trnd qcli, qcli srćt hiz fes.

“Y d’nt mînd, Jon, d y?” ś asct. “Y d’nt—It’s nʈñ t d wɖ y n m.”

Smhǎ or uɖr h manijd t śec sm sort v smîl at hr. Smhǎ or uɖr h stamrd: “No—g—on, g on! I wont y t tel m.”

“Bt, Jon darlñ—”

“Tel m, Jêni!”

“Ɖr’z nʈñ t tel,” ś sd, wunḍrñ. “H wz wn v ɖ frst-clas pasinjrz. I sw h wz vri il ẃn h cem on bōrd… Bt h sīmd t b so mć betr untl yesṭde. H hd a svir atac in ɖ afṭnun—xîtmnt—nrṿsnis, I ʈnc, abt arîvñ. N aftr ɖt h nvr rcuvrd.”

“Bt ẃ dd’nt ɖ stywdes—”

“Ǒ, mî dir—ɖ stywdes!” sd Jêni. “Ẃt wd h hv flt? N bsdz… h mt hv wontd t līv a mesij… t—”

“Dd’nt h?” mutrd Hamnd. “Dd’nt h se enʈñ?”

“No, darlñ, nt a wrd!” Ś śc hr hed softli. “Ol ɖ tîm I wz wɖ him h wz tù wìc… h wz tù wìc īvn t muv a fngr… ”

Jêni wz sîḷnt. Bt hr wrdz, so lît, so soft, so ćil, sīmd t hovr in ɖ er, t ren intu hiz brest lîc sno.

Ɖ fîr hd gn red. Nǎ it fél in wɖ a śarp sǎnd n ɖ rūm wz coldr. Cold crept p hiz armz. Ɖ rūm wz hyj, imns, gliṭrñ. It fild hiz hol wrld. Ɖr wz ɖ gret blînd bed, wɖ hiz cot fluñ acrs it lîc sm hedlis man seyñ hiz prerz. Ɖr wz ɖ lugij, redi t b carid awe agn, enẃr, tóst intu trenz, cartd on t bots.

… “H wz tù wìc. H wz tù wìc t muv a fngr.” N yt h daid in Jêni’z armz. Ś—hu’d nvr—nvr wns in ol ɖz yirz—nvr on wn sngl solitri oceźn—

No; h ms’nt ʈnc v it. Madnis le in ʈncñ v it. No, h wd’nt fes it. H cd’nt stand it. It wz tù mć t ber!

N nǎ Jêni tućt hiz tî wɖ hr fngrz. Ś pinćt ɖ éjz v ɖ tî tgɖr.

“Y’r nt—sori I tld y, Jon darlñ? It hz’nt md y sad? It hz’nt spôlt ǎr īvnñ—ǎr biyñ alon tgɖr?”

Bt at ɖt h hd t hîd hiz fes. H pt hiz fes intu hr bŭzm n hiz armz infoldd hr.

Spôlt ɖer īvnñ! Spôlt ɖer biyñ alon tgɖr! Ɖe wd nvr b alon tgɖr agn.

CLASICS IN ÑSPEL

 

In Ñspel: THE APPARITION OF MRS VEAL, by Daniel Defoe

A TRU RLEŚN
OV Đ
AṖRIŚN OV WN MSZ. VĪL,
Đ NXT DE AFTR HR DEƮ,
TO WN
MSZ. BARGREV, AT CANṬBRI,
Đ 8Ʈ OV SPTMBR, 1705;

Ẃć Aṗriśn rec̣mndz ɖ p’ruzl v Drelincourt’s
Bc v Conṣleśnz agnst ɖ Firz v Deʈ.

Dańl Dfo

Ɖ PREFIS

Ɖs rleśn z matr v fact, n atndd wɖ sć srcmstansz, az me indys eni rīzṇbl man t b’liv it. It wz snt bî a jntlmn, a justis v pīs, at Mêdstn, in Cnt, n a vri intelijnt prsn, t hiz frend in Lundn, az it z hir wrdd; ẃć discors z atstd bî a vri sobr n unḍstandñ jntl-wmn, a cinz-wmn v ɖ sed jntlmn’z, hu livz in Canṭbri, wɖn a fy dorz v ɖ hǎs in ẃć ɖ wɖn-nemd Msz. Bargrev livz; hu b’livz hiz cinz-wmn t b v so dsrnñ a spirit, az nt t b pt upn bî eni faḷsi; n hu poztivli aśurd him ɖt ɖ hol matr, az it z rletd n led dǎn, z riyli tru; n ẃt ś hrself hd in ɖ sem wrdz, az nir az me b, fṛm Msz. Bargrev’z ǒn mǎʈ, hu, ś nz, hd no rīzn t invnt n publiś sć a stori, or eni dzîn t forj n tel a lî, biyñ a wmn v mć oṇsti n vrću, n hr hol lîf a cors, az it wr, v payti. Ɖ ys ẃć w òt t mc v it, z t cnsidr, ɖt ɖr z a lîf t cm aftr ɖs, n a jst God, hu wl retṛbyt t evrwn acordñ t ɖ dīdz dn in ɖ bodi; n ɖrfr t rflect upn ǎr past cors v lîf w hv led in ɖ wrld; ɖt ǎr tim z śort n unsrtn; n ɖt f w wd iscep ɖ puniśmnt v ɖ ungodli, n rsiv ɖ rword v ɖ rîćs, ẃć z ɖ leyñ hold v itrnl lîf, w òt, fr ɖ tim t cm, t rtrn t God bî a spīdi rpntns, sīsñ t d īvl, n lrnñ t d wel: t sīc aftr God rli, f haṗli h me b faund v s, n līd sć lîvz fr ɖ fyćr, az me b wel plizñ in hiz sît.

A RLEŚN OV Ɖ AṖRIŚN OV MSZ. VĪL

Ɖs ʈñ z so rer in ol its srcmstansz, n on so gd oʈoṛti, ɖt mî rīdñ n convseśn hv nt gvn m enʈñ lîc it. It z fit t graṭfî ɖ most injīńs n sirịs inqîrr. Msz. Bargrev z ɖ prsn t hūm Msz. Vīl apird aftr hr deʈ; ś z mî intiṃt frend, n I cn avǎć fr hr repyteśn fr ɖz last fiftīn or sixtīn yirz, on mî ǒn nolij; n I cn cnfrm ɖ gd caṛctr ś hd fṛm hr yʈ t ɖ tîm v mî aqentns. Ɖo, sins ɖs rleśn, ś z c’lumnietd bî sm ppl ɖt r frendz t ɖ bruɖr v Msz. Vīl hu apird, hu ʈnc ɖ rleśn v ɖs apiṛns t b a rflex́n, n indevr ẃt ɖe cn t blast Msz. Bargrev’z repyteśn n t laf ɖ stori ǎt v cǎntinns. Bt bî ɖ srcmstansz ɖr-ov, n ɖ ćirfl disṗziśn v Msz. Bargrev, ntwɖstandñ ɖ il ysij v a vri wicid huzbnd, ɖr z nt yt ɖ līst sîn v djx́n in hr fes; nor dd I evr hír hr let fōl a dspondñ or mrṃrñ xpreśn; nê, nt ẃn acć̣li undr hr huzbnd’z barbaṛti, ẃć I hv bn a witnis t, n sevṛl uɖr prsnz v undǎtd repyteśn.

Nǎ y mst nǒ Msz. Vīl wz a meidn jntl-wmn v abt ʈrti yirz v ej, n fr sm yirz past hd bn trubld wɖ fits, ẃć wr psivd cmñ on hr bî hr gwñ of fṛm hr discors vri abrupli t sm imprtinns. Ś wz mntend bî an onli bruɖr, n cept hiz hǎs in Dovr. Ś wz a vri pays wmn, n hr bruɖr a vri sobr man t ol apiṛns; bt nǎ h dz ol h cn t nul n qoś ɖ stori. Msz. Vīl wz intiṃtli aqentd wɖ Msz. Bargrev fṛm hr ćîldhd. Msz. Vīl’z srcmstansz wr ɖen mīn; hr faɖr dd nt tec cer v hiz ćildṛn az h òt, so ɖt ɖe wr xpozd t hardśps. N Msz. Bargrev in ɖoz dez hd az uncînd a faɖr, ɖo ś wontd nɖr fr fūd nor cloɖñ; ẃl Msz. Vīl wontd fr bʈ, insomuch ɖt ś wd ofn se, “Msz. Bargrev, y r nt onli ɖ bst, bt ɖ onli frend I hv in ɖ wrld; n no srcmstans v lîf śl evr dzolv mî frendśp.” Ɖe wd ofn cndol ć uɖr’z advrs fortynz, n rīd tgɖr Drelincourt upn Deʈ, n uɖr gd bcs; n so, lîc tū Crisćn frendz, ɖe cumf̣td ć uɖr undr ɖer soro.

Sm tîm aftr, Mr. Vīl’z frendz got him a ples in ɖ custmhǎs at Dovr, ẃć oceźnd Msz. Vīl, bî litl n litl, t fōl of fṛm hr intiṃsi wɖ Msz. Bargrev, ɖo ɖr wz nvr eni sć ʈñ az a qoṛl; bt an indifṛnsi cem on bî dgriz, tl at last Msz. Bargrev hd nt sìn hr in tū yirz n a haf, ɖo abv a twelvmunʈ v ɖ tîm Msz. Bargrev haʈ bn absnt fṛm Dovr, n ɖs last haf-yir hz bn in Canṭbri abt tū munʈs v ɖ tîm, dwelñ in a hǎs v hr ǒn.

In ɖs hǎs, on ɖ etʈ v Sptmbr, wn ʈǎznd sevn hundṛd n fîv, ś wz sitñ alon in ɖ fōrnūn, ʈncñ ovr hr unforćṇt lîf, n argywñ hrslf intu a dy reẓgneśn t Providns, ɖo hr cndiśn sīmd hard: “N,” sd ś, “I hv bn pṛvîdd fr hiɖrtu, n dǎt nt bt I śl b stl, n am wel saṭsfaid ɖt mî aflix́nz śl end ẃn it z most fit fr m.” N ɖen tc p hr sowñ wrc, ẃć ś hd no snr dn bt ś hírz a nocñ at ɖ dor; ś wnt t si hu wz ɖr, n ɖs pruvd t b Msz. Vīl, hr old frend, hu wz in a rîdñhabit. At ɖt momnt v tîm ɖ cloc struc twelv at nūn.

“Madm,” sz Msz. Bargrev, “I am s’prîzd t si y, y hv bn so loñ a strenjr”; bt tld hr ś wz glad t si hr, n ofrd t s’lūt hr, ẃć Msz. Vīl cmplaid wɖ, tl ɖer lips almost tućt, n ɖen Msz. Vīl drù hr hand acrs hr ǒn îz, n sd, “I am nt vri wel,” n so weivd it. Ś tld Msz. Bargrev ś wz gwñ a jrni, n hd a gret mînd t si hr frst. “Bt,” sz Msz. Bargrev, “hǎ cn y tec a jrni alon? I am amezd at it, because I nǒ y hv a fond bruɖr.” “Ǒ,” sz Msz. Vīl, “I gave mî bruɖr ɖ slip, n cem awe, bcz I hd so gret a dzîr t si y bfr I tc mî jrni.” So Msz. Bargrev wnt in wɖ hr intu anɖr rūm wɖn ɖ frst, n Msz. Vīl sat hr dǎn in an elboćer, in ẃć Msz. Bargrev wz sitñ ẃn ś hŕd Msz. Vīl noc. “Ɖen,” sz Msz. Vīl, “mî dir frend, I am cm t rny ǎr old frendśp agn, n beg yr pardn fr mî brīć v it; n f y cn fgiv m, y r ɖ bst v wimin.” “Ǒ,” sz Msz. Bargrev, “d nt mnśn sć a ʈñ; I hv nt hd an unīzi ʈt abt it.” “Ẃt dd y ʈnc v m?” sz Msz. Vīl. Sz Msz. Bargrev, “I ʈt y wr lîc ɖ rest v ɖ wrld, n ɖt pṛspeṛti hd md y fget yrslf n m.” Ɖen Msz. Vīl rmîndd Msz. Bargrev v ɖ mni frendli of̣sz ś dd hr in formr dez, n mć v ɖ convseśn ɖe hd wɖ ć uɖr in ɖ tîmz v ɖer advrṣti; ẃt bcs ɖe réd, n ẃt cumf̣t in ptiklr ɖe rsivd fṛm Drelincourt’s “Bc v Deʈ,” ẃć wz ɖ bst, ś sd, on ɖ subjict evr rout. Ś olso mnśnd Doctr Śrloc, n tū Duć bcs, ẃć wr trnzletd, rout upn deʈ, n sevṛl uɖrz. Bt Drelincourt, ś sd, hd ɖ clirist nośnz v deʈ n v ɖ fyćr stet v eni hu hd handld ɖt subjict. Ɖen ś asct Msz. Bargrev ẃɖr ś hd Drelincourt. Ś sd, “Yes.” Sz Msz. Vīl, “Feć it.” N so Msz. Bargrev gz p-sterz n brñz it dǎn. Sz Msz. Vīl, “Dir Msz. Bargrev, f ɖ îz v ǎr feʈ wr az opn az ɖ îz v ǎr bodi, w śd si numbrz v enjlz abt us fr ǎr gard. Ɖ nośnz w hv v Hevn nǎ r nʈñ lîc ẃt it z, az Drelincourt sz; ɖrfr b cumf̣td undr yr aflix́nz, n b’liv ɖt ɖ Olmîti hz a ptiklr rgard t y, n ɖt yr aflix́nz r marcs v God’z fevr; n ẃn ɖe hv dn ɖ biznis ɖe r snt fr, ɖe śl b rmuvd fṛm y. N b’liv m, mî dir frend, b’liv ẃt I se t y, wn minit v fyćr hapinis wl infiṇtli rword y fr ol yr suf̣rñz. Fr I cn nvr b’liv” (n claps hr hand upn hr ni wɖ gret rṇstnis, ẃć, indd, ran ʈru most v hr discors) “ɖt evr God wl sufr y t spend ol yr dez in ɖs aflictd stet. Bt b aśurd ɖt yr aflix́nz śl līv y, or y ɖm, in a śort tîm.” Ś speic in ɖt pʈeticl n hevnli manr ɖt Msz. Bargrev wept sevṛl tîmz, ś wz so dīpli afctd wɖ it.

Ɖen Msz. Vīl mnśnd Doctr Cndric’s Asetic, at ɖ end v ẃć h gvz an acǎnt v ɖ livz v ɖ priṃtiv Crisćnz. Ɖer patn ś rec̣mndd t ǎr iṃteśn, n sd, “Ɖer convseśn wz nt lîc ɖs v ǎr ej. Fr nǎ,” sz ś, “ɖr z nʈñ bt ven, froʈi discors, ẃć z far difṛnt fṛm ɖerz. Ɖerz wz t edif̣ceśn, n t bild wn anɖr p in feʈ, so ɖt ɖe wr nt az w r, nor r w az ɖe wr. Bt,” sd ś, “w òt t d az ɖe dd; ɖr wz a harti frendśp amñ ɖm; bt ẃr z it nǎ t b faund?” Sz Msz. Bargrev, “It z hard indd t fînd a tru frend in ɖz dez.” Sz Msz. Vīl, “Mr. Noris hz a fîn copi v vrsz, cōld Frendśp in Pfx́n, ẃć I wundrf̣li admîr. Hv y sìn ɖ bc?” sz Msz. Vīl. “No,” sz Msz. Bargrev, “bt I hv ɖ vrsz v mî ǒn raitñ ǎt.” “Hv y?” sz Msz. Vīl; “ɖen feć ɖm”; ẃć ś dd fṛm abv sterz, n ofrd ɖm t Msz. Vīl t rīd, hu rfyzd, n weivd ɖ ʈñ, seyñ, “holdñ dǎn hr hed wd m it ec”; n ɖen dzîrñ Msz. Bargrev t rīd ɖm t hr, ẃć ś dd. Az ɖe wr admîrñ Frendśp, Msz. Vīl sd, “Dir Msz. Bargrev, I śl luv y fr evr.” In ɖz vrsz ɖr z twîs yzd ɖ wrd “Ilizịn.” “Ā!” sz Msz. Vīl, “ɖz powts hv sć nemz fr Hevn.” Ś wd ofn drw hr hand acrs hr ǒn îz, n se, “Msz. Bargrev, d nt y ʈnc I am mîṭli imperd bî mî fits?” “No,” sz Msz. Bargrev; “I ʈnc y lc az wel az evr I ń y.”

Aftr ɖs discors, ẃć ɖ aṗriśn pt in mć fînr wrdz ɖn Msz. Bargrev sd ś cd pritnd t, n az mć mor ɖn ś cn rmembr—fr it canot b ʈt ɖt an aur n ʈri qortrz’ convseśn cd ol b rtend, ɖo ɖ mn v it ś ʈncs ś dz—ś sd t Msz. Bargrev ś wd hv hr rait a letr t hr bruɖr, n tel him ś wd hv him gv rñz t sć n sć; n ɖt ɖr wz a prs v gold in hr cabiṇt, n ɖt ś wd hv tū brōd pìsz gvn t hr cuzn Wotsn.

Tōcñ at ɖs ret, Msz. Bargrev ʈt ɖt a fit wz cmñ upn hr, n so plest hrslf on a ćer jst bfr hr niz, t cīp hr fṛm fōlñ t ɖ grǎnd, f hr fits śd oceźn it; fr ɖ elboćer, ś ʈt, wd cīp hr fṛm fōlñ on îɖr sîd. N t dvrt Msz. Vīl, az ś ʈt, tc hold v hr gǎnslīv sevṛl tîmz, n cmndd it. Msz. Vīl tld hr it wz a scǎrd silc, n nyli md p. Bt, fr ol ɖs, Msz. Vīl psistd in hr rqst, n tld Msz. Bargrev ś mst nt dnî hr. N ś wd hv hr tel hr bruɖr ol ɖer convseśn ẃn ś hd ɖ oṗtyṇti. “Dir Msz. Vīl,” sz Msz. Bargrev, “ɖs sīmz so imprtinnt ɖt I canot tel hǎ t cmplî wɖ it; n ẃt a morṭfayñ stori wl ǎr convseśn b t a yuñ jntlmn. Ẃ,” sz Msz. Bargrev, “it z mć betr, mīʈncs, t d it yrslf.” “No,” sz Msz. Vīl; “ɖo it sīmz imprtinnt t y nǎ, y wl si mor rīznz fr it hiraftr.” Msz. Bargrev, ɖen, t saṭsfî hr imṗtyṇti, wz gwñ t feć a pén n ñc, bt Msz. Vīl sd, “Let it alon nǎ, bt d it ẃn I am gn; bt y mst b śr t d it”; ẃć wz wn v ɖ last ʈñz ś injônd hr at partñ, n so ś promist hr.

Ɖen Msz. Vīl asct fr Msz. Bargrev’z dōtr. Ś sd ś wz nt at hom. “Bt f y hv a mînd t si hr,” sz Msz. Bargrev, “I’l snd fr hr.” “D,” sz Msz. Vīl; on ẃć ś left hr, n wnt t a nebr’z t si hr; n bî ɖ tîm Msz. Bargrev wz rtrnñ, Msz. Vīl wz got wɖt ɖ dor in ɖ strīt, in ɖ fes v ɖ bīstmarcit, on a Saṭde (ẃć z marcitde), n std redi t part az sn az Msz. Bargrev cem t hr. Ś asct hr ẃ ś wz in sć hest. Ś sd ś mst b gwñ, ɖo phps ś mt nt go hr jrni tl Munde; n tld Msz. Bargrev ś hopt ś śd si hr agn at hr cuzn Wotsn’z bfr ś wnt ẃiɖr ś wz gwñ. Ɖen ś sd ś wd tec hr līv v hr, n wōct fṛm Msz. Bargrev, in hr vy, tl a trnñ inṭruptd ɖ sît v hr, ẃć wz ʈri-qortrz aftr wn in ɖ afṭnun.

Msz. Vīl daid ɖ sevnʈ v Sptmbr, at twelv o’cloc at nūn, v hr fits, n hd nt abv for aurz’ snsz bfr hr deʈ, in ẃć tîm ś rsivd ɖ sacṛmnt. Ɖ nxt de aftr Msz. Vīl’z apiṛns, biyñ Súnde, Msz. Bargrev wz mîṭli indispozd wɖ a cold n sor ʈrot, ɖt ś cd nt go ǎt ɖt de; bt on Munde mornñ ś sndz a prsn t Captin Wotsn’z t nǒ f Msz. Vīl wz ɖr. Ɖe wundrd at Msz. Bargrev’z inqîri, n snt hr wrd ś wz nt ɖr, nor wz xpctd. At ɖs ansr, Msz. Bargrev tld ɖ meid ś hd srtnli mstŭc ɖ nem or md sm blundr. N ɖo ś wz il, ś pt on hr hŭd n wnt hrslf t Captin Wotsn’z, ɖo ś ń nn v ɖ faṃli, t si f Msz. Vīl wz ɖr or nt. Ɖe sd ɖe wundrd at hr ascñ, fr ɖt ś hd nt bn in tǎn; ɖe wr śr, f ś hd, ś wd hv bn ɖr. Sz Msz. Bargrev, “I am śr ś wz wɖ m on Saṭde almost tū aurz.” Ɖe sd it wz imposbl, fr ɖe mst hv sìn hr f ś hd. In cmz Captin Wotsn, ẃl ɖe wr in dspyt, n sd ɖt Msz. Vīl wz srtnli ded, n ɖ iscućnz wr mcñ. Ɖs strenjli s’prîzd Msz. Bargrev, ẃn ś snt t ɖ prsn imīɉtli hu hd ɖ cer v ɖm, n faund it tru. Ɖen ś rletd ɖ hol stori t Captin Wotsn’z faṃli; n ẃt gǎn ś hd on, n hǎ strîpt; n ɖt Msz. Vīl tld hr ɖt it wz scǎrd. Ɖen Msz. Wotsn craid ǎt, “Y hv sìn hr indd, fr nn ń bt Msz. Vīl n mslf ɖt ɖ gǎn wz scǎrd.” N Msz. Wotsn ǒnd ɖt ś dscrîbd ɖ gǎn xacli; “fr,” sd ś, “I hlpt hr t mc it p.” Ɖs Msz. Wotsn blezd ol abt ɖ tǎn, n avǎćt ɖ demnstreśn v truʈ v Msz. Bargrev’z siyñ Msz. Vīl’z aṗriśn. N Captin Wotsn carid tū jntlṃn imīɉtli t Msz. Bargrev’z hǎs t hír ɖ rleśn fṛm hr ǒn mǎʈ. N ẃn it spred so fast ɖt jntlṃn n prsnz v qoḷti, ɖ jdiśs n scepticl part v ɖ wrld, floct in upn hr, it at last bcem sć a tasc ɖt ś wz forst t go ǎt v ɖ we; fr ɖe wr in jenṛl xtrimli saṭsfaid v ɖ truʈ v ɖ ʈñ, n plenli sw ɖt Msz. Bargrev wz no hîṗcondriac, fr ś olwez apirz wɖ sć a ćirfl er n plizñ mȉn ɖt ś hz gend ɖ fevr n istim v ol ɖ jntri, n it z ʈt a gret fevr f ɖe cn bt get ɖ rleśn fṛm hr ǒn mǎʈ. I śd hv tld y bfr ɖt Msz. Vīl tld Msz. Bargrev ɖt hr sistr n bruɖr-in-lw wr jst cm dǎn fṛm Lundn t si hr. Sz Msz. Bargrev, “Hǎ cem y t ordr matrz so strenjli?” “It cd nt b hlpt,” sd Msz. Vīl. N hr bruɖr n sistr dd cm t si hr, n entrd ɖ tǎn v Dovr jst az Msz. Vīl wz xpîrñ. Msz. Bargrev asct hr ẃɖr ś wd drinc sm ti. Sz Msz. Vīl, “I d nt cer f I d; bt I’l woṛnt y ɖs mad felo”—mīnñ Msz. Bargrev’z huzbnd—“hz brouc ol yr trincits.” “Bt,” sz Msz. Bargrev, “I’l get smʈñ t drinc in fr ol ɖt”; bt Msz. Vīl weivd it, n sd, “It z no matr; let it alon”; n so it pást.

Ol ɖ tîm I sat wɖ Msz. Bargrev, ẃć wz sm aurz, ś rec̣lectd freś seyñz v Msz. Vīl. N wn mtirịl ʈñ mor ś tld Msz. Bargrev, ɖt old Mr. Bretn alaud Msz. Vīl ten pǎndz a yir, ẃć wz a sīcrit, n uņoun t Msz. Bargrev tl Msz. Vīl tld hr.

Msz. Bargrev nvr vẹriz in hr stori, ẃć puzlz ɖoz hu dǎt v ɖ truʈ, or r unwilñ t b’liv it. A srvnt in ɖ nebr’z yard ajônñ t Msz. Bargrev’z hǎs hŕd hr tōcñ t smbdi an aur v ɖ tîm Msz. Vīl wz wɖ hr. Msz. Bargrev wnt ǎt t hr nxt nebr’z ɖ vri momnt ś partd wɖ Msz. Vīl, n tld hr ẃt raṿśñ convseśn ś hd hd wɖ an old frend, n tld ɖ hol v it. Drelincourt’s “Bc v Deʈ” z, sins ɖs hapnd, bòt p strenjli. N it z t b obzrvd ɖt, ntwɖstandñ ol ɖ trubl n ftīg Msz. Bargrev hz unḍgn upn ɖs acǎnt, ś nvr tc ɖ valy v a farɖñ, nor sufrd hr dōtr t tec enʈñ v enbdi, n ɖrfr cn hv no inṭrest in telñ ɖ stori.

Bt Mr. Vīl dz ẃt h cn t stîfl ɖ matr, n sd h wd si Msz. Bargrev; bt yt it z srtn matr v fact ɖt h hz bn at Captin Wotsn’z sins ɖ deʈ v hiz sistr, n yt nvr wnt nir Msz. Bargrev; n sm v hiz frendz rport hr t b a layr, n ɖt ś ń v Mr. Bretn’z ten pǎndz a yir. Bt ɖ prsn hu pritndz t se so hz ɖ repyteśn t b a ntorịs layr amñ prsnz hūm I nǒ t b v undǎtd credit. Nǎ, Mr. Vīl z mor v a jntlmn ɖn t se ś lîz, bt sz a bad huzbnd hz crezd hr; bt ś nīdz onli priznt hrslf, n it wl ifcć̣li cnfyt ɖt pritns. Mr. Vīl sz h asct hiz sistr on hr deʈbed ẃɖr ś hd a mînd t dspoz v enʈñ. N ś sd no. Nǎ ɖ ʈñz ẃć Msz. Vīl’z aṗriśn wd hv dspozd v wr so trîf̣lñ, n nʈñ v justis emd at in ɖ dspozl, ɖt ɖ dzîn v it apirz t m t b onli in ordr t mc Msz. Bargrev saṭsfî ɖ wrld v ɖ riaḷti ɖr-ov az t ẃt ś hd sìn n hŕd, n t s’kr hr repyteśn amñ ɖ rīzṇbl n unḍstandñ part v man-cnd. N ɖen, agn, Mr. Vīl ǒnz ɖt ɖr wz a prs v gold; bt it wz nt faund in hr cabiṇt, bt in a combox. Ɖs lcs improbbl; fr ɖt Msz. Wotsn ǒnd ɖt Msz. Vīl wz so vri cerfl v ɖ ci v hr cabiṇt ɖt ś wd trust nbdi wɖ it; n f so, no dǎt ś wd nt trust hr gold ǎt v it. N Msz. Vīl’z ofn drw̃ hr handz ovr hr îz, n ascñ Msz. Bargrev ẃɖr hr fits hd nt imperd hr, lcs t m az f ś dd it on prṗs t rmînd Msz. Bargrev v hr fits, t priper hr nt t ʈnc it strenj ɖt ś śd pt hr upn raitñ t hr bruɖr, t dspoz v rñz n gold, ẃć lc so mć lîc a dayñ prsn’z rqst; n it tc acordñli wɖ Msz. Bargrev az ɖ ifct v hr fits cmñ upn hr, n wz wn v ɖ mni instnsz v hr wundrfl luv t hr n cer v hr, ɖt ś śd nt b afrîtd, ẃć, indd, apirz in hr hol manijmnt, ptiklrli in hr cmñ t hr in ɖ dêtîm, weivñ ɖ sałteśn, n ẃn ś wz alon; n ɖen ɖ manr v hr partñ, t privnt a secnd atmt t s’lūt hr.

Nǎ, ẃ Mr. Vīl śd ʈnc ɖs rleśn a rflex́n—az it z plen h dz, bî hiz indeṿrñ t stîfl it—I canot imajin; bcz ɖ jeṇraḷti b’liv hr t b a gd spirit, hr discors wz so hevnli. Hr tū gret eṛndz wr, t cumf̣t Msz. Bargrev in hr aflix́n, n t asc hr fgivnis fr hr brīć v frendśp, n wɖ a pays discors t incurij hr. So ɖt, aftr ol, t s’poz ɖt Msz. Bargrev cd hać sć an invnśn az ɖs, fṛm Frîde nūn t Saṭde nūn—s’pozñ ɖt ś ń v Msz. Vīl’z deʈ ɖ vri frst momnt—wɖt jumblñ srcmstansz, n wɖt eni inṭrest, tù, ś mst b mor witi, forćṇt, n wicid, tù, ɖn eni indifṛnt prsn, I der se, wl alǎ. I asct Msz. Bargrev sevṛl tîmz f ś wz śr ś flt ɖ gǎn. Ś ansrd, moḍstli, “F mî snsz b t b rlaid on, I am śr v it.” I asct hr f ś hŕd a sǎnd ẃn ś clapt hr hand upn hr ni. Ś sd ś dd nt rmembr ś dd, bt sd ś apird t b az mć a substns az I dd hu tōct wɖ hr. “N I me,” sd ś, “b az sn pswedd ɖt yr aṗriśn z tōcñ t m nǎ az ɖt I dd nt riyli si hr; fr I wz undr no manr v fir, n rsivd hr az a frend, n partd wɖ hr az sć. I wd nt,” sz ś, “gv wn farɖñ t mc eni wn b’liv it; I hv no inṭrest in it; nʈñ bt trubl z inteild upn m fr a loñ tîm, fr ōt I nǒ; n, hd it nt cm t lît bî axidnt, it wd nvr hv bn md public.” Bt nǎ ś sz ś wl mc hr ǒn prîṿt ys v it, n cīp hrslf ǎt v ɖ we az mć az ś cn; n so ś hz dn sins. Ś sz ś hd a jntlmn hu cem ʈrti mîlz t hr t hír ɖ rleśn; n ɖt ś hd tld it t a rūmfl v ppl at ɖ tîm. Sevṛl ptiklr jntlṃn hv hd ɖ stori fṛm Msz. Bargrev’z ǒn mǎʈ.

Ɖs ʈñ hz vri mć afctd m, n I am az wel saṭsfaid az I am v ɖ bst-grǎndd matr v fact. N ẃ w śd dspyt matr v fact, bcz w canot solv ʈñz v ẃć w cn hv no srtn or dmonstṛtiv nośnz, sīmz strenj t m; Msz. Bargrev’z oʈoṛti n snseṛti alon wd hv bn undǎtd in eni uɖr ces.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: THE SINGING LESSON, by Katherine Mansfield

Ɖ SÑÑLÉSN

Caʈ̇rīn Mansfīld

Wɖ dsper—cold, śarp dsper—berid dīp in hr hart lîc a wicid nîf, Mis Medoz, in cap n gǎn n cariyñ a litl batn, trod ɖ cold coṛdorz ɖt léd t ɖ ḿzichōl. Grlz v ol ejz, rozi fṛm ɖ er, n buḅlñ ovr wɖ ɖt glīfl xîtmnt ɖt cmz fṛm runñ t scūl on a fîn ōtm̦ornñ, hurid, scipt, flutrd bî; fṛm ɖ holo clasrūmz cem a qc drumñ v vôsz; a bel rañ; a vôs lîc a brd craid, “Muriel.” N ɖen ɖr cem fṛm ɖ sterces a tṛmnḍs noc-noc-nocñ. Smwn hd dropt hr dumbelz.

Ɖ Saynsmistris stopt Mis Medoz.

“Gd mor-nñ,” ś craid, in hr swīt, afctd drōl. “Z’nt it cold? It mt b win-tr.”

Mis Medoz, hugñ ɖ nîf, stérd in hetrid at ɖ Saynsmistris. Evrʈñ abt hr wz swīt, pel, lîc huni. Y wd nt hv bn s’prîzd t si a bì còt in ɖ tanglz v ɖt yelo her.

“It z rɖr śarp,” sd Mis Medoz, grimli.

Ɖ uɖr smîld hr śŭġri smîl.

“Y lc fro-zen,” sd ś. Hr blu îz opnd wîd; ɖr cem a mocñ lît in ɖm. (Hd ś notist enʈñ?)

“Ǒ, nt qt az bad az ɖt,” sd Mis Medoz, n ś gev ɖ Saynsmistris, in xćenj fr hr smîl, a qc grimis n pást on…

Formz For, Fîv, n Six wr asmbld in ɖ ḿzichōl. Ɖ nôz wz def̣nñ. On ɖ platform, bî ɖ piano, std Mẹri Bīzli, Mis Medoz’ feṿrit, hu pleid acumṗnimnts. Ś wz trnñ ɖ ḿzic stūl. Ẃn ś sw Mis Medoz ś gev a lǎd, wornñ “Ś-ś! grlz!” n Mis Medoz, hr handz ʈrust in hr slīvz, ɖ batn undr hr arm, stroud dǎn ɖ sntr ail, mǎntd ɖ steps, trnd śarpli, sizd ɖ bras ḿzicstand, plantd it in frunt v hr, n gev tū śarp taps wɖ hr batn fr sîḷns.

“Sîḷns, plīz! Imīɉtli!” n, lcñ at nbdi, hr glans swept ovr ɖt sì v culrd flanl blǎzz, wɖ bobñ pnc fesz n handz, qiṿrñ buṭflî herboz, n ḿzic-bcs ǎtspred. Ś ń prf̣cli wel ẃt ɖe wr ʈncñ. “Mīdi z in a wax.” Wel, let ɖm ʈnc it! Hr îlidz qivrd; ś tóst hr hed, dfayñ ɖm. Ẃt cd ɖ ʈts v ɖoz crīćrz matr t smwn hu std ɖr blīdñ t deʈ, pirst t ɖ hart, t ɖ hart, bî sć a letr—

… “I fīl mor n mor stroñli ɖt ǎr marij wd b a mstec. Nt ɖt I d nt luv y. I luv y az mć az it z poṣbl fr m t luv eni wmn, bt, truʈ t tel, I hv cm t ɖ cncluźn ɖt I am nt a mariyñ man, n ɖ îdīa v seṭlñ dǎn filz m wɖ nʈñ bt—” n ɖ wrd “dsgust” wz scraćt ǎt lîtli n “rgret” ritn ovr ɖ top.

Bazil! Mis Medoz stōct ovr t ɖ piano. N Mẹri Bīzli, hu wz wêtñ fr ɖs momnt, bnt fwd; hr crlz fél ovr hr ćīcs ẃl ś briɖd, “Gd mornñ, Mis Medoz,” n ś mośnd twdz rɖr ɖn handd t hr mistris a bytifl yelo cṛsanʈmm. Ɖs litl rićl v ɖ flǎr hd bn gn ʈru fr ejz n ejz, qt a trm n a haf. It wz az mć part v ɖ lésn az oṗnñ ɖ piano. Bt ɖs mornñ, instd v tecñ it p, instd v tucñ it intu hr blt ẃl ś lent ovr Mẹri n sd, “Ʈanc y, Mẹri. Hǎ vri nîs! Trn t pej ʈrti-tū,” ẃt wz Mẹri’z horr ẃn Mis Medoz toṭli ignord ɖ cṛsanʈmm, md no rplî t hr grītñ, bt sd in a vôs v îs, “Pej fortīn, plīz, n marc ɖ axnts wel.”

Staġrñ momnt! Mẹri bluśt untl ɖ tirz std in hr îz, bt Mis Medoz wz gn bac t ɖ ḿzic stand; hr vôs rañ ʈru ɖ ḿzichōl.

“Pej fortīn. W wl bgin wɖ pej fortīn. ‘A L’mnt.’ Nǎ, grlz, y òt t nǒ it bî ɖs tîm. W śl tec it ol tgɖr; nt in parts, ol tgɖr. N wɖt xpreśn. Sñ it, ɖo, qt simpli, bìtñ tîm wɖ ɖ left hand.”

Ś rezd ɖ batn; ś tapt ɖ ḿzic stand twîs. Dǎn cem Mẹri on ɖ oṗnñ cōrd; dǎn cem ol ɖoz left handz, bìtñ ɖ er, n in ćîmd ɖoz yuñ, mōrnfl vôsz:—

     “Fast!  Ā, tù Fast Fed ɖ Ro-o-zz v Pleźr;

        Sn Ōtm yīldz untu Wi-i-ntr Drir.

      Flītli!  Ā, Flītli Ḿ-ḿ-zic’s Ge Meźr

        Pasz awe fṛm ɖ Liṣnñ Ir.”

Gd Hevnz, ẃt cd b mor trajic ɖn ɖt l’mnt! Evri not wz a sai, a sob, a gron v ōfl mōrnflnis. Mis Medoz liftd hr armz in ɖ wîd gǎn n bgan cnductñ wɖ bʈ handz. “… I fīl mor n mor stroñli ɖt ǎr marij wd b a mstec… “ ś bìt. N ɖ vôsz craid: “Flītli! Ā, Flītli.” Ẃt cd hv pzest him t rait sć a letr! Ẃt cd hv léd p t it! It cem ǎt v nʈñ. Hiz last letr hd bn ol abt a fymd-oc bc̦es h hd bòt fr “ǎr” bcs, n a “nati litl hōlstand” h hd sìn, “a vri nīt afer wɖ a carvd ǎl on a bracit, holdñ ʈri hatbruśz in its clwz.” Hǎ ś hd smîld at ɖt! So lîc a man t ʈnc wn nīdd ʈri hat-bruśz! “Fṛm ɖ Liṣnñ Ir,” sañ ɖ vôsz.

“Wns agn,” sd Mis Medoz. “Bt ɖs tîm in parts. Stl wɖt xpreśn.” “Fast! Ā, tù Fast.” Wɖ ɖ glūm v ɖ cntraltoz add, wn cd scersli hlp śuḍrñ. “Fed ɖ Rozz v Pleźr.” Last tîm h hd cm t si hr, Bazil hd wòrn a rôz in hiz butnhoul. Hǎ hansm h hd lct in ɖt brît blu sūt, wɖ ɖt darc red rôz! N h ń it, tù. H cd’nt hlp nwñ it. Frst h stroct hiz her, ɖen hiz mstaś; hiz tīʈ glīmd ẃn h smîld.

“Ɖ hedmastr’z wîf cīps on ascñ m t dinr. It’s a prfict ńsns. I nvr gt an īvnñ t mslf in ɖt ples.”

“Bt c’nt y rfyz?”

“Ǒ, wel, it dz’nt d fr a man in mî pziśn t b unpopylr.”

“Ḿzic’s Ge Meźr,” weild ɖ vôsz. Ɖ wilo triz, ǎtsd ɖ hî, naro windoz, wevd in ɖ wind. Ɖe hd lost haf ɖer līvz. Ɖ tîni wnz ɖt cluñ rigld lîc fiśz còt on a lîn. “… I am nt a mariyñ man… “ Ɖ vôsz wr sîḷnt; ɖ piano wêtd.

“Qt gd,” sd Mis Medoz, bt stl in sć a strenj, stoni ton ɖt ɖ yungr grlz bgan t fīl poztivli frîtnd. “Bt nǎ ɖt w nǒ it, w śl tec it wɖ xpreśn. Az mć xpreśn az y cn pt intu it. Ʈnc v ɖ wrdz, grlz. Yz yr imaɉneśnz. ‘Fast! Ā, tù Fast,’” craid Mis Medoz. “Ɖt òt t brec ǎt—a lǎd, stroñ forte—a l’mnt. N ɖen in ɖ secnd lîn, ‘Wintr Drir,’ mc ɖt ‘Drir’ sǎnd az f a cold wind wr blowñ ʈru it. ‘Dri-ir!’” sd ś so ōf̣li ɖt Mẹri Bīzli, on ɖ ḿzic stūl, rigld hr spîn. “Ɖ ʈrd lîn śd b wn cṛśendo. ‘Flītli! Ā, Flītli Ḿzic’s Ge Meźr.’ Brecñ on ɖ frst wrd v ɖ last lîn, Pasz.’ N ɖen on ɖ wrd, ‘Awe,’ y mst bgin t dî… t fed… untl ‘Ɖ Liṣnñ Ir’ z nʈñ mor ɖn a fent ẃispr… Y cn slo dǎn az mć az y lîc olmst on ɖ last lîn. Nǎ, plīz.”

Agn ɖ tū lît taps; ś liftd hr armz agn. ‘Fast! Ā, tù Fast.’ “… n ɖ îdīa v seṭlñ dǎn filz m wɖ nʈñ bt dsgust—” Dsgust wz ẃt h hd ritn. Ɖt wz az gd az t se ɖer ingejmnt wz defiṇtli brocn of. Brocn of! Ɖer ingejmnt! Ppl hd bn s’prîzd inuf ɖt ś hd got ingejd. Ɖ Saynsmistris wd nt b’liv it at frst. Bt nbdi hd bn az s’prîzd az ś. Ś wz ʈrti. Bazil wz twenti-fîv. It hd bn a miṛcl, simpli a miṛcl, t hír him se, az ɖe wōct hom fṛm ćrć ɖt vri darc nît, “Y nǒ, smhǎ or uɖr, I’v got fond v y.” N h hd tecn hold v ɖ end v hr ostrićfeɖr boa. “Pasz awe fṛm ɖ Liṣnñ Ir.”

“Rpit! Rpit!” sd Mis Medoz. “Mor xpreśn, grlz! Wns mor!”

“Fast! Ā, tù Fast.” Ɖ oldr grlz wr crimzn; sm v ɖ yungr wnz bgan t crî. Big spots v ren blù agnst ɖ windoz, n wn cd hír ɖ wiloz ẃisṗrñ, “… nt ɖt I d nt luv y… ”

“Bt, mî darlñ, f y luv m,” ʈt Mis Medoz, “I d’nt mînd hǎ mć it z. Luv m az litl az y lîc.” Bt ś ń h dd’nt luv hr. Nt t hv cerd inuf t scrać ǎt ɖt wrd “dsgust,” so ɖt ś cd’nt rīd it! “Sn Ōtm yīldz untu Wintr Drir.” Ś wd hv t līv ɖ scūl, tù. Ś cd nvr fes ɖ Saynsmistris or ɖ grlz aftr it got noun. Ś wd hv t dis’pir smẃr. “Pasz awe.” Ɖ vôsz bgan t dî, t fed, t ẃispr… t vaniś…

Sudnli ɖ dor opnd. A litl grl in blu wōct fuṣli p ɖ ail, haññ hr hed, bîtñ hr lips, n twistñ ɖ silvr bangl on hr red litl rist. Ś cem p ɖ steps n std bfr Mis Medoz.

“Wel, Monica, ẃt z it?”

“Ǒ, f y plīz, Mis Medoz,” sd ɖ litl grl, gaspñ, “Mis Wayt wonts t si y in ɖ mistris’z rūm.”

“Vri wel,” sd Mis Medoz. N ś cōld t ɖ grlz, “I śl pt y on yr onr t tōc qaytli ẃl I am awe.” Bt ɖe wr tù sbdyd t d enʈñ els. Most v ɖm wr blowñ ɖer nozz.

Ɖ coṛdorz wr sîḷnt n cold; ɖe ecoud t Mis Medoz’ steps. Ɖ hed mistris sat at hr dsc. Fr a momnt ś dd nt lc p. Ś wz az yźl disintanglñ hr îglasz, ẃć hd got còt in hr lês tî. “Sit dǎn, Mis Medoz,” ś sd vri cîndli. N ɖen ś pict p a pnc enṿlop fṛm ɖ blotñpad. “I snt fr y jst nǎ bcz ɖs teḷgram hz cm fr y.”

“A teḷgram fr m, Mis Wayt?”

Bazil! H hd cmitd suisîd, dsîdd Mis Medoz. Hr hand flù ǎt, bt Mis Wayt hld ɖ teḷgram bac a momnt. “I hop it’s nt bad nyz,” ś sd, so mor ɖn cîndli. N Mis Medoz tòr it opn.

“Pe no atnśn t letr, mst hv bn mad, bòt hatstand tde—Bazil,” ś réd. Ś cd’nt tec hr îz of ɖ teḷgram.

“I d hop it’s nʈñ vri sirịs,” sd Mis Wayt, līnñ fwd.

“Ǒ, no, ʈanc y, Mis Wayt,” bluśt Mis Medoz. “It’s nʈñ bad at ol. It’s”—n ś gev an apoḷjetic litl laf—“it’s fṛm mî fianse seyñ ɖt… seyñ ɖt—” Ɖr wz a pōz. “I si,” sd Mis Wayt. N anɖr pōz. Ɖen—“Y’v fiftīn minits mor v yr clas, Mis Medoz, hv’nt y?”

“Yes, Mis Wayt.” Ś got p. Ś haf ran twdz ɖ dor.

“Ǒ, jst wn minit, Mis Medoz,” sd Mis Wayt. “I mst se I d’nt apruv v mî tīćrz hvñ teḷgramz snt t ɖm in scūl-aurz, unls in ces v vri bad nyz, sć az deʈ,” xplend Mis Wayt, “or a vri sirịs axidnt, or smʈñ t ɖt ifct. Gd nyz, Mis Medoz, wl olwz cīp, y nǒ.”

On ɖ wñz v hop, v luv, v jô, Mis Medoz sped bac t ɖ ḿzichōl, p ɖ ail, p ɖ steps, ovr t ɖ piano.

“Pej ʈrti-tū, Mẹri,” ś sd, “pej ʈrti-tū,” n, picñ p ɖ yelo cṛsanʈmm, ś hld it t hr lips t hîd hr smîl. Ɖen ś trnd t ɖ grlz, rapt wɖ hr batn: “Pej ʈrti-tū, grlz. Pej ʈrti-tū.”

     “W cm hir Tde wɖ Flǎrz ’rlêdn,

      Wɖ Bascits v Frūt n Ribnz t būt,

      Tu-u Cngrać̣let…

“Stop! Stop!” craid Mis Medoz. “Ɖs z ōfl. Ɖs z dredfl.” N ś bīmd at hr grlz. “Ẃt’s ɖ matr wɖ y ol? Ʈnc, grlz, ʈnc v ẃt y’r sññ. Yz yr imaɉneśnz. ‘Wɖ Flǎrz ’rlêdn. Bascits v Frūt n Ribnz t būt.’ N ‘Cngrać̣let.’” Mis Medoz brouc of. “D’nt lc so dǒlfl, grlz. It òt t sǎnd worm, jôfl, īgr. ‘Cngrać̣let.’ Wns mor. Qcli. Ol tgɖr. Nǎ ɖen!”

N ɖs tîm Mis Medoz’ vôs sǎndd ovr ol ɖ uɖr vôsz—fl, dīp, glowñ wɖ xpreśn.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: HER FIRST BALL, by Katherine Mansfield

HR FRST BŌL

Caʈ̇rīn Mansfīld

Xacli ẃn ɖ bōl bgan Leila wd hv faund it hard t se. Phps hr frst riyl partnr wz ɖ cab. It dd nt matr ɖt ś śerd ɖ cab wɖ ɖ Śeridn grlz n ɖer bruɖr. Ś sat bac in hr ǒn litl cornr v it, n ɖ bolstr on ẃć hr hand restd flt lîc ɖ slīv v an uņoun yuñ man’z dreșūt; n awe ɖe bǒld, past wōltsñ lamp̓osts n hǎzz n fnsz n triz.

“Hv y riyli nvr bn t a bōl bfr, Leila? Bt, mî ćîld, hǎ tù wird—” craid ɖ Śeridn grlz.

“Ǎr nirist nebr wz fiftīn mîlz,” sd Leila softli, jntli oṗnñ n śutñ hr fan.

Ǒ dir, hǎ hard it wz t b indifṛnt lîc ɖ uɖrz! Ś traid nt t smîl tù mć; ś traid nt t cer. Bt evri sngl ʈñ wz so ny n xîtñ… Meg’z tyḅrozz, Jǒsi’z loñ lūp v ambr, Lora’z litl darc hed, pśñ abv hr ẃît fŕ lîc a flǎr ʈru sno. Ś wd rmembr fr evr. It īvn gev hr a pañ t si hr cuzn Lóri ʈro awe ɖ wisps v tiśupepr h pld fṛm ɖ faṣnñz v hiz ny gluvz. Ś wd lîc t hv cept ɖoz wisps az a cīpsec, az a rmembṛns. Lóri līnd fwd n pt hiz hand on Lora’z ni.

“Lc hir, darlñ,” h sd. “Ɖ ʈrd n ɖ nînʈ az yźl. Twig?”

Ǒ, hǎ marvḷs t hv a bruɖr! In hr xîtmnt Leila flt ɖt f ɖr hd bn tîm, f it hd’nt bn imposbl, ś cd’nt hv hlpt crayñ bcz ś wz an onli ćîld, n no bruɖr hd evr sd “Twig?” t hr; no sistr wd evr se, az Meg sd t Jǒsi ɖt momnt, “I’v nvr noun yr her g p mor s’xesf̣li ɖn it hz tnît!”

Bt, v cors, ɖr wz no tîm. Ɖe wr at ɖ drilhōl olrdi; ɖr wr cabz in frunt v ɖm n cabz bhnd. Ɖ rod wz brît on îɖr sîd wɖ muvñ fanlîc lîts, n on ɖ pevmnt ge cuplz sīmd t flot ʈru ɖ er; litl satin śuz ćest ć uɖr lîc brdz.

“Hold on t m, Leila; y’l gt lost,” sd Lora.

“Cm on, grlz, let’s mc a daś fr it,” sd Lóri.

Leila pt tū fngrz on Lora’z pnc velvit clǒc, n ɖe wr smhǎ liftd past ɖ big goldn lantn, carid alñ ɖ pasij, n pśt intu ɖ litl rūm marct “Lediz.” Hir ɖ crǎd wz so gret ɖr wz hardli spes t tec of ɖer ʈñz; ɖ nôz wz def̣nñ. Tū bnćz on îɖr sîd wr stact hî wɖ ráps. Tū old wimin in ẃît epṛnz ran p n dǎn tosñ freś armflz. N evrbdi wz presñ fwd trayñ t gt at ɖ litl dresñtebl n mirr at ɖ far end.

A gret qiṿrñ jet v gas lîtd ɖ lediz’ rūm. It cd’nt wêt; it wz dansñ olrdi. Ẃn ɖ dor opnd agn n ɖr cem a brst v tynñ fṛm ɖ drilhōl, it lept olmst t ɖ sīlñ.

Darc grlz, fer grlz wr patñ ɖer her, tayñ ribnz agn, tucñ hanc̣ćīfs dǎn ɖ fronts v ɖer boḍsz, smuɖñ marbl-ẃît gluvz. N bcz ɖe wr ol lafñ it sīmd t Leila ɖt ɖe wr ol luvli.

“R’nt ɖr eni inviẓbl herpinz?” craid a vôs. “Hǎ most xtrordnri! I c’nt si a sngl inviẓbl herpin.”

“Pǎdr mî bac, ɖr’z a darlñ,” craid smwn els.

“Bt I mst hv a nīdl n cotn. I’v torn simpli mîlz n mîlz v ɖ fril,” weild a ʈrd.

Ɖen, “Pas ɖm alñ, pas ɖm alñ!” Ɖ strw bascit v programz wz tóst fṛm arm t arm. Darlñ litl pnc-n-silvr programz, wɖ pnc pnslz n flufi taslz. Leila’z fngrz śc az ś tc wn ǎt v ɖ bascit. Ś wontd t asc smwn, “Am I mnt t hv wn tù?” bt ś hd jst tîm t rīd: “Wōlts 3. ‘Tū, Tū in a Cnu.’ Polca 4. ‘Mcñ ɖ Feɖrz Flî,’” ẃn Meg craid, “Redi, Leila?” n ɖe prest ɖer we ʈru ɖ cruś in ɖ pasij twdz ɖ big dubl dorz v ɖ drilhōl.

Dansñ hd nt bgun yt, bt ɖ band hd stopt tynñ, n ɖ nôz wz so gret it sīmd ɖt ẃn it dd bgin t ple it wd nvr b hŕd. Leila, presñ clos t Meg, lcñ ovr Meg’z śoldr, flt ɖt īvn ɖ litl qiṿrñ culrd flagz struñ acrs ɖ sīlñ wr tōcñ. Ś qt fgot t b śî; ś fgot hǎ in ɖ midl v dresñ ś hd sat dǎn on ɖ bed wɖ wn śu of n wn śu on n begd hr muɖr t rñ p hr cuznz n se ś cd’nt g aftr ol. N ɖ ruś v loññ ś hd hd t b sitñ on ɖ vranda v ɖer fōrsecn up-cuntri hom, liṣnñ t ɖ bebi ǎlz crayñ “Mor porc” in ɖ mūnlît, wz ćenjd t a ruś v jô so swīt ɖt it wz hard t ber alon. Ś clućt hr fan, n, gezñ at ɖ glīmñ, goldn flor, ɖ azełz, ɖ lantnz, ɖ stej at wn end wɖ its red carpit n gílt ćerz n ɖ band in a cornr, ś ʈt breʈlisli, “Hǎ hevnli; hǎ simpli hevnli!”

Ol ɖ grlz std grūpt tgɖr at wn sîd v ɖ dorz, ɖ men at ɖ uɖr, n ɖ śaṗronz in darc dresz, smîlñ rɖr fūliśli, wōct wɖ litl cerfl steps ovr ɖ poliśt flor twdz ɖ stej.

“Ɖs z mî litl cuntri cuzn Leila. B nîs t hr. Fînd hr partnrz; ś’z undr mî wñ,” sd Meg, gwñ p t wn grl aftr anɖr.

Strenj fesz smîld at Leila—swītli, vegli. Strenj vôsz ansrd, “V cors, mî dir.” Bt Leila flt ɖ grlz dd’nt riyli si hr. Ɖe wr lcñ twdz ɖ men. Ẃ dd’nt ɖ men bgin? Ẃt wr ɖe wêtñ fr? Ɖr ɖe std, smuɖñ ɖer gluvz, patñ ɖer glosi her n smîlñ amñ ɖmslvz. Ɖen, qt sudnli, az f ɖe hd onli jst md p ɖer mîndz ɖt ɖt wz ẃt ɖe hd t d, ɖ men cem glîdñ ovr ɖ parce. Ɖr wz a jôfl flutr amñ ɖ grlz. A tōl, fer man flù p t Meg, sizd hr program, scribld smʈñ; Meg pást him on t Leila. “Me I hv ɖ pleźr?” H dúct n smîld. Ɖr cem a darc man wẹrñ an îglas, ɖen cuzn Lóri wɖ a frend, n Lora wɖ a litl frecld felo huz tî wz crŭcid. Ɖen qt an old man—fat, wɖ a big bàld pać on hiz hed—tc hr program n mrmrd, “Let m si, let m si!” N h wz a loñ tîm cmperñ hiz program, ẃć lct blac wɖ nemz, wɖ hrz. It sīmd t gv him so mć trubl ɖt Leila wz aśemd. “Ǒ, plīz d’nt boɖr,” ś sd īgrli. Bt instd v rplayñ ɖ fat man rout smʈñ, glanst at hr agn. “D I rmembr ɖs brît litl fes?” h sd softli. “Z it noun t m v yor?” At ɖt momnt ɖ band bgan pleyñ; ɖ fat man dis’pird. H wz tóst awe on a gret wev v ḿzic ɖt cem flayñ ovr ɖ glīmñ flor, brecñ ɖ grūps p intu cuplz, scaṭrñ ɖm, sndñ ɖm spinñ…

Leila hd lrnt t dans at bordñscūl. Evri Saṭde afṭnun ɖ bōrdrz wr hurid of t a litl coṛgetd ayn miśnhōl ẃr Mis Eclz (v Lundn) hld hr “s’lect” clasz. Bt ɖ difṛns btwn ɖt dusti-smelñ hōl—wɖ caḷco txts on ɖ wōlz, ɖ pur teṛfaid litl wmn in a brǎn velvit tǒc wɖ rabit’s irz ʈumpñ ɖ cold piano, Mis Eclz pǒcñ ɖ grlz’ fīt wɖ hr loñ ẃît wond—n ɖs wz so tṛmnḍs ɖt Leila wz śr f hr partnr dd’nt cm n ś hd t lisn t ɖt marvḷs ḿzic n t woć ɖ uɖrz slîdñ, glîdñ ovr ɖ goldn flor, ś wd dî at līst, or fent, or lift hr armz n flî ǎt v wn v ɖoz darc windoz ɖt śoud ɖ starz.

“Ǎrz, I ʈnc—” Smwn baud, smîld, n ofrd hr hiz arm; ś hd’nt t dî aftr ol. Smwn’z hand prest hr weist, n ś flotd awe lîc a flǎr ɖt z tóst intu a pūl.

“Qt a gd flor, z’nt it?” drōld a fent vôs clos t hr ir.

“I ʈnc it’s most bytifli sliṗri,” sd Leila.

“Pardn!” Ɖ fent vôs sǎndd s’prîzd. Leila sd it agn. N ɖr wz a tîni pōz bfr ɖ vôs ecoud, “Ǒ, qt!” n ś wz swuñ rnd agn.

H stird so bytifli. Ɖt wz ɖ gret difṛns btwn dansñ wɖ grlz n men, Leila dsîdd. Grlz bañd intu ć uɖr, n stamt on ć uɖr’z fīt; ɖ grl hu wz jntlmn olwz clućt y so.

Ɖ azełz wr sepṛt flǎrz no longr; ɖe wr pnc n ẃît flagz strīmñ bî.

“Wr y at ɖ Belz’ last wīc?” ɖ vôs cem agn. It sǎndd tîrd. Leila wundrd ẃɖr ś òt t asc him f h wd lîc t stop.

“No, ɖs z mî frst dans,” sd ś.

Hr partnr gev a litl gaspñ laf. “Ǒ, I se,” h pṛtstd.

“Yes, it z riyli ɖ frst dans I’v evr bn t.” Leila wz most frvnt. It wz sć a rlif t b ebl t tel smbdi. “Y si, I’v livd in ɖ cuntri ol mî lîf p tl nǎ… ”

At ɖt momnt ɖ ḿzic stopt, n ɖe wnt t sit on tū ćerz agnst ɖ wōl. Leila tuct hr pnc satin fīt undr n fand hrslf, ẃl ś blisf̣li woćt ɖ uɖr cuplz pasñ n dis’pirñ ʈru ɖ swñdorz.

“Injoyñ yrslf, Leila?” asct Jǒsi, nodñ hr goldn hed.

Lora pást n gev hr ɖ fentist litl wnc; it md Leila wundr fr a momnt ẃɖr ś wz qt groun p aftr ol. Srtnli hr partnr dd nt se vri mć. H coft, tuct hiz hanc̣ćif awe, pld dǎn hiz weistcot, tc a minit ʈred of hiz slīv. Bt it dd’nt matr. Olmst imīɉtli ɖ band startd n hr secnd partnr sīmd t sprñ fṛm ɖ sīlñ.

“Flor’z nt bad,” sd ɖ ny vôs. Dd wn olwz bgin wɖ ɖ flor? N ɖen, “Wr y at ɖ Nīvz’ on Tyzde?” N agn Leila xplend. Phps it wz a litl strenj ɖt hr partnrz wr nt mor inṭrestd. Fr it wz ʈrilñ. Hr frst bōl! Ś wz onli at ɖ bginñ v evrʈñ. It sīmd t hr ɖt ś hd nvr noun ẃt ɖ nît wz lîc bfr. P tl nǎ it hd bn darc, sîḷnt, bytifl vri ofn—ǒ yes—bt mōrnfl smhǎ. Soḷm. N nǎ it wd nvr b lîc ɖt agn—it hd opnd daẓlñ brît.

“Cer fr an îs?” sd hr partnr. N ɖe wnt ʈru ɖ swñdorz, dǎn ɖ pasij, t ɖ supŗūm. Hr ćīcs brnd, ś wz firf̣li ʈrsti. Hǎ swīt ɖ îsz lct on litl glas plets n hǎ cold ɖ frostid spūn wz, îst tù! N ẃn ɖe cem bac t ɖ hōl ɖr wz ɖ fat man wêtñ fr hr bî ɖ dor. It gev hr qt a śoc agn t si hǎ old h wz; h òt t hv bn on ɖ stej wɖ ɖ faɖrz n muɖrz. N ẃn Leila cmperd him wɖ hr uɖr partnrz h lct śabi. Hiz weistcot wz crīst, ɖr wz a butn of hiz gluv, hiz cot lct az f it wz dusti wɖ Frenć ćōc.

“Cm alñ, litl ledi,” sd ɖ fat man. H scersli trubld t clasp hr, n ɖe muvd awe so jntli, it wz mor lîc wōcñ ɖn dansñ. Bt h sd nt a wrd abt ɖ flor. “Yr frst dans, z’nt it?” h mrmrd.

“Hǎ dd y nǒ?”

“Ā,” sd ɖ fat man, “ɖt’s ẃt it z t b old!” H ẃizd fentli az h stird hr past an ōcẉd cupl. “Y si, I’v bn dwñ ɖs cnd v ʈñ fr ɖ last ʈrti yirz.”

“Ʈrti yirz?” craid Leila. Twelv yirz bfr ś wz born!

“It hardli berz ʈncñ abt, dz it?” sd ɖ fat man glūṃli. Leila lct at hiz bàld hed, n ś flt qt sori fr him.

“I ʈnc it’s marvḷs t b stl gwñ on,” ś sd cîndli.

“Cnd litl ledi,” sd ɖ fat man, n h prest hr a litl closr, n humd a bar v ɖ wōlts. “V cors,” h sd, “y c’nt hop t last enʈñ lîc az loñ az ɖt. No-o,” sd ɖ fat man, “loñ bfr ɖt y’l b sitñ p ɖr on ɖ stej, lcñ on, in yr nîs blac velvit. N ɖz priti armz wl hv trnd intu litl śort fat wnz, n y’l bìt tîm wɖ sć a difṛnt cnd v fan—a blac boni wn.” Ɖ fat man sīmd t śudr. “N y’l smîl awe lîc ɖ pur old dirz p ɖr, n pônt t yr dōtr, n tel ɖ eldrli ledi nxt t y hǎ sm dredfl man traid t cis hr at ɖ club̦ōl. N yr hart wl ec, ec”—ɖ fat man sqizd hr closr stl, az f h riyli wz sori fr ɖt pur hart—“bcz nwn wonts t cis y nǎ. N y’l se hǎ unpleznt ɖz poliśt florz r t wōc on, hǎ denjṛs ɖe r. Ê, Madṃzél Twncltoz?” sd ɖ fat man softli.

Leila gev a lît litl laf, bt ś dd nt fīl lîc lafñ. Wz it—cd it ol b tru? It sǎndd teṛbli tru. Wz ɖs frst bōl onli ɖ bginñ v hr last bōl, aftr ol? At ɖt ɖ ḿzic sīmd t ćenj; it sǎndd sad, sad; it rouz upn a gret sai. Ǒ, hǎ qcli ʈñz ćenjd! Ẃ dd’nt hapinis last fr evr? Fr evr wz’nt a bit tù loñ.

“I wont t stop,” ś sd in a breʈlis vôs. Ɖ fat man léd hr t ɖ dor.

“No,” ś sd, “I w’nt g ǎtsd. I w’nt sit dǎn. I’l jst stand hir, ʈanc y.” Ś līnd agnst ɖ wōl, tapñ wɖ hr ft, pŭlñ p hr gluvz n trayñ t smîl. Bt dīp insd hr a litl grl ʈrù hr piṇfor ovr hr hed n sobd. Ẃ hd h spôld it ol?

“I se, y nǒ,” sd ɖ fat man, “y ms’nt tec m sirịsli, litl ledi.”

“Az f I śd!” sd Leila, tosñ hr smōl darc hed n sucñ hr underlip…

Agn ɖ cuplz p’redd. Ɖ swñdorz opnd n śut. Nǎ ny ḿzic wz gvn ǎt bî ɖ bandmastr. Bt Leila dd’nt wont t dans eni mor. Ś wontd t b hom, or sitñ on ɖ vranda liṣnñ t ɖoz bebi-ǎlz. Ẃn ś lct ʈru ɖ darc windoz at ɖ starz, ɖe hd loñ bīmz lîc wñz…

Bt prezntli a soft, mltñ, raṿśñ tyn bgan, n a yuñ man wɖ crli her baud bfr hr. Ś wd hv t dans, ǎt v p’lîtnis, untl ś cd fînd Meg. Vri stifli ś wōct intu ɖ midl; vri hōṭli ś pt hr hand on hiz slīv. Bt in wn minit, in wn trn, hr fīt glîdd, glîdd. Ɖ lîts, ɖ azełz, ɖ dresz, ɖ pnc fesz, ɖ velvit ćerz, ol bcem wn bytifl flayñ ẃīl. N ẃn hr nxt partnr bumt hr intu ɖ fat man n h sd, “Pardn,” ś smîld at him mor redịntli ɖn evr. Ś dd’nt īvn rec̣gnîz him agn.

CLASICS IN ÑSPEL

In Ñspel: MISS BRILL, by Katherine Mansfield

MIS BRIL

Caʈ̇rīn Mansfīld

Olɖo it wz so briłntli fîn—ɖ blu scî pǎdrd wɖ gold n gret spots v lît lîc ẃît wîn splaśt ovr ɖ Jardins Publiques—Mis Bril wz glad ɖt ś hd dsîdd on hr fŕ. Ɖ er wz mośnlis, bt ẃn y opnd yr mǎʈ ɖr wz jst a fent ćil, lîc a ćil fṛm a glas v îst wōtr bfr y sip, n nǎ n agn a līf cem driftñ—fṛm nẃr, fṛm ɖ scî. Mis Bril pt p hr hand n tućt hr fŕ. Dir litl ʈñ! It wz nîs t fīl it agn. Ś hd tecn it ǎt v its box ɖt afṭnun, śecn ǎt ɖ moʈpǎdr, gvn it a gd bruś, n rubd ɖ lîf bac intu ɖ dim litl îz. “Ẃt hz bn haṗnñ t m?” sd ɖ sad litl îz. Ǒ, hǎ swīt it wz t si ɖm snap at hr agn fṛm ɖ red îdrdǎn!… Bt ɖ nǒz, ẃć wz v sm blac compziśn, wz’nt at ol frm. It mst hv hd a noc, smhǎ. Nvr mînd—a litl dab v blac sìlñwax ẃn ɖ tîm cem—ẃn it wz abṣlutli nesṣri… Litl rog! Yes, ś riyli flt lîc ɖt abt it. Litl rog bîtñ its teil jst bî hr left ir. Ś cd hv tecn it of n leid it on hr lap n stroct it. Ś flt a tnġlñ in hr handz n armz, bt ɖt cem fṛm wōcñ, ś s’pozd. N ẃn ś briɖd, smʈñ lît n sad—no, nt sad, xacli—smʈñ jntl sīmd t muv in hr bŭzm.

Ɖr wr a numbr v ppl ǎt ɖs afṭnun, far mor ɖn last Súnde. N ɖ band sǎndd lǎdr n geyr. Ɖt wz bcz ɖ Sīzn hd bgun. Fr olɖo ɖ band pleid ol ɖ yir rnd on Súndez, ǎt v sīzn it wz nvr ɖ sem. It wz lîc smwn pleyñ wɖ onli ɖ faṃli t lisn; it dd’nt cer hǎ it pleid f ɖr wr’nt eni strenjrz preznt. Wz’nt ɖ cnductr wẹrñ a ny cot, tù? Ś wz śr it wz ny. H scrept wɖ hiz ft n flapt hiz armz lîc a rūstr abt t cro, n ɖ bandzṃn sitñ in ɖ grīn r’tŭnda blù ǎt ɖer ćīcs n glerd at ɖ ḿzic. Nǎ ɖr cem a litl “flūti” bit—vri priti!—a litl ćen v brît drops. Ś wz śr it wd b rpitd. It wz; ś liftd hr hed n smîld.

Onli tū ppl śerd hr “speśl” sīt: a fîn old man in a velvit cot, hiz handz claspt ovr a hyj carvd wōcñstic, n a big old wmn, sitñ uprît, wɖ a rol v nitñ on hr imbrôdrd epṛn. Ɖe dd nt spīc. Ɖs wz dis’pôntñ, fr Mis Bril olwz lct fwd t ɖ convseśn. Ś hd bcm riyli qt xprt, ś ʈt, at liṣnñ az ɖo ś dd’nt lisn, at sitñ in uɖr ppl’z lîvz jst fr a minit ẃl ɖe tōct rnd hr.

Ś glanst, sîdwez, at ɖ old cupl. Phps ɖe wd g sn. Last Súnde, tù, hd’nt bn az inṭrestñ az yźl. An Ñgliśmn n hiz wîf, h wẹrñ a dredfl Paṇmā hat n ś butnbūts. N ś’d gn on ɖ hol tîm abt hǎ ś òt t wer specṭclz; ś ń ś nīdd ɖm; bt ɖt it wz no gd gtñ eni; ɖ’d b śr t brec n ɖ’d nvr cīp on. N h’d bn so peśnt. H’d sjstd evrʈñ—gold rimz, ɖ cnd ɖt crvd rnd yr irz, litl padz insd ɖ brij. No, nʈñ wd plīz hr. “Ɖ’l olwz b slîdñ dǎn mî nǒz!” Mis Bril hd wontd t śec hr.

Ɖ old ppl sat on ɖ bnć, stl az staćuz. Nvr mînd, ɖr wz olwz ɖ crǎd t woć. T n fro, in frunt v ɖ flǎrbedz n ɖ bandr’tŭnda, ɖ cuplz n grūps p’redd, stopt t tōc, t grīt, t bai a hanfl v flǎrz fṛm ɖ old begr hu hd hiz tre fixt t ɖ relñz. Litl ćildṛn ran amñ ɖm, swūpñ n lafñ; litl bôz wɖ big ẃît silc boz undr ɖer ćinz, litl grlz, litl Frenć dolz, drest p in velvit n lês. N smtmz a tîni staġrr cem sudnli rocñ intu ɖ opn fṛm undr ɖ triz, stopt, stérd, az sudnli sat dǎn “flop,” untl its smōl hî-stepñ muɖr, lîc a yuñ hen, ruśt scoldñ t its rescy. Uɖr ppl sat on ɖ bnćz n grīn ćerz, bt ɖe wr nirli olwz ɖ sem, Súnde aftr Súnde, n—Mis Bril hd ofn notist—ɖr wz smʈñ funi abt nirli ol v ɖm. Ɖe wr od, sîḷnt, nirli ol old, n fṛm ɖ we ɖe stérd ɖe lct az ɖo ɖ’d jst cm fṛm darc litl rūmz or īvn—īvn cuḅdz!

Bhnd ɖ r’tŭnda ɖ slendr triz wɖ yelo līvz dǎn drūpñ, n ʈru ɖm jst a lîn v sì, n bynd ɖ blu scî wɖ gold-veind clǎdz.

Tum-tum-tum tidl ’m! tidl ’m! tum tidli ’m tum ta! blù ɖ band.

Tū yuñ grlz in red cem bî n tū yuñ soljrz in blu met ɖm, n ɖe laft n perd n wnt of arm-in-arm. Tū peznt wimin wɖ funi strw hats pást, grevli, līdñ bytifl smoc-culrd donciz. A cold, pel nun hurid bî. A bytifl wmn cem alñ n dropt hr bunć v vaylits, n a litl bô ran aftr t hand ɖm t hr, n ś tc ɖm n ʈrù ɖm awe az f ɖ’d bn pôznd. Dir m! Mis Bril dd’nt nǒ ẃɖr t admîr ɖt or nt! N nǎ an ŕmin tǒc n a jntlmn in gre met jst in frunt v hr. H wz tōl, stif, digṇfaid, n ś wz wẹrñ ɖ ŕmin tǒc ś’d bòt ẃn hr her wz yelo. Nǎ evrʈñ, hr her, hr fes, īvn hr îz, wz ɖ sem culr az ɖ śabi ŕmin, n hr hand, in its clīnd gluv, liftd t dab hr lips, wz a tîni yelǒiś pw. Ǒ, ś wz so plizd t si him—dlîtd! Ś rɖr ʈt ɖe wr gwñ t mīt ɖt afṭnun. Ś dscrîbd ẃr ś’d bn—evrẃr, hir, ɖr, alñ bî ɖ sì. Ɖ de wz so ćarmñ—dd’nt h agri? N wd’nt h, phps?… Bt h śc hiz hed, lîtd a siġrét, slǒli briɖd a gret dīp puf intu hr fes, n īvn ẃl ś wz stl tōcñ n lafñ, flict ɖ mać awe n wōct on. Ɖ ŕmin tǒc wz alon; ś smîld mor brîtli ɖn evr. Bt īvn ɖ band sīmd t nǒ ẃt ś wz fīlñ n pleid mor softli, pleid tndrli, n ɖ drum bìt, “Ɖ Brūt! Ɖ Brūt!” ovr n ovr. Ẃt wd ś d? Ẃt wz gwñ t hapn nǎ? Bt az Mis Bril wundrd, ɖ ŕmin tǒc trnd, rezd hr hand az ɖo ś’d sìn smwn els, mć nîsr, jst ovr ɖr, n patrd awe. N ɖ band ćenjd agn n pleid mor qcli, mor gêli ɖn evr, n ɖ old cupl on Mis Bril’z sīt got p n marćt awe, n sć a funi old man wɖ loñ ẃiscrz hobld alñ in tîm t ɖ ḿzic n wz nirli noct ovr bî for grlz wōcñ abrest.

Ǒ, hǎ faṣnetñ it wz! Hǎ ś injoid it! Hǎ ś luvd sitñ hir, woćñ it ol! It wz lîc a ple. It wz xacli lîc a ple. Hu cd b’liv ɖ scî at ɖ bac wz’nt pentd? Bt it wz’nt tl a litl brǎn dog trotd on soḷm n ɖen slǒli trotd of, lîc a litl “ʈiytrdog,” a litl dog ɖt hd bn drugd, ɖt Mis Bril dscuvrd ẃt it wz ɖt md it so xîtñ. Ɖe wr ol on ɖ stej. Ɖe wr’nt onli ɖ ōdịns, nt onli lcñ on; ɖe wr actñ. Īvn ś hd a part n cem evri Súnde. No dǎt smbdi wd hv notist f ś hd’nt bn ɖr; ś wz part v ɖ pformns aftr ol. Hǎ strenj ś’d nvr ʈt v it lîc ɖt bfr! N yt it xplend ẃ ś md sć a pônt v startñ fṛm hom at jst ɖ sem tîm ć wīc—so az nt t b lêt fr ɖ pformns—n it olso xplend ẃ ś hd qt a qir, śî fīlñ at telñ hr Ñgliś pyplz hǎ ś spent hr Súnde afṭnunz. No wundr! Mis Bril nirli laft ǎt lǎd. Ś wz on ɖ stej. Ś ʈt v ɖ old inṿlid jntlmn t hūm ś réd ɖ nyzpepr for afṭnunz a wīc ẃl h slept in ɖ gardn. Ś hd got qt yst t ɖ frel hed on ɖ cotn pilo, ɖ holoud îz, ɖ opn mǎʈ n ɖ hî pinćt nǒz. F h’d bn ded ś mt’nt hv notist fr wīcs; ś wd’nt hv mîndd. Bt sudnli h ń h wz hvñ ɖ pepr réd t him bî an actris! “An actris!” Ɖ old hed liftd; tū pônts v lît qivrd in ɖ old îz. “An actris—r yi?” N Mis Bril smuɖd ɖ nyzpepr az ɖo it wr ɖ mańscript v hr part n sd jntli; “Yes, I hv bn an actris fr a loñ tîm.”

Ɖ band hd bn hvñ a rest. Nǎ ɖe startd agn. N ẃt ɖe pleid wz worm, súni, yt ɖr wz jst a fent ćil—a smʈñ, ẃt wz it?—nt sadnis—no, nt sadnis—a smʈñ ɖt md y wont t sñ. Ɖ tyn liftd, liftd, ɖ lît śon; n it sīmd t Mis Bril ɖt in anɖr momnt ol v ɖm, ol ɖ hol cumṗni, wd bgin sññ. Ɖ yuñ wnz, ɖ lafñ wnz hu wr muvñ tgɖr, ɖe wd bgin, n ɖ men’z vôsz, vri reẓlut n brev, wd jôn ɖm. N ɖen ś tù, ś tù, n ɖ uɖrz on ɖ bnćz—ɖe wd cm in wɖ a cnd v acumṗnimnt—smʈñ lo, ɖt scersli rouz or fél, smʈñ so bytifl—muvñ… N Mis Bril’z îz fild wɖ tirz n ś lct smîlñ at ol ɖ uɖr membrz v ɖ cumṗni. Yes, w unḍstand, w unḍstand, ś ʈt—ɖo ẃt ɖe unḍstd ś dd’nt nǒ.

Jst at ɖt momnt a bô n grl cem n sat dǎn ẃr ɖ old cupl hd bn. Ɖe wr bytifli drest; ɖe wr in luv. Ɖ hiro n herǒin, v cors, jst arîvd fṛm hiz faɖr’z yot. N stl sǎndlisli sññ, stl wɖ ɖt tremḅlñ smîl, Mis Bril priperd t lisn.

“No, nt nǎ,” sd ɖ grl. “Nt hir, I c’nt.”

“Bt ẃ? Bcz v ɖt stypid old ʈñ at ɖ end ɖr?” asct ɖ bô. “Ẃ dz ś cm hir at ol—hu wonts hr? Ẃ dz’nt ś cīp hr sili old mug at hom?”

“It’s hr fŕŕŕ ẃć z so funi,” gigld ɖ grl. “It’s xacli lîc a fraid ẃîtñ.”

“Ā, b of wɖ y!” sd ɖ bô in an angri ẃispr. Ɖen: “Tel m, ma petite chère—”

“No, nt hir,” sd ɖ grl. “Nt yt.”

 

On hr we hom ś yẓ́li bòt a slîs v hunicec at ɖ becr’z. It wz hr Súnde trīt. Smtmz ɖr wz an āmnd in hr slîs, smtmz nt. It md a gret difṛns. F ɖr wz an āmnd it wz lîc cariyñ hom a tîni preznt—a s’prîz—smʈñ ɖt mt vri wel nt hv bn ɖr. Ś hurid on ɖ āmnd Súndez n struc ɖ mać fr ɖ cetl in qt a daśñ we.

Bt tde ś pást ɖ becr’z bî, clîmd ɖ sterz, wnt intu ɖ litl darc rūm—hr rūm lîc a cuḅd—n sat dǎn on ɖ red îdrdǎn. Ś sat ɖr fr a loñ tîm. Ɖ box ɖt ɖ fŕ cem ǎt v wz on ɖ bed. Ś unclaspt ɖ neclit qcli; qcli, wɖt lcñ, leid it insd. Bt ẃn ś pt ɖ lid on ś ʈt ś hŕd smʈñ crayñ.

CLASICS IN ÑSPEL