CATHERINE GOODMAN: PORTRAITS FROM LIFE │ National Portrait Gallery, London → 23 November 2014

“A dsple v rīsnt pwtrits bî ɖ Britiš ātist Caʈrin Gdmn, winr v ɖ BP Pwtriṭwōd 2002, ôpnd t côinsîd wɖ ɖt aňl xibišn. Gdmn’z xpresv pwtrits v famli n frendz r nt onli lîcṇsz bt ofr a pârfl insît intu ɖ intirı̣r wrld v bʈ ātist n sitr.

Gdmn’z subjcts includ filmdirectr Stīvn Frirz, powt n brwdcastr Dêzi Gdwin, novlist Vicṛm Seʈ, Prins’z Drōñscūl stydnt n xsoljr Hari Pācr n loyr Dîana Rwstṛn. Ol ɖ pwtrits wr pêntd in ɖ ātist’s Lundn stydio ovr ɖ past ʈri yirz n wl b sīn at ɖ Gaḷri fr ɖ frst tîm.

Ɖ Gaḷri’z rlešnšp wɖ Gdmn dêts bac t 2002 ẇn š wz awōdd frst prîz in ɖ BP Pwtriṭwōd fr hr pêntñ v Dom Anṭni Suč, mastr v Dânsîd Colij. T māc ɖs yir’z 25ʈ anivrsri v ɖ BP Pwtriṭwōd ɖ Gaḷri wl dsple a ny pwtrit v Suč tgɖr wɖ Gdmn’z BP Pwtriṭwōd winr’z cmišn fr ɖ Gaḷri’z prmnnt c̣lẋn, hr 2005 pêntñ v ɖ fândr v ɖ modn hospismuvmnt Dêm Siṣli Swndrz, ẇč wz lêtr ɖ subjct v a Royl Meil stamp.”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Sẹra Wîldblud, CANDID MAĠZĪN, 21 Septmbr 2014
Sẹra Pācr Bôlz, HĀPRZ BZAR, 23 Jūn 2014
Joṇʈn Jônz, Đ GĀDỊN, 15 Jlî 2002
Iliẓḅʈ Grîs, Đ TEḶGRAF, 22 Jūn 200206/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.