CHRISTINE SUN KIM │ Arnolfini, Bristol → 5 May 2015

“Ātist Cristīn Sún Cim hz bn awōdd a rezidnsi at Ānlfīni az pāt v a jýnt cmišn in pātnršp wɖ DAŠ n ɖ IN (Diṣbiḷtiāts IN ɖ Mênstrīm) projct.

Cristīn Sún Cim z a vižl ātist hu wrcs wɖ consepts arnd sând n vižl lanĝj. Def fṛm brʈ, Cim dīlz wɖ sând az a mīdı̣m ɖt cn b fizicli xpresv, cmynic̣tv, n xpirı̣nst visṛli.

Wrcñ acrs cnvnšnz v Americn Sînlanĝj (ASL), Cim invstigets ɖ îdntti v hr ôn výs n hr ôn asošiešnz v sând az a def prsn. Š ascs ōdı̣nsz t cnsidr ɖ rôl ɖt sând n lisnñ hv in bildñ an xpirı̣ns v bɖ inr n âtr wrldz, n ɖ we ɖt tuč cn infwm lisnñ n lanĝj.

A ny c̣lẋn v hr drōñz, crietd fr ɖ xibišn at Ānlfīni, wl b on šo in Gaḷri 5.

Jrñ hr rezidnsi in Bristl, Cim wl criet a ny filminsṭlešn wrc in Ānlfīni’z intiṃt Dāc Stydio ɖt xplorz ɖ ʈīmz v lanĝj, sând n sîḷns. Ɖs wl b ɖ frst tîm ɖt ɖ ātist hz crietd a filmwrc v ɖs sîz n in a rezidnsīsetñ.

Ɖ rezidnsi n xibišn wl b cómplimentd bî a pfwmnslecčr wɖ ɖ ātist n a speṣ̌listpanl dscušn, fôc̣st on ɖ rlešnšps btwn lanĝj, sând n lisnñ, folod bî an īvnñ šôcês v pfwṃtv wrcs ɖt hv bn inspîrd bî ɖ ʈīmz dscust.”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT


 

26/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.