Clasics in Ñspel: As fast as thou shalt wane, so fast thou grow’st – William Shakespeare’s Sonnet 11

Sonit 11: Az fast az ɖǎ ślt wen, so fast ɖǎ grost

WIŁM ŚECSPIR

ºº

Az fast az ɖǎ ślt wen,

so fast ɖǎ growst

In wn v ɖîn,

fṛm ɖt ẃć ɖǎ dpartist;

N ɖt freś blud

ẃć yuñli ɖǎ bstowst,

Ɖǎ mest cōl ɖîn

ẃn ɖǎ fṛm yʈ cnvrtist.

Hirin livz wizdm, byti, n incris;
Wɖt ɖs foli, ej, n cold dce:
F ol wr mîndd so, ɖ tîmz śd sīs
N ʈrīscor yir wd mc ɖ wrld awe.
Let ɖoz hūm nećr hʈ nt md fr stor,
Harś, fīćrlis, n rūd, baṛnli periś:
Lc hūm ś bst indaud,

ś gev ɖ mor;

Ẃć bǎntịs gift ɖǎ śdst

in bǎnti ćeriś:

Ś carvd ɖi fr hr sìl, n mnt ɖr-bî,
Ɖǎ śdst print mor,

nt let ɖt copi dî.

05/11/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.