Clasics in Ñspel: Beshrew that heart that makes my heart to groan – William Shakespeare’s Sonnet 133

Sonit 133: Bśru ɖt hart ɖt mcs mî hart t gron

WIŁM ŚECSPIR

Bśru ɖt hart ɖt mcs mî hart t gron
Fr ɖt dīp wūnd it gvz mî frend n m!
Z’t nt inuf t torćr m alon,
Bt slev t sleṿri mî swītst frend mst b?
M fṛm mslf ɖî cruwl î hʈ tecn,
N mî nxt slf ɖǎ hardr hst ingrost:
V him, mslf, n ɖi I am fōrsecn;
A tormnt ʈrîs ʈrīfold ɖus t b crost.
Prizn mî hart in ɖî stīl bŭzm’z word,
Bt ɖen mî frend’z hart

let mî pur hart beil;

Hue’r cīps m, let mî hart b hiz gard;
Ɖǎ cnst nt ɖen yz rigr in mî jel:
N yt ɖǎ wilt; fr I, biyñ pnt in ɖi,
Pfors am ɖîn, n ol ɖt z in m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

09/10/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.