Clasics in Ñspel: DOVER BEACH by Matthew Arnold

DOVR BĪĆ

Máʈy Arnld

Ɖ sì z cām tnît.
Ɖ tîd z fl, ɖ mūn lîz fer
Upn ɖ streits; on ɖ Frenć cǒst ɖ lît
Glīmz n z gn; ɖ clifs v Ñgḷnd stand,
Gliṃrñ n vast, ǎt in ɖ tranqil be.
Cm t ɖ windo, swīt z ɖ nît er!
Onli, fṛm ɖ loñ lîn v spre
Ẃr ɖ sì mīts ɖ mūn-blanćt land,
Lisn! y hír ɖ greitñ ror
V peblz ẃć ɖ wevz drw bac, n flñ,
At ɖer rtrn, p ɖ hî strand,
Bgin, n sīs, n ɖen agn bgin,
Wɖ treḿḷs cedns slo, n brñ
Ɖ itrnl not v sadnis in.

Sof̣clīz loñ ago
Hŕd it on ɖ Ijiyn, n it bròt
Intu hiz mînd ɖ trbid eb n flo
V hymn miẓri; w
Fînd olso in ɖ sǎnd a ʈt,
Hírñ it bî ɖs distnt norɖn sì.

Ɖ Sì v Feʈ
Wz wns, tù, at ɖ fl, n rnd rʈ’s śor
Le lîc ɖ foldz v a brît grdl frld.
Bt nǎ I onli hír
Its meḷnc̣li, loñ, wɖdrw̃ ror,
Rtritñ, t ɖ breʈ
V ɖ nîtwind, dǎn ɖ vast éjz drir
N necid śnglz v ɖ wrld.

Ā, luv, let s b tru
T wn anɖr! fr ɖ wrld, ẃć sīmz
T lî bfr s lîc a land v drīmz,
So verịs, so bytifl, so ny,
Hʈ riyli nɖr jô, nr luv, nr lît,
Nr srttyd, nr pīs, nr hlp fr pen;
N w r hir az on a darclñ plen
Swept wɖ cnfyzd alarmz v strugl n flît,
Ẃr ignṛnt armiz claś bî nît.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.