Clasics in Ñspel: IN THE BLEAK MIDWINTER by Christina Rossetti

IN Đ BLĪC MIDWINTR

Cṛstīna R’zeti

• • •

In ɖ blīc midwintr, frosti wind md mon,
Rʈ std hard az ayn, wōtr lîc a ston;
Sno hd fōḷn, sno on sno, sno on sno,
In ɖ blīc midwintr, loñ ago.

Ǎr God, Hevn canot hold Him,

nr rʈ ssten;

Hevn n rʈ śl fli awe ẃn H cmz t rên.
In ɖ blīc midwintr a steblples sfîst
Ɖ Lord God Olmîti, Jīzs Crîst.

Inuf fr Him, hūm ćeṛbim,

wrśp nît n de,

A brestfl v milc, n a menjrfl v he;
Inuf fr Him, hūm enjlz fōl dǎn bfr,
Ɖ ox n as n caml ẃć ador.

Enjlz n arcenjlz me hv gaɖrd ɖr,
Ćeṛbim n seṛfim ʈroñd ɖ er;
Bt Hiz muɖr onli, in hr meidn blis,
Wrśipt ɖ b’luvid wɖ a cis.

Ẃt cn I gv Him, pur az I am?
F I wr a śeṗd, I wd brñ a lam;
F I wr a Wîz Man, I wd d mî part;
Yt ẃt I cn I gv Him: gv mî hart."House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.