Clasics in Ñspel: Like as, to make our appetites more keen – William Shakespeare’s Sonnet 118

Sonit 118: Lîc az, t mc ǎr aṗtîts mor cīn

WIŁM ŚECSPIR

Lîc az, t mc ǎr aṗtîts mor cīn,
Wɖ īgr cmpǎndz w ǎr palit rj;
Az, t privnt ǎr maḷdiz unsìn,
W sicn t śun sicnis ẃn w prj;
Īvn so, biyñ fl v yr ner-cloyñ swītnis,
T bitr sōsz dd I frem mî fīdñ;
N, sic v welfér, faund a cnd v mītnis
T b dzizd, e’r ɖt ɖr wz tru nīdñ.
Ɖus poḷsi in luv, t antiṣpet
Ɖ ilz ɖt wr nt, grù t fōlts aśurd,
N bròt t meḍsin a hlʈfl stet
Ẃć, ranc v gdnis, wd bî il b krd;
Bt ɖns I lrn n fînd ɖ lésn tru,
Drugz pôzn him ɖt so fél sic v y.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.