Clasics in Ñspel: Lord of my love, to whom in vassalage – William Shakespeare’s Sonnet 26

Sonit 26: Lord v mî luv, t hūm in vaṣlij

WIŁM ŚECSPIR

Lord v mî luv, t hūm in vaṣlij
Ɖî merit hʈ mî dyti stroñli nit,
T ɖi I snd ɖs ritn emḅsij,
T witnis dyti, nt t śo mî wit:
Dyti so gret, ẃć wit so pur az mîn
Me mc sīm bér, in wontñ wrdz t śo it,
Bt ɖt I hop sm gd cnsit v ɖîn
In ɖî soul’z ʈt, ol necid, wl bsto it:
Tl ẃtsvr star ɖt gîdz mî muvñ,
Pônts on m greśsli wɖ fer aspect,
N pts apaṛl on mî totrd luvñ,
T śo m wrɖi v ɖî swīt rspct:
Ɖen me I der t bost hǎ I d luv ɖi;
Tl ɖen, nt śo mî hed

ẃr ɖǎ mêist pruv m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

14/10/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.