Clasics in Ñspel: No more be grieved at that which thou hast done – William Shakespeare’s Sonnet 35

Sonit 35: No mor b grīvd at ɖt ẃć ɖǎ hst dn

WIŁM ŚECSPIR

No mor b grīvd at ɖt ẃć ɖǎ hst dn:
Rozz hv ʈornz, n silvr fǎntnz mud:
Clǎdz n iclipsz sten bʈ mūn n sún,
N loɖsm cancr livz in swītist bud.
Ol men mc fōlts, n īvn I in ɖs,
Oʈ̇rîzñ ɖî tresṗs wɖ cmper,
Mslf c’ruptñ, salvñ ɖî amis,
Xkzñ ɖî sinz mor ɖn ɖî sinz r;
Fr t ɖî snśụl fōlt I brñ in sns,
Ɖî advrs parti z ɖî advc̣t,
N ’gnst mslf a lwfl pli cmns:
Sć sivl wor z in mî luv n het,
Ɖt I an axesri nīdz mst b,
T ɖt swīt ʈīf ẃć sǎrli robz fṛm m.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

14/10/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.