Clasics in Ñspel: NO MORE BOOMERANG, by Oodgeroo Noonuccal (Kath Walker)

NO MOR BŪṂRAÑ

Ūɉru Nūnúcl (Caʈ Wōcr)

No mor būṃrañ,
No mor spir.
Nǎ ol siṿlîzd –
Culr bar n bir.

No mor c’roḅri,
Ge dans n din.
Nǎ w got muviz
N pe t g in.

No mor śẹrñ
Ẃt ɖ huntr brñz.
Nǎ w wrc fr muni
N pe it bac fr ʈñz.

Nǎ w trac bosz
T cać a fy bob.
Nǎ w g wōc’bt
On bus t ɖ job.

Wn tîm necid
Hu nvr ń śem.
Nǎ w pt cloɖz on
T hîd ẃotṣnem.

No mor guńa,
nǎ bunġlo,
Peid bî hîrprćis
In twenti yir or so.

Le dǎn ɖ ston ax,
Tec p ɖ stīl
N wrc lîc a nigr
Fr a ẃît man’z mīl.

No mor fîrstic
Đt md ẃîts scof.
Nǎ ol ilectric
N no betr of.

Buńip h finiś,
Nǎ got instd
Ẃît-fela Buńip –
Cōl him Red.

Abstract picćr nǎ –
Ẃt ɖe cumin’ at?
Crîps! in ǎr cevz
W dd betr ɖn ɖt.

Blac huntd woḷbi,
Ẃît hunt dolr.
Ẃîtfela wićdoctr
Wer dogcolr.

No mor mesijstic –
Lūbraz n ladz
Got teḷviźn nǎ,
Mostli ads.

Le dǎn ɖ wŭṃra,
Le dǎn ɖ wodi.
Nǎ w got atmbom,
End evribdi.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

24/03/2021

2 thoughts on “Clasics in Ñspel: NO MORE BOOMERANG, by Oodgeroo Noonuccal (Kath Walker)

  1. I loved this poem & reading! It’s pretty depressing what’s become of the Aboriginal people and their culture. I visited Rottnes Island off Perth. It used to be a prison for Aborigines who had committed “crimes”. One can see the course of history and how today’s situation developed. Not happy.

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.