Clasics in Ñspel: Not from the stars do I my judgement pluck – William Shakespeare’s Sonnet 14

Sonit 14: Nt fṛm ɖ starz d I mî jujmnt pluc

WIŁM ŚECSPIR

• • • • • • • • • • • •

Nt fṛm ɖ starz d I mî jujmnt pluc;
N yt mīʈncs I hv Astroṇmi,
Bt nt t tel v gd or īvl luc,
V plegz, v drʈs, or sīznz’ qoḷti;
Nr cn I fortyn t brīf minits tel,
Pôntñ t ć hiz ʈundr, ren n wind,
Or se wɖ prinsz f it śl g wel
Bî oft pridict ɖt I in hevn fînd:
Bt fṛm ɖîn îz mî nolij I d’rîv,
N, constnt starz, in ɖm I rīd sć art
Az truʈ n byti śl tgɖr ʈrîv,
F fṛm ɖîslf, t stor ɖǎ wdst cnvrt;
Or els v ɖi ɖs I pṛgnosṭcet:
Ɖî end z truʈ’s n byti’z dūm n det.

•   •   •

05/11/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.