Clasics in Ñspel: Not mine own fears, nor the prophetic soul – William Shakespeare’s Sonnet 107

Sonit 107: Nt mîn ǒn firz, nr ɖ pṛfetic soul

WIŁM ŚECSPIR

Nt mîn ǒn firz, nr ɖ pṛfetic soul
V ɖ wîd wrld drīmñ on ʈñz t cm,
Cn yt ɖ līs v mî tru luv cntrol,
S’pozd az forfit t a confînd dūm.
Ɖ mortl mūn hʈ hr iclips indyrd,
N ɖ sad ōgrz moc ɖer ǒn prisej;
Insrtntiz nǎ crǎn ɖmslvz aśurd,
N pīs pṛclemz olivz v endlis ej.
Nǎ wɖ ɖ drops v ɖs most bāmi tîm,
Mî luv lcs freś, n Deʈ t m sbscrîbz,
Sins, spît v him, I’l liv in ɖs pur rîm,
Ẃl h insults ’r dul n spīćlis trîbz:
N ɖǎ in ɖs ślt fînd ɖî mońmnt,
Ẃn tîṛnts’ crests n tūmz v bras

r spent.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

30/08/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.