Clasics in Ñspel: Not mine own fears, nor the prophetic soul – William Shakespeare’s Sonnet 107

Sonit 107: Nt mîn ǒn firz, nr ɖ pṛfetic soul

WIŁM ŚECSPIR

Nt mîn ǒn firz, nr ɖ pṛfetic soul
V ɖ wîd wrld drīmñ on ʈñz t cm,
Cn yt ɖ līs v mî tru luv cntrol,
S’pozd az forfit t a confînd dūm.
Ɖ mortl mūn hʈ hr iclips indyrd,
N ɖ sad ōgrz moc ɖer ǒn prisej;
Insrtntiz nǎ crǎn ɖmslvz aśurd,
N pīs pṛclemz olivz v endlis ej.
Nǎ wɖ ɖ drops

v ɖs most bāmi tîm,

Mî luv lcs freś,

n Deʈ t m sbscrîbz,

Sins, spît v him,

I’l liv in ɖs pur rîm,

Ẃl h insults ’r dul n spīćlis trîbz:
N ɖǎ in ɖs ślt fînd ɖî mońmnt,
Ẃn tîṛnts’ crests n tūmz v bras

r spent.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.