Clasics in Ñspel: O! for my sake do you with Fortune chide – William Shakespeare’s Sonnet 111

Sonit 111: Ǒ! fr mî sec d y wɖ Fortyn ćîd

WIŁM ŚECSPIR

!

Ǒ! fr mî sec d y wɖ Fortyn ćîd,
Ɖ gilti godes v mî harmfl dīdz,
Ɖt dd nt betr fr mî lîf pṛvîd
Ɖn public mīnz

ẃć public manrz brīdz.

Ɖns cmz it

ɖt mî nem rsivz a brand,

N olmst ɖns mî nećr z sbdyd
T ẃt it wrcs in,

lîc ɖ dáyr’z hand:

Piti m, ɖen, n wś I wr rnyd;
Ẃlst, lîc a wilñ peśnt, I wl drinc
Pośnz v īsl ’gnst mî stroñ infx́n;
No bitrnis ɖt I wl bitr ʈnc,
Nr dubl penns, t c’rect c’rex́n.
Piti m ɖen, dir frend, n I aśur yi,
Īvn ɖt yr piti z inuf t kr m.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.