Clasics in Ñspel: O me! what eyes hath Love put in my head – William Shakespeare’s Sonnet 148

Sonit 148: Ǒ m! ẃt îz hʈ Luv pt in mî hed

WIŁM ŚECSPIR

Θ      Θ

Ǒ m! ẃt îz hʈ Luv pt in mî hed,
Ẃć hv no corispondns wɖ tru sît;
Or, f ɖe hv, ẃr z mî jujmnt fled,
Ɖt snśrz fōlsli ẃt ɖe si arît?
F ɖt b fer ẃr-on mî fōls îz dǒt,
Ẃt mīnz ɖ wrld t se it z nt so?
F it b nt, ɖen luv dʈ wel dnot
Luv’z î z nt so tru az ol men’z: no,
Hǎ cn it? Ǒ! hǎ cn Luv’z î b tru,
Ɖt z so vxt wɖ woćñ n wɖ tirz?
No marvl ɖen, ɖo I mstec mî vy;
Ɖ sún itslf siz nt, tl hevn clirz.
Ǒ cunñ Luv!

wɖ tirz ɖǎ cīpst m blînd,

Lest îz wel-siyñ ɖî fǎl fōlts śd fînd.

Θ      Θ

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

01/10/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.