Clasics in Ñspel: REFUGEE BLUES, by W.H. Auden

REFYJĪBLŪZ

W H Ōdn

••••••••••••••••••••

Se ɖs siti hz ten miłn soulz,
Sm r livñ in manśnz, sm r livñ in houlz:
Yt ɖr’z no ples fr s, mî dir,

yt ɖr’z no ples fr s.

Wns w hd a cuntri n w ʈt it fer,
Lc in ɖ atḷs n y’l fînd it ɖr:
W canot g ɖr nǎ, mî dir,

w canot g ɖr nǎ.

In ɖ vilijćrćyard ɖr groz an old ȳ,
Evri sprñ it blosmz any;
Old pasports c’nt d ɖt, mî dir,

old pasports c’nt d ɖt.

Ɖ consl bañd ɖ tebl n sd:
‘F y’v got no pasport, y’r ofiṣ́li ded’;
Bt w r stl alîv, mî dir,

bt w r stl alîv.

Wnt t a cmiti; ɖe ofrd m a ćer;
Asct m p’lîtli t rtrn nxt yir:
Bt ẃr śl w g tde, mî dir,

bt ẃr śl w g tde?

Cem t a public mītñ; ɖ spīcr got p n sd:
‘F w let ɖm in, ɖe wl stìl ǎr dêli bred’;
H wz tōcñ v y n m, mî dir,

h wz tōcñ v y n m.

Ʈt I hŕd ɖ ʈundr rumḅlñ in ɖ scî;
It wz Hitlr ovr Yṛp, seyñ: ‘Ɖe mst dî’;
W wr in hiz mînd, mî dir,

w wr in hiz mînd.

Sw a pūdl in a jacit fasnd wɖ a pin,
Sw a dor opnd n a cat let in:
Bt ɖe wr’nt Jrmn Juz, mî dir,

bt ɖe wr’nt Jrmn Juz.

Wnt dǎn ɖ harbr n std upn ɖ cì,
Sw ɖ fiś swimñ az f ɖe wr fri:
Onli ten fīt awe, mî dir,

onli ten fīt awe.

Wōct ʈru a wŭd, sw ɖ brdz in ɖ triz;
Ɖe hd no poḷtiśnz n sañ at ɖer īz:
Ɖe wr’nt ɖ hymn res, mî dir,

ɖe wr’nt ɖ hymn res.

Drīmd I sw a bildñ wɖ a ʈǎznd florz,
A ʈǎznd windoz n a ʈǎznd dorz;
Nt wn v ɖm wz ǎrz, mî dir,

nt wn v ɖm wz ǎrz.

Std on a gret plen in ɖ fōlñ sno;
Ten ʈǎznd soljrz marćt t n fro:
Lcñ fr y n m, mî dir,

lcñ fr y n m.

••••••••••••••••••••

REFYJĪZ, Brayn Bilstn

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

08/04/2021

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.